Книжкова полиця

Інформаційний  бюлетень 

«Нові  находження за І півріччя 2016 р

ЗМІСТ 

1.

002 Документація. Книги. Письменництво. Авторство…………….......

4

2.

025.45  Десяткові  класифікації…………………………………………...

4

3.

159.9 Психологія…………………………………………………………..

4

4.

3 Суспільні  науки…………………………………………………………

5

5.

33 Економіка……………………………………………………………….

5

6.

338.48 Туризм  з економічної  точки  зору. Політика  у  сфері  туризму

5

7.

34 Право. Юриспруденція………………………………………………...

5

8.

364 Соціальні  проблеми, що породжують  необхідність надання соціальної  допомоги. Види  соціальної   допомоги

 

6

9.

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля……………………………...

6

10.  

 54  Хімія. Кристалографія. Мінералогія………………………………...

6

11.  

612 Фізіологія людини  та порівняльна  фізіологія……………………..

6

12.  

629.3 Наземні  транспортні  засоби………………………………………

7

13.  

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський  облік. Рахівництво………………….

7

14.  

664  Харчова  промисловість  в  цілому. Виробництво, консервування  харчових  продуктів……………………………………………………….

 

7

15.  

712.3 Ландшафтне  садівництво  в цілому……………………………….

7

16.  

725 Державні, громадські, торгові, промислові будівлі………………...

7

17.  

74/76 Малювання. Живопис. Графіка……………………………………

7

18.  

796.011.3 Зміст  фізичного  виховання. Методи  фізичного виховання.

Методика фізичного  виховання………………………………………….

 

7

19.  

811.111 Англійська  мова…………………………………………………

8

20.  

811.161.2 Українська  мова………………………………………………..

8

21.  

82-92 Публіцистика. Огляди. Хроніки. Полемічні, політичні статті….. 

8

22.  

Лауреати  премій  імені  Тараса Шевченка………………………………

9

23.  

Світова  література………………………………………………………...

9

24.  

Лауреати  нобелівських  премій…………………………………………..

9

25.  

Сходознавство……………………………………………………………..

9

26.  

82.09 Літературна  критика. Літературні  дослідження…………………

9

27.  

908 Краєзнавство………………………………………………………….

10

28.  

929 Біографічні  та  подібні  дослідження……………………………….

10

29.  

930.85 Історія  цивілізації. Історія  культури……………………………

10

30.  

94 Загальна  історія………………………………………………………..

10

 

Від  упорядників

З метою  широкого  використання  нових  надходжень  бібліотекою університету  підготовлено  черговий  випуск  інформаційного бюлетеня за I півріччя 2016 року. Випуск є  хронологічним продовженням попередніх  видань.

До бюлетеня увійшли документи, опубліковані як у паперовій, так і в електронній  формі. Бібліографічний бюлетень складається із 30 структурних рівнів Універсальної  десяткової  класифікації (УДК), містить 312  бібліографічних записів. Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами.

Переглянути... 

 


Інформаційний  бюлетень 

 

«Нові  находження за 2015 р

Переглянути...


 

Інформаційний  бюлетень 

«Нові  находження за 2014 р

Переглянути... 

 


 

Автори – викладачі університету

 

 

Шановні читачі!

 

Вашій увазі пропонуються наукові та навчальні видання викладачів університету, серед яких є переможці конкурсу в номінаціях “Краща монографія”, “Кращий підручник”, “Кращий навчальний посібник”. Книги, які Вас зацікавили, можна замовити в бібліотеці університету.

 

1.  Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 листопада 2015 року). – К. : Університет "Україна", 2015. – 554 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, в яких відображено широке коло нагальних питань, пов’язаних із освітою, правовим статусом, адаптацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю.

 

2.  Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) /упоряд.: Т.Й. Жадко, О.І. Кушпетюк, Н.Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Університет "Україна", 2015. – 294 с.

Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес, економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи у науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

 

3.  Бойко, Г.М. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : навч. посіб. / Г. М. Бойко. – Ч.1. – К. : Талком, 2014. – 165 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання теорії рекреаційної діяльності: історичні передумови її виникнення та сучасні тенденції розвитку; сучасні засоби й методи фізичної рекреації; вікові особливості проведення оздоровчо-рекреаційних занять та основні підходи до здіснення контролю за ефективністю застосованих впливів.

 

4.  Бублик, Г.А. Охорона праці в галузі : консп. лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальність “Технологія харчування” / уклад. Г. А. Бублик. – К. : Університет "Україна", 2015. – 119 с.

У конспекті лекцій наведено законодавчі та правові основи охорони праці, поняття виробничого травматизму, професійних захворювань і порядок їх розслідування. Розглянуто питання безпечної експлуатації устаткування та протипожежної техніки закладів ресторанного господарства.

 

5.  Василенко, О.М. Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт : навч.-метод. посіб. / О. М. Василенко. – К. : Університет "Україна", 2015. – 72 с.

У посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. Надано рекомендації щодо написання, оформлення та захисту реферативних повідомлень, курсових і магістерських робіт.

 

6.  Доценко, А.І. Міста, селища та села Київщини : економіко-географічний довідник / А. І. Доценко. – К. : Університет "Україна", 2015. – 117 с.; карта.

У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального, географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а також частини сіл Київської області. Виявлені тенденції динаміки демографічного і соціально-економічного розвитку досліджуваних поселень Київщини на основі аналізу статистичної інформації за 2001-2012 рр.

 

7.  Єжижанська, Т.С. Прес-служба : курс лекцій / Т. С. Єжижанська. – 2-ге вид. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 136 с.

У курсі лекцій подано теоретичні матеріали, які допоможуть ознайомити студентів із особливостями функціонування прес-служб, а саме: організацією роботи зі ЗМІ, розробкою плану роботи з мас-медіа, вимогами до організації та проведення прес-конференції, брифінгу. Практичні завдання допоможуть студентам написати прес-реліз, провести прес-конференцію чи брифінг, підібрати цікаву “новинну” інформацію й вибрати правильні шляхи її подання.

 

8.  Коломієць, П.В. Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності : навч. посіб. / П. В. Коломієць. – Полтава : Копі-Центр, 2014. – 204 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу юридичних норм загальної частини чинного Податкового кодексу України висвітлено питання про загальні положення податкового законодавства щодо механізму правового регулювання встановлення, ведення та справляння податків і зборів в Україні. Особливу увагу приділено обґрунтуванню юридичної природи податків та зборів і висвітленню загальних засад їх установлення.

 

9.  Кондратюк, С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) : метод. рек. щодо самостійної роботи студентів / С. М. Кондратюк. – Хмельницький : ХІСТ Університету “Україна”, 2014. – 92 с.

У виданні представлено матеріал, який охоплює такі групи психічних явищ, як: психічні процеси, психічні стани та психічні властивості, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Видання містить завдання для семінарських занять; завдання і вправи для самоконтролю.

 

10. Косенко, В.А. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті : навч. посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 313 с.

У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті.

11. Кравчук, Л.С. Особливості психолого-фізичної реабілітації для осіб з порушенням опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 157 с.

Навчально-методичний посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, спеціальності “Фізична реабілітація”.

12. Луцький, А.І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2015. – 312 с.

У монографії проведено аналіз правової ідеології, показано її зв’язок із політичною та державною ідеологією, розкрито її інтегративний характер і зміст. Наукове дослідження висвітлює процес становлення та розвитку правової ідеології в Україні, розкриває її роль у формуванні правової і демократичної держави.

 

13. Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання / Д.-М. Я. Брускова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 37 с.

Методичний посібник охоплює 8 розділів з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання. Викладено суть основних хімічних понять, стехіометричних законів, приклади розв’язання типових завдань, порядок виконання контрольної роботи.

14. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Біохімія” / уклад. Л. Г. Васильєвих. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. – 90 с.

У виданні подані лекції за трьома змістовними модулями. Наведені основні поняття до курсу “Біохімія”, методична література та запитання для самоконтролю.

15. Основи кристалографії та мінералогії : підручник / Л. В. Урсуляк, С. В. Квасова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 144 с.

У підручнику розглянуті основні поняття сучасної кристалографії, геометрична кристалографія, основні закони кристалографії, прості форми кристалів, кристалохімія, фізична кристалографія, дефекти кристалічних граток, класифікація мінералів.

16. Сухоруков, А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – Київ : НІСД, 2012. – 368 с.

На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціо-еколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування.

17. Таланчук, П.М. Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. М. Таланчук. – Університет "Україна", 2015. – 322 с.

Четвертий випуск університетської серії “Відновимо правду про Україну” вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчука, присвячене сучасним проблемам розвитку незалежної держави Україна у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань.

18. Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій / В. А. Душейко, А. І. Габ, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 90 с.

У конспекті лекцій наведено основні відомості про теоретичні основи та практичне використання фізико-хімічних і фізичних методів аналізу. Викладено суть основних методів аналізу, наведено типові схеми приладів.

 

19. Чайковський, М.Є. Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет "Україна", 2015. – 152 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі, ознаки універсальної доступності навчального закладу, роботу з молоддю з особливими потребами, практику впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання в Університеті “Україна”.

20. Шамич, О.М. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015. – 18 с.

У розроблених методичних рекомендаціях наводиться опис, мета і завдання, програма і структура навчальної дисципліни “Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

 

21. Шамич, О.М. Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання) : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015. – 16 с.

У розроблених методичних рекомендаціях наводиться опис, мета і завдання, програма і структура навчальної дисципліни “Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання)”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

 

Наталія Панасюк,

заступник директора бібліотеки університету

Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016 Шановне студентство!

Пропонуємо до Вашої уваги огляд нових наукових і навчальних видань викладачів Університету «Україна», які надійшли до бібліотеки у 2015 році.

 

1. Белімова, Т.В. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст. : навч. посіб. / Т.В.Белімова. – 2-ге вид. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 160 с.

Посібник містить матеріали, що дають загальне уявлення про характер й особливості української модерністської прози 20-х рр. ХХ ст., представленої дев’ятьма найяскравішими іменами.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів української літератури, журналістів, тих, хто цікавиться історією та розвитком національної художньої словесності.

 

2. Белімова, Т.В. Історія української літератури 70 – 90-х рр. ХІХ ст. : навчально-методичний комплекс дисципліни / Т.В. Белімова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 52 с.

У НМКД “Історія української літератури 70 – 90-х рр. ХІХ ст.” подається навчальна та робоча програма курсу, висвітлюються теми та плани лекцій і семінарських занять, формулюються завдання для самостійної та модульної контрольної роботи, запитання на залік, теми курсових робіт. НКМД містить глосарій і список рекомендованої літератури.

3. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, М. В. Півторак, І. Г. Романченко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 514 с.

У монографії розкрито монетарну, ресурсно-екологічну, інформаційну та соціально-культурологічну безпеку в умовах формування глобального економічного й інформаційно-культурологічного середовища. Буде корисною економістам, документознавцям, соціальним працівникам, викладачам курсу сучасних економічних теорій та соціальних комунікацій.

4. Коптюх, Л.А. Пакувальна індустрія і навколишнє середовище : навч. посіб. / Л. А. Коптюх. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 213 с. – Бібліогр. : с. 209 – 212.

У виданні викладено результати дослідження, аналізу та обґрунтування позитивного досвіду країн Європейського Союзу щодо вирішення проблеми поводження з відходами, в тому числі з відходами пакувальної індустрії, впровадження екологічно безпечних матеріалів і паковань.

Розраховано на студентів, інженерно-технічних працівників, хто вирішує проблеми щодо використання відходів як вторинної сировини, безпечного існування без порушення екологічної рівноваги.

5. Ломачинська, І.М., Загурська, С.М. Гендерний вимір владних комунікацій : моногр. / І. М. Ломачинська, С. М. Загурська. – Біла Церква : БННВК “Освіта”, 2014. – 204 с. – Бібліогр. : с. 191 – 204.

Автори монографії зосереджують увагу на аналізі найбільш ефективних комунікативних стратегій реалізації владних відносин, зокрема, акцентується увага на особливостях владних комунікацій у системі лідерства. Особлива увага приділяється соціостатевій реалізації владних комунікацій у гендерно нерівному суспільстві.

Адресовано науковцям, викладачам та студентам вищої школи.

6. Ломачинська, І.М., Якимюк, Ю.П., Ломачинська, Л.В. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська; за ред. І. М. Ломачинської. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 336 с. – Бібліогр. : с. 324 – 334.

У навчальному посібнику на системній основі розглядається широке коло питань, пов’язаних із документальними комунікаціями як складовою соціальних комунікацій. Досліджуються історичні засади розвитку документальних комунікацій та їх сучасний стан, аналізується нормативна база з означеного питання.

Посібник адресований спеціалістам, викладачам гуманітарних дисциплін, студентам гуманітарних факультетів, які вивчають соціально-комунікаційні процеси.

7. Лудченко, О.А., Лудченко, Я.О. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: організація, планування і управління : підруч. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Логос, 2014. – 464 с. – Бібліогр. : с.441 – 444.

У підручнику розглядаються організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічній експлуатації автомобілів та автосервісі, основні принципи організації, планування, економіки й управління виробничими процесами технічного обслуговування автомобілів у ринкових умовах господарювання.

Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів підприємств автосервісу, наукових працівників, аспірантів і підприємців.

8. Малишев, В.В., Крєтов, В.В., Гладка, Т.М. Технічна термодинаміка та теплопередача : навч. посіб. / В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. Гладка. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 258 с. – Бібліогр. : с. 256 – 257.

Навчальний посібник містить два розділи: “Технічна термодинаміка” і “Теплопередача”. У першому розділі розглянуто основні поняття і закони термодинаміки, процеси за участю газів та парів. Другий розділ присвячений основним видам і законам передачі тепла, а також методам теплового захисту конструкцій.

Посібник розрахований на студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

9. Мурашин, О.Г. Загальна теорія держави  і права : підруч. / О. Г. Мурашин. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 561с. – Бібліогр. : с. 547 – 559.

Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Відображені зміни в теорії права, української державності й галузевому законодавстві. В запропонованому читачам практикумі вміщені схеми, тести, завдання, практичні ситуації тощо.

Розрахований на широку аудиторію – студентів, курсантів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері держави та права.

10. На роздоріжжі… : публіцистика /упоряд. : О. К. Глушко, В. О. Карпенко. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 417 с.

Випуск бібліотеки університету “Україна” продовжує тематику попередніх і присвячений актуальним проблемам сучасної української дійсності. У чотирьох розділах вміщено публіцистичні твори відомих науковців, письменників, журналістів.

Книга розрахована на широке коло читачів.

11. Пішеніна, Т.І., Коротєєва, А.В., Нестеренко, С.С., Рудюк, Л.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, А. В. Коротєєва, С. С. Нестеренко, Л. В. Рудюк. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 306 с. – Бібліогр. : с. 305 – 310.

Навчальний посібник присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому згруповано основні модулі, кожен з яких закінчується набором завдань (тестів) для самостійної роботи студентів, контрольні питання до кожної теми.

Призначений для студентів економічних спеціальностей. Може бути корисним для науковців, аспірантів і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

12. Сарапулова, Є.Г. Стратегічне управління : стислий курс лекцій / Є. Г. Сарапулова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 133 с. – Бібліогр. : с. 130 – 132.

У посібнику представлені необхідні в сучасних умовах аспекти стратегічного управління, висвітлені провідні положення навчального курсу. Форма посібника – стислий конспект лекцій – підготовлена для студентів як орієнтир при організації самостійної роботи, передбаченої новими навчальними планами.

13. Сарапулова, Є.Г. Менеджмент організацій : стислий курс лекцій / Є. Г. Сарапулова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 232 с. – Бібліогр. : с. 230 – 232.

В посібнику представлені сучасні напрями розвитку управління організацією, враховані необхідні в сучасних умовах управлінські аспекти, розкриті управлінські схеми і структури.

14. Сарапулова, Є.Г., Кучерявий, І.Т., Пішенін, І.К. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Є. Г. Сарапулова, І. Т. Кучерявий, І. К. Пішенін. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 344 с. – Бібліогр. : с. 339 – 344.

У навчальному посібнику висвітлено теорію адміністративно-державного управління, проаналізовано основні його напрями, розкрито специфіку виконання кола обов’язків менеджером з адміністративної діяльності.

15. Севрюков, Д.Г. Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : моногр. / Д. Г. Севрюков. – К. : Талком, 2014. – 422 с. – Бібліогр. : с. 364 – 421.

У монографії досліджуються теоретичні концепти та історичні практики реалізації ідеї соціальної держави, закономірності та особливості процесів її формування, функціонування й розвитку в країнах Західної Європи; еволюції національних моделей соціального захисту і їх модернізації в сучасних умовах. Для юристів, політологів та істориків, викладачів, аспірантів, студентів.

16. Ходаківська, О.М. Соціально-психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім’ї : навч. посіб. / О. М. Ходаківська. – К. : Талком, 2014. – 481 с. – Бібліогр. : с. 423 – 439.

Автором проведені дослідження про уявлення молоді про шлюб і сім’ю та соціально-психологічні проблеми молодих сімей, які розкривають причини стресу в сімейному житті.

17. Чайковський, М.Є. Основи реабілітології : навч.-мет. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 172 с. – Бібліогр. : с. 158 – 165.

У посібнику розкрито теоретичні засади основ реабілітології та види реабілітацій, основним об’єктом яких виступає людина з особливими потребами. Книга рекомендована для студентів, викладачів та всіх небайдужих, які працюють в інтересах людей з особливими потребами.

18. Чайковський, М.Є. Основи фізичної реабілітації : навч.-мет. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 282 с. – Бібліогр. : с. 158 – 165.

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми підготовки фахівців із фізичної реабілітації. В ньому враховані сучасні досягнення медико-біологічних досліджень, розглянуто методи лікувальної фізичної культури, різні рухові режими при нозологіях. Для викладачів спеціальних фізкультурних та реабілітаційних закладів, викладачів фізичної культури і спорту.

 

Наталія Панасюк,

заступник директора

бібліотеки університету 

Джерело: Газета «Університет «Україна» № 3-4 (168-169), 2015


 

Шановні читачі!

Вашій увазі пропонуються наукові та навчальні видання викладачів університету, серед яких є переможці конкурсу в номінаціях “Краща монографія”, “Кращий підручник”, “Кращий навчальний посібник”. Книги, які Вас зацікавили, можна замовити в бібліотеці університету.

 

1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 листопада 2015 року). – К. : Університет "Україна", 2015. – 554 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, в яких відображено широке коло нагальних питань, пов’язаних із освітою, правовим статусом, адаптацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю.

2. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) / упоряд.: Т. Й. Жадко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Університету "Україна", 2015.– 294 с.

Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес, економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи у науково-освітньому просторі; проблем  фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

3. Бойко, Г.М. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : навч. посіб. / Г. М. Бойко. – Ч.1. – К. : Талком, 2014. – 165 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання теорії рекреаційної діяльності: історичні передумови її виникнення та сучасні тенденції розвитку; сучасні засоби та методи фізичної рекреації; вікові особливості проведення оздоровчо-рекреаційних занять та основні підходи до здійснення контролю за ефективністю застосованих впливів.

4. Бублик, Г.А. Охорона праці в галузі : консп. лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальність “Технологія харчування” / уклад. Г. А. Бублик. – К. : Університет "Україна", 2015. – 119 с.

У конспекті лекцій наведено законодавчі та правові основи охорони праці, поняття виробничого травматизму, професійних захворювань та порядок їх розслідування. Розглянуто питання безпечної експлуатації устаткування та протипожежної техніки закладів ресторанного господарства.

5. Василенко, О.М. Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт : навч.-метод. посіб. / О. М. Василенко. – К. : Університет "Україна", 2015.– 72 с.

У посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. Надано рекомендації щодо написання, оформлення та захисту реферативних повідомлень, курсових та магістерських робіт.

6. Доценко, А.І. Міста, селища та села Київщини : економіко-географічний довідник / А. І. Доценко. – К. : Університет "Україна", 2015.– 117с.; карта.

У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального, географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а також частини сіл Київської області. Виявлені тенденції динаміки демографічного та соціально-економічного розвитку досліджуваних поселень Київщини на основі аналізу статистичної інформації за 2001-2012 рр.

7. Єжижанська, Т.С. Прес-служба : курс лекцій / Т. С. Єжижанська. – 2-ге вид. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 136 с.

У курсі лекцій подано теоретичні матеріали, які допоможуть ознайомити студентів із особливостями функціонування прес-служб, а саме: організацією роботи зі ЗМІ, розробкою плану роботи з мас-медіа, вимогами до організації та проведення прес-конференції, брифінгу. Практичні завдання допоможуть студентам написати прес-реліз, провести прес-конференцію чи брифінг, підібрати цікаву “новинну” інформацію та вибрати правильні шляхи її подання.

8. Коломієць, П.В. Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності : навч. посіб. / П. В. Коломієць. – Полтава : Копі-Центр, 2014. – 204 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу юридичних норм загальної частини чинного Податкового кодексу України висвітлено питання про загальні положення податкового законодавства щодо механізму правового регулювання встановлення, ведення та справляння податків і зборів в Україні. Особливу увагу приділено обґрунтуванню юридичної природи податків і зборів та висвітленню загальних засад їх встановлення.

9. Кондратюк, С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) : метод. рек. щодо самостійної роботи студентів / С. М. Кондратюк. – Хмельницький : ХІСТ Університету “Україна”, 2014. – 92 с.

У виданні представлено матеріал, який охоплює такі групи психічних явищ, як: психічні процеси, психічні стани та психічні властивості, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Видання містить завдання для семінарських занять; завдання і вправи для самоконтролю.

10. Косенко, В.А. Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті : навч. посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 313 с.

У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті.

11. Кравчук, Л.С. Особливості психолого-фізичної реабілітації для осіб з порушенням опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 157 с.

Навчально-методичний посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, спеціальності “Фізична реабілітація”.

12. Луцький, А.І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2015. – 312 с.

У монографії проведено аналіз правової ідеології, показано її зв’язок із політичною та державною ідеологією, розкрито її інтегративний характер і зміст. Наукове дослідження висвітлює процес становлення та розвитку правової ідеології в Україні, розкриває її роль у формуванні правової та демократичної держави.

13. Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання / Д.-М. Я. Брускова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 37 с.

Методичний посібник охоплює 8 розділів із неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання. Викладено суть основних хімічних понять, стехіометричних законів, приклади розв’язання типових завдань, порядок виконання контрольної роботи.

14. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Біохімія” / уклад. Л. Г. Васил’євих. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. – 90 с.

У виданні подані лекції за трьома змістовними модулями. Наведені основні поняття до курсу “Біохімія”, методична література та запитання для самоконтролю.

15. Основи кристалографії та мінералогії : підручник / Л. В. Урсуляк, С. В. Квасова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 144 с.

У підручнику розглянуті основні поняття сучасної кристалографії, геометрична кристалографія, основні закони кристалографії, прості форми кристалів, кристалохімія, фізична кристалографія, дефекти кристалічних граток, класифікація мінералів.

16. Сухоруков, А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – Київ : НІСД, 2012. – 368 с.

На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціо-еколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування.

17. Таланчук, П.М. Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. М. Таланчук. – Університет "Україна", 2015. – 322 с.

Четвертий випуск університетської серії “Відновимо правду про Україну” вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчука, присвячене сучасним проблемам розвитку незалежної держави Україна у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань.

18. Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій / В. А. Душейко, А. І. Габ, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 90 с.

У конспекті лекцій наведено основні відомості про теоретичні основи та практичне використання фізико-хімічних і фізичних методів аналізу. Викладено суть основних методів аналізу, наведено типові схеми приладів.

19. Чайковський, М.Є. Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет "Україна", 2015.– 152 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі, ознаки універсальної доступності навчального закладу, роботу з молоддю з особливими потребами, практику впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання в Університеті “Україна”.

20. Шамич, О.М. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015.– 18 с.

У розроблених методичних рекомендаціях приводиться опис, мета і завдання, програма та структура навчальної дисципліни “Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

21. Шамич, О.М. Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання) : метод. рек. для  викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015.– 16 с.

У розроблених методичних рекомендаціях приводиться опис, мета і завдання, програма та структура навчальної дисципліни “Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання)”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

 

Наталія Панасюк,

заступник директора

бібліотеки університету 

Джерело: Газета «Університет «Україна» № 5-6 (169-170), 2015