Публічні обов’язки центральних банків країн-учасників Європейського Союзу

ПУБЛІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН-УЧАСНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Білоглазова Надія Олегівна,

здобувач кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

Роль і значення центральних банків у сучасному світі зумовлюють інтерес до цього інституту фахівців у різних галузях знання. Представники юридичної науки досліджують правові основи організації та діяльності центральних банків з позицій різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного та фінансового.

При цьому, необхідно враховувати, що відносини, що складаються в процесі організації та функціонування центральних банків є публічно-правовими.

В інших наукових працях нами доведено, що адміністративно-правового статус центральних банків країн-учасників Європейського Союзу – це сукупність встановлених міжнародними договорами Європейського Союзу та національним законодавством завдань, обов’язків, прав та заборон в сукупності із обсягом та характером їх правосуб’єктності.

Провідною складовою зазначеної системи є обов’язки центральних банків країн-учасників Європейського союзу.

У теорії права виділяють два види зобов’язання, як різновидів правового регулювання суспільних відносин: розпорядження – забезпечення прямого юридичного обов’язку здійснити визначені дії та заборона – прямий юридичний обов’язок здійснити конкретно-визначені дії [2, c. 62].

Юридичний обов’язок – це передбачені для зобов’язаної особи та забезпечені можливістю державного примусу вид і міра необхідної поведінки, які потрібно виконувати в інтересах уповноваженої особи, що має відповідні публічні суб’єктивні права.

Юридичний обов’язок налічує чотири основні компоненти: 1) необхідність здійснювати певні дії; 2) необхідність відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта; 3) необхідність нести відповідальність за невиконання цих вимог; 4) обов’язок не перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватися тим благом, щодо якого він має право. Юридичні обов’язки в адміністративному праві забезпечують публічні інтереси людини і громадянина, суспільства і держави та є гарантіями суб’єктивних публічних прав.

У відповідності до Статуту Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального банку вони зобов’язані: визначати та впроваджувати грошово-кредитну політику; підтримувати цінову стабільність; управляти валютними резервами; визначати засади та провадити обмінні валютні операції; забезпечити нормативний супровід для здійснення ефективних та надійних розрахунків в платіжних системах; встановити загальні принципи щодо виконання операцій на відкритому ринку та кредитних операцій; сприяти справному функціюванню платіжних систем; забезпечувати створення відповідних резервних активів у різних валютах та банківських металах; зберігати професійну таємницю, не розголошувати інформацію, що підпадає під зобов'язання; складати та оприлюднювати доповідь про свою діяльність, надсилати щорічну доповідь про діяльність та про грошово-кредитну політику до парламенту, на давати безкоштовно їх іншим зацікавленим сторонам; національні центральні банки несуть відповідальність згідно з відповідним національним правом [4].

В цілому, до основних обов’язків центральних банків країн-учасників Європейського Союзу відноситься:

- формування грошової і валютної політики;

- забезпечення фінансової стабільності;

- координація розвитку банківської системи;

- нагляд за комерційними банками та іншими впливовими суб’єктами господарювання, від діяльності яких залежить фінансова безпека держави;

- нагляду за інфраструктурою фінансового ринку;

- сприяння стабільності цін;

- сприяння розвитку економіки;

- управління резервами держави.

Отже, публічний обов’язок центральних банків  країн-учасників Європейського Союзу - це передбачені міжнародними договорами та національним законодавством для Європейського центрального банку та національних Європейських банків вид і міра необхідної поведінки, які потрібно їм виконувати в інтересах громадян, національних держав та Європейської спільноти в цілому, з метою забезпечення фінансової стабільності, сприяння розвитку економіки та ін.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Глушко  А.В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14  /  А.В.  Глушко.  —  Москва,  2008.  —  214 с.

2. Адміністративне право України : [підручник] / за заг. ред. О.М. Бандурки. – Х. : НУВС, 2004. – 524 c.

3. Адміністративне право України : підручник / [Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О.]– Херсон : ХМД, 2013. – Т.1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс. – 393 с.

4. Протокол про Статут Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального банку: [Електронний ресурс]// Верховна Рада України. – 2014. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_681

5. About the Bank: [Електронний ресурс] // Bank of England. – 2014. – Режим доступу: http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx

6. Національний банк Словаччини: [Електронний ресурс]// MAGYAROSZAO SLOVENSKO. – 2014 . – Режим доступу: http://cpkprojekt.ukrajina.sk/system/cpk_ua/bankovy_sektor/narodna_banka_slovenska.html

7. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsOJ C 80, 10.3.2001, p. 1 : [Електронний ресурс] //  The European Central Bank. – 2013. – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1342/html/index.en.html

8. Центральный Банк Португалии: [Електронний ресурс] // Banco de Portugal. – 2014. – 2014. – Режим доступу:http://muzeydeneg.ru/money/institution/centralbanks/europe-coins-centralbanks/tsentralnyiy-bank-portugalii/

9. About the Bank: [Електронний ресурс] // Bank of England. – 2014. – Режим доступу: http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx

 

 

автор: Білоглазова Надія Олегівна, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

час видання: 2013


11/10/2013