Франческо Петрарка як провідний гуманіст епохи Відродження

Франческо Петрарка як провідний гуманіст епохи Відродження


Клюшина В.

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна».

І курс, група ЖР/11, спеціальність «Журналістика».

Науковий керівник: Женжера С.В., старший викладач.

 

Франческо Петрарка – видатний поет та найяскравіший представник італійських гуманістів, які вбачали в духовності людини не лише безпосередньо релігію, а мистецтво й науку.

В ідеології гуманізму людина розглядається, як найвища форма існування, що прагне до гармонії та краси. Зародившись у добу Ренесансу, гуманістична течія вступила у жорсткий резонанс з церквою, котра не визнавала саму наявність небогословних наук. Тут варто відмітити, вступає в силу історичний факт, що саме новаторські (на той час), гуманістичні ідеї зумовили розвиток таких наук як граматика, риторика, історія, моральна філософія.

Гуманізм (від лат. humanitas) «людяність» - явище, що захопило філософську, соціальну та політичні сторони життя західної Європи. Прогресивну думку гуманізму можна вважати тодішнім «зародком» демократичного суспільства, вона замістила наявний теоцентризм яскраво вираженим антропоцентризмом.

Якщо церква вчить смиренності й покори власній долі, де самовдосконалення йде лише шляхом пізнання Бога, то революційність поглядів Петрарки полягає в сміливості зазирнути «в себе», аналізувати власні вчинки, зрозуміти свою індивідуальність, потенціал. Його філософія близька до «пуританської» думки, вона полягає у Вдосконаленні духу шляхом всебічної праці та досягнення успіху.

З часом мутували не лише погляди на гуманізм, а й значення слова не мало стійкого значення за часів «батька» явища, Петрарки.

Гуманізм означав заняття вільними мистецтвами, збагачення своєї духовної суті і лише значно пізніше, ближче до сучасного, широкого вжитку слова: бережне ставлення до людини.

Філософія насамперед вчить порушувати питання в такий спосіб, як їх ніхто ще досі не ставив. Із цього погляду більш як п’ятдесятилітня праця Франческа Петрарки, що мала вибухову дію на суспільство та його свідомість, лишила безперечний скарб та простір для духовних пошуків, філософських суперечностей та запитань.

Особисто мені, гуманізм бачиться як невід’ємна ознака сучасної людини, не лише високодуховної, а й просто освіченої. Це поняття народилось у муках боротьби за людську свободу та справедливість. Постулат гуманізму став настільки необхідним, що влився в усі сфери нашого життя на рівні «елементарного етикету». Проте з іншого боку, вимагаючи в ідеалі гуманного, людського ставлення до кожного, і не лише до людини, а й до будь-якої живої істоти, ми в жодному разі не маємо заспокоюватися. Завдання, поставлені в добу Відродження, все ще залишаються актуальними, а мета побудови справді гуманного суспільства, на жаль, дуже далекою. І наблизитись до неї можна лише спільними зусиллями, і лише за умов постійного активного руху вперед.

І в цьому значенні Франческо Петрарка продовжує залишатися нашим сучасником. Звітами щодо реалізації його проекту виступають ті самі випуски новин, які ми бачимо або чуємо щодня.

 

Список використаних джерел:

  1. Антология мировой философии. – М. - Минск, 2001.
  2. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.
  3. Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения /А.Х. Горфункель - М., 1980.
  4. Історія філософії: підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. - К., 2002.
  5. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2006.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

автор: Клюшина В., Інститут філології та масових комунікацій Університету "Україна", І курс, група ЖР/11, спеціальність "Журналістика"

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


02/04/2013