Затверджено

Вченою радою Університету “Україна”

26.12.11 р.  Протокол  №6

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ВЧЕНУ  РАДУ

ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА”

 

І. Загальні положення

1. Вчена рада Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (далі – Університет «Україна») є вищим дорадчим колегіальним органом навчального закладу.

2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції Університету «Україна» як вищого навчального закладу в загальнонаціональній системі навчання, виховання і професійної підготовки громадян України, у тому числі людей з особливими потребами, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку закладу.

3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності університету «Україна».

4. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, колективним договором Положенням про університет та Правилами внутрішнього розпорядку Університету «Україна».

 

ІІ. Основні завдання та функції

6. Основними завданнями Вченої ради є:

- організація прийому студентів;

- організація навчально-методичної і виховної роботи;

- затвердження планів наукових досліджень;

- визначення змісту, структури, форм та методів навчання, а також проведення контролю якості навчального процесу та підготовки аспірантів, докторантів, здобувачів;

- формулювання перспективних напрямів розвитку навчання, виховання і професійної підготовки громадян України, у тому числі людей з особливими потребами;

- схвалення рекомендації щодо перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень у сферах економіки і менеджменту, інженерних, комп’ютерних, біомедичних і соціальних технологій, правознавства, філології та масових комунікацій;

- формулювання пропозицій стосовно вимог до науково-педагогічних працівників Університету «Україна»;

- визначення обсягів педагогічного навантаження викладачів;

- затвердження планів наукової та видавничої діяльності;

- схвалення планів підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

- затвердження навчальних планів та програм підготовки фахівців за різними напрямами: аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня;

- розглядає питання про прийом в аспірантуру та докторантуру;

ухвалення основних напрямів наукових досліджень, тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників аспірантів, здобувачів та наукових консультантів докторантів;

- ухвалення рекомендації працівників і випускників для навчання в аспірантурі університету;

- погодження відповідно до законодавства творчих відпусток аспірантів, докторантів для завершення наукової роботи, написання монографій, навчальних посібників, підручників із розглядом планів і звітів про виконання, а також за наявності поважних причин вирішує питання щодо продовження терміну навчання;

- - створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності закладу, а також комісій та робочих груп для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

- створення та ефективного використання матеріально-технічної та експериментальної баз;

- подання на придбання та ефективного використання науково-інформаційних ресурсів, запровадження та удосконалення комп’ютерних та інших автоматизованих технологій у навчальному, дослідницькому та науково-інформаційному процесах;

- надання допомоги у реалізації адміністративно-господарських завдань, тощо.

- розглядає інші питання діяльності закладу відповідно до Положення про Університет «Україна».

5. До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо:

- визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;

- розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Університету «Україна»;

- організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, з питань, віднесених до сфери діяльності Університету «Україна»;

- визначення напрямів взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;

- запровадження нових спеціальностей;

- визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;

- управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у навчальному закладі;

- забезпечення ефективного навчання, виховання і професійної підготовки громадян України, у тому числі людей з особливими потребами;

- видання навчально-методичної та наукової літератури;

- принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників ТВСП та структурних підрозділів;

- обрання на посаду директорів інститутів професорів і завідувачів кафедр;

- затвердження організаційної структури університету, його територіально відокремлених та основних структурних підрозділів базової структури, а також положення про ці підрозділи;

- організації моніторингу та оцінювання діяльності структурних підрозділів, їх керівників стосовно виконання основних завдань і функцій закладу, визначених у Положенні про Університет «Україна»;

- внесення змін у Положення про Університет «Україна»;

- надання рекомендацій відповідно до законодавства та в установленому порядку щодо осіб на посади керівників територіально відокремлених та самостійних структурних підрозділів, директорів інститутів, деканів, завідувачів кафедр, професорів університету;

- подання Президенту Університету «Україна» пропозицій щодо внесення змін до персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради;

- затвердження звітів керівників територіально відокремлених структурних підрозділів, директорів Інститутів, деканів про діяльність навчального закладу;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного та адміністративно-управлінського персоналу університету;

- присвоєння вчених звань доцента, професора та звання “Почесний професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”;

- висування та підтримки кандидатур на здобуття державних, академічних та інших премій в різних галузях науки;

- представлення в установленому порядку працівників Університету «Україна» до державних нагород;

- присвоєння почесного звання Університету «Україна» “Почесний професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

- затвердження символіки Університету «Україна»;

- ухвалення звітів, аналітичних матеріалів Університету «Україна»;

- організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Університет «Україна».

 

ІІІ. Склад та організація роботи 

7. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується Президентом Університету “Україна” терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися;

8. Президент, перший проректор, проректори, директори інститутів базової структури, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, вчений секретар університету є членами Вченої ради за посадою. Крім них, до складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють провідних науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів.

При цьому не менш як 75% від загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники університету “Україна”.

Головою Вченої ради є Президент, який головує на засіданнях Вченої ради, а в разі його відсутності обов’язки голови виконує перший проректор університету.

Вченого секретаря призначає Президент університету за погодженням Вченої ради, який є одночасно її секретарем. Посадові обов’язки вченого секретаря визначаються Президентом університету та Посадовою інструкцією секретаря вченої ради університету.

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у два місяці. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому беруть участь понад половину її членів, а з питань обрання на посади науково-педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше 2/3 від її складу.

Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.

Засідання Вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

9. Регламент роботи вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на навчальний рік і узгоджується на засіданні вченої ради, після чого затверджується її головою.

10. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради університету «Україна».

11. Основною формою діяльності вченої ради є попереднє вивчення стану справ по кожному із запланованих питань, що виносяться на засідання; заслуховування звіту (доповіді, інформації) відповідальної особи з даного питання, обговорення цього питання і прийняття відповідного проекту рішення.

12. Підготовка питання та розгляд його на Вченій раді складається з:

- призначення комісії чи окремого доповідача для вивчення стану з питання (за пропозицією голови вченої ради, проректорів чи вченого секретаря);

- підготовка довідки та проекту рішення. Згадана довідка повинна бути додатком до протоколу засідання;

- протоколювання розгляду питання здійснюється за загально прийнятою формою з конкретизацією основних думок, висновків та пропозицій виступаючих, відповідей на запитання, заключної частини виступу доповідача тощо.

13. Голова Вченої ради планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

14. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби – таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради (або головуючим при розгляді цього питання) та вченим секретарем університету.

15. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників інститутів, територіально відокремлених структурних підрозділів, центрів, кафедр відповідно до їх функціональних обов’язків.

16. Вчена рада систематично контролює виконання власних рішень, узагальнюючи матеріали, при потребі знову повертається до розгляду. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на проректорів базової структури.

17. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями Президента Університету «Україна», які є обов’язковими для виконання.

 

ІУ. Порядок підготовки та оформлення матеріалів до засідання Вченої ради університету

18. Засідання Вченої ради університету проводиться один раз на два місяці відповідно затвердженого плану. Засідання Вченої ради університету можуть проводитися також у разі потреби.

19. Проект плану роботи Вченої ради університету формується вченим секретарем університету за пропозиціями проректорів, керівників інститутів, ТВСП, центрів, кафедр, структурних підрозділів, які подаються ними не пізніше, ніж за 20 днів до наступного навчального року.

План роботи Вченої ради на навчальний рік приймається на останньому засіданні Вченої ради що передує новому навчальному року та затверджується Президентом університету.

20. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням Президента університету на підставі доповідних записок керівників відповідних підрозділів з відома проректорів, яким підпорядковуються ці підрозділи.

21. Матеріали до чергового засідання Вченої ради університету не пізніше ніж за 6 днів до дня засідання подаються вченому секретарю який формує порядок денний засідання ради, погоджує його з головою ради та за 4 дні до засідання забезпечує ознайомлення з документами членів Вченої ради університету.

22. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради університету покладається на визначених керівників підрозділів університету.

23. Матеріали, що поступили пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише з дозволу голови Вченої ради.

24. Організацію підготовки засідань Вченої ради університету здійснює вчений секретар.

Матеріали, які подаються секретарю Вченої ради університету до чергового засідання ради:

- проекти рішень ради щодо завдань, строків виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за виконання та контроль рішень в цілому, узгоджений з виконавцями;

- доповідна записка з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках – з додатками);

- проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради;

- список осіб, що запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і місця роботи;

- доповідь (тези) осіб, які є основними доповідачами на засіданні ради.

Проект рішення ради, доповідна записка, проект наказу (розпорядження) університету, додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

25. На засідання Вченої ради університету запрошуються члени ради, керівники інститутів, ТВСП, центрів, кафедр, структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб (запрошених) здійснює вчений секретар за погодженням із головою ради.

26. Вчений секретар забезпечує своєчасність подання документів до розгляду та перевіряє правильність їх оформлення.

27. Матеріали до засідання ради підписує керівник підрозділу, який вносить питання на розгляд, і візують проректори за напрямами діяльності.

28. На засіданні Вченої ради університету ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання.

29. Протоколи засідань Вченої ради університету зберігаються у Вченого секретаря.

30. Доопрацювання рішень ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять відповідні підрозділи або службові особи в 10-и денний термін, якщо радою не встановлений інший.

31. Рішення Вченої ради університету провадяться в життя, як правило, наказами та розпорядженнями Президента університету.

32. Секретар Вченої ради університету забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на раді, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, контроль за виконанням рішень ради.

 

Файл у форматі .pdf.