Сільське та міське сімейне домогосподарство

Сільське та міське сімейне домогосподарство

 

Засанська С.В.,

к.е.н., доцент,

Рівненський інститут ВНЗ

Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна», м. Рівне

 

Спроби науковців наблизитись до трактування сучасної форми господарювання сімейних домогосподарств спонукають до аналізу різноманітних літературних джерел, в яких вони прослідковуються. Намагання осмислення цієї дефініції не можливе без ґрунтовного вивчення інформаційно-наукової бази, яка існує до сьогодні. Так, розбіжності в оперуванні суміжними поняттями, використання синонімічних словопоєднань утруднюють розуміння суті та специфіки сімейного домогосподарства як багатогранної категорії з особливим, відмінним від домогосподарства, змістом.

Наприклад, деякі дослідники ототожнюють такі господарські утворення, як «сільське господарство», «сімейне господарство», «сімейна ферма», «господарство сільських жителів» і виділяють їх у єдину групу [1], забуваючи, що сільське господарство є галуззю народного господарства і аж ніяк не може називатись особистим господарством населення. Узагальнене поняття «особисті господарства населення», є тавтологічним по відношенню до правових: «особисте селянське господарство», «особисте підсобне господарство», «індивідуально-сімейне», або «селянське домогосподарство».

Юридичною формою господарювання на селі є фермерське господарство (селянське сімейне підприємство), та приватною – особисте селянське господарство (селянське сімейне домогосподарство).

Як устрій побутового життя сімейні домогосподарства мають певні особливості: це прошарок із особливими внутрішньо-родинними відносинами і зв’язками, які підтримують сімейний інститут, породжують потребу у виробництві, розподілі, обміні, споживанні матеріальних благ на власну користь та на користь держави.

У психологічному аспекті сімейне домогосподарство виступає сформованими або набутими психологічними особливостями родини, котрі визначають міжособистісне ставлення, діяльність та суспільну поведінку.

З демографічної точки зору сімейне домогосподарство є тим ієрархічним рівнем, який забезпечує відтворення й життєдіяльність.

З позиції соціально-економічного розвитку – сімейне домогосподарство є інститутом суспільства, із властивим набором життєвих благ і можливостей, яке водночас є продуцентом трудового потенціалу і власником сімейного капіталу, величина якого залежить від величини останнього.

Основною особливістю міських сімейних домогосподарств є те, що їхня діяльність направлена на задоволення особистих побутових потреб, пов’язаних із будівництвом, ремонтом, облаштуванням житла, наданням послуг із оренди приміщень, а також зі споживанням сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках. Як правило, незначні за розміром земельні ділянки не мають приватної власності. Доходи від продажу городніх врожаїв не оподатковується, проте обкладаються базарним збором.

Діаметральна організація життя сімейних домогосподарств на селі та в місті є природною, проте у функціях, які вони виконують – досить близькою.

Відмінною ознакою є можливості задоволення першочергових потреб, які на селі максимально відповідають дійсності, а в місті – задовольняються на тенетах торговельного обслуговування.

 

Література

1. Макаренко Ю.П. Особливості функціонування сільських домогосподарств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю.П.Макаренко // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). – Ч. 3. – 2011. – Режим доступу: http://www.nduv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_3/

 

Джерело: Наукове видання

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

 В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ».

 Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної

 інтернет-конференції 2–3 жовтня 2012 р.

автор: Засанська С.В., к.е.н., доцент, Рівненський інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Рівне

видання: Наукове видання «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2–3 жовтня 2012 р., час видання: 2012


22/12/2012