ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

за участю та підтримкою:

Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів,

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Міністерства освіти і науки України

Міністерства соціальної політики України

Київської міської державної адміністрації

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Фонду соціального захисту інвалідів

ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»

Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні

Українська асоціація маркетингу

ВМГО  студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Благодійного фонду «Добробут XXI століття»

 

ХVIІ  Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА осіб з Інвалідністю»

 

22 листопада 2017 року, м. Київ

 

Мета конференції – інтеграція зусиль учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.

 

Роботу конференції передбачається провести за такими секціями:

  1. Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід.
  2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі.
  3. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю.
  4. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю.
  5. Правові та організаційні засади формування та розвитку інклюзивного освітнього середовища.
  6. Інноваційні технології продуктів дієтичного харчування спеціального призначення.
  7. Інформаційно-комунікаційні технології  інклюзивного навчання.
  8. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Можливі форми участі:

1. Учасник конференції – слухач (сертифікат учасника) – організаційний внеск 50 грн.

2. Доповідь на пленарному або секційному засіданні (сертифікат, програма конференції, публікація тез доповіді) – організаційний внеск 150 грн.

3. Проведення майстер-класу, тренінгу – безкоштовно.

4. Публікація статті у фаховому виданні «Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологійУніверситету «Україна», включеному у перелік фахових видань з педагогічних наук (наказ МОН № 1604 від 22.12.2016 р., вартість – 35 грн. за 1 стор.).

5.Публікація в колективній монографії (детальніше – нижче, вартість – 50 грн. за 1 стор.).

 

Для участі в конференції просимо заповнити он-лайн заявку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZpzFiVzSj6bH1wYxd72Wsjq25TSmm9BKIJk535mH7OR-fig/viewform?c=0&w=1 до 1 листопада 2017 р., обрати форму участі та надіслати необхідні інформаційні матеріали відповідно до встановлених термінів:

1. Тези доповіді та сканкопію квитанції про сплату організаційного внеску – до 10 жовтня 2017 р.  на електронну адресу nikulina-ndd@ukr.net

2. Матеріали до публікації у фаховому виданні та/ або колективній монографії – до 22 листопада 2017 р. включно на адресу science.org.uu@gmail.com (у листі вказати, яка саме публікація – у монографії або фаховому виданні очікується).

Для студентів та працівників Університету «Україна», а також осіб з інвалідністю участь у конференції є безкоштовною, оплачується тільки вартість друкованого авторського примірника у разі його замовлення.

Рішення про безкоштовну публікацію для докторів наук та закордонних учасників залишається за редакційною колегією.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей подати окремими файлами в електронному форматі.

Текст в редакторі WORD; обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та англійською мовами по 5-7 речень кожна; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7;  поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. У першому рядку: назва доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів, посада, науковий студень, вчене звання, назва установи, електронна адреса. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Список літератури друкується на новому рядку, кегль 13.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту! Електронний формат: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf.

Вартість публікації тез доповіді включена у організаційний внесок.

 

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Одержувач – ВНЗ Університет «Україна», код 30373644, р/р № 26008212382 в

АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805,

призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Приклад оформлення тез доповідей:

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Іванова Іванна Іванівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри  бізнесу та права

Вінницького інституту Університету «Україна»

ivanova@ukr.net

 

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону

[1, с. 450].

 

Список використаних джерел:

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – № 1. – С.105-129.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Матеріали обсягом 8-12 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4, поля: 2 см – з всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається! Мова публікації – українська та англійська.

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими напівжирними літерами.

Через один рядок – основний текст статті.

 

Структура статті:

1. Вступ повинен містити:

- постановку проблеми в загальному вигляді;

- зв'язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається автор.

2. Мета статті:

- формулювання мети статті або постановки завдання;

- автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкту, предмету дослідження тощо.

3. Результати дослідження:

- виклад основного матеріалу дослідження;

- повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

4. Висновки:

- висновки з даного дослідження;

- доцільні напрямки подальших розробок.

Посилання у тексті оформляти за зразком: [3, с.15], де перша цифра – номер джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаних джерел» друкується через один рядок після основного тексту.

До статті на окремому аркуші додається анотація до статті українською, російською та англійською мовами (шість рядків для анотації російською та українською мовами; 1-1,5 сторінки для анотації  англійською мовою).

Вартість публікації статті у фаховому виданні складає 35 грн. за 1 сторінку. 

 

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку.

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ

Матеріали обсягом від 10 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Обов’язкові посилання на джерела (до 10-15 джерел) в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008. Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова рецензія доктора наук.

Монографія виконується відповідно до науково-дослідної теми з державною реєстрацією (0114U001028 «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу»). Монографія видається за науковим та редакційним супроводом зарубіжних співорганізаторів. Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) та індекс ББК.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А5, поля: 2 см – з всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0,75 см. Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається!

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама.

Математичні формули виконуються у редакторі формул і повинні бути пронумеровані.

Матеріал підрозділу у монографію має бути структурований таким чином: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка завдання, виклад основного матеріалу, висновки.

Вартість однієї сторінки публікації в монографії (з урахуванням розсилки) –50 грн. На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 120 грн. (з урахуванням розсилки).

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття матеріалів до друку.

 

Приклад оформлення частини колективної монографії:

 

Іванова Іванна Іванівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнесу та права

Вінницького інституту Університету «Україна»

 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 

Податки є  одним  із основних джерел наповнення  бюджету будь-якого регіону  

[1, с.450].

 

Список використаних джерел:

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – № 1. – С.105-129.

 

Адреса Оргкомітету: вул. Львівська, 23, IІ корпус, к. 101-а, м. Київ, 03115

 

(063) 065-56-59

(067) 328-28-21

Омельченко Олена Валеріївна

Нікуліна Ганна Федорівна

e-mail:                                 science.org.uu@gmail.com