Вирішує екологічна компетентність

Вирішує екологічна компетентність

 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах повинен будуватися таким чином, щоб студенти чітко усвідомлювали значущість здобутих знаь та їх роль у майбутній професійній діяльності. Разом із тим сьогодні ми спостерігаємо суперечності між рівнем підготовки інженерів-хіміків з екологічних питань і вимогами сучасної практики. Криза в екологічній освіті зумовлена невідповідністю результатів поставленим цілям. Зокрема, невідповідністю програмних вимог до інженера-хіміка, з одного боку, а з іншого, - практично виявленим недостатнім досвідом екологічної компетентності студентів за браком цілеспрямованої організації екологічної підготовки, відсутністю відомостей про шкідливий вплив хімічних елементів на організм людини. Тому особливо гостро постає проблема якості екологічної освіти з упровадженням в Україні принципів Болонського процесу.

Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків має свою специфіку. Адже майбутнім хімікам необхідно не стільки повідомити про стан природних компонентів у результаті антропогенного впливу, скільки показати можливості попередити, а в крайньому випадку уникнути негативних наслідків цього впливу, а також розкрити проблеми та перспективи їхньої майбутньої спеціальності. Тому введення до навчального процесу спецкурсу "Екохімія" є нагальною потребою, а з уведенням спецкурсу постає питання виявлення організаційно-педагогічних умов його функціонування, які найбільше сприятимуть формуванню екологічної компетентності.

Перш ніж визначити організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків, необхідно визначити вихідні поняття.

Умова – філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять із можливості в дійсність. Термін "педагогічна умова" розглядається як певна обставина чи обстановка, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості. Організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов.

У своєму педагогічному дослідженні М.Ф. Войцехівський класифікував організаційно-педагогічні умови у три групи: умови, які забезпечують навчальний процес у системі підвищення кваліфікацій й у ході якого відбувається формування і розвиток ключових професійних компетентностей; умови, які забезпечують розвиток, зростання та набуття професійної компетентності, й умови, що необхідні для управління розвитком професійної компетентності. Щодо студентів з особливими потребами С.Г. Адирхаєв виокремлює наступні організаційно-педагогічні складові навчального процесу: теоретична, методична і практична підготовка; дидактичне наповнення навчального процесу; використання комплексу методів мотивації студентів.

На нашу думку, першою організаційно-педагогічною умовою функціонування спецкурсу "Екохімія", що сприятиме формуванню екологічної компетентності, є кваліфікація викладача. Адже від рівня викладання запропонованого матеріалу відповідно залежить і його засвоєння. Викладач повинен бути обізнаним не тільки з дисципліни, яку він викладає, загалом його світогляд має бути значно ширшим. Професійна діяльність викладача – це форма його активного ставлення до студента, яка передбачає певні цілі, завдання, функції, вміння. Кваліфікований викладач повинен мати низку особистих якостей, таких, як мотивацію до роботи зі студентами, емпатію, емоційну стійкість, упевненість у власних цілях, інтелект, здібності, інтуїцію, аналітичні здібності тощо. Рівень знань викладача повинен у рази перевищувати той обсяг знань, що пропонується студентам.

Вирішення професійних завдань лежить у трансдисциплінарній площині, тобто практичні завдання в рамках однієї навчальної дисципліни розв`язати неможливо, хоча кожна з дисциплін і робить свій внесок у процес вирішення. Для отримання ефективного результату необхідно реалізувати певну логіку використання інформаційного потенціалу. Незнання та нерозуміння матеріалу в подальшому може призвести до суттєвих прогалин у знаннях, а отже, майбутній випускник буде нездатний оцінити екологічну ситуацію, а ще гірше – не зможе передбачити потенційну небезпеку прийняття тих чи інших рішень.

Другою організаційно-педагогічною умовою є якість підготовки студентів, набуття знань на рівні компетенцій. Тобто якість будь-якої освіти в цілому визначають складові якісної підготовки студента:

1) розвиток системного мислення;

2) творчий підхід до професійної діяльності;

3) ефективність методів та методичних підходів;

4) здатність до аналізу та самоаналізу;

5) ефективність взаємодії викладача та студента;

6) педагогічні технології, які використовуються під час навчання;

7) здатність до узагальнення навчального матеріалу.

Третьою організаційно-педагогічною умовою ми вважаємо наявність сучасної матеріальної бази навчального закладу. Якщо брати до уваги, що частина наших студентів має вади здоров`я, то стане зрозумілим важливість достатньо сформованого бібліотечного фонду, вільного доступу до мережі Інтернет, сучасно обладнаних комп`ютерних класів. Особливо важливим постає питанння супроводу таких студентів. Університет "Україна" має всі переваги над іншими навчальними закладами у забезпеченні рівного доступу до навчанння всіх категорій студентів.

Четвертою, не менш важливою, організаційно-педагогічною умовою є мотивація студента до навчання, тобто формування у нього екологічної компетенції. Саме від мотивації залежить успіх у навчанні, саме її становлення зумовлює подальший розвиток особистості у суспільстві. У ролі мотивів можуть виступати фізичні, психологічні та соціальні чинники, а також інтереси, захоплення, схильності до навчання. Виокремлюють кілька груп мотивів: соціальні, спонукальні, пізнавальні, професійно-мотиваційні, а також меркантильні. Ми вважаємо, що мотивація студента повинна бути позитивною, адже докори з боку викладача або батьків не надають упевненості студентові. Також важливо, щоб мотивація була зумовлена значними для особистості соціальними прагненнями, тобто бути корисними для своєї країни, суспільства; шлях до особистого благополуччя у разі бачення себе компетентним спеціалістом; здобуття знань, розширення власного світогляду, реалізація здібностей тощо.

Обсяг екологічного матеріалу, отриманого студентами внаслідок успішного засвоєння курсу "Екохімія", забезпечує розуміння екологічної аксіоматики, сприяє формуванню у кожного з них особистого ставлення до екологічних проблем світу, рідного краю, а також галузі майбутньої  діяльності. Цей обсяг допомагає враховувати екологічні вимоги і стандарти при розв`язанні інженерних та інших завдань, забезпечує запас фундаментальних знань і концептуальних основ сучасної екології, він достатній для подальшого поглиблення й удосконалення екологічної освіти, спрямованої на екологічно безпечну життєдіяльність.

 

Тетяна Лукашенко,

старший викладач кафедри сучасної інженерії

Інженерно-технологічного інституту Університету "Україна"

 

Джерело: газета "Університет "Україна" №1-2, 2014

автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту Університету "Україна"

видання: Газета "Університет "Україна" №1-2, 2014, час видання: 2014


19/02/2014