Особливості соціального захисту в умовах кризи

Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки”/3.Финансовые отношения

 

Особливості соціального захисту в умовах кризи

 

Шамота Л. І.

група МО-61-09 Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна

Науковий керівник   Антонюк В. В.,  Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна

 

Соціальна політика держави відповідає вимогам населення тільки за умови формування її на основі динамічно сформованої соціальної політики підприємства, що, у свою чергу, створена з урахуванням досвіду формування політики соціального захисту працівників підприємств у різних сферах людської діяльності. У зв’язку з цим вивчення проблеми формування соціального захисту працівників підприємств є актуальною задачею на сьогодні.

Мета дослідження - розробка теоретичних і методичних основ соціального захисту працівників підприємств в умовах кризи.

Об’єкт дослідження – соціальний захист працівників ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД”.

Предмет дослідження - теоретичні основи і методичні рекомендації щодо соціального захисту працівників ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” в умовах кризи.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач у процесі дослідження було використано такі методи: логічного узагальнення, аналізу і синтезу - для обґрунтування необхідності уточнення понять “соціальний захист” і “соціальне забезпечення”, системний і синергетичний підходи - для дослідження видів та форм соціального захисту працівників в трудових відносинах.

Інформаційною основою послужили роботи вітчизняних і зарубіжних учених, інформація органів державної статистики, дані бухгалтерського й оперативного обліку ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД”, а також результати експертного опитування керівництва і працівників досліджуваного підприємства.

В ході дослідження встановлено, що проблеми соціального захисту працівників підприємств розглядаються в працях вітчизняних і зарубіжних учених [1-3]. Однак, сфера соціального захисту працівників підприємств обмежувалася проблемами поліпшення професійної підготовки і якості життя персоналу. А проблемам розробки стратегії соціального захисту працівників підприємств в умовах кризи не розглядалися.

Системи соціального захисту сприяє створенню основних засад демократичного суспільства з соціально орієнтованою економікою, визначенню пріоритетними цінностей людини, її прав, свобод і інтересів, поєднанню зусиль для забезпечення здорового розвитку й продуктивного життя самої людини і держави. Соціальний захист переважно розглядають як функцію держави і пов’язують із соціальною політикою держави; більшість авторів розрізняють поняття „соціальний захист” і „соціальне забезпечення”, вважають, що соціальне забезпечення є складовою частиною соціального захисту; соціальний захист розглядається в двох значеннях: у широкому – як систему організаційно-правових та економічних заходів щодо забезпечення соціальних прав людини і громадянина в державі та вузькому – як систему спеціальних заходів щодо захисту окремих категорій працівників і населення з огляду на особливості їх професійного та соціального статусу. До форм соціального захисту працівників відносять: забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів роботодавця; оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та обов’язкове державне соціальне страхування працівників, що здійснюється за рахунок роботодавців.

В розвинених країнах виділяють чотири типи політики соціального захисту: скандинавську модель, яка спрямована на забезпечення працею всіх трудящих, для чого створюються робочі місця в державному секторі з середньою оплатою праці; європейську модель, яка орієнтована на скорочення кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й зростанні доходів працюючих; японську модель - кожна людина може знайти для себе роботу, навіть якщо вона не дуже цікава й корисна; американську - залучення до процесу виробництва якомога ширших верств активного населення.

В цілому удосконалення політики соціального захисту України можливе за рахунок створення соціальних фондів регіонального розвитку. Мета створення таких Фондів – це стабілізація соціального розвитку регіонів та зниження їх диференціації. Фонд буде виконувати такі функції: накопичення; стабілізації; швидкого реагування та адаптації. Функція накопичення буде реалізовуватись у вигляді надходжень коштів від держави та накопичення їх на рахунках Фонду. Функція стабілізації виявляється, коли кошти Фонду будуть спрямовуватися на вирівнювання ситуації в регіоні. Функція швидкого реагування на проблеми дуже важлива в сучасних умовах розвитку України, оскільки механізм соціального захисту на сьогодні не пристосований до швидких змін та адаптації до нових умов, тому цей Фонд стане такою ланкою, яка буде реагувати на всі зміни досить швидко. На відміну від фондів загальнообов’язкового соціального страхування, які формуються за рахунок страхових внесків, наповнюватися цей Фонд буде за рахунок: відрахувань держави згідно із запропонованим регіональним соціальним коефіцієнтом; благодійних внесків громадян України; інших надходжень. Цей Фонд стане новим етапом української соціальної політики на шляху формування дієвого механізму соціального захисту працівників підприємств із адаптаційними можливостями. Для створення цього Фонду державі потрібно прийняти законопроект “Про створення Соціального фонду регіонального розвитку в Україні” та Положення про його діяльність. Також удосконалення політики соціального захисту можливе при розробці, доопрацюванні та впровадженні в дію ряду законодавчих проектів, зокрема, це стосується пенсійного забезпечення, недержавного страхування, медичного страхування, податкової системи, оплати праці.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Майстер - Мережа, ЛТД” являється авторизованим дистриб’ютором, представничим та сервісним центром по продажу та сервісному обслуговуванню РРО (касових апаратів) торгових марок SAMSUNG, DATECS, MINI, SILEX, IKS, СЛОГ, КАЛИНА в м. Вінниця та Вінницькій області. Основними клієнтами підприємства є: ТОВ „ДЦ”, ТОВ „Сільпо – 65”, ТОВ „Дастор”, „Метро Кеш і Кері, Україна”, мережа аптек „Авіцена”, „Кодекс”, піцерії „Челентано”, мережа автозаправних станцій. Діяльність підприємства направляється і координується Зборами Засновників, які є вищими органом управління досліджуваного підприємства. Директор ТзОВ “Майстер-мережа, ЛТД” підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Досліджуване підприємство є прибутковим.

На ТзОВ “Майстер-мережа, ЛТД” реалізуються пільги щодо розвитку персоналу у межах трудового законодавства і соціального захисту населення, що встановлюються на державному рівні. До основних видів виплат працівникам ТзОВ “Майстер-мережа, ЛТД” належать: заробітна плата працівників, премії, збори по позабюджетних фондів. Разом з тим ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” надає своїм працівникам і членам їх сімей додаткові пільги щодо розвитку персоналу за рахунок власних коштів. Це, зокрема, оплата навчання працівників у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, оплата навчання та стипендій осіб, направлених на навчання підприємством з відривом від виробництва. Показники рівня задоволеності елементами робочої ситуації у колективі високі, зокрема, високий рівень задоволеності технікою безпеки на робочому місці, виробничо-побутовими умовами та організацією робочого місця, відносинами з членами колективу, розташуванням підприємства, керівництвом з боку безпосереднього начальника. Однак, рівень соціально-трудових відносин в трудовому колективі ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” є низьким, оскільки працівники незадоволені змістом роботи, плануванням роботи та порядок розподілу заробітку між працівниками, системою стимулювання, можливістю брати участь у вирішенні виробничих питань, можливістю підвищення кваліфікації, можливість кар’єрного зростання, розміром заробітної плати. Конфліктність на підприємстві можна охарактеризувати в цілому як низьку, а ставлення до різних форм протесту негативним. Рівень довіри до керівництва підприємства в цілому досить високий, причому за рівнем довіри голова профкому поступається як директору підприємства, так і безпосереднім керівникам. Працівники мало обізнані з діяльністю профкому на підприємстві. Як наслідок пасивності профспілки можна розглядати також погану обізнаність працівників ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” зі змістом колективної угоди - лише 63 % опитаних відповіли, що така угода існує.

Для поліпшення стану соціально-трудових відносин на досліджуваному підприємстві необхідно керівництву ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” інформувати працівників про стан справ на підприємстві та його перспективи розвитку, підняти рівень заробітної плати та переглянути систему преміювання та розподіл заробітку між працівниками,  переобрати голову профспілки ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД”,  впровадити на підприємстві посаду начальника відділу кадрів, який безпосередньо розроблював і затверджував у керівництва плани кар’єрного зростання працівників, програми підвищення їх кваліфікації та інше,  відновити участь працівників в управлінні господарською діяльністю ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” шляхом залучення найманих працівників або їх представників до прийняття рішень щодо системи заохочень за сумлінну працю. Це в свою чергу підвищить їхню зацікавленість в досягненні високих кінцевих результатів та економічної ефективності даного підприємства,  розробити та впровадити соціальну стратегію досліджуваного підприємства, яка повинна передбачати соціальний розвиток персоналу, тобто вдосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу працівників, задоволення потреби менш соціально захищених груп персоналу організації в їх професійному розвитку,  в умовах економічної кризи проводити політику гнучкої зайнятості, а не здійснювати масові звільнення.

Для ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД” соціальна стратегія повинна передбачати такі заходи, як  впровадження додаткових виплат до заробітної плати для стимулювання зацікавленості працівника в зміцненні здоров’я. Це виплати у вигляді грошової винагороди за відмову від куріння, виплати особам, які не хворіли жодного робочого дня протягом року, виплати працівникам підприємства, що постійно займаються спортом. Такі виплати будуть виплачуватись в кінці кожного кварталу і становитимуть 10% від посадового окладу, проведення тренінгів, освітніх заходів, спортивні заходи, організовувати корпоративні свята, не залишати без уваги індивідуальні заслуги співробітників, а при винагороді враховувати їх особисті потреби. Все це створить у персоналу відчуття власної значущості для підприємства, сприяє не тільки сприятливому відношенню до нього, але і прагненню виправдати його довірі, формуванні лояльності і відповідальності за внесок у розвиток ділової репутації підприємства, розробка положення про соціальний пакет ТзОВ „Майстер - Мережа, ЛТД”.

 

Література

1. Гончаров А. В. Соціальний захист як правова категорія // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Всеукр.наук.7практ. конф., 24 квітня 2009 р., Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя, 2009. – Ч. 1. – С. 51-53.

Кривицька О.Р. «Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку»//Фінанси підприємства - №3 – 2005р. – ст. 138-146

2. Управління трудовим потенціалом  Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. - Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

3. Право соціального забезпечення / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2008. – 504 с.

4. http://www.taslife.com.ua - Сайт страхової компанії «ТАС».

автор: Шамота Л.І. група МО-61-09 Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

видання: Актуальные проблемы современных наук, час видання: 2012


13/04/2012