Університет "Україна" готує працівників, без яких не може обійтися жодне видавництво

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» ГОТУЄ ПРАЦІВНИКІВ, БЕЗ ЯКИХ НЕ МОЖЕ ОБІЙТИСЯ ЖОДНЕ ВИДАВНИЦТВО

 

21 липня, 2011

Ігор ОЛЕКСАНДРОВ, журналіст.

 

Від першого дня заснування Університету «Україна» тут здійснюється підготовка фахівців видавничої справи, журналістів, літературних редакторів, працівників засобів масової комунікації. Нині кафедра видавничої справи та редагування діє у складі Інституту філології та масових комунікацій. Про її роботу, плани і проблеми розповідає директор інституту, доцент Наталія БАРНА.

Хто стояв у джерел створення кафедри?

У перші роки існування кафедри опановувати курс фахових навчальних дисциплін взялися допомагати студентам відомі вчені, фахівці у сфері видавничої справи та редагування, доктори філологічних наук Іванченко Р. Г., Онкович Г. В., Тимошик М. С., Феллер М. Д., кандидати філологічних наук Глушко О. К., Пазяк О. М., Куляс П. П., кандидат мистецтвознавства, професор Валуєнко Б. В. Упродовж наступного періоду в різні роки кафедрою керували кандидати філологічних наук Карпенко В. О. та Пізнюк Л. В. Згодом, з огляду на необхідність розширення підготовки фахівців інформаційної сфери, на існуючій базі було створено новий структурний підрозділ університету – кафедру журналістики. Починаючи з 2006 року, процес становлення й удосконалення кафедри видавничої справи та редагування як випускової набирає нових форм і методів роботи. Особливого значення надається поглибленню навчально-методичних підходів, розширенню можливостей практичного засвоєння студентами набутих знань, всебічній підтримці та заохоченню їх науково-дослідницьких пошуків.

Наші випускники поєднують творчий фах коректора, літературного редактора, навички мовностильового, технічного, художнього редагування різних видів літератури (дитячої, художньої, наукової, довідкової, навчальної, перекладної тощо) з уміннями застосовувати новітні технології із соціальних комунікацій.

Як організована на кафедрі наукова робота викладачів і студентів?

– Викладачі кафедри та студенти активно розробляють і досліджують важливі наукові теми, пов’язані з актуальними питаннями професійної підготовки студентів, зокрема такі, як «Проблеми розвитку сучасного вітчизняного видавництва», «Основи редакторської майстерності і творчий процес», «Текстологічні проблеми редакторської роботи», «Інформаційна діяльність та енциклопедично-довідкова література в Україні», «Економіка та маркетинг у видавничій справі», «Авторське право у сучасній видавничій діяльності», «Досвід видавничої та інформаційної діяльності українського зарубіжжя».

Все активніше заявляє про себе студентське наукове об’єднання молодих видавців і редакторів «Пошук». У рамках студентської наукової конференції «Молодь: освіта, наука, духовність» протягом останніх років члени об’єднання успішно працюють у секції «Українська видавнича справа і журналістика: час, пошук, відповідальність». Постійній участі у конференціях великою мірою сприяє спеціально розроблений план наскрізних студентських наукових робіт.

Де і як проходять студенти навчальну, навчально-виробничу та переддипломну практику?

Серед базових підприємств – такі потужні видавництва, як «Освіта», «Техніка», «Педагогічна преса», «Веселка», «Здоров’я», «Парламентське видавництво», «Україна», «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», сучасні видавничо-поліграфічні комплекси «Преса України», «Бліц-Інформ», «Поліграф книга», газети: «День», «Україна молода», «Літературна Україна», «Вечірній Київ», журнали «Вітчизна», «Друкарство», «Директор типографії». З цією ж метою при кафедрі створено студентський навчально-виробничий підрозділ «Бліц-друк», який об’єднує майже 30 студентів. З ініціативи студентів при кафедрі діє постійний кореспондентський пункт журналу «Соціальне партнерство». Важливим є те, що все більше студентів повертаються із практики з помітним творчим доробком: власними публікаціями, відредагованими рукописами, розробленими бізнес-планами конкретних видань.

Детальне практичне ознайомлення студентів із процесами підготовки до друку видавничих рукописів, організацією редакційно-видавничої роботи, безпосередня участь у ній, підготовка власних і авторських друкованих матеріалів, виконання обов’язків редактора, випускового редактора, кореспондента, коректора, оператора комп’ютерного набору, організатора брифінгів, прес-конференцій дає змогу кожному виявити свої здібності, а багатьом часто претендувати на заміщення вакантних відповідальних посад у видавництвах та видавничих організаціях, інформаційних структурах різних рівнів і різної форми власності.

Хто допомагає студентам стати справжніми фахівцями обраної професії?

Очолює кафедру з 2009 року кандидат економічних наук, професор Богдан Никифорук. Маючи економічну освіту, Богдан Васильович є фахівцем із видавничої справи, головує в Українському науково-дослідному інституті спеціальних видів друку. Він – автор низки друкованих праць: «Системний підхід до прийняття управлінських рішень», «Методика комплексного та оперативного економічного аналізу ефективності господарювання підприємницьких структур видавничо-поліграфічного комплексу», «Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічного підприємства».

Нині підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «спеціаліст» на кафедрі забезпечують доктор філологічних наук, професор Серажим К. С, кандидат мистецтвознавства, професор Валуєнко Б. В., заслужений журналіст України Губарець В. В., кандидат філологічних наук, доцент Моргунюк В. С., кандидат педагогічних наук, доцент Головченко Н. І., доцент Ярошовець Т. І., старші викладачі Запорожченко Ж. І., Семишкур Л. І., Лисенко В. М.

На кафедрі системно викладається історія української та зарубіжної літератури. Глибоке володіння знаннями з історії духовності людства забезпечує якісний морально-етичний рівень фахівців у галузі соціальних комунікацій. Завдяки циклу саме гуманітарних дисциплін в університеті в цілому і на кафедрі видавничої справи та редагування зокрема створена особливо сприятлива атмосфера для навчання студентів із особливими потребами. З 2003 року на базі кафедри працює школа літературної майстерності «Горлиця». Біля витоків формування напрямів діяльності цього творчого об’єднання стояли відомі в Україні філолог Ольга Пазяк, поет Андрій Підпалий, випускники університету Геннадій Горовий, Олексій Татарінов. Кандидат філологічних наук, доцент Ніна Головченко підготувала навчальний посібник «Література модернізму: художній стиль, методика вивчення», структурною складовою якого є творчі роботи (вірші, есе, малюнки) студентів, у тому числі студентів із особливими потребами.

У своїх відгуках про навчання в Університеті «Україна» студенти із вдячністю згадують Жанну Запорожченко, яка читає курси з коректури та редагування різних видів літератур. Вона, колишній директор видавництва Національного авіаційного університету з майже 30-літнім стажем редакторського досвіду, вводить студентів у світ фахової майстерності. Педагогічна майстерність та гуманність Жанни Іванівни є джерелом натхнення не лише для студентів, а й для колег-викладачів. Ж. І. Запорожченко донині здійснює редакторську практику. Одне з останніх університетских видань – «Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти» (2010) – зредаговано саме нею.

Любов Семишкур закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «Українська мова та література». Працювала викладачем української ділової мови в Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі ППО ім. О.І. Покришкіна, а потім у Київському військовому інституті управління та зв’язку.

З 2002 року працює в Інституті філології та масових комунікацій Університету «Україна» на кафедрі видавничої справи та редагування. Учителем, яка передала секрети фаховості, добрим порадником у житті була для Любові Іванівни Ольга Михайлівна Пазяк. Любов Іванівна викладає такі предмети: «Українська мова у професійному спілкування», «Практикум з української мови для редакторів та журналістів», «Стилістика тексту», «Лінгвістика тексту». Пріоритетами її фахової діяльності є підвищення культури мовлення студентів; навчання не тільки мовної майстерності, а й свідомого ставлення до мови.

Тетяна Ярошовець після закінчення аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України працює над дисертаційним дослідженням із соціальних комунікацій, викладає низку фахових дисциплін: «Типологія видань», «Авторське право», «Актуальні проблеми термінознавства». За підсумками 2010-2011 навчального року Т. Ярошовець відзначена як кращий керівник практики.

Валерій Лисенко – за освітою інженер-математик (1973 року закінчив мех.-мат. КНУ імені Т. Шевченка). З початку 90-х років долучився до картографії та журналістики. У 1997-2003 роках працював у Інфоцентрі Чорнобильської зони, в тому числі три роки був веб-майстром офіційного чорнобильського сайту. 1998 року започаткував великий приватний проект – один із перших культурологічних сайтів українського Інтернету «1000-ліття української культури».

Які освітньо-кваліфікаційні рівні фахівців готує кафедра?

Щороку кафедра забезпечує випуск 110-120 фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» (денної і заочної форм навчання). Серед студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» успішно навчається група творчо обдарованих студентів. За час перебування в університеті підготували і видали по кілька поетичних збірок, стали членами Національної Спілки письменників України студенти Геннадій Горовий, Юрій Тітов, Леся Йосипенко. Багато хто з-поміж численних випускників кафедри видавничої справи та редагування вже очолює видавничо-редакційні колективи, працює на відповідальних посадах у видавництвах, редакціях газет та журналів, в інформаційно-аналітичних структурах , на радіо й телебаченні, в органах виконавчої влади різних рівнів. Викладачами Університету «Україна» стали колишні студенти кафедри Леся Чижевська, Ганна Данько.

 

Інтернет-видання «Трибуна України»

http://ukrtribune.org.ua/

автор: Ігор ОЛЕКСАНДРОВ, журналіст

видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2011

адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/


10/08/2011