До питання визначення поняття "медіа-тероризм"

До питання визначення поняття "медіа-тероризм"

Єрохіна Т.

 Університет «Україна». 

Аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

 

Сьогодні термін «тероризм» застосовується для позначення багатьох видів насильницьких дій, спрямованих на досягнення економічних, соціальних, релігійних, політичних та інших цілей. Визначення тероризму варіюються від найбільш загальних до розширених, метою яких є максимальна конкретизація поняття.

Ключовими елементами при визначенні терміна «тероризм» є такі: насильство, страх, залякування. Центральним з них  є слово «страх».

Той факт, що стратегія тероризму розрахована не так на безпосередні фізичні наслідки застосування сили, заподіяну нею матеріальну шкоду чи значну кількість загиблих, крах систем життєзабезпечення тощо, а радше на досягнення психічного ефекту, спричиненого терактом, був зауважений аналітиками застосування сили вже у 70-х роках, адже саме тоді відбувся терористичний акт, який став класичним прикладом ефективності використання терористами мас-медіа для поширення почуття страху.

На відміну від тероризму минулого, який являв собою своєрідне «тріо», учасниками якого були «терористи + їхні жертви + влада», сучасний тероризм, як зазначає В.Циганов, частіше за все виступає у вигляді «квартету», партії якого виконують «терористи + їхні жертви + влада + ЗМІ» [1].

Специфіка сучасного тероризму визначена інформаційною революцією та розвитком мас-медіа, які використовуються як інструмент маніпулювання масовою свідомістю [2]. Завдяки типовій для сучасної  демократії комунікативній інтенсивності досягаються небачені досі психічні ефекти терористичних актів [3]. При цьому досягнення сучасних науки і техніки дозволяють як значно збільшити можливості руйнівних дій окремо взятої людини, так і одночасно підсилити суспільний резонанс від цих її дій [4].

Зважаючи на швидкий розвиток інформаційних технологій та їх успішне використання терористами, в науці, починаючи з середини минулого століття, набула поширення теорія щодо наявності «симбіотичного зв’язку» між тероризмом та мас-медіа, згідно з якою терористичні організації використовують мас-медіа як провідник для своїх меседжів до широкого загалу, одночасно постачаючи «гарячі новини» мас-медіа [5].

Медіа-тероризм як особливий вид інформаційного тероризму розглядає В.Циганов та пропонує таке його визначення: медіа-тероризм являє собою цілеспрямоване, планомірне, систематичне використання можливостей засобів масової інформації для створення и тиражування почуттів страху (жаху, занепокоєння, тривоги) і розповсюдження їх в інформаційному просторі з метою маніпулювання суспільною свідомістю. На сьогоднішній день найбільш вдалим здається саме це визначення. Воно відображає як мету дії (маніпулювання суспільною свідомістю), так і спосіб, характеристику та засоби медіа-тероризму.

Поділяючи точку зору В.Лакера щодо неможливості вироблення універсальної дефініції тероризму у зв’язку з багатоманітністю та змінністю цього явища, для вироблення дефініції медіа-тероризму можна запропонувати як базове таке визначення тероризму: тероризм – це нелегітимне насилля або його загроза, що має на меті залякування для реалізації політичних, соціальних та інших цілей.

Враховуючи те, що слово «медіа» позначає канали акумулювання/трансмісії інформації або даних чи засоби, використовувані для збереження або передачі інформації, на основі наданого визначення тероризму можна запропонувати таке визначення медіа-тероризму: медіа-тероризм – це цілеспрямоване (для реалізації політичних, соціальних та інших цілей) поширення, завдяки використанню засобів мас-медіа, почуття страху, що виникає в результаті факту  нелегітимного насилля або загрози його здійснення.

 

Список використаних джерел:

  1. Цыганов В. Медиа-терроризм. Терроризм и средства массовой информации / В. Цыганов – К.: Ника-Центр, 2004. – 124 с.
  2. Вознюк В.С. Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/ 05vvssgs.zip
  3. Мюнклер Герфрід. Тероризм як стратегія комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n25texts/muenkler.htm
  4. Смазнова І.С. Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sistbn.zip
  5. Lockyer Adam. The Relationship between the Media and Terrorism [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://rspas.anu.edu.au/papers/ sdsc/viewpoint/paper_030818.pdf

 

 

автор: Єрохіна Т., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", №4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


02/04/2013