Додаток №2

до «Правил прийому на навчання

до Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна» в 2016 році»

 

 

ПРАВИЛА

прийому до аспірантури Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна» на 2016 рік

(Правила прийому встановлені відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року) 

 

1. Загальні положення

До аспірантури Університету «Україна» на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом до аспірантури Університету «Україна» здійснюється за такими формами навчання: з відривом та без відриву від виробництва.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб − на умовах угоди.

Організацію прийому до аспірантури Університету «Україна» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом президента, який є Головою приймальної комісії. Приймальна комісія вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до аспірантури, і в своїй роботі керується Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року.

 

Терміни навчання в аспірантурі

Форма навчання

Термін навчання

З відривом від виробництва

3 роки

Без відриву від виробництва

4 роки

 

Прийом до аспірантури на 2016 рік з відривом та без відриву від виробництва здійснюється за науковими спеціальностями:

Шифр

Галузь науки, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

05

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти

технічні

08

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

08.00.03

Економіка та управління національним господарством

економічні

12

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

юридичні

12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

юридичні

19

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

19.00.07

Педагогічна та вікова психологія

психологічні

23

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

23.00.04

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

політичні

24

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 

24.00.03

Фізична реабілітація

фізичне виховання і спорт

 

 

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття доктора філософії проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийомузаяв та документів

22 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

30 вересня 2016 року

Строки проведення вступних випробувань

3 – 19 жовтня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 листопада 2016 року

Терміни зарахування вступників

2 листопада 2016 року

 

Примітка. Для вступників на навчання для здобуття доктора філософії прийом заяв і документів також відбувається з 17 лютого по 17 березня 2016 року. Проведення вступних випробувань – з 18 по 30 березня 2016 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 1 квітня 2016 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 4 квітня 2016 року. 

 

Вступники подають особисто заяву про вступ до аспірантури на ім’я президента університету, в якій зазначають обрану ними наукову спеціальність, форму навчання, дані диплома про вищу освіту та тему реферату (в разі відсутності опублікованих наукових праць і винаходів).

До заяви вступник додає:

 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копії дипломів (бакалавра, спеціаліста або магістра) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копії додатків до дипломів. Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "з відзнакою", копії додатків не подають;
 • копію трудової книжки (в разі її наявності), засвідчену відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів із відривом від виробництва – оригінал трудової книжки;
 • копії паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри, до якої планується прикріплення (а також ксерокопії 2-3 публікацій), чи реферат з обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів);
 • письмовий відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
 • копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • 4 фото (6х4);
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи);
 • копію квитанції про сплату за вступні іспити.

Перед подачею документів до приймальної комісії аспірантури вступники з інших вищих навчальних закладів, які мають особливі потреби, повинні звернутися до Центру інклюзивних технологій навчання за довідкою щодо можливості навчання в університеті на обраній науковій спеціальності за певною формою навчання. Вступники з особливими потребами, які потребують супроводу при складанні вступних іспитів, отримують в Центрі інклюзивних технологій навчання картку потреб у супроводі вступу до аспірантури. Після отримання довідки щодо можливості навчання в аспірантурі вступник звертається до приймальної комісії аспірантури.

При собі вступник повинен мати:

 • висновок ЛКК чи довідку МСЕК (оригінал та копію);
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда;
 • медичну довідку за формою 286-У;
 • виписку з амбулаторної карти;
 • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

Паспорт та диплом подаються вступником особисто.

 

3. Допуск до вступних іспитів

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату, поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника та сплати за прийом вступних іспитів, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. Допуск до складання вступних іспитів до аспірантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії наказом президента університету.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, названих у пункті 2 Правил прийому, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит.Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

 

4. Організація та проведення вступних іспитів

Вступні іспити проводяться з 1 до 16 жовтня 2016 р. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у складі від 3 до 5 осіб, які призначаються президентом Університету «Україна», і до яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності − і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

Вступники з особливими потребами забезпечуються необхідним супроводом при складанні вступних іспитів на основі картки потреб у супроводі вступу до аспірантури.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі діючих навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Університету «Україна» в разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури. Приймальною комісією зараховуються їх оцінки кандидатських іспитів. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях розробляються головами предметних екзаменаційних комісій.

 

5. Умови зарахування

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання рівності балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:

 • рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою Університету «Україна» або іншого вищого навчального закладу;
 • рекомендовані кафедрою, вченою радою факультету (інституту) Університету «Україна»;
 • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
 • мають публікації з обраної спеціальності у фахових виданнях, затверджених ВАК України;
 • є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт;
 • учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання і виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі».

На пільгових умовах оплати навчання (відповідно до наказу президента університету про встановлені спеціальні ціни на навчання в аспірантурі) зараховуються вступники до аспірантури, які є:

 • штатними працівниками Університету “Україна”.

Допуск до участі в конкурсі осіб, які склали вступні іспити до аспірантури в іншому вищому навчальному закладі, дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою вступника за умови відповідності вступних випробувань.

Рішення про прийом до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури повідомляється вступнику в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення. Зарахування до аспірантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії та після укладання угод про підготовку аспіранта наказом президента Університету «Україна». Угода про підготовку аспіранта має бути укладена протягом 10 днів з дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування аспіранта.

Особи, які протягом трьох місяців після зарахування не подали до відділу аспірантури витяг із засідання кафедри про затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи аспіранта, або не приступили до навчання після закінчення терміну академвідпустки, відраховуються з аспірантури Університету «Україна».

 

 

Приймальна комісія аспірантури                                                                                            тел.: (067)-749-32-47