Посібники співробітників базової структури Університету «Україна», видані у межах України за 2015/2016 н.р.

№ з/п

П.І.Б. авторів

Назва друкованої праці

Вихідні дані

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ 

1

Лилик М.С., Лилик І.В.

Стандарт рівності : посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. Розділ «Як уникнути сексизму в рекламі?»

Рівне: видавець О. Зень, 2015. – С. 53-65.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

2

Поканевич Ю.В.

Менеджмент : питання та відповіді : навч. посіб. (для дист. навчання)

С. О. Гуткевич, Г. Є. Мошек, Г. В. Дмитренко, А. С. Соломко, Ю. В. Поканевич. За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Мошека Г.Є. – Х.: Харків, 2016. – 940 с.

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

3

Роздобудько В.В.

Організація та методика аудиту : посібник

К.: ТОВ «Фенікс», 2015. – 192 с.

4

Терещенко Л.О. / Чернилевський Л.М., Терещенко Л.О., Іванова Л.І.

Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті : посібник

К.: НУХТ, 2015. – 269 с. 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

5

Захарчук О.В.

Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України : посібник

К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

6

Дударець В.М.

Формування та організація малого саду : навчальний посібник

ДП «ВД «Персонал», 2015. – 56 с.

7

Хавхун Г.М.

Малі архітектурні форми : методичні вказівки

Університет «Україна», 2015. – 22 с.

КАФЕДРА СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

8

МалишевВ.В., Крєтов В.В., Гладка Т.М.

Технічна термодинаміка та теплопередача : навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання

К.: Університет «Україна», 2015. – 257 с.

9

Малишев В.В., Гладка Т.М., Лукашенко Т.Ф.

Бізнес та інвестиції в галузі нанотехнологій : конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія» денної та заочної форми навчання

К.: Університет «Україна», 2015. – 49 с.

10

Душейко В.А., Габ А.І., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.

Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій з дисципліни напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Сучасні нанотехнології та наноматеріали», «Харчові технології та інженерія», «Біологія» денної та заочної форм навчання

К.: Університет «Україна», 2015. – 90 с.

11

Брускова Д.-М.Я., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.

Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів I курсу заочної форми навчання

К.: Університет «Україна», 2015. – 37 с.

12

Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В.

Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с.

13

Урсуляк Л.В., Квасова С.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.

Основи кристалографії та мінералографії : підручник

К.: Університет «Україна», 2015. – 144 с.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІКИ

14

Кириленко В.Г.

Основи дефектології : навчальний посібник і рекомендації з вивчення дисципліни для студентів КНЛУ спеціальності «Психологія»

К.: Вид-во «Гарант СВ», 2015. – 164 с.

15

Іванова І.Б.

Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи : навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів

К.: Університет «Україна», 2016. – 65 с.

16

Литовченко О. В. / В. В. Вербицький, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко та ін.; за заг. ред. В. В. Мачуського

Методика формування базової компетентності учнів позашкільних навчальних закладів у гуртках соціально-реабілітаційного напряму : метод. посіб.

Х.: Друкарня «Мадрид», 2015. – С. 12-34.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

17

Чиханцова О.А.

Методичні рекомендації з дисципліни

К.: Університет «Україна», 2015. – 22 с.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

18

Доценко А.І.

Міста, села та селища Київщини : посібник

К.: Університет «Україна», 2015. – 116 с.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА СХІДНИХ МОВ

19

Белімова Тетяна Валеріївна

Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст. : посібник

К.: Університет «Україна», 2015. – 160 с. (Гриф МОН, Лист МОН № 1/11-5403 від 21.06.2010 р.)

20

Белімова Тетяна Валеріївна

Історія української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. : навчально-методичний комплекс

К.: Університет «Україна», 2015. – 52 с.

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

21

Ізуїта П.О., Терещенко А.Л.

Програма проходження наскрізної практики студентів ІПСВ за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародна інформація» (навчально-методичне видання)

ВДК Університету «Україна», 2015. – 280 с.

22

Ізуїта П.О. Терещенко А.Л.

Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів спеціальності «Правознавство» (навчально-методичне видання)

ВДК Університету «Україна», 2016. – 80 с.

23

Дадерко Л.Ф.

Кримінальне право: особлива частина (навчально-практичний посібник)

ВДК Університету «Україна», 2016. – 280 с. (на стадії рецензування і підготовки до друку)

24

Кочура Н.М.

Історія української культури : навчально-методичний комплекс дисципліни

К.: Університет «Україна», 2015. – 49 с.

25

Кочура Н.М.

Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни «Історія української культури»

К.: Університет «Україна», 2015. – 161 с.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

26

Кочура Н.М.

Історія української культури : навчально-методичний комплекс дисципліни

К.: Університет «Україна», 2015. –  49 с.

27

Кочура Н.М.

Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни «Історія української культури»

К.: Університет «Україна», 2015. –  161 с.

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

28

Ізуїта П.О., Терещенко А.Л.

Навчально-методичне видання «Програма проходження наскрізної практики студентів ІПСВ за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародна інформація»

К.: Університет «Україна», 2015. – 280 с.

29

Ізуїта П.О. Терещкнко А.Л.

Методичні рекомендації до написання випускних  робіт для студентів спеціальності «Правознавство»

К.: Університет «Україна», 2016. – 80 с.

30

Дадерко Л.Ф.

Кримінальне право: особлива частина

К.: Університет «Україна», 2016. – 280 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

31

Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М., Мележик О.В.

Мікроекологія людини : опорний конспект лекцій

К.: Університет «Україна», 2015

 

Посібники співробітників ТВСП Університету «Україна», видані у межах України за 2015/2016 н.р.

з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Вихідні дані

Білоцерківський інститут економіки та управління

1

Юхименко П.І., Загурський О.М., Бойко С. В., Гошовська В.В., Клокар О.О.

Фінансово-економічний словник : навчальний посібник / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, С. В. Бойко, М. В. Півторак та ін. за загальною редакцією П. І. Юхименка. – 2-ге вид., виправлн. і доповнен.

Біла Церква: Білоцерківський навчально-науковий комплекс «Освіта», МОН, 2015. – 396 с. (лист МОН №1/11-82 від 06.01.2011)

2

Гальченко В.М. (укладач)

Психологія дитячої творчості : навч.-метод. посіб.

К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 132 c.

3

Плівачук К.В.

Система позаурочної роботи з української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІ. Фаховий модуль-2: навчальний посібник /за ред. І. Г. Осадчого

Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2016. – С. 23-42.

Вінницький соціально-економічний інститут 

4

Добровольська В.О., Штифурак В.С

Психологічні допомога у процесі консультування : навчально-методичний посібник

Вінниця: Прайм-Сервіс, 2015. – 186 с.

5

Ляшкова Н.О., Осійська В.В., Ляшков О.В., Пешехонова І.А., Медвідь Д.В.

 Сучасні реабілітаційні технології. Український термінологічний жестівник : навчальний посіб. для студентів з особливими освітніми потребами

ГО «Українська національна академія природознавства»; Вінницький інститут Університету «Україна». – Вінниця: Наукова ініціатива, 2015. – 86 с.

6

Макац В.Г., Макац Д.В., Макац Є.Ф., Макац Д.В., Куц О.О., Ляшкова Н.О., Осійська В.В., Якобчук Л.М.

 Основи сучасної реабілітації : навчальний посібник

Вінниця: «Наукова ініціатива» Української національної академії природознавства, 2015. – 207 с.

7

Осійський Ю.О.

Тлумачний церковно-слов’янський українсько-російський словник : навчальний посібник

Вінниця: Вінницький інститут Університету «Україна», 2015. – 110 с.

8

Очеретяний В.В.

Курс лекцій з історії України : навчальний посібник

Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – 148 с.

Дубенська філія

9

Мальчик М.В. д.е.н., Васюк І.В. к.е.н., Вознюк А.Я. ст.в.

Компетентнісно орієнтована економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання (навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» та 6.030509 «Облік і аудит»)

К.: «Університет «Україна», 2015. – 320 с.

Івано-Франківська філія

10

Гринчишин Т.М., Николайчук Я.М.

Контроль та діагностика інформаційних систем : навчальний посібник

Івано-Франківськ, 2016. –.167 с.

11

Грицкевич С.Г.

Цивільне право (загальна частина) : навчально-методичний посібник

Івано-Франківськ, 2015.

Карпатський інститут підприємництва

12

Кобаль В.І.

Організація й управління навчально-виховним процесом у початковій школі : навчальний посібник

Мукачево: Видавництво МДУ, 2015. — 140 с.

13

Ребрик М. М.

Конституція, яку ми пишемо : навчальний посібник

Ужгород: Гражда, 2016. — 72 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

14

Черненко О.В.

Організація науково-дослідної роботи студентів 1 курсу : посібник

Кіровоград : Вид. центр КІРоЛ, 2015. – 374 с.

15

Тараненко Р.К.

Валеологія (окремі аспекти)» : навчальний посібник

Кіровоград : ФОП «Ротар О.С.», 2014. – 120 с.

16

Тараненко Р.К.

Фізична реабілітація та загальний догляд за хворими на ДЦП : навчально-методичний посібник

Кіровоград : ФОП «Ротар О.С.», 2014. – 100 с.

17

Тараненко Р.К.

Словник-довідник із реабілітології : навчальний посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2014. – 70 с.

18

Тараненко Р.К.

Журнал обліку проходження студентом денної форми навчання щомісячної практики у медичній (реабілітаційній) установі в якості молодшого медичного персоналу (спеціальність «Здоров’я людини»)

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2014. – 16 с.

19

Поцілуйко І.І.

Арм-реслінг для студентів : методичний посібник

Кіровоград : ІВВ УІКРВ, 2014. –54 с.

20

Сєдова Н.А. / Н. А. Сєдова, Р.К. Тараненко

Організація та методика наукових досліджень : посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2015. – 103 с.

21

Сєдова Н.А. / Н. А. Сєдова, Р.К. Тараненко

Психофізична профілактика та корекція професійної деформації у співробітників пенітенціарної системи : навчальний посібник

Кіровоград: УДПтСУ в Кіровоградській області, 2015. – 40 с.

22

Сєдова Н.А. / Н. А. Сєдова, Р.К. Тараненко

Науковий підхід до виконання досліджень у ВНЗ : навчальний посібник

Кіровоград: Вид. центр ФОП Ротар О.С., 2016. – 103 с.

23

Сєдова Н.А. / Н. А. Сєдова, Р.К. Тараненко

Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Кіровоград: Ніка-Центр, 2016. – 675 с.

24

Терещенко Л.О.

Римське право : навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2015. – 157 с.

25

Ротар Н.М.

Цивільно-процесуальне право : навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2015. – 155 с.

26

Ротар Н.М.

Правознавство : мультимедійний підручник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2016.

27

Ткаченко І.М.

Практичні заняття з кримінального права України

Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2015.

28

Ткаченко І.М.

Практикум з дисципліни «Криміналістика»

Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2015. – 94 с.

29

Ткаченко І.М.

Складання нормативно-процесуальної документації: рекомендації щодо організації та діяльності практичного гуртка студентів КІРоЛ : посібник

Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2015.– 111 с.

30

Ткаченко І.М.

Практичні заняття з «Адміністративного права» України для студентів ВНЗ : навчально-методичний посібник

Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2015. – 120 с.

31

Бабич О.В.

Регіональна система розселення та збалансований розвиток в регіоні : навчальний посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2015. – 156 с.

Луцький інститут розвитку людини

32

Дем’янюк О.Й.

Основи наукових досліджень : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. – 120 с.

33

Караченцев В.Є.

Курсове і дипломне проектування медичних приладів і систем : навчальний посібник у 2 томах. – Том І.

536 с.

34

Бундак О.А.

Історія розвитку світового туризму : навчально-методичний посібник (для семінарських занять та самостійного вивчення курсу)

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. – 88 с.

35

Сушик І.В., Сушик О.Г., Мартинюк Я.М., Вісин В.В.

Етика бізнесу : навчальний посібник

Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2016. – 268 с.

36

Карлін М.І., Ліповська-Маковецька Н.І.

Податкові системи країн Амнрики [текст] : навчальний посібник

Луцьк.: Вежа-друк, 2015. – 232 с.

37

Карлін М.І., Ліповська-Маковецька Н.І.

Податкові системи країн Азії : навчальний посібник

Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 280 с.

38

Ліповська-Маковецька Н.І.

Інвестування. Конспект лекцій для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. –75 с.

39

Ліповська-Маковецька Н.І.

Інвестування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. –31 с.

40

Валецький Ю.Ю., Петрик О.І., Чижик В.В.

Використання засобів лікувальної фізичної культури для профілактики й лікування початкових форм плоскостопості в дітей дошкільного та шкільного віку : методичні рекомендації для студентів

Луцьк: ПрАТ Волинська обласна друкарня, 2016. – 32 с

41

Резнік О.І.

Долікарська медична допомога у невідкладних станах : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 56 с.

42

Глазирін І.Д., Борбенчук К.І.

Фізична реабілітація в хірургії : методичні рекомендації до семінарських і самостійних занять для студентів денної та заочноїформи навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» спеціальності 8.01020302 «Фізична реабілітація»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016 . – 72 с.

43

Андрійчук Ю.М., Гордійчук В.І.

Вимоги до написання курсової роботи : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» денної та заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 30 с.

44

Андрійчук Ю.М., Чижик В.В

Вимоги до написання випускної роботи : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та спеціальностей 7.01020302, 8.01020302 «Фізична реабілітація» денної та заочної форм навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 32 с.

45

Кирилюк В.В., Андрійчук Ю.М.

Вступ до спеціальності : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 44 с.

46

Кирилюк В.В.

Оздоровчий туризм та орієнтування : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 43 с.

47

Кирилюк В.В.

Легка атлетика та методика її викладання : методичні рекомендації до лекційних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 40 с.

48

Резнік О.І., Андрійчук Ю.М.

Спецкурс за професійним спрямуванням «Фізична реабілітація. Основи фізіотерапії» : методичні рекомендації для підготовки студентів до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 78 с.

49

Громик О.М.

Організація екскурсійної діяльності : методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм”

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 99 с.

50

Ольхова-Марчук Н.В.

Організація обслуговування туристів у готелях : методичні рекомендаціі для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 98 с.

51

Сушик О.Г.

Основи охорони праці : методичні рекомендації бакалаврам для підготовки до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 74 с.

52

Терлецький В.К.

Екологічний туризм : методичні рекомендації для бакалаврів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 64 с.

53

Кушпетюк О.І.

Основи музеєзнавства : методичні вказівки до семінарських занять та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 26 с.

54

Кушпетюк О.І.

Нормативно-правові акти з питань музейної справи для самостійного вивчення курсу «Основи музеєзнавства»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 102 с.

55

Закусило О.Ю.

Галузеве законодавство в соціальній роботі : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 44 с.

56

Закусило О.Ю.

Соціальна педагогіка : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 40 с.

57

Іванюк І.Я.

Психологія : методичні рекомендації до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 73 с.

58

Іванюк І.Я.

Психологія : методичні вказівки для студентів заочної форми Луцького інституту розвитку людини

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2015. – 38 с.

59

Іванюк І.Я.

Психологія : методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2015. – 20 с.

60

Іванюк І.Я.

Психологія міжособистісного спілкування : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2015. – 20 с.

61

Бундак О.А.

Соціальна робота в сфері зайнятості населення : навчально-методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів

Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 36 с.

62

Бундак О.А.

Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчально-методичні рекомендації до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 52 с.

63

Бундак О.А.

Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчально-методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів

Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 36 с.

64

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

65

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38с.

66

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

67

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

68

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

69

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

70

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

71

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

72

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

73

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

74

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

75

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

76

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

77

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

78

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

79

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

80

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

81

Рязанцев О.Є.

Комерційне право: методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

82

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

83

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

84

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

85

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

86

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

87

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

88

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

89

Рязанцева Н.О.

Цивільне процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

90

Рязанцева Н.О.

Цивільне процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної  форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

91

Рязанцева Н.О.

Інвестиційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 26 с.

92

Рязанцева Н.О.

Інвестиційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 26 с.

93

Рязанцева Н.О.

Судочинство в господарських судах : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 26 с.

94

Рязанцева Н.О.

Судочинство в господарських судах : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 22 с.

95

Рязанцева Н.О.

Судочинство в господарських судах : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Право» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

96

Туз Ю.О.

Аграрне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

97

Туз Ю.О.

Аграрне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

98

Туз Ю.О.

Нотаріат України : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

99

Туз Ю.О.

Нотаріат України : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

100

Туз Ю.О.

Земельне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 22 с.

101

Туз Ю.О.

Земельне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

102

Попов А.А.

Методичні рекомендації з написання контрольних робіт                                         з дисципліни «Митне право» для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

103

Попов А.А.

Актуальні проблеми господарського права : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

104

Попов А.А.

Методичні рекомендації з проведення занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с

105

Попов А.А.

Бюджетне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 22 с.

106

Попов А.А.

Господарське право : методичні рекомендації до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

107

Попов А.А.

Юридична техніка : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» ОКР «магістр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015.  – 38 с.

108

Пікалюк С.С.

Трудове право : методичні вказівки та завдання до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 40 с.

109

Пікалюк С.С.

Конституційно-процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 28 с.

110

Пікалюк С.С.

Актуальні проблеми адміністративного права : методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 16 с.

111

Пащук Т.В.

Кримінальний процесс : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Право» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 32 с.

112

Пащук Т.В.

Теоретичні основи судових експертиз : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 8.03040101 «Право» ОКР «магістр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 22 с

113

Савич С.С.

Медіаторство в Україні : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 7.03040101 «Правознавство» ОКР «спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с

114

Савич С.С.

Медіаторство в Україні : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 7.03040101 «Правознавство» ОКР «спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2015. – 38 с

115

Савич С.С.

Медіаторство в Україні : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» ОКР «магістр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с

116

Савич С.С.

Господарське законодавство : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 7.030401 «Право» ОКР «спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с

117

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

118

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

119

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

120

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право: методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

121

Рязанцев О.Є.

Комерційне право: методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

122

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

123

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

124

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

125

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

126

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

127

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

128

Рязанцев О.Є.

Комерційне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «бакалавр» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

129

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

130

Рязанцев О.Є.

Цивільне та сімейне право : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 38 с.

131

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 30 с.

132

Рязанцев О.Є.

Господарське процесуальне право: методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2015. – 34 с.

133

Караченцев В.Є.

Комп’ютерна схемотехніка : конспект лекцій з курсу «Комп’ютерна схемотехніка» для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 152 с.

134

Герасимчук  Г.А.

Інформаційні технології : конспект лекцій для студентів за напрямом «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання

Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 66 с.

135

Смолярчук Н.Ю.

Казначейська справа : опорний конспект лекцій для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної і заочної форми навчання

Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. ‒ 61 с.

136

Смолярчук Н.Ю.

Бюджетна система : опорний конспект лекцій для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"

Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. ‒  80 с.

137

Бундак О.А.

Інформаційний дизайн у документознавстві : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» ОКР «магістр»

Луцьк, 2016. – 24 с.

138

Бундак О.А.

Інформаційний дизайн у документознавстві: навчально-методичні вказівки для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» ОКР «магістр»

Луцьк, 2016. – 28 с.

139

Коць М.О.

Основи психодіагностики та психоконсультування : методичні рекомендації до самостійної роботи

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 42 с.

140

Мамчич Я.М.

Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті : методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 132 с.

141

Жалко Т.Й.

Основи корпоративної культури : методичні вказівки для студентів-магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 32 с.

142

Ляшук Н.В.

Теорія та методологія соціальних комунікацій : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. – 21 с.

143

Васюра Р.В.

Діловодство в юридичній практиці : методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 24 с.

144

Зволинська Л.Я.

Інформаційні війни : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

ЛІРоЛ Університету «Україна»,  2016. – 52 с.

145

Ляшук Н.В.

Інформаційний сервіс Інтернет : методичні рекомендації  до практичних занять і самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016. –  27 с.

146

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Банківська системі» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 20 с.

147

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 18 с.

148

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 18 с.

149

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Банківські операції» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 22 с.

150

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 21 с.

151

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 20 с.

152

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 14 с.

153

Гаврилюк Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент організації» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» заочної форми навчання, з дисципліни «Маркетинг»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2016. – 20 с.

154

Євтух О.Т.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Міжнародні фінанси»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 31 с.

155

Євтух О.Т.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Міжнародні фінанси»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 32 с.

156

Євтух О.Т.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Міжнародні фінанси»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 34 с.

157

Євтух О.Т.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Міжнародні фінанси»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 42 с.

158

Євтух О.О.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Фінансовий ринок»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 32 с.

159

Євтух О.О.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Фінансовий ринок»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 32 с.

160

Євтух О.О.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Фінансовий ринок»

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2016. – 36 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

161

Пономаренко В.І., Лисенко В.І., Милиця К.М., Волошина І.М., Бакланов М.С.

Дієтотерапія кардіологічних хворих до і після оперативного лікування : методичний посібник

Бердянськ: Азовпринт», 2016. – 90 с.

162

Александров Д.В., Тараненко Г.Г., Олексен-ко Р.І.

Логіко-політичні студії : навчальний посібник

Мелітополь: Колор Принт, 2015. – 229 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

163

Базика Є.Л.

Теоретико-методологічні проблеми психології : навчальний посібник для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 8.03010201 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр»

Миколаїв: ММІРоЛ, 2015. – 51 с.

164

Гаркуша О.М., Гаврилюк С.П., Новосад Н.І., Стиценко О.В.

Організація ресторанного господарства : [конспект лекцій]

Миколаїв: ФОП Головко О.А., 2015. – 289 с.

165

Гаркуша О.М., Крамаренко І.С.

Реінжиніринг бізнес-процесів : [навчальний посібник]

Миколаїв: ФОП Головко О.А., 2015. – 78 с.

166

Гаркуша О.М., Гаврилюк С.П., Ганганов В.М.

Економіка підприємств готельного господарства та туризму : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.]

Миколаїв: ФОП Головко О.А., 2015. – 360 с.

167

Горбатюк В.М.

Географія туризму : [опорний конспект лекцій]

Миколаїв: ФОП Головко О.А., 2015. – 88 с.

168

Довгань Н.Ю. / Н.Ю. Довгань, К.О. М'ясоєденков, М.Ю. Короп

Рухливі ігри : навч. посібник

К.: КНТЕУ, 2015. – 156 с.

169

Довгань Н.Ю. / Н.Ю. Довгань, Л.Б. Биковська, Н.Г. Чайченко

Фізичне самовдосконалення студентів : навч. посібник

К.: КНТЕУ, 2015. – 372 с.

170

Кандюк-Лебідь С.В.

Газетно-журнальні видання : [конспект лекцій]

Миколаїв: Дизайн и полиграфия, 2016. – 152 с.

171

Коваленко В.Є.

Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи : навчальний курс для підготовки магістрів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»]

Миколаїв: ММІРЛ, 2015. – 258 с. 

172

Коваленко В.Є.

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення : навчальний курс для підготовки бакалаврів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)»]

Миколаїв, ММІРЛ, 2015. – 212 с.

173

Коваленко В.Є.

Методичне забезпечення з дисципліни «Основи психосоматики та психогенетики» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія»

Миколаїв: Вид-во ММІРЛ «Університет «Україна», 2015.

174

Курган С.О., Стиценко О.В.

Барна справа : навчально-методичний посібник

Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2015. – 312 с.

175

Михайлик А.Г.

Соціологія культури : навчальний посібник: конспекти лекцій

Миколаїв, 2016. – 112 с.

Новокаховський гуманітарний інститут

176

Бугаєвський К.А.

Особливості практичного застосування фізичної реабілітації під час вагітності : навчально-методичний посібник

Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 102 с. (Затверджено на ЦМР ЗДМУ, протокол № 1 от 30.09.2015)

177

Бугаєвський К.А.

Використання фізичної реабілітації під час пологів та в післяпологовий період : навчально-методичний посібник

Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 96 с. (Затверджено на ЦМР ЗДМУ, протокол № 2 от 26.11.2015)

178

Бугаєвський К.А.

Peculiarities of the Application of Physical Rehabilitation in Obstetrics. Physical Rehabilitation and Therapy while Pathological Pregnancy and Delivery : еducational-methodological manual – навчально-методичний посібник

Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 103 р. (Затверджено на ЦМР ЗДМУ, протокол № 2 от 26.11.2015).

Полтавський інститут економіки і права

179

Бацман О.С., Глоба С.М., Голованова Д.В., Каркач А.В., Клевака Л.П., Мякушко Н.С.

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкової атестації на отримання освітнього рівня бакалавр з соціальної роботи напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота», галузь знань «Соціальне забезпечення» : посібник

К.: Університет «Україна», 2016. – 229 с.

180

[В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова] ; за заг. ред. проф. В. В. Галунька.

Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право : посібник

Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.

181

За заг. ред. Короєда С.О

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [текст]. Станом на 20 січня 2016 р. : посібник

К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 528 с.

182

Лаврик Г.В.

Кооперативне право: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика, 6.030509 (скороченого терміну навчання) «Облік і аудит» і спеціальностей 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Полтава: ПУЕТ, 2015. – 317 с.

183

Гета А.В.

Основи оздоровчого фітнесу : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2015. – 114 с.

184

Гета А.В.

Біометричні дослідження у фізичній реабілітації : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2015. – 67 с.

185

Гета А.В.

Теорія і методика юнацького спорту і спорту вищих досягнень : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2015. – 110 с.

186

Гета А.В.

Методика навчання основ здоров’я : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2015. – 87 с.

187

Гета А.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності» : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2015. – 83 с.

188

Гета А.В.

Теорія і методика спортивної підготовки : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2016. – 116 с.

189

Гета А.В.

Основи адаптивного спорту : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права,  2016. – 77 с.

190

Гета А.В.

Теорія, технології і види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2016. – 217 с.

191

Гета А.В.

Методики адаптивного фізичного виховання : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2016. – 145 с.

192

Волошко Л.Б.

Метаболізм рухової активності: методичні вказівки до практичних занять : посібник

Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2016. – 42 с.

Рівненський інститут

193

Власюк О.В., Сидорук В.Й., Трофимович В.В., Шанюк В.І.

Віхи історії України (1939-1991) : хрестоматія

Рівне: Волинські обереги, 2015. – 448 с

194

Юхименко П.І., Загурський О.М., Бойко С.В., Півторак М.В., Ладюк О.Д. та ін. / за заг. ред. П. І. Юхименка

Фінансово-економічний словник : навч. посіб. – 2-ге вид., виправл. і доповн.

Біла Церква: Білоцерківський навчально-науковий виробничий комплекс «Освіта», 2015. – 396 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

195

Дутчак Ю.В., Кравчук Л.С.

Основи спортивного менеджменту : [методичні вказівки до самопідготовки для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини»]

К.: Університет «Україна», 2015. – 93 с.

196

Дутчак Ю.В.

Методичні вказівки до самопідготовки для студентів напряму підготовки “Здоров’я людини”

Хмельницький: ХНУ, 2015. – 80 с.

197

Дутчак Ю.В.

Основи теорії „Спорт для всіх” : [методичні вказівки до практичних занять та самопідготовки студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»]

Хмельницький: ХНУ, 2016. – 44 с.

198

Дутчак Ю.В.

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування сфери фізичної культури і спорту [методичні вказівки до практичних занять та самопідготовки студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»]

Хмельницький: ХНУ, 2016. – 65 с.

199

Кравчук Л.С., Чайковський М.Є., Конєв В.І., Завроцький О.І.

Особливості застосування методів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи : [навч.-метод. посібн.]

Хмельницький, 2016. – 286 с.

200

Крупа В.В.

Основи медичних знань : [навчально-методичний посібник]

Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2015. – 187 с.

201

Чайковський М.Є.

Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі : [навчальний посібник]

К. : Університет „Україна”, 2015. – 152 с. (гриф МОН, лист 1/11-14805 від 09.10.2015 р.)

202

Чайковський М.Є.

Основи фізичної реабілітації : [навчальний посібник]

К.: Університет „Україна”, 2015. – 282 с. (гриф МОН, лист №1/11-14803 від 09.10.2015 р.)

203

Чайковський М.Є., Кравчук Л.С., Піонтковська В.М., Мурза В.П.

Психофізична реабілітація хворих при лікуванні гастродуоденальних виразок : [навчальний посібн.]

К. : Університет «Україна», 2015. – 273 с. (гриф МОН, лист №1/11-14804 від 09.10.2015 р.).

204

Чайковський М.Є.

Основи реабілітології : [навч. посібник]

К. : Університет „Україна”, 2015. – 172 с. (гриф МОН, лист №1/11-14797 від 09.10.2015 р.).

 

Підручники, посібники видані в Україні в 2014-2015 н.р.

№ з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, №_та дата про присвоєння грифу МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

 1. 

Бойко С. В.

Гроші і кредит: для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» посібник

Біла Церква, 2014. – 190 с.

 2.

Ломачинська І.М.

Якимюк Ю.П.,

Ломачинська Л.В.

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій. – 3-тє вид. перероб і доп.: навчальний посібник

К.: Центр учбової літератури, 2014. – 336 с.

 3.

Бойко С. В.

Статистика: 3-є вид., перероб і допов.

навчально-методичний посібник

Біла Церква, 2014. – 120 с.

 4.

Лубська М.В., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Козленко В.М.,

Качан К.Є.,

Косач Т. М., Олексійчук Л.В., Білозор Д.В.

Іслам у запитаннях і відповідях : навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»

К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. 

 5.

Плівачук К.В.

Соціально-педагогічна робота з батьками в закладах освіти: навчально-методичний посібник 3-є вид.

Біла Церква: КОІПОПК, 2014.-279с

 6.

Плівачук К.В., Цимбалюк В.І.

Калинонька: навчальний посібник

Біла Церква: КОІПОПК, 2014.-112 с.

 7.

Плівачук К.В., Цимбалюк В.І.

Барвінок: навчальний посібник

Біла Церква: КОІПОПК, 2014.-68 с.

 8.

Плівачук К.В., Цимбалюк В.І.

Журавлик:  навчальний посібник

Біла Церква: КОІПОПК,2014. -109 с.

 9.

Плівачук  К.В., Цимбалюк В.І.

Вербиченька: навчальний посібник

Біла Церква: КОІПОПК,2014.-115с.

10.   

Плівачук К.В.

Меморіальні дошки та пам’ятники міста Сквири

Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2015. – 128 с.

Вінницький соціально-економічний інститут 

11.   

Давиденко Г.В.

Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах  Європейського Союзу (психолого-ментальний, організаційний та соціальний аспекти): посібник

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 116 с. 

12.   

Колісник О.М.

Українсько-англійський словник медіатермінів: посібник

Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2015. – 86 с. 

13.   

Ільницький М.П.

Інформатика та інформаційні технології. Ч. 1: навч. посібник

Вінницький інститут Університету «Україна», 2014. – 79 с.

14.   

Ільницький М.П.

Інформатика та інформаційні технології. Ч. 2: навч посібник

Вінницький інститут Університету «Україна», 2014. – 124 с.

15.   

Лазарєва М.В.

Правові інформаційні системи: навчальний посібник

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2015.  – 105 с.

16.   

Макац В.Г.,

Макац Д.В,

Макац Є.Ф,

Макац Д.В.,

Куц О.О.,

Іщенко О.В.

Основи теоретичної підготовки за фахом "здоров'я людини і фізична реабілітація" (навчальний посібник)

Вінниця, ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. -  78 с.

17.   

Макац В.Г.,

Макац Д.В,

Макац Є.Ф.

Біофізичний атлас функціонально-вегетативної системи людини (Реабілітаційний і функціонально-вегетативний прогноз) (посібник)

Вінниця, ТОВ "Нілан-ЛТД",  2014, - 120 с.

18.   

Макац В.Г.,

Макац Д.В,

Макац Є.Ф,

Макац Д.В.,

Куц О.О.,

Ляшкова Н.О., Осійська В.В., Якобчук Л.М.

Основи сучасної реабілітації навч. посібн. для самостійної роботи студентів гуманітарного фаху очної, заочної та дистанційної форми навчання

Вінниця: «Наукова ініціатива» Української національної академії природознавства, 2015. – 207 с.

19.   

Мурашин О.Г.

Загальна теорія держави і права

підручник

К.: Університет «Україна», 2014. – 561 с.

20.   

Балахонова О.В.,

Захарченко В.І. 

Управління проектами у трансформаційній економіці навч. пос.

Одеса: ОНПУ, Атлант, 2015. − 80с.  

21.   

Швед В.В.,

Боковець В.В.

Управління логістичними системами

Навчальний посібник

Вінниця: ВФЕУ ТОВ «Мерк’юрі-Поділля», 2014. – 319 с. (№ 1/11-18195 від 27.11.2013) 

22.   

Швед В.В.,

Поліщук І.І.

Управління персоналом

Навчальний посібник

Вінниця: ВФЕУ ТОВ «Мерк’юрі-Поділля», 2014. – 281 с. (№ 1/11-517610 від 18.11.2013) 

Дубенська філія

23.   

Мальчик М.В., Васюк І.В.,  Вознюк АЯ.

Компетентнісно орієнтована економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання   (навчально-метод. посіб.)

Дубно; Київ: Ун-т "Україна", 2015. - 320 с. : табл., іл. -314 с., - ISBN 978-966-388-528-5  

Дніпропетровська філія

24.   

Коренюк П.І.

Економіка природокористування: навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. філ. Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". - Дніпропетровськ: Акцент, 2014. - 273 с. : рис., табл. 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

25.   

Безус А.М., Шафранова К.В.

Державне регулювання зовнішньоеконо-мічної діяльності регіону Навч. посібник

Київ:АМУ, 2015.-200с. 

Івано-Франківська філія

26. 

Гринчишин Т.М.,

Николайчук Я.М.

Контроль та діагностика інформаційних систем: Навчальний посібник

К.: Університет Україна, 2015. – 315с.

27. 

Чигур І.І.,

Чигур ЛЯ.

Генетичні та еволюційні алгоритми: Навчальний посібник

 Івано – Франківськ. ІФНТУНГ. – 2014.

28. 

Чигур І.І.,

Чигур Л.Я.

Штучні нейромережі в системах автоматизації: Навчальний посібник

Івано – Франківськ. ІФНТУНГ. – 2014.

29. 

Чигур Л.Я., Кучмистенко О.В

Основи моніторингу технологічних об’єктів галузі. Лабораторний практикум

Івано – Франківськ. ІФНТУНГ. – 2014

30. 

Грицкевич С.Г

Цивільне право  (загальна частина)

Навчально-методичний посібник

Івано – Франківськ. 2015

Карпатський інститут підприємництва

31.   

Андрійцьо В.М.

Микола Садовський і Закарпаття (до 160-річчя з дня народження М.Садовського) (науково-популярне видання)

Ужгород: Видавництво «Гражда», 2015. — 48 с.

32.   

Кобаль В.І.

Організація й управління навчально-виховним процесом у початковій школі

(навчальний посібник)

Мукачево: Видавництво МДУ, 2015. — 140 с.

33.   

Марусинець М.М., Чегі Т.Т.

Диференціальна психологія

(навч. посібник)  

К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. — 124 с.

34.   

Троханяк О.С.,

Чопей В.С.

Соціологія (посібник)

Бережани, 2014 р. — 333 с. 

Кіровоградський інститут розвитку людини

35.   

Черненко О.В.

Організація та методика наукових досліджень. Посібник

Кіровоград : Вид. центр КІРоЛ, 2013. – 374 с.

36.   

Тараненко Р.К.

 Валеологія (окремі аспекти) Навчальний посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2014. – 120 с.

37.   

Тараненко Р.К.

 Фізична реабілітація та загальний догляд за хворими на ДЦП Навчально-методичний посібник

 Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2014, 100 с.

38.   

Тараненко Р.К.

 «Словник-довідник із реабілітології» Навчальний посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2014, 70 с.

39.   

Поцілуйко І.І.

 Арм-реслінг для студентів методичний посібник

Кіровоград : ІВВ УІКРВ, 2014. –54 с.

40.   

Сєдова Н.А.

Організація та методика наукових досліджень Посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2015. – 103 с.

41.   

Терещенко Л.О.

 Римське право Навчально-методичний посібник

Кіровоград : ФОП Ротар О.С., 2015. – 157 с.

Луцький інститут розвитку людини 

42.   

Дем’янюк О.Й., Єжижанська Т.С.

Основи ділового етикету у сфері соціальних комунікацій навч. посіб.

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. – 152 с.

43.   

Дем’янюк О. Й.,

Жалко Т.Й

Організація інформаційного й документаційного забезпечення управління в органах державної влади: посібник

Луцьк: Луцький ін-т розвитку людини; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. – 116 с

44.   

Сушик І.В.,

Сушик О.Г., Мартинюк Я.М., Вісин В.В.

Етика бізнесу – електронний посібник

Луцький НТУ. – 2015.

45.   

Дем’янюк О.Й

Основи ділового етикету у сфері соціальних комунікацій: навч. посіб.

 Луцьк : Луцький ін-т розвитку людини У-ту «Україна»; ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. – 152 с. 

46.   

Дем’янюк О.Й.

Воєнна історія Волині: історичні нариси: в 4 т. Т.2: ХІХ ст. – початок ХХ ст.

Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 288 с. 

47.   

Дем’янюк О.Й.

Волинський пантеон: Схід – 2014

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 60 с.

48.   

Глазирін І.Д., Олексіянко Я.І., Петришен Ю.В.

Фізичне виховання. Теоретичний курс для студентів ВНЗ непрофільних напрямів підготовки: навч. посіб.

Черкаси: «Вертикаль». – 2014. – 204 с. (Гриф МОН України № 11‑9584 від 06.06.2013 р.) 

49.   

Попов А.А.

Європейське судочинство. Навч. посібник

Луцьк: ЛІРоЛ, 2015. - 173 с. 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

50. 

Бабич М.М.

Міжнародні економічні відносини в контексті продовольчої безпеки: навчальний посібник

Миколаїв: «Іліон», 2014. – 67 с.

51. 

Базика Є.Л.

Психологія (конспект лекцій): навч.посіб для студентів заочної форми навчання

 Миколаїв: ММІРоЛ ВНЗ «Україна», 2014. – 96 с.

52. 

 Довгань Н.Ю. М’ясоєденков К.О., Короп М.Ю.

Рухливі ігри: навч. посібник для студентів, аспірантів та викладачів фіз. виховання

Київ, КНТУ, 2014 – 125 с. 

53. 

 Довгань Н.Ю., Биковська Л.Б., Чайченко Н.Л.

Фізичне взаємовдосконалення студентів: навч. посібник для студентів, аспірантів та викладачів фізичного виховання

К.: КНТУ, 2014 – 389 с.

54. 

Зельдіс В.В.

Фондовий ринок: актуальні аспекти розвитку: Посібник

Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2014. – 276 с.

55. 

Єрмілов В.С.

Громадська медична допомога півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) популяризація та впровадження наукової медицини: Посібник

Миколаїв: Видавець ПП Ірина Гудим, 2014. – 596с.

56. 

Козаченко Л.А.

Центральний банк та грошово-кредитна політика: Посібник

Миколаїв: ПП Шамрай, 2014. – 70 с. 

Полтавський інститут економіки і права

57.   

Коломієць П.В.

Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності Навч. посіб.

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2014. – 204 с.

58.   

Коломієць П.В.

Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні посібник

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2014. – 178 с.

59.   

Коломієць П.В.

Правове регулювання підприємницької діяльності за Цивільним кодексом України посібник

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2014. – 417 с

60.   

Коломієць П.В.

Правове регулювання підприємницької діяльності за Господарським кодексом України посібник

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2014. – 237 с.

61.   

Бойко Г.М.

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Навчальний посібник

К. : Талком, 2014. – 165 с 

Рівненський інститут

62.   

Власюк О.В.,

Сидорук В.Й., Трофимович В.В.

Віхи історії України (1939-1991) (хрестоматія)

Рівне: Волинські обереги, 2015. – 448 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

63.   

Фрадинська А.П.

Формування адекватних професійних очікувань майбутніх фахівців соціально-психологічного спрямування. Навчально-методичний посібник

ХІСТ Університет «Україна», 2014. – 80 с.

64.   

Фрадинська А.П.

Основи спеціальної психології та педагогіки. Навчально-метод. посібник

Хмельницький: ХІСТ Університет «Україна», 2014. – 269 с.

65.   

Левицька Л.В.

Тренінг особистісного зростання. Навчально-методичний посібник

Хмельницький: ХІСТ Університет «Україна», 2015. –  55 с.

66.   

Левицька Л.В.

Діагностика в психосоматиці. Навчально-методичний посібник

Хмельницький: ХІСТ Університет «Україна», 2015. – 50 с.

67.   

Чайковський М.Є.

Основи реабілітології (навчально-методичний посібник)

Університет «Україна», 2015, 199 с.

68.   

Чайковський М.Є.

Основи фізичної реабілітації (навчально-методичний посібник)

Університет «Україна», 2014, 212 с.

69.   

Чайковський М.Є., Кравчук Л.С.,

Мурза В.П.,

ПіонтковськаВ.М

Психофізична реабілітація при лікуванні гастродеуденальних виразок (навч. пос.)

Університет «Україна», 2015, 316 с.

70.   

Бойко С.В., Загурський О.М., Юхименко П.І., Чайковський М.Є.

Фінансово-економічний словник: за заг. ред. П.І. Юхименка. Навчальний посібник. – 2-ге вид.

Біла Церква, Білоцерківський навчально-науково виробничий комплекс «Освіта», 2015. – 368 с.

Базова структура

Інженерно-технологічний інститут

Кафедра автомобільного траспорту та соціальної безпеки

71.   

Архангельський Г.В., Воробйов М.С., Гапонов В.С., Дубинець О.І. та інші

Деталі машин. Розрахунок та конструювання. Підручник   

К: «Талком», 2014,. – 684с., лист № 1/11-10443 від 08.07.2014

Кафедра сучасної інженерії

72.   

Гладка Т.М.,

Малишев В.В.

Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Інформаційно-довідкове видання. – К.: Університет «Україна», 2014. – 62c.

73.   

Малишев В.В.,

Крєтов В.В.,

Гладка  Т.М.

Технічна термодинаміка та теплопередача Навчальний посібник

Київ, Університет «Україна», 2015. - 257с.

74.   

Малишев В.В.,

Гладка Т.М., Лукашенко Т.Ф.

Бізнес та інвестиції в галузі нанотехнологій Конспект лекцій

К.: Університет «Україна», 2015. – 49 с.

Інститут права та суспільних відносин

Кафедра теорії права та міжнародної інформації

75.   

Сухицька Н.В.

Правове забезпечення соціальної допомоги Курс лекцій: навч. посібник За заг. ред. проф. А.О.Ярошенко. –

 К.: Університет «Україна», 2014. – 238 с. 

76.   

Мурашин О.Г.

Загальна теорія держави і права (Підручник)

К.: Університет «Україна», 2014. – 561с., (№ 1/11-1741 від 05.02.2014р.)

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права

77.   

Остафійчук Г.В.

Кримінальне переслідування

Х., 2014. – 210 с.

78.   

Остафійчук Г.В.

Процесуальні гарантії кримінального провадження

Х. : Золота миля, 2015. – 357 с.

79.   

Ямкова І.М.

Господарське право Навч.посіб.

К.: Ун-т «Україна» -88 с.

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

80.   

Доценко А.І.

Міста, селища та села Київщини

Навч.посібник

Київ.: Університет «Україна», 2015.-117 с. УДК 908(477.41)(036)

81.   

Дробязко С.І.

Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування:  монографія

Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 204 с.

82.   

Івашов М.Ф.,

Івашова Л.М., Дробязко С.І.,  Шевченко В.М.,    Атамас О.П.,

Вініченко О.М.

Основи бухгалтерського обліку та аудиту. за заг. ред. М.Ф. Івашова. Навч.посіб.

Д. : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 341 с. - ІSBN 978-966-97392-4-7. (№1/11-19171 від 10.12.2013 р.)

83.   

Пішеніна Т.І.,

Рудюк Л.В., Коротєєва А.В., Нестеренко С.С.

Управління грошовими потоками

Навчальний посібник

К.: Університет «Україна»,  2014р. -144с.

Кафедра маркетингу

84.   

Кутліна І.Ю., Коваленко О.В., Григорчук  Г.В.

Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая

К.: ДП «Вид. дім «Персонал» 2015. – 606 с. Гриф  МОНУ. Лист № 14/18-Г- 1904 від 17.07.08 

Кафедра фінансів та банківської справи

85. 

Захарчук О.В.

Економіка насінництва. Посібник

К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 272

86. 

Пішеніна Т.І.,

Рудюк Л.В., Коротєєва А.В., Нестеренко С.С.,

Фінансовий менеджмент: Навч. посіб

К.: Університет «Україна», 2015. – 306 с.

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра української мови, літературИ та східних мов

87.   

Белімова Т.В.

Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст. посібник

К.: Університет «Україна», 2015. – 160 с. (№ 1/11-5403 від 21.06.2010 р.)

88.   

Белімова Т.В.

Історія української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. навчально-метод. комплекс

К.: Університет «Україна», 2015. – 52 с.

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

89.   

Тюптя Л.Т.,

Іванова І.Б.

Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. – 3-е вид., перероб. і доп.

К.: Знання, 2014. – 575 с. (лист №14/18.2-2331 від 29.12.2003р.)

90.   

Пузіков Д.О.

Педагогіка: навчальний посібник

К.: Педагогічна думка, 2014, 208 с

91.   

Пузіков Д.О.

Державна політика: підручник

К. : НАДУ, 2014. – 452 с.

 

Перелік підручників і посібників, виданих в Україні протягом 2013/2014 н.р.

№ з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, лист МОН України про присвоєння грифу (№_від__)

Білоцерківський інститут економіки та управління

 1.

Юхименко П.І., Загурський О.М.,

Бойко С.В.,

Цибок В.О.

Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського

ДННУ «Акад. фін. Управління». Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К. : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2013. – 727 с.

 2.

Бойко С.В.

Гроші і кредит: посібник

Біла Церква, 2014. – 148 с.

 3.

Бойко С.В.

Статистика: навчально-методичний посібник

2-ге вид., перероб і допов. - Біла Церква, 2014. – 120 с.

 4.

Перерва В.С.

Православне духовенство та графиня О. В. Браницька (1-ша третина ХІХ ст.) // XVI Лебединцевські читання

Біла Церква, 2014. – С. 14-25.

 5.

Перерва В.С.

Антонівка та Косяківка: з історичної та духовної спадщини

Біла Церква, 2014. – 56 с.

 6.

Перерва В.С.

Скарга ротецької вчительки до Св. Синоду на поч. ХХ ст. // ХХ Лебединцевські читання

Біла Церква, 2014. – С. 12-18.

Вінницький соціально-економічний інститут

 7.

Потоцька І.С.,

Штифурак В.С.

Психологічна корекція тривожності та стресу у дітей (навчально-методичний посібник)

Вінниця: ВСЕІ Університет «Україна», 2014. – 184 с.

 8.

Чернілевський Д.В.,

Євтух М.Б., Таланчук П.М.

Духовна культура особистості. 3-є вид., випр. і доп. (навчальний посібник)

Вінниця: АМСКП, 2013. – 416  с.

 9.

Чернілевський Д.В.,

Джеджула О.М., Гунько Н.А.

Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін: навчальний посібник (навчальний посібник)

Вінниця, ВСЕІ Університет «Україна»,  2014. – 206  с.

 10.

Макац В.Г., Макац Е., Макац Д.В.

Біофізичний атлас функціонально-вегетативної системи людини

(навчальний посібник)

Вінниця, ВСЕІ Університет «Україна», 2014 – 28 с.

 11.

Макац В.Г., Макац Д.В., Куц О.О., Іщенко О.В.

Основи теоретичної підготовки за фахом «Здоров’я людини і фізична реабілітація»  (навчальний посібник)

Вінниця, ВСЕІ Університет «Україна», 2014, 79 с.

 12.

Саранча І.Г.

Майстерність інклюзії. Досвід Ізраїлю Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник/ [кол.авт.; за заг. ред. С.П. Миронової]

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієка, 2014. – Ч 2. – 184 с.

Дубенська філія

 13.

Кутузов М.Р.

Аудит навчальний посібник

Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – У 2-х ч. Ч. 1. – 396 с.

 14.

Омельчук В.В.

«Загальні основи педагогіки» – навчальний посібник

Рівне: Волинські обереги, 2013. – 168 с.

 (лист № 1/11-4481 від 27.02.2013 року)

Карпатський інститут підприємництва

 15.

Ребрик М.М.

Фінансове право (навчально-методичний посібник)

Видавництво Гражда, Ужгород, 2013. 40 с.

 16.

Шинкар І.П.

Патріотичний пафос поезії Яра Славутича (навч.-метод. посібник).

Хуст, 2013. — 62 с.

 17.

Продан І.М.

Дівчина з легенди» (Розвідка про життєву долю Марусі Чурай) (навчально-методичний посібник).

Тернопіль: Астон, 2013. — 60 с.

 18.

Продан І.М.

Літературознавчі вікторини 9-11 класах для вчителів-словесників (навчально-методичний посібник).

Тернопіль: Астон, 2013. — 90 с.

 19.

Марфинець Н.В.

Вивчення літературного краєзнавства в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття (навч.-метод.пос.).

Ужгород, 2014. — 27 с.

 20.

Гачек Т.С.,

Дадак О.О., Грабовський Р.С.

Страхування. Короткий тлумачний словник.

ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького, - Львів, 2013.- 24с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

 21.

Черненко О.В.

Організація та методика наукових досліджень Посібник

Кіровоград: Вид. центр КІРоЛ, 2013. – 374 с.

 22.

Тараненко Р.К.

Валеологія (окремі аспекти) Навчальний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2014. – 120 с.

 23.

Тараненко Р.К.

Фізична реабілітація та загальний догляд за хворими на ДЦП Навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2014, 100 с.

 24.

Тараненко Р.К.

Словник-довідник із реабілітології Навчальний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2014, 70 с.

 25.

Тараненко Р.К.

Загартування дорослих і дітей Методичний посібник

Кіровоград: ІВВ УІКРВ, 2014. – 35 с.

 26.

Сєдова Н.А.

Основи наукових досліджень Навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2014. – 90 с.

 27.

Рубан Л.О.

Соціологія права Навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2014. – 178 с.

Луцький інститут розвитку людини

 28.

Богачук В.С., Старушкевич А.В.

Криміналістична характеристика злочинів: навч. посіб.

К.: вид-во НВТ »Правник», 2013. – 80 с.

 29.

Богачук В.С.,

Старушкевич А.В.

Відомості про злочинця і потерпілого в структурі криміналістичної характеристики сексуальних убивств: навч. посіб.

К.: вид-во НВТ »Правник», 2013. –130 с.

 30.

Старушкевич А.В.

Розслідування корисливих убивств: навч. посіб.

К.: вид-во НВТ «Правник», 2013. –120 с.

 31.

Гордійчук В.І.,

Чижик В.В.

Теоретико-методичне обґрунтування методики факультативних занять з фізичної культури для 5-9 класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів

Луцьк: ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2013. - 32 с.

 32.

Андрійчук Ю.М.

Волейбол: орієнтовна програма для секційних занять (для груп віком 14-16 років, 3-4 рік навчання) Навчально-методичний посібник для вчителів та тренерів

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2013.

 33.

Фукс Л.П.

Навчально – методичний - посібник «Методика занять зі студентами спеціальних медичних груп»

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2013 – 230с.

 34.

Фукс Л.П.

Навчально – методичний – посібник «Плавання та методика його викладання» (2013р.)

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2013 – 130с

 35.

Довгун Ф.Ф.,

Дручик В.Д.,

Хриплюк О.П.

Легка атлетика Навчально-методичний посібник

Луцьк : Вежа-Друк, 2013.­ 228 с.

 36.

Дем’янюк О.Й.,

Пасюк І.М.

Воєнна історія Волині: іст. нариси : в 4 т. Т.1.: Давня доба – кін.ХVІІІ ст.

Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 236 с.

 37.

Єжижанська Т.С.

Комунікаційний дизайн: курс лекцій

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2014. – 140 с.

 38.

Єжижанська Т.С.

Прес-служба : курс лекцій – 2-е вид.

Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2014. – 135 с.

 39.

Максимович Я.В.

Інженерія програмного забезпечення.  Навчально-методичний посібник.

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини, 2013.- 86

 40.

Ліщина Н.М.

Основи комп’ютерних технологій. Навчально-методичний посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2013.- 80с.

 41.

Чижик В.В.,

Гурковський О.М., Довгаль В.І.,

Ястремський О.О.

Фізіологія спорту

(метод. посіб.)

Кременець, 2013. – 43 с.

 42.

Чижик В.В.,

Гурковський О.М.,

Довгаль  В.І.

Основи фізичної реабілітації та лікувальної фізичної культури (навч.-метод. посіб.)

Кременець, 2013. – 78 с.

 43.

Чижик В.В.,

Банах В.І.

Біомеханіка спорту (навч.-метод. посіб.)

Кременець, 2013. – 51 с.

 

Хмельницький інститут соціальних технологій

 44.

Ходаківська О.М.

Соціально-психологічні чинники виникнення стресу у сімейних стосунках молодої сім’ї (Навчальний посібник)

К.: «Талком», 2014. – 481с. (гриф МОН – Лист №1/11-19174 від 10.12.2013 р.)

 45.

Матвійчук Т.В.

Теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології (навчальний посібник)

Хмельницький, ХІСТ Університету «Україна», 2014. – 420 с. (Лист № від 24.06.2014 р.)

 46.

Волинець Н.В.

Тренінг ділового та неформального спілкування: (методичний посібник)

Хмельницький, ХІСТ Університету «Україна», 2013. – 83 с.

 47.

Курняк Л.М.

Стан довкілля Хмельницької області: (навчальний посібник)

Хмельницький: ХІСТ, 2013. – 84с.

Полтавський інститут економіки і права

 48.

Сахно Т.В.,

Кожушко Г.М., 

Семенов А.О.,

Дугніст Л. В.

Міжнародне технічне регулювання:

навчальний посібник

Полтава : ПУЕТ, 2013. – 352 с. [Електронний ресурс]

 49.

Бойко Г.М.

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ч. 1) / навч. пос.

Полтава: ПІЕП, 2014. – 202с.

 50.

Бойченко Л.Д.

Педагогічна майстерність у структурно-тематичних схемах: навч.  посібник

Полтава : ПІЕП. 2014.

 51.

Лаврик Г.В

Державні стандарти освіти та національне освітнє законодавство навчальний посібник

К.: «Центр учбової літератури». – 2014. – 208 c. (Лист № 1/11 – 8267 від 15.05.2013 р.)

 52.

Озерський І.В.

Юридична психологія (особливості відбору та підготовки фахівців)

науково-практичний посібник

К.: «Талком», 2014. – 182с.

 53.

Озерський І.В.

Кримінальний процес України: практикум

К.: «Талком», 2014. – 129с.

Базова структура університету в м. Києві

Інженерно-технологічний інститут

Кафедра сучасної інженерії

54.

Мраморнов Б.С.
Малишев В.В.

Основи колоїдної хімії Конспект лекцій

 

К. : Університет «Україна», 2013. – 186 с.

Інститут соціальних технологій

Кафедра реабілітації

55. 

Коломиец А.Ф., Шамич А.Н.

Киевский футбол на рубежах времен. Люди, события, факты. Судейство матчей. IV т. (1913-2013 гг.) Підручник

Науково-публіцистичне видання «А-Депт» – К. – 2013. – с. 696.

Кафедра психології

 56. 

Сердюк Л.З.

Порівняльна психологія: навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2014. — 176 с.

 57.

Питлюк-Смеречинська О.Д.

Психологія сексуальності: навчально-методичний посібник.

К.: «Талком», 2014. — _ 201 с.

 58.

Берещук О.М.

Методика викладання психології: навчальний посібник

Навч.-методичне видання  – К.: «Таком», 2014 – 132 с.

 59.

Берещук О.М.

Навчально-методичний комплекс дисцилінии «Історія психології» для студентів спеціальності 6.030102 – психологія (методичні рекомендації)

Навч.-методичне видання  – К.: Університет «Україна», 2014. – 79с.

 60.

Агаєв Н.А.,

Кокун О.М.,

Пішко І.О., Лозінська Н.С., Герасименко М.В., Ткаченко В.В.

Психологічне забезпечення розвитку лідерських майбутніх офіцерів: Методичний посібник.

К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2014. – 209 с.

 61.

Максименко С.Д., Клименко В.В., Максименко К.С., Панасенко Н.М., Цехмістер Я.В.

Диференційна психологія. підручник

За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка.

К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. - 600 с.

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

 62.

Коптюх Л.А.

Матеріали на основі паперу і картону для паковального виробництва та поліграфії. Навчальний посібник

Університет «Україна», 370 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

 63.

Ломачинська, І.М., Загурська С.М

Гендерний вимір владних комунікацій. Навчальний посібник

Біла Церква, 2014. – 206 с.

 64.

Ломачинська, І.М.

Якимюк Ю.П., Ломачинська Л.В.

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій Навчальний посібник 3 - тє вид., доп. і перероб. -

К.: Вид.-во «Знання», 2014 . – 415 с.

Інститут права та суспільних відносин

65.

Галунько В.В., Іншин М.І., Мурашин О.Г., Фрицький Ю.О.

Правознавство. Випускний курс: [навчальний посібник]

Вид. 2-ге доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 2013. – 324 с.

66.

Дадерко Л.Ф., Сердюк В.П.

Кримінальне право України. Особлива частина. Навчально-практичний посібник

«Юридична наука» 2014 р.

67. 

Милько В.І.

Діяльність спецслужб в Україні // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 1: Історичні нариси / Упорядн. О.П. Реєнт; Ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.

К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – С. 217–234.

68. 

Милько В.І

Позиція депутатів IV Державної думи щодо «галицького питання» // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 1: Історичні нариси / Упорядн. О.П. Реєнт; Ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.

К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – С. 326–333.

Інститут комп’ютерних технологій

69. 

Бовсуновська К.,

Зеленський  К.

Методи оптимізації і прийняття математичних рішень, навчальний посібник

Університет «Україна», 2014, 30 п.л.

70. 

Зеленський К.,

Ігнатенко В.Н.,

Поліновський В.В.

Комп’ютерні методи цифрової обробки сигналів та зображень, навчальний посібник

Університет «Україна», 2014, 30 п.л.

71. 

Зеленський К.

Кіт Г.В.,

Чумаченко О.І.

Комп’ютерне  моделювання систем. навчальний посібник

Університет «Україна», 2014, 30 п.л.

 

Перелік підручників і посібників, виданих у межах України за 2012/2013 н.р.

№ п/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, лист МОН України про присвоєння грифу (№_від__)

Білоцерківський інститут економіки та управління

 1.

Загурський О.М.

Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: навч. посіб. .

К.: Центр учбової літератури, 2013. – 471 с. Гриф МОН молодь спорту

 2.

Бойко С.В.,

Гошовська В.В.,

Цибок В.О.,

Юхименко П. І.

Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С. І. Юрія.

К.: ЦУЛ; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с. (Лист № 1/11-4514 від  03.06.2011 р.)

 3.

Юхименко П.І.,

Бойко С. В.

Актуальні проблеми фінансової думки України: навчально-методичний посібник

Біла Церква, 2012. – 119 с.

 4.

Загорський О.М., Гошовська В. В.

Наскрізна ділова гра «Підприємство»: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності фінанси і кредит) / за заг.  ред.  О.М. Загурського.

Біла Церква: Білоцерківський інститут економіки та управління, 2013. – 50 с.

 5.

Будугай О.Д.

(у співавт. з

Малинкою М.М.)

Основні щаблі життя любомудра // Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах: методичний посібник/ за заг. ред. Г.Л. Токмань. М.П. Корпанюка

Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2012. – 420 с. – С. 26-38 (№ 1.4./ 1 В-Г-483 від 29.06. 2011р.)

 6.

Коваленко Л.І., Коваленко П.Л.

Охорона праці в галузі: навчальний посібник.

Біла Церква, 2012 – 183 с.

7. 

Плівачук К.В.

Болонський процес і система освіти в Україні: навчальний посібник для студентів магістратури

Біла Церква: Білоцерківський інститут економіки і управління університету «Україна», 2012. – 108 с.

Вінницький соціально-економічний інститут

8. 

Ільницький М.П.

Інтернет-технології і ресурси  (посібник)

Вінниця: Вінницький інститут Університету «Україна», 2013-112 с.

9. 

Заболотний Г.М,

Захарченко В.І, Ступницький А.М.

Ринкова трансформація економіки регіону Підручник

Вінниця: Консоль, 2012. – 536 с. (лист від 13.02.12 №1/11-1869)

10.   

Передрій С.С.

Гроші та кредит: теоретичний і практичний аспекти

Київ-Вінннця: РВЦ «Ерудит», 2012. – 222с.

11.   

Чернилівський Д.В.

Духовна культура особистості: посібник

Київ-Вінниця: Академія креативної педагогіки, 2013. – 384 с.

12.   

Давиденко Г.В.

Українсько-англійський глосарій основних термінів з психології

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна»,  2012. – 17 с.

13.   

Давиденко Г.В.

Англо-український словник економічних термінів

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна»,  2012. – 35 с.

14.   

Давиденко Г.В.

Культурологія.  Словник

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна»,  2012. – 20 с.

Дубенська філія

15.   

Гаврилів О.С. Тарський А.Р.

Довідник з фізики для абітурієнтів

Львів: СПОЛОМ, 2012 – 116 с.

Івано-Франківська філія

16.   

Глазунова С.М.

Конституційне право України

Навч. посіб. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013 – 284с.

17.   

Глазунова С.М.

Муніципальне право України

Навч. посіб. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013 – 100с.

18.   

Копей Б.В,

Онисько О.Р.,

Борущак Л.О.,

Роп’як Л.Я.

Автоматизоване проектування різальних інструментів. Навчальний посібник

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 208c. № 1/11-5144 від 23.06.2011 р.

Кіровоградський інститут розвитку людини

19.   

Воробйов В.В.,  Горлов Є.В., Курінний В.В., Соболь Є.Ю.

Екологічна безпека: Навчальний посібник

К.: НТК, 2013. – 402 с. (Лист МОН від 17.11. 2012 року)

20.   

Воробйов В.В.,  Горлов Є.В., Курінний В.В., Соболь Є.Ю.

Санітарно-епідеміологічна безпека: Навчальний посібник

К.: НТК, 2013. – 402 с. (Лист МОН від 19.10. 2012 року)

21.   

Воробйов В.В.,  Горлов Є.В., Курінний В.В., Соболь Є.Ю.

Охорона здоров’я: Навчальний посібник

К.: НТК, 2013. – 290 с. (Лист МОН від 18.12. 2012 року)

22.   

Черненко О.В.

Організація та методика наукових досліджень Посібник

Кіровоград: Вид. центр КІРоЛ, 2012. – 374 с.

23.   

Тараненко Р.К.

Валеологія (окремі аспекти) Навчальний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2013. – 120 с.

24.   

Тараненко Р.К.

Фізична реабілітація та загальний догляд за хворими на ДЦП Навчально-методичний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2013, 100 с.

25.   

Тараненко Р.К.

Словник-довідник із реабілітології Навчальний посібник

Кіровоград: ФОП Ротар О.С., 2013, 70 с.

Луцький інститут розвитку людини

26.   

Тулашвілі Ю.Й.

Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп’ютері: Навч. пос.

Луцьк: Видавництво «Медіа», 2012.– 224 с. (№1/11-519 від 17.01.12р.)

27.   

Караченцев В.Є..

Проектування комп’ютерних систем і мереж: методичний посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2012.–106с.

28.   

Караченцев В.Є.

Охорона праці в галузі Методичний посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини, 2013. – 66 с.

29.   

Караченцев В.Є. 

Перетворюючі пристрої. Методичні рекомендації до самостійних робіт студентів спеціальностей «Прилади точної механіки», «Медичні прилади та системи».

Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2012.–56с.

30.   

Ліщина Н.М.,

Жигаревич О.К.

Інформаційні системи та мережі. Методичний посібник до лабораторних робіт студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2013.–80с.

31.   

Ліщина Н.М.,

Ліщина В.О.

Теорія ймовірностей та математична статистика Навчально-методичний посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2012.- 116с.

32.   

Чижик В.В.

Глава у навч. посібн Адаптивні можливості серцево-судинної системи та фізична працездатність учнів гімназії та загальноосвітньої школи / В. В. Чижик, І.О. Чижик, О.М. Гурковський // Школа сприяння здоров’ю: організація фізичного виховання учнів / Навч. пос. За ред. Поташнюк Р.З., Мишковця О.А, Волинця Ю.Й. –

Луцьк: «Надстир’я», 2012 . – С. 30-47.

33.   

Чижик В.В.

Глава у навч. посібн. Додатковий урок футболу як засіб підвищення організованої рухової активності школярів// Школа сприяння здоров’ю: організація фізичного виховання учнів / Навч. Пос.  За ред. Поташнюк Р.З., Мишковця О.А, Волинця Ю.Й.

Луцьк: «Надстир’я», 2012 . – С. 100-111

34.   

Сітовський А.М.,

Чижик В.В., Чайковський Д.Й.

Фізіологічні основи диференційованої фізичної підготовки школярів з урахуванням темпів їх біологічного дозрівання / Школа сприяння здоров’ю: організація фізичного виховання учнів

Луцьк: Надстир’я», 2012. – С. 14-29

35.   

Сітовський А.М.

Особливості планування занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах / Школа сприяння здоров’ю: організація фізичного виховання учнів

Луцьк: «Надстир’я», 2012. – С. 139-151

36.   

Сітовський А.М.

Лікувальна фізична культура при найбільш поширених захворюваннях дітей і підлітків / Школа сприяння здоровю: організація фізичного виховання учнів

Луцьк: «Надстир’я», 2012. – С. 195-254

37.   

Гордійчук В.І

Чижик В. В.

Теоретико-методичне обґрунтування методики факультативних занять з фізичної культури для 5-9 класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів / Метод. посіб. для вчителів загальноосвітніх шкіл та тренерів

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2013. - 32 с.

38.   

Андрійчук Ю.М.

Волейбол: орієнтовна програма для секційних занять (для груп віком 14-16 років, 3-4 рік навчання) Навчально-методичний посібник для вчителів та тренерів

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2013.

39.   

Довгун Ф. Ф.

Дручик В.Д.

Хриплюк О.П.

Легка атлетика Навчальний посібник

Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2013р .- 145 с

40.   

Фукс Л.П.

Методика занять зі студентами спеціальних медичних груп Навчально-методичний - посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2013 – 230с

41.   

Фукс Л.П.

Плавання та методика його викладання Навчально-методичний - посібник

Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2013 – 130с

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

42.   

Юрін Є.Г.

Податковий менеджмент Підручник.

Миколаїв: Іліон, 2013.

43.   

Грищенко Г.В.

В.І.Вернадський про науковий світогляд (посібник)

Миколаїв, Видавництво «Яслав», 2013. – 48 с.

44.   

Назаров О.А.

Судебная практика использования результатов психофизиологической экспертизы (исследования) с использованием полиграфа в Украине (посібник)

Одесса: НДЕКЦ при ГУМВС Украины в Одесской области, 2012 – 31 с.

45.   

Назаров О.А.

Пам’ятка судді щодо нормативно-правової обґрунтованості проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу в Україні (посібник)

Одесса: НДЕКЦ при ГУМВС Украины в Одесской области, 2013 – 15 с.

46.   

Назаров О.А.

Пам’ятка судді щодо орієнтовних питань, які можуть виноситися на вирішення судової психологічної експертизи в кримінальному впровадженні, цивільному та адміністративному судочинстві (посібник)

Одесса: НДЕКЦ при ГУМВС Украины в Одесской области, 2013 – 16 с.

Рівненський інститут

47.   

Назаревич В.В., Ставицький О.О., Ставицька О.Г.,

Борейчук І.О.

Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобій. Навчальний посібник

Рівне: Принт Хауз, 2013. – 260 с. (№ 1/11-17258 від 06.11.2012 р.)

48.   

Нікитенко Д. В.,

Мельник П.В.,

Варналій З.С.,

Тарангул Л.Л.

Податкова політика України Навчальний посібник / за ред. П.В. Мельника

К.: Знання України, 2011. – 505 с. (№ 1/11-6341 від 19.07.2011 р.)

49.   

Стахів О.А.,

Гордійчук А.С., Кузнєцова Т.В., Збагерська Н.В.

Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства. Навчальний посібник

Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2012. – 256 с. (№ 1/11-5210 від 17.04.2012 р.)

Хмельницький інститут соціальних технологій

50.   

Сметанський М.І. Галузяк В.М., Шахов В.І.

Педагогіка (навчальний посібник)  у вид., випр. і доп

Вінниця: Видавництво ТОВ фірма «Планер», 2012. – 400 с.

51.   

Дражниця С.А. Склабінська А.І. , Федорук Л.Д. 

Фінансовий аналіз (навчальний посібник) за заг. ред. д.е.н., проф. М.П. Войнаренка

Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 342с. (№1/11-16773 від 29.10.2012 р.)

52.   

Дражниця С.А.

Електронна комерція (навчальний посібник)

Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 182 [2] с. (гриф МОН – Лист №1/11-16774 від 29.10.2012 р.)

53.   

Волинець Н.В.

Тренінг ділового та неформального спілкування: (методичний посібник)

Хмельницький, ХІСТ Університету «Україна», 2013. – 83 с.

54.   

Курняк Л.М.

Стан довкілля Хмельницької області: (навч. посібник)

Хмельницький: ХІСТ, 2012. – 84с.

55.   

Матвійчук Т.В.

Теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології (навчальний посібник)

Хмельницький, ХІСТ Університету «Україна», 2013. – 283 с.

Базова структура

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра технології харчування

56.   

Ромоданова В.О.

Методи контролю харчових виробництв

К.: Університет «Україна»,2012-208с. гриф МОН лист № 1/11-5792 від 26.04.12

Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

57.   

Лукашенко Т.Ф.

Екологічна хімія Навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2012. – 269с.

58.   

Брускова Д.-М.Я.,

Гладка Т.М.,

Малишев В.В.

Загальна та неорганічна хімія Опорний конспект лекцій. Частина I.

Київ: Університет «Україна», 2012. – 151с.

59.   

Мраморнов Б.С.
Малишев В.В.

Основи колоїдної хімії Конспект лекцій

К.: Університет «Україна», 2013. – 186с.

Кафедра автомобільного транспорту

60.   

Дубинець О.І.,

 Лудченко О.А., Чередник В.М.

Посібник з організації виконання дипломного проекту для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

К.: Університет «Україна», 2012.-с. 119

61.   

Білоус Б.Д.,

Бурковський А.С., Стукота С.А. та інші

Армійські автомобілі. Експлуатація військової автомобільної техніки Навчальний посібник

Л: Друкарня Академії сухопутних військ ім. Петра Сагойдачного, 2012, 540С, лист №1.4/18-Г-2070 від 02.10.2008

62.   

Сухенко Ю.Г.,

Сарана В.В.,

Сухенко В.Ю.

Технологічне обладнання плодоовочевих переробних виробництв: Навч. посібник

К.: НУБіП України, 2012. – 421 с.

Кафедра дизайну

63.   

Горбик О.Р.

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурних та дизайнерських проектів громадських будинків та споруд (навчально-методичний посібник-довідник)

К: Університет «Україна», 2012 – 37с. (№ 1/11-9080 від 30.09.2010 р.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГВЙ

Кафедра реабілітації

64.   

Маслов В.М.

Гандбол технологія навчання та тренування в дитячо-юнацьких спортивних школах та школах олімпійського резерву: підручник.

К.: «СПД Чалчинська Н.В.», 2013. – 244 с.

65.   

Маслов В.М.

Гандбол технологія підготовки команд вищої спортивної майстерності: підручник.

К.: «СПД Чалчинська Н.В.», 2013. – 236 с.

66.   

Ковтонюк М.В.

Курортологія: навчально-методичний посібник.

К.: Університет «Україна», 2013. – 42 с.

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

67.   

Лавриненко Д. Г.

Майстерність публічного виступу. Способи комунікативного впливу педагога на учнів. / Педагогічна риторика: збірник тренінгів. Навчальний посібник

3,75 д.а., , готується до друку КНЕУ, 2013)

 

68.   

Лавриненко Д. Г.

Основи емоційної саморегуляції в процесі спілкування / Психологія спілкування: збірник тренінгів. Навч. посібник

2 д.а., готується до друку КНЕУ, 2013.

69.   

Лавриненко Д. Г.

Формування професійної спрямованості особистості студентів економічного університету. Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету. Науково-практичне видання

0,5 д.а., готується до друку КНЕУ, 2013

70.   

Лавриненко Д. Г.

Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування. Стилі спілкування. Психологія ділових переговорів /Психологія спілкування. Навч. посібник

1,5 д.а., готується до друку КНЕУ, 2013.

Кафедра психології

71.   

Кокун О.М.,

Пішко І.О.,

Хоружий С.М.

Чоловіки та жінки у Збройних Силах України: гендерний аспект: Методичний посібник

К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 153 с.

72.   

Кокун О.М.,

Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Герасименко М.В., Ткаченко В.В.

Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: Методичний посібник

К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 433 с.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра поліграфічних технологій в пакованні

73.   

Коптюх Л.А.

Види і властивості паперу для друку Навч.посібник

Київ, Університет «Україна» 2012 – 298 с. (№1.4/18-Г-2124 від 30.11.2007 р.)

Кафедра менеджменту туризму

74.   

Мунін Г.Б.

Ціноутворення в туризмі Підручник

Видавництво Кондор, 2013 350с.

75.   

Мунін Г.Б.

Готельно-ресторанний бізнес Підручник

Видавництво Кондор, 2012 320с

Інститут права та суспільних відносин

76.   

Галунько В.В., Долгий С.А.,

Рудич М.В.,

Сердюк В.П., Терещенко А.Л., Фаст О.О.

Правознавство: професійний курс (Навчальний посібник)

м. Київ, видавництво «Університет «Україна», 2013 р. – 200 с.

77.   

Галунько В.В., Олефір В.І.,

Гридасов Ю.В.,

Іванищук А.А. , Короєд С.О.

Адміністративне право України: підручник Т. 1: Загальне адміністративне право. Академічний курс (Підручник)

м. Херсон, видавництво «ХМД», 2013 р. – 396 с.

78.   

Галунько В.В., Фрицький Ю.О., Мурашин О.Г., Олефіра В.І. та інші

Правознавство. Випускний курс [навчальний посібник]. – упорядники: В.В. Галунько, Ю.О. Фрицький, О.Г. Мурашин \ За заг. ред. В.І. Олефіра; вид 2-ге. Доповнене і перероблене

м. Київ, видавництво «Університет «Україна», 2013 р. – 324 с.

79.   

Мурашин О.Г.

Актуальні проблеми теорії держави і права Навч. посіб.

К.: Університет «Україна», 2013. – 202-233 с.

80.   

Сухицька Н.В.,

Терещенко А.Л.

Європейське судочинство права Навчальний посібник

 

К.: Університет «Україна», 2013. – 308-318с.

81.   

Сухицька Н.В.,

Терещенко А.Л.,

Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання Навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2013. – 91 с.

82.   

Сухицька Н.В.,

Мурашин О.Г.

Основи права Європейського Союзу Посібник

К.: Вид-во У «У», 2012.( від  13. 02.2012 №1/11-1842)

83.   

Мурашин О.Г., Фрицький Ю.О., Галунько В.В.

Правознавство. Випускний курс: навчальний посібник автори-упорядники: В. В. Галунько, М.І. Іншин, О.Г. Мурашин, Ю.О. Фрицький та ін.; за заг. Ред.. В.І. Олефіра; вид. 2-ге доповнене і перероблене

К.: Університет «Україна», 2013. – 324 с.

84.   

Галунько В.В.

Адміністративне право України у 2-х томах: підручник Том 1: Загальне адміністративне право. Академічний курс

Херсон: ХМД, 2013 – 396  с.

85.   

Фрицький Ю.О.

Альбом схем і таблиць з курсу «Конституційне право України Навчальний посібник

К: Університет «Україна», 2013 р., 34с.

86.   

Фрицький Ю.О., Галунько В.В.

Правознавство. Випускний курс». Видання 2-ге, доповнене і перероблене Навчальний посібник

К: Університет «Україна», 2013 р., 324 с.

Інститут комп’ютерних технологій

87.   

Забара С.С.,

Дехтярук М.Т

Комп’ютерні мережі посібник   

  під грифом МОН, 208 с., 2013р.

Факультет біомедичних технологій

88.   

Піляшенко-Новохатний А.І.

Інструментальні методи в мікробіології: навч. посіб.

К. : Ун-т "Україна", 2012. - 131 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-388-429-5

 

Перелік підручників та навчальних посібників, виданих у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» впродовж 2009-2012 р.р. 

№ з/п

Назва і вид публікації (підручник, посібник)

П.І.Б авторів

Видавництво, гриф МОНМС України

Підрозділ

Рік видання

1

Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія): навчальний посібник

Цілина М.М.

К.: Університет «Україна», 2009. – 220 с.

Гриф МОН України

Кафедра української мови та літератури

2009

2

Юридична клініка: навчальний посібник

Сухицька Н.В.

К.: Університет «Україна», 2009. – 428 с.

Гриф МОН України

Кафедра теорії та історії держави і права

2009

3

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: навчальний посібник для дистанційного навчання (видання 2-ге)

Горбаченко Т.Г.

К.: Університет «Україна», 2009. – 312 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2009

4

Технічні засоби справочинства: навчальний посібник

Бохан В.Г.

К.: Університет «Україна», 2009. – 360 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2009

5

Оптимізація витрат електроенергії в закладах харчування: навчальний посібник

Зенцев В.Г.

К.: Університет «Україна», 2009. – 232 с.

Кафедра природничих наук та інформатики

2009

6

Краєзнавчо-пошукова робота в навчальному закладі: навчальний посібник

Плівачук К.В.

Біла Церква: Видавець Пшонківський, 2009. – 76 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

7

Логіка та методологія науки: навчальний посібник

Товт І.С.

Біла Церква, 2009. – 155 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

8

Соціологія: навчальний посібник, укладений з елементами кредитно-модульної технології навчання

Шахрай В.М.

Біла Церква, 2009. – 230 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

9

Ділова англійська мова (для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Фінанси» в умовах модульно-рейтингової системи навчання): навчальний посібник

Назаренко Н.С.

Біла Церква, 2009. – 42 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

10

Фінансовий аналіз: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання

Загурський О.М., Юхименко П.І., Бойко С.В., Гошовська В.В.

Біла Церква: Білоцерківський інститут економіки та управління, 2009. – 127 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

11

Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. – 3 вид.

Коваленко Л.І.

Біла Церква, 2009 – 261 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

12

Методологія наукової діяльності (2-ге видання): посібник

Чернілевський Д.В.

К.: Вид-во Ун-ту «Україна», 2009. – 480 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

13

Духовна культура особистості: посібник

Чернілевський Д.В.

Київ-Вінниця: Академія креативної педагогіки, 2009. – 384 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

14

Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Васюра В.А.

Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 132 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

15

Моделювання та оптимізація у менеджменті: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 145 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

16

Моделювання задач управління інвестиціями: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 178 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

17

Педагогіка: Модульний курс. Модуль ІV. Теорія виховання: навчальний посібник

Глазиріна В.М.

Горлівка, 2009. – 87с.

Горлівський регіональний інститут

2009

18

Психологія управління: навчально-методичний посібник з дисципліни

Приснякова Л.М.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 52 с.

Дніпропетровська філія

2009

19

Корпоративне управління: навчально-методичний посібник

Шафранова К.В., Перелигін М.М.

Житомир: Полісся, 2009. – 488 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2009

20

Практикум з іноземної мови для студентів кафедри «Міжнародна інформація»: навчальний посібник

Василюк І.М., Якимчук Р.П., Концідайло Р.В.

Житомир: Полісся, 2009. – 220 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2009

21

Математичне програмування: навчальний посібник

Кулик Л. П.

Житомир: Полісся, 2009. – 140 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2009

22

Правознавство: Творчі завдання. Книга друга: посібник

Кобаль В.І., Машіка В.Т., Томаш Ю.В.

Ужгород: Ліра, 2009. – 146 с.

Карпатський інститут підприємництва

2009

23

Інтерактивний маркетинг: посібник

Чучка І.М., Студеняк І.П.

Кондор, 2009. – 218 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2009

24

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту за напрямом «Менеджмент» ОКР «бакалавр»: посібник

Чучка І.М., Проскура В.Ф., Лизанець А.Г.

Кондор, 2009. – 168 с.

Карпатський інститут підприємництва

2009

25

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: посібник

Вічевич А.М., Максимець О.В.

Професіонал, 2009. – 224 с.

Карпатський інститут підприємництва

2009

26

Анатомія: методичний посібник для самостійної роботи студентів

Царенко О.Д.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009. – 32 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2009

27

Практикум з «Української мови за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Фінанси»: посібник

Мильніченко Н.О.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009. – 106 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2009

28

Практикум з «Української мови за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»: посібник

Мильніченко Н.О.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009. – 117 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2009

29

Криміналістика: практичний посібник

Ткаченко І.М.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009. – 146 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2009

30

Прикладне програмне забезпечення: навчальний посібник

Кохно О.О.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009. – 156 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2009

31

Фінанси (теорія і практика фінансів України та зарубіжних країн): навчальний посібник

В’юн В.Г., Наумов А.Ф., Наумова Л.М.

Миколаїв: 2009. – 224 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

32

Практикум з психології спорту: навчальний посібник

Сергієнко Л.П.

Х.: Освіта, виховання, спорт, 2009. – 139 с.

Гриф МОН України (№ 1-4/18-Г-1054 від 14.05.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

33

Методи наукових досліджень у фізичній культурі: навчально-методичний посібник

Сергієнко Л.П.

К.: Професіонал, 2009. – 226 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

34

Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи: навчально-методичний посібник

Сергієнко Л.П.

К.: Професіонал, 2009. – 240 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-514 від 22.02.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

35

Державне регулювання економіки: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Бабич М.М., Котикова О.І.

Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 11 д.а.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

36

Організація та методика соціологічних досліджень: навчальний посібник

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: ММІРоЛ, 2009. – 260 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1744 від 10.07.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

37

Спортивна генетика: підручник

Сергієнко Л.П.

Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. – 944 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-394 від 12.02.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

38

A Glimpse of English-Speaking countries: навчально-методичний посібник

Гришкова Р.О.

Миколаїв: 2009. – 126 с.

Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г-881 від 16.04.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

39

Методика викладання менеджменту: навчальний посібник

Матвієнко Л.П., Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв, 2009. – 268 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1026 від 8.05.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

40

Соціально-економічні основи зайнятості населення України: навчальний посібник

Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А.

К.: Університет «Україна», 2009. – 346 с.

Гриф МОН України (№14/18-г-2132 від 15.10.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

41

Міжнародна торгівля: навчальний посібник

Варзацький В.Д.

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 248 с.

Гриф МОН України (№ 272/1-А від 27.07.2009 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

42

Педагогіка вищої школи з методикою викладання профорієнтованих дисциплін: навчальний посібник

Волошко Л.Б.

Полтава: ПІЕП, 2009. – 174 с.

Полтавський інститут економіки і права

2009

43

Історія фізкультури (у запитаннях і відповідях): навчальний посібник

Бойченко Л.Д.

Полтава: ПІЕП, 2009. – 61 с.

Полтавський інститут економіки і права

2009

44

Становлення та розвиток спорту інвалідів: навчальний посібник

Бойко Г.М., Бабич Н.Л.

Полтава: ПІЕП, 2009. – 254 с.

Полтавський інститут економіки і права

2009

45

Педагогічна культура вчителя: навчальний посібник

Щербань П.М. (у співавторстві)

К.: Вища школа, 2009. – 222 с.

Полтавський інститут економіки і права

2009

46

Гендерні аспекти соціальної роботи соціальної роботи: навчальний посібник

Стрельник О.О.

Полтава: ПІЕП, 2009. – 174 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-6254 від 29.07.2009 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2009

47

Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів у сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих: науково-методичний посібник

Папуша В.В., Волянюк Н.Ю., Ложкін Г.В.

Рівне: ПринтХауз, 2009. – 224 с.

Рівненський інститут

2009

48

Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей

Гон М.М.

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с.

Гриф МОН України (№ 1-4/18-Г-2088 від 09.10.2008 р.)

Рівненський інститут

2009

49

Психологічне консультування та корекція: навчальний посібник

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2009. – 544 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2-1958 від 28.10.2002 р.)

Рівненський інститут

2009

50

Екологія та екологічне право: навчальний посібник

Кизима Р.А., Кухарчук В.М., Яковчук В.В.

Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.

Рівненський інститут

2009

51

Економічна безпека: навчальний посібник

За ред. З. С. Варналія, Нікитенко Д.В.

К.: Знання, 2009. – 647 с.

Рівненський інститут

2009

52

Практика інтегрованого навчання молоді з обмеженими функціональними можливостями у вищих навчальних закладах. Частина 1: навчальний посібник

Церклевич В.С.

Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2009. – 120 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

2009

53

Основи наукової діяльності: посібник

Сукач М.К.

К.: Університет «Україна», 2009. – 118 с.

Кафедра автомобільного транспорту

2009

54

Якість і сертифікація автомобільної продукції: посібник

Сукач М.К., Лудченко О.А.

К.: Університет «Україна», 2009. – 204 с.

Кафедра автомобільного транспорту

2009

55

Маркетинг: навчальний посібник

Кутіліна І.Ю., Бурова Я.Ю. (у співавторстві)

К.: МАУП, 2009. – 234 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2009

56

Реклама: навчальний посібник

Кутліна І.Ю., Бурова Я.Ю. (у співавторстві)

К.: МАУП, 2009. – 356 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2009

57

Проза українського модернізму 20-х років ХХ століття: навчальний посібник для дистанційного навчання

Белімова Т.В.

К.: Університет «Україна», 2009. – 160 с.

Кафедра української мови та літератури

2009

58

Українознавство: посібник

Сергійчук З.О.

К.: Університет «Україна», 2009. – 246 с.

Кафедра української мови та літератури

2009

59

Історія економічних вчень: навчальний посібник для студентів економічних спеціалізацій

Бутенко Л.Ф.

Видавнича корпорація «Смарт-Принт», 2009. – 10 д.а.

Кафедра загальноекономічних дисциплін

2009

60

Мікроекономіка: навчальний посібник

Покровська Н.В.

К.: ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 10 д. а.

Кафедра загальноекономічних дисциплін

2009

61

Відповідальність за адміністративні правопорушення: навчальний посібник

Демський Е.Ф., Демський О.С.

К.: Юрінком Інтер, 2009. –  416 с.

Гриф МОН України

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2009

62

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій: навчальний посібник

Ломачинська І.М.

К.: Університет «Україна», 2009. – 315 с.

Гриф МОН України

Кафедра документознавства та інформаційної діяльністі

2009

63

Промислово-прикладна естетика: навчальний посібник

Барна Н.В.

Луганськ: Видавництво СНУ імені В. Даля, 2009. – 200 с.

Гриф МОН України

Кафедра документознавства та інформаційної діяльністі

2009

64

Інформаційні технології в документознавстві: навчальний посібник

Ліпінська А.В.

К.: Університет «Україна»», 2009. – 200 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльністі

2009

65

Теорія та історія державного управління: навчально-методичний посібник

Бебик В.М. (у співавторстві)

Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 320 с.

Гриф МОН України

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2009

66

Політологія: наука і навчальна дисципліна: підручник

Бебик В.М.

К.: Каравела, 2009. – 496 с.

Гриф МОН України

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2009

67

3DS MAX 2009: руководство пользователя

Бурлаков М.В.

С.-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. – 1070 с.

Горлівський регіональний інститут

2009

68

Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: навчальний посібник

Кривов’яз Т.В.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 19 д.а.

Гриф МОН України

Кафедра банківської справи

2010

69

Проектування і дослідження комп’ютерних мереж: навчальний посібник

Лунтовський А.О., Мельник І.В.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 21 д.а.

Гриф МОН України

Кафедра комп'ютерної інженерії

2010

70

Мікробіологія: навчальний посібник

Бабенюк Ю.Д., Антипчук А.Ф.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 18 д.а.

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

2010

71

Загальні технології харчових виробництв: підручник

Калакура М.М. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна»», 2010. – 814 с.

Гриф МОН України

Кафедра технології харчування

2010

72

Спеціальне документознавство: навчальний посібник

Трач Ю.В., Кушнаренко Н.В.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 281 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2010

73

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Психологія праці»: навчально-методичний посібник

Кокун О.М.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 250 с.

Кафедра психології

2010

74

Університет майбутнього вчителя: навчальний посібник

Плівачук К.В.

Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 129 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

75

Соціальна психологія організацій і управління: підручник

Никоненко Ю.В., Власова О.І.

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

Гриф МОН України (№1/11-6278 від 29.07.2009 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

76

Охорона праці: навчальний посібник

Коваленко Л.І.

Біла Церква: 2010. – 224 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

77

Педагогіка вищої школи: підручник

Чернілевський Д.В.

Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес, 2010. – 408 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

78

Інформаційні системи і технології у фінансах: навчальний посібник для проведення практичних занять

Ільницький М.П.

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 88 с.

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

79

Налаштування операційної системи Windows XP для людей із особливими потребами: посібник

Ільницький М.П.

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 59 с.

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

80

Когнітивно-поведінкова корекція страхів школярів: навчально-методичний посібник

Томчук С.М.

Вінниця: ВОІПОПП, 2010. – 68 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

81

Українська філософія: підручник

Бичко А. К., Бичко І. В.

К.: КДУ ім. Т Шевченка, 2010. – 420 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2010

82

Типологія англійської та української мов. Морфологія: посібник

Рокосовик Н.В., Махінова В.В.

К.: НПУ, 2010. – 210 с.

Карпатський інститут підприємництва

2010

83

Етнографія України: навчальний посібник

Соколовська К.М.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2010. – 156 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2010

84

Українська етнологія Ч. ІІ: навчальний посібник

Соколовська К.М.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2010. – 189 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2010

85

Теорія ймовірностей та математичної ймовірності: методичний посібник

Панасенко Б.В.

Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2010. – 148 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2010

86

Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник

Сергієнко Л.П.

К.: КНТ, 2010. – 776 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1822 від 25.10.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

87

Спортивний отбор: теория и практика. Т. І-ІІ: підручник

Сергієнко Л.П.

К.: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 784 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-2038 від 12.09.2005 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

88

Офіс-менеджмент: управління сучасним офісом: навчальний посібник

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: Професіонал, 2010. – 216 с.

Гриф МОН України (14/18-Г-878 від 05.06.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

89

Організація та методика соціологічних досліджень: навчальний посібник

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: Атол, 2010. – 260 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1744 від 10.07.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

90

Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навчальний посібник

Михайлик А.Г., Матвієнко Л.П., Макаренко О.П.

Миколаїв: Атол, 2010. – 322 с.

Гриф МОН України (№14/18-г-2340 від 12.11.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

91

Педагогіка вищої школи з методикою викладання: посібник

Волошко Л.Б.

Полтава: ПІЕП, 2010. – 174 с.

Полтавський інститут економіки і права

2010

92

Олімпійський і професіональний спорт: посібник

Бойченко Л.Д.

Полтава: ПІЕП, 2010. – 48 с.

Полтавський інститут економіки і права

2010

93

Основи соціальної реабілітації в структурно-тематичних схемах: посібник

Бойченко Л.Д., Лишафай І.О.

Полтава: ПІЕП, 2010. – 185 с.

Полтавський інститут економіки і права

2010

94

Стратегія підприємства: навчальний посібник

Безпарточний М.Г., Березін О.В.

Ліра-К, 2010. – 224 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-2909 від 08.04.2010 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2010

95

Сучасний політик: практичний посібник політичного діяча

Ставицький О.О., Цимбалюк І.М.

Рівне: 2010. – 160 с.

Рівненський інститут

2010

96

Віктимологія та агресологія: навчальний посібник

Папуша В.В.

К.: АПН України, 2010. – 256 с.

Рівненський інститут

2010

97

Економіка сільськогосподарського підприємництва: навчальний посібник

Стахів О.О.

Рівне: НУВГП, 2010. – 427 с.

Рівненський інститут

2010

98

Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів у сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих: науково-методичний посібник

Папуша В.В.

Рівне: Принт Хауз, 2010. – 160 с.

Рівненський інститут

2010

99

Професійний стрес як чинник «вигорання» фахівців у системі «людина-людина»: навчальний посібник

Ходаківська О.М.

Хмельницький: ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», 2010. – 398 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

2010

100

Страхування. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник

Галімов А.В., Бастричев В.С., Михайловська І.М.

Хмельницький: ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», 2010. – 286 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

2010

101

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: підручник

Романенко Л.Ф., Калакура М.М. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна», 2010. – 488 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу, кафедра технологій харчування

2010

 102

Технологія автомобілебудування: навчальний посібник

Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.І., Дубинець О.І., Сухенко В.Ю.

К.: Університет «Україна», 2011. – 26 д.а.

Кафедра автомобільного транспорту

2011

 103

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України: навчальний посібник

Ворона П.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 12 д.а.

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2011

 104

Організаційно-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні: навчальний посібник

Куйбіда В.С.

К.: Університет «Україна», 2011. – 9 д.а.

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2011

 105

Публічна влада на місцевому рівні: стан і перспективи розвитку: навчальний посібник

Куйбіда В.С.

К.: Університет «Україна», 2011. – 4 д.а.

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2011

 106

Довкілля в Україні і людський фактор: навчальний посібник

Губарець В.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 8 д.а.

Кафедра журналістики

2011

 107

Практикум з екології. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни: навчально-методичний посібник

Кизима Р.А.

К.: Університет «Україна», 2011. – 6 д.а.

Кафедра екології

2011

108

Моделювання систем у середовищі MATLAB: навчальний посібник

Забара С.С., Гагарін О.О., Щербашин Ю.Д. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна», 2011. – 4 д.а.

Кафедра інформаційних технологій та програмування

2011

109

Комп’ютерні системи штучного інтелекту: навчальний посібник

Доля В.Г.

К.: Університет «Україна», 2011. – 17 д.а.

Кафедра інформаційних технологій та програмування

2011

110

Аналіз, моделювання та управління ризиками: навчальний посібник

Сорока П.М., Сорока Б.П.

К.: Університет «Україна», 2011. – 17 д.а.

Кафедра фінансів

2011

111

Французька мова. Друга іноземна мова: навчальний посібник

Майєр Н.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 19 д.а.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2011

 112

Німецька мова (за професійним спрямуванням) ч. ІІІ: навчальний посібник

Чиханцова О.А.

К.: Університет «Україна», 2011. – 14 д.а.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2011

 113

Соціальна робота: методика викладання: навчальний посібник

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

К.: Університет «Україна», 2011. – 19 д.а.

Гриф МОН України

Кафедра соціальної роботи

2011

 114

Етнопсихологія: підручник

Пірен М.І.

К.: Університет «Україна», 2011. – 31 д.а.

Гриф МОН України

Кафедра психології

2011

 115

Лексичний практикум English for Law: навчально-методичний посібник

Комарова Л.М.

К.: Університет «Україна», 2011. – 4 д.а.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2011

 116

Практикум з мікробіології: навчальний посібник

Антипчук А.Ф., Піляшенко-Новохатній А.І., Євдокименко Т.М.

К.: Університет «Україна», 2011. – 9 д.а.

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

2011

 117

Українознавство: навчальний посібник

Сергійчук З.О.

К.: Університет «Україна», 2011. – 11 д.а.

Кафедра української мови та літератури

2011

 118

Журналістика: вступ до фаху: навчальний посібник

Карпенко В.О.

К.: Університет «Україна», 2011. – 25 д.а.

Кафедра журналістики

2011

 119

Німецька мова. Друга іноземна мова: навчальний посібник

Карпусь А.К., Перковська І.Д.

К.: Університет «Україна», 2011. – 23 д.а.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2011

 120

Ділова французька мова. Друга іноземна мова: навчальний посібник

Майєр Н.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 13 д.а.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2011

 121

Міжнародний менеджмент: навчальний посібник

Гошовська В.В., Загурський О.М., Романенко Л.Ф., Цибок В.О., Юхименко П.І., Півторак М.В.

Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-5994 від 23.07.2009 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

 122

Історія економіки та економічної думки: підручник

Юхименко П.І., Леоненко П.М.

К.: Знання, 2011. – 646 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

 123

Бюджетна система: навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу заочної форми навчання

Бойко С.В., Гошовська В.В., Ісаєнко В.І., Рева Л.В., Цибок В.О.

Біла Церква, 2011. – 212 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

 124

Інвестиційний аналіз: навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу заочної форми навчання

Бойко С.В.

Біла Церква, 2011. – 215 с.

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

 125

Теорія та методологія соціальних комунікацій: посібник

Ломачинська І.М.

Біла Церква, 2011. – 40 с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2011

 126

Правознавство: навчальний посібник

Євсеєнко С.А.

Донецьк: ДААТ, 2011. – 314 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 127

Основи медико-психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях: навчально-методичний посібник

Суліцький В.В.

Горлівка, 2011. – 191 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 128

Психологічний портрет злочинця: науково-методичний посібник

Суліцький В.В.

Горлівка, 2011. – 118 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 129

Профілактика та попередження самогубств серед засуджених: навчально-методичний посібник

Суліцький В.В.

Горлівка-Донецьк: ЦТ, 2011. – 256 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 130

Психологічні основи ресоціалізації засуджених: навчально-методичний посібник

Суліцький В.В.

Горлівка-Донецьк: ЦТ, 2011. – 264 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 131

Учебное пособие по производственной практике по хирургической стоматологии

Кабанова Н.В.

Донецк: издатель Заславский А.Ю., 2011. – 144 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 132

Актуальные проблемы анестезиологии, хирургии и интенсивной терапии: учебное пособие для студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений 4 уровня аккредитации, интернов, врачей-хирургов и анестезиологов

Кабанова Н.В.

К.: Здоровье, 2011. – 560 с.

Горлівський регіональний інститут

2011

 133

Фінансова статистика: навчальний посібник

Мальчик М.В.

К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Гриф МОН України (№1/11–9208 від 04.10.2010 р.)

Дубенська філія

2011

 134

Університетська освіта: навчально-методичний посібник

Товканець Г.В.

К.: Кондор, 2011. – 181 с.

Карпатський інститут підприємництва

2011

 135

Порівняльна лексикографія англійської та української мов: навчальний посібник

Рокосовик Н.В.

К.: НПУ, 2011. – 51 с.

Карпатський інститут підприємництва

2011

 136

Literary Text Interpretation: навчальний посібник

Четова Н.Й.

Хуст: 2011. – 250 с.

Карпатський інститут підприємництва

2011

 137

Українська філософія. Етапи розвитку: підручник

За ред. Ярошовця В.І., Бичко А.К.

Ужгород: 2011. – 460 с.

Карпатський інститут підприємництва

2011

 138

Українська філософія в контексті світової: підручник

Бичко А.К.

К.: ПАРАПАН, 2011. – 502 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2011

 139

Фізична культура як спосіб життя: навчальний посібник

Лозюк М.Ю.

Ужгород: TIMPANI, 2011. – 123 c.

Карпатський інститут підприємництва

2011

 140

Менеджмент організації: підручник

Пєтков В.П. (заг. ред)

К.: Дакор, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-11620.1 від 20.12.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 141

Взаємодія органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник

Соболь Є.Ю.

К.: Дакор, 2011. – 208 с.

Гриф МОН України (№1/11-8.1 від 04.01.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 142

Безпека дорожнього руху в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю.

К.: КНТ, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-8.1 від 04.01.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 143

Діяльність державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект: навчальний посібник

Пєтков В.П., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю.

К.: КНТ, 2011. – 588 с.

Гриф МОН України (№1/11-11810.1 від 22.12.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 144

Реєстраційне право: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2011. – 312 с.

Гриф МОН України (№1/11-11797.1 від 22.12.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 145

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2011. – 216 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-1040 від 02.07.2007 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 146

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред..)

К.: Дакор, 2011. – 312 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-1040 від 02.07.2008 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 147

Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2011. – 216 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 148

Валютно-фінансові розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності підприємств: навчально-методичний посібник

Нестеренко О.С.

Кіровоград: КІРоЛ, 2011. – 108 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 149

Менеджмент якості: основи управління якістю: навчально-методичний посібник

Черненко О.В.

Кіровоград: КІРоЛ, 2011. – 156 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

 150

Фізіологія спорту: навчальний посібник

Чижик В.В.

Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. – 256 с., Гриф МОН України (№1/11-9552 від 15.10.2010 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

 151

Методи досліджень у фізичному вихованні: навчальний посібник

Чижик В.В., Дуднік О.К.

Луцьк: Луцький ін-т розвитку людини «Україна», 2011. – 280с.

Гриф МОН України (№1/11-9558 від 13.10.2011 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

 152

Екологічний туризм: навчальний посібник

Стасюк Л.Л., Терлецький В.К.

Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – 112 с.

Гриф МОН України (№1/11-10768 від 23.11.2011 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

 153

Термінологія вищої фізкультурної освіти з напрямку «Адаптивне фізичне виховання»: навчальний посібник

Карпюк Р.П., Сущенко Л.П.

К.: «Козарі», 2011. – 182 с.

Гриф МОН України (№14/18-2632ід 4.12.11 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

 154

Екологічне право України: навчальний посібник

Гапотій В.Д.

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 179 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальний технологій

2011

 155

Реабилитационная фитотерапия: навчальний посібник

Подшивалов Б.В.

Мелітополь: «Видавничий будинок МГТ», 2011 – 262 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальний технологій

2011

 156

Етика та соціальна відповідальність менеджменту: навчальний посібник

Шевчук О.С. (у співавторстві)

Миколаїв: 2011.-253 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-8649 від 15.09.2010 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

 157

Психомоторика: контроль та оцінка розвитку: навчальний посібник

Сергієнко Л.П., Чекмарьова Н.Г., Хаджинов В.А.

Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан» 2011. – 259 с.

Гриф МОН України (№370 від.21.03.2001 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

 158

Романтические стилевые течения в русской прозе 30-х родов ХХ века: учебное пособие

Логвин Г.П.

Николаев: Изд-ль Прокопчук Т.Ю., 2011. – 112 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

 159

Психологія та етика менеджменту: навчальний посібник

Шевчук О.С. (у співавторстві)

Миколаїв, 2011. – 285 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

 160

Практикум з психогенетики: навчальний посібник

Сергієнко Л.П.

Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2011. – 360 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

 161

Англійська мова за професійним спрямуванням «Law worldwide» для студентів І курсу спеціальності «Правознавство»: навчально-методичний посібник для практичних занять

Дяченко Н.В.

Полтава: ПІЕП, 2011. – 24 с.

Полтавський інститут економіки і права

2011

 162

Англійська мова за професійним спрямуванням «Англійська мова у ресторанному бізнесі» для студентів спеціальності переклад: навчально-методичний посібник

Лифар А.С.

Полтава: ПІЕП, 2011. – 30 с.

Полтавський інститут економіки і права

2011

 163

Криміналістика: підручник

Волобуєв А.Ф.

Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

Полтавський інститут економіки і права

2011

 164

Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім’ї: навчальний посібник

Папуша В.В.

Рівне: «Принт Хаус», 2011. – 184 с.

Рівненський інститут

2011

 165

Метрологічний контроль: навчально-методичний посібник

Кравчук Л.С., Дутчак Ю.В.

Хмельницький: Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2011. – 34 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

2011

 166

Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ: підручник

Захарчук О.В., Кропивко М.М., Кісіля М.І.

К.: ТОВ «Алефа», 2011. – 217 с.

Кафедра банківської справи

2011

 167

Шахрайство на фінансовому ринку. практичний посібник з протидії

Ковальчук Т.Т.

К.: УАФР, 2011. – 424 с.

Кафедра банківської справи

2011

 168

Ременные передачи

Дубинець О.І.

Одесса: Наука и техника, 2011. – 3,27 д.а.

Кафедра автомобільного транспорту

2011

 169

Теорія і комп’ютерне моделювання радіоелектронних кіл: навчальний посібник

Сташук В.Д.

К.: Університет «Україна», 2011. – 379 с.

Гриф МОН України

Кафедра побутової електронної апаратури

2011

 170

Обмірні роботи у проектах реконстуркції інтер`єрів житлових та громадських будинків: посібник

Горбик О.Р.

К.: Університет «Україна», 2011. – 73 с.

Гриф МОН України (№1/11-9080 від 30.09.2010 р.)

Кафедра дизайну

2011

 171

Страховий менеджмент (розділ 9 «Фінансовий моніторинг у страхових організаціях»): навчальний посібник

Залєтов О.М.

К.: КНЕУ, 2011. – 333/34

Гриф МОН України

Кафедра фінансів

2011

 172

Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації

Мурашин О.Г., Мірошниченко М.І.

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 328 с.

Кафедра теорії та історії держави та права

2011

 173

Социальная защита: история, теория, право

Севрюков Д.Г.

К.: 2011. – 142 с.

Кафедра теорії історії держави і права

2011

 174

Слідство і відеозапис: навчальний посібник

Сердюк В.П.

К.: Університет «Україна», 2011. – 110 с.

Кафедра господарського права

2011

 175

Кримінальне право України: посібник

Дадерко Л.Ф., Сердюк В.П.

К.: Університет «Україна», 2011. – 121 с.

Кафедра господарського права

2011

 176

Контроль і превірка господарської діяльності: коментар законодавства, нормативні акти, судова практика

Крупка Ю.М.

К.: Юрінком Інтер, 2011. – 296 с.

Кафедра господарського права

2011

 177

Операції з нерухомістю: коментар законодавства, судова практика

Крупка Ю.М.

К.: Юрінком Інтер, 2011. – 288 с.

Кафедра господарського права

2011

 178

Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі України: навчальний посібник

Мних М.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 248 с.

Кафедра фінансів

2011

 179

Регіональна економіка та інвестиційні можливості: навчальний посібник

Мних М.В.

К.: Університет «Україна», 2011. – 310 с.

Кафедра фінансів

2011

 180

Соціальне страхування: навчальний посібник

Стожок Л.Г.

К.: Університет «Україна», 2011. – 376 с.

Кафедра фінансів

2011

 181

Соціальна робота з людьми з особливими потребами: навчальний посібник

Iванова І.Б.

К.: Задруга, 2011. – 416 c.

Гриф МОН України (№ 1/11-11787 від 22 грудня 2010 р.)

Кафедра соціальної роботи

2011

 182

Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості: практикозорієнтований посібник

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В., Пузіков Д.О.

Вид-во Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011. – 436 с.

Гриф МОН України (Лист МОНМС України № 1/11-8776 від 21.09.2010 р.)

Кафедра соціальної роботи

2011

 183

Діагностування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: методичний посібник

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Малхазов О.Р.

К.: НДЦ, 2011. – 281 с.

Кафедра психології

2011

 184

Преса і Незалежність України: посібник

Карпенко В.О.

ДП «Нора-Друк», 2011. – 356 с.

Кафедра журналістики

2011

 185

Українознавство: посібник

Сергійчук З.О.

К.: Університет «Україна», 2011.– 150 с.

Кафедра української мови та літератури

2011

 186

Художня творчість Докії Гуменної: посібник

Коломієць О.В.

К.: 2011. – 212 с.

Кафедра української мови та літератури

2011

 187

Ділова українська мова: посібник для студентів не філологічних спеціальностей

Товкайло Т.І.

К.: Міленіум, 2011. – 148 с.

Кафедра української мови та літератури

2011

 188

Труднощі художнього перекладу: посібник

Петриченко Н.Г.

К.: Ленвіт, 2011. – 230 с.

Кафедра української мови та літератури

2011

 189

Види і властивості паперу для друку: навчальний посібник

Коптюх Л.А.

К.: Університет «Україна», 2011. – 170 с.

Гриф МОН України

Кафедра поліграфічних технологій у пакованні

2011

 190

Поліграфія: способи друку: посібник

Козак П.М., Ярема С.М.

К.: Університет «Україна», 2011. – 220 с.

Кафедра поліграфічних технологій у пакованні

2011

 191

Основи корпоративної культури: навчальний посібник

Ломачинська І.М., Барна Н.В., Рихліцька О.Д.

К.: Університет «Україна», 2011. – 281 с.

(130 с. – Ломачинська)

Кафедра документознавства та інформаційної діяльністі

2011

 192

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій, 2-ге вид., доп. і уточ.: навчальний посібник

Ломачинська І.М.

К.: Університет «Україна», 2011. – 325с.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльністі

2011

 193

Ринкова трансформація економіки регіону: підручник

Заболотний Г.М., Захарченко В.І, Ступницький А.М.

Вінниця : ред.-вид. відділ ВНАУ. – 2011. – 533 с.

Вінницький соціально-економічний інститут

2011

 194

Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді: навчальний посібник

Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., Корнійко У.В.

К.: КиМУ, 2011. – 160 с.

Кафедра фізичного виховання

2011

 195

Спортивна психологія:навчальний посібник

Адирхаєва Л.В., Адирхаєв С.Г.

К.: КиМУ, 2011. – 150 с.

Кафедра фізичного виховання

2011

 196

Філософія наукового пізнання: підручник

Барна Н.В.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. – 267 с.

Гриф МОН України

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2011

 197

Техніка роботи менеджера і державного службовця: навчальний посібник

Карпенко С.В., Граждан О.Б.

К.: Університет «Україна», 2012. – 258 с.

Кафедра менеджменту ЗЕД

2012

 198

Журналістська творчість. Теоретико-методичні та практичні засади: навчальний посібник

Карпенко В.О.

К.: Університет «Україна», 2012. – 164 с.

Кафедра журналістики

2012

 199

Автоматизовані технології науково-технічного перекладу: навчальний посібник

Асоянц П.Г.

К.: Університет «Україна», 2012. – 243 с.

Кафедра іноземної філології та перекладу

2012

 200

Німецька мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник

Чиханцова О.А.

К.: Університет «Україна», 2012. – 170 с.

Гриф МОН України

Кафедра іноземної філології та перекладу

2012

 201

Види і властивості паперу для друку: навчальний посібник

Коптюх Л.А.

К.: Університет «Україна», 2012. – 263 с.

Гриф МОН України

Кафедра поліграфічних технологій у пакованні

2012

 202

Видавнича справа і текстологія: навчальний посібник

Губарець В.В.

К.: Університет «Україна», 2012. – 364 с.

Кафедра видавничої справи

2012

 203

Фінансово-економічний словник: навчальний посібник

За заг. ред. Юхименка П.І., Загурський О.М. (у співавторстві)

Біла Церква: Освіта, 2012. – 368 с.

Гриф МОН України (№1/ 11-82 від 06.01.2011 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

 204

Економічна історія 3-тє вид., випр. і допов.: навчальний посібник

Юхименко П.І.

К.: Вікар, 2012. – 342 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

 205

Контрольна, курсова, дипломна та магістерська роботи: навчально-методичний посібник

Суліцький В.В.

Горлівка, 2012. – 99 с.

Горлівський регіональний інститут

2012

 206

Історія рідного краю: навчальний посібник

Докашенко Г.П.

Горлівка: вид-во ГДПІІМ, 2012. – 170 с.

Горлівський регіональний інститут

2012

 207

Народне волевиявлення в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: КНТ, 2012. – 144 с.

Гриф МОН України (№1/11-12260 від 24.09.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2012

 208

Народний суверенітет як основа адміністративно-правової реформи в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2012. – 216 с.

Гриф МОН України (№1/11-12117.1 від 27.10.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2012

 209

Соціологія: навчально-методичний посібник

Ігнатьєв В.А.

Кіровоград: КІРоЛ, 2012. – 164 с.

Кіровоградський інститут розвитку людини

2012

 210

Психологія вищої школи у запитаннях і відповідях: навчальний посібник

Бойченко Л.Д.

Полтава: ПІЕП, 2012. – 102 с.

Полтавський інститут економіки і права

2012

 211

Методологія науково-дослідної роботи: навчально-методичний посібник

Сирота Ю.О.

Полтава: ПІЕП, 2012. – 66 с.

Полтавський інститут економіки і права

2012

 212

Педагогіка, 5-е вид., випр. і доп.: навчальний посібник

Сметанський М.І., Галузяк В.М., Шахов В.І.

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 400 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2 – 121 від 13.02.2012 р.)

Хмельницький інститут соціальних технологій

2012

 213

Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнепальних ушкодженнях: підручник

Лісовий К.А.,

Грязін В.І.

К.: Атіна, 2012. – 216 с.

Кафедра психології

2012

 214

Застосування сучасних засобів і методів фізичної реабілітації у боротьбі з надлишковою масою тіла та ожирінням: навчальний посібник

Копочинська Ю.

К.: НУОУ, 2012. – 112 с.

Кафедра психології

2012

 215

Основи права Європейського Союзу: посібник

Сухицька Н.В.

К.: Університет «Україна», 2012. – 186 с.

Гриф МОН України (№1/11-1842 від 13.02.2012 р.)

Кафедра теорії та історії держави і права

2012

 216

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер`єрів: посібник

Горбик О.Р., Ломовський А.І.

К.: Університет «Україна», 2012. – 224 с.

Гриф МОН України (№1/11-9076 від 30.09.2010 р.)

Кафедра дизайну

2012

 217

Бесступенчатые передачи приводов машин

Дубинець О.І

К.: Університет «Україна», 2012. – 22,2 д.а.

Кафедра автомобільного транспорту

2012

 218

Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини: навчально-методичний посібник

Бебик В.М.

Київ-Ужгород, 2012. – 280 с.

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2012

 

Перелік підручників та навчальних посібників із грифом МОН України, виданих у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» впродовж 2007-2012 р.р. 

№ з/п

Назва і вид публікації (підручник, посібник)

П.І.Б авторів

Видавництво,

гриф МОНМтаС України

Підрозділ

Рік видання

1

Банківське право: навчальний посібник

Берлач А.І., Тараненко Ю.О.

К.: Університет «Україна», 2007. – 304 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-675 від 17.03.2006 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

2

Безпека бізнесу: навчальний посібник

Берлач А.І.

К.: Університет «Україна», 2007. – 280 с.

Гриф МОН України (№14/18.2 – 276 від 09.02.2005 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

3

Біржове право України: навчальний посібник

Берлач А.І.

К.: Університет «Україна», 2007. – 316 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-675 від 17.03.2006 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

4

Конфліктологія: навчальний посібник

Берлач А.І., Кондрюкова В.В.

К.: Університет «Україна», 2007. – 204 с.

Гриф МОН України

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

5

Основи економічної безпеки України: навчальний посібник

Берлач А.І., Філіпенко Т.В.

Донецьк: Донецький юридичний інститут, 2007. – 420 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-939 від 19.10.2006 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

6

Тяжіння до духовності: сьогодні, вчора і завжди (проблеми театральної інтерпретації української та зарубіжної літератури): навчальний посібник

Берсон М.С.

Миколаїв: 2007. – 230 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2007

7

Реабілітаційна психологія: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»

Бойко Г.М.

Полтава: 2007. – 235 с.

Гриф МОН України (№1-1/18-Г-1202 від 18.07.2007 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2007

8

Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник

Варзацкий В.Д. (у співавторстві)

К.: ЦУЛ, 2007. – 544 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2007

9

Комп’ютерний практикум: навчальний посібник

Герасін О.І., Охріменко О.В.

К.: Університет «Україна», 2007. – 243 с.

Гриф МОН України

Кафедра природничих наук та інформатики

2007

10

Правознавство: підручник

За відп. ред. Дзери О.В., Демський Е.Ф. (у співавторстві)

К.: Юрінком Інтер, 2007. – 848 с.

Гриф МОН України

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

11

Теплотехніка: навчальний посібник

Зенцев В.Г.

К.: Університет «Україна», 2007. – 220 с.

Гриф МОН України

Кафедра природничих наук та інформатики

2007

12

Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник

Ільницький М.П.

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2007. – 435 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2007

13

Дослідження операцій і методи оптимізації: підручник

Корольов М.Є., Павленко В.І., Савіна О.В., Тимошенко А.Г.

К.: Університет «Україна», 2007. – 177 с.

Гриф МОН України

Горлівський регіональний інститут

2007

14

Методологічні та теоретичні проблеми психології: навчальний посібник

Корольчук М.С.

Ніка-Центр, 2007. – 368 с.

Гриф МОН України

Рівненський інститут

2007

15

Політологія. Загальний курс: навчальний посібник

Кучменко О.М., Машовець М.П. (у співавторстві)

К.: 2007. – 123 с.

Гриф МОН України

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2007

16

Зарубіжна література: Тести 5-12 класи: посібник

Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М.

Полтава: АСМІ, 2007. – 236 с.

Гриф МОН України (№ 14/18-277 від 08.02.2007 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2007

17

Конституційне право України: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Правознавство»

Підберезних І.Є.

К.: Університет «Україна», 2007. – 120 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2007

18

Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: навчальний посібник

Поберезька Г.Г., Волинець І.М.

К.: Знання, 2007. – 290 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2007

19

Фінанси (друге видання): навчальний посібник

Рудюк Л.В.

К.: Університет «Україна», 2007. – 164 с.

Гриф МОН України

Кафедра фінансів

2007

20

Аналіз моделювання та управління ризиком: навчальний посібник

Сорока П.М.

К.: Університет  «Україна», 2007. – 142 с. Гриф МОН України

Кафедра фінансів

2007

21

Податкова система. Ч.2: навчальний посібник

Стовбчатий А.М.

К.: Університет «Україна», 2007. – 280 с.

Гриф МОН України (№1.4./18-Г-754 від 17.05.2007 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

22

Фінансовий контроль: навчальний посібник

Стовбчатий А.М.

К.: Університет «Україна», 2007. – 420 с.

Гриф МОН України (№1.4./18-г-220 від 06.06.2006 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2007

23

Контроллинг: учебное пособие

Сухарева Л.О.

НМЦВ. МОН Украины. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – 365 с.

Горлівська регіональний інститут

2007

24

Финансовый анализ: учебное пособие

Сухарева Л.О.

НМЦВ МОН Украины. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – 298 с.

Горлівський регіональний інститут

2007

25

Дослідження операцій і методи оптимізації: навчальний посібник

Тимошенко А.Г.

К: Університет «Україна», 2007. – 177 с.

Гриф МОН (№1.4./18-Г-119 від 25.05.06 р.)

Інститут комп’ютерних технологій

2007

26

Особливості кваліфікації господарських злочинів: навчальний посібник

Тітов М.М., Ляш А.О.

К.: Університет «Україна», 2007. – 189 с.

Гриф МОН України

Кафедра кримінального права та процесу

2007

27

Психологічне консультування та корекція: навчальний посібник

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2007. – 543 с.

Гриф МОН України

Рівненський інститут

2007

28

Психологія спілкування: навчальний посібник

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2007. – 464 с.

Гриф МОН України

Рівненський інститут

2007

29

Педагогіка вищої школи: підручник для вузів

Чернілевський Д.В.

К.: Либідь, 2007. – 422 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2007

30

Сучасні економічні теорії: підручник

Чухно А.А., Юхименко П.І.

К.: Знання, 2007. – 878 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2007

31

Правові основи соціального захисту населення та конституційні гарантії його здійснення в Україні : навчальний посібник

Шклярський Ю.О.

К.: Університет «Україна», 2007. – 236 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2007

32

Статистика: підручник

Бараник З.П., Пономаренко І.В.

К.: Університет «Україна», 2008. – 15 д.а.

Гриф МОН України

Кафедра загальноекономічних дисциплін

2008

33

Біржове право україни: навчальний посібник

Берлач А.І.

К.: Університет «Україна», 2008. – 316 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2-675 від 17.03.2006 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2008

34

Правознавство: підручник

Берлач А.І. (у співавторстві)

К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

Гриф МОН України

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2008

35

Фінансове право України: навчальний посібник

Берлач А.І.

К.: Університет «Україна», 2008. – 328 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2-277 від

09.09.2005 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2008

36

Англійська мова: навчальний посібник

Борщовецька В.Д.

К.: ЦНЛ, 2008. – 153 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-1643 від 09.10.2007 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

37

Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник

Варзацкий В.Д. (у співавторстві)

К.: 2008. – 544 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

38

Международные стратегии экономического развития: учебное пособие

Варзацкий В.Д. (у співавторстві)

Одеса: 2008. – 253 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

39

Міжнародний бізнес. Енциклопедія. Серія міжнародний бізнес: науково-практичний посібник

Вірван Л.А.

Чернівці: Наші книги, 2008. ISBN 978-966-482-010-0

Гриф МОН України (№ 14/18.2-498 від 16.03.2004 р.)

Карпатський інститут підприємництва

2008

40

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник

Вічевич А.М.

Львів: Редакційно видавничий центр НЛТУ України, 2008.

Гриф МОН України (№ 14/18-Г 1568 від 27.09.2007 р.)

Карпатський інститут підприємництва

2008

41

Транспортне право України: навчальний посібник

За заг. ред. Гіжевського В.К., Демського Е.Ф.

К.: Атіка, 2008. – 292 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-1131 від 18 липня 2001 р.).

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2008

42

Read and Speak English. Book One. (Читаємо і розмовляємо англійською): навчальний посібник для самостійного читання та розвитку усного та писемного мовлення

Данилюк Л.В.

Полтава: Оріяна, 2008. – 198 с.

Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г920 від 13 червня 2007 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2008

43

Адміністративне процесуальне право України: навчальний посібник

Демський Е.Ф.

К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

Гриф МОН України (№ 4.1/18-Г-268 від 19 червня 2006 р.)

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2008

44

Творчість Миколи Рославця у контексті становлення музичного модернізму: навчально-методичний посібник

Дем’янчук О.Н., Коменда О.І.

Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 200 с.

Гриф МОН України

Луцький інститут розвитку людини

2008

45

Суб’єктивність педагога. Психосемантичні моделі та технології дослідження: навчально-методичний посібник

Дьяков С.І.

Миколаїв: 2008. – 320 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

46

Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: навчальний посібник

Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О., Піляшенко-Новохатній А.І.

К.: Наукова думка, 2008. – 564 с.

Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г-1270 від 23.07.2007 р.)

Кафедра екології

2008

47

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навчально-методичний посібник, видання друге

За заг. ред. Левченко К.Б., Трубавіної І.М., Цушка І.І., Шпак В.П. (у співавторстві)

К.: ФОП «Чальцев», 2008. – 384 с.

Гриф МОН України

Полтавський інститут економіки і права

2008

48

Історія економічних учень: підручник, 2-ге вид. перероб. і доп.

Леоненко П.М., Юхименко П.І.

К.: Знання, 2008. – 639 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-153 від 26.01.2005 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

49

Економічна психологія: навчальний посібник

Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Комаровська В.Л.

К.: Професіонал, 2008. – 400 с.

Гриф МОН України

Рівненський інститут

2008

50

Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: підручник

Лудченко О.А.

К.: Вища школа, 2008. – 527с.

Гриф МОН України

Кафедра автомобільного транспорту

2008

51

Культура Південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навчальний посібник

Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г., Макаренко О.П.

Миколаїв: ММІРоЛ, 2008. – 160 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-2340 від 12.11.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

52

Методика викладання менеджменту: навчальний посібник

Матвієнко Л.П., Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: 2008. – 268 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1026 від 8.05.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

53

Фізична реабілітація в хірургії: навчальний посібник

Мурза В.П., Мухін З.М.

К.: Науковий світ, 2008. – 246 с.

Гриф МОН України

Хмельницький інститут соціальних технологій

2008

54

Правова система в козацькій державі другої половини 17-18 століття: навчальний посібник

Підберезних І.Є.

Миколаїв: ММІРоЛ, 2008. – 160 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1655 від 7.07.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

55

Соціально-економічні основи зайнятості населення України: навчальний посібник

Розуменко Д.А., Шклярський Ю.О.

К.: 2008. – 346 с.

Гриф МОН України (№14/18- Г – 2132 від 15.10.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

56

Маркетингова товарна політика: навчальний посібник

Романенко Л.Ф.

К.: Університет «Україна», 2008. – 108 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2008

57

Правові та організаційні питання охорони праці, 3-тє видання доповнене і перероблене: навчальний посібник

Русаловський А.В.

К.: Університет «Україна», 2008. – 272 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2-2331 від 01.11.2004 р.).

Кафедра соціальної безпеки

2008

58

Основи теорії управління та дослідження операцій: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровська Т.М., Колесник І.С.

Вінниця: Універсум, 2008. – 242 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2008

59

Спеціальні розділи вищої математики: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровська Т.М., Колесник І.С.

Вінниця: Універсум, 2008. – 182 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2008

60

Теорія автоматичного управління: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровська Т.М., Васюра А.С.

Вінниця: Універсум, 2008. – 97 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2008

 

Інформаційний менеджмент: навчально-методичний посібник

Сорока П.М.

К.: Університет «Україна», 2008. – 535 с.

Гриф МОН України

Кафедра фінансів

2008

61

Соціальна робота (теорія і практика): підручник

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

К.: Знання, 2008. – 574 с.

Гриф МОН України

Кафедра соціальної роботи

2008

62

Психологія управління: навчальний посібник

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2008. – 628 с.

Гриф МОН України

Рівненський інститут

2008

63

Основи ЗЕД: навчальний посібник

Чабаненко Ж.М. (у співавторстві)

Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 198 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-2307 від 21.12.2007 р.)

Дніпропетровська філія

2008

64

Методологія наукової діяльності: посібник

Чернілевський Д.В., Гандзюк О.М. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна», 2008. – 480 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2008

65

Німецька мова (за проф. спрямуванням): навчальний посібник

Чиханцова О.А.

К.: Університет «Україна», 2008. – 170 с.

Гриф МОН України

Кафедра іноземної філології

2008

66

Інтерактивні технології підготовки менеджерів: навчальний посібник

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: 2008. – 278 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-241 від 31.01.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

67

Офіс-менеджмент: управління сучасним офісом: навчальний посібник

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: 2008. – 216 с.

Гриф МОН України (№ 14/18-Г-878 від 05.06.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

68

Основи соціальних знань: навчальний посібник

Шклярський Ю.О. (у співавторстві)

Миколаїв: 2008. – 440 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

69

Економічна історія: підручник

Юхименко П.І. (у співавторстві Леоненко П.М)

К: Знання, 2008. – 615 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-167 від 12.07.2006 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

70

Теорія монетаризму: навчальний посібник

Юхименко П.І.

К: Кондор, 2008. – 378 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-387 від 17.02.2006 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

71

Лінгвістичні основи документознаства та інформаційної діяльності: навчальний посібник

За ред. Ющука І.П. (у співавторстві Поберезська Г.Г.)

К.: Знання, 2008. – 351 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1271 від 1.12.2006 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

72

Політологія: наука і навчальна дисципліна: підручник

Бебик В.М.

К.: Каравела, 2009. – 496 с.

Гриф МОН України

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2009

73

Теорія та історія державного управління: навчально-методичний посібник

Бебик В.М. (у співавторстві)

Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 320 с.

Гриф МОН України

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

2009

74

Міжнародна торгівля: навчальний посібник

Варзацький В.Д.

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 248 с.

Гриф МОН України (№ 272/1-А від 27.07.2009 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

75

Фінанси (теорія і практика фінансів України та зарубіжних країн): навчальний посібник

В’юн В.Г., Наумов А.Ф., Наумова Л.М.

Миколаїв: 2009. – 224 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

76

Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей

Гон М.М.

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с.

Гриф МОН України (№ 1-4/18-Г-2088 від 09.10.2008 р.)

Рівненський інститут

2009

77

A Glimpse of English-Speaking countries: навчально-методичний посібник

Гришкова Р.О.

Миколаїв: 2009. – 126 с.

Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г-881 від 16.04.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

78

Маркетинг: навчальний посібник

Кутіліна І.Ю., Бурова Я.Ю. (у співавторстві)

К.: МАУП, 2009. – 234 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2009

79

Реклама: навчальний посібник

Кутліна І.Ю., Бурова Я.Ю. (у співавторстві)

К.: МАУП, 2009. – 356 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2009

80

Методика викладання менеджменту: навчальний посібник

Матвієнко Л.П., Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: 2009. – 268 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1026 від 8.05.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

81

Моделювання задач управління інвестиціями: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 178 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

82

Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Васюра В.А.

Вінниця: УНІВЕРСУМ,  2009. – 132 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

83

Моделювання та оптимізація у менеджменті: навчальний посібник

Северілов В.А., Боровстька В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 145 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

84

Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи: навчально-методичний посібник

Сергієнко Л.П.

К.: Професіонал, 2009. – 240 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-514 від 22.02.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

85

Практикум з психології спорту: навчальний посібник

Сергієнко Л.П.

Х.: Освіта, виховання, Спорт, 2009. – 139 с.

Гриф МОН України (№ 1-4/18-Г-1054 від 14.05.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

86

Спортивна генетика: підручник

Сергієнко Л.П.

Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. – 944 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-394 від 12.02.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

87

Гендерні аспекти соціальної роботи соціальної роботи: навчальний посібник

Стрельник О.О.

Полтава: ПІЕП, 2009. – 174 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-6254 від 29.07.2009 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2009

88

Юридична клініка: навчальний посібник

Сухицька Н.В.

К.: Університет «Україна», 2009. – 428 с.

Гриф МОН України

Кафедра теорії та історії держави і права

2009

89

Психологічне консультування та корекція: навчальний посібник

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2009. – 544 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2-1958 від 28.10.2002 р.)

Рівненський інститут

2009

90

Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія): навчальний посібник

Цілина М.М.

К.: Університет «Україна», 2009. – 220 с.

Гриф МОН України

Кафедра української мови та літератури

2009

91

Духовна культура особистості: посібник

Чернілевський Д.В.

Київ-Вінниця: Академія креативної педагогіки, 2009. – 384 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

 

Методологія наукової діяльності (2-ге видання): посібник

Чернілевський Д.В.

К.: Вид-во Ун-ту «Україна», 2009. – 480 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

92

Інтерактивний маркетинг: посібник

Чучка І.М., Студеняк І.П.

Кондор, 2009. – 218 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2009

93

Організація та методика соціологічних досліджень: навчальний посібник

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: ММІРоЛ, 2009. – 260 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1744 від 10.07.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

94

Соціально-економічні основи зайнятості населення України: навчальний посібник

Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А.

К.: Університет «Україна», 2009. – 346 с.

Гриф МОН України (№14/18-г-2132 від 15.10.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

95

Стратегія підприємства: навчальний посібник

Безпарточний М.Г., Березін О.В.

Ліра-К, 2010. – 224 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-2909 від 08.04.2010 р.)

Полтавський інститут економіки і права

2010

96

Українська філософія: підручник

Бичко А.К., Бичко І.В.

КДУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 420 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2010

97

Загальні технології харчових виробництв: підручник

Калакура М.М. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна»», 2010. – 814 с.

Гриф МОН України

Кафедра технології харчування

2010

98

Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: навчальний посібник

Кривов’яз Т.В.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 19д.а.

Гриф МОН України

Кафедра банківської справи

2010

99

Проектування і дослідження комп’ютерних мереж: навчальний посібник

Лунтовський А.О., Мельник І.В.

К.: Університет «Україна»», 2010. – 21д.а.

Гриф МОН України

Кафедра комп'ютерної інженерії

2010

100

Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навчальний посібник

Михайлик А.Г., Матвієнко Л.П., Макаренко О.П.

Миколаїв: Атол, 2010. – 322 с.

Гриф МОН України (№14/18-г-2340 від 12.11.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

101

Соціальна психологія організацій і управління: підручник

Никоненко Ю.В., Власова О.І.

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

Гриф МОН України (№1/11-6278 від 29.07.2009 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

102

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: підручник

Романенко Л.Ф., Калакура М.М. (у співавторстві)

К.: Університет «Україна», 2010. – 488 с.

Гриф МОН України

Кафедра маркетингу

2010

103

Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник

Сергієнко Л.П.

К.: КНТ, 2010. – 776 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1822 від 25.10.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

104

Спортивний отбор: теория и практика. Т. І-ІІ: підручник

Сергієнко Л.П.

К.: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 784 с.

Гриф МОН України (№14/18.2-2038 від 12.09.2005 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

105

Когнітивно-поведінкова корекція страхів школярів: навчально-методичний посібник

Томчук С.М.

Вінниця: ВОІПОПП, 2010. – 68 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

106

Педагогіка вищої школи: підручник

Чернілевський Д.В.

Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес, 2010. – 408 с.

Гриф МОН України

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

107

Організація та методика соціологічних досліджень: навчальний посібник

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: Атол, 2010. – 260 с.

Гриф МОН України (№14/18-Г-1744 від 10.07.2008 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

108

Офіс-менеджмент: управління сучасним офісом: навчальний посібник

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв: Професіонал, 2010. – 216 с.

Гриф МОН України (14/18-Г-878 від 05.06.2007 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

109

Українська філософія в контексті світової: підручник

Бичко А.К.

К.: ПАРАПАН, 2011. – 502 с.

Гриф МОН України

Карпатський інститут підприємництва

2011

110

Обмірні роботи у проектах реконстуркції інтер`єрів житлових та громадських будинків: посібник

Горбик О.Р.

Університет «Україна», 2011. – 73 с.

Гриф МОН України (№1/11-9080 від 30.09.2010 р.)

Кафедра дизайну

2011

111

Міжнародний менеджмент: навчальний посібник

Гошовська В.В., Загурський О.М., Романенко Л.Ф., Цибок В.О., Юхименко П.І., Півторак М.В.

Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-5994 від 23.07.2009 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

112

Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості: практикозорієнтований посібник

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В., Пузіков Д.О.

Вид-во Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011. – 436 с.

Гриф МОН України (Лист МОНМС України № 1/11-8776 від 21.09.2010 р.)

Кафедра соціальної роботи

2011

123

Страховий менеджмент (розділ 9 «Фінансовий моніторинг у страхових організаціях»): навчальний посібник

Залєтов О.М.

К.: КНЕУ, 2011. – 333/34

Гриф МОН України

Кафедра фінансів

2011

124

Соціальна робота з людьми з особливими потребами: навчальний посібник

Iванова І.Б.

К.: Задруга, 2011. – 416 c.

Гриф МОН України (№ 1/11-11787 від 22 грудня 2010 р.).

Кафедра соціальної роботи

2011

125

Фінансова статистика: навчальний посібник

Мальчик М.В.

К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Гриф МОН України (№1/11–9208 від 04.10.2010 р.)

Дубенська філія

2011

126

Термінологія вищої фізкультурної освіти з напрямку «Адаптивне фізичне виховання»: навчальний посібник

Карпюк Р.П., Сущенко Л.П.

К.: «Козарі», 2011. – 182 с.

Гриф МОН України (№14/18-2632ід 4.12.2011 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

127

Види і властивості паперу для друку: навчальний посібник

Коптюх Л.А.

К.: Університет «Україна», 2011. – 170 с.

Гриф МОН України

Кафедра поліграфічних технологій у пакованні

2011

128

Безпека дорожнього руху в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю.

К.: КНТ, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-8.1 від 04.01.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

129

Діяльність державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект: навчальний посібник

Пєтков В.П., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю.

К.: КНТ, 2011. – 588 с.

Гриф МОН України (№1/11-11810.1 від 22.12.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

130

Менеджмент організації: підручник

Пєтков В.П. (заг. ред)

К.: Дакор, 2011. – 488 с.

Гриф МОН України (№1/11-11620.1 від 20.12.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

131

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред..)

К.: Дакор, 2011. – 312 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-1040 від 02.07.2008 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

132

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина:навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2011. – 216 с.

Гриф МОН України (№1.4/18-Г-1040 від 02.07.2007 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

133

Реєстраційне право: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2011. – 312 с.

Гриф МОН України (№1/11-11797.1 від 22.12 2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

134

Психомоторика: контроль та оцінка розвитку: навчальний посібник

Сергієнко Л.П., Чекмарьова Н.Г., Хаджинов В.А.

Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан» 2011. – 259 с.

Гриф МОН України (№370 від 21.03.2001 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

135

Взаємодія органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник

Соболь Є.Ю.

К.: Дакор, 2011. – 208 с.

Гриф МОН України (№1/11-8.1 від 04.01.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

136

Екологічний туризм: навчальний посібник

Стасюк Л.Л., Терлецький В.К.

Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – 112 с.

Гриф МОН України (№1/11-10768 від 23.11.2011 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

137

Теорія і комп’ютерне моделювання радіоелектронних кіл: навчальний посібник

Сташук В.Д.

К.: Університет «Україна», 2011. – 379 с.

Гриф МОН України

Кафедра побутової електронної апаратури

2011

138

Методи досліджень у фізичному вихованні: навчальний посібник

Чижик В.В., Дуднік О.К.

Луцьк: Луцький Ін-т розвитку людини «Україна», 2011. – 280 с.

Гриф МОН України (№1/11-9558 від 13.10.2011 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

139

Фізіологія спорту: навчальний посібник

Чижик В.В.

Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. – 256 с.

Гриф МОН України (№1/11-9552 від 15.10.2010 р.)

Луцький інститут розвитку людини

2011

140

Етика та соціальна відповідальність менеджменту: навчальний посібник

Шевчук О.С. (у співавторстві)

Миколаїв: 2011. – 253 с.

Гриф МОН України (№ 1/11-8649 від 15.09.2010 р.)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

141

Психологія та етика менеджменту: навчальний посібник

Шевчук О.С. (у співавторстві)

Миколаїв: 2011. – 285 с.

Гриф МОН України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

142

Історія економіки та економічної думки: підручник

Юхименко П.І., Леоненко П.М.

К.: Знання, 2011. – 646 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

143

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер`єрів: посібник

Горбик О.Р., Ломовський А.І.

Університет «Україна», 2012. – 224 с.

Гриф МОН України (№1/11-9076 від 30.09.2010 р.)

Кафедра дизайну

2012

144

Види і властивості паперу для друку: навчальний посібник

Коптюх Л.А.

К.: Університет «Україна», 2012. – 263 с.

Гриф МОН України

Кафедра поліграфічних технологій у пакованні

2012

145

Народне волевиявлення в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред)

К.: КНТ, 2012. – 144 с.

Гриф МОН України (№1/11-12260 від 24.09.2011 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2012

146

Народний суверенітет як основа адміністративно-правової реформи в Україні: навчальний посібник

Пєтков В.П. (заг. ред.)

К.: Дакор, 2012. – 216 с.

Гриф МОН України (№1/11-12117.1 від 27.10.2010 р.)

Кіровоградський інститут розвитку людини

2012

147

Педагогіка, 5-е вид., випр. і доп.: навчальний посібник

Сметанський М.І., Галузяк В.М., Шахов В.І.

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 400 с.

Гриф МОН України (№ 14/18.2 – 121 від 13.02.2012 р.)

Хмельницький інститут соціальних технологій

2012

148

Основи права Європейського Союзу: посібник

Сухицька Н.В.

К.: Університет «Україна», 2012.

Гриф МОН України (№1/11-1842 від 13.02.2012 р.)

Кафедра теорії та історії держави і права

2012

149

Німецька мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник

Чиханцова О.А.

К.: Університет «Україна», 2012. – 170 с.

Гриф МОН України

Кафедра іноземної філології

2012

150

Економічна історія 3-тє вид., випр. і допов.: навчальний посібник

Юхименко П.І.

К.: Вікар, 2012. – 342 с.

Гриф МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

151

Фінансово-економічний словник: навчальний посібник

За заг. ред. Юхименка П.І., Загурський О.М. (у співавторстві)

Біла Церква: Освіта, 2012. – 368 с.

Гриф МОН України (№1/ 11-82 від 06.01.2011 р.)

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

 

Перелік друкованих посібників, виданих за 2010/2011 н.р.

 

№ з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

(монографія, підручник, посібник)

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, лист МОН України про присвоєння грифу (№___від__________)

Вінницький соціально-економічний інститут

1

Чернілевський Д.В.

Духовна культура особистості

Вінниця: АМСКП, 2010. – 460 с. (№ 1.4/18 – Г – 3072 від 31.10.08)

2

Чернілевський Д.В.

Методологія наукової діяльності

Вінниця: АМСКП, 2010. – 484 с. (№ 1.4/18 – Г – 2189 від 10.12.07)

3

Ільницький М.П.

Налаштування операційної системи Windows XP для людей з особливими потребами

Вінниця, ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 59 с.

4

Ільницький М.П.

Інформаційні системи і технології у фінансах : посібник

Вінниця, ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 88 с.

5

Ільницький М.П.

Комп’ютерний практикум : посібник

Вінниця, ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 86 с.

6

Красиленко В.Г., Лободзінська Р.Ф.

Організація науково-інформаційної діяльності : навчальний посібник

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 108 с.

Горлівський регіональний інститут

7

Суліцький В.В.

Психологічний портрет злочинця : науково-методичний посібник

Горлівка, 2011. – 118 с.

8

Кормильцева Ю.В.

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з дисципліни «Історія держави та права» для студентів заочного відділення»

Горлівка: ГРІ ВМУРоЛ «Україна», 2011. – 21 с.

9

Горяйнова Ю.В.

Социализация личности. Конспекты лекций и учебно-методические материалы по курсу : навчальний посібник

Донецьк, 2011. – 114 с.

10

Глазиріна В.М.

Педагогіка: модульний курс: Модуль1. Загальні основи педагогіки

Горлівка, 2010. – 68 с.

11

Бурлаков М.В.

Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами.

Монографія. – Київ: Університет «Україна», 2010. – 356 с.

12

Євсеєнко С.А.

Правознавство : навчальний посібник

Донецьк: ДААТ, 2011. – 314 с.

Дніпропетровська філія

 13

Шамне А.В.

Основи самостійного вивчення курсу загальної психології

Кривій ріг: Видавничий дім, 2010. – 295 с. Гриф МОН України (Лист №1/11 4611 від 02.05.2010 р.)

Луцький інститут розвитку людини

14

Кондратишина В.В. (у співавторстві)

Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі : навчальний посібник

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. – 544 с. (Рек-но Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів)

15

Василевич В.В., Гель А.П., Захаров В.П., Кондратишина В.В., Яковець І.С. та ін.

Захист прав потерпілого від злочину в кримінально-виконавчому праві: Навчальний посібник

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. – 176 с. (Рек-но Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів)

16

Зозуля Н.Ю.

Інформаційно-документаційне забезпечення електронного посібника фахівця з документознавства

Педагогічні технології. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2011. – 116 с. (фахове видання)

17

Дем’янюк О. Й.

Історія держави і права України. Джерела права періоду Української революції 1917-1921 рр. : навчальний посібник

Луцьк: РВЦ ЛІРоЛ, 2010. – 150 с.

18

Дем’янюк О.Й.

Вища освіта України і Болонський процес: Т.1 : ознайомлювально-теоретичний курс

Луцьк: ЛІРоЛ, 2010. – 52 с.

19

Дем’янюк О.Й.

Вища освіта України і Болонський процес: Т.2: Вища освіта в країнах Західної Європи.

Луцьк: ЛІРоЛ, 2010. – 64 с.

20

Чижик В.В.

Навчальний посібник

Луцьк: Твердиня, 2011. – 245 с.

Рек-но Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист N1/11-9552 від 15.10.10)

21

Карпюк Р.П., Дехтяр В.Д., Сущенко Л.П.

Фізичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : навчальний посібник

К: ТОВ «Козарі», 2010. – 182 с.

22

Карпюк Р.П., Іванова Л.І., Путров С.Ю.

Теорія і методика оздоровчої фізичної культури : навчальний посібник

К: ТОВ «Козарі», 2010. – 276 с.

23

Бєлікова Н.О., Сущенко Л.П.

Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : навчально-методичний посібник

К.: ТОВ «Козарі», 2010. – 76 с.

24

Євтух О.Т., Євтух О.О.

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навчальний посібник

К.: ЦУЛ, 2011. – 408 с. (із грифом МОН)

25

Зимівець Н.В., Петрович В.С., Закусило О.Ю. (За заг. ред. Н.В. Зимівець)

Навчання здоров’я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 360 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

26

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Етика та соціальна відповідальність менеджменту

Миколаїв, 2010.-180 с.

27

Писаренко М.М., Козаченко Л.А., Нетудихата К.Л.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Оціночна діяльність». (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Оціночна діяльність»)

Миколаїв, 2011. – 70 с.

28

Сергієнко Л.П.

Методика викладання у вищій школі (за професійним спрямуванням «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини») : навчально-методичний комплекс

Миколаїв: Барви України, 2010. – 160 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

29

Подшивалов Б.В.

Реабилитационная фитотерапия

Мелітополь: «Видавничий будинок МГТ». – 262 с.

30

Гапотій А.Д.

Екологічне право України

Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 179 с.

Новокаховський гуманітарний інститут

31

Сотула О.С.

Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник

К.: Кондор, 2010. – 356 с.

Полтавський інститут економіки і права

32

Волобуєв А.Ф.

Криміналістика : підручник

Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

33

Волобуєв А.Ф.

Організація розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник

Х.: ХНУВС, 2010. – 568 с.

34

Бойченко Л.Д.

Основи соціальної реабілітації в структурно-тематичних схемах : навчальний посібник

Полтава: ПІЕП, 2010. – 208 с.

35

Конотоп Г.І., Бабич Н.Л.

Фізіологічні основи фізкультури : посібник

Полтава: ПІЕП, 2011. – 72 с.

36

Бойченко Л.Д.

Педагогічна та лікарська етика у питаннях та відповідях : навчальний посібник

Полтава: ПІЕП, 2010. – 48 с.

37

Лифар А.С.

Англійська мова у ресторанному бізнесі (Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Переклад») : навчально-методичний посібник

Полтава: ПІЕП, 2011. - 30 с.

38

Мучник А.М.

Біблеїстика для менеджерів : навчальний посібник для вузів

Полтава: ПІЕП, 2011.

БАЗОВА СТРУКТУРА (м. КИЇВ)

Інженерно-технологічний інститут

Кафедра побутової електронної апаратури

39

Михайлов С.Р., Слободян Н.В.

Системи контролю, реєстрації та відображення інформації: цифрові телевізійні системи

Київ: Освіта України, 2010. – 156 с.

40

Терещенко Т.О., Жуйков В.Я., Петергеря Ю.С.

Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах : учебное пособие

Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 244 с.

41

Терещенко Т.О., Жуйков В.Я., Хохлов Ю.В.

Передача сигналов управления в условиях помех

Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с.

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра банківської справи

42

Шамова І.В., Циганова Н.В.

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник (електронний підручник) для дистанційного навчання

К.: КНЕУ, 2010. – 510 с.

43

Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півтора .М.В.

Міжнародний менеджмент

К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с.

44

Ковальчук Т.Т.

Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії

К.: УАФР, 2011. – 424 с.

Кафедра маркетингу

45

Кутліна І.Ю.

Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В.Коваленко, І.Ю. Кутліна, М.В. Потабенко; за ред. І.Ю. Кутліної

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 98 с. (Гриф МОНУ)

Кафедра фінансів

46

Мних М.В.

Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2011. – 248 с.

47

Мних М.В.

Регіональна економіка та інвестиційні можливості : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2011. – 310 с.

48

Стожок Л.Г.

Соціальне страхування : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2011. – 367 с. (Гриф МОНУ)

Сорока П.М.

Аналіз моделювання і управління ризиками : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2011. – 254 с. (Гриф МОНУ)

Інститут права та суспільних відносин

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

49

Фрицький Ю.О.

Методичний комплекс навчальної дисципліни з курсу "Конституційне право України" : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2011. – 111 с.

Кафедра кримінального права та процесу

50

Сердюк В.П.

Кримінально-процесуальне документування. Слідство і відеозапис

К.: Університет «Україна», 2011. – 18 д.а.

51

Рощин О.І.

Ефективність норм кримінального права в попередженні злочинів

К.: Університет «Україна», 2011. – 40 д.а.

52

Дадерко Л.Ф.

Кримінальне право України. Загальна частина

К.: Університет «Україна», 2011. – 5 д.а.

Інститут соціальних технологій

Кафедра психології

53

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Малхазов О.Р.

Діагностування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів : методичний посібник

К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 281 с.

54

Малхазов О.Р.

Психологія праці

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. (1/11-6049 від 24.07.09)

55

Максименко С.Д., Клименко В.В., Толстоухов А.В.

Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості

К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 152 с.

Кафедра соціальної роботи

56

Кириленко В.Г.

Основи корекційної педагогіки : навчально-методичний посібник

К.: «Освіта України», листопад 2010 (подано на гриф МОН)

57

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В.,

Пузіков Д. О.

Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості : практикозорієнтований посібник

Вид-во Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011 р., 436 с. Лист МОН України № 1/11-8776 від 21.09.2010.

58

Колесніченко Л.А., Радченко М.І., Лавриненко Д.Г. та ін

Психологія та педагогіка. Збірник міні-кейсів : навчальний посібник

К.: Видавництво КНЕУ, 2010 . – 362 с. (Рекомендований МОН України. Лист МОН України про присвоєння грифу № 1/11-3563 від 29.04.2010)

Кафедра фізичного виховання

59

Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., Корнійко У.В.

Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді : навчальний посібник

К.: КиМУ, 2011. – 160 с.

60

Адирхаєва Л.В., Адирхаєв С.Г.

Спортивна психологія : навчальний посібник

К.: КиМУ, 2011. – 150 с.

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

61

Ломачинська І.М.

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій

К.: Університет «Україна», 2011. – 325 с. (Лист МОН України)

62

Ломачинська І.М., Рихліцька О.Д., Барна Н.В.

Основи корпоративної культури

К.: Університет «Україна», 2011. – 280 с.

63

Ломачинська І.М., Товт І.С.

Кадрове діловодство : навчальний посібник

Біла Церква: Вид.-во Білоцерківського інституту економіки та управління, 2011. – 205 с.

Факультет біомедичних технологій

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

64

Бабенюк Ю.Д., Антипчук А.Ф.

Мікробіологія : навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2010. – 18,6 ум.-друк. арк.

65

Піляшенко-Новохатній А.І, Антипчук А.Ф., Островська Г.В., Гарматіна С.М., Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В.

Практикум з мікробіології

К.: Університет «Україна» (подано до друку, 20 ум.-друк. арк.)

 

 

Перелік підручників та навчальних посібників, виданих у територіально відокремлених структурних підрозділах Університету “Україна” упродовж 2009-2010 н.р.

№ з/п

Назва і вид публікації (підручник, посібник)

П.І.Б авторів

Видавництво чи

назва друкованого видання,

гриф МОН

Білоцерківський інститут економіки та управління 

1

Соціальна психологія організацій і управління : підручник

Никоненко Ю.В., Власова О.І.

К. : Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6278 від 29.07.2009) 

2

Фінансовий аналіз : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання

Юхименко П.І., Бойко С. В., Гошовська В.В., Загурський О. М., Цибок В.О.

Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки та управління, 2009. – 127 с. 

3

Фінансовий аналіз : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання

Загурський О.М.

Біла Церква, 2009. – 127 с. 

4

Охорона праці : навчальний посібник

Коваленко Л.І.

Біла Церква, 2010. – 224 с. 

5

Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 3 вид.

Коваленко Л.І.

Біла Церква, 2009 – 261 с. 

6

Університет майбутнього вчителя : навчальний посібник

Плівачук К.В.

Біла Церква : КОІПОПК, 2010 . – 129 с. 

7

Краєзнавчо-пошукова робота в навчальному закладі : навчальний посібник

Плівачук К.В.

Біла Церква : Видавець Пшонківський, 2009. – 76 с. 

8

Логіка та методологія науки : навчальний посібник

Товт І.С.

Біла Церква, 2009. – 155 с. 

9

Соціологія : навчальний посібник, укладений з елементами кредитно-модульної технології навчання

Шахрай В.М.

Біла Церква, 2009. – 230с.

Вінницький соціально-економічний інститут

10

Духовна культура особистості : посібник

Чернілевський Д.В.

Київ-Вінниця: Академія креативної педагогіки, 2009. – 384 с.

11

Інформаційні системи і технології у фінансах : навчальний посібник для проведення практичних занять

Ільницький М.П.

Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 88 с.

12

Когнітивно-поведінкова корекція страхів школярів : навчально-методичний посібник

Томчук С.М.

Вінниця: ВОІПОПП, 2010. – 68 с.

13

Методологія наукової діяльності : посібник

Чернілевський Д.В.

К.: Вид-во Ун-ту «Україна», 2009. – 480 с.

14

Моделювання задач управління інвестиціями : навчальний посібник для студентів ВНЗ

Северілов В.А., Боровстька В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

УНІВЕРСУМ. – Вінниця, 2009. – 178 с. (Гриф МОН)

15

Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління : навчальний посібник для студентів ВНЗ

Северілов В.А., Боровстька В.М., Васюра В.А.

УНІВЕРСУМ. – Вінниця, 2009. – 132 с. (Гриф МОН)

16

Моделювання та оптимізація у менеджменті : навчальний посібник для студентів ВНЗ

Северілов В.А., Боровська В.М., Бадьра С.П., Колесник І.С.

УНІВЕРСУМ. – Вінниця. – 2009 р.-145 с. (гриф МОН)

17

Налаштування операційної системи Windows XP для людей з особливими потребами : посібник

Ільницький М.П.

Вінниця, ВСЕІ Університету «Україна», 2010. – 59 с.

18

Педагогіка вищої школи : підручник

Чернілевський Д.В.

Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес, 2010. – 408 с. (гриф МОН)

Дніпропетровська філія

19

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Психологія управління»

Приснякова Л.М.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 52 с.

20

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини»

Галенко Л.С.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 8 с.

21

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Основи психотерапії»

Реуцький М.В.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 14 с.

22

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Перспектива»

Козулін М.Я.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 22 с.

23

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини»

Валєшний В.В.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 18 с.

24

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Проектування»

Бєлогорцева Ю.М.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 22 с.

25

Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фотографія і фотографіка»

Бєлогорцева Ю.М.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 10 с.

26

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Шрифти»

Слабка Л.А.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 8 с.

27

Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Юридична психологія»

Пашко А.О.

Дніпропетровськ: ДФ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 16 с.

Горлівський регіональний інститут

28

Педагогіка: Модульний курс. Модуль ІV. Теорія виховання : навчальний посібник

Глазиріна В.М.

Горлівка, 2009. – 87 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

29

Особа з вадами здоров’я в сучасному суспiльствi׃ стратегiї та основнi заходи модернiзацiї взаємин : монографія

Дікова-Фаворська О.М.

Житомир: ПП «ДЖІВІЕС», 2010. – 666 с.

30

Математичне програмування : навчальний посібник

Кулик Л.П.

Житомир: «Полісся», 2009. – 140 с.

31

Практикум з іноземної мови для студентів кафедри „Міжнародна інформація” : навчальний посібник

Василюк І.М., Якимчук Р.П., Концідайло Р.В.

Житомир: «Полісся», 2009. – 208 с.

Карпатський інститут підприємництва

32

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : посібник

Вічевич А.М., Максимець О.В.

Професіонал, 2009

33

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту за напрямом «Менеджмент» ОКР «бакалавр» : посібник

Чучка І.М., Проскура В.Ф., Лизанець А.Г.

Кондор, 2009

34

Інтерактивний маркетинг : посібник

Чучка І.М., Студеняк І.П.

Кондор, 2009

35

Правознавство: Творчі завдання. Книга друга : посібник

Кобаль В.І., Машіка В.Т., Томаш Ю.В.

Ужгород : Ліра, 2009

36

Типологія англійської та української мов. Морфологія : посібник

Рокосовик Н.В., Махінова В.В.

Київ : НПУ, 2010

37

Українська філософія : підручник

Бичко А.К., Бичко І.В.

Київ : КДУ ім. Т Шевченка, 2010

Кіровоградський інститут розвитку людини

38

Етнографія України : навчальний посібник з дисципліни

Соколовська К.М.

Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2010

39

Криміналістика : практичний посібник

Ткаченко І.М.

Кіровоградський інститут розвитку  людини „Україна”, 2009

40

Правознавство: електронний підручник

Ротар Н.М.

[Електрон. ресурс] / Н.М. Ротар; Кіровоград. ін-т розвитку людини «Україна», 2010. - 1 CD

41

Прикладне програмне забезпечення : навчальний посібник

Кохно О.О.

Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2009

42

Українська етнологія. Ч. ІІ : навчальний посібник

Соколовська К.М.

Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2010

43

Теорія ймовірностей та математичної ймовірності : методичний посібник

Панасенко Б.В.

Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2010

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

44

A Glimpse of English-Speaking countries : навчально-методичний посібник

Гришкова Р.О.

Миколаїв, 2009. – 126 с. (№ 1.4/18-Г-881 від 16.04.2008)

45

Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації : навчальний посібник

Михайлик А.Г., Матвієнко Л.П., Макаренко О.П.

Миколаїв: Атол, 2010. – 322 с. (№14/18-г-2340 від 12.11.08)

46

Методика викладання менеджменту : навчальний посібник

Матвієнко Л.П., Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв, 2009. – 268 с. (№14/18-Г-1026 від 8.05.08)

47

Міжнародна торгівля : навчальний посібник

Варзацький В.Д.

К.: Центр учбової літератури, 2009 (№ 272/1-А від 27.07.2009)

48

Николаевский литератор – 2010: Справочник. – Изд. 4-е, испр. и доп.

Мірошниченко Є.Г.

Николаев: Атол, 2010. – 40 с.

49

Організація та методика соціологічних досліджень : навчальний посібник

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Миколаїв : Атол, 2010. – 260 с. (№14/18-Г-1744 від 10.07.08)

50

Офіс-менеджмент: управління сучасним офісом : навчальний посібник

Шевчук С.П., Шевчук О.С.

Миколаїв : Профісіонал, 2010. – 216 с. (14/18-Г-878 від 05.06.07)

51

Соціально-економічні основи зайнятості населення України : навчальний посібник

Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А.

К.: Університет «Україна», 2009. – 346 с. (№14/18-г-2132 від 15.10.08)

52

Спортивна генетика : підручник

Сергієнко Л.П.

Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 944 с. (№14/18-Г-394 від 12.02.2007)

53

Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підручник

Сергієнко Л.П.

К.: КНТ, 2010. – 776 с. (№14/18-Г-1822 від 25.10.2007)

54

Спортивний отбор: теория и практика. Т. І-ІІ : підручник

Сергієнко Л.П.

К.: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 784 с. (№14/18.2-2038 від 12.09.2005)

55

Фінанси (теорія і практика фінансів України та зарубіжних країн) : навчальний посібник

В’юн В.Г., Наумов А.Ф., Наумова Л.М.

Миколаїв, 2009. – 224 с.

56

Я знов читаю та вимовляю : посібник для хворих на тяжкі мовленнєві розлади

Шеремет М.К.

К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 120 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

57

Практикум по деловому этикету(учебное пособие)

Брустінов В.М., Брустінов Д.В.

Мелітополь.: ММД. – 237 с.

Полтавський інститут економіки і права

58

Гендерні аспекти соціальної роботи : навчальний посібник з грифом МОН

Стрельник О.О.

Полтава : ПІЕП, 2009. – 174с. (Гриф МОН, лист № 1/11-6254 від 29.07.09)

59

Олімпійський і професійний спорт : посібник

Бойченко Л.Д.

Полтава : ПІЕП, 2010. – 48 с.

60

Основи соціальної реабілітації в структурно-тематичних схемах : посібник

Бойченко Л.Д., Лишафай І.О.

Полтава : ПІЕП, 2010. – 185 с.

61

Педагогіка вищої школи з методикою викладання : посібник

Волошко Л.Б.

Полтава : ПІЕП, 2010. – 174 с.

62

Стратегія підприємства : навчальний посібник

Безпарточний М.Г., Березін О.В.

Ліра-К, 2010. – 224 с. (Лист № 1/11-2909 від 08.04.2010)

Рівненський інститут

63

Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів у сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : науково-методичний посібник

Папуша В.В.

Рівне: Принт Хауз, 2010. – 160 с.

64

Віктимологія та агресологія : навчальний посібник

Папуша В.В.

К.: АПН України, 2010. – 256 с.

65

Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (із грифом МОН України)

Гон М.М.

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с. (№ 1-4/18-Г-2088 від 09.10.2008 р.)

66

Екологія та екологічне право : навчальний посібник

Кизима Р.А., Кухарчук В.М., Яковчук В.В.

Тернопіль: Підручники і посібники. – 2009. – 288 с.

67

Економіка сільськогосподарського підприємництва : навчальний посібник

Стахів О.О.

Рівне: НУВГП, 2010. – 427 с.

68

Економічна безпека / За ред. З.С. Варналія : навчальний посібник

Нікитенко Д.В.

К.: Знання, 2009. – 647 с.

69

Психологічне консультування та корекція : навчальний посібник із грифом МОН України

Цимбалюк І.М.

К.: Професіонал, 2009. – 544 с. (№ 14/18.2-1958 від 28.10.2002 р.)

70

Сучасний політик. Практичний посібник політичного діяча

Ставицький О.О., Цимбалюк І.М.

Рівне, 2010. – 160 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

71

Професійний стрес як чинник «вигорання» фахівців в системі «людина-людина» : навчальний посібник

Ходаківська О.М.

Хмельницький: ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», 2010. – 398 с.

72

Страхування. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник.

Галімов А.В. Бастричев В.С, Михайловська І.М.

Хмельницький: ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», 2010. – 286 с.

 

 

Перелік підручників та навчальних посібників, виданих упродовж 2008 р., авторами яких є співробітники базової структури Університету «Україна»

Назва підручника / навчального посібника Наявність грифу МОН України
зп
1. Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія: Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2008. – 60 с.  
2.          Антипчук А.Ф. Очистка стічних вод: Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2008.  
3.          Бараник З.П., Пономаренко І.В. Статистика: Підручник для студентів денної та заочної форми навчання. – К.: Університет «Україна», 15 друк. арк.  
4.          Белімова Т.В. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст.: Навч. посіб. для дистанц. навчання. – К.: Університет «Україна», 2009. – 160 с.  
5.          Берлач А.І. Біржове право україни: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 316 с. Гриф МОН України 
6.          Берлач А.І. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.  
7.          Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 328 с. Гриф МОН України 
8.          Бутенко Л.Ф. Історія економічних вчень: Навч. посіб. для денної та заочної форми навчання. – К.: МОН України, 10 друк. арк.  
9.          Бухта О.І. Друга ділова іноземна мова (англійська): Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 290 с.  
10.      Бухта О.І. Друга іноземна мова (англійська): Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 350 с.  
11.       Гаценко О.П. Управлінський облік: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук. ред. д. екон. н., проф. Ю. В. Ніколенка. – К.: Університет «Україна», 2008. – 359 с.  
12.       Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: Навч. посіб. для дистанц. навчання. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Університет «Україна», 2009.– 312 с.  
13.      Губарець В.В. Преса і книга діаспори. З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 266 с.  
14.      Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. Гриф МОН України 
15.      Демський Е.Ф. Відповідальність за адміністративні правопорушення: Навч. посіб. / авт.-упоряд.: Е.Ф. Демський, О.С. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.  
16.      Демський Е.Ф. Транспортне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Атіка, 2008. – 292 с.  Гриф МОН України 
17.      Докуніхін В.З. Правила перевезення і класифікація вантажів (посібник). – К.: НАУ, 2008. – 189 с. Гриф МОН України
18.      Карпусь А.К., Перковська І.Д. Навч.-метод. посібник для студентів Гриф МОН України
V курсу спеціальності «Переклад». – К.: Університет «Україна», 2008.
19.      Коваленко Б.Д. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка: Навч. індивід. завдання та методичні вказівки до їх виконання / Б.Д. Коваленко, В.П. Сидоренко. – К.: Університет «Україна», 2008. – 83 с.  
20.      Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О., Піляшенко-Новохатний А.І. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: Навч. посіб. – К.: Наукова думка, 2008. – 564 с.  
21.      Коновець О.Ф. Методика аналізу науково-освітянської преси // методика викладання журналістських дисциплін у ВНЗ. – К.: Преса України, 2008. – 290 с.  
22.      Коновець О.Ф. у співавторстві. Наукова комунікація в мас-медіа. – Львів: Львівська акад. друкарства, 2008. – 149 с.  
23.      Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. – К.: Атіка, 2008. – 184 с.  
24.      Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.  
25.      Кутіліна І.Ю., Бурова Я.Ю. та співавтори. Реклама: Навч. посіб. / За ред. проф. Задорожної В.Б. – К.: МАУП, 2008. – 356 с. Гриф МОН України
26.      Кучменко Е.М. Історія України (на основі курсу лекцій): Навч. посібн. – К.: Університет «Україна», 2008. – 236 с.  
27.      Кучменко Е.М. Культурологія (на основі курсу лекцій): Навч. посібн. – К.: Університет «Україна», 2008. – 156 с.  
28.      Кучменко Е.М., Машовець М.П. Політологія: Заг. курс. – К.: Університет «Україна», 2008. – 230 с.  
29.      Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Підручник. – К.: Вища школа, 2008. – 527 с.  
30.      Лудченко О.А. Технічне обслуговування транспортних засобів до експлуатації: Посібник. – К.: НТУ, 2008. – 52 с.  
31.      Люшневська Т.Г. Ділова німецька мова (2-е видання). – К.: Університет «Україна», 2008. Гриф МОН України
32.      Люшневська Т.Г. Німецька мова. Базовий курс: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук. ред. канд. філол. н., доц. А.К. Карпусь. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 259 с.  
33.      Майєр Н.В. Друга іноземна мова (французька): Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 360 с. Гриф МОН України
34.      Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. Гриф МОН України
35.      Машовець М.П. Філософія: Методичні рекомендації до вивчення і самостійної роботи для студентів усіх форм навчання. –К.: Університет «Україна», 2008. – 56 с.  
36.      Павлик П.М. Житлове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / П.М. Павлик, А.Л. Терещенко; за наук. ред. д. юрид. н., проф. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2008. – 180 с.  
37.       Патика Н.І. Валютні операції: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук. ред. д. екон. н., проф. С.М. Кваші.– К.: Університет «Україна», 2008. – 200 с.  
38.       Патика Н.І. Міжнародні фінансові організації: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук. ред. д.екон. н., проф. О. С. Власюка. – К.: Університет «Україна», 2008. – 219 с.  
39.       Пепа Т.В. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Т.В. Пепа, В.В.Шокун, Т.І. Пішеніна. – К.: Університет «Україна», 2008.– 197 с.  
40.       Перковська І.Д., Карпусь А.К. Навч.-метод. посібник для студентів Гриф МОН України
ІV курсу спеціальності «Переклад». – К.: Університет «Україна», 2008.
41.       Покровська Н.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. для денної та заочної форми навчання. – К.: Університет «Україна», 10 друк. арк.  
42.       Романенко Л.Ф. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 120 с.  
43.       Романенко Л.Ф., Калакура М.М. та співавтори. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Підручник. – К.: Університет «Україна», 2008. – 488 с. Гриф МОН України
44.       Рубцов В.П. Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанц. навчання / В.П.Рубцов, Н.І.Перинська; за наук. ред. д. соц. н., проф. Ю.П. Сурміна.– К.: Університет «Україна», 2008. – 440 с.  
45.       Руденко В.М., Малишев В.В. Органічна хімія: Конспект лекцій / В.М. Руденко, В.В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2008. – 112 с.  
46.       Сидоренко В.П. Гідравліка і гідроприводи: Навч. посіб. для автомеханіків / В.П. Сидоренко, О.М. Яхно. – К.: Університет «Україна», 2008. – 163 с. Гриф МОН України
47.       Сліпенчук О.П. Практикум для навчальної дисципліни "Економічна теорія". – К.: Університет «Україна», 10 друк. арк.  
48.       Сорока П.М. Введення в операційні системи: Навч.-метод. посібник. – К.: НАУ, 2008. – 118 с.  
49.       Сорока П.М. Інформаційний менеджмент: Навч.-метод. посібник. – К.: Університет «Україна», 2008. – 535 с. Гриф МОН України
50.       Сорока П.М. Проектування та управління базами даних: Навч.-метод. посібник. – К.: НАУ, 2008. – 120 с.  
51.       Сорока П.М. Системи обробки табличних даних MS Excel: Навч.-метод. посібник. – К.: НАУ, 2008. – 167 с.  
52.       Струтинська О. В. Інформаційні системи і мережеві технології: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук.ред. акад. АПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдака. – К.: Університет «Україна», 2008. – 249 с.  
53.       Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.І. Технологічні основи машинобудування: Навч. посіб. – К.: РВЦ НУХТ, 2008. – 198 с. Гриф МОН України
54.       Сухицька Н.В. Юридична клініка. Курс лекцій: Навч. посіб.– К.: Університет «Україна», 2008. – 424 с.   Гриф МОН України
55.       Циганов С.А., Бузинар Б.А. та ін. Основи міжнародних фінансів: Підручник. – К.: Вища школа, 2008. – 600 с.  
56.       Циганов С.А., Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво: Навч. посіб. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 500 с.  
57.       Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія): Навч. посібн. для дистанц. навчання. – К.: Університет «Україна», 2008. – 260 с.  
58.       Чиханцова О.А. Німецька мова для немовних спеціальностей: Посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 218 с.  
59.       Чиханцова О.А. Німецька мова за професійним спрямуванням. 3 ч. Посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 290 с.  
60.       Шаповал О.Ф. Економіка підприємства. Частина ІІ: Навч. посіб. для дистанц. навчання / за наук. ред. д. екон. н., проф. О. Б. Бутнік-Сіверського. – К.: Університет «Україна», 2008. – 213 с.  

 

 

 

Перелік підручників та навчальних посібників, виданих упродовж

2008 р., авторами яких є співробітники ТВСП Університету “Україна”

 

Назва підручника / навчального посібника Наявність грифу МОН України
зп
1.                Барно О.М. Теорія держави і права: Підручник. Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2007. – 275 с.  
2.                Биргеу М.М. Теоретико-управлінське розуміння профілактики злочинності: важлива задача сучасної правоохоронної системи. – Ch.CEP USM, 2008. – 570 c.  
3.                Бойченко Л.Д. Олімпійський і професійний спорт у структурно-логічних схемах: Навч. посібник. – Полтава: ПІЕП, 2008. – 67 с.  
4.                Борщовецька В.Д. Англійська мова: Навч. посіб. / В.Д. Борщовецька. – К.: ЦНЛ, 2008. – 153 с. Гриф МОН України
5.                Бурла О.М., Щербак Б.І., Андріянова Т.В. Організаційна, педагогічна та лікарняна практики: Навч. посіб. – Суми: Вид-во СГІ, 2008.  
6.                Варзацький В.Д. (у співавторстві). Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. К., 2008. 544 с. Гриф МОН України
7.                Варзацкий В.Д. (в соавторстве). Международные стратегии экономического развития: Учебное пособие. Одесса, 2008. 253 с. Гриф МОН України
8.                Варзацкий В.Д. (в соавторстве). Международные финансы: Учебное пособие. – Одесса, 2008. 303 с.  
9.                Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - Львів. Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2008 Гриф МОН України
10.            Волинець І.М. (у співавторстві - Г.Г.Поберезська). Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: Навч. посіб. / Г.Г.Поберезська, І.М.Волинець; за ред. І.П.Ющука. – К.: Знання, 2008. – 351 с. Гриф МОН України
11.            В’юн В.Г., Наумов А.Ф., Наумова Л.М. Фінанси (теорія і практика фінансів України та зарубіжних країн): Навч. посіб., Миколаїв, 2008. 224 с. Гриф МОН України
12.            Герасимчук О.О. E-learning. Технології електронного навчання: Навч. посіб. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 432 с.  
13.            Глазиріна В.М. Педагогіка: Модульний курс. Модуль 1. Загальні осонови  педагогіки: Навч. посіб. – Горлівка, 2008. – 50 с.  
14.            Глазиріна В.М. Педагогіка: Модульний курс. Модуль 2. Теоретичні основи  педагогіки: Навч. посіб. – Горлівка, 2008. – 40 с.  
15.            Глазиріна В.М. Педагогіка: Модульний курс. Модуль 3. Теорія виховання:  Навч. посіб. Горлівка, 2008. – 72 с.  
16.            Гордуз О.А. Посібник для самостійної роботи з дисципліни „Правознавство”. Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2008. – 50 с.  
17.            Горичко Н.Г., Лазарєва М.В. Документально-інформаційні комунікації: Навч. посіб. Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна” – 2008. – 190 с.  
18.            Гошовська В.В. Бухгалтерський облік: Посібник / В.В. Гошовська. – Біла Церква, 2008. – 86 с.  
19.            Дем’янчук О.Н. Творчість Миколи Рославця у контексті становлення музичного модернізму: Навч.-метод. посібн. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 200 с.  
20.            Дем’янюк О.Й. Правовий захист осіб з функціональними обмеженнями: Збірка нормативних документів / За ред. О.Й. Дем’янюка. – Луцьк: РВЦ ЛІРоЛ, 2008. – 214 с.  
21.            Дем’янюк О.Й. Правознавство: Посібник для самост. вивчення курсу. – Луцьк: РВЦ ЛІРоЛ, 2008. – 104с.  
22.            Дубінін О.А., Ільницький М.П., Рудик С.Л. Автоматизація бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна” – 2008. – 134 с.  
23.            Дьяков С.І. Суб’єктивність педагога. Психосемантичні моделі та технології дослідження: Навч.-метод. посіб. Миколаїв, 2008. 320 с. Гриф МОН України
24.            Єрмілов В.С., Рачко В.І., Коломієць О.А. Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність: Навч. посіб. / за ред. В.І. Рачко, Л.І. Фісенко. – К.: Купріянова О.О., 2008. – 504 с.  
25.            Жук О.С., Сосєдка В.В., Подоляка О.Б., Немикіна О.В. Виробнича і навчально-організаційна практика: Навч. посіб. – Суми: Вид-во СГІ, 2008  
26.            Загурський О.М. Розвиток земельних відносин в ринковій економіці України. – Біла Церква: Білоцерківський нац. аграрний університет, 2008. – 109 с.  
27.            Зернова В.К. Підручник з німецької мови як другої іноземної для студентів-філологів спеціальності „Переклад”. – Полтава: Дивосвіт, 2008  
28.            Ігнатов Л.М., Курдиш Р.Ф. Основи менеджменту. Вступ до фаху: Навч. посіб. – Вінниця: ВСЕІ Університету “Україна”, ФОП, 2008. – 80 с.  
29.            Ільницький М.П. Інтернет-ресурси: Навч. посіб. – Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна”, 2008. – 69 с.  
30.            Ільницький М.П., Мельников М.П. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посіб. – Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна”, 2008. – 560 с.  
31.            Ільницький М.П., Горичко Н.Г. Настройка програмного забезпечення персонального комп’ютера до потреб інвалідів: Посібник. – Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна”, 2008. – 46 с.  
32.  Карпюк Р.П., Сущенко Л.П. Професійна підготовка фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібн. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 59 с.  
33.  Коваленко Л.І. Актуальні питання сучасного природознавства: Навч. посіб. / Л.І. Коваленко. – Біла Церква, 2008. – 215 с.  
34.  Коваленко Л.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / Л.І. Коваленко. – Біла Церква, 2008 . – 261 с.  
35.  Коваленко Л.І. Екологія: Навч. посіб. / Л.І. Коваленко. – 3-є доп. вид. – Біла Церква, 2008. – 172 с.  
36.  Коваленко Л.І. Охорона праці: Навч. посіб. / Л.І. Коваленко. – Біла Церква, 2008. – 225 с.  
37.  Корольчук М.С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 336 с. Гриф МОН України
38.  Кричун Ю.А. Посібник для підготовки до заліку з дисципліни „Кримінологія”. Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2008. – 73 с.  
39.  Лазарєв О.О., Лазарєва М.В. Системи управління електронним документообігом: Навч. посіб. – Вінниця: ВСЕІ “Університету “Україна”, 2008. – 141 с.  
40.  Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Комаровська В.Л. Економічна психологія: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2008. – 400 с. Гриф МОН України
41.            Матвієнко Л.П., Шевчук С.П., Шевчук О.С. Методика викладання менеджменту: Навч. посіб. Миколаїв, 2008. 268 с. Гриф МОН України
42.  Методологія наукової діяльності: Навч. посіб. / за ред. Д. В. Чернілевського. – К.: Університет «Україна», 2008. – 480 с. Гриф МОН України
43.  Мильніченко Н.О. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності „Фінанси”: Посібник. – Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2008. – 106 с.  
44.  Мильніченко Н.О. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності „Фізична реабілітація”: Посібник. – Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна”, 2008. – 117 с.  
45.  Мурза В.П., Мухін З.М. Фізична реабілітація в хірургії: Навч. посіб. К.: Науковий світ, 2008. – 246с.  
46.  Назаревич В.В., Дорош Н.У. Комплексна психологічна діагностика дітей раннього віку: Навч. посіб. – Рівне: Принт-Хауз, 2008. – 165 с.  
47.  Назаренко Н. С. Формування комунікативної компетентності у студентів спеціальності «Документознавство». – Біла Церква: ВМУРоЛ, 2008. – 74 с.  
48.            Нестеренко Л.В., Поліщук І.М. Основи Web-дизайну. Ч. 1. Метод. посібник для студентів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини “Україна”, 2008. – 68 с.  
49.            Нестеренко Л.В., Поліщук І.М. Web-дизайн. Ч. 2: Метод. посібник для студентів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини “Україна”, 2008. – 88 с.  
50.            Нестеренко Л.В., Поліщук І.М. Web-дизайн. Ч. 3: Метод. посібник для студентів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини “Україна”, 2008. – 84 с.  
51.            Нетудихата К.Л., Козаченко Л.А., Юрин Є.Г. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання. – Миколаїв: ММІРоЛ, 2008. 70 с.  
52.            Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань): Навч. посіб. у 4-х ч. (для самост. роботи студентів очної і заочної форми навчання). Ч. 1. Математична статистика. – ПІЕП, 2008. – 88 с.  
53.            Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань): Навч. посіб. у 4-х чч. (для самост. роботи студентів очної і заочної форми навчання). Ч. 2.Математична статистика. – ПІЕП, 2008. – 105 с.  
54.  Піскова О. М. Компенсування шкоди, завданої каліцтвом, іншим пошкодженням здоров’я або смертю: Практичний посібник. – Суми: Вид-во СГІ, 2008. – 55 с.  
55.  Плівачук К.В. Моральне виховання особистості засобами усної народної творчості: Посібник / К.В. Плівачук. – Біла Церква: Видавець Пшонківський, 2008. – 83 с.  
56.  Плівачук К.В. Система освіти України. Методологія педагогіки та методи педагогічного дослідження. Основи порівняльної педагогіки. Процес навчання і його структура, закономірності й принципи. Предмет і завдання дидактики. / К.В.Плівачук // Університет майбутнього вчителя: Навч. посібник. – КОІПОПК, 2008. – С. 8-42.  
57.  Плівачук К.В. Університет майбутнього вчителя: Навч. посіб. / К.В. Плівачук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 142 с.  
58.            Попов А.А. Торгове право: Навч. посіб. –КНТ, 2008  
59.            Пріснякова Л.М. (у співавтор.). Трансформація особистісних рис в умовах позбавлення волі: Навч. посіб. Одеса, 2008  
60.  Рудь В.Д., Герасимчук О.О., Маркова Т.П. Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій: Навч. посібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 344 с.  
61.  Северілов В.А. // Т.М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов. Основи теорії управління та дослідження операцій: Навч. посібник. – Вінниця: Універсум, 2008. – 242 с. Гриф МОН України
62.  Северілов В.А. // Т.М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов. Спеціальні розділи вищої математики: Навч. посібн. – Вінниця: Універсум, 2008. – 182 с. Гриф МОН України
63.  Северілов В.А., Т.М. Боровська, Васюра А.С. Теорія автоматичного управління: Навч. посібн. – Вінниця: Універсум, 2008. – 97 с. Гриф МОН України
64.            Трибрат Т.А. (у співавторстві: Ждан В.М., Гуриня Л.І.). Захворювання органів дихання: Навч. посіб. – Полтава: Техсервіс, 2008. – 252 с.  
65.  Федотенко О.Г. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. – Суми: Вид-во СГІ, 2008. – 32 с.  
66.  Холковська І.Л. Креативна педагогіка: Посібник. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – 228 с.  
67.  Ходаківська О.М. Професійний стрес. Ч. 1: Навч. посіб. – Хмельницький: ХІСТ ВМРоЛ «Україна», 2008. – 124 с.  
68.            Чабаненко Ж.М (у співавт.). Основи ЗЕД: Навч. посіб. (з грифом МОН України Лист №1.4/18-Г-2307 від 21.12.07.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 198 с. Гриф МОН України
69.  Чижик В.В. Спортивна медицина (Вступ. Поняття здоров’я. Основи загальної патології): Метод. посіб. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, 2008. –106 с.  
70.  Чижик В.В., Запорожець О.П. Спортивна морфологія: Навч. посіб. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, 2008. –102 с.  
71.  Цибок В.О. Бюджетне регулювання розвитку АПК України за рахунок спеціальних режимів та механізмів оподаткування / К.: ЗАТ «Ніч лава», 2008. – 116 с.  
72.  Цимбалюк І. М. Психологія: Навч. посіб. К.: Професіонал, 2008. – 386 с. Гриф МОН України
73.  Цимбалюк І. М. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2008. – 628 с. Гриф МОН України
74.  Шевчук С.П., Шевчук О.С. Інтерактивні технології підготовки менеджерів: Навч. посіб. Миколаїв, 2008.278 с. Гриф МОН України
75.  Шевчук С.П., Шевчук О.С. Офіс-менеджмент: управління сучасним офісом. Миколаїв, 2008.216 с. Гриф МОН України
76.            Шклярський Ю.О. ( у співавторстві). Основи соціальних знань: Навч. посіб. Миколаїв, 2008. 440 с. Гриф МОН України
77.            Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А. Соціально-економічні основи зайнятості населення України: Навч. посіб. К., 2008. 346 с. Гриф МОН України
78.            Шкурупій Д.А. Реаніматологія: Навч. посіб. – Полтава: Техсервіс, 2008. – 64 с.  
79.            Шпак В.П. (у співаторстві). Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч.-метод. посіб. / за ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. – Видання 2-е. – К., 2008.- 384 с. Гриф МОН України
80.  Юхименко П.І. (у співавторстві - Леоненко П.М). Економічна історія: Підручник. / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Знання, 2008. – 615 с. (Лист МОН України №14/18.2-167 від 12.07.06) Гриф МОН України
81.  Юхименко П.І. (у співавторстві - Леоненко П.М). Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К: Знання, 2008. – 639 с. (Лист МОН України №14/18.2-153 від 26.01.05) Гриф МОН України
82.  Юхименко П.І. Теорія монетаризму: Навч. посіб. / П.І. Юхименко. – Кондор, 2008. – 378 с. (Лист МОН України №14/18.2-387 від 17.02.06) Гриф МОН України