Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами і докторантами Університету "Україна" за роки його існування (починаючи з 2000 року)

А-З

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=68182
 Фото

П.І.Б. (штат./сум.)

Шлях -- Науковий ступінь

Назва дисертації

Рік захисту

Підрозділ, посада

Шифр, спеціальність

        

Абрамова Валентина Михайлівна (штат.)

к.юр.н.

Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання

15.12.2005

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного та трудового права

12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

 

Аванесова Ірина Анатоліївна (сум.)

к.ек.н.

Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин

01.01.2006

Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

  Аверкина Марина Федорівна
к.ек.н.
Оцінювання стану та регулювання економіко-екологічної безпеки регіону 01.01.2011
Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри економіки та підприємництва 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 

Авер’янова Ніна Миколаївна (сум.)

аспірант -- к.філос.н.

Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості

01.01.2007

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри дизайну

09.00.12 - Українознавство

  Авраменко Анатолій Олександрович (сум.) д.мед.н. Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз 22.06.2009 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 14.03.04 - Патологічна фізіологія
Адамчук Наталія Василівна к.філол.н. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука 23.01.2009 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування
10.01.01 ― Українська література
  Адирхаєв Сослан Георгійович д.н. з фіз.вих. і сп. Теоретико-методичні основи навчання руховим діям і підвищення рухової активності студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі 04.07.2015 Інститут соціальних технологій, директор  
 

Азар'єв Віктор Валентинович (штат.)

к.біол.н.

Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного стресу

21.05.2008

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.13 - Фізіологія людини і тварин

  Акулова Надія Юріївна к.філол.н. Проза Михайла Івченка (семантика, поетика) 22.12.2011 Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій  10.01.01 — Українська література
  Андреєнко Н.В. к.юр.н. Управління розвитком переробних підприємств з виробництва харчових продуктів 01.01.2013 Полтавський інститут економіки і права, старший викладач
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  Андрійцьо В.М.   Руський театр Товариства «Просвіта» в Ужгороді 1919-1929 рр. — перший професіональний український театр закарпатців 26.09.2012 Карпатський інститут підприємництва  
  Андрійчук Юліана Миколаївна к.н.з фіз.вих. і сп. Оптимізація фізичного стану високорослих підлітків у процесі секційних занять волейболом 15.05.2015 Луцький інститут розвитку людини 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
  Андрусяк Ганна Миколаївна к.юр.н. Необхідна оборона при посяганні на статеву свободу та недоторканість особи 07.04.2015 Луцький інститут розвитку людини 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
  Антонов Володимир Костянтинович д.т.н. Системи стабілізації та ідентифікації літальних апаратів з заданою якістю перехідних процесів 01.04.2013 Інженерно-технологічний інститут, кафедра автомобільного транспорту 05.07.01 – Аеродинаміка і газодинаміка летальних апаратів
  Архипов Олександр Анатолійович (сум.) д.пед.н. Теоретико-методичні засади застосування біомеханічних технологій у фізичній підготовці студентів 01.01.2012 Інститут соціальних технологій, професор кафедри фізичного виховання і здоров'я людини 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)
 

Афанасьєва Катерина Олександрівна (сум.)

к.філол.н.

Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України

30.06.2005

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики

10.01.08 - Журналістика

  Бабенко Костянтин Анатолійович д.юр.н. Правове регулювання публічно-владних відносин: теорія і практика 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Бабич Микола Миколайович (штат.)

здобувач -- к.ек.н.

Формування ефективних ринкових земельних відносин аграрних підприємств

01.01.2008

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Бабич Оксана Володимирівна к.геогр.н. Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області) 26.02.2015 Кіровоградський інститут розвитку людини 11.00.02 – Економічна та соціальна географія
Бадрак Богдана Миколаївна (сум.) к.філол.н. Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність 25.02.2005 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 10.01.01 – Українська література
  Базика Євгенія Леонідівна здобувач -- к.псих.н.
Трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої зрілості 03.06.2010 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
  Байлема Тетяна Миколаївна здобувач -- к.іст.н.
Соціальна політика національних урядів України у 1917 – 1920 рр. (На матеріалах Подільської  губернії)
21.06.2010 Вінницький соціально-економічний інститут 07.00.01 – Історія України
  Балахонова Олеся Василівна д.ек.н. Формування механізмів сучасного соціально-економічного розвитку регіону 21.07.2014 Інститут економіки та менеджменту
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
  Бандура Олександр Вікторович к.ек.н. Управління макроекономічною динамікою: ресурсна модель економічного циклу 01.01.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
 

Барабась Дмитро Олександрович (сум.)

к.ек.н.

Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі)

01.01.2003

Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами

  Барабаш Олександр Володимирович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання при забезпеченні громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Бараник Зоя Павлівна (сум.)

докторант -- д.ек.н.

Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика)

01.01.2008

Інститут економіки та менеджменту, професор кафедри фінансів

08.00.10 - Статистика

 

Бараннік Валерій Анатолійович (сум.)

к.псих.н.

Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою

01.01.2004

Факультет соціальних технологій, доцент кафедри клінічної психології

19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

  Бардашевський Юрій Валерійович аспірант -- к.н. з фіз.вих. і сп.
Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації 16.02.2011 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 24.00.03 - Фізична реабілітація  
 

Барна Наталія Віталіївна (штат.)

здобувач -- к.філос.н.

Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу

28.04.2009

Інститут філології та масових комунікацій, директор

09.00.08 - Естетика

  Барна Наталія Віталіївна (штат.) д.філос.н. Естетична еволюція проектної діяльності в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть 29.04.2016 Інститут філології та масових комунікацій, директор 09.00.08 - Естетика
 

Барно Олександр Миколайович (штат.)

докторант -- д.пед.н.

Сучасні педагогічні технології при формуванні спеціалістів нового покоління

01.01.2003

Кіровоградський інститут, ректор

 

  Бассова Ольга Олександрівна к.ек.н.

Формування механізму промислової іпотеки на основі узгодженості інтересів сторін

 

26.06.2009

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

 

  Батура Сергій Васильович к.ю.н.

Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз

Автореферат

25.11.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Баханова Марина Валеріївна

здобувач -- к.ек.н.

Ефективність комплексу маркетингових комунікацій банківських установ

01.01.2008

Інститут економіки та менеджменту

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

Бахновська Ірина Петрівна к.юр.н. Основоположні принципи права як інтегруючий елемент правової системи 08.11.2011 Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри правознавства 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Безносюк Андрій Миколайович
к.юр.н. Гарантії достовірності показань підозрюваного та обвинуваченого 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Безпарточний Максим Григорович к.ек.н. Формування споживчого ринку взуття 01.01.2006 Полтавський інститут економіки і права, проректор з навчально-педагогічної роботи, завідувач кафедри економіки та математичних дисциплін 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг
 

Белімова Тетяна Валеріївна (штат.)

аспірант -- к.філол.н.

Інтертекстуальна основа художньої прози Віктора Домонтовича (на матеріалі романів "Дівчина з ведмедиком", "Доктор Серасікус" та "Без грунту")

01.04.2005

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

10.01.01 - Українська література

 

Берлач Анатолій Іванович (сум.)

д.юр.н.

 

 

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

 

 

Бернацька Олена Володимирівна (сум.)

к.пед.н.

Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю

01.01.2004

Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри теорії та практики перекладу

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

 

Беспалова Олена Ярославівна (сум.)

к.біол.н.

Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

02.07.2008

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.09 - Ентомологія

 

Бехта Іван Антонович (сум.)

д.філол.н. Дискурс наратора в англомовній прозі 01.04.2010 Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст) 10.02.04 - Германські мови
  Бєлєвцева Вікторія Вікторівна
к.юр.н. Адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки України 01.01.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Бєлікова Наталя Олександрівна д.пед.н. Теоретико-методичні засади формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоровозбережувальної діяльності 01.12.2013 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
Бєлоусова Наталія Володимирівна (сум.) к.геогр.н. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) 25.09.2006 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри менеджменту туризму

11.00.11. – Конструктивна географія і раціональне використання

природних ресурсів
 

Биков Олександр Миколайович (сум.)

к.юр.н.

Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні

01.01.2001

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри теорії та історії держави і права

12.00.02 - Конституційне право

 

Бикова Тетяна Валеріївна (штат.)

к.філол.н.

 

21.05.2003

Факультет філології та масових комунікацій, старший викладач кафедри української мови та літератури

 

 

Бисов Андрій Сергійович (сум.)

к.біол.н.

Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів

01.01.2002

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.06 - Вірусологія

 

Білов Гордій Олександрович (штат.)

аспірант -- к.ек.н.

Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України

02.07.2009

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Білоглазова Надія Олегівна
к.юр.н.

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу

Автореферат

30.10.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Бобренко Ростислав Всеволодович к.пед.н. Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва 01.01.2013 Інститут філології та масових комунікацій
13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
  Боднар Сергій Вікторович  к.юр.н.

Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення

Автореферат

 03.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Бодрук Олег Сергійович (сум.)

д.політ.н.

Система національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991-2001 роки

14.01.2004

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри міжнародної інформації

21.01.01 - Основи національної безпеки держави

  Бодунов Євген Рудольфович (штат.)
к.юр.н. Публічне адміністрування іноземного інвестування в Україні 01.01.2013 Горлівський регіональний інститут, директор 12.00.07 – Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
  Божкова Ганна Леонідівна
здобувач -- к.іст.н.
Політика держави Ізраїль щодо країн Тропічної Африки (середина 50-х років ХХ ст. – 1973 рік) 22.12.2010 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 21.01.01 - Основи національної безпеки держави 
  Божок Софія Григорівна к.юр.н. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в протидії нелегальній міграції 01.01.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Бойко Галина Миколаївна (штат.)  д.пед.н.

Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічного супроводу плавців із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті


Автореферат

01.12.2013 Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
  Бойко Світлана Василівна к.ек.н. Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії 24.04.2013 Білоцерківський інститут економіки та управління   08.00.08 - Гроші, фінанси та кредит
  Бойчук Андрій Юрійович к.юр.н.

Інститут адвокатури на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на матерілах Галичини)

05.07.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Бокоч Вікторія Михайлівна к.політ.н. Електоральний маркетинг в політичному процесі: теорія та міжнародна практика 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин
23.00.02 - Політичні інститути та процеси (політичні науки)
  Бондар Валерія Валеріївна к.юр.н. Прийняття рішень у справах про адміністративні правопорушення 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Бондар Юрій Володимирович к.політ.н. Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства в умовах глобалізації 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.03 - Політична культура та ідеологія)
 

Бондаренко Дмитро Володимирович (сум.)

к.т.н.

Моделювання динамічних процесів в електроінжекційних напівпровідникових лазерах

01.01.2001

Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерної інженерії

05.09.05 - Теоретична електротехніка

 

Бондаренко Олександр Миколайович (сум.)

к.т.н.

Розробка методів розрахунку та підвищення точності автогенераторних пневмомеханічних вимірювальних перетворювачів тиску навігаційних систем

24.12.2004

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри побутової електронної апаратури

05.11.01Прилади та методи вимірювання механічних величин

  Бондаренко Сергій Васильович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання діяльності організацій колективного управління в Україні 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, àñï³ðàíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ô³íàíñîâîãî ïðàâà 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Бондарєва Любов Іванівна (штат.)

к.пед.н.

Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах

01.01.2006

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Борко Т.М. аспірант--к.пед.н. Формування професійних якостей майбутніх видавців - редакторів засобами української художньої літератури 03.03.2011 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
  Бородинська Ліна Іллівна к.філос.н. Становлення та розвиток євангельських християн у Польщі (1918-1939 рр.) 01.01.2009 Рівненський інститут 09.00.11 - Релігієзнавство
  Борщевич Володимир Трохимович докторант -- д.іст.н. Православне духовенство Волині у 20-40-х роках ХХ ст. 01.12.2012 Рівненський інститут 07.00.01 — Історія України
Боса Любов Григорівна (сум.) к.іст.н. Соціалізація української молоді кінця ХІХ - початку  ХХІ століття  01.01.2007 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки
07.00.05 - Етнологія
  Бродовський Василь Володимирович к.юр.н.
Інформаційне забезпечення діяльності дільничого інспектора міліції
01.12.2011

 

Інститут права та суспільних відносин
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Брускова Діана-Марія Ярославівна (штат.)

к.хім.н.

 

02.07.2003

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

  Брустінов Денис Володимирович здобувач -- к.ек.н.
Формування і розвиток організаційної культури керівників промислових підприємств
22.12.2010 Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
  Бужикова Раїса Іванівна
к.пед.н. 
Педагогічні технології професійно-орієнтованого навчання студентів економічних коледжів 23.06.2010 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
 

Буздуган Ярослава Михайлівна (штат.)

аспірант -- к.юр.н.

Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

08.07.2009

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Бурило Юрій Павлович д.юр.н. Правове регулювання інформаційної діяльності у сфері господарювання 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

  Буркова Людмила Василівна (штат.) д.соц.н. Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців соціономічних професій 10.07.2011 Інститут соціальних технологій, професор кафкдри соціальної роботи і педагогіки 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
  Бурова Галина Вікторівна
аспірант Життєві стратегії молоді з функціональними обмеженнями: соціальні аспекти 11.12.2010 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 22.00.04 – Спеціальні і галузеві соціології
  Бут Станіслав Анатолійович к.пол.н. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації 01.12.2016 Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
  Бухтіяров Олексій Анатолійович к.юр.н. Правові засади фінансування міліції з державного та місцевих бюджетів 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Василевич Андрій Валерійович 
к.пед.н. Становлення і розвиток професійно-технічної освіти на півдні України (кінець 18 – поч. 20 ст.) 01.01.2014 Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини, старший викладач кафедри філології
 
  Василенко Олена Миколаївна к.пед.н. 
Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі 01.01.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій 13.00.05 – Соціальна педагогіка
  Васюк Інна Володимирівна к.ек.н. Маркетингова логістика в системі управління підприємствами харчової галузі 20.12.2011 Дубенська філія

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
  Ващук Ярослав Вікторович к.юр.н. Захисник в адміністративно-деліктному провадженні 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

  Вдовічен Віталій Анатолійович к.юр.н. Податково-правовий компроміс інтересів платника податків і держави 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Величко Марія Петрівна к.філ.н. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : автореф 28.02.2013 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови, літератури та східних мов 10.01.04 — Література зарубіжних країн
  Велічук Сергій Миколайович к.юр.н. Становлення та формування прецедентного права в Україні в контексті практики Європейського Суду з прав людини 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Вертій Жанна Сергіївна к.н.із соц. ком. Обслуговування читачів у бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм 22.04.2013 Білоцерківський інститут економіки та управління 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 

Вечерок Тетяна Василівна (сум.)

аспірант -- к.пед.н.

Сімейні традиції у формуванні етичних цінностей старшокласників

01.02.2006

Херсонська філія

13.00.07 - Теорія та методика виховання

  Вишковська Валентина Іванівна к.юр.н. Правозахисна функція держави: сутність та механізм здійснення в Україні 27.01.2015 Дубенська філія 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Вітюк Олександр Олегович к.іст.н. Міське самоврядування на Поділлі в добу Української революції 1917 – 1920 рр. 26.09.2014 Вінницький соціально-економічний інститут
07.00.01 - Історія України
  Віхрова Вікторія Станіславівна к.юр.н.

Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні

Автореферат

01.10.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Водолазька Світлана Анатоліївна (сум.)

аспірант -- к.філол.н.

Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської

13.05.2003

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

10.01.01 - Українська література

 

Водяна Людмила Володимирівна (штат.)

здобувач -- к.філол.н.

Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів І.Франка

01.01.2008

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

10.01.01 - Українська література

 

Войтенко Галина Володимирівна (штат.)

аспірант -- к.ек.н.

Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу сільських територій (на прикладі областей Карпатського регіону)

01.01.2008

Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст)

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 

Войтюк Богдан Юрійович (сум.)

к.біол.н.

Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання)

01.01.2005

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри імунології

03.00.05 - Ботаніка

 

Волинець Ірина Миколаївна (штат.)

здобувач -- к.пед.н.

Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури в старших класах загальноосвітньої школи

01.01.2008

Білоцерківський інститут економіки та управління

13.00.02 - Теорія і методика навчання (зарубіжна література)

  Волинець Олександр Олександрович к.філос.н. Комунікативна прагматика реклами як естетичний феномен масової культури 01.04.2015 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності 09.00.08 – Естетика
  Волковицька Наталія Олександрівна к.юр.н. Роль правової свідомості у розвиткові правової демократичної держави 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Волохов Віктор Ігорович к.ек.н. Ефективність кредитної діяльності банку 01.01.2005 Рівненський інститут, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
 

Волошко Лариса Борисівна

здобувач -- к.пед.н.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін

01.01.2006

Полтавський інститут економіки і права

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Волощук Галина Михайлівна к.філол.н. Художнє мислення Уляни Кравченко 30.03.2012 Івано-Франківська філія 10.01.01 — Українська література
  Волощук Надія Юріївна к.ек.н. Регіональні особливості розвитку підприємницької діяльності в Закарпатській області 26.02.2016 Карпатський інститут підприємництва 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
  Вольф Олександр Олександрович к.політ.н. Структури громадянського суспільства та їх роль у гуманізації соціальної політики держави 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
 

Воробйова Наталія Петрівна (штат.)

к.ек.н.

Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства

28.04.2009

Інженерно-технологічний інститут, асистент кафедри технології харчування

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Габ Ангеліна Іванівна (сум.)

к.хім.н.

Хімічні та електрохімічні реакції на міжфазній межі діелектриків (алмазу, кубічного нітриду бору, нітриду алюмінію) з іонними розплавами

01.01.2000

Інженерно-технологічного інституту, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

02.00.05 - Електрохімія

 

Гаврилюк Світлана Павлівна (сум.)

к.ек.н.

Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг

01.01.2001

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри технології харчування

08.06.02 - Підприємництво, менеджмент і маркетинг

 

Галаган Володимир Іванович (сум.)

д.юр.н.

Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально- процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України)

01.01.2003

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри кримінального права та процесу

12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

 

Галактіонова Ірина Володимирівна (штат.)

к.політ.н

 

17.01.2008

Інститут права та суспільних відносин

 

  Галатир Інга Анатоліївна к.соц.н. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами 18.01.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
Галунько Валентин Васильович д.юр.н. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні 31.10.2009 Інститут права та суспільних відносин, директор
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Галунько Віра Миколаївна к.юр.н. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Гальченко Вікторія Миколаївна (штат.) к.псих.н. Психологічні чинники розвитку винахідливості у дітей дошкільного віку 20.04.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління, викладач 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
 

Гамрецький Іван Степанович (штат.)

к.пед.н.

Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи

08.11.2000

Вінницький соціально-економічний інститут, ректор

13.00.02 - Теорія і методика навчання

  Гандзій Олена Аркадіївна здобувач -- к.філол.н. Публіцистика Романа Іваничука: проблематика і поетика 09.06.2011 Хмельницький інститут соціальних технологій 10.01.01 - Українська література
 

Гандзюра Володимир Петрович (сум.)

д.біол.н.

Продуктивність біосистем у токсичному середовищі

01.01.2004

Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

03.00.16 - Екологія

 

Ганначенко Світлана Леонідівна (сум.)

к.ек.н.

Економічна роль держави у формуванні українсько-російських торговельних відносин в агропродовольчій сфері

01.01.2004

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри технології харчування

08.02.03 - Організація управління, планування та регулювання економікою

 

Гаценко Олена Петрівна (штат.)

к.ек.н.

Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин

11.04.2001

Інститут економіки та менеджменту, завідувач кафедри обліку і аудиту

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Герчанівська Поліна Евальдівна (штат.)

к.філос.н.

Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у XVII–XVIII століттях як відображення динаміки європейської культури

12.02.2003

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

17.00.01 - Теорія та історія культури

  Гета Алла Володимирівна к. н. з фіз. вих. та сп. Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання 22.04.2014   24.00.02 – Фізична культура, фізичнк виховання різних груп населення
  Гіда Євген Олександрович д.юр.н. Деонтологічні засади діяльності міліції України у сфері правопорядку 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Глебова Наталя Іванівна здобувач -- к.соц.н.
Продукування етнокультурних ідентичностей спільнот Північного Приазов’я
06.10.2010 Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 22.00.01 – Теорія та історія соціології
  Глущенко Микола Іванович к.юр.н. Організаційно-правові засади діяльності добровільних народних дружин в УРСР: (кінець 50-х - 80-ті рр. XX ст.) 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Гнатюк Алла Аркадіївна к.ек.н. Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аграрному бізнесі 05.04.2013 Рівненський інститут, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 

Годованюк Петро Дмитрович (сум.)

к.т.н.

Моделі, алгоритми та стратегії в проектах вдосконалення дорожньо-будівельної техніки

01.01.2006

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

05.13.22 - Управління проектами та розвиток виробництва

 

Головченко Ніна Іванівна (штат.)

к.пед.н.

Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи

18.11.2009

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування

13.00.02 - Теорія і методика навчання

 

Голубєва Галина Кирилівна

здобувач -- к.юр.н.

Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів

01.01.2008

Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Горбасенко Павло Володимирович к.юр.н. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 

Горбаченко Тетяна Григорівна (сум.)

д.філос.н.

Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект

01.02.2002

Інститут філології та масових комунікацій, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

09.00.11 - Релігієзнавство

  Гордійчук Віктор Іванович к. н. з фіз. вих. та сп. Оптимізація фізичного стану сільських школярів у процесі факультативних занять з фізичної культури 30.05.2014 Луцький інститут розвитку людини
 
24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
  Гошовська Валентина Василівна  (сумісник) здобувач -- к.ек.н. Науково-методичні основи оцінювання якості життя: національні стандарти визначення і формування 22.12.2010 Білоцерківський інститут економіки та управління 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
  Гошовський Володимир Сергійович д.юр.н. Теоретико-правові основи реформування системи виконавчої влади в Україні 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Грабарєв Андрій Володимирович  к.ек.н. Моделювання процесів управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим 25.01.2013 Інститут економіки та менеджменту, кафедра обліку і аудиту
08.00.11 − Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 

Гребенюк Максим Васильович (сум.)

к.юр.н.

 

 

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри господарського права

 

 

Греченюк Надія Іванівна (штат.)

здобувач -- к.іст.н.

Національно-визвольні змагання українців Східної Галичини і Закарпаття 1939-1950 рр. ХХ ст.

01.01.2008

Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст)

07.00.01 - Історія України

  Григорчук Тарас Васильович к.пед.н. Педагогічні засади проектування мультимедійного методичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчання 01.01.2010 Інститут економіки та менеджменту, кафедра маркетингу 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
 

Гришкова Раїса Олександрівна (сум.)

докторант -- д.пед.н.

Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки

01.01.2007

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

 

Гумен Олена Миколаївна (сум.)

к.т.н.

Геометричне моделювання багатокритеріальних задач техніки

10.11.2004

Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри природничих наук та інформатики

05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка

 

Гуржій Тарас Олександрович (сум.)

к.юр.н.

Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування

01.01.2004

Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Гуріна Олена Валентинівна к.ек.н. Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку еколого-економічної системи регіону 25.07.2011 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри менеджменту 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
Давиденко Ганна Віталіївна (штат.) к.філол.н. Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики 18.09.2009 Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін 10.02.04 – Германські мови
Давиденко Ганна Віталіївна (штат.) д.пед.н.

Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу

 

Автореферат

17.11.2015 Вінницький соціально-економічний інститут, директор
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
Данілова Ірина Юріївна (сум.)
к.іст.н. Протестантські релігійні організації в Україні у повоєнний період (1945-1955 рр.): структура, діяльність та стосунки з владою 16.04.2010 Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри правознавства 07.00.01 – Історія України
  Данилюк Тетяна Іллівна  к.ек.н. Економічні засади розвитку діяльності підприємств побутового обслуговування на основі прогнозування попиту та задоволення потреб споживачів 26.03.2009 Луцький інститут розвитку людини 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами
 

Данкевич Людмила Анатоліївна (сум.)

к.біол.н.

Фенотипові та генотипові властивості бактерій роду Pseudomonas - збудників бурої бактеріальної плямистості люпину

01.01.2006

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри технології харчування

03.00.07 - Мікробіологія

  Данченко Олена Миколаївна к.пед.н. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині 21.02.2013 Хмельницький інститут соціальних технологій
13.00.05 – Соціальна педагогіка
 

Дворнікова Надія Степанівна (штат.)

здобувач -- к.пед.н.

Педагогічні умови демократизації навчально-виховного процесу в контексті Болонської декларації

01.01.2009

Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст), ректор

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Демидюк С.М. к.ек.н. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві 01.01.2011 Кіровоградський інститут розвитку людини 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 

Дем'янець Валерій Іванович (сум.)

к.політ.н

Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989-1999рр.

01.01.2001

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

23.00.02 - Політичні інститути та процеси

Дем'янюк Олександр Йосипович (штат.) к.іст.н. Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни 01.12.2004 Луцький інститут розвитку людини, проректор з навчальної роботи, професор кафедри гуманітарних дисциплін 20.02.22 - Військова історія
Дем'янюк Олександр Йосипович (штат.)
д.іст.н.   01.11.2013 Луцький інститут розвитку людини, проректор з навчальної роботи, професор кафедри гуманітарних дисциплін  
  Денисенко Володимир Анатолійович (шт.) докторант -- д.іст.н. Духовна освіта в Україні Х-ХУІІІ ст. 29.06.2011 Інститут філології та масових комунікацій, завідувач кафедри журналістики 07.00.01 – Історія України
  Дениско Петро Васильович здобувач -- к.філос.н.
Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики 01.01.2011 Полтавський інститут економіки і права 09.00.08 – Естетика
  Деревчук Олег Ілліч к.юр.н. Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ із використанням програмно-цільового методу 25.05.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Дерець Вікторія Анатоліївна (сум.)

к.юр.н.

Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання

01.01.2006

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Деркач Мальвіна Володимирівна к.псих.н. Психологічний супровід розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі 31.05.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
 

Дима Олександр Олексійович (сум.)

к.ек.н.

Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами

08.10.2008

Інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри маркетингу

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Димитров Михайло Федорович к.філос.н. Роль сучасних професійних громадських організацій України у формуванні спеціалістів (філософсько-освітній аспект) 11.05.2006   09.00.10 – Філософія освіти
 

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна (штат.)

докторант -- д.соц.н.

Соціологічна концептуалізація освіти осіб з функціональними обмеженнями здоров’я

26.11.2009

Житомирський економіко-гуманітарний інститут, ректор

22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології

  Дмитренко Емілія Станіславівна д.юр.н. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України)
01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Добренька Наталія Вікторівна к.юр.н. Доцільність та справедливість у правозастосовній діяльності 01.01.2014 Білоцерківський інститут економіки та управління 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Добровольська Катерина В'ячеславівна к.пед.н. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців економічного профілю 01.01.2013   13.00.04 — Теорія та методика професійної освіти
  Добровольська Ніна Василівна к.юр.н. Організаційні засади програмного правового забезпечення у сфері судового управління 27.09.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Добровольський Олег Ігорович к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України

Автореферат

29.09.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Довгаль Д.О. к.т.н. Геометричне модулювання кінематики руху різців торових породоруйнувальних машин 22.03.2012 Горлівський регіональний інститут  
Довгань Наталія Олександрівна (штат.) к.псих.н. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми 01.01.2013 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки
19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
  Докашенко Галина Петрівна(сум) докторант -- д.іст.н. Становлення та розвиток шкільної освіти в Болгарії після Другої світової війни в контексті східноєвропейської історії (1944 – кінець 80-х рр.) 10.03.2010 Горлівський регіональний інститут 07.00.02 - Всесвітня історія
 

Долін Віктор Володимирович (сум.)

д.біол.н.

Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення

01.01.2004

Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

21.06.01 - Екологічна безпека

Доманська Олена Анатоліївна к.культ. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик 01.12.2012 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 26.00.01 - Теорія та історія культури
  Домбровська Людмила Вікторівна здобувач -- к.ек.н.
Управління формуванням ефективного сільськогосподарського землекористування в умовах ринкових перетворень (за матеріалами Миколаївської області) 27.08.2010 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 

Донець Андрій Георгійович (сум.)

к.фіз.-мат.н.

Розробка методів та алгоритмів розв'язання задачі Штейнера на площині

12.03.2003

Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерної інженерії

01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики

 

Дорогих Владилен Миколайович (сум.)

к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні

01.01.2004

Факультет правознавства та міжнародних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Дорош Василь Степанович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання організації адміністративного судочинства в Україні 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Дорошенко Андрій Петрович (сум.)
к.ек.н. 
Нові організаційні форми господарювання в агробізнесі 23.12.2009 Полтавський інститут економіки і права 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
  Дражниця Сергій Анатолійович к.ек.н. 
   Економіко-організаційне забезпечення діяльності мереж крупноформатних підприємств торгівлі 15.04.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  
Драницин Олег Васильович к.б.н. Зміни морфофункціональних характеристик еритроцитів периферичної крові при дії фізичного навантаження 11.01.2006 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров'я людини та фізичного виховання 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин
 

Дробот Ольга Вячеславівна (штат.)

к.псих.н.

Психосемантичні особливості професійної свідомості майбутніх менеджерів

18.11.2009

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

Дроботенко Валентина Юріївна (сум.)
к.філол.н. Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини 25.04.2001 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування 10.02.01 – Українська мова
  Дроботов Сергій Анатолійович к.юр.н. Реалізація функцій права в умовах розвитку демократичної, правової держави 01.01.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Дробязко Світлана Ігорівна к.ек.н. Управління витратами підприємства на основі удосконалення процесу бюджетування 20.07.2011 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дубас Ростислав Григорович д.ек.н. Економіко-організаційні засади екологічно збалансованого використання і відтворення лісових ресурсів України 01.12.2014 Інститут економіки та менеджменту, завідувач кафедри менеджменту
08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 

Дубинець Олександр Іванович (штат.)

д.т.н.

Дубинець Олександр Іванович. Наукові основи механіки клинопасових варіаторів, як системи з керуючими в'язями

30.06.2004

Інженерно-технологічний інститут, завідувач кафедри автомобільного транспорту

05.02.02 - Машинознавство

  Дубініна Катерина Анатоліївна аспірант -- к.філол.н.
"Пересторога" в полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. 22.10.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій 10.01.01 - Українська література 
Дубініна Юлія Юріївна (сум.)
к.б.н. Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus cachinnans Pallas, 1811) в ландшафтах Північно-Західного Приазов'я 16.11.2016 Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 03.00.16 – Екологія
 

Дубич Клавдія Василівна (штат.)

здобувач -- к.пед.н.

Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу

08.10.2008

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії держави і права

13.00.07 - Теорія та методика виховання

 

Дубова Світлана Григорівна (штат.)

здобувач -- к.ек.н.

Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення

05.02.2008

Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри економіки та менеджменту

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Дударець Володимир Миколайович (сум.)

к.арх.

Композиційні принципи формування міських садів України

27.06.2000

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри дизайну

18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

 

Дулеба Андрій Дмитрович (сум.)

к.т.н.

Підвищення ефективності відновлення зубчастих коліс пластичним деформуванням

01.01.2006

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Душанін Ян Станіславович (штат.) к.т.н. Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана 24.01.2002 Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерних наук 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини
 

Дячук Тетяна Миронівна (сум.)

аспірант -- к.філол.н.

Українська соціальна економічна термінологія: становлення і кодифікація

18.04.2003

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування

10.02.01 - Українська мова

  Дьомін Ігор Анатолійович к.юр.н. Адміністративно-правові засади запобігання
та протидії корупції міліцією України
24.03.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Євтух Олександр Олександрович к.ек.н. Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні 23.06.2005 Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фінансів 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
Євтушенко Ірина Володимирівна к.псих.н. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб'єкта до близьких йому людей (на основі дослідження міфів, казок та психомалюнків) 01.01.2004 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри менеджменту туризму
 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
  Євхутич Ірина Миколаївна к.юр.н.

Мораль і право в системі соціальних уявлень сучасного суспільства

Автореферат

28.01.2016 Інститут права та суспільних відносин

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Єжова Тетяна Євгенівна (штат.)

аспірант -- к.пед.н.

Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні

01.01.2007

Інститут комп'ютерних технологій, викладач кафедри природничих наук та інформатики

13.00.03 - Корекційна педагогіка

  Єрєгян Анаіда Робертівна к.юр.н. Поняття злочину та покарання в джерелах права Київської Русі (IX-XII ст.): загальнотеоретичний аспект 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Єрошина Тетяна В'ячеславівна к.геогр.н. Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні 16.12.2014 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 11.00.02 – Економічна та соціальна географія
  Жеребченко Т.І. к.ек.н. Стимулювання інноваційної праці вчителів в умовах модернізації освіти 01.01.2014 Кіровоградський інститут розвитку людини, старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін
08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  Жукевич Ігор Васильович к.юр.н. Динаміка явних та неявних принципів права 26.01.2012 Івано-Франківська філія 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Жукова Ліля Анатоліївна (сум.)

к.н. з держ.упр.

Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально- структурний аспект

13.02.2008

Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

25.00.02 - Механізми державного управління

 

Жуковська Галина Миронівна (сум.)

к.філол.н.

Проблема історичної пам'яті у творчості Ліни Костенко

01.01.2001

Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування

10.01.01 - Українська література

  Журавльов Дмитро Володимирович д.юр.н. Теоретико-правові засади оптимізації функціонування центральних органів виконавчої влади України 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Забута Нані Вікторівна к.ек.н. Зайнятість населення як фактор забезпечення економічної безпеки держави 01.01.2014 Інститут економіки та менеджменту, асистент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 21.04.01 - Економічна безпека держави (економічні науки)
  Завірюха Антоніна Володимирівна к.ек.н. Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації світової економіки 29.04.2015 Луцький інститут розвитку людини 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
 

Загурський Олег Миколайович (штат.)

здобувач -- к.ек.н.

Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку

01.01.2009

Білоцерківський інститут економіки та управління

08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

  Залозний Микола Юрійович к.юр.н Організаційно-правові засади рекреаційного розвитку Кримського півострова у 1917 - 1991 рр. (історико-правове дослідження) 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Засанська Світлана Володимирівна к.ек.н. Трудовий потенціал регіону: розвиток та збереження в сучасних економічних умовах 01.12.2011 Рівненський інститут, завідувач кафедри обліку і аудиту 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 

Захарченко Володимир Іванович (штат.)

докторант -- д.ек.н.

Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика

15.05.2006

Вінницький соціально-економічний інститут, професор кафедри економіки та менеджменту

08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Захарчук Олександр Васильович д.ек.н. Формування та розвиток ринку сортів рослин (теорія, методологія та практика) 01.01.2010 Інститут економіки та менеджменту, професор кафедри фінансів та банківської справи 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
 

Заюкова Марина Сергіївна (штат.)

к.ек.н.

Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК

01.01.2003

Вінницький соціально-економічний інститут, доцент, декан факультету економіки та підприємництва

08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

  Зварич Роман Васильович к.юр.н. Національна держава: поняття, ознаки, функції 01.01.2011   12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Зезека Наталія Олексіївна

здобувач -- к.юр.н.

Адміністративно-правовий статус державної служби зайнятості України

01.12.2009

Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Зелена Любов Борисівна (сум.) к.б.н. Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням 23.10.2008 Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та екології 03.00.15 – Генетика
  Зельдіс Вадим Віталійович к.ек.н. Маркетингові дослідження на ринку цінних паперів 10.01.2007 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри фінансів і кредиту   
 

Зінченко Олена Миколаївна (сум.)

к.мед.н.

Система психотерапії в комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах установ нового типу

01.01.2004

Інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології

14.01.17 - Наркологія

  Злобіна Катерина Сергіївна к.б.н. Геохімія питних артезіанських вод бортової частини Дніпровського артезіанського басейну на прикладі м. Києва 28.02.2013 Факультет біомедичних технологій 04.00.02 Геохімія
  Зубко Георгій Юрійович к.юр.н. Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки особи 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень