Школа молодого гіда

 

Керівники факультативу:

Володько Людмила Олександрівна

Меднікова Анастасія Юріївна

 

Навчальна програма факультативу з англійської мови

Програма факультативу розрахована для роботи з учнями 9-11 класів і відповідає вимогам програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Заняття факультативу проводяться один раз на день по дві години протягом тижня, розраховані на 10 годин.

Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне життя Європи і всього світу, програма розрахована на формування мовних та мовленнєвих компетенцій учнів, особлива увага приділяється розвитку соціокультурної та загальнонавчальної компетенції. Програму створено за принципом комунікативної спрямованості навчання. Вона передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

Заняття факультативу проводяться іноземною мовою із опорою на вже вивчену тематику, яка відповідає вимогам програми для вивчення іноземних мов. Запропоновані теми сприяють узагальненню та розширенню знань, враховуючи вікові інтереси учнів. Заняття факультативу створюють можливості для повторення, автоматизації засвоєного раніше лексико-граматичного матеріалу та збагачення мовного потенціалу старшокласників. Лексико-граматичний запас учнів поповнюється за рахунок мовних явищ. До роботи залучаються культурологічні тексти різних стилів, автентичні аудіо- та відеоматеріали, довідкова література, Інтернет ресурси, матеріали засобів масової інформації. Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови.

В основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції покладено сучасну тематику, що створює сприятливі умови для знайомства з цінностями життя людей інших країн, культурних реалій, звичаїв, традицій України, англомовних країн у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування. Вивчення тем проводиться у всіх чотирьох видах комунікації - особистій, суспільній, освітній та професійній. Наявність соціокультурного компоненту зробить цей процес ефективним, що дасть змогу виховати активну особистість, підготовлену для участі в діалозі культур.

Практичні заняття факультативу мають комунікативний характер і проводяться з використанням інтерактивних технологій у різноманітних формах. Учням надається можливість самостійно знаходити інформацію в англомовних джерелах, систематизувати її у вигляді колективних проектів і презентувати її в класі перед учнями для подальшого обговорення іноземною мовою.

Заняття факультативу мають виховний вплив, оскільки вчать учнів культурі спілкування, яка прийнята в сучасному цивілізованому світі, емоційно-ціннісному ставленню до світу, що їх оточує, розвивають мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, підвищують мотивацію до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, розвивають уміння переносити знання і навички в нову ситуацію шляхом проблемно-пошукової діяльності. 

 

Мета факультативу:

Поглибити та вдосконалити знання, вміння та навички учнів з англійської мови.

 

Завдання факультативу:

 1. Заохочувати учнів до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, поглиблення мовних знань, розвиваючи та удосконалюючи навички мовленнєвої компетенції.
 2. Розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, навички соціокультурної компетенції на базі створення реальних комунікативних ситуацій.
 3. Удосконалювати навички пошукового, оглядового читання текстів різного стилю з метою узагальнення отриманої інформації, її критичного оцінювання крізь призму головної ідеї автора в контексті конкретного комунікативного завдання.
 4. Залучити учнів до роботи з додатковою літературою, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами.
 5. Виховувати в учнів культуру спілкування, розвивати  вміння висловлюватись вільно та навчити толерантно вступати в дискусію з різних питань, відстоювати свою думку з її чіткою аргументацією, швидко реагувати на протилежну думку опонента, займаючи певну позицію з розглянутої проблеми.
 6. Виховувати в учнів свідомість, яскраву особистість з активною позицією в житті, повагу до батьків, один до одного, вчителів, людей старшого покоління, а також почуття гордості та любові до країни, сім’ї, навчальних закладів.
 7. Розвивати в учнів уміння представляти рідну культуру, країну, стиль життя людей у процесі іншомовного культурного спілкування.

 

Зміст програми:

“Людина та суспільство”. “Подорож”. “Мрії та реальність”. “Щастя очима підлітка”. “Життя молоді у Великобританії, США, Австралії, Новій Зеландії”. “Звички та традиції народів різних країн”. “Україна. Рідний край”.

 

Очікувані результати:

 1. Кінцевою метою роботи факультативу є розвиток здібностей та здатності учнів користуватись іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей.
 2. Учні повинні навчитись сприймати найголовніші моменти дискусії, критично оцінювати інформацію в автентичних текстах на сучасні теми, застосовуючи оглядове чи пошукове читання.
 3. Учні повинні навчитись висловлювати своє переконання, думку, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію, вільно вступати в бесіду на знайому тему, підтримувати бесіду або дискусію.
 4. Учні мають навчитись навичкам керівництва процесом спілкування, прийняття рішень, викликання довіри й залагоджування конфліктів.
 5. Учні повинні навчитись використовувати додатковий матеріал для самостійної пошукової роботи (словники, довідники,  газети, журнали).