На порядку денному наскрізне навчання

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ НАСКРІЗНЕ НАВЧАННЯ

 

Визначені в Конституції України загальні положення розбудови суспільства України у сфері соціальної політики передбачають оновлення змісту освіти, його взаємоузгодження на всіх рівнях, впровадження нових технологій, опанування кращим світовим та вітчизняним науково-педагогічним досвідом.

Економічні та наукові трансформації в Україні на шляху побудови громадянського суспільства призвели до структурних змін у характері виробництва та зайнятості населення. Ринок праці втратив стабільність і усталеність. Отже, зрушення в соціумі, інформаційні нововведення, мобільність технічного та організаційного вдосконалення виробництва вимагають створення новітнього інтелектуального потенціалу суспільства без суттєвого збільшення бюджетних асигнувань на освіту.

Наблизити розв'язання цих проблем можна тільки за рахунок створення навчальних закладів різних форм власності, розбудови системи наскрізного навчання, загалом навчальних закладів. Адже освіта на сучасному етапі повинна розглядатися як найважливіша складова науково-технологічного стану держави, оскільки її науковий, технологічний та культурний розвиток забезпечується лише тоді, коли не менше, ніж 25 % працездатного населення мають відповідний фаховий і культурно-освітній рівень.

Трансформування існуючої системи початкової, середньої та вищої освіти в системі наскрізної її форми дасть можливість пристосувати навчальні програми до постійних змін у системі гуманітарних, природничих і технічних знань, а також сприяти свідомому соціальному вибору та професійній орієнтації.

Традиційні форми навчання поступово замінюються новітніми технологіями, спрямованими на формування навичок та умінь, що відповідають випереджаючому розвиткові науки і техніки.

Світовий досвід свідчить про інтенсивний розвиток наскрізних форм навчання, які дають змогу широким верствам населення постійно підвищувати професійну компетентність. Віддзеркалення у курсах навчальних дисциплін змін у наукових технологіях робить їх актуальними на ринку праці та конкурентоспроможними на ринку освіти.

Що нам дає наскрізне навчання, починаючи з дошкільного віку?

Рання діагностика здібностей і нахилів дошкільнят дає змогу застосувати програми, які здійснюють психолого-обумовлений принцип неперервності й наступності в навчанні дітей трьох-десяти років і забезпечують успішне оволодіння ними предметами базової програми початкової школи та додатковими предметами згідно з психологічно-обумовленими можливостями дітей цього віку. Це сприятиме розвитку у них творчих навичок користування різними джерелами інформації, здобуттю ціннісних орієнтирів в галузі національної і світової культури, вихованню в них таких індивідуальних якостей, як ініціативність, активність, самостійність, високі самооцінка та самоконтроль, культура навчання і спілкування, прагнення і вміння вести аргументований діалог та правильно, без сторонньої допомоги, приймати рішення.

Створення єдиного освітнього простору "Початкова школа - загальноосвітній заклад - університет" - завдання не із простих, але його необхідно розв'язувати спільними зусиллями. Таким досвідом можуть поділитись керівники з Дніпропетровського та Миколаївського представництв.

Співпраця з організації та проведення навчального процесу ступеневої підготовки різних освітньо-кваліфікаційних рівнів із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтація на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, в галузях науки, техніки, технологій, системах управління та організації праці за умов ринкової економіки - ось поле нашої діяльності.

Створення комплексу допоможе нам розробити і впровадити систему неперервної наскрізної ступеневої освіти, готувати висококваліфікованих фахівців загальноосвітніх та спеціальних і профільних дисциплін, ефективніше використовувати матеріально-технічну базу університету, координувати та впроваджувати науково-дослідницькі розробки з актуальних питань техніки, математики, економіки управління, соціології та лінгвістики, організовувати апробацію нових наукових розробок та досліджень. Таке навчання дасть можливість учням скоротити строк здобуття ними вищої освіти у зв'язку з тим, що інтегровані наскрізні навчальні плани та програми передбачатимуть вивчення окремих загальноосвітніх та спеціальних дисциплін у стінах школи. Таким чином, отримавши атестат про повну середню освіту, учасники комплексу, за умов успішного опанування програм, будуть одразу зараховані студентами 2-го курсу університету.

А для викладачів - це розширення меж у використанні творчого потенціалу, наукових досліджень, створення експериментальних лабораторій, підготовка майбутніх науковців, своїх помічників та однодумців, розробка нових навчальних планів, програм, підручників.

Цікавий досвід зі створення навчально-науково-виробничого комплексу є у наших колег з Миколаєва (комплекс "Гіпаніс", куди входять дошкільний освітньо-виховний заклад "Гранд-Гіпаніс" на чолі з його директором Костенко Ганною Миколаївною, загальноосвітня школа 1-3 ступенів "Гіпаніс-Еос" на чолі з директором Чуприною Раїсою Миколаївною, Благодійний фонд "Нова освіта" на чолі з його президентом Матвієнко Людмилою Павлівною, Миколаївська філія ВМУРоЛ "Україна" на чолі із заступником директора Михайликом Анатолієм Григоровичем, центр допрофесійної підготовки "Гранд-Атеней" на чолі з його директором Матвієнком Андрієм Валерійовичем, громадської організації "Всебічний розвиток молоді" на чолі з Гоцуляк Світланою Володимирівною.

Є про що розповісти і працівникам Дніпропетровського навчально-науково-виробничого комплексу на чолі з директором Самойленком Володимиром Миколайовичем, який об'єднав шість організацій і установ різних форм власності і різного професійного спрямування. Але мета у них одна: сформувати гармонійно розвинену особистість, задовольнити потреби дітей, учнівської та студентської молоді в одержанні відповідної освіти, додаткових освітніх послуг. Наказом № 295 від 13.04.2001 р. Міністерства освіти і науки України створено навчальний комплекс у складі: Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Миколаївське регіональне представництво - керівник д.т.н. професор Ю.Д. Жуков), Миколаївського політехнічного технікуму (директор О.П. Лютий) та спортивного клубу "Досконалість" (президент П.В. Леонтьєв). Комплекс працює за наскрізними навчальними планами і програмами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України з урахуванням новітніх досягнень технологій, науки, техніки.

На жаль, базова структура університету не може похвалитися успіхами зі створення таких комплексів. Щоправда, наказом № 391 від 18.05.2001 р. Міністерством освіти і науки створено навчально-науково-виробничий комплекс інженерної освіти при Київському індустріальному технікумі, який очолює професіонал своєї справи, енергійна людина О.В. Туманська.

Перші паростки намітились у співпраці гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини на чолі з її директором Дроздович Ніною Георгіївною і нашим університетом. Розпочав свою роботу науково-навчальний центр професійно-технічної освіти АПН України на чолі з Лущиком Володимиром Вікторовичем.

Останнім часом було проведено багато зустрічей, бесід, батьківських зборів, у результаті — 12 дошкільних та шкільних закладів освіти м. Києва дали свою згоду взяти участь у створенні навчально-науково-виробничих комплексів. Ці установи очолюють керівники з великим педагогічним досвідом, творчо активні люди, експериментатори, носії прогресивних ідей. Вони не байдужі до того, що відбувається в освіті, з любов'ю ставляться до дітей та їхнього здоров'я, дбають про майбутнє своїх вихованців. У Дніпропетровську та Миколаєві уже працюють - і не один рік - такі комплекси. Хотілося б почути думку практиків про переваги, недоліки та труднощі, з якими керівництво та професорсько-викладацький склад комплексів, що створені і працюють, зіткнулися і стикаються протягом їх роботи.

 

Світлана СЕДЛЕРОВА,

начальник відділу наскрізного навчання

Університету "Україна",

Газета «Університет «Україна», №10-11, 2002

автор: Світлана Седлерова, начальник відділу наскрізного навчання Університету "Україна"

видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2002, час видання: 2002


25/02/2010