Кафедра кримінального права та процесу: сучасний стан та перспективи розвитку

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Теперішній час визначає необхідність постановки юридичної науки в першу чергу на захист прав і свобод людини, честі, гідності і репутації добропорядних громадян. Без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього. Саме кримінальне право та процес належить до навчальних дисциплін, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації. У реальному житті практично кожному випускникові юридичного профілю Університету «Україна» так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами злочинів. Тому глибоке вивчення кримінального права і теорії кримінального процесу – одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, співробітників оперативних апаратів органів внутрішніх справ та інших сфер юридичної діяльності. Важливо й те, що сам кримінальний процес дозволяє поглибити уявлення про істину, законність та справедливість, вчить уважному і чуйному ставленню до людини, навіть якщо вона переступила межу, дозволену законом.

Святая святих юридичної науки – захист і зміцнення принципу неприпустимості звуження існуючих прав і свобод людини. Це – компас юридичної науки й законодавчої практики. Ми зобов'язані реальними справами забезпечувати крокування тільки в заданому напрямку. Дані людям межі свободи варто відстоювати рішуче, мужньо і професійно. Справжня велич держави полягає в добробуті й безпеці її громадян.

Одночасно зі створенням факультету права та міжнародних відносин Університету «Україна» у 2002 році, а потім і Інституту права та суспільних відносин, було створено кафедру правознавства, яку очолював Петров В.С.

У 2005 року на факультеті було створено кафедру кримінального права та процесу, яку очолював доцент Ляш А.О., у 2007 році завідувачем кафедри став доцент Щавінський В.Р., з 30.08.2007 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Сердюк В.П. Зараз, із 21.12.2010 року кафедру очолює професор Олександр Ілліч Рощин.

Шановний Олександре Іллічу! Будь ласка, розкажіть, з чого все починалося. Як Ви прийшли в юриспруденцію?

– Після школи я пішов у загальновійськове училище. Ми, велика група курсантів, зрозуміли, що нас готують для служби в ракетних військах. Це не входило в наші плани, ми почали обурюватися, висловлювати невдоволення цим. Мені було тоді 19 років, був рік 1958. Нам запропонували вибирати інше училище, куди піти вчитися. Я перевівся до Ленінградського військово-морського підводного училища. Комісію пройшов, все, як треба, але наші документи загубилися. Вся ця метушня тривала півтора року. А куди йти вчитися – невідомо. І раптом до нас приходить командир нашої батареї майор М.І. Суботін і каже: «Хлопці, в Ленінграді є міліцейський навчальний заклад, де готують слідчих. У нас є офіцер, рідний брат якого закінчив цей навчальний заклад. Поговоріть із ним». Ми поспілкувалися з цим лейтенантом. Він сказав: «Подайте документи, і ви будете там вчитися». Ми подали заяви, нас було кілька чоловік, і ми закінчили дворічну середню школу міліції, слідчий напрямок.

Потім я працював слідчим в Архангельську і відразу ж вступив до кращої слідчої школи в Ленінграді. Я був уже старшим лейтенантом, мені було 24 роки.

Потім був захист кандидатської дисертації. Я отримав ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старшого наукового співробітника, а потім і доцента.

15 років працював у слідчих органах системи МВС, науково-педагогічний стаж становить 32 роки, з 1994 року працюю приватним адвокатом, завдяки чому заняття поєднують теорію із практикою. Так, при викладанні курсу кримінального процесу застосовується відеозапис, який студенти використовують для підготовки до семінарських занять.

Які навчальні дисципліни закріплено за кафедріою, яку Ви зараз очолюєте?

– На кафедрі викладаються дисципліни, без яких здійснення кримінально-процесуальної діяльності майбутніх слідчих та працівників органів дізнання неможливо, ними є: кримінальний процес, судові стадії в кримінальному процесі України, досудове слідство в ОВС, спецкурс за профілем, дізнання в ОВС, організація роботи підрозділів слідства та дізнання, слідчо-криміналістичне вчення. Кафедра, яку я зараз очолюю, – кримінального права та процесу забезпечує навчальний процес із 14 фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін: кримінальне право України (загальна частина, особлива частина); кримінальний процес України; криміналістика; судові та правоохоронні органи України; кримінологія, правова статистика; спецкурси: теорія доказів; юридична техніка (кримінально-процесуальна документація); особливості кваліфікації господарських злочинів, особливості досудового врегулювання господарських злочинів, прокурорський нагляд.

Кафедра забезпечує викладання блоку навчальних дисциплін кримінально-правового циклу, що забезпечують підготовку фахівців для прокуратури, суду, адвокатури тощо.

Як відомо, найціннішим здобутком кожної кафедри є її колектив. Як у Вас із цим питанням?

– Так, я з Вами повністю згоден. Найціннішим здобутком моєї кафедри є її колектив. Для забезпечення навчального процесу кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, котрі мають не тільки відповідну теоретичну підготовку, а й великий досвід практичної діяльності у правоохоронних органах. Все це дає можливість студентам у повному обсязі отримати необхідні знання.

Леонід Федорович Дадерко – к.ю.н., доцент, професор кафедри, 20 років працював на оперативній роботі в органах МВС, науково-педагогічний стаж становить понад 20 років. Поєднуючи практичний досвід із теоретичними знаннями, Дадерко Л.Ф. проводить заняття на високому рівні. На лекціях, семінарських заняттях всі теоретичні положення розглядаються на прикладах із практики.

Василь Павлович Сердюк – доцент кафедри, 12 років працював у слідчих органах системи МВС, науково-педагогічний стаж становить 15 років, з 1994 року працює приватним адвокатом, завдяки чому під час занять теорія поєднується з практикою. Так, по курсах «Складання процесуальних документів», «Адвокатура в Україні» рольові ігри фіксуються відеокамерою, після чого записи студенти використовують для самопідготовки.

Андрій Степанович Гедьо – старший викладач кафедри. Маючи хорошу теоретичну підготовку, систематично удосконалює свої знання і викладацьку майстерність, успішно працює над кандидатською дисертацією.

Марина Володимирівна Рудич – магістр права, асистент кафедри. Маючи високу теоретичну підготовку, організаторські здібності, поєднуючи роботу фахівця кафедри з викладацькою, систематично працює над підвищенням якості проведення занять. Зараз готується до вступу в аспірантуру.

За сумісництвом працюють провідні спеціалісти: к. ю. н., доцент Щавінський В.Р. – суддя Київського обласного окружного суду; Тітов М.М. – професор академії праці, к.м.н.; Халмурадов Б.Д. – доцент НАУ. Це той науково-педагогічний потенціал професіоналів з великої літери, на яких я повною мірою можу покластися, на яких я можу розраховувати. Це – колектив однодумців, моя надія і опора.

Як поставлена на кафедрі науково-дослідна, навчально-методична робота? Які питання, які проблеми вирішуються і як саме? Чи залучаються студенти до науково-дослідніої роботи? Яка творча атмосфера створена на кафедрі для науково-дослідної роботи та духовного зростання викладачів?

– Основні напрямки наукової роботи кафедри – це обговорення та здійснення проблемних питань із кримінального судочинства на лекційних та практичних заняттях, засіданнях кафедри, методологічних семінарах; участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень кафедри є питання захисту прав і законних інтересів суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, забезпечення законності в діяльності слідчих, дотримання принципів кримінального процесу.

Науково-дослідна робота на кафедрі кримінального права та процесу спрямована на дослідження проблемних питань з теорії та практики кримінального права, кримінального процесу і кримінології. За результатами підготовлено низку конкретних пропозицій науковців кафедри щодо удосконалення правозахисної діяльності адвокатури України через призму доопрацювання чинного і прийняття нового Закону про адвокатуру

Внаслідок проведення цілеспрямованих організаційних заходів кафедра укомплектована досвідченими викладачами та провідними юристами-фахівцями. На кафедрі створено творчу атмосферу для науково-дослідної роботи та духовного зростання викладачів. Наукову проблематику кафедра будує на основі виконання наукових розробок із кримінального права, кримінального процесу та криміналістики.

Враховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці студентів – юристів основні зусилля були спрямовані, по-перше, на формування дійового кадрового потенціалу, по-друге, на вдосконалення методики та підвищення якості викладання, по-третє, на організацію науково-дослідної роботи, по-четверте, на поєднання науки і практики, по-п’яте, на широке впровадження відеозаписів при проведенні занять.

Значну увагу кафедра приділяє удосконаленню навчально-методичної роботи в умовах впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Особлива увага при цьому приділяється підготовці і виданню підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін і забезпеченню ними студентів. Науковцями кафедри видано навчальні посібники «Особливості кваліфікації господарських злочинів» (автор – к.ю.н., професор Тітов М.М.), «Слідство і відеозапис» (автор – доцент Сердюк В.П.), «Кримінальна відповідальність за порушення порядку емісії недержавних цінних паперів» (автор – к.ю.н., доцент Щавінський В.Р.), «Судова медицина» (автор – к.м.н., доцент Халмурадов Б.Д.).

Крім того, викладачі кафедри постійно залучаються в інші авторські колективи для підготовки підручників, навчальних посібників, пропозицій та зауважень до проектів законів.

На кафедрі проводиться необхідна робота по організації аспірантської та студентської наукової діяльності. Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою студентів до виступів і повідомлень на щорічних наукових студентських конференціях, сприяють підготовці наукових студентських робіт для участі їх у конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів інституту, університету та інших вищих навчальних закладів.

Протягом навчального року викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою студентів до виступів і повідомлень на щорічній науковій студентській конференції. Також викладачі кафедри сприяють підготовці наукових робіт магістрантів, рецензують кандидатські дисертації, надають відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Як і чим Ви сприяєте зростанню авторитету, іміджу кафедри? Як здійснюється підвищення професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри?

– Зміцненню авторитету кафедри кримінального права та процесу сприяє підготовка і проведення у співпраці з іншими кафедрами університету науково-практичних конференцій, круглих столів, інтелектуальних ігор тощо.

Кафедра кримінального права та процесу впродовж багатьох років плідно співпрацює з низкою профільних кафедр Київського національного університету внутрішніх справ (кафедрами кримінального права, кримінального процесу, кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності). Зміцнюються зв'язки кафедри з головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, Науково-дослідним інститутом КНУВС, Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю, Інститутом держави і права НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України тощо.

Усвідомлюючи свою роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів, колектив кафедри кримінального права та процесу систематично працює над удосконаленням кваліфікації кожного співробітника. Для підготовки кваліфікованих спеціалістів кафедра має належну навчально-матеріальну базу, в навчальному процесі широко використовуються такі форми та методи проведення занять, як рольові ігри, колоквіуми, безмашинний та комп'ютерний контроль. З метою удосконалення навчального процесу до проведення занять залучаються практики з органів внутрішніх справ, суду, прокуратури.

Поясніть, будь ласка, широкому колу читачів нашого Інтернет-сайту, що означає термін «кримінальний процес». І дай Боже, щоб ці знання тільки й обмежувалися теорією, а не практичними, життєвими ситуаціями.

– Термін "процес" походить від латинського "procedere" й означає рух, діяльність. А кримінальний процес – це регламентуюча реалізацію кримінального закону галузь права, а також заснована на ньому, втілена у форму правових відносин та здійснювана в установленому законом порядку діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури і суду та інших, спрямована на швидке та повне розкриття злочинів, викриття винних; встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, захист суспільства та громадян від злочинних посягань та здійснення правосуддя. Чітко усвідомлюючи всі ці поняття і формулювання, професорсько-викладацький склад кафедри в навчальному процесі вчить цьому підростаюче покоління майбутніх юристів – студентів Університету «Україна».

Як зазначають вчені-процесуалісти, сутність кримінального процесу проявляється в його спрямованості на захист суспільного та державного устрою, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб від злочинних посягань. У цьому розумінні кримінальний процес має правоохоронний характер. Водночас, кримінальний процес – це активна діяльність з попередження та викорінення злочинів.

Необхідно вказати на те, що кримінологічні дослідження в Україні свідчать: службові злочини, на превеликий жаль, є найбільш латентними злочинами, і правоохоронним органам стає відомо лише про незначну частину цих злочинів.

Ми вчимо студентів, що треба визначити службовий злочин як діяння, яке зазіхає на зміст правильної роботи державного апарату, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, пов'язане з порушенням службовою особою обумовлених її службовим становищем повноважень, котре завдало істотної шкоди державним інтересам або охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам людини і громадянина або юридичних осіб.

Службовими особами є особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно або тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням; службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують відповідні обов'язки.

Підводячи підсумки нашої плідної бесіди, слід відзначити, що кримінальний процес є такою ж галуззю юриспруденції, в рамках якої широко застосовуються практично всі юридичні науки. Широка ерудиція і глибокі юридичні знання необхідна передумова успішної кримінально-процесуальної діяльності.

– Так, Конституція України визначила пріоритетні напрямки розвитку правової системи, основні соціальні цінності і головні завдання та обов'язки держави. Згідно зі ст. З Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави в усіх сферах діяльності.

Згідно Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не повинно допускатися звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини. Для кримінального процесу це вихідне і визначальне положення означає можливість розвитку законодавства тільки в напрямку зміцнення гарантій прав і свобод людини, недопустимість звуження прав учасників кримінального процесу. Особливого значення набувають проблеми забезпечення недоторканності особи, особистого життя, житла людини.

 

Ігор Олександров, журналіст

автор: Ігор Олександров, журналіст

час видання: 2011


16/06/2011