ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Міністерство освіти і науки України
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

ХІV Всеукраїнська наукова конференція

студентів і молодих вчених  

«Молодь: освіта, наука, духовність»

 

4 - 6 квітня 2017 року

м. Київ

 

Інформаційне повідомлення

 

Мета конференціїактивізація науково-дослідної роботи студентів і молодих  вчених, залучення їх до творчого наукового пошуку, генерації нових наукових ідей

 

У рамках конференції передбачається робота таких секцій: 


1. Економічні перспективи України в сучасних умовах:

 • Сучасний стан бухгалтерського обліку в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку
 • Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти  
 • Маркетингова діяльність підприємства: сучасні проблеми та перспетиви розвитку
 • Фінансово-економічні аспекти діяльності субєктів господарювання в сучасних умовах розвитку України

2. Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку

3. Українознавство – основа філологічної       освіти та формування духовності: історія та сучасність  

4. Актуальні проблеми сучасного перекладо-знавства

5. Засоби масової інформації: відгук на виклики сьогодення

6. Редакційно-видавничі процеси: теорія та практика використання в системі масової комунікації

7. Сучасні технології виготовлення пакувально-поліграфічної продукції  

8. Сходознавство: традиції та новаторство 

9.  Туризм як багатогранне суспільне явище

10. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини

11. Соціальний розвиток особистості в контексті соціальної роботи

12. Соціально-психологічні проблеми самоактивності студентської молоді

13. Правове регулювання господарської діяльності

 • Цивільне та господарське право
 • Теорія держави і права, філософія права
 • Конституційне, адміністративне та кримінальне право
 • Міжнародна інформація

14. Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти розвитку українського суспільства:

 • Історія; Філософія; Політологія; Культурологія; Соціальні комунікації

15. Інформатика та комп’ютерні технології:

 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

16. Сучасні інженерні технології: пошук та перспективи:

 • Новітні технології оздоровчих і функціональних продуктів харчування
 • Сучасна інженерія та нанотехнології
 • Інноваційні технології розвитку автотранспортної галузі України
 • Науково-технологічний прогрес і дизайн
 • Безпека життєдіяльності

17. Природа, медицина, здоров’я:

 • Екологія та охорона довкілля
 • Мікробіологія,  імунологія

 

Для участі в конференції просимо надіслати:

до 6 березня 2017 р. – тези доповідей, заявку на участь у конференції та копію квитанції платіжного документа про перерахування благодійного внеску в розмірі 90 грн. за адресою е-mail: nikulina-ndd@ukr.net

Оргкомітет конференції «Молодь: освіта, наука, духовність»

Реквізити для перерахування благодійного  внеску: одержувач - Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк»,

МФО 351005  

  

призначення платежу благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б.) без ПДВ.

Заявка на участь

Прізвище, ім’я,

по батькові

Зазначити повністю!

Назва доповіді

 

Науковий керівник (ПІБ, наук.ступінь, вчене звання)

 

Зазначити повністю!

Назва секції

Зазначити!

Назва ВНЗ

 

Факультет,

група, курс,

спеціальність

 

Контактні

телефони:

 

E-mail

 

Адреса для

листування

 

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

Потреба у гуртожитку

Ціна гуртожитку

від 80 до 150 грн. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей та заявка на участь подаються обов’язково у електронному варіанті (вкладеними файлами електронною поштою).

Тези та заявка подаються окремими файлами за прізвищем автора! Наприклад: Шевченко-заявка.doc. Шевченко-тези.doc

 

Текст набирати в редакторі WORD 2003 (2010); обсяг тез – 2 сторінки; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний  відступ 0,7; поля – всі 2 см; вирівнювання – по ширині. Без кольорових фото і картинок!

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

 

Електронний варіант. Формат вкладеного файлу з тезами *.doc або *.rtf. Назва файлу: прізвище першого автора українськими літерами (не більше 8 символів).

 

Назва доповіді – по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва інституту, контактний телефон, науковий керівник.

 

ЗРАЗОК:

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Коваленко С.М.

ІІ курс, група СР-21, спеціальність «Соціальна робота»,

Полтавський інститут, к.тел. (067)-2539442

Науковий керівник: Даниленко П.А., к.пед.н., доцент  

 

 

Довідки за телефонами: (044) 422-50-40, (067)-328-28-21

Нікуліна Ганна Федорівна, Миронюк Ольга Василівна

 

E-mail: nikulina-ndd@ukr.net