Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

УДК 37.012:651.4/9:002.6

 

Бєлікова, Наталія,

доктор педагогічних наук, професор,

Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна» (Україна, Луцьк),

декан факультету соціальних комунікацій та реабілітації,

natabel.lutsk@gmail.com

Зозуля, Наталія,

кандидат філологічних наук (доктор філософії), доцент,

Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна» (Україна, Луцьк),

доцент кафедри документознавства та

інформаційної діяльності,

nzozulya@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

Розглянуто сучасні тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій. З’ясовано, що у зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Визначено взаємовплив сучасних тенденцій функціонування вищої освіти на формування вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців. Науково обґрунтовано необхідність гуманізації та гуманітаризації, фундаменталізації, забезпечення міждисциплінарності та інтернауковості, інтелектуалізації та динамізації професійної підготовки майбутніх фахівців документознавства та інформаційної діяльності.

Особлива увага звертається на забезпечення неперервності професійної освіти, що повинне відповідати таким викликам нового тисячоліття: антропоорієнтованому, який заснований на усвідомленні внутрішньої потреби і одночасно об’єктивній необхідності мобільного саморозвитку, умінні адекватно і динамічно контактувати з навколишніми і з самим собою.

Ключові слова: тенденції, професійна підготовка, фахівці з документознавства та інформаційної діяльності.

 

 

MODERN TENDENCIES OF PROFESSIONAL TRAINING

OF FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENTATION SCIENCE

AND INFORMATIONAL ACTIVITY 

 

Bielikova Nataliya,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Lutsk institute of human development of University “Ukraine” (Ukraine, Lutsk),

Dean of the Faculty of Social Communications аnd Rehabilitation,

natabel.lutsk@gmail.com

Zozulia Nataliya,

Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate professor,

Lutsk institute of human development of

University “Ukraine” (Ukraine, Lutsk),

Associate professor of the Documentation Science

and Informational Activity Department,

nzozulya@ukr.net

 

SUMMARY 

Modern tendencies of higher education functioning in the field of social communications is observed. It is defined, that due to the major tendencies in modern educational sphere, the system of professional training of future specialists in documentation science and informational activity requires significant optimization, change of pedagogical paradigm, implementation of effective teaching and educational process of highly qualified specialists training.

The mutual influence of modern tendencies of higher education functioning for the requirements formation of future specialists’ professional training is determined. The necessity of humanization and humanitarization, fundamentalization, providing of interdisciplinary and interscientism, intellectualization and dynamism of professional training of future specialists in documentation science and informational activity is scientifically grounded.

Particular attention is paid to the ensuring of continuity of professional education, which shall meet the following challenges of new millennium: anthropo-oriented, based on the awareness of the internal need and at the same time of the objective necessity of mobile self-development, the ability adequately and dynamically contact with others and oneself.

Keywords: tendencies, professional training, specialists in documentation science and informational activity.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку професійної вищої школи основною ідеєю концепції вищої освіти є підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, який вільно володіє своєю професією й орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності.

У зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Водночас, реформування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій доцільно здійснювати з урахуванням провідних тенденцій функціонування вищої освіти в Україні та інтеграційних процесів у сфері вищої освіти європейських країн згідно з принципами Болонської декларації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив встановити, що фундаментальну основу підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності заклали дослідження, здійснені у контексті професійної підготовки фахівців з позицій філософії освіти (В.П. Андрущенко, Г.О. Балл, В.Г. Кремень, О. А. Шульга та інші), неперервної професійної освіти (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, С.О. Сисоєва та інші), удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах (А.М. Алексюк, В.Є. Білогур, Я.Я. Болюбаш, А.О. Вербицький, В.А. Козаков та інші), професійної підготовки майбутніх фахівців (Ю.Д. Бойчук, О.А. Дубасенюк, М.Б. Євтух, В.І. Наумчук, В.В. Ягупов та інші), професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (Н.А. Гайсинюк, С.В. Дубова,  С.Г. Кулешов, Н.М. Кушнаренко, О.В. Матвієнко, І.П. Прокопенко, М. С. Слободяник та інші).

В той же час, актуальним є дослідження особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності з урахуванням провідних сучасних тенденцій вищої освіти.

Робота виконана згідно з планом НДР Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

Мета дослідження – визначити та науково обґрунтувати сучасні тенденції функціонування системи вищої освіти в галузі соціальних комунікацій, а саме системи підготовки професіоналів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

Виклад основного матеріалу. В основу сучасної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності покладені прогностичні ідеї, які досить широко використані в Національній доктрині розвитку освіти (2001), Законі України «Про інформацію» (1992), Національній програмі інформатизації (1998), Державній цільовій програмі впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Державній програмі в інформаційній сфері згідно із Законом України «Про основні заходи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.», Концепції державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, Державному стандарті вищої освіти України зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які є системою орієнтирів і поглядів на роль, організацію та функціонування сфери документознавства та інформаційної діяльності в Україні на довгостроковий період з урахуванням розвитку держави та світового досвіду.

Враховуючи положення, викладені у зазначених нормативно-правових документах галузі документознавства та інформаційної діяльності, нами визначено взаємовплив сучасних тенденцій функціонування вищої освіти на формування вимог до підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (рис. 1).

Передумови професійної підготовки майбутніх фахівців

з документознавства та інформаційної діяльності

Система вищої освіти на сучасному етапі

 

Система вимог до професійної підготовки майбутнього фахівця

з документознавства та інформаційної діяльності

Спрямованість професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

¨    володіння інтелектуальними засобами пізнання і організації професійної діяльності

¨    наявність стійкої потреби у здійсненні професійної діяльності

¨    мотивація на використання традиційних та новітніх комунікаційних та інформаційних технологій у професійній діяльності

¨    володіння загально професійними та спеціальними знаннями, уміннями і навичками, які забезпечують ефективність здійснення професійної діяльності в умовах сучасного конкурентного середовища

¨    творча направленість професійної діяльності

¨   високий рівень сформованості організаційної й управлінської культури та індивідуального стилю професійної діяльності

- модернізація системи вищої освіти

- інтеграція науки і практики, інноваційні процеси в системі професійної підготовки майбутніх фахівців

- інтенсифікація навчально-виховного процесу, впровадження творчих, дослідницьких форм і методів навчання

- орієнтація на професійно-особистісний, системний, аксіологічний, акмеологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, рефлексивний і компетентнісний підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців

- інформатизація вищої освіти, яка обумовлена широким впровадженням нових інформаційних і комунікаційних технологій, а також методів і форм навчання, пов’язаних із ними

- впровадження дистанційних форм навчання на основі засобів інформаційних технологій

- входження української системи вищої освіти у європейський освітній простір

Професійно-особистісні особливості

- направленість особистості на отримання конкурентноздатних знань, умінь і навичок

- зміна ролі самоосвіти і самовдосконалення особистості в процесі професійного становлення

- творча направленість професійної діяльності, зумовлена актуалізацією процесів самореалізації особистості

Рис. 1. Взаємовплив сучасних тенденцій функціонування вищої освіти на формування вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

 

Розкриємо зміст основних тенденцій професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

Ми виходимо з того, що професійна підготовка майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності включає: володіння інтелектуальними засобами пізнання і організації професійної діяльності в сфері документознавства та інформаційної діяльності; наявність стійкої потреби у здійсненні професійної діяльності; мотивацію на використання традиційних та новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності; володіння загально-професійними та спеціальними знаннями, уміннями і навичками, які забезпечують ефективність здійснення професійної діяльності в умовах сучасного конкурентного середовища; творчу направленість професійної діяльності; високий рівень сформованості організаційної та управлінської культури та індивідуального стилю професійної діяльності.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності повинна здійснюватися з урахуванням таких провідних сучасних тенденцій: гуманізації та гуманітаризації, фундаменталізації, забезпечення неперервності, міждисциплінарності та інтернауковості, інтелектуалізації та динамізації.

Гуманізація професійної підготовки студентів включає в себе логіку переходу від технократичної до антропологічної її парадигми, розкриває залежність процесу підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у вищому навчальному закладі від ступеня спрямованості освітнього процесу на особистість студента, орієнтацію на особистісну компоненту.

Гуманізація освіти є досить масштабною у часі здійснення та складною за структурою, це процес морально-психологічної перебудови людини, внутрішньої переорієнтації системи духовних цінностей, усвідомлення власної гідності і цінності іншої людини, формування почуттів відповідальності та причетності до минулого, сучасного і майбутнього.

У сучасних наукових дослідженнях гуманізація освіти розглядається як соціально-педагогічний феномен, що відображає сучасні суспільні тенденції у побудові й функціонуванні системи освіти [5]. Так, на думку Є.Шиянова [6, с. 8], гуманізація – це соціально-ціннісна й морально-психологічна основа громадського життя, відносин між людьми. Відповідно вона характеризує ідейні основи освіти як суспільного явища. М.Добрускін [3, с. 5] визначає гуманізацію як сукупність філософських, гносеологічних, психологічних, соціально-культурних і дидактичних поглядів, що визначають цілі й завдання вищих навчальних закладів у підготовці й вихованні майбутнього фахівці як творчої особистості.

У світлі досліджуваної проблеми, гуманізація професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності спрямована на: орієнтацію на всебічний розвиток особистості: чим гармонійнішим буде загальнокультурний, соціально-моральний та професійний розвиток особистості майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, тим більш творчим і креативним він стане у професійній діяльності; неперервний загальний і професійний розвиток особистості майбутнього фахівця з  документознавства та інформаційної діяльності: таким процес підготовки стане при умові, якщо він буде орієнтованим на «зону найближчого розвитку» студентів; необхідність виведення розвитку студентів за межі свого «Я» і найближчого соціуму, що допоможе їм усвідомити проблеми всього людства, відчути причетність до природи і суспільства, відповідальність за їх стан і розвиток; набуття процесом гуманітарного, соціально-морального і професійного розвитку особистості такого характеру, коли у майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності прокидається усвідомлене прагнення до самовдосконалення і самореалізації у професійній діяльності.

Необхідність гуманітаризації професійної освіти викликана зміною ролі вищої школи як соціального інституту, який сьогодні покликаний не тільки і не стільки займатися підготовкою професіоналів, скільки готувати широкоосвічених особистостей з високим рівнем загальної культури, активною громадською позицією; така тенденція означає необхідність підвищення загальнокультурного рівня майбутніх фахівців.

Узагальнюючи різні підходи до системи гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, В.Воронкова визначає її комплексний характер, вказує, що ця підготовка «провадиться безперервно упродовж навчання, передбачає не лише вивчення актуальних проблем філософії, політології, соціології, правознавства, культурології, а й етичне, естетичне виховання, управління психічним станом особистості; вона охоплює майже всі кафедри і всі дисципліни» [2, с. 207].

Гуманітаризація освіти актуалізує проблему вдосконалення організаційної та управлінської культури майбутніх фахівців на основі розробки особистісно орієнтованих технологій, забезпечує умови особистісного розвитку студента, його самореалізації у професійній діяльності, сприяє підвищенню розумового потенціалу, формування світогляду, духовних зразків поведінки.

Гуманітаризація професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності передбачає: закладку у майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності основ гуманістичного світогляду та духовних цінностей цивілізованого світу; впровадження у процес підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності до професійної діяльності гуманітарних технологій, які сприяють підвищенню комфортності та ефективності умов розвитку особистості студента; заміну репродуктивної по характеру пізнавальної діяльності студентів на діяльність дослідницьку; підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, їх мобільності до сприйняття інноваційних процесів, оволодіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями, їх впровадження в практичну діяльність.

Фундаменталізація професійної освіти передбачає перерозподіл пріоритетів змісту професійної підготовки із вузькоспеціальних, спеціалізованих компонентів знань на загальнокультурні та загальнонаукові системні знання, які пов’язані з людською особистістю у всій сукупності її проявів та є основою професіоналізму майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. С.О. Сисоєва вважає, що «фундаменталізація освіти спрямована на формування системного мислення, цілісної наукової картини світу, забезпечення пріоритетності інформаційних компонент у перспективній системі освіти» [4].

Підґрунтям розв’язання проблеми фундаменталізації вищої освіти у галузі соціальних комунікацій є створення нової моделі фахової підготовки майбутніх фахівців у вигляді цілісної науково-методичної системи, спроможної реформувати концептуальні, змістовно-структурні та організаційно-дидактичні основи, що підвищує відповідальність вищих навчальних закладів в реалізації нового, більш широкого підходу до навчання, виховання, розвитку студентів і потребує розробки системної концепції, спрямованої на фундаменталізацію освіти. Саме тому особливого значення набуває фундаментальна підготовка майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, яка через оновлення своєї гуманістичної парадигми здобуває фундаментальність, цілісність та універсальність, інтегруючи природничо-науковий та гуманітарний блоки знань в напрямку фундаменталізації.

Серед основних засобів фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності ми вбачаємо: 1) зміну співвідношення між прагматичним та загальнокультурним компонентами освіти: пріоритетними повинні стати проблеми розвитку загальної культури майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, формування у них наукових форм системного мислення; 2) зміну змісту і методології навчального процесу, що передбачає поглиблене вивчення фундаментальних законів природи і суспільства, набуття необхідних фундаментальних базових знань через створення принципово нових навчальних курсів, зорієнтованих на формування у майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності цілісних уявлень про наукову картину світу, на формування навиків системного її пізнання; 3) реалізацію єдності змісту, форм, функції та структури підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності до професійної діяльності, оскільки нівелювання форм фундаменталізації цього процесу суттєво гальмуватиме розвиток його змісту, а недооцінка функцій гальмуватиме інноваційні зміни структури.

Забезпечення неперервності професійної освіти докорінно змінює роль вищої школи, мету її діяльності і функції, парадигму освіти «на все життя» на освіту «через все життя». С.О. Сисоєва підкреслює, що «сама ідея неперервної професійної освіти, реалізація концепції «освіта упродовж життя» посідає важливе місце серед сучасних прогресивних освітніх ідей, спрямованих на забезпечення сталого розвитку нашого суспільства та прогресу всього людства у ХХІ столітті» [4]. На думку автора, «з цього випливає актуальність проблеми створення гнучких механізмів постійного оновлення змісту освіти та технологій неперервного оновлення знань» [4].

Головною метою неперервної професійної освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців для всіх ланок системи документознавства та інформаційної діяльності на основі реального попиту на їх послуги, в їх здатності здійснювати і забезпечувати на всіх рівнях – від проекту, програми до їх реалізації – педагогічно організовану неперервну інформаційно-комунікаційну діяльність з різними соціально-демографічними групами населення і створювати їм умови для інформаційної самоосвіти.

У системі неперервної освіти у галузі соціальних комунікацій вища освіта для майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності повинна стати тією ланкою професійного становлення, на якій він отримує потужний імпульс свого інтелектуального потенціалу, стимулювання процесів саморозвитку і самоосвіти, активного формування пізнавальних і професійних мотивів.

Забезпечення неперервності підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності до професійної діяльності повинне відповідати таким викликам нового тисячоліття: антропоорієнтованому, який заснований на усвідомленні внутрішньої потреби і одночасно об’єктивній необхідності мобільного саморозвитку, умінні адекватно і динамічно контактувати з навколишніми і з самим собою. У сукупності це знаходить своє відображення в активній життєвій і професійній позиції майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, направленій на забезпечення інформаційно-комунікаційних потреб населення, інтенсивності і продуктивності особистісного саморозвитку; інтелектуальному, який полягає в усвідомленні необхідності постійного росту інтелектуального потенціалу, оволодіння способами та інструментами пізнання світу, розвитку самостійної пізнавальної активності, які є основою самоосвіти, професійного саморозвитку майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, їх готовності до професійної діяльності; інформаційному, який вимагає уміння цілеспрямовано знаходити і ефективно переробляти необхідну інформацію, що вимагає високо розвинутих когнітивних здібностей майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності; соціальному (комунікативному), як можливості позитивного набуття досвіду громадянського становлення, який є основою для формування професійної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

У рамках нової освітньої парадигми інтелектуалізація полягає в тому, що професійна освіта, поряд з пізнавальною функцією, повинна виконувати психологічну функцію, яка полягає в розвитку інтелектуального потенціалу студента з врахуванням унікальності і цінності його психологічних можливостей. Інтелектуалізація професійної освіти реалізується через форми проблемного, активного, розвиваючого навчання, в діяльнісному підході та інших суміжних з ними формах навчальної діяльності, яка має методичний базис, визначений пріоритетом стимулювання інтелектуальної діяльності майбутніх фахівців.

На думку Н.І.Апшай, інтелектуалізація в освітній сфері пов’язується із процесами збагачення інформаційно-когнітивного ресурсу навчання, де основними елементами є знання викладачів і контент ресурсної складової, що зберігається в її інформаційних мережах або документальних масивах (БД, фондах бібліотеки, кафедр навчальної частини, адміністративній системи управління ВНЗ) [1, с. 4].

Інтелектуалізація вищої освіти у галузі соціальних комунікацій поєднує спеціальну професійну підготовку майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності з розвитком його світогляду, морально-естетичної, професійної, організаційної та управлінської культури, формуванням систем діяльнісного підходу до оволодіння окремими міжпредметними й узагальненими знаннями, уміннями і навичками. У ході засвоєння інформації у студентів формуються способи евристичних і проблемно-пошукових дій, прийоми і методи розумової та практичної діяльності, що впливають на вироблення системного стилю мислення і цілісного світогляду майбутніх фахівців.

Під інтелектуалізацією професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності ми розуміємо те, що майбутній фахівець з документознавства та інформаційної діяльності повинен володіти не тільки сумою знань, умінь і навичок, але й системою інтелектуально значимих якостей, необхідних йому для здійснення професійної діяльності.

Динамізація передбачає необхідність перманентного реагування системи професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності на всі зміни соціально-професійної практики, а також на прогресивні зміни внутрішніх сторін діяльності вищої школи, яка передбачає постійне трансформування змісту освіти, методичного апарату та інших характеристик її діяльності. Механізмом реалізації цієї тенденції є постійна зміна змісту вимог до підготовленості фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, на що повинні бути спроектовані будь-які зміни як змістовного, так і методичного характеру.

Динамізація професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності має системоутворювальне значення для її оптимізації і направлена на забезпечення єдності стабільності і динамічності освітнього стандарту. Така єдність забезпечується за рахунок використання динамічних відносних характеристик об’ємного і якісного оновлення змісту підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності до професійної діяльності на основі варіативно-модульної структури змісту і єдиних рівневих критеріїв якості їх підготовки.

Висновки та перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку. Таким чином, визначено та науково обґрунтовано сучасні тенденції функціонування системи вищої освіти у сфері документознавства та інформаційної діяльності, до яких віднесено гуманізацію та гуманітаризацію, фундаменталізацію, забезпечення неперервності, міждисциплінарності та інтернауковості, інтелектуалізацію та динамізацію професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

У перспективі планується дослідити концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у контексті сучасних тенденцій вищої освіти у галузі соціальних комунікацій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Апшай Н.І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації / Н.І.Апшай // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 9. – С. 3-5.
  2. Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства / В. Воронкова // Філософія освіти. – 2008. – № 1-2 (7). – С. 204-220
  3. Добрускин М.Е. Концептуальные основы гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / М.Е. Добрускин // Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти. Збірник праць. Всеукраїнська науково-методична конференція. – Харків, 2000. – С.5-6.
  4. Сисоєва С. О. Наукові дослідження як результат творчого пошуку і професійної самореалізації педагога [Електронний ресурс] / С. О. Сисоєва. – Режим доступу : http://sysoeva.org/2008/03/20/naukov_ dosldzhennja_jak_rezultat_tvorchogo_poshuku__profesonalno_samorealzac_pedagoga.html.
  5. Чистовська І. П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / І.П.Чистовська. - Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2008-1/14_Chistovska.pdf
  6. Шиянов Е.Н. Гуманизация профессионального становления педагога / Е.Н. Шиянов // Советская педагогика. – 1991. – № 9. – С. 80-84.

 

REFERENCES:

1. Apshai N.I. (2010) Intelektualizatsiya navchalnoho protsesu u VNZ v uvovah rozvytku informatyzatsiyi // Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (90), pp. 3-5.

2. Voronkova V. (2008) Humanizatsiya osvity, nauky polityky, vlady, suspilstva // Filosofiya osvity (1-2 (7)), pp. 204-220.

3. Dobruskin M.Ye. (2000) Kontseptualnyie osnovy gumanizatsyii i gumanitarizatsyii

vysshego tekhnicheskogo obrazovaniya // Humanizatsiya ta humanitaryzatsiya vyshchoyi tekhnichnoyi osvity. Zbirnyk prats’. Vseukrayins’ka naukovo-metodychna konferentsiya. Kharkiv, pp. 5-6.

4. Sysoieva S.O. Naukovi doslidzhennia yak rezultat tvorchoho poshuku i profesiinoyi samorealizatsiyi pedahoha (Scientific studies as a result of creative exploration and professional self realization of an educator) Available at: http://sysoeva.org/2008/03/20/naukov dosldzhennja_jak_rezultat_tvorchogo_poshuku__profesonalno_samorealzac_pedagoga.html (accessed 7 April 2014).

5. Chystovs’ka I.P. Humanizatsiya ta humanitaryzatsiya navchalno-vykhovnoho prptsesu u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh  (Humanization and humanitarization of teaching and educational process in higher technical educational establishments). Available at: http://novyn.kpi.ua/2008-1/14_Chistovska.pdf (accessed 20 April 2014).

6. Shyianov Ye.N. (1991) Gumanizatsyia professionalnogo stanovleniya pedagoga // Sovetskaya pedagogika, (9), pp. 80-84.

 

Джерело: Український науковий журнал

«ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2

автор: Бєлікова Наталія, доктор педагогічних наук, професор, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», декан факультету соціальних комунікацій та реабілітації, Зозуля, Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», кафедра документознавства та інформаційної діяльності

видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

адреса видання: http://social-science.com.ua/


11/03/2015