Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами

 

Інга Галатир,

старший викладач кафедри педагогіки, психології

та загальноосвітніх дисциплін

Хмельницького інституту соціальних технології

Університету «Україна»

 

УДК 364.26:316.6

 

У статті обґрунтовано педагогічні умови результативної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами (корегування змісту професійно-педагогічної підготовки студентів на основі максимального врахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій; використання вправ професійної спрямованості, потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи; розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами) та представлено методику їх реалізації.

Ключові слова: соціальні сироти, готовність до роботи з соціальними сиротами, професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів, педагогічні умови формування готовності.

 

В статье обоснованы педагогические условия результативной подготовки будущих социальных педагогов к работе с социальными сиротами (корректирование целей и содержания профессионально-педагогической подготовки студентов на основе максимального учета особенностей личности социальной сироты; привлечение студентов к коллективному обсуждению проблем социального сиротства, составленных на материале реальных жизненных ситуаций; использование упражнений профессиональной направленности, потенциала педагогической практики и самостоятельной работы; развитие у студентов рефлексивного отношения к работе с социальными сиротами) и представлена методика их реализации.

Ключевые слова: социальные сироты, готовность к работе с социальными сиротами, профессиональная подготовка будущих социальных педагогов, педагогические условия формирования готовности.

 

The pedagogical conditions of an effective training future social pedagogues have been in the article theoretically substantiated. They include the definition of the purpose and content of professional and educational students’ training based on maximum considering individual orphan peculiarities, involving students into collective discussion of social orphanage based on the materials of real life situations, implementation of professionally oriented exercises in the process of students’ training, development of reflective attitude to work with social orphans.

Keywords: social orphans, readiness to work with social orphans, professional training of future social pedagogues, pedagogical conditions of readiness formation.

 

У Конституції України та інших нормативно-правових актах визначено обов’язки батьків щодо догляду дітей до їх повноліття, вказано на рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також гарантовано державою утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Разом з тим, як свідчить аналіз публікацій з проблеми дослідження, на сьогодні ступінь сформованості державної політики стосовно соціальних сиріт залишається на низькому рівні. Це пояснюється як складністю проблеми, так і різним рівнем її актуальності в регіонах України, а також повільністю реагування держави на нові соціальні виклики. Одним з них є масова міграція громадян України за кордон з метою пошуку заробітку. Це є додатковим фактором позбавлення дітей належного догляду з боку батьків і переведення їх до категорії соціальних сиріт. Однак, адекватних заходів щодо протидії можливим негативним наслідкам державою вживається недостатньо.

Вирішення цієї проблеми безпосередньо пов’язане із професійним рівнем соціальних педагогів, які покликані працювати із соціальними сиротами. Проте ситуація ускладнюється тим, що підготовка кадрів для соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України почалась порівняно нещодавно. У результаті потребують подальших досліджень теоретичні та технологічні засади вдосконалення підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами.

Частково ця проблема вже знайшла своє висвітлення у роботах І. Беха, І. Звєрєвої, І. Миговича. Над удосконаленням професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів працювали І. Козубовська, Г. Лактіонова, Л. Міщик, В. Поліщук та ін. Дослідження зарубіжного досвіду професійної підготовки соціальних педагогів представлено у працях О. Абдулліної, К. Бакланова, М. Галагузової, Ю. Галагузової, К. Греля, С. Єлканова, А. Козлова, Р. Рамзей, О. Холостової та ін.

Заслуговують на увагу результати досліджень проблем соціально-педагогічної діяльності, зокрема праці В. Бочарової, М. Гур’янової, І. Зимньої, Т. Семигіної, М. Сметанського, а також питання підготовки і професійного становлення соціальних педагогів і соціальних працівників, що відображено у працях С. Архипової, Р. Вайноли, С. Литвиненко, В. Сластьоніна, С. Тетерського, С.Чистякової, Н. Шмельової та ін.

Водночас результати аналізу зазначених джерел дають підстави стверджувати, що проблемі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами не приділено належної уваги. У результаті залишаються теоретично нез’ясованими зміст і структура готовності соціальних педагогів до роботи із зазначеною категорією дітей, критерії, показники та рівні її сформованості, а також педагогічні умови підготовки вищезгаданих фахівців до роботи із соціальними сиротами. Бракує і методичних рекомендацій для науково-педагогічного складу щодо поліпшення підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами. Такий стан справ негативно позначається на результатах педагогічного процесу. Крім того встановлено, що значна кількість соціальних педагогів мають труднощі психолого-педагогічного, технологічного, організаційно-комунікативного характеру, які ускладнюють налагодження контакту з цими дітьми та прогнозування їх поведінки. Це заважає адекватно оцінювати ситуацію щодо меж втручання в особисте життя дитини, визначати оптимальні способи стимулювання соціальних сиріт до активної позиції у вирішенні проблемних життєвих ситуацій.

Метою статті є аналіз педагогічних умов ефективного формування у студентів-майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з соціальними сиротами.

Основний виклад матеріалу. Встановлено, що на сьогодні у монографіях, дисертаційних дослідженнях та інших наукових працях з проблем соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології значною мірою висвітлено теоретико-методологічні аспекти соціальної роботи як наукової теорії, навчальної дисципліни і професійної діяльності (А. Капська, І. Козубовська, Г. Лактіонова, Л. Міщик, В. Поліщук, В. Семиченко, Є. Холостова та ін.).

У дослідженнях О. Безпалько, О. Коваленко, Л. Мітяєва зазначається, що соціальні сироти – це особлива соціально-демографічна група дітей, які внаслідок соціальних, економічних і морально-психологічних причин залишилися сиротами при живих батьках незалежно від офіційно визнаного статусу сім’ї, існують без необхідної опіки і виховання, без емоційної підтримки та участі [1; 2; 3].

Дослідження статистичних даних дозволяє стверджувати, що останнім часом в Україні саме явище соціального сирітства набуває загрозливих масштабів у зв’язку із ускладненням соціально-економічної ситуації. Одним із шляхів її вирішення є поява соціального замовлення на соціального педагога – професії, що передбачає орієнтацію на особистість, високу педагогічну культуру, сформовані уміння використовувати різноманітні засоби та методи впливу на дітей, позбавлених батьківської опіки, а також посилення підготовки цих фахівців для роботи із соціальними сиротами.

Так, проведене опитування серед студентів четвертого курсу Хмельницького національного університету на предмет виявлення рівня готовності до роботи із зазначеною категорією дітей, свідчить про недостатній рівень сформованості у них цього утворення (готовими до роботи себе вважають 19,2 % студентів; потребують незначної додаткової підготовки – 32,27 %; відчувають брак знань у роботі з соціальними сиротами – 22,76 % студентів; потребують суттєвої практичної додаткової підготовки – 19,04 %, а неготовими до такої роботи себе вважають 6,73 % студентів).

Таким чином, підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами потребує перегляду існуючих та розробки нових підходів.

Результати аналізу наукової літератури, вивчення реального стану сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами, врахування особливостей соціальних сиріт, а також змісту професійної діяльності фахівців забезпечили можливість запропонувати та обґрунтувати педагогічні умови, реалізація яких у педагогічному процесі сприятиме більш результативній підготовці. Вони є такі: корегування змісту професійно-педагогічної підготовки студентів на основі максимального урахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій; використання в процесі підготовки студентів комплексу вправ професійної спрямованості, потенціалу їхньої педагогічної практики і самостійної роботи, а також розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами.

Реалізація першої педагогічної умови передбачає спрямування студентів на інтенсивне засвоєння взаємозв’язку рис характеру дітей ‑ соціальних сиріт та особливих умов їх психічного розвитку, а також проведення низки занять із навчальної дисципліни «Теорія і методика виховної роботи з дітьми, які залишились без піклування батьків» у режимі тренінгу. При цьому потрібно робити акцент на формі проведення заняття (у колі), що допоможе об’єднати знання всіх учасників.

Під час таких занять учасники актуалізують свої знання про особливості дітей-сиріт, обмінюються ними, засвоюють нові; замислюються і змінюють вже сформовані установки; вчаться епатувати, бути толерантними стосовно соціальних сиріт; з’ясовують негативні аспекти їх соціалізації. На основі отриманих знань студенти засвоюють вміння прогнозувати й запобігати негативним поведінковим виявам з боку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій передбачає використання методу «круглого столу» та методу «мозкового штурму». У процесі колективної роботи відбувається обмін інформацією, засвоєння нових знань, а учасники вчаться переконувати, аналізувати, слухати, вести полеміку. Метод «круглого столу» краще використовувати на семінарських заняттях, під час навчальних дискусій та на навчальних зустрічах.

Доцільним є обговорення зі студентами таких проблем: «Ціна і цінність», «Особливе дитинство», «Алкоголізм – забути чи забутись?», «Сльози-копійки», «Буллінг у школі», «Дитяча проституція», «Сімейні традиції виховання», «Від «групи ризику» – до групи надії», «Наркотики – життя чи смерть?» «Євросирітство», «Без надії сподіватись», «Сирота: соціальний статус чи стиль життя?» і под.

Особливого важливим є також і використання в процесі підготовки студентів комплексу вправ професійної спрямованості, потенціалу їхньої педагогічної практики і самостійної роботи. Це забезпечується єдністю різних форм навчання, взаємозв’язком лекційних, семінарських та лабораторно-практичних занять. На лекційних заняттях доцільно організовувати виступи практиків: соціальних педагогів і вихователів установ інтернатного типу, інспектора з охорони прав дитинства, фахівця центру з усиновлення, юриста, медичного працівника та ін. Це збагатить зміст занять, надасть їм проблемного характеру, сприятиме розвитку мотивації професійної діяльності з дітьми-сиротами.

Розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами реалізується шляхом їх рефлексивної підготовки, яка передбачає формування базових знань стосовно професійної рефлексії; навчання студентів проводити аналіз особистої думки про себе та свою діяльність, співвідносити її з думкою клієнтів, колег та інших, а також з мотивацією їх вчинків; розвитку навичок у майбутніх соціальних педагогів неупереджено оцінювати власні можливості та здібності; навчання студентів найпростіших прийомів удосконалення рефлексивних умінь; удосконалення вмінь міжособистісного спілкування в колективах, у малих і великих групах.

Крім того, з метою розвитку у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами в процесі практичної підготовки особливого значення потрібно надавати розвитку їх творчої активності. Для цього навчальну та наукову діяльність студентів потрібно здійснювати на основі ідей розвитку творчих здібностей, системи різноманітних форм самостійної та дослідницької роботи різнорівневого характеру, створення евристичного середовища.

Результативність педагогічних умов формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи із соціальними сиротами було визначено за результатами формувального експерименту. У ньому взяли участь 70 студентів-випускників 3-го курсу, які були переведені на 4-й курс Хмельницького Національного університету (ХНУ) напряму підготовки «Соціальна педагогіка» спеціалізації «Соціально-правовий захист неповнолітніх» і стали експериментальною групою. Контрольну групу склали студенти-випускники попереднього четвертого курсу ХНУ (68 осіб), з якими не було реалізовано дослідно-експериментальну програму.

Основні результати формувального етапу експерименту відображено у таблиці 1.

Таблиця 1

Зведені результати

формування готовності студентів до роботи із соціальними сиротами у КГ (n=68) та ЕГ (n=70) наприкінці формувального етапу експерименту (у %)

Рівні сформованості готовності студентів до роботи з соціальними сиротами

Критерії

морально-ціннісний

емоційно-вольовий

когнітивно-діяльнісний

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

Творчий

14,7

31,4

13,2

25,7

14,7

28,6

Реконструктивний

25

28,6

23,5

31,4

26,5

32,9

Репродуктивний

35,3

25,7

33,8

24,3

27,9

24,3

Інтуїтивний

25

14,3

29,4

18,6

30,9

14,3

 

Підсумки порівняльного аналізу ефективності навчання студентів експериментальної групи після проведених формувальних заходів за допомогою критерію Пірсона засвідчили результативність обґрунтованих педагогічних умов. Зокрема, вдвічі збільшилася кількість студентів ЕГ, які за морально-ціннісним критерієм досягли найвищого – творчого рівня готовності. Щодо емоційно-вольового критерію, то після формувального етапу експерименту рівень сформованості готовності до роботи з соціальними сиротами у студентів випускного курсу ЕГ також зріс. Зокрема, студентів із творчим рівнем стало 18,0 % (у КГ – 9 %), з реконструктивним – 22 %, що на 6 % більше ніж у КГ. Поліпшився стан сформованості зазначеної готовності і за когнітивно-діяльнісним критерієм, який характеризує наявність умінь і навичок роботи із зазначеною категорією дітей. Так, після формувального експерименту з 10 % до 20 % зросла частка студентів із творчим рівнем вмінь аналізувати і проектувати соціально-педагогічну роботу з дітьми-сиротами. Кількість студентів, які проявляють невпевненість в організації такої взаємодії, знизилась з 20 % до 17 %. Знання особливостей соціалізації соціальних сиріт, які були оцінені на бал не нижче «добре», показали 78,65 % опитаних студентів, знання теорії та історії соціального виховання соціальних сиріт, сучасних концепцій їх виховання продемонстрували 65,78 % (у КГ – 49,98 %) майбутніх соціальних педагогів.

Висновки. Таким чином, результати експериментального дослідження довели ефективність педагогічних умов формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи із соціальними сиротами (корегування змісту професійно-педагогічної підготовки студентів на основі максимального урахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій, а також використання в процесі підготовки студентів комплексу вправ професійної спрямованості, потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи; розвитку у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами).

Професійна підготовка студентів – майбутніх соціальних педагогів має потенційні резерви для більш результативного формування їх готовності до роботи з соціальними сиротами. Наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами. Подальшу її розробку доцільно здійснювати за такими перспективними напрямами: визначення змісту нормативного і варіативного циклів навчальних дисциплін соціальних педагогів у контексті їх підготовки до роботи з соціальними сиротами; порівняльний аналіз досвіду підготовки соціальних педагогів до роботи з дітьми – соціальними сиротами у різних країнах світу; дослідження психолого-педагогічних засад підготовки майбутніх педагогів до такого виду діяльності.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Безпалько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2003. – 134 с.
  2. Коваленко О. О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен: дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Коваленко Олена Олександрівна. ‑ К., 2006. – 212 с.
  3. Митяев Л. Л. Детская деревня SOS как развивающая среда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Митяев Леонид Львович. – М., 2005. – 98 с.

 

Джерело: Український науковий журнал

«Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012

http://www.social-science.com.ua/

автор: Інга Галатир, старший викладач кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін Хмельницького інституту соціальних технології Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


25/01/2013