Етапи створення Університету «Україна»

Етапи створення Університету «Україна»

 

У червні 1999 р. міністри вищої освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію, яка сформувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської системи вищої освіти, відомої як Зона європейської вищої освіти. Згідно з нею, українська система вищої освіти має органічно влитися до європейського освітнього простору, в основі якого лежить якість вищої освіти, удосконалення графіка навчального процесу та системи контролю якості знань студентів, у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) і ступеневої освіти.

Саме на тлі таких трансформаційних змін і створювався Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Вирішальну роль у процесі становлення університету відіграв його Президент – перший міністр освіти незалежної України, відомий учений Петро Михайлович Таланчук.

Як згадує академік АПН України, доктор технічних наук, професор, Президент Університету «Україна» П. М. Таланчук: «у 1998 р., до мене, як до президента Академії інженерних наук України, звернулися кіровоградські афганці з Регіонального фонду соціального захисту інвалідів із пропозицією створити вищий навчальний заклад для людей із особливими потребами, в якому вони могли б отримати знання і солідну фахову підготовку, дістали можливість самостійно заробляти на життя, а не очікувати чиїхось подачок. І ця ідея своєю актуальністю, новизною, а головне – гуманною метою мене дуже зацікавила». Ідею, бачення П.М. Таланчука підтримували такі відомі в освіті професори, як В.П. Гондюл, М.З. Згуровський, Ю.Ф. Зіньковський, О.А. Крупа, В.П. Мурза, А.І. Петренко, Г.В. Онкович, В.П. Тарасенко, М.М. Калакура; доценти І.В. Бессонова, Ю.В. Михацький, В.Б. Павленко, Л.Т. Тюптя; досвідчені освітяни-методисти С.М. Бебешко, Т.В. Пінчук, Т.І. Самко та інші.

У липні 1998 р. під егідою Академії інженерних наук України було створено новий навчальний заклад ТОВ «Інститут розвитку людини» (Інститут інвалідів). Визначальною метою Інституту стало створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, насамперед, із числа людей із інвалідністю, дітей-сиріт, малозабезпечених та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, локальних конфліктів, воєн і надзвичайних ситуацій.

9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення про створення нового вищого навчального закладу інтегрованого типу – Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Університету «Україна»). 12 лютого 1999 р. було затверджено Статут Університету «Україна» та інші установчі документи. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 «Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету «Україна» і затверджує низку заходів щодо його створення. Тим самим київська міська влада проявила підтримку та розуміння ідеї доступу до освіти та культурних цінностей широких верств населення, у тому числі людей із особливими потребами, ідеї оновлення змісту освіти в Україні. Слід зауважити, що тодішній мер м. Києва О.О. Омельченко особисто багато зробив для підтримки Університету «Україна». Університет є колективною власністю засновників згідно з Установчим договором про створення та діяльність вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людина «Україна» від 20 квітня 1999 р.

Вже 7 травня 1999 р. Університет «Україна» був зареєстрований Подільською районною державною адміністрацією м. Києва як неприбутковий вищий навчальний заклад колективної форми власності (Статут, затверджений Міністерством освіти України за №02125). Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію за №02125 від 7.05.1999 р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 р.(довідка за №9876 про включення до ЄДРПОУ від 20.05.1999 р.). Статут Університету в новій редакції затверджено в МОН України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. за №10711050009000579. З-поміж тих, хто сприяв становленню та розвитку університету можна назвати міністрів освіти В.О. Зайчука та В.Г. Кременя, міністрів праці та соціальної політики І.Я. Соханя і М.М. Папієва, а також О.В. Гарячу, В.М. Дьяченка, М.О. Солдатенка, С.Т.Сташевського, В.М. Сушкевича, В.Б. Ялового та ін.

Головна мета Університету «Україна» – надання вищої освіти всім охочим, насамперед молоді з особливими потребами – інвалідам, сиротам, матеріально незахищеним громадянам, які мають обмежені можливості пересування до освітньо-культурних центрів, через впровадження новітніх освітніх технологій.

Вже 17 травня 1999 р. наказами по Університету «Україна» було створено 15 перших територіально відокремлених структурних підрозділів, а 6 липня 1999 р. на засіданні Державної акредитаційної комісії ліцензовано 21 спеціальність, у тому числі 16 – за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і 5 – «молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 3060 студентів. Загальна ліцензія серії ВПД-ІІ №110142 отримана 28 вересня 1999 р.

Університет має довідку від 01.06.1999 р. №832 про взяття на облік як платника податків (рішення Державної податкової інспекції Подільського району м. Києва від 01.06.1999 р. №14257914), про реєстрацію університету як платника податку на додану вартість.

12 липня 1999 р. розпочала роботу Приймальна комісія. На перший курс було набрано 1616 студентів. У базовій структурі університету в м. Києві прийом студентів був здійснений на 3 спеціальності денної та 7 - заочної форм навчання із загальною кількістю 367 студентів, у тому числі - 70 осіб із інвалідністю.

8 липня 1999 р. рішенням Київської міської Ради № 368/469 утворено вибіркову комісію з направлення інвалідів до Університету «Україна». У жовтні цього року розпочинається навчальний рік для студентів денної форми навчання.

Перший навчальний рік (1999/2000) закінчило 1384 студенти, у тому числі 114 осіб із інвалідністю, працювало понад 400 викладачів.

У 2000 р. здійснено набір вже на 28 спеціальностей, а загальна кількість студентів становила 5 678 осіб.

Із кожним роком Університет «Україна» набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів (2001/2002 н. р. – 11899 студентів; 2002/2003 – 17386; 2003/2004 – 25755; 2004/2005 – 34611; 2005/2006 – 42203), на кінець 2006/2007 н.р. контингент студентів університету становив 36877 осіб, у тому числі інвалідів – 1033 (2,8%), сиріт – 113, дітей із малозабезпечених сімей – 1162. На контрактній основі навчалося 91,2% студентів, у тому числі на денній формі – 43,4% від загального контингенту студентів; розширюється спектр спеціальностей (2001/2002 н. р. – 36 ліцензованих спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 2002/2003 – 47; 2003/2004 – 50; 2004/2005 – 64; 2005/2006 – 100); кількісно та якісно поліпшується професорсько-викладацький склад, у 2006/2007 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 2844 науково-педагогічних працівники, з них 1442 із науковими ступенями і вченими званнями, у тому числі 232 доктори наук, професори, 1210 кандидатів наук, доцентів; відшліфовується та удосконалюється його структура. Можна констатувати: за десять років свого існування університет впевнено вийшов на ринок надання освітніх послуг, насамперед, молоді з особливими потребами – інвалідам, сиротам і матеріально незахищеним громадянам.

За десять років свого існування базова структура Університету в м. Києві перетворилася на розгалужений навчальний заклад із потужним навчально-методичним і науковим потенціалом та міцною матеріально-технічною базою. Навчально-виховний процес проходить на 8 факультетах і 41 кафедрі.

За результатами незалежного соціологічного дослідження «Софія Київська» Університет «Україна» посідає третє місце серед понад 100 ВНЗ України недержавної форми власності, а за рівнем упровадження новітніх технологій навчання – 4 місце у першій десятці найкращих ВНЗ.

19 квітня 2005 р. Університет «Україна» отримав ІІІ-ІУ рівень акредитації, а у 2007 р. акредитований за ІУ рівнем.

 

Алла СУЩЕНКО,

студентка III курсу

(спеціальність «Видавнича справа та редагування»),

Газета «Університет «Україна», №5, 2008

автор: Алла Сущенко, студентка III курсу (спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

видання: Газета «Університет «Україна», №5, 2008, час видання: 2008


27/02/2010