6. Особливості прийому абітурієнта з інвалідністю до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації 

 

Прийом до університету здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення ступеня освоєння програми повної середньої освіти, можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми та вступу до університету.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

В основному вступ до ВНЗ у 2012 році проходить за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів в університеті або за результатами ЗНО (за власним вибором).

На перший і наступні курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

З метою забезпечення рівного доступу вступників до вступу до університету та подальшого забезпечення інклюзії студентів із інвалідністю у навчальний процес у визначеній послідовності здійснюються організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю:

1. Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники, які мають інвалідність, повинні звернутися до науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій за довідкою-висновком щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання. При собі вступник повинен мати:

 • довідку МСЕК або висновок ЛКК (оригінал та копію);
 • індивідуальну програму реабілітації (ІПР) інваліда;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • виписку з амбулаторної карти;
 • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

2. Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які здійснюють певні дії:

2.1. Лікар:

 • аналізує фізичний стан вступника;
 • консультує щодо спроможності навчання у ВНЗ;
 • на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів (висновку ЛКК, довідки МСЕК, ІПР інваліда, додаткових документів) та керуючись Переліком медичних протипоказань до вступу абітурієнтів у ВНЗ України I-IV акредитації:

-      дає дозвіл на навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи це підписом у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна»;

-      вносить у комп‘ютерну базу студентів термін дії довідки МСЕК, групу інвалідності, нозологію, діагноз;

-      заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК) та вносить особисті дані про вступника в журналі реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії оздоровчо-відновлювальних технологій (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

2.2. Психолог:

 • проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіологічним особливостям вступника;
 • · проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;
 • · застосовує профорієнтаційну методику ДДО, результати якої разом із рекомендаціями психолога вносяться в картку індивідуально-психологічної профконсультації вступника, а також у журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії психології;
 • · у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж. Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;
 • · на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчання в Університеті «Україна», які зазначає у довідці-висновку і підкріплює своїм підписом;
 • · вносить результати тестування в комп‘ютерну базу студентів;
 • · заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК), вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії психології (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

2.3. Соціальний працівник:

 • спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу;
 • заповнює такі форми: форму дозволу на поширення інформації, у разі необхідності – картку потреб студента у супроводі навчання та рекомендаційний лист щодо потреб студента у супроводі навчання.
 • робить відповідний запис у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи його підписом;
 • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК) та вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії соціальної адаптації (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

3. В архіві науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій зберігається особова справа вступника, до якої входить:

-     форма дозволу на поширення інформації;

-     результати тестування;

-     індивідуальна психологічна характеристика абітурієнта;

-     картка потреб студента у супроводі навчання;

-     рекомендаційний лист;

-     індивідуальна програма реабілітації;

-      копія довідки МСЕК або висновок ЛКК;

-     соціальний портрет абітурієнта.

4. У разі подання документів на спеціальності інститутів комп‘ютерних технологій та інженерно-технологічного, факультету біомедичних технологій вступникам із інвалідністю необхідно пройти співбесіду із завідувачем кафедри чи його заступником (за графіком проведення співбесід зазначених інститутів та факультету) щодо специфіки та особливостей процесу навчання на даній спеціальності.

5. Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями університету щодо організації супроводу навчання вступник звертається до відбіркової комісії відповідного інституту, факультету чи коледжу.

6. Прийом документів для вступу до університету від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковими комісіями інститутів, факультету чи коледжу згідно з Правилами прийому вступників до Університету “Україна”.

7. До відбіркової комісії інституту, факультету чи коледжу вступники особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про освітній (освітньо – кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його засвідчену ксерокопію (ксерокопія засвідчується в університеті або в установленому порядку);
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (окрім інвалідів I, ІІ групи, дітей-інвалідів), вони подають документи, що засвідчує їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті « Україна»);
 • паспорт громадянина України ( паспорт громадина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які не мають за віком паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), і ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок сторінок паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • медичну довідку за формою 086-У або її копію;
 • копію довідки МСЕК;
 • довідку-висновок від науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

8. За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та дітей-інвалідів віком до 18 років) призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Приймальною комісією університету.

9. Після зарахування студент, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, має звернутися до науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій.

За результатами обстеження фізичного стану студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації й медичного супроводу. На кожного студента з інвалідністю оформляється медико-реабілітаційна картка, що зберігається в архіві лабораторії оздоровчо-відновлювальних технологій. У разі необхідності студенти направляються на консультацію (тренінги) до психолога науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій. Разом із відділом виховної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

10. Науково-практичний центр інклюзивних та реабілітаційних технологій спільно з науковим відділом спеціальних технологій навчання на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для викладачів інтегрованих груп, у яких планується навчання студентів із інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в навчальний процес.

11. Вступники, які виявили слабкі знання під час вступного тестування та яким необхідна додаткова підготовка для вступу та навчання, отримують рекомендацію на курси доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному році або до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів із перспективою подальшого продовження навчання.

 


 

Абітурієнт Університету «Україна» ‪‎Іван ПАВЛЮК - герой телепрограми "Я соромлюсь свого тіла" на телеканалі «‎СТБ». У Івана тяжка форма інвалідності, наслідок хвороби Ольє.

Живучи у маленькому селі, Іван не був упевнений, що взагалі зможе отримати вищу освіту. В ‪Університеті «Україна» на ‪День відкритих дверей Іван поспілкувався із працівниками Приймальної комісії і переконався, що в Університеті «Україна» створено належні умови навчання для всіх категорій студентів, у тому числі і для студентів з інвалідністю. Тепер юнак готується до опанування в Університеті «Україна» професії програміста.

Дивіться сюжет про ‪‎Івана ПАВЛЮКА в Університеті «Україна» з 1 хв. 36 с. по 7 хв. 43 с.

Одним із редакторів проекту є ‪випускниця Університету «Україна» ‪‎Вікторія СКРИПНИК.

УВАГА! Програма містить відверті сцени хірургічних операцій та ран і не рекомендується до перегляду особам, котрі не досягли 18 років.