Основні статистичні показники роботи бібліотеки ВНЗ III-IV рівнів акредитації та методика  їх заповнення (до звіту)

І. Повна офіційна назва бібліотеки

ІІ. Бібліотечні  фонди, всього прим. станом на 01.07.2013 р.

= вказується загальна кількість примірників опублікованих,

неопублікованих, електронних, аудіовізуальних документів,

що є у фонді бібліотеки на кінець звітного періоду (ГОСТ 7.20-2000, п. 3.3 – 3.8)

2.1  за видами:

 

2.1.1  книг

 

2.1.2  періодичних видань (журнали / газети)

 

2.1.2.1  журналів  – примірників

одиниця обліку - примірник (том, номер, випуск) (ГОСТ 7.20-2000, п. 4.2.1)

2.1.2.2  газет  –  комплектів

=  одиниця обліку  -  річний комплект (ГОСТ 7.20-2000, п. 4.2.2)

2.1.3  електронних видань

=  документ в електронній формі (на електронних носіях інформації – CD-ROM, DVD)  

(ГОСТ 7.83 -2001; 7.20-2000, пп. 6.1-6.3)

2.1.4  неопублікованих документів

=  вказується загальна кількість прим. дисертацій, авторефератів дисертацій,

звітів НДР, депонованих рукописів, препринтів тощо

2.2  за  мовами:

 

2.2.1   державною мовою

 

2.2.2   російською мовою

 

2.2.3   іноземними  мовами

 

2.3  за цільовим призначенням:

 

2. 3.1  наукових видань

монографії, дисертації і автореферати дисертацій, препринти, тези доповідей і матеріали конференцій,

з'їздів, симпозіумів, збірники наукових праць,

звіти про науково-дослідні роботи, видання результатів теоретичних і (чи)

експериментальних досліджень, наукові часописи (ДСТУ 3017-95, пп. 4.2, 12.1-12.6)

2.3.2  навчальних видань

= навчальні посібники, навчальні наочні посібники, навчально-методичні посібники, підручники,

хрестоматії, методичні рекомендації, курси лекцій, тексти і конспекти лекцій,

навчальні програми, практикуми (ДСТУ 3017-95, пп. 12.15-17, 12.19-12.26)

2.3.2.1  у т.ч. в електронній формі

= документ в електронній формі (на електронних носіях інформації – CD-ROM, DVD) (ГОСТ 7.83 -2001)

2.3.2.1.1  з них: електронних підручників

 

2.3.3  літературно-художніх видань

твори художньої літератури (ДСТУ 3017-95, п. 4.13)

2.3.4  рідкісних та цінних документів

відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв України від 20.11.2001 р. №708

IІІ.  Надійшло документів,  всього примірників / назв (станом з 01.07.2012 р. по 01.07.2013 р.)

 

3.1      за видами:

 

3.1.1.  книг  –  примірників / назв

 

3.1.2   періодичних видань (журнали / газети)

 

3.1.2.1   журналів  –  примірників / назв

 

3.1.2.2   газет  –  річних комплектів / назв

 

3.1.3   електронних видань  –  примірників / назв

 

3.1.4 неопублікованих документів – примірників / назв

 

3.2   за мовами:

 

3.2.1   державною мовою  –  примірників / назв

 

3.2.2   російською мовою  –  примірників / назв

 

3.2.3   іноземними мовами  –  примірників / назв

 

3.3      за цільовим призначенням:

 

3.3.1   наукових видань  –  примірників / назв

 

3.3.2   навчальних видань  –  примірників / назв

 

3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі  –  примірників / назв

 

3.3.2.1.1 з них: електронних підручників –  примірників / назв

 

3.3.3 літературно-художніх видань  –  примірників / назв

 

3.3.4 рідкісних та цінних документів –  примірників / назв

протягом звітного року

3.3.4.1    у т.ч. виявлено у власному фонді

 

ІV. Обмінний фонд, всього примірників

 

4.1       у т.ч.: надійшло примірників

 

4.2                  передано примірників

 

V.  Вибуло примірників

 

VІІ.  Користувачі

 

7.1  всього читачів за єдиним обліком

= вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб)

в єдиній реєстраційній картотеці (ЄРК) або в єдиній БД читачів,

або на основі картотеки формулярів читачів (ГОСТ 7.20-2000, п. 7.1.1),

у тому числі кількість зареєстрованих віддалених користувачів (ГОСТ 7.20-2000, п. 7.4.1)

7.1.1   студентів

 

7.1.2   сторонніх

 

7.1.3   к-сть віддалених користувачів

= вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів, що звернулись до бібліотеки

через електронні інформаційні мережі.

Підраховується за кількістю неоднакових кодів, зареєстрованих на сервері бібліотеки

(ГОСТ 7.20-2000, п. 7.4.1)

7.2  обслуговано всіма структурними підрозділами

= вказується загальна кількість користувачів, яким надавались послуги всіма

структурними підрозділами бібліотеки (6-нк. Розділ II., п.5.1)

VIII. Кількість відвідувань,   всього

у т.ч.:

вказується загальна кількість відвідувань бібліотеки за рік, у тому числі 
кількість звернень до веб-сайту бібліотеки (на підставі показників лічильника)
та відвідувань
масових заходів (6-нк. Розділ II., п. 5.8; ГОСТ 7.20-2000, п. 8.3)

8.1  к-сть звернень до веб-сайту б-ки

= одиницею обліку звернень до електронної бібліотечно-інформаційної мережі є одне звернення до сервера бібліотеки (ГОСТ 7.20-2000, п. 8.2)

8.2  к-сть відвідувань масових  заходів

= вказується загальна к-сть відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою (ГОСТ 7.20-2000, п.13.2)

IX. Видано документів,  всього прим.

вказується загальна кількість виданих документів всіма структурними підрозділами бібліотеки і зареєстрованих в облікових документах, що прийняті у бібліотеці (ГОСТ 7.20-2000, пп. 10.1- 10.5); облік видачі копій та документів з виставки входить до загальної кількості виданих документів (ГОСТ 7.20-2000, п.10.4); продовження терміну користування документами на прохання користувача обліковується як нова видача

9.1   за видами:

 

9.1.1  книг

 

9.1.2 періодичних видань (журнали/газети)

=  облік видачі часописів, газет, що об’єднані або зберігаються у підшивках, комплектах тощо, здійснюється за числом документів, що відповідають запиту користувача (ГОСТ 7.20-2000, п. 10.2.1)

9.1.3  електронних видань та їх копій

=  обліковуються за кількістю дискет і оптичних дисків, що відповідають запиту користувача (ГОСТ 7.20-2000, п. 10.2.1.). Диск-додаток у загальній видачі як окремий примірник не обліковується

9.1.4  неопублікованих документів

 

Х.  Культурно-просвітницька робота

 

10.1   тематичні виставки, відкриті перегляди:

 

тем / експозицій / представлено док.

 

10.1.1    у т.ч.   віртуальні виставки :

 

тем / представлено док.

 

10.2   бібліографічні огляди:   тем / прочитано

 

10.3   кількість масових заходів

= враховуються:  один захід – презентація, виставка, огляд день інформації, екскурсія тощо, зареєстрований у документації (або БД), що прийнята у бібліотеці (ГОСТ 7.20-2000, п. 13.1)

Комплексний захід, що включає різні форми масової роботи, обліковується як один захід (ГОСТ 7.20-2000, п. 13.2, примітки)

ХІ. Електронні ресурси

 

11.1  Загальна кількість баз данних (БД)

= вказується загальна кількість БД

11.1.1    ут. ч.: -  придбанних (передплачених) (БД)

 

11.1.1.1                          з них:  повнотекстових (БД)

 

11.1.2                 -  БД    в режимі тестового  доступу

 

1.1.3                 -  власних  БД

= вказується кількість самостійно створених БД; службові БД не враховуються

11.2 Загальнипй обсяг власних БД (тис.записів)

=  подавати у тисячах записів з одним десятковим знаком (6-нк Розділ ІY, п. 7.1)

11.Електронний каталог

 

11.3.1  обсяг електронного каталогу (тис. записів)

 

11.3.2  к-сть введених записів за  рік

 

11.3.3  к-сть звернень

= одиницею обліку є один читацький запит до ЕК (один пошук в ЕК)

ХІІ. Матеріально-технічна база (МТБ)

 

12.1  загальна площа приміщень бібліотеки (м²)

=  наводяться відомості про загальну площу всіх приміщень бібліотеки – основних, службових та допоміжних, незалежно від того, знаходяться вони за однією адресою чи в різних приміщеннях 6-нк, Розділ 1, п. 4.1

12.1.2     у т.ч.: - для зберігання фондів (м²) =

 

12.1.2.1  - для обслуговування користувачів  (м²)

 

12.2  к-сть абонементів

 

12.3  к-сть чит. залів / місць для читачів

=  вказується загальна кількість місць у читальних залах, довідково-інформаційних службах, біля каталогів

12.4  к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць

 

ХІІІ.  Технічна характеристика приміщень

 

13.1  потребує капітального ремонту (м²)

 

13.2  перебуває в аварійному стані     (м²)

 

ХІV.  Кількість технічних засобів

 

14.1  кількість персональних комп'ютерів

 

14.2 кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

 

14.2.1       у т.ч.:  для співробітників

 

14.2.2                   для користувачів

 

14.3  к-сть комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет

 

14.4  кількість копіювально-розмножувальної техніки

 

14.4.1        у т.ч.: сканерів

 

14.4.2                   принтерів

 

14.4.3                   ксероксів

 

14.4.4              БФП (багатофункціональні пристрої)

 

14.5   кількість телефонних номерів

 

14.6   кількість факсів

 

ХV.  Отримано дари

 

15.2.1       книг         к-сть прим.

 

15.2.1.1                      сума

 

15.2.2 ПК та іншої комп’ютерної техніки к-сть  одиниць

 

15.2.2.1                      сума

 

15.2.2.2    інше  (сума)

 

ХVІ. Персонал бібліотеки

 

16.1    загальна к-сть працівників б-ки

= без урахування технічного і обслуговуючого персоналу

16.2    з них  за освітою:

 

16.2.1.  повна вища освіта

 

16.2.1.1         в т.ч. вища спеціальна

 

16.2.2   базова вища освіта

 

16.2.2.1         в т.ч.  спеціальна

 

16.2.3   початкова вища (неповна вища)

 

16.2.3.1         в т.ч. спеціальна

 

16.2.4   повна загальна середня

 

16.3      за бібліотечним стажем:

 

16.3.1     до 3 років

 

16.3.2     3-9 років

 

16.3.3     10 – 20 років

 

16.3.4     понад 20 років

 

16.3.5  із загальної кількості працюють повний робочий день

 

ХVІІ.  Відносні показники

 

17.1 книгозабезпечення  навч. л-рою (середня кількість книг на одного студента)

=  фонд  навчальної літератури поділений на кількість студентів

17.2  оновлення фонду

обсяг надходжень за звітний період, поділений на обсяг фонду на кінець року та помножений на 100%

17.3  кількість придбаних видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

=  кількість примірників, придбаних за звітний рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

17.4 фінансові витрати на придбання видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

=  кількість фінансових витрат за рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

 

Основні статистичні показники роботи бібліотек ТВСП

* Колонка «Книгозабезпечення» (22) = фонд навчальної літератури, поділений на кількість студентів.

 

В інформаційному звіті бібліотеки описати досвід, новації бібліотеки, 2-3 вдалих масових заходи, побажання і пропозиції, недоліки в організації роботи бібліотеки.

Просимо надсилати інформаційні звіти до 12 липня 2016 р. на електронну пошту tm1803@urk.net.