Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України

Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України

 УДК 338.47

Н.С. ТАНКЛЕВСЬКА, д.е.н., професор,

Херсонський державний аграрний університет

 

Т.А. ЧЕРНЯВСЬКА, к.е.н., доцент,

Новокаховський гуманітарний інститут

Питання, які розглядаються:

Здійснено комплексний аналіз стану та проблем розвитку транспортного сектору України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних, у тому числі, з кризовими процесами.

Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за рахунок конкурентних переваг і потенційних можливостей.

Ключові слова: транспортний комплекс, транспортна мережа, транзитний потенціал, транспортно-експлуатаційний стан.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Осуществлен комплексный анализ состояния и проблем развития транспортного сектора Украины в свете угроз и рисков, связанных, в том числе, с кризисными процессами.

Значительное внимание уделено вопросам стабилизации и оптимизации функционирования транспортного комплекса за счет конкурентных преимуществ и потенциальных возможностей.

Ключевые слова: транспортный комплекс, транспортная сеть, транзитный потенциал, транспортно-эксплуатационное состояние.

 

Issues that are examined:

The comprehensive analysis of state and problems of develop the transport sector of Ukraine in the light of threats and risks, including the crisis processes, have been performed.

Special attention is paid to achieve stabilization and optimization of functioning transport sector due to competitive advantages and potential opportunities.

Keywords: transport complex transport network, the transit potential of transportation operational condition.

 

Постановка проблеми. На даний час, розв’язання проблем економічного розвитку України є одними з перших завдань нашої держави. При цьому особливу увагу привертає транспортна інфраструктура, яка є базовою ланкою забезпечення як економічного розвитку національної економіки країни так і підвищення якості життя населення. Для розвитку вітчизняної економіки важливим є підвищення ролі транспортного комплексу, що забезпечує життєдіяльність населення, якісний розвиток економіки держави, збереження обороноздатності та можливість досягнення високоефективних зовнішньоекономічних відносин країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічним проблемам розвитку транспортної галузі присвятили свої дослідження такі українські та зарубіжні вчені як О.П. Голиков, В.Г. Шинкаренко А.І. Абрамов, А.В. Вельможин, А.І. Воркут, Б.Л. Геронімус, Є.А. Жуков, В.Н. Іванов, В.Є. Канарчук, Л.В. Канторович та інші. Науковці всебічно вивчали питання розвитку транспортного комплексу, давали рекомендації й пропонували шляхи забезпечення ефективного функціонування цієї важливої сфери народно-господарського комплексу країни.

Незважаючи на визнання транспорту пріоритетною сферою діяльності, яка повинна підтримуватися державою, фінансуватися і розвиватися, щоб відповідати міжнародним стандартам на відповідному рівні, існує ряд проблем, які гальмують розвиток транспорту та процес євроінтеграції.

Метою статті є дослідження сучасного стану та виявлення проблем функціонування транспортного комплексу країни, які гальмують його розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. Транспортна система України представлена різними видами транспорту: залізничним, автомобільним, морським, авіаційним, тощо. Частка транспортного сектору у валовому внутрішньому продукті України станом на 01.01.2009 р. становила 9,3 %. Чисельність працівників галузі становить майже 7 % від загальної чисельності зайнятого населення [1].

Україна володіє розвиненою інфраструктурою залізничного та водного транспорту. За довжиною мережі залізниць Україна посідає друге місце у Європі (21,7 тис. кілометрів залізниць), у Чорноморському, Азовському та Дунайському басейнах розташовано 18 морських торговельних портів; довжина внутрішніх водних шляхів на найбільших європейських річках Дунай та Дніпро - 2,2 тис. кілометрів. Вигідне географічне положення України обумовлює проходження Пан’європейських транспортних коридорів № 3, 5, 7, 9; коридорів Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) № 3, 4, 5, 7, 8, 10 та транспортного коридору Європа – Кавказ - Азія (ТРАСЕКА).

автор: Танклевська Н.С., Херсонський державний аграрний університет, Чернявська Т.А., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

час видання: 2012


13/04/2012