Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу

Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу

 

УДК 331 : 658

Климчук О.О., студентка

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

 

Перехід до ринкової системи господарювання ставить нові вимоги до системи управління підприємством. Вони грунтуються на тому, що успіх підприємству на ринку можна забезпечити лише за умови повного використання його внутрішніх можливостей. Звичайно, це вимагає формування такої системи управління, яка була б у змозі забезпечувати в комплексі моніторинг, облік, аналіз, контроль та координування діяльності його працівників та усіх підрозділів. Така система може бути створена на основі контролінгу.

В науковій літературі немає однозначного підходу до розуміння  сутності контролінгу [3, с.18]. Перша концепція (1930-ті рр. ХХ ст.) кладе в його основу систему обліку, друга (1970-1980 рр. ХХ ст.) – робить акцент на інформаційній системі, третя (початок ХХI ст.) – орієнтує на всю систему управління. Класичною вважається концепція П. Хорвата [5, с. 22-25], згідно з якою в системі управління підприємством виділяються підсистеми планування і контролю та  інформаційного забезпечення, координацію між якими забезпечує підсистема контролінгу. Хоча найбільш практичною виявилася концепція А. Дайле та Е. Майера [1; 4], в якій контролінг розглядається як інструмент цілеспрямованого управління підприємством, наприклад – зниженням витрат.

У сучасних умовах господарювання, коли багатьом підприємствам доводиться балансувати на межі рентабельності, а конкуренція на ринку зростає, зниження витрат трудових, матеріальних та інших ресурсів на основі концепції контролінгу висувається в ряд найважливіших науково-практичних задач.

Управління витратами в системі контролінгу передбачає усунення або зменшення таких витрат, які є недоцільними для підприємства. Найважливішим фактором зниження рівня витрат є збільшення обсягів виробництва та продажів, оскільки в цьому випадку забезпечується зниження рівня умовно-постійних витрат підприємства, що в свою чергу, обумовлює зниження рівня загальних витрат.

На прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо», що займається реалізацією твердого палива, будівельних матеріалів, мінеральних добрив та інших товарів, розглянемо особливості управління витратами підприємствам з позицій контролінгу [2].

Система контролінгу на підприємстві підпорядкована виконанню довгострокового плану зменшення витрат. Даний план вказує на ті статті витрат, які можна значно зменшити без порушення технологічного режиму роботи підприємства. Так, витрати на оплату праці мають у структурі витрат підприємства найбільшу питому вагу – 33,2 %. Контролінг показав, що на підприємстві занадто багато працівників, які дублюють функції один одного. Тому з 2009 року проводиться оптимізація чисельності працівників підприємства. Завдяки цьому фонд заробітної плати передбачається скоротити на 92,8 тис. грн. Відповідно на 3%, або на 34 тис. грн., скоротяться й витрати на соціальні заходи.

Оскільки ПрАТ «Вінницяоблпаливо» оптово-торговельне підприємство, у його структурі витрат велику питому вагу (понад 29 %) займають витрати на перевезення, зокрема залізничним транспортом.  Щоб їх скоротити, передбачається укладати договори на постачання вугілля в основному із шахтами ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», яке територіально наближене до Вінницької області. Має забезпечуватись і маршрутна поставка вагонів з паливом на склади. Загалом це дасть можливість скоротити витрати на суму 300,5 тис. грн. в рік.

Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрат на поточний ремонт основних фондів в структурі витрат підприємства становлять 6,1%. В зв’язку з кризовою ситуацією, починаючи з 2009 року витрати за даною статтею скорочено за рахунок припинення фінансування великих ремонтних робіт на суму 407 тис. грн.

Витрати на паливо, газ і електроенергію також є релевантними, тобто такими на які можна вплинути. На ПрАТ «Вінницяоблпаливо» розроблена ціла програма дій, яка спрямована на економію даної статті витрат, зокрема, запроваджені ліміти використання електроенергії та опалення паливними складами, проведена заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, планується перехід на більш дешеві види опалення приміщень. Загальний план зменшення витрат за даної статтею – понад 25 тис. грн.

В статті «Інші витрати» левову частку (47 тис. грн.) займають витрати на послуги зв’язку (телефонного і мобільного). Тому вирішено створити нову систему зв’язку на основі мережі Інтернет, так звану систему віддаленого доступу, яка не тільки зв’яже між собою центральний офіс, паливні склади та інші структурні підрозділи, а й сигналізуватиме керівництву про постійні ризики, на які може наражатися підприємство як з боку зовнішнього, так і з боку внутрішнього середовища. Річна економія від даного заходу складатиме 41 тис. грн.

Загальна ж економія від оптимізації витрат на основі системи контролінгу  перевищить 900 тис. грн., що суттєво підвищить конкурентоспроможність ПрАТ «Вінницяоблпаливо».

Отже, система управління підприємством, зокрема його витратами, на основі контролінгу є однією з найсучасніших і найефективніших.

 

Список використаної літератури

1. Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле ; пер с нем. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

2. Килимнюк В. Контролінг на підприємстві на прикладі ВАТ «Вінницяоблпаливо» / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст. – 2006. – № 3. – С. 48-51.

3. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основі построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – [2-е изд.]. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

4. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер ; пер. с нем. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 96 с.

5. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средства управления предприятием / П. Хорват // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 4. – С. 22-25.

 

Джерело: Матеріали когференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ».

Секція: Економіка, організація і управління підприємством

http://uaconferences.com/napr.php?fd=02

автор: Климчук О.О., студентка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

видання: Матеріали когференції "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України"., час видання: 2012

адреса видання: http://uaconferences.com/napr.php?fd=02


13/04/2012