2. Забезпечення інклюзії студентів шляхом розбудови безбар‘єрного освітнього середовища.

Вимоги до навчального закладу інтегрованого типу

 

Вперше принцип рівності прав людей із інвалідністю, який передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі у житті суспільства, був проголошений у Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Це означає, що люди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку в процесі набуття освіти, організації їх трудової діяльності та суспільному житті.

Процес навчання людей із функціональними обмеженнями тісно пов‘язаний із процесом їх соціалізації упродовж усього життя. Тому інтеграція таких людей у навчальний процес суттєво полегшує їх подальшу інтеграцію у суспільство, оскільки передбачає спільне навчання людей із інвалідністю з іншими людьми. Але інтеграція людей із різним станом здоров‘я в освітнє середовище ще не гарантує її учасникам рівного доступу до навчання, оскільки у деяких із них можуть бути специфічні освітні потреби. Тому для забезпечення рівних можливостей для освіти людей із інвалідністю необхідно запровадити комплекс заходів, що забезпечують їх повноцінну інклюзію у навчально-виховний процес.

Інклюзія – це особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до студентів усіх нозологій, відповідно до їх освітніх потреб. Інклюзія вимагає змін на всіх рівнях освіти і, в першу чергу, формування безбар‘єрного освітнього середовища.

Як показав дванадцятирічний досвід інтеграції студентів із інвалідністю в Університеті "Україна", цей процес передбачає взаємну адаптацію обох сторін: студентів, які приходять до університету зі спеціалізованих (закритих) навчальних закладів або з вузького сімейного кола, до нових умов навчання в інтегрованому освітньому середовищі, а також самого ВНЗ до потреб студентів із інвалідністю. Для повної інклюзії людей із інвалідністю в освітнє середовище необхідно забезпечити вільний архітектурно - освітньо - комунікаційний простір, в якому вони можуть вільно пересуватись, навчатись, розвиватись і спілкуватись. Інклюзія таких студентів у навчально-виховний процес забезпечується шляхом запровадження спеціальних освітніх технологій і засобів навчання, а також усіх видів супроводу навчання. Необхідна також розробка індивідуальних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток студентів. Важливе значення має розвиток фізичної культури та зміцнення здоров‘я студентів шляхом упровадження фізкультурно-спортивних і медико-реабілітаційних програм.

Вирішальна роль в університеті інтегрованого типу відводиться особистості викладача. Успіхи студентів із інвалідністю залежать від розуміння їхніх потреб, надання кваліфікованої допомоги, доброзичливості, людяності та чуйності викладачів. Проблемою університету інтегрованого типу є те, що викладачі профільних дисциплін, як правило, не мають дефектологічної і психологічної підготовки, а технології викладання навчальних дисциплін суттєво відрізняються відповідно до особливостей сприйняття студентами навчального матеріалу. Тому важливою запорукою успішної інклюзії студентів із інвалідністю є спеціальна підготовка викладачів до роботи в інтегрованих групах, яка передбачає ознайомлення з функціональними відмінностями, особливостями розвитку студентів різних нозологій та сприйняття ними навчального матеріалу, методиками викладання їм навчальних дисциплін та кращим світовим досвідом інклюзії таких студентів. Тобто для забезпечення ефективної роботи викладачів в інтегрованих групах необхідно організувати постійно діючий семінар для підвищення їх кваліфікації.

Для забезпечення інклюзії студента з інвалідністю у навчально-виховний процес слід перш за все врахувати і максимально компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами із сенсорними вадами. При цьому в кожному індивідуальному випадку дуже важливо чітко уявляти, яким чином студенту зручніше сприймати цей матеріал: візуально, на слух,тактильно. Відповідним чином має бути підготовлено методичне і дидактичне забезпечення навчального процесу. Наприклад, конспекти лекцій, вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт, тестові завдання мають бути підготовлені у паперовому, аудіо- та електронному форматах. Навчальні аудиторії мають бути обладнані спеціальними технічними засобами: активними дошками, мультимедійною технікою, копіювальними приладами, системами підсилення звуку (індукційними петлями, радіомікрофонами тощо). Одночасно студенти мають право використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, диктофони, слухові апарати, ноутбуки).

Крім того, на сучасному етапі інклюзія неможлива без впровадження у навчальний процес та позааудиторну діяльність інформаційних та комп’ютерних технологій.

Для студентів із проблемами пересування (з вадами опорно-рухового апарату, зору, ДЦП) у першу чергу має бути забезпечена архітектурна безбар’єрність зовнішнього і внутрішнього простору університету. Це означає необхідність спорудження пандусів, встановлення широких ліфтів зі звуковою, тактильною та цифровою інформацією, усунення порогів, наявність спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпечення належної ширини коридорів, дверей, проходів між партами. Необхідним елементом інклюзії є встановлення спеціальних меблів для студентів-візочників і для тих, кому важко сидіти за партою тривалий час, створення належних санітарних умов (обладнання туалетів, душових).

Для організації самостійної роботи студентів необхідно забезпечити їх безбар’єрний доступ до фондів бібліотеки, що передбачає зручне розташування каталогів та літератури в читальних залах, а також наявність спеціальних механічних пристроїв для діставання книг із верхніх полиць. Для студентів із сенсорними вадами навчальні матеріали мають бути переведені в альтернативний формат, зручний для сприйняття. Така послуга може надаватись, наприклад, Центром самостійної роботи студентів із інвалідністю, в якому є необхідне обладнання і забезпечені належні умови для роботи.

Перш, ніж прийняти на навчання людей із інвалідністю, університет (як і будь-який інший навчальний заклад інтегрованого типу) має здійснити ряд організаційних заходів, зокрема:

 • створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;
 • створення безбар’єрного освітнього середовища, в якому приміщення, інформація, техніка і навчальний матеріал доступні для всіх студентів;
 • надання можливості вибору форми навчання: денної, заочної, дистанційної, комбінованої;
 • наближення освітніх послуг до місць проживання маломобільних студентів (відкриття філій, центрів дистанційної освіти);
 • підготовка адаптованого навчально-методичного забезпечення для студентів різних нозологій (аудіо-, відео-, тактильних та електронних матеріалів тощо);
 • перепідготовка викладачів, впровадження спеціальних інформаційних і педагогічних технологій;
 • адаптація викладачів і студентів до інтегрованого освітнього середовища, формування в колективі толерантного ставлення і розуміння проблем людей із інвалідністю;
 • урахування індивідуальних особливостей і потреб студентів, організація психологічної підтримки учасників навчального процесу;
 • надання соціальної та медико-реабілітаційної допомоги;
 • створення умов для соціалізації, самовизначення і самореалізації;
 • організація позааудиторної діяльності для забезпечення професійної адаптації студентів, підготовки їх до працевлаштування і планування їхньої кар‘єри.

 

Джерело: сайт Національної асамблеї інвалідів України http://naiu.org.ua/content/view/2004/158/