Інститут філології та масових комунікацій, з Днем Нарождення!

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМНІУКАЦІЙ,

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

 

У 2009 році на базі факультету філології та масових комунікацій Університету «Україна» створений інститут із аналогічною назвою. Як і факультет, інститут очолила доцент Барна Наталія Віталіївна, яка керувала факультетом з 2003 року. Людина інтелігентна, розумна, комунікабельна, доброзичлива. За роки спільної роботи я не виявив у неї жодного недоліку. Втім, один «недолік» все ж є - її вік. Але, думаю, з часом вона від нього позбавитися. У свої 35 років вона понад 7 років - на керівній роботі. Її люблять і поважають викладачі і студенти. І хоч багатьом викладачам вона за віком годиться в дочки, ставляться до неї з повагою. Коли у неї буває не зовсім гарний настрій, вона зачиняється в кабінеті і в коридорі чути прекрасну фортепіанну класику в її виконанні - адже Наталія Віталіївна має музичну освіту. Взагалі, у неї гармонійно поєднуються різноманітні захоплення й обдарування. Нам, співробітникам і студентам, пощастило.

Доля Наталії Барна цікава, і я не можу обійті її увагою.

Молода, красива, розумна дівчина з півдня України приїхала в 1999 році «підкорювати» Київ, і це їй, на мій погляд, вдалося.

Народилась у Сімферополі, навчалася у загальноосвітній та музичній школах, які закінчила з відзнаками. Закінчила училище культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота та музична творчість» із відзнакою. Пізніше навчалась у Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво, Культурологія» під керівніцтвом відомого науковця - диригента професора Підопригори В.М., отримала диплом із відзнакою та рекомендацію до аспірантури.

Свій творчий та освітянський шлях продовжила в аспірантурі Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю «Історія та теорія культури», де займалась розробкою науково-дослідницької тематики «Іміджмейкерство та його принципи у сфері сучасних арт-технологій». Фахівець - культуролог, лауреат конференцій та олімпіад з культурології, автор наукових статей та розробок у галузі іміджезнавства - серед них «Імідж-образ та міфологічна свідомість», «Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності», «Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва». Має 10-річний стаж наукової, викладацької та практичної діяльності консультування, проведення тренінгів. Доцент, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії.

Інститут філології та масових комунікацій - потужний структурний підрозділ Університету, історія якого розпочалася зі створення у 1999 році відділення філології та масових комунікацій. У квітні 2002 року на його базі було створено факультет філології та масових комунікацій. Зараз в Інституті вісім кафедр: видавничої справи та редагування, іноземної філології, журналістики , документознавства та інформаційної діяльності, поліграфічних технологій у пакованні, теорії та практики перекладу, української мови та літератури, менеджменту та туризму. Всі спеціальності інституту мають ІV рівень акредитації («спеціаліст», «магістр»).

В Інституті працює дуже потужний, творчий професорсько-викладацький колектив: професорів, докторів наук - 14, професорів, кандидатів наук - 5, кандидатів наук, доцентів - 42, старших викладачів - 37, асистентів - 48.

Контингент студентів в цілому по Інституту - 1505 осіб. Із них на денній 698, на заочній 805 осіб. В Інституті працює відділення доуніверситетської підготовки.

Навчальні плани спеціальностей розроблені з урахуванням специфіки напрямів підготовки і погоджені з головами Науково-методичних комісій із напрямів, керівництвом Інституту інноваційних технологій та змісту вищої освіти і Департаменту вищої освіти МОН України. Цикл дисциплін самостійного вибору визначено з урахуванням вимог до фахівців у відповідності з потребами сучасного ринку праці та можливостями студентів із особливим потребами.

Передбачені і належним чином забезпечені різні види контролю за якістю теоретичної та практичної підготовки студентів, а саме: поточний, тематичний, рубіжний та підсумковий. Для цього розроблено і впроваджено тести, ситуативні і проблемні завдання. Вивчення кожної дисципліни закінчується підсумковим контролем знань студентів. В Інституті діють 4 комп'ютерні класи, лінгафонний кабінет. Створено локальну комп'ютерну мережу з виходом в Інтернет.

Інститут філології та масових комунікації здійснює навчально-виховний процес поки що на орендованій території, а з 1 вересня 2010 планується переїзд в Університетське містечко у Святошин.

- Н. Барна: Весна прекрасна не тільки тим, що на вулиці сонячно і тепло. Для багатьох це час переступити на сходинку вище - вибрати вищий навчальний заклад. Куди піти вчитися? Чому присвятити найближчі п'ять років свого життя? Яка спеціальність просто потерпає без тебе? Ці та сотні інших запитань виникають у абітурієнтів у величезному потоці інформації. Але ми завжди приходимо їм на допомогу!

Що таке філологія і з чим її «їдять»?

Філологія - це сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та літературній творчості. Ця галузь знань в Україні сьогодні стрімко розвивається, можливо тому, що зростає інтерес до духовної культури нашого народу. Як наука вона виникла в XVII - XVIII столітті, і тоді була дуже тісно пов'язана зі стародавньою культурою: мовою, літературою, історією, філософією і мистецтвом. На сьогоднішній день філологія є комплексною гуманітарною наукою. Вона включає в себе таку важливу сферу знань, як культура мови, яка досягла високого рівня розвитку, адже жодна нація світу не може називатися "нацією" без рідної мови та культури. Також філологія включає в себе такі самостійні науки, як мовознавство, літературознавство, етнографію, фольклористику.

Від правильної побудови речення залежить те, наскільки буде зрозуміла мова людині. Від дрібних неточностей, грубих помилок і незграбних фраз - до формування мовних норм - все це на практиці і є головною суттю поняття "філологія".

Хто такі філологи і де їх шукати? Філологи - це люди, які досконало, без порушень літературних і розмовних норм, володіють мовою. Вони серед викладачів ВНЗ, вчителів мови у школах, літературних діячів та працівників радіо і телебачення. Філологи - це діячі науки. Філологи - це творчі люди. Їх можна зустріти на лекціях в університетах і академіях, у видавництвах, бібліотеках, літературних студіях. Журналісти – це також філологи.

Як бачимо, скрізь можна знайти свій шлях, особливо якщо він розходиться на маленькі стежини, а кожна з них веде до своєрідного відкриття.

Так або приблизно так трактує поняття філології численний, дружній колектив інституту. Але є ще й друга складова у назві інституту - це «масові комунікації». Сучасний стан словесності пов'язаний із появою на початку XX століття і подальшим розвитком масової комунікації. Масова комунікація - це масовий процес виробництва інформації, її передачі засобами преси, радіо, телебачення і спілкування людей, здійснюваних за допомогою технічних засобів. Масова комунікація є невід'ємною частиною сучасного суспільства, його економіки, політики, культури і охоплює міжнародні, міжгрупові і міжособистісні відносини. Своєрідна революція засобів масової комунікації (Інтернет) все більше впливає як на матеріально-виробничу, так і на соціально-політичну, культуpно-ідеологічну сфери життя всього людства і кожної окремої людини. Масова комунікація має безпосереднє відношення до всіх цих проблем і сама може pозглядатися як одна з найважливіших глобальних проблем.

- Н. Барна: Масова комунікація як різновид людського спілкування, безумовно, має певні специфічні особливості, які накладають свій відбиток на сам процес спілкування і на його структурні компоненти. Слід підкреслити особливу роль каналу в масовій комунікації,  оскільки саме опосередкованість спілкування технічними засобами задає, зумовлює основні специфічні особливості масової комунікації як різновиду людського спілкування.

Однією з відмінних особливостей масової комунікації, що випливає з цього міжгрупового виду спілкування, є її яскраво виражена соціальна спрямованість.

Діяльність засобів масової комунікації організовується і управляється спеціальними установами - редакціями газет, радіо, телебачення, інакше кажучи, соціальними інститутами, які в кінцевому підсумку реалізують інтереси тієї чи іншої соціальної групи, перш за все інтереси правлячих класів суспільства. У цьому знаходить відображення той факт, що масова комунікація є по суті спілкуванням великих соціальних груп. Наступна важлива особливість масової комунікації полягає в тому, що через опосередкованість технічними засобами в ній відсутній безпосередній контакт комунікатора й аудиторії. Інакше кажучи, у масовій комунікації відсутній безпосередній зворотний зв'язок. Треба відзначити і таку особливість спілкування в умовах масової комунікації, як підвищену вимогливість у суспільстві до норм спілкування у порівнянні з міжособистісним спілкуванням. Це диктується тим, що передані повідомлення повинні бути максимально чіткими і зрозумілими для найширшої аудиторії. Крім того, відсутність безпосереднього зворотного зв'язку, як правило, не дає можливість відразу помітити і виправити допущену неточність або помилку. Комунікатор набуває в масовій комунікації як би колективного характеру. Це пояснюється тим, що у спілкуванні великих соціальних груп, чим, по суті, є масова комунікація, кожен комунікатор, усвідомлює він це, чи ні, об'єктивно виступає не тільки і не стільки від свого імені, скільки від імені групи, яку він представляє. Отже, якщо підсумувати особливості спілкування в умовах масової комунікації і порівняти з особливостями міжособистісного спілкування, то можна відзначити суттєві відмінності. Природно, що всі вищевказані особливості ніколи не виступають у чистому вигляді, і між масовою комунікацією і міжособистісним спілкуванням безліч проміжних форм. Так, наприклад, розмова двох людей по телефону - опосередкована технічними засобами, але це не робить її різновидом масової комунікації, тому що в телефонному спілкуванні явно превалюють характеристики міжособистісного спілкування.

Масова комунікація є періодичним комплексним (що включає різні компоненти: радіо, кіно, телебачення, пресу, рекламу) текстом, призначення якого полягає в поширенні нової поточної суспільно значимої інформації.

На Заході масова комунікація досліджується з дев'ятнадцятого століття в єдності соціальних, психологічних та інших аспектів її впливу на людину і суспільство. Найбільш цікаві дослідження соціології та психології публічного сприйняття при формуванні за допомогою засобів масової комунікації колективних уявлень, здатних інтегрувати індивідів як членів масових аудиторій через повідомлення ними почуття солідарності один із другим.

- Н. Барна: Кожній людині хочеться займатися по-справжньому цікавою справою. Часті відрядження-подорожі, широке коло знайомств, доступ до найсвіжішої інформації, можливість самовиразитися і бути почутим - це лише деякі переваги творчої професії. Ви завжди будете в епіцентрі головних подій, жити динамічним і насиченим життям. Дорогі абітурієнти! Закінчивши наш інститут, ви будете отримувати гідну заробітну плату. Ви почнете публікуватися, а, отже, заробляти уже у процесі навчання, застосовуючи отримані знання на практиці і відточуючи свою майстерність.

Одержуючи вищу освіту, ви, неодмінно, замислюєтесь про те, яким чином Ви будете шукати роботу за фахом. Сьогодні в Києві та й в Україні немає такої редакції, яка не потребувала б компетентних, професійних працівників. Вашими викладачами будуть практикуючі журналісти і співробітники кращих видавництв, які бачать у студентах своїх майбутніх колег. Саме вони допоможуть вам зробити перші кроки у професії.

В Інституті викладають професіонали, для яких поняття «журналістська етика» не порожній звук, а закон життя. На жаль, у сучасному суспільстві багато хто не довіряє журналістам. Ми працюємо для того, щоб кожен наш випускник поважав моральні цінності і використовував свої професійні навички на благо суспільства.

При бажанні ви завжди зможете розширити поле своєї діяльності. Отримана базова гуманітарна освіта забезпечить вас усіма необхідними навичками як для роботи у ЗМІ (газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет-портали), так і в суміжних областях - у прес-службах, рекламних і сценарних агентствах, у продакшн студіях і так далі. Постійне спілкування із кращими у своїй справі людьми дозволить вам рости не тільки як професіоналу, але і як особистості.

Інститут філології та масових комунікацій чекає на вас, талановиті й амбітні абітурієнти!

 

Ігор Олександров, журналіст

автор: Ігор Олександров, журналіст

час видання: 2010


01/01/2009