Сучасне студентство як соціальна група

Сучасне студентство як соціальна група

Ткаченко Н.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна».

VІ курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філол. наук, доцент.

 

Основним елементом соціальної структури суспільства є соціальна група. Соціальна група - сукупність людей, що мають загальну соціальну ознаку й виконують суспільно необхідну функцію в загальній структурі суспільного поділу праці й діяльності. Індивід одночасно належить до різних соціальних груп. Соціальна група не є простою сумою індивідів. Вона набуває специфічних ознак, що не можуть бути зведені до суми якостей її складових. Великі соціальні групи складаються з індивідів із подібними соціальними статусами. Тут поєднується як особистісний, так і надособистісний рівні аналізу.

Роль освіти для розвитку суспільства та забезпечення процвітання країни переоцінити неможливо, адже саме від рівня освіти суспільства та ставлення до наукового потенціалу нації залежить можливість держави залишатися конкурентоспроможною на світовому ринку.

У наш час в науковій літературі ще немає повного визначення поняття «студентство», як і немає спільної думки щодо характеру і специфіки праці студентства. За визначенням А.Власенко, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою й психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям» [2, с. 54].

Водночас студентство має свої особливості. Однією з таких специфічних особливостей є соціальний престиж, оскільки більшість студентів усвідомлюють, що вищий навчальний заклад є одним із засобів соціального просування.

Студентство – це мобільна група, метою існування якої є організована за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві [1, с. 95].

Відомий дослідник соціології студентства В.Ліговський значущою рисою студентства вважав соціальну активність, яка лежить в основі всіх якостей особистості. Вона проявляється не тільки через ідейність,громадянськість, відповідальність, а й через ділові якості, готовність доусвідомлених дій на користь суспільних інтересів [5, с. 139].

Студентство – найкультурніша частина молоді в усіх країнах, яка є важливим джерелом відтворення інтелігенції. Соціально значущою рисою студентства є також напружений пошук сенсу життя, прагнення до нових ідей.

Психолог Ю.Самарін виділяє суперечності, притаманні студентському віку: між розвитком інтелектуальних і фізичних сил студентства і жорстким лімітом часу та економічних можливостей для задоволення збільшених потреб (соціально-психологічна); між прагненням до самостійності у доборі знань і досить жорсткими формами та методами підготовки спеціаліста певного профілю (дидактична); між великою кількістю інформації, що надходить різними каналами, розширює знання студентів і відсутністю часу, а іноді бажання розумової переробки, що призводить до поверховості у знаннях і мисленні, – і вимагає спеціальної роботи викладачів щодо поглиблення знань і вмінь студентів загалом (психолого-педагогічна).

Отже, студентство є складовою частиною молоді, її специфічною групою, що характеризується особливими умовами життя, побуту і праці, суспільною поведінкою і психологією, системою ціннісних орієнтацій.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

автор: Ткаченко Н., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія". Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філол. наук, доцент

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


04/04/2013