Мета - формування гуманістичних відносин

Мета - формування гуманістичних відносин

 

Як відомо, кафедра гуманітарних дисциплін є центром навчальної, наукової та виховної роботи. А тому освітній процес, у якому студент і викладач с суб'єктами діяльності, реалізується насамперед через кафедру і на кафедрі.

Ось чому головними напрямками нашої діяльності є організація навчальної, наукової і виховної роботи.

Кафедра гуманітарних дисциплін виходить з того, що кінцева мета освіти - не тільки підготовка спеціаліста, а насамперед, універсальне оволодіння спеціальністю, світовими загальнокультурними цінностями, набуття знань національної історії, культури, виховання особистості з високою духовністю.

У широкому розумінні слова вивчення гуманітарних дисциплін спрямоване на формування гуманістичних відносин, де все базується на культурі взаємовідносин і культурі мислення, на умінні користуватися свободою і підкорятися правилам і законам; на активності, мотивації вчинків, відповідальності, ініціативності, пошуках і творчості. Культурна людина не дозволить собі бути поганим спеціалістом.

Питання гуманізації навчального процесу є надзвичайно актуальним для змісту освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". І перш за все тому, що це - єдиний в Україні ВНЗ, який вирішує найгуманнішу проблему, надає можливість отримати вищу освіту людям із особливими потребами. Робота з цією категорією студентів потребує врахування специфіки й особливих методик викладання, чуйності, доброзичливості, високої моральності і, безумовно, гуманності.

Робота зі студентами з особливими потребами є однією з головних ланок у діяльності кафедри.

Вона вимагає новітніх підходів до організації навчального процесу в інтегрованих студентських групах, нових технологій навчання, нових методик викладання та нового методичного забезпечення дисциплін. На кафедрі створене відповідне методичне забезпечення для навчання студентів із особливими потребами. Це й індивідуальні завдання, і відео- та аудіокасети, і спеціальний візуальний супровід, і ділові ігри, в яких враховуються специфічні особливості студентів із особливими потребами.

Розв'язуючи згадану проблему, кафедра вносить свій посильний вклад у загальну освітянську стратегію університету - допомогти студентам із особливими потребами адаптуватися до нормативних життєвих ситуацій, інтегруватися в загальний соціум, позбутися почуття ізольованості, відчуження від суспільства.

Центральним, основним напрямком діяльності кафедри є навчальна робота. Кафедра зосередила увагу на змісті дисциплін, що відображається у програмах курсу, на приведенні змісту дисциплін у відповідність із сучасними вимогами до гуманітарних наук, на новітніх технологіях організації навчального процесу (семінар-диспут,семінар-"круглий стіл",семінар-брифінг, семінар-екскурсія, семінар на базі діяльності відповідних організацій - Корпусу Миру на Україні, інформаційних центрів НАТО та ГУУАМ тощо).

Ми ставимо перед викладачами завдання відійти від шкільного змісту і методики навчання. На лекціях і семінарах обговорювати проблемні питання, створювати атмосферу творчості і пошуку рішень неординарних питань.

З метою вдосконалення цієї роботи ми широко практикуємо відкриті заняття викладачів.

Їх дали: старший викладач Рубашова C.O., доценти Лукашенко А.А., Ковалевська О.О., Бойченко М.І., Ануфрієв О.М., Завірюха Л.А., Довбищенко М.В., асистенти Семенюк К.С., Кругляк М.І., Бойченко Н.М.

Обговорення занять перетворюється на своєрідну школу обміну досвідом та майстерності, пошуку кращого і його узагальнення, виявлення недоліків та їх усунення. З цією ж метою на кафедрі створено семінар молодих викладачів, на якому надається допомога молодим викладачам щодо оволодіння методикою викладання (молодих викладачів на кафедрі 21 особа з 44).

Працюючи в інтегрованих групах зі студентами з особливими потребами, ми перш за все робимо акцент на індивідуальну роботу з кожним студентом (методичні рекомендації до роботи зі студентами з особливими потребами розробили викладачі Барна Н.В., Братиця Л.І., Рубашова C.O., Лисова С.І., Ковалевська О.О. та інші).

У поточному навчальному році кафедра гуманітарних дисциплін обслуговує 7 факультетів, 23 спеціальності, денну і заочну форми навчання всіх студентів від першого до четвертого курсів, що і обумовлює загальноуніверситетський статус кафедри і в першу чергу її гуманітарний, виховний, інтелектуальний, духовний вплив на кожного студента. А це у свою чергу ставить перед колективом кафедри завдання розглядати гуманітарну підготовку спеціаліста будь-якого профілю як дуже важливу частину загальної освітянської політики Університету "Україна".

Для реалізації цього завдання колектив кафедри має 20000 аудиторних годин, 26 ставок і 42 викладача. З них 17 кандидатів наук, доцентів, 12 старших викладачів із 7-річним стажем роботи і 13 асистентів.

Основні вимоги, що ставляться на кафедрі до професорсько-викладацького складу, такі:

1. Вміння оволодівати найсучаснішою інформацією.

2. Вміння бути педагогом-консультантом, який дає не просто знання, а вчить студентів добувати їх і самостійно оволодівати ними.

3. Особиста педагогіка, новітні технології навчання, глибока компетентність та науково-методична майстерність.

4. Обов'язкове особисте створення робочої програми курсу.

5. Активна роль у створенні НМКД у відповідності до вимог.

6. Вивчення і врахування світового досвіду освітянської діяльності.

7. Розуміння того факту, що освіта XXI століття вимагає переорієнтації змісту навчання із простого запам'ятовування матеріалу на виховання здатності до самонавчання, особливо в царині дисциплін, які формують особистість, інтелект і духовність.

Цілком зрозуміло, що високі вимоги до організації навчального процесу не можуть бути здійснені без відповідної організації наукової роботи викладачів та студентів. Ці напрямки настільки взаємопов'язані, що одне без іншого не можуть бути.

Ось чому з самого початку на кафедрі велика увага приділяється науковій роботі. На кафедрі визначена кафедральна наукова тема "Методологія та методика гуманітарної підготовки фахівця XXI ст.". З даної проблеми готується до публікації 14 статей.

Десять молодих викладачів кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями. У грудні 2002 р. відбувся захист кандидатської дисертації викладача Козуб Л.В., п'ять дисертацій планується до захисту в 2003 р., одна - у березні 2004 р. і одна - в 2005 р. Доценти Мозгова Н.Г. і Довбищенко MB. працюють над докторськими дисертаціями.

22 викладачі кафедри взяли участь в III-ій науковій конференції, на базі кафедри працювала секція, де були обговорені питання, пов'язані з гуманітаризацією навчального процесу в Університеті "Україна".

Була проведена перша студентська конференція "Мій науковий дебют" (травень 2002 p., керівник - старший викладач Рубашова C.O.). Найкращі виступи опубліковані в університетській газеті.

II студентська наукова конференція готується на травень 2003 р. Проведена науково-практична конференція "Діалог культур: етикет і комунікація" (доц. Дерев'янко Т.М.).

Планується провести гуманітаріну вікторину "Я - найкращий гуманітарій". Старший викладач Рубашова С.О. підготувала зі студентами 2 наукові роботи, які взяли участь у конкурсі студентських наукових робіт. Робота студента Івана Борозенця "Український національний рух IX ст. (за сторінками праць М.Є. Драгоманова)" отримала II премію; студентка Марія Каркаєва за наукову роботу "Українська Петербурзька громада" відзначена грамотою.

На міжнародній конференції на базі Лінгвістичного університету "Освіта і педагогічна етика" відзначені три студенти (Дерев'янко Т.М.).

При кафедрі організовано два гуртки "Любителів історії" (керівник Рубашова C.O.), "Юний політик" (керівник Кривоносов О.С.); дві секції: культурологія (керівник Барна Н.В.), соціологія (керівник Гринчук А.В.).

З метою організації дослідницької роботи проведено екскурсії до бібліотек м. Києва (Рубашова CO.).

З метою ознайомлення з курсом історії України систематично проводяться екскурсії по визначних місцях м. Києва (Кривоносов О.С., Ковалевська О.О., Рубашова C.O., Барна Н.В.).

У квітні 2003 р. кафедра провела конкурс "Найкращий студентський реферат з гуманітарної дисципліни".

Не менш важливим напрямком у діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Плануючи її, колектив кафедри виходить з того, що вона проводиться як під час навчального процесу, так і в позааудиторний час. Кожна гуманітарна дисципліна має патріотичний, естетичний, політичний, національний вплив на студента. І це один із критеріїв оцінки рівня майстерності викладача. Але набагато ширші можливості цієї роботи в позааудиторний час - екскурсії, музеї, театри, політичні клуби, туристичні походи, зустрічі з відомими діячами-політиками, діячами культури і мистецтва.

Кафедра має свої особистості, своїх лідерів у тому чи іншому напрямку діяльності, розумне поєднання досвіду, що має у викладанні досить велике значення, та активної молодої порослі, яка схильна до новацій, до сучасних технологій навчання, до пошуку демократичних засобів впливу на студентство. В.А. Сухомлинський свого часу зауважив: "Колектив - це не якась невиразна маса. Він існує як багатство індивідуальностей". Наше завдання - багатство індивідуальностей (все-таки 44 викладачі) перетворити на колектив однодумців, які мають спільну мету - підготувати фахівця високого ґатунку.

На кафедрі чітко сформована і наша перспектива:

1. Створення випускової кафедри з напряму "Політологія".

2. Створення науково-дослідної студентської лабораторії з гуманітарних наук.

3. Співпраця зі створення навчального комплексу "школа № 107 - університет".

4. І нарешті, вдосконалення навчального процесу, його методичного забезпечення, створення та видання навчально-методичної літератури тощо.

Отже, стратегічна лінія кафедральної діяльності чітко визначена. Якщо ми хочемо йти в ногу з часом, бути "розумними і багатими", готувати і випускати фахівця, котрий відповідає новим соціокультурним реаліям, внести свій вклад у розв'язання загальнодержавної проблеми соціального примирення (на базі вирішення проблем студентів із особливими потребами), нам потрібно віддати належне ролі кафедри та її професорсько-викладацького складу.

Ми відкидаємо ідею човникового викладацького складу, наш курс на штатних викладачів. Безумовно, діяти треба обережно, бо і серед сумісників є талановиті педагоги, які вносять вагомий доробок у нашу діяльність.

 

Віра ПАВЛЕНКО,

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін,

Газета «Університет «Україна», 4-5, 2003

автор: Віра Павленко, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

видання: Газета «Університет «Україна», №4-5, 2003, час видання: 2003


25/02/2010