Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБЄДНАННЯ ВНЗ

 

Юлія Яким’юк,

кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Білоцерківського інституту економіки і управління Університету «Україна»

 

УДК 005.92:378

 

Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх із ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

Ключові слова: комунікаційна системи управління, інтегрована документаційна система, електронна комунікація, документально-інформаційний фонд.

 

Обобщено концептуальные аспекты формирования интеграционной коммуникационной системы документационного обеспечения управления высшим учебным заведением. Раскрыто наиболее важные составные для обеспечения ее успешного функционирования, показано взаимосвязь их с эффективностью управления вузом и особенности функционирования в условиях укрупнения высших учебных заведений Украины.

Ключевые слова: коммуникационная система управления, интегрированная документационная система, электронная коммуникация, документально-информационный фонд.

 

There have been generalized conceptual aspects of forming integrated communication system of documentary provision of higher educational institution management. There have been revealed the most important items for ensuring their successful functioning and there has been shown their interrelation with the effectiveness of higher educational institution management, and the peculiarity of functioning in the conditions of higher educational institutions merger in Ukraine.

Key words: communication system integrated documentary system, electronic communication, documentary and informational fund.

 

Постановка проблеми. Сучасна політика Міністерства освіти і науки України спрямована на укрупнення вишів, яке призводить до створення своєрідних корпоративних об’єднань структурних підрозділів як зосереджених, так і розкиданих територіально. Становище таких відокремлених структурних підрозділів вишу двоїсте. З одного боку, кожна структурна одиниця офіційно є самостійною одиницею, яка входить до об’єднання даного вишу, діє автономно на основі власних ліцензій і має власну структуру, в тому числі і свій документаційний фонд. З іншого боку, всі юридично-самостійні підрозділи входять до єдиного об’єднання на певних умовах, які закріплені у статуті й тісно взаємодіють одна з одною з метою досягнення єдиної прийнятої стратегії розвитку вишу.

У цих умовах розвитку децентралізації корпоративної форми вищого навчального закладу виникає проблема організації управління на базі ефективної документаційної системи із використанням сучасних електронних комунікацій як усередині самої центральної установи, так і між нею і територіально відокремленими структурними підрозділами. Правильно і високоефективно організована технологічна робота з документами на основі використання сучасних електронних комунікацій у подібних об’єднаннях вишу є важливим чинником вдосконалення його управління. Цим обумовлена практична значимість дослідження.

Метою дослідження є обґрунтування концептуальних аспектів формування інтегрованої системи документаційного забезпечення управління корпоративного об’єднання вишу в умовах формування нового освітнього простору України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблема формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління установою є центральною у дослідженні соціальних комунікацій. Безпосередньо технічним та інституціональним проблемам функціонування електронних комунікацій присвячені праці Г. Асєєва [1], І. Золотарьова [9], С. Клименко [16] та ін., основні наукові ідеї яких враховано у статті. Теоретико-методологічну основу статті склали наукові розробки учених В. Бебика [2], Є. Горошко [5], Г. Почепцова [14] та ін., які досліджують комунікаційну систему як цілісну в її загальних і специфічних проявах. Окремі елементи інформаційно-документального забезпечення діяльності вишу були центром уваги М. Бондаренка [3], О. Виноградової [4], А. Наливайка [11] С. Наєнко [10], Г. Пономарьова [13], О. Жорнової [7], Ю. Жарких [12], зарубіжного досвіду І. Зварича [7] тощо. Їх напрацювання дали можливість більш повною мірою визначити концептуальні основи розвитку інтегрованої системи документаційного забезпечення управління вишом.

Результати дослідження. Специфіка комунікаційної спеціалізованої системи електронного діловодства корпоративного об’єднання вишу полягає в тому, що вона може реалізуватися в практичній діяльності у трьох варіантах: 1) локальний варіант у вигляді програмного продукту, який працює з документаційним фондом, що сумісний за форматами з MS Access; 2) малий мережевий варіант у вигляді файл-серверного програмного продукту, що працює з документаційним фондом, який сумісний за форматом з MS Access; 3) мережевий варіант на основі Microsoft-SQL сервера.

При технічній їх різниці функціональність усіх варіантів ідентична. Будь-який із варіантів може бути реалізований на основі спеціалізованого продукту «Neo Cad», що створений в НТУУ «КПУ». Ця система апробована рядом вишів України, зокрема і корпоративним об’єднанням Університету «Україна»: вона адаптована до потреб працівниками лабораторії “In Kom Tex” [15, с. 138].

Створювані спеціалізовані електронні комунікації діловодства в усіх структурних підрозділах корпоративного об’єднання вишу мають бути центрами обліку вхідних, вихідних документів, які надходять як у паперовому, так і в електронному вигляді. Разом вони повинні створити завдяки електронним комунікаціям загальну систему (мережу), яка забезпечує рух електронних документопотоків підрозділів управління  вишу (див. схему 1.).

 

Центральна установа вишу

Територіальні підрозділи

Система внутрішнього обліку документів ректорату, Вченої ради, виробничих нарад →

Система централізованого обліку вхідних/ вихідних документів

← Система централізованого обліку вхідних/вихідних документів територіальної установи

← Система внутрішнього обліку документів ректорату

Система внутрішнього обліку документів інститутів, департаментів, деканату →

← Система внутрішнього обліку документів відділів, деканату

← Система внутрішнього обліку документів кафедр

Система внутрішнього обліку документів відділів →

← Система центрального обліку вхідних/вихідних документів територіальної установи

← І

← ІІ

Система внутрішнього обліку документів кафедр →

← ІІІ

 

Схема 1. Комунікаційна мережа центрів обліку документів у рамках корпоративного об’єднання вишу

Джерело: запропоноване автором.

 

Зазначені нами документаційні системи являють собою комп’ютерні мережі, які забезпечують збирання, зберігання документів, а також оперативний доступ до них у системі корпоративного об’єднання вишу, і окремо в кожному його структурному підрозділі. Перед розміщенням документів у відповідний фонд кожної окремої установи чи її підрозділу необхідно додатково опрацювати їх з метою забезпечення інформаційного сервера користувача. У комунікаційній системі документаційного забезпечення управління (далі – КСДЗУ) корпоративного об’єднання вишу документаційний фонд можна формувати на основі систем «Neo Cad-Intranet». Доступ до нього для усіх користувачів може бути забезпечений за уже апробованою на практиці технологією Intеrnet/Intranet.

Однією з важливих умов функціонування інтегрованої системи КСДЗУ є створення документаційного фонду у кожному окремому структурному підрозділі, який забезпечує систему інформаційної підтримки прийняття рішень на центральному рівні та рівні підрозділів за участю кожного його працівника. (див. схема 2.).

 

Центральна установа

Бюро документування

Територіальні підрозділи

-                 Керівні органи центральної установи;

-                 Загальні збори;

-                 Вчена рада;

-         Ректорат.

Щоденна передача нових

документів

-                 Керівні органи територіальних підрозділів;

-                 Вчена рада;

-         Ректорат.

Нормативні документи діяльності вишу (ліцензії, документи про формування підрозділів і т. ін.)

Нормативні документи діяльності установи (ліцензії, документи про формування підрозділів: деканатів, кафедр та ін.)

Відкриті документи (програми, відомості, звіти підрозділів і т.п.)

Відкриті документи (програми, відомості успішності, звіти підрозділів і т.п.)

Внутрішні документи (накази зарахування/відрахування, переведення на інший курс і т.п.)

Внутрішні документи (накази зарахування/відрахування, переведення на інший курс і т.п.)

Довідкові матеріали (електронні журнали викладачів, електронні відомості та ін.)

Довідкові матеріали (електронні журнали викладачів, електронні відомості та ін.)

 

Схема 2. Структура документаційних фондів корпоративного об’єднання вишу.

Джерело: запропоноване автором.

 

Принциповим у створенні для забезпечення ефективної діяльності цілісної КСДЗУ об’єднання вишу є забезпечення можливості обміну кожної із базових відмічених підсистем справочинства (записами про документи) з іншими підсистемами та системами Інтернет. Обмін за допомогою інтегрованої КСДЗУ може бути організований у структурі корпоративного об’єднання вишу шляхом експорту записів про документи (службова кореспонденція, звіти, нормативні документи та ін.) у вихідний ящик, передачі записів (файла) обміну, розміщення даних у вхідний ящик іншої системи, імпорту записів про документи із вхідного ящика.

Створювані документаційні фонди у КСДЗУ об’єднання вишу мають передбачати можливість оперативного доступу до документів у межах його корпоративної мережі. Відповідні підсистеми корпоративної КСДЗУ забезпечують регламентований доступ відповідно до компетенції певних структурних підрозділів установи (ректор, проректори, декани, завідувачі кафедрами). Частина із них може мати вільний доступ.

Основою формування функціональних підсистем автоматизованої системи управління документацією є відповідна структура основних документопотоків у корпоративному об’єднанні вишу. Необхідно формувати і функціональні підсистеми. Найбільш оптимальна їх кількість має не перевищувати п’яти основних документопотоків – це: «Службова кореспонденція», «Документи щодо організації навчального процесу», «Документи по контролю виконання», «Система нормативних документів установи» та «Електронна протокольна служба». Введення документаційних фондів  у системі комунікаційних зв’язків зображено на схемі 3.

Центральна установа (далі –ЦУ) корпоративного об’єднання вишу

 

Структурні підрозділи корпоративного об’єднання вишу

Канцелярія ЦУ

Рівні

Канцелярія установи

Автоматизова-ні робочі місця діловодства

 

 

← →

Автоматична система обліку службової кореспонденції

І рівень

Службова кореспонден-ція

←→

Автоматизовані системи обліку службової кореспонденції

 

 

 

← →

Ректор

(директор інституту, керівник філії та ін.) (секретар)

Робочі місця працівників канцелярії

 

← →

Автоматизована система документів організації навчального процесу

ІІ рівень

Документи організації навчального процесу

←→

Автоматизована система документів організації навчального процесу

 

 

← →

Навчальна частина,

деканат

(секретар)

Ректор (президент)

(проректор)

← →

Автоматизована система контролю виконання

ІІІ рівень

Документи по контролю виконання (звіти, бази даних та ін.)

←→

Автоматизована система контролю виконання

 

←→

 

 

 

 

←→

Кафедра

(секретар)

Деканат

(секретар)

← →

 

 

← →

Банк документів ЦУ у структурних підрозділах

ІV рівень

Нормативні документи

←→

Банк документів структурних підрозділів

Кафедра

(секретар)

 

V рівень

Бюро оцифрування

←→

Електронна протокольна служба

Електронна протокольна служба

 

Схема.3. Функціональні документаційні підсистеми інтегрованої КСДЗУ вишу

Джерело: запропоноване автором.

 

Функціональні документаційні підсистеми електронної комунікації корпоративного об’єднання вишу об’єднують його базові системи, які знаходяться у підрозділах як самої установи, так і в територіальних структурних представництвах, і базові сервери обміну даними між цими системами. У своїй сукупності електронні комунікації і сервери вишу, які об’єднані в одну функціональну документаційну підсистему, забезпечують реалізацію однієї з основних функцій діловодства в масштабах центральної установи вишу і підвідомчих їй територіальних структурних підрозділів – рух документальної інформації (творець-користувач).

Створена документаційна підсистема електронної комунікації «Службова кореспонденція» (І рівень) у корпоративному об’єднанні вишу забезпечує облік і контроль руху службової кореспонденції на всіх рівнях управління (об’єднання, структурні підрозділи), а також контроль за ходом розгляду документів і їх реалізації у центральній установі чи відповідними структурними підрозділами. Саме створення цієї документаційної підсистеми може забезпечити й обмежений доступ до інформації.

Найважливішою у КСДЗУ об’єднання вишу є підсистема «Документів організації навчального процесу» (ІІ рівень), яка дає повну картину матеріального забезпечення, організації навчального процесу у виші та його підрозділах і контроль за їх відповідністю до вимог МОН України. Ця документаційна підсистема забезпечує інформацію для здійснення ефективного управління та організації високоякісного навчального процесу на всіх структурних рівнях об’єднання вишу. Виділення її в окрему підсистему дає можливість і забезпечення доступу широкого кола користувачів до документальної інформації.

Багатогранним призначення документаційної підсистеми електронної комунікації «Документи по контролю виконання» (ІІІ рівень), яка може бути використана як для внутрішнього контролю (відомості, студентські картки та ін.) за виконанням відповідних рішень адміністративних органів усіх рівнів, так і зовнішніх зв’язків для контролю над процесами з боку державних органів. Обов’язки за контролем виконання покладаються на секретаря канцелярії вишу, для якого забезпечується окремий документопотік, пов’язаний із рухом документів, що контролюють виконання найважливіших рішень керівних органів установи.

Документаційна підсистема «Нормативні документи» (ІV рівень) забезпечує організацію нагромадження відповідної документальної інформації у корпоративному об’єднанні вишу, яка відображає норми і правила діяльності підрозділів і організації навчального процесу студентів (навчальні і робочі плани та ін.), відповідні характеристики складу кафедр та ін. За допомогою відповідного документаційного фонду її також можна використовувати для здійснення методичного керівництва і допомоги центральної установи, яка має більш кваліфіковані кадри, територіальним підрозділам.

Систематизацію і високий рівень культури діловодства у виші має забезпечити в даній концепції документаційна підсистема «Бюро документування» (V рівень). Це свого роду нагромаджувальний резервуар документальної інформації, яка відображає результати діяльності структурних підрозділів окремо і загалом по корпоративному об’єднанню вишу на основі не паперового, а електронного справочинства. На цій основі як у кожному підрозділі, так і загалом у корпоративному об’єднанні вишу підвищиться ефективність функціонування системи справочинства, скоротяться його інші невиробничі операції.

Схема підсистеми «Бюро документування» в об’єднанні вишу має включати: 1) спеціалізовану систему «документування інформації»; 2) індивідуальні і колективні системи діловодства; 3) спеціалізовану систему «секретар» (схема 4).

 

Секретар підрозділу

Канцелярія

Еталонний баланс відкритих документі

Автоматизована система підготовки електронних документів у виші

Автоматизована система «Бюро документування»

Автоматизована система службової кореспонденції

Автоматизована система контролю виконання

Розсилка

Індивідуальні, колективні системи справочинства вишу

www - сервер

 

Схема. 4. Функціональна схема підсистеми «Бюро документування» вишу

Джерело: запропоноване автором.

 

У нашій концепції інтегрована КСДЗУ корпоративного об’єднання вишу реалізує функцію управління на основі використання документаційних фондів, які створюються у центральній установі об’єднання вишу і на рівні керівних органів відповідних територіальних установ. Для її оперативності необхідне щоденне надходження у документаційний фонд територіальних підрозділів документів від центральної установи об’єднання вишу. Секретар щоденно тиражує відповідні документи для їх виконання або розсилає у відповідні структурні підрозділи об’єднання вишу.

Функціональну підсистему «Розсилання нормативних документів» корпоративного об’єднання вишу зображено на схемі 5.

Схема. 5. Функціональна схема «Розсилка нормативних документів» у структурні підрозділи корпоративного об’єднання вишу

Джерело: запропоноване автором

 

В ідеалі кожен із них може розглядатись як мінісистема. Проте у функціональному їх призначенні існує тісний взаємозв’язок. Один документопотік є основою формування іншого й у загальній системі доповнює його або є відображенням управлінських складових першого. Тому кожному із них у виші відповідає своя функціональна підсистема загальної КСДЗУ. Всі вони взаємопов’язані, а окремі з них функціонують у підрозділах на основі внутрішніх документів (наприклад, відомості про успішність студентів, пакет документів державних іспитів та ін.). Важливість виділення цих напрямів документопотоків у корпоративному об’єднанні вишу полягає в тому, що на основі їх функціонування в установі можна чітко визначити їх специфіку і відповідно порядок реалізації (налаштування) функціональних підсистем як об’єкта автоматизації документаційної системи.

Пропонована автором концепція КСДЗУ, з урахуванням сучасних теоретичних наукових здобутків у документознавстві та розвитку електронних комунікацій, може ефективно функціонувати в корпоративному об’єднанні вишу за умови, що його комунікаційна система, яка забезпечує рух документаційних потоків, має попередньо реалізувати таке:

1) у межах корпоративного об’єднання вишу потрібно ввести єдину систему нумерації та обліку документів і на цій основі створити можливість електронного обміну реєстраційними даними про документ між центральною установою, її підрозділами та різними регіональними структурними підрозділами;

2) упровадити наскрізну та ефективну систему контролю виконання документів та завдань на всіх структурних рівнях корпоративного об’єднання вишу. В це ми вкладаємо розуміння можливого вчасного, швидкого доведення з використанням електронних комунікацій конкретного завдання в електронному вигляді об’єкта виконавцю (конкретному підрозділу) і кожному працівнику виконавцю (ректору, декану, завідувачу кафедри та ін.), можливість оперативного доступу виконавців до бази контролю виконання у межах їх компетенції, можливість оперативного доступу керівників до інформації про хід виконання документів і контрольних завдань;

3) у межах корпоративного об’єднання вишу створити змішаний (централізований і децентралізований) принцип реєстрації документів, єдиний відповідний порядок реєстрації електронних (паперових) документів, який прийнятий у центральній установі. Має бути ліквідована повторна ручна реєстрація документів, які пересилаються між різними структурними підрозділами корпоративного об’єднання вишу, що сприятиме зменшенню паперового документопотоку;

4) реалізація основного наукового принципу організації діловодства та управління: акумуляція всіх документів, матеріалів, інформації про документи, які відносяться до одного питання в одну «справу» і забезпечення можливості оперативного доступу керівного складу вишу (ректорів, проректорів, деканів, завідувачів кафедри) до всіх матеріалів «справи»;

5) створення центральною установою єдиного еталонного банку нормативних документів вузу, системи протокольних (еталонних) документаційних фондів, які видаються підрозділами корпоративного об’єднання вишу. Забезпечення оперативного доступу працівників-виконавців у межах їх компетенції до всіх документів органів управління;

6) використання електронних комунікацій для швидкого розсилання текстів нормативно-правових актів та інших офіційних документів органів державної влади та вищих органів управління корпоративного об’єднання вишу в електронному вигляді;

7) втілення єдиної (типології) електронного діловодства в усіх підрозділах корпоративного об’єднання вишу загалом;

8) організацію типового середовища діловодства та інформаційного забезпечення на індивідуальних робочих місцях діловодів канцелярії (секретарів) центральної установи і структурних підрозділів корпоративного об’єднання вишу;

9) функціонування документаційної системи об’єднання вишу на основі корпоративної мережі, яка створюється у вигляді закритого елементу мережі Інтернет;

10) можливість електронного обміну документами та інформацією про документи з іншими установами (вишами) України.

Це обов’язковий фундамент пропонованої концепції, який із застосуванням сучасних електронних комунікацій має забезпечити ефективне управління на основі використання інформації документаційного фонду корпоративного об’єднання вишу. В основу побудови представленої концепції КСДЗУ об’єднання вишу ми пропонуємо модульний принцип. Корпоративна система має складатись із базової системи діловодства центральної установи, яка встановлена в усіх її територіальних  і структурних підрозділах. Це свого роду «цеглинки», із яких складатиметься єдина «корпоративна» КСДЗУ цього вишу, що забезпечить оперативність доставки і контрольованість виконання управлінських рішень. Кожна із базових систем має реалізувати в об’єднанні вишу єдину інформаційну логіку і на цій основі налагодити ефективний обмін даними з будь-якою іншою базовою системою справочинства. Важливо, щоб при цьому структура побудови корпоративної КСДЗУ вишу відповідала її організаційній структурі (ректорат, територіальні структурні підрозділи, деканати, кафедри) та ін.

Реалізація нашої концепції КСДЗУ, яка ґрунтується на використанні електронних комунікацій, передбачає три рівні побудови (етапи реалізації) загальної корпоративної КСДЗУ вишу (рис. 1).

 

ЦУ і структурний підрозділ

Рівень 3

Розвиток комунікативної системи обміну повідомленнями, систем маршрутизації, систем колективної роботи підрозділів у межах єдиної системи документообігу

ЦУ і структурний підрозділ

Рівень 2

Встановлення базових серверів обміну інформацією між системами справочинства ЦУ структурних і регіональних підрозділів і забезпечення доступу кожного з них до банків документів

ЦУ (центральна установа)

Рівень 1

Створення і встановлення базових автоматизованих документаційних систем у ЦУ та її підрозділах

 

Рис. 1. Рівні реалізації корпоративної КСДЗУ вишу

Джерело: запропоноване автором.

 

Такий підхід забезпечить створення КСДЗУ в корпоративному об’єднанні вишу послідовність на основі створення відповідної електронної комунікації (технічного) забезпечення від 1-го до 3-го рівня. На першому етапі (рівень 1) складаються базові електронні комунікації (система служби кореспонденції, контролю виконання, звернень структурних підрозділів, автоматизована протокольна служба, банки документів), підготовлені центральною установою і колективно за участю відповідних структурних підрозділів. Базові документаційні системи як основа ефективності комунікаційних зв’язків, що забезпечує оперативність управління, створюються в кожному окремому підрозділі корпоративного об’єднання вишу й утворюють мережу (вузлів) обліку і оперування документів у центрі і регіонах.

Після налагодження відповідного комунікаційного зв’язку між структурними підрозділами корпоративного об’єднання через базові автоматизовані системи слід перейти до 2-го етапу (рівень 2). На цьому етапі складаються базові сервери обміну інформацією між автоматизованими системами справочинства структурних підрозділів корпоративного об’єднання вишу як у центральній установі, так і в її  структурних та територіальних підрозділах. Ця ідея реалізується на практиці за допомогою стандартизованого механізму обміну через «вхідні», «вихідні скриньки» кожної із систем, а також засобів стандартної електронної пошти (Internet-mail). Створена центральною установою спільно з представництвами і підрозділами стандартна електронна поштова служба розглядається у нашій концепції як сервер корпоративної мережі, і ми виходимо із припущення, що даний сервер реалізується незалежно від документаційної системи вишу. Якщо припустити відсутність даного поштового сервера, сервер корпоративної мережі вишу може бути реалізований одночасно з документаційною його системою.

Другий етап практичної реалізації створення корпоративної КСДЗУ передбачає створення автоматизованого доступу користувачів (структурних і територіальних підрозділів корпоративного об’єднання вишу) до документаційного фонду за технологією Intеrnet/Intrаnet. Проте для забезпечення дієвості електронної комунікації між структурними і територіальними підрозділами вишу вимагається наявність у них корпоративної мережі центральної установи і підтримки у ній електронного поштового сервера і мережевого протоколу TCP/IP.

Практична реалізація ідей нашої концепції на 3-му етапі (рівень 3) передбачає створення документаційної системи розвинутого обміну повідомлень між структурними і територіальними підрозділами як у межах однієї установи, так і в межах корпоративного об’єднання вишу, системи маршрутизації документів, системи колективної роботи. Забезпечити дієвість цих електронних комунікацій можливо завдяки обміну повідомленнями Lotus Domino/Notes або Microsoft Exchange. Тільки реалізація цих важливих системоутворювальних складових у сфері сучасних інформаційних технологій роботи з документами в системі управління забезпечує ефективність пропонованої автором концепції. Незавершеність побудови автоматизованої системи управління документацією значно впливає і на ефективність використання електронних комунікацій в управлінні корпоративного об’єднання вишу.

Висновки. Визначення концептуальних аспектів формування інтегрованої КСДЗУ в корпоративних об’єднаннях вишів України і перспективних напрямів її розвитку дає підстави стверджувати, що:

1) створення єдиного документаційного поля завдяки інтеграції комунікаційних каналів підрозділів вишу створює умови повноцінного функціонування в ньому територіально розгалужених структурних підрозділів. Єдина технологія КСДЗУ забезпечує автоматизацію справочинства, можливість управління освітянським процесом та контролю виконання документів, що кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими та керованими;

2) інтегрована КСДЗУ вишу є досить складним механізмом. Вона містить у собі значну кількість підсистем, побудованих за допомогою різних програмних продуктів. Проте у корпоративному об’єднанні вишу вони ідентичні і виконують специфічні функції, які через електронні комунікації забезпечують життєдіяльність і управління всіма структурними підрозділами установи.

 

Література

 1. Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. – 2006. - № 11. – С. 25-26.
 2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технологія, техніка паблік рилейшиз : монографія / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.
 3. Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах. – Вища школа. – 2011. - № 2. – С. 7-5.
 4. Виноградова О. Інформаційно-документне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів – об’єктивна необхідність / О. Виноградова // Вісник книжкової палати. – 2002. - № 5. – С. 34-36.
 5. Горошко Е.И. К определению понятия «компьютерно-опосредованная коммуникация» / Е. И. Горошко // Соціальні комунікації сучасного світу : мат. першої міжнар. конф. 19-20 лют. 2009 р. м. Запоріжжя ; наук.-теор. зб . – Запоріжжя, 2009. – С. 168-173.
 6. Девтеров І. Інтермент як нова особистість / І. Девтеров . – Вища школа. – 2011. -№ 9. – С. 83-91.
 7. Жорнова О. Сучасна вища школа : to be or not to be? / О. Жорнова, Ол. Жорнова. – Вища школа. – 2011. - № 7–8. – С. 74-83.
 8. Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США. – Вища школа. – 2012. - № 2. – С. 42-51.
 9. Золотарьова І. О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 156 с.
 10. Наєнко С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом / С. Наєнко // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – С. 61-67.
 11. Наливайко А. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища / А. Наливайко. – К.: Вища школа. – 2012. - № 1. – С. 86-92.
 12. Об’єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третяк. – К.: Вища школа. – 2011. - № 10. – С. 71-81.
 13. Пономарьова Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом / Г. Пономарьова. – К.: Вища школа. – 2006. - № 5–6. – С. 3-9.
 14. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации : монография / Г. Г. Почепцов. – М.: Рефл.-бук., К.: Ваклер, 2001. – 656 с.
 15. Якимюк Ю.П. Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом : монографія / Ю. П. Якимюк. – К.: Університет «Україна», 2011. – 191 с.
 16. Электронные документы в корпоративных сетях : второе пришествие Гуттенберга / С. В. Клименко, И. В. Крохин, В. М. Кущ, Ю. Л. Лагутин. – М.: Анкей-Эктрендз, 1999. – 271 с.

 

Джерело: Український науковий журнал

«Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013

 http://www.social-science.com.ua/

 

автор: Юлія Яким’юк, кандидат наук із соціальних комунікацій,доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки і управління Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


18/07/2013