Освітній та професійний стандарти: проблеми відповідності

ОCВІТНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТИ:

ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

УДК 37.01.2

Іванова, Ірина,

кандидат педагогічних наук, доцент,

Університет «Україна» (Україна, Київ),

кафедра соціальної роботи та педагогіки,

доцент,

e-mail: irboriv@gmail.com

 

 

АНОТАЦІЯ

У статті висвітлюються результати дослідження сучасних вимог до  стандартів вищої освіти і професійних стандартів за компетентнісним підходом та їх взаємної відповідності, концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи відповідно до інтегрального опису кваліфікацій.

Відповідність складових освітнього та професійного стандартів стосується: 1) методологічних підходів до визначення компетентнісного підходу на основі НРК; 2) визнання освітнього і професійного стандартів як освітньо-професійної «конституції», що є основним і єдиним документом, який являє собою сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання, встановлює визначені професійною кваліфікацією вимоги до знань, умінь, навичок, досвіду, системи цінностей і особистих якостей; 3) отриманих кваліфікацій, компететності та компетенцій працівників, випускників вищих навчальних закладів вимогам одиниць професійного стандарту (основних трудових функцій); 4) формування єдиних критеріїв виконання вимог до здатностей; 5) критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту (основної трудової функції), які виступають «вихідними» даними з професійного та «вхідними» даними до кваліфікаційного (освітньо-кваліфікаційного) стандарту; 6) визначення компетенцій, які характеризують вимоги до професії (професійної назви роботи, посади).

На основі компетентнісного підходу в рамках дослідження було розроблено модель інтегральних компетентностей для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів навчання: галузі знань – «соціальне забезпечення», напряму підготовки  та спеціальності – «соціальна робота». Модель включає в себе перелік організацій і установ, в яких може працювати фахівець і професіонал соціальної роботи – випускник вищого навчального закладу, опис кваліфікаційних рівнів (загально-професійний і спеціалізовано-професійний, загальнонауковий, технологічний і соціально-особистісний аспекти), компетенції (виробничі функції, коло завдань, складність завдань, посадові обов’язки).

Перелік організацій і установ включає: управління соціального захисту, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування, служби у справах дітей, Пенсійний фонд, реабілітаційні заклади, будинки-інтернати і геріатричні пансіонати міністерства соціальної політики, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади.

Опис освітньо-кваліфікаційних рівнів напряму підготовки і спеціальності «соціальна робота» включає в себе опис компетентностей на рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра.

Дослідження виявило, що державний (галузевий) стандарт вищої освіти із напряму підготовки і спеціальності «соціальна робота» та професійний стандарт з фаху «Соціальна робота» має включати єдині критерії вимог до компетентностей і компетенцій.

Ключові слова: інтегральний опис кваліфікацій, знання, компетентнісний підхід, компетентність, комунікація, освітній стандарт, професійний стандарт, уміння, автономність та відповідальність, соціальна робота, фахівець із соціальної роботи.

 

 

 

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARTS: PROBLEMS OF CORRESPONDENCE 

Ivanova, Irina,

Ph.D. in education, Docent,

University "Ukraine" (Ukraine,

Department of social work and pedagogy,

Docent,

e-mail: irboriv@gmail.com

 

 

REFERENCES: 

The article highlights the results of the research modern demands to Educational standard and Professional standard based competence-based approach and their mutual correspondence, conceptual approaches to the vocational educational of social works in accordance with Discriptors of  qualifications.

The correspondence between the Educational and Professional standards concerns: 1) Methodological approaches to competence-based approach National Qualifications Framework;  2) recognitions of Educational and Professional stand in the quality of Educational and Professional «Constitution», which is the mail and only document  which is a set of rules governing the content of higher education, training content, methods of diagnostics of the quality of higher education and the required training period [1], establish demands for knowledge, skills, experience, values and personal qualities that defined professional qualifications; 3) obtained qualifications and competences, competencies professionals, university graduates with the demands of professional standards units (basic work functions); 4) formation of uniform criteria for the requirements to the capacity; 5) criteria for compliance with professional standards unit (primary work function), which was a «source» data from professional and «input» data to the qualification standard; 6) identification of competencies that characterize the demands for the profession (professional job titles, positions).

Based on the competency approach in the study developed a model of integrated competencies for all educational levels the field of knowledge – Social Security,  field of study and profession – Social Work. The model includes a list of organizations and institutions, which can run specialist and professional social work – graduate of higher education institution, describing qualification levels (general and specialized professional, vocational, scientific, technological, social and personal aspects), competence (production function, the range of tasks complexity of the task, duties).

The list of organization and agencies include: Department of Social Protection, Social Services for Family, Children and Youth, local social services centers, services for children, Pension Fund, rehabilitation welfare, nursing homes and Geriatric boarding of Ministry of Social Policy, research institutions and higher education institutions.

Description educational levels field of study and profession –Social Work – includes a description of the competencies at the level of junior specialist, bachelor  and master.

Research results. State (branch) standard of higher education in training direction and specialty «Social Work» and professional standard of the specialty «Social Work» should include the same criteria for competencies and competency requirements.

Keywords: Descriptors of qualifications, knowledge, competence-based approach, competence, communication, Educational standard, Professional standard, skills, autonomy and responsibility, social work, Specialist social work.

 

 

Розвиток в Україні професії «фахівець соціальної роботи» потребує уваги до проблеми взаємної відповідності освітнього і професійного стандартів у галузі соціальної роботи на основі описів кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій. Необхідність в удосконаленні концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи визначається змінами у  просторі європейської вищої освіти у новому десятиріччі та європейських кваліфікаційних структурах, що забезпечують можливості отримати освіту протягом усього життя, реформуванням вищої освіти на основі Національної рамки кваліфікацій.

Мета статті – висвітлити результати дослідження відповідності освітніх і професійних стандартів у рамках компетентнісного підходу.

Відповідність складових освітнього та професійного стандартів стосується: 1) методологічних підходів до визначення компетентнісного підходу на основі НРК; 2) визнання освітнього і професійного стандартів як освітньо-професійної «конституції», що є основним і єдиним документом, який являє собою сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання [1],   встановлює визначені професійною кваліфікацією вимоги до знань, умінь, навичок, досвіду, системи цінностей і особистих якостей [2]; 3) отриманих кваліфікацій, компететності та компетенцій фахівців, випускників вищих навчальних закладів вимогам одиниць професійного стандарту (основних трудових функцій); 4) формування єдиних критеріїв виконання вимог до здатностей; 5) критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту (основної трудової функції), які виступають «вихідними» даними з професійного та «вхідними» даними до кваліфікаційного (освітньо-кваліфікаційного) стандарту; 6) визначення компетенцій, які характеризують вимоги до професії (професійної назви роботи, посади).

Протиріччя у функціонуванні системи соціальної роботи, зміст і специфіка професійної діяльності фахівців віддзеркалюють специфіку навчання, виховання і розвитку особистості майбутніх фахівців соціальної роботи.  У сформованій практичній парадигмі соціальної роботи спостерігаємо діалектичне протиріччя між потребами і очікуваннями громадян у комплексній допомозі і повноваженнями закладів на проведення соціальної роботи, компетентнісним підходом і теоріями «бар’єрності (ексклюзії)» соціального середовища. Звідси – ототожнення, переплетення понять – соціальна робота, соціальний захист, соціально-педагогічна і соціально-психологічна робота тощо.  Системний характер соціальної роботи має такі ознаки – основний, додатковий, прямий та опосередкований.  Основний  здійснюється в діяльності організацій і установ соціальної сфери, які уповноважені проводити соціальну роботу, що є основним видом їх професійної діяльності; додатковий - в освітніх, медичних, правоохоронних, військових організаціях і установах, де можуть надаватись соціальні послуги; прямий та опосередкований, коли соціальна робота є частиною функціональних обов’язків фахівців організації, наприклад, у закладі освіти, або  є частиною системи партнерства. Зміст системи соціальної роботи зумовлений основними  методологічними підходами, такими як: особистісно орієнтований підхід; підхід, спрямований на інтеграцію збережених можливостей і ресурсів соціально-культурного оточення людини; психосоціальний підхід. Також необхідно зазначити  методологічні розбіжності у визначенні пріоритетів соціально-педагогічного, психологічного, правового, соціологічного та економічного підходів у практичній діяльності фахівців; несталість, нестабільність системи соціальної роботи.

Тому має місце фрагментарний, непослідовний, суто прагматичний погляд на теорію і практику соціальної роботи і відповідне його відображення у навчальних планах; ототожнення діяльнісно-системного підходу із прикладним. Індуктивний підхід до викладання теорії і практики соціальної роботи не формує у студентів цілісного бачення її системних аспектів. Викладання теорії соціальної роботи в історичному контексті  повинно поєднуватись із викладанням теорії і практики соціальної роботи на основі діяльнісно-системного підходу. [4] Найважливіша проблема – поєднання змісту наукового знання із методикою викладання соціальної роботи, формування особистості майбутнього фахівця соціальної роботи на основі компетентнісного підходу.  При зниженні мотивації чи відсутності інтересу до навчальної діяльності спостерігається пріоритет економічних важелів впливу на подолання навчальної неуспішності, що посилює необхідність формування відповідального ставлення до навчання та розвитку вольових якостей особистості. Вищий навчальний заклад повинен сформувати міцний професійний імунітет до змісту освіти і навчання спеціальності – соціальна робота, створюючи певну освітню стратегію для фахівців і студентів, яка  базується на адекватній професійній рефлексії.

Важливою умовою формування професійної освітньої кваліфікації є практична підготовка майбутнього фахівця соціальної роботи. Проходячи практику, студенти вчаться працюючи і працюють, навчаючись. Здобуття досвіду роботи в організаціях та установах соціальної сфери є для студентів спеціальності «Соціальна робота» прекрасною можливістю осмислити саму серцевину майбутньої професії, краще зрозуміти труднощі, з якими стикаються фахівці, відчути її значущість і важливість для багатьох людей, яким потрібен захист, допомога і підтримка, активізація збережених ресурсів і потенціалу.   Організація практики створює таке соціальне середовище партнерських взаємовідносин кількох суб’єктів професійної і соціальної діяльності – студентів, викладачів і фахівців, які працюють на базах практики, - що за високого рівня професійності взаємозбагачує, розвиває, удосконалює, активізує і стимулює  всі сторони, включені у процес професійної підготовки. Практична підготовка є логічним продовженням навчального процесу, її мета і завдання повністю відповідають певному етапу навчання: ознайомлення з діяльністю системи організацій соціальної сфери; навчання соціально-педагогічних, соціально-психологічних і соціально-правових підходів;  реалізація форм, методів і прийомів соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; реалізація технологічних прийомів і засобів соціальної роботи з клієнтами, які перебувають у складних життєвих обставинах;  формування умінь і навичок викладання теорії і практики соціальної роботи; проведення наукового дослідження, підготовка і написання дипломної роботи. Послідовність, варіативність, відповідність змісту освіти і навчання, узгодженість з кожним етапом навчання, демократичність, свобода вибору, партнерство – основні принципи практичної підготовки.  Принцип довіри є базовим у наданні студентам повноважень в реалізації професійних завдань.

Потреби у розробці нових концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи зумовлюються такими чинниками: покращення життєво важливого внеску у реалізацію знань як творчих, так і інноваційних з теорії і практики соціальної роботи; увага до особистісно-орієнтованого навчання, що робить акцент на формуванні активної і відповідальної особистості; реагування на потреби працедавців для кращого розуміння перспектив освіти, покращення стану, доступності і якості працевлаштування для студентів і випускників; постійне удосконалення навчальних програм, спрямованих на розвиток результатів навчання, розширення можливостей студентів, розвиток нових підходів до викладання і навчання; включення принципів послідовності і наукової обґрунтованості на всіх рівнях професійної підготовки; створення освітніх і соціальних умов для покращення процесу навчання і розвитку студентів, професійної діяльності науково-педагогічних кадрів.

Мета професійної підготовки фахівців соціальної роботи постає у тому, щоб підготувати студентів до життя в якості активних громадян демократичного суспільства та для  кар’єрного зростання у сфері соціальної роботи і викладання її теорії та практики,  їхнього особистісного і професійного розвитку; створити і підтримувати широку, передову базу знань, стимулювати наукові дослідження та інновації.

У центрі навчального процесу – особистісно орієнтоване навчання, яке орієнтоване і на особистість студентів, і на особистість викладачів. Для  студентів це означає: розширення можливостей особистості; нові підходи до викладання і навчання; ефективну підтримку навчальних авторських, інноваційних програм, більш чітко орієнтованих на студентів на всіх рівнях навчання. Для викладачів - підвищення престижу педагогічної діяльності; створення освітніх і соціальних умов для плідної праці, яка приводить до високої якості освіти, гнучкого і більш індивідуального підходу до навчання; забезпечення постійної неперервної освіти, підвищення кваліфікації.

Тісне співробітництво викладачів-учених із організаціями соціальної сфери, освітніми закладами, науковими організаціями та установами, студентськими організаціями і роботодавцями розвиває результати навчання за кращими вітчизняними і міжнародними орієнтирами.

Основними цінностями навчально-виховного процесу є: особистість людини – студентів і викладачів, їхнє життя, здоров’я, духовний світ; національна і світова культура, освіта, демократичні взаємовідносини; європейські цінності інституціональної автономії, академічної свободи і соціальної справедливості.

При проектуванні навчального плану і планів розвитку результати навчання є центральними в процедурах освітніх змін. Вони фокусують увагу на послідовності і цілях кваліфікацій, на стратегії розвитку кафедр соціальної роботи, врахуванні адаптації кваліфікацій до традиційних дисциплін.

В основі навчальних планів на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні – компетентнісний підхід. Опис компетентностей обіймає три елементи: знання і розуміння: теоретичні знання в академічній галузі, місткість знання і розуміння; знання як діяльність: практичне і прикладне знання, яке застосовується у конкретних професійних ситуаціях; знання  для розвитку життєвої компетентності: знання, яке розвиває здатність до комунікації, здатність відчувати і жити з іншими людьми у соціальному контексті.

На основі компетентнісного підходу в рамках дослідження було розроблено модель інтегральних компетентностей для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів навчання: галузі знань – «соціальне забезпечення»,  напряму підготовки  та спеціальності – «соціальна робота».  Модель включає в себе перелік організацій і установ, в яких може працювати фахівець і професіонал соціальної роботи – випускник вищого навчального закдаду, опис кваліфікаційних рівнів (загально-професійний і спеціалізовано-професійний, загальнонауковий, технологічний і соціально-особистісний аспекти), компетенції (виробничі функції, коло завдань, складність завдань, посадові обов’язки).

Перелік організацій і установ включає: управління соціального захисту, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування, служби у справах дітей, відділення Пенсійного фонду, реабілітаційні заклади, будинки-інтернати і геріатричні пансіонати міністерства соціальної політики, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади.

Опис освітньо-кваліфікаційних рівнів напряму підготовки і спеціальності «соціальна робота» включає в себе опис компетентностей на рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра.

Молодший спеціаліст із соціальної роботи (5 рівень НРК).

Мета. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі професійної соціальної роботи та навчання, що передбачає застосування положень і методів соціальної роботи і характеризується певною невизначеністю умов.

Знання. Гуманістичні основи соціальної допомоги, історія розвитку систем соціальної допомоги і соціального забезпечення. Ділова українська мова і мовлення. Діяльність суб’єктів соціальної роботи: територіальних центрів соціального обслуговування, реабілітаційних закладів, комунальних установ. Форми і методи соціальної роботи з сім’єю, дітьми, молоддю. Соціально-побутове обслуговування громадян: догляд, підтримане проживання, паліативний догляд. Організація послуг із соціально-психологічної і соціальної реабілітації, інтеграції та реінтеграції. Соціальне обслуговування людей похилого віку та людей з обмеженням життєдіяльності.

Уміння. Застосування гуманістично орієнтованого підходу до клієнтів і споживачів соціальних послуг у соціальній роботі. Планування, організація і здійснення догляду за людьми похилого віку і особами з обмеженнями життєдіяльності, здійснення нагляду. Проведення профілактичної і реабілітаційної соціальної роботи.  Володіння державною мовою. Ведення документації, експлуатація комп’ютерної техніки.

Комунікація. Взаємодія, співробітництво з широким колом осіб (викладачі, студенти, клієнти, фахівці організацій соціальної сфери) для провадження професійної або навчальної діяльності. Застосування технік комунікації з різними категоріями клієнтів.

Автономність і відповідальність. Здійснення обмежених управлінських функцій у ході практичної підготовки та прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності. Покращення результатів власної навчальної діяльності і професійної діяльності  у ході професійної підготовки, результатів діяльності інших. Здатність до подальшого навчання з деяким рівнем автономності.

Бакалавр соціальної роботи (6 рівень НРК).

Мета. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій, технологій, форм і методів соціальної роботи та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Знання. Історія і філософія соціальної роботи, національні особливості розвитку системи соціальної роботи, професійна деонтологія, морально-етичні основи і професійні цінності професії, міжнародний досвід  роботи. Законодавство України, нормативно-правові документи із соціальної роботи, захисту і допомоги, соціальної політики, основи трудового, житлового, кримінального та цивільного права. Сутність, значення, види соціальної роботи, її напрямки (соціально-педагогічний, психологічний, правовий, соціологічний, економічний, соціально-медичний, медико-соціальний). Сфери призначення і застосування соціальної роботи, суб’єкти соціальної роботи, їх основні характеристики і повноваження, об’єкти соціальної роботи і система клієнтури, організації – партнери. Мета, завдання, принципи, рівні  соціальної роботи, функції і професійні ролі фахівця соціальної роботи, стратегії соціальної підтримки. Особливості створення і реалізації соціальних програм і проектів. Форми і методи виховання і розвитку дітей та підлітків, соціальної освіти і навчання клієнтів соціальних служб. Менеджмент управляння персоналом, командою фахівців і системою клієнтури організацій соціальної сфери. Методи, методики, технології формування здорового способу життя. Зміст, форми, методи, методики і технології соціальної роботи, критерії визначення її ефективності і якості надання соціальних послуг сім’ям, особам, різним категоріям громадян. Соціально-медичні і медико-соціальні аспекти соціальної роботи. Охорона праці, вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах, діловодство. Особливості соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів.

Уміння. Володіння культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу емпіричної інформації, визначення філософії і методології соціальної роботи, опора на особистісно орієнтований підхід. Здійснення соціальної діагностики, соціального інспектування, оцінки потреб клієнтів соціальних служб, обстеження матеріально-побутових умов життя. Володіння іноземною мовою на рівні не нижче розмовної. Застосовування методів, прийомів, методик, технологій соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів. Володіння методами математичної статистики. Управління системою клієнтури соціальних служб, володіння навичками роботи у команді фахівців і управляння персоналом. Реалізація соціальних програм і проектів. Підтримка і реалізація соціального партнерства з організаціями соціальної сфери.

Комунікація. Донесення до студентів, фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної соціальної роботи. Ефективне формування комунікаційної стратегії з представниками різних цільових груп і категорій клієнтів у ході практичної підготовки. Професійна етика і креативність у спілкуванні.

Автономність і відповідальність. Автономність і відповідальність у ході навчальної діяльності. Управління комплексними діями, проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах у ході практичної підготовки. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, неперервне навчання з високим рівнем автономності.

Магістр соціальної роботи (7 рівень НРК).

Мета. Розв’язування складних  задач і проблем у галузі  професійної соціальної роботи, у процесі викладання теорії і практики соціальної роботи, у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог.

Знання. Теорія і практика соціальної роботи, особистісно орієнтовані філософські і методологічні підходи. Методика викладання соціальної роботи, сучасні освітні технології в процесі професійної підготовки фахівців соціальної роботи, особливості професійної підготовки фахівців і професіоналів соціальної роботи на рівні академічної і соціальної освіти. Управління в системі організацій соціальної сфери, менеджмент соціальної роботи (управління персоналом, управління системою клієнтури). Політика зайнятості в соціальній роботі і соціальній сфері. Національні, етнокультурні, політичні, гендерні, релігійні аспекти соціальної роботи. Психолого-соціальне і духовне здоров’я фахівців соціальної сфери. Методологія і методика проведення наукових досліджень. Наукові аспекти діяльності фахівця соціальної роботи. Знання іноземної мови. Сучасні інноваційні технології. Інформаційні комп’ютерні технології. Соціальна реклама. Спеціалізація соціальної роботи з сім’єю, дітьми, молоддю, людьми похилого віку.  Правові основи соціальної роботи. Технології соціального забезпечення.

Уміння. Здатність до інтелектуального і творчого саморозвитку і самореалізації, підвищення свого інтелектуального потенціалу і загальнокультурного рівня. Організація і управління діяльністю персоналу і системою клієнтури соціальних служб. Управління процесом реалізації соціальних програм і проектів у різних соціумах. Розробка, конструювання і реалізація ефективних методик і технологій з надання соціальних послуг. Реалізація спеціалізації соціального обслуговування певних категорій громадян. Професійне складання і оформлення науково-технічної і ділової документації. Проведення самостійних наукових і творчих досліджень з аналізу основних тенденцій розвитку теорії і практики соціальної роботи. Реалізація дослідницької діяльності з розробки і впровадження сучасних ефективних соціальних технологій. Викладання теорії і практики соціальної роботи у вищих навчальних закладах, здійснення науково-педагогічної діяльності в освітніх установах. Застосування науково-практичних знань в соціально-практичній діяльності. Застосування правових механізмів соціального забезпечення, захисту і допомоги. Розробка і впровадження інноваційних технологій збереження і розвитку людських ресурсів, здоров’я фахівця. Формування наукового світогляду, гуманістичних поглядів на теорію і практику соціальної роботи. Здатність продукувати нові теорії, моделі, методи дослідження, навички розробки нових методологічних і методичних підходів. Організація міжвідомчої взаємодії і використання потенціалу соціального середовища із соціального оздоровлення громади і суспільства.

Комунікація. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до студентів, фахівців і нефахівців, учнів. Використання іноземних мов у професійній діяльності.

Автономність і відповідальність. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових професійних підходів та прогнозування у ході навчальної діяльності та практичної підготовки. Відповідальність за розвиток професійного знання, теорії і практики соціальної роботи, оцінку стратегічного розвитку команди персоналу; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Означені інтегральні компетентності мають стати основою освітнього стандарту професійної підготовки фахівців соціальної роботи і відповідно -  професійного стандарту із соціальної роботи.

Відповідно до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 80. Соціальні послуги (ДКХП)» і наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.2012 р. № 324 «Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики професії «Фахівець із соціальної роботи» випускники напряму підготовки і спеціальності «Соціальна робота» мають право на реалізацію таких компетенцій (первинних посад) [3]:

Кваліфікаційні рівні НРК

Компетенції

 

Магістр – 7

Організації системи Міністерства соціальної політики

Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді

Фахівець із соціальної роботи І категорії.

 

Бакалавр, спеціаліст – 6

 

 

 

 

Спеціаліст – 6

Організації системи Міністерства соціальної політики

Фахівець з організації служб соціальної допомоги, фахівець з пільг та інших соціальних питань, фахівець із прийому громадян, фахівець із трудового та побутового влаштування інвалідів, фахівець із стаціонарних установ соціального обслуговування, фахівець загального відділу.

Соціальні служби для сім”ї, дітей та молоді

Фахівець із соціальної роботи

Потребує вирішення проблема надання шляхом нормативно-правового акту випускникам вищих навчальних закладів, зокрема магістрам соціальної роботи, більших повноважень, розширення кола їх службових прав і обов’язків в організаціях соціальної сфери, вищих навчальних закладах, надання первинних посад, що відповідають отриманому освітньо-кваліфікаційному рівню.

Державний (галузевий) стандарт вищої освіти із напряму підготовки і спеціальності «соціальна робота» та професійний стандарт з фаху «Соціальна робота» має включати єдині критерії вимог до компетентностей і компетенцій. Це надасть можливість підвищити рівень мотивації бакалаврів і магістрів у накопиченні балів за європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою ЄКТС, можливість працевлаштування, якість професійної діяльності, сприятиме особистісному розвитку фахівця і економічному заохоченню праці.  Чим вище рівень компетентності випускника на основі ЄКТС, тим ширше є набір і складність виробничих функцій, професійних завдань, посадових обов’язків на рівні первинних посад. Викладачам вищих навчальних закладів і роботодавцям розробка нового освітнього і професійного стандартів на основі компетентнісного підходу багато у чому надасть прояснення щодо професійної підготовки фахівців і трудової діяльності професіоналів у сфері соціальної роботи.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 

  1. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід). Укладачі: В.Л. Гуло, К.М. Левківський, Л.О. Котоловець, Н.І. Тимошенко, В.П. Погребняк, А.В. Гончарова, М.О. Присенко, М.В. Симонова, Н.В. Крошко – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.. – К., 2013.
  2. Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом. Розробники: Мельник С.В., Матросов В.Д. (ДУ НДІ соціально-трудових відносин); Сташків Т.О., Косухіна Т.В. (Мінсоцполітики України). – Луганськ, 2012.
  3. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: І.І.Бабин, Я.Я.Болюбаш, А.А.Гармаш й ін.: за ред. Д.В.Табачника і В.Г.Кременя. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
  4. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи  / Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2013, № 4. – С.315-319.

 

 

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARTS: PROBLEMS OF CORRESPONDENCE

 

Ivanova, Irina,

Ph.D. in education, Docent,

University "Ukraine" (Ukraine,

Department of social work and pedagogy,

Docent,

e-mail: irboriv@gmail.com 

 

Development in Ukraine profession – a social worker requires attention to the problem of their mutual correspondence Educational standard and Professional standard in the sphere of social works in accordance with Discriptors of  qualifications of The National Qualifications Framework. The need to improve conceptual approaches to professional educational in social work is determined by changes in the European Higher Education Area in the new decade and European Qualification Framework, providing the possibility to receive lifelong learning, reform of higher education based on the  National Qualifications Framework.

The purpose of the article – to highlight the research results correspondence Educational and Professional standards within competence-based approach.

The correspondence between the Educational and Professional standards concerns: 1) Methodological approaches to competence-based approach National Qualifications Framework; 2) recognitions of Educational and Professional stand in the quality of Educational and Professional «Constitution», which is the mail and only document  which is a set of rules governing the content of higher education, training content, methods of diagnostics of the quality of higher education and the required training period [1], establish demands for knowledge, skills, experience, values and personal qualities that defined professional qualifications; 3) obtained qualifications and competences, competencies professionals, university graduates with the demands of professional standards units (basic work functions); 4) formation of uniform criteria for the requirements to the capacity; 5) criteria for compliance with professional standards unit (primary work function), which was a «source» data from professional and «input» data to the qualification standard; 6) identification of competencies that characterize the demands for the profession (professional job titles, positions).

The oppositions in the functioning of the social work content and specific professional activity of reflecting the specificity of training, education and development of future social work professionals. In the current paradigm of social work practice seeing the dialectical contradiction between the needs and expectations of citizens in a complex helping institutions and powers of the institutions in the social work, competency approach and the theory of «exclusion» of the social environment. Hence – the identification, interlocking concepts – social work, socioal protection, socio-pedagogical and socio-psychological work and so on. The systemic nature of social work has following features – basic, additional, direct and indirect. The main activities carried out in organizations and institutions which are authorized to carry out social work, which is the main type of professional activity; additional – in education, health, law enforcement, military organizations and institutions, which may be provided by social services, direct and indirect, when social work is part of the functional responsibilities of professional, for example, in educational institutional institutions or is part of the partnership. The content of social work is due to the basic methodological approaches, such as personality oriented approach; approach for integration of capabilities and resources saved socio-cultural environment of man, psychosocial approach. Also it should be noted methodological differences in priority socio-pedagogical, psychological, legal, sociological  and economic approaches to the practice of professionals, instability of social work.

Therefore, there is a fragmented, inconsistent, purely pragmatic view of the theory and practice of social work and its corresponding reflected in the curriculum, identification of action-system approach to the application. An inductive approach to teaching the theory and practice of social work does not create in students a holistic view of its systemic aspects. Teaching theory of social work in historical context should be combined with teaching the theory and practice of social work based on action-system approach. [4] The major problem – the combination of the content of scientific knowledge and methods of teaching social work, the formation personality of future professional social work competency-based approach. By reducing the motivation or lack of interest in learning activities observed priority economic leverage to overcome academic failure, which reinforces the need to form a responsible attitude to learning and development volitional personality traits. Higher education institution should form a strong professional immunity to the content of education and the teaching profession – social work, creating a strategy for education professionals and students, based on adequate professional reflection.

An important condition for the formation of professional qualifications is the practical training of future professional in social work. Going through practice, students learn by working and working, studying. Gaining experience in organizations and social institutions have for students of «social work» an excellent opportunity to understand the very core of their future profession, to better understand the difficulties faced by professionals feel its significance  and importance for many people who need protection, help and support, activization of stored resources and capabilities.

Organization of practice creates a social environment partnerships interrelation and social activities – students, teachers and professionals working on the bases of practice – that a high level of professionalism enriching, developing, improving, activization and stimulates all parties involved in the process vocational training. Practical training is a logical extension of the educational process, its purpose and objectives fully meet the certain phase of training, study of social organizations systems; study the work of socio-pedagogical, socio-psychological and socio-legal approaches; implementation of the forms, methods and techniques of social work with different groups of clients; implementation of technological methods and tools of social work with clients who are in difficult circumstances; formation of skills of teaching theory and practice of social work, scientific research, preparation and writing of the master degree thesis. Sequence, variation, correspondence the content of educational and training, coordination with each stage of education, democracy, freedom of choice and partnership – the basic principles of practical training. The principle of trust is fundamental in providing students with responsibilities in the implementation of professional task.

Need to develop new conceptual approaches to professional training in social work are determined by the following factors: improved vital contribution to the realization of knowledge as a creative and innovative with the theory and practice of social work, focus on student-centered learning that focuses on the development of active and responsible person, respond to the needs of employers to better understand the perspectives of education improvements, accessibility and quality of employment for students and graduates, continuous improvement of educational programs aimed at the development of learning outcomes, empowering students to develop new approaches to teaching and learning; inclusion of the principles of consistency and scientific validity at all levels of training; creating educational and social environment to enhance learning and  development of students, professional activities of the teaching staff.

The purpose of professional training in social work is presented in order to prepare students for life as active citizens in a democratic society and career opportunities in the field of social work and teaching of theory and practice, their personal and professional development; establish and maintain a broad, advanced knowledge base, stimulate research and innovation.

In the center of the educational process – oriented personal training that focused on the personality of the student, and on the personality of the teacher. For students, this means: the empowerment of the individual, new approaches to teaching and learning, effective support educational author, innovative programs that are more clearly focused on students at all levels of training. For teaching staff – enhancing the prestige of teaching activities, creation of educational and social condition for fruitful work, which leads to high quality education, flexible and more individual approach to learning, ensure constant continuing education, professional development. Close cooperation of teachers-scientists from social organizations, educational institutions, scientific organizations and institutions, student organizations and employers develop learning outcomes in a accordance with the best national and international guidelines.

The main values of the educational process are:  person – students and teaching staff, their lives, health, spiritual word; national and world culture, education, democratic relationships; European values of institutional autonomy, academic freedom and social justice. In designing the curriculum and development Plans outcomes are central to the educational change. They focus on the sequence and order of qualifications development strategies of departments of social work, taking into qualifications to the traditional disciplines.

At the core curriculum at each level of educational qualification – competence-based approach. Description competence embraces three elements: knowledge and understanding of theoretical knowledge in the academic field, the capacity of knowledge and understanding; knowledge as an activity: practical and applied knowledge, which is used in specific professional situations; knowledge for the development of behavioral competence knowledge, which develops the ability to communicate, ability to feel and to live with others in a social context.

Based on the competency approach in the study developed a model of integrated competencies for all educational levels the field of knowledge – Social Security,  field of study and profession – Social Work. The model includes a list of organizations and institutions, which can run specialist and professional social work – graduate of higher education institution, describing qualification levels (general and specialized professional, vocational, scientific, technological, social and personal aspects), competence (production function, the range of tasks complexity of the task, duties).

The list of organization and agencies include: Department of Social Protection, Social Services for Family, Children and Youth, local social services centers, services for children, Pension Fund, rehabilitation welfare, nursing homes and Geriatric boarding of Ministry of Social Policy, research institutions and higher education institutions.

Description educational levels field of study and profession –Social Work – includes a description of the competencies at the level of junior specialist, bachelor and master.

Degree of Junior Specialist of Social Work (5 level NQF).

Purpose. The ability to solve a typical problem in the field of specialized professional social work and training, what involves the use of terms and methods of social work is characterized by uncertainty conditions.

Knowledge. Humanistic foundations of social support, history of develop of social assistance and social security. Business Ukrainian language and speech. Activity in social work:  local social services centers, rehabilitation welfare, communal establishments. Form and methods of social work with families, children and youth. Welfare services for citizens: care, supported living, palliative care. Organization of services in the social and psychological and social rehabilitation, integration and reintegration. Social services for the elderly and people with Disability. 

Skills. Application of humanistic oriented approach to client of social services in social work. Planning, organizing and implementing care for elderly or people with Disability, care. Prevention work and rehabilitation social work. Possession of the state language. Documentation, operation of computer equipment.

Communication. Interaction and cooperation with a wide range of people (teachers, students, clients, professional social organization) to engage in professional or academic activities. The use of techniques of communication with different groups of clients.

Autonomy and responsibility. Implementation of limited administrative functions during practical training and decision-making in a familiar inviroment with elements of unpredictability. Improve own learning activities and professional activities during training, the performance of other. The ability to further study with some level of autonomy.

Degree of Bachelor of Social Work  (6 level NQF).

Purpose. Ability to solve complex specialized tasks and practical problems in sphere of professional social work or learning process that involves the use theories, techniques, form and methods of social work and is characterized by complexity and uncertainty conditions. 

Knowledge. History and philosophy of social work, national characteristics of social security systems, professional ethics, moral and ethical foundations of the profession and professional values, international experience. Legislation of Ukraine, legal documents in social work, protection and care, social policy, foundations, labor, housing, criminal and civil law. Essence, meaning, types of social work, its trends (socio-pedagogical, psychological, legal, social and health, socio-medical. Scope of function and application of social work, subjects of social work, their main characteristics and powers, objects of social work and system clientage, organizations-partners. Purpose, objectives, principles, levels of social work functions and specialist professional role of social work, social support strategies. Features of the creation and implementation of social programs and projects. The forms and methods of education and development of children and adolescents, social education and training clients of social services. The management, team of specialists and system clientage social organizations. Methods, techniques, technologies promoting healthy lifestyles. The content, forms, methods, techniques and technologies in social work, the criteria for its evaluation and quality of social services to families, individuals, various groups. Socio-medical and medical-social aspects of social work. Occupational safety, requirements for safe conduct of work in different social circumstances, paperwork. Features of social work with different target groups and categories of clients.

Skills. Characteristics culture of thinking, the ability to synthesis and analysis of empirical data, the definition of philosophy and methodology of social work, reliance on personality oriented approach. Making social diagnosis social inspection, assessment of clients needs social services survey material living conditions.  Foreign language at a level not lower than the spoken. The use of methods, techniques and technologies in social work with different target groups and clients. Characteristics methods of mathematical statistics. The system of social services clients, possession of skills in a team of professionals and management personnel. Social programs and projects. Support and implementation of social partnership with social organizations.

Communication. Communicating to students, specialist and non-specialist of information, ideas, problems, solutions and experience in the sphere of professional social work. Effective communication strategy formation with various target groups and clients groups during practical training. Professional ethics and creativity in communication.

Autonomy and responsibility. Autonomy and responsibility during training activities. Management of complex actions, projects, responsibility for decision-making in unpredictable conditions during practical training. Responsibility for the professional development of individuals and / or groups, continuous training with a high level of a autonomy.

Degree of Master of Social Work (7 level NQF).

Purpose. Solving complex problems and issues in sphere of professional social work, in teaching the theory and practice of social work in the learning process, involving research and / or implementation of innovations, characterized by uncertainty conditions and requirements.

Knowledge. The theory and practice of social work, personality oriented philosophical and methodological approaches. Methods and teaching social work, modern educational technologies in the professional training of social work, especially the vocation training of social workers at the level of academic and social education. Management System Organizations social services, social work management (personnel management, clientage management system). Employment in social work and social sphere. National, ethnic, cultural, political, gender, religious aspects of social work. Psycho-social and spiritual health of professionals of social sphere. Methodology and methods of research.  Scientific aspects of the professional social work. Knowledge of a foreign language. Modern innovative technology. Information Computer Technology. Social advertising. Specialization in social work with families, children, youth, the elderly. Legal basis of social work. Technology of social security.  

Skills. The capacity for intellectual and creative self-development and self-improvement of their intellectual capacity and general level. The organization and management of the staff and clientele system of social services. Managing the implementation of social programs and projects in different societies. Elaboration, design and implementation of effictive techniques and technologies to provide social services. Implementation of specialization of certain social service categories. Professional drafting and design scientific, technical and business documentation. Conduct independent scientific and creative research on the analysis of the main trends of the theory and practice of social work. Implementation research on the development and effective implementation of modern social technologies. Teaching the theory and practice of social work in higher education, the implementation of scientific and pedagogical activities in higher educational institutions. The application of scientific knowledge in social-practice. The use of legal mechanisms of social security, protection and assistance. Elaboration and implementation of innovative technologies of conservation and development of human resources, health professional. Formation of the scientific outlook, humanistic views on the theory and practice of social work. The ability to produce new theories, models, research methods, skills to develop new methodological and teaching approaches. Organization of interagency cooperation and use of the potential of the social environment for the social improvement of social health of community and society.

Communication. Clear and unambiguous reports of their own opinions, and knowledge and explanations that justify them to students, professional and non-professional and pupils. The use of foreign languages in their professional work.

Autonomy and responsibility. Decision making in complex and unpredictable conditions that require the use of new professional approach and prediction during training and practical training. Responsibility for the development of professional knowledge, theory and practice of social work, evaluation of strategic development team of personal, ability to further education, which are largely autonomous and independent.  

The mentioned integrated competence should be the foundation of the educational standard of professional training in social work and therefore – the professional standard of social work.

According to the «The guide features professional qualifications of employees. Vol.80. Social Services» and Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine of 25.06.2012 № 324 «Approving the new version qualification characteristic of profession of «Specialist Social Work» graduates field of study and profession «Social Work» have the right to exercise such competencies (primary positions) [3]:

Level of education NQF

Competence

 

 

Master – 7

Institutions of the Ministry of Social Policy

Social Service for Family, Children and Youth

Specialist Social Work 1 category

 

Bachelor 6 

Level of specialist – 6 

 

 

Level of specialist- 6

Institutions of the Ministry of Social Policy

Specialist in organizing social assistance services, Specialist of benefits and other social issues, Specialist reception of citizens, Specialist employment and living conditions of persons with disabilities, Specialist residential institution of social service, Specialist general division/

Social Service for Family, Children and Youth

Specialist Social Work

It is necessary to solve the problem by providing legal act graduates of higher education, including masters of social work, more power, expanding of their employment rights and duties in social organizations, higher education institutions, give primary positions correspond to the resulting educational level.

State (branch) standard of higher education in training direction and specialty «Social Work» and professional standard of the specialty «Social Work» should include the same criteria for competencies and competency requirements. This will enable increase motivation bachelors and masters in the accumulation of points for the European Credit Transfer and Accumulation System ECTS employment opportunities, quality of professional activity, happiness personal development and economic incentives work. The higher the level of competence of graduates from ECTS, the greater is set and complexity of function, professional tasks, duties at primary positions. Academic and employers to develop new educational and professional standards of competency-based approach largely provide clarification on vocational training and employment of professionals in the sphere of social work.

 

REFERENCES: 

  1. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід). Укладачі: В.Л. Гуло, К.М. Левківський, Л.О. Котоловець, Н.І. Тимошенко, В.П. Погребняк, А.В. Гончарова, М.О. Присенко, М.В. Симонова, Н.В. Крошко – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.. – К., 2013.
  2. Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом. Розробники: Мельник С.В., Матросов В.Д. (ДУ НДІ соціально-трудових відносин); Сташків Т.О., Косухіна Т.В. (Мінсоцполітики України). – Луганськ, 2012.
  3. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: І.І.Бабин, Я.Я.Болюбаш, А.А.Гармаш й ін.: за ред. Д.В.Табачника і В.Г.Кременя. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
  4. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи  / Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2013, № 4. – С.315-319.

 

Джерело: Український науковий журнал

«ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2

автор: Іванова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет «Україна», кафедра соціальної роботи та педагогіки

видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

адреса видання: http://social-science.com.ua/


11/03/2015