Монографії співробітників базової структури Університету «Україна», видані у межах України за 2015/2016 н.р.

№ з/п

П.І.Б. авторів

Назва друкованої праці

Вихідні дані

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ 

1

Коваленко О.В.

Корегування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході

Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – С. 78.

2

Коваленко О.В.

Сучасні підходи у стратегічному менеджменті до вирішення проблемних питань розвитку національної економіки

Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2016. – С. 99.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

3

Сухоруков А.І., Собкевич О.В.

Розділ колективної монографії «Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України та її регіонів»

У колективній монографії: Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології: монографія / Коцко Т.А., Чеховська М.М., Лісовська О.Л. [та ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненка С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: МП «Леся», 2015. – С. 48-53.

4

Сухоруков А.І.

Розділ колективної монографії «Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня»

У колективній монографії: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія /за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 23-41.

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

5

Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю.

Стійкий розвиток підприємства як основа реалізації його економічного потенціалу : колективна монографія

Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації. – К.: НУХТ, 2015. – С. 180-187.

6

Колумбет О.П., Правдюк Н.Л.

Розвиток обліку видів активу та їх протиріччя: проблеми теорії : колективна монографія

Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – 498 с.

7

Колумбет О.П., Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. 

Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики: колективна монографія

Житомир: ПП «Рута», 2015. – 343 с.

8

Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

Якість продукції та послуг підприємств ресторанного бізнесу : колективна монографія

The New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects, 2015. – С.421-433.

9

Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю.

Медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства : колективна монографія

The New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects, 2015. – С. 146-154.

10

Терещенко Л.О. / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського

Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства : монографія

К.: НУХТ, 2015. – 269 с. – С. 151-166.

11

Терещенко Л.О. / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського

Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації : колективна монографія

К.: НУХТ, 2015. – 215 с. – С. 151-166.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

12

Дударець В.М.

Мистецтво міських садів у ландшафтному дизайні : монографія

ДП «ВД «Персонал», 2015. – 158 с.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІКИ

13

Литовченко О.В. / В. В. Вербицький, Л. М. Бондар, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, Т. М. Крекотіна, О. В. Литовченко, О. П. Липецький, О. І. Любич, В. Л. Маринич, В. В. Мачуський, Н. В. Перепелиця, О. В. Просіна, Г. П. Пустовіт, Н. Ю. Сидоренко, Л. В. Тихенко. ; за заг. ред. В. В. Мачуського

Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках соціально-реабілітаційного напряму : монографія

Х.: Друкарня «Мадрид», 2015. – С. 134-167.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

14

Барна Н.В.

Дизайн у контексті художньої культури ХХ–ХХІ століть : монографія

К.: Університет «Україна», 2015. – 353 с.

15

Романенко Т.В. / редкол. О. О. Сушко (голова), та ін.; укл.: Ж. М. Іщенко,

Педагог і дослідник історії Другої світової війни : До 50-річчя від дня народження та 25 річниці педагогічної та наукової діяльності професора Олександра Валентиновича Потильчака : біографічне наукове видання

Серія «Викладачі і вчені Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова». – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 395 с. 

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

16

Сердюк В.П.

Теорія і практика використання відеозапису у кримінальному провадженні України : монографія

ВДК Університету «Україна», 2016. – 280 с. (на стадії рецензування і підготовки до друку)

17

Фрицький Ю.О. (у співавторстві)

Адмiнiстративно-правовi засади iнформацiйного суспiльства : монографія

Херсон: Iнститут публічного права, 2016. – 175 с.

18

Севрюков Д.Г.

Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія

К.: Університет «Україна», 2016. – 320 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

19

Кочура Н.М.

Культурно-естетична генонема українства : монографія

К.: Університет «Україна», 2016. – 280 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

20

Фрицький Ю.О. (у співавторстві)

Адмiнiстративно-правовi  засади iнформацiйного суспiльства : монографія

Херсон: Iнститут публічного права, 2016. – 175 с.

21

Кочура Н.М.

Культурно-естетична генонема українства : монографія

К.:  Університет «Україна», 2016. – 280 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

22

Севрюков Д.Г.

Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія

К.: ВДК Університету «Україна», 2016. – 320 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

23

Сердюк В.П.

Теорія і практика використання відеозапису у кримінальному провадженні України : монографія

К.: Університет «Україна», 2016. – 280 с., на стадії рецензування і підготовки до друку

 

Монографії співробітників ТВСП Університету «Україна», видані у межах України за 2015/2016 н.р.

з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Вихідні дані

Білоцерківський інститут економіки та управління

1

Колектив авторів-викладачів Білоцерківського інституту економіки та управління (21)

Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка

К.: Університет «Україна», 2015. – 514 с.

2

Загурський О.М.

Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки України : інституціональний аспект : монографія

К.:  Університет «Україна», 2015. – 455 с.

3

Клокар О.О.

Фінансовий контролінг в аграрному секторі економіки: теоретико-методологічні та практичні підходи дослідження й розвитку // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки : колективна монографія / за заг. ред. К. Ф. Ковальчука

Дніпропетровськ: Пороги. – 2016. – Розд. 2.5. – С. 106-120.

4

Гальченко В.М. (укладач)

Психологія дитячої творчості : навч.-метод. посіб.

К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 132 c.

Вінницький соціально-економічний інститут 

5

Колектив авторів; відп. ред. Г. В. Давиденко

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : монографія

Вінниця: Вінницький інститут Університету «Україна», 2016. – 300 с.

Дніпропетровська філія

6

Криворотько Г.С.

Психологія самотності моряків далекого плавання : монографія

Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2015. – 173 с.

Дубенська філія

7

Білозьоров Є.В., к.ю.н., Вишковська В.І., к.ю.н.

Правозахисна функція держави:  сутність та механізм здійснення в Україні : [монографія]

К. : ФОП «Кандиба Т.П.», 2015. – 168 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

8

за заг.ред. Чернецький Ю.О.

Особливості соціальної адаптації молоді із функціональними обмеженнями здоров’я : монографія

Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2016. – 257 с.

9

за заг.ред. Мельнитчук Д.П.

Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін : монографія

Житомир: видавець ОО «Євенок», 2016. – 384 с.

Івано-Франківська філія

10

Гринчишин Т.М., Николайчук Я.М.

Системи передавання даних: сигнали, кодові системи та компоненти : монографія

Подано до друку

11

Николайчук Л.М.

Information Security of Intellectual Subject of Law and Dynamic of its Quasistatijnary Communications (343-354 ) Computer Technologies in Information Security. Monograph.

Ternopil: «Kart-blansh», 2015. – 387 p.

12

Николайчук Я.М.

Computer Technologies in Information Security : monograph

Edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – 387 p.

Карпатський інститут підприємництва

13

Андрійцьо В.М.

Микола Садовський і Закарпаття (до 160-річчя з дня народження М.Садовського) : науково-популярне видання

Ужгород: Видавництво «Гражда», 2015. — 48 с.

14

Бичко А.К.

Життя — це вибір : монографія

Освіта України, 2015. — 194 с.

15

Кобаль В.І., Товканець Г.В.

Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів як складової професійної компетентності педагогічного працівника : колективна монографія

Мукачево, 2015.

16

Гецко М.М., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М.

Інститут конституційної скарги як засіб захисту основних прав і свобод (порівняльно-правовий аналіз) : монографія

Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — 228 с.

17

Спаський Г.В.

Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС : монографія

Ужгород: ПП «Роман О.І.», 2015. — 298 с.

18

Орос В.М.

Психологічні особливості гіперактивності акцентуйованих підлітків в умовах соціальної деривації : монографія

Хуст, 2016. — 292 с.

Луцький інститут розвитку людини

19

Дем’янюк О.Й. / О. Дем’янюк, Г. Гулько

Волинський пантеон: Схід – 2014. – 2-ге вид., переробл. і допов.

Луцьк : Айс Принт, 2015. – 132 с.

20

Дем’янюк О.Й.

Воєнна історія Волині: історичні нариси (книга)

Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. – Т.3. : 1914–1923. – 280 с.

21

Сушик І.В., Сушик О.Г. / за наук. ред. проф. І. М. Волошина

Історико-культурна спадщина як основа розвитку ярмаркового туризму / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія

Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 182-192. – 328 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

22

Гаркуша О.М.

Opгaнізaційнo-eкoнoмічний механізм підвищення кoнкуpeнтoспpoмoжнoсті готельного господарства в Україні : [наукове видання]

Миколаїв: ФОП Головко О.А., 2015. – 117 с.

23

Орел Ю.В.

Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України : монографія

ТОВ «У справі», 2016. – 416 с.

24

Олійник О.О.

Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності : монографія

Херсон "Видавець Грінь Д.С.", 2015. – 222 с.

Полтавський інститут економіки і права

25

Сарана С.В.

Процесуально-процедурні податкові режими : монографія

Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2015. – 155 с.

26

Коломієць П.В.

Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет  [текст] : монографія

Полтава: ТОВ «Копі-Центр», 2015. – 124 с.

27

Коломієць П.В.

Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні: шляхи гармонізації із законодавством ЄС [текст] : монографія

Полтава: ТОВ «Копі-Центр», 2015. – 162 с.

28

Безпарточний М.Г.

Обґрунтування механізмів забезпечення ефективного розвитку торговельних підприємств України : монографія

Полтава: ПП «Видавництво Арта», 2015. – 280 с.

Рівненський інститут

29

Бородинська Л.І.

З думкою про майбутнє. Історія церкви євангельських християн-баптистів у м. Костополі (з нагоди 90-річчя) : науково-популярне видання

Рівне: Дятлик М., 2015. – 62 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

30

Островська Н.О.

Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : [монографія]

Старобільк: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2015. – 184 с.

31

Чайковський М.Є.

Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі : [монографія]

К. : Університет „Україна”, 2015. – 435 с.

 

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ,

 видані співробітниками університету в Україні  в 2014-2015 рр.

№ п/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

Видавництво, рік видання, кількість сторінок, №_та дата про присвоєння грифу МОН України

Білоцерківський інститут економіки та управління

1. 

Юхименко П. І.

Сучасний монетаризм

К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с.

2. 

Ломачинська, І.М.

Монастирі України

К.: Балтія-Друк, 2015. – 250 с.

Вінницький соціально-економічний інститут 

3. 

Швед В.В., Жукова О.А., Євась Т.В.

Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України: за заг. ред. Давиденко Г.В.

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 140 с.  

4. 

Колісник О.М.

Структурна і жанрова організація повідомлень інформаційних агентств// Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна

К. : КиМУ, 2015. – С. 31-68.  

5. 

Безносюк А.М. 

Гарантії достовірності показань підозрюваного:  

Вінниця : КП КОР «Друкар», 2015. - 213 с. 

Івано-Франківська філія

6.  

Николайчук Л.М. 

Computer technologies in information security.  Monograph. Information security of intellectual subject of law and dynamic of its quasistatijnary communications (343-354)

Ternopil: «Kart-blansh»,  2015.- 387 p.

Карпатський інститут підприємництва

7. 

Бичко А.К.

Життя — це вибір

Освіта України. — 2015. — 194 с. 

8. 

Кобаль В.І.,

Товканець Г.В.

Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів як складової професійної компетентності педагогічного працівника (колективна )

Мукачево, 2015.

Полтавський інститут економіки і права

9. 

Коломієць П. В.

Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2015. – 124 с.

10. 

Коломієць П. В.

Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні: шляхи гармонізації із законодавством ЄС

Полтава : ТОВ «Копі-Центр», 2015. – 162 с.

Рівненський інститут

11. 

Власюк О.В., Сидорук В.Й., Трофимович В.В.

Віхи історії України (1939-1991) (хрестоматія)

Рівне: Волинські обереги, 2015. – 448 с.

Хмельницький інститут соціальних технологій

12. 

Юхименко П.І., Загурський О.М., Півторак М.В., Романченко І.Г., Чайковський М.Є.  та ін.;

Вплив глобалізуючих процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспект () За ред. д.е.н., проф. П.І. Юхименка.

Університет «Україна», 2015. – 510 с.

Інститут економіки та менеджменту

кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

13. 

Колумбет О.П.,

Правдюк Н.Л.

Розвиток обліку видів активу та їх протиріччя: проблеми теорії Кол. моног.

Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – 498 с.

14. 

Колумбет О.П.,

Бутинець Ф.Ф.,

Малюга Н.М. 

Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики колективна

Житомир. ПП «Рута». – 2015. – 343 с.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

15. 

Ломачинська І.М

Монастирі України:

К.: Балтія-Друк, 2015. – 250 с.. 

 

 

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ,

видані співробітниками Університету «Україна» у 2014 р.

Найменування

Автори

Обсяг

стор.

друк. арк.

Білоцерківський інститут економіки та управління

1

Гендерний вимір владних комунікацій 

Ломачинська, І.М., Загурська С.М. – Біла Церква: НВО «Освіта».

207 

 

2

Складові регіонального розвитку національного господарства

Загурський О. М. – Т 1. / за наук ред. Маниліча М.І, Столяренка В.Ф., Виклюка В.І. – ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ.

156

 

3

Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів

Загурський О.М. / за заг. редакцією Гринчуцького В.І. – Тернопіль: Крок.

544

 

4

Білоцерківщина – край православний: з історії Церкви та школи

Перерва В.С. – Біла Церква: Видавництво О. Пшонківського.

280

 

Вінницький соціально-економічний інститут

5

Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах

Балахонова О.В., Захарченко В.І., Меркулов М.М. – Донецьк: Ноулідж, ISBN978-966-2190-86-1.

188

0,15

6

Актуальні питання інноваційного розвитку держави, регіонів, підприємств

Балахонова О.В., Захарченко В.І., Меркулов М.М. – Луганськ: Ноуліджс. – ISBN978-617-579-904-8.

181

0,15

7

Типологічна характеристика інформаційних агентств: Колективна монографія

Колісник О.М. Актуальні проблеми соціальних комунікацій. – К.: КиМУ, 2014. – С. 58-111.

 

 

8

Актуальні питання інноваційного розвитку держави, регіонів, підприємств

Балахонова О.В., Захарченко В.І., Меркулов М.М. – Луганськ: Ноулідж, 2014.

182

0,3

Дніпропетровська філія

9

Функціонування фермерських господарств та перспективи їх розвитку (російською мовою)

Калінчик М.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – (у співав. Липчук В.В., Лебедь В.М., Лисенко К.О.)

228

 

10

Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі євроінтеграції

Калінчик М.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – (у співав. Ільчук М.М., Новосельцева А.М.)

228

 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

11

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону

Перелигін М.М., Шафранова К.В. – Житомир: ПП «ДжіВіЕс».

187

 

12

Формування життєвих стратегій студентської молоді з функціональними обмеженнями здоров’я

Подольська Є.А., Бурова Г.В. – Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2014.

157

 

Івано-Франківська філія

13

Права та свободи людини: проблеми теорії, методології та практики

Грицкевич С.Г., Боняк В.О., Горова О.Б., Самотуга А.В. – Дніпропетровськ.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД.

248

 

Карпатський інститут підприємництва

14

Український театр на Закарпатті у творчій спадщині В.Г. Донського

Ужгород: Видавництво «Карпати», 2014.

206

 

15

Августин-Волошин український театр

Андрійцьо В.М. – Вид. «Карпати», 2014.

64

 

16

Феномен української інтелігенції спроба екзистенціального дослідження

Бичко АК., Бичко ІВ. – К: Освіта України, 2014.

206

 

17

Українська ментальність: джерела становлення

Бичко А.К. – К: Освіта України.

206

 

18

Микола Бердяєв про шляхи гуманізації

Бичко А.К. – Освіта України.

176

 

19

Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії України засобами краєзнавства

Кобаль В.І. Мукачево – Дніпропетровськ: Середня, 2014.

227

 

20

Легенди Закарпатського футболу, капітан «Говерли»

Лозюк М.Ю., Гаджега В.М. – Ужгород.

108

 

21

Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікровимір

Сливка Я.В., Черевко О.В. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2014.

383

 

22

Ретроспективний аналіз проблем творчої особистості соціальних педагогів у контексті фахової підготовки

Чопей В.С. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014.

105

 

Луцький інститут розвитку людини

23

Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушенням зору в українському освітньому просторі

Савчук Н.А. Заг. ред. Тулашвілі Ю.Й.  – Рівне: НУВГП, 2014.

294

 

24

Воєнна історія Волині: історичні нариси: в 4 т. Т.2.: ХІХ ст. – початок ХХ ст.

Дем’янюк О.Й., Пасюк І.М., Яровенко С.П. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014.

288

 

Миколаївський міжрегіональний інститут

25

Реінженіринг навчального процесу: від теорії до практики

Крамаренко І.С. – Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2014.

64

 

26

Соціально-педагогічна робота зі студентською молоддю

Чубук Р.В. – Миколаїв: Видавництво «Миколаїв», 2014.

 

17,34

Новокаховський гуманітарний інститут

27

Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти

Севрюков Д.Г. – К.: «Талком», 2014.

422

 

Полтавський інститут економіки і права

28

Полимеры с заданными оптическими свойствами и их применение 

Сахно Т.В., Иргибаева И.С., Барашков Н.Н. ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава: ПУЭТ.

471

 

29

Спеціальні податкові режими в Україні: ґенеза, сучасність, перспективи.

Коломієць П.В. – Полтава: ТОВ «Копі-Центр», 2014.

254

 

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу 

30

Основні напрямки зміцнення конкурентоспроможності підприємства

Кутліна І.Ю. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку : Монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ.

277

 

31

Корегування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході

Коваленко О.В. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку : Монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ.

277

 

Кафедра менеджменту

32

Сучасні аспекти інноваційної трансформації системи управління підприємством

Пішеніна Т.І., Коротєєва А.В. – К.: Університет «Україна», 2014.

 

 

33

Соціально-економічні аспекти розвитку культури України

Пішеніна Т.І, Мирвода С.І. – Харків: НДУ ІПР НАН України, 2014.

380

 

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

34

Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування

Дробязко С.І. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – ISBN 978-966-97392-3-0.

204

 

Інститут соціальних технологій

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

35

Реформування державної кадрової політики в Україні

Ред. кол. : Ю. В. Євдокимова, В. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. – К.: НАДУ, 2014.

280

 

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра української мови, література та східних мов

36

Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація

Приліпко І.Л. – К.: ЛОГОС, 2014.

482

 

Інститут права та суспільних відносин

37

Людина і держава

Галунько В.В., Милько В.І. – К. Університет «Україна».

159

 

 

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2013–2014 н.р.)

з/п

П.І.Б. авторів

Назва і вид друкованої праці

(монографія, підручник, посібниквказати!)

Обов’язково вказати: країну видання, видавництво, рік видання,  дата, кількість сторінок, якщо є гриф - №

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

1

Сергієнко Л.П.

Спортивный отбор: теория и практика: Монография.

Москва: Советский спорт, 2013р. 85 д.а.

Рівненський інститут

2

Стахів О.А.,

Солодкий В.О.

Sustainable economic development of regions. Chapter 7 / Sustainable development end economic growth. Monograph / ed. by M. Jovanovic

Vienna: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. – PP. 96–109.

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

3

Дробязко С.И.

Бюджетирование как способ управления затратами.

Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ): [коллективная монография в 2 томах под науч. ред. д.э.н., проф. Павлова К.В. и к.э.н., доц. Юсупова И.З.]. - Ижевск: Изд-во Институт компьютерных исследований, 2013. – Т.2. – 1472 с. - [Глава 113] – С.1388-1395.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2008–2012 р.р.)

Найменування

Автори

Обсяг

Підрозділ

Рік видання

стор

друк. арк.

1

Комплексна соціальна реабілітація інвалідів дитинства

Азарський І.М., Азарська О.О., Колосов В.М., Чайковський М.Є.

314

 

Хмельницький інститут соціальних технологій

2008

2

Теоретико-управлінське розуміння профілактики злочинності: важлива задача сучасної правоохоронної системи

Биргеу М.М.

570

35,6

 

2008

3

Технологія навчального тренінгу у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій / Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С. О. Сисоєвої

Бондарева Л.І.

424

 

Кафедра менеджменту організацій

2008

4

Фондовый рынок

Величко О.П.

 

2

Дніпропетровська філія

2008

5

Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності

Волянюк Н.Ю.

243

 

Рівненський інститут

2008

6

Управління розподілом доходів підприємства

Герасименко О.Т.

39

 

Дніпропетровська філія

2008

7

Ілюстрована історія ЗУНР

Гон М.М., Великоч В., Монолатій І.

 

 

Рівненський інститут

2008

8

Безпека творення в Україні та Росії: питання теорії і практики та правові аспекти, рейдерство

Гринкевич О.Й.

255

 

Кафедра міжнародної інформації

2008

9

Екологічна безпека Вінниччини

Гринюк І.І.

456

 

Вінницький соціально-економічний інститут

2008

10

Розвиток земельних відносин у ринковій економіці України

Загурський О.М.

109

6,8

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

11

Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання: теорія та методика

Карпюк Р.П.

504

 

Луцький інститут розвитку людини

2008

12

Критерії визнання вченого

Кіслов В.В., Кіслов Д.В., Коновець О.Ф.

119

 

Кафедра міжнародної інформації

2008

13

Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу

Кіщак Ю.І., Міняйло М.П.

264

 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2008

14

Изменение роли и образ науки в условиях информационной экономики

Клочко Г.А.

25

 

 

2008

15

Трансформация социальной политики под влиянием глобализации

Клочко Г.А.

33

 

 

2008

16

Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу

Кураєва І.В.

180

 

Кафедра екології

2008

17

Історія міжнародних відносин 1 пол. ХХ ст. (історико-політичне ессе). У 2-х чч.

Кучменко Е.М.

 

72

Кафедра суспільно-політичних наук

2008

18

Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)

Ліповська-Маковецька Н.І.

270

 

Рівненський інститут

2008

19

Релігійне лідерство в духовному вимірі християнської традиції

Ломачинська І.М.

286

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2008

20

Талмуд, цивільне право та суспільна мораль

Мучник А.М.

90

 

Полтавський інститут економіки і права

2008

21

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи

Нікитенко Д.В., Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій З.С., Мазур І.І., Дрига С.Г.

675

 

Рівненський інститут

2008

22

Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ - початку ХХ ст.

Перерва В.С.

671

 

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

23

Системный синтез психофизических процессов

Приснякова Л.М.

357

 

Дніпропетровська філія

2008

24

Промышленные кластеры России

Сахно Т.В. (у спіавт.: Волкова Н.Н.)

532

 

Полтавський інститут економіки і права

2008

25

З думою про Україну: вибрана публіцистика

Таланчук П.М.

480

 

Базова структура Університету «Україна»

2008

26

Теорія напівпровідникових сенсорів газу

Таланчук П.М., Мороз О.С.

260

 

Базова структура Університету «Україна»

2008

27

Интенсификация процессов и защита оборудования пищевых производств

Тищенко Г.П., Хоменко М.Д, Сухенко В.Ю., Ермаков П.П., Сухенко Ю.Г.

224

 

Кафедра технології харчування

2008

28

Бюджетне регулювання розвитку АПК України за рахунок спеціальних режимів та механізмів оподаткування

Цибок В.О.

116

7,25

Білоцерківський інститут економіки та управління

2008

29

Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. Б. Гуменюка, С. Шергіна

Бебик В.М. (у співав.)

508

29,5

Кафедра суспільно-політичних наук

2009

30

Становлення правознавчої думки в Україні. Феномен Пилипа Орлика: (аналіз філософа)

Бичко А.К.

252

14,6

Карпатський інститут підприємництва

2009

31

Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (творчість Ліни Костенко)

Бідюк О.

188

10,9

Луцький інститут розвитку людини

2009

32

Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров'я у фокусі соціології

Дікова-Фаворська О.М.

488

28,4

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2009

33

Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем: здоров'я – навчання – працевлаштування

Дікова-Фаворська О.М., Панченко Т.Л. та ін.

364

21,1

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2009

34

Наукова комунікація у системі засобів масової інформації

Коновець О.Ф., Бойко А.А., Зелінська Н.В.

139

8,1

Кафедра міжнародної інформації

2009

35

Тема спеціальна

Кравченко Р.М.

117

6,8

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

36

Цікаве картоплярство

Куценко В.С.

292

17

Кафедра екології

2009

37

Форма інтенсифікації суспільства (на прикладі кондитерської фабрики Ефімова)

Кучменко О.М.

417

24,2

Кафедра гуманітарних дисциплін

2009

38

Червона книга України. Тваринний світ

Лисенко В.І. та ін..

600

34,9

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

2009

39

Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні

Ліповська-Маковецька Н.І.

187

10,9

Луцький інститут розвитку людини

2009

40

Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії

Малишев В.В.

284

33,5

Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

2009

41

Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення

Міняйло М.П., Кіщак І.Т.

192

11,2

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2009

42

Реформування соціального страхування в Україні

Олієвська М.Г

200

11,6

Рівненський інститут

2009

43

Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків: теорія і практика

Петько Л.В.

248

14,4

Васильківський коледж

2009

44

Проза Валерія Шевчука: проблеми ідiографії

Приліпко І.Л.

176

10,2

Кафедра української мови та літератури

2009

45

Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика

Рудишин С.Д.

394

22,9

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

46

Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах

Северілов В.А., Боровська В.М., Колесник І.С.

229

13,3

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

47

Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем із урахуванням зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння

Северілов В.А., Северілов В.П., Боровська В.А., Бадьора С.П.

255

14,8

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

48

Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.)

Сливка Л.

217

12,6

Івано-Франківська філія

2009

49

Проблеми  соціальної компетентності молоді

Шахрай В.М.

115

6,7

Білоцерківський інститут економіки та управління

2009

50

Трансформації релігійно-церковного життя Галицько-Волинської Русі у 2-й пол. ХІІІ ст. – 1-й пол. ХV ст.

Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г.

272

15,8

Рівненський інститут

2009

51

Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами

Шиян А.А.

404

23,5

Вінницький соціально-економічний інститут

2009

52

Психосоматичні особливості в інтелектуальному розвитку дітей

Шмаргун В.М.

471

27,4

Кафедра психології

2009

53

Биорегуляция микробо-растительных систем

Антипчук А.Ф. (авторський колектив)

464

38,8

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

2010

54

Естетика іміджмейкінгу

Барна Н.В.

255

14,8

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2010

55

Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій

Бебик В.М. (у співав.)

200

11,6

Кафедра суспільно-політичних наук

2010

56

Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти

Бевзюк Є.В., Вергун В.А., Грін О.О., Машика Ю.В.

451

26,2

Карпатський інститут підприємництва

2010

57

Тирлич жовтий (Gentialuteal) в українських Карпатах

Бедей М.І., Крись О.П., Маханець І.А.

130

7,5

Карпатський інститут підприємництва

2010

58

Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства

Білопольський М.Г., Мальчик М.В.

208

12,1

Дубенська філія

2010

59

Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення 1953-1964 рр.

Брегеда М.В.

187

10,9

Полтавський інститут економіки і права

2010

60

Сучасне українське медичне право (у співавторстві)

Буздуган Я.М. та інші.

391

22,7

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

2010

61

Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами

Бурлаков М.В.

356

32,3

Горлівський регіональний інститут

2010

62

Теорія суверенітету народу, нації та держави

Гапотій А.Д.

312

18,1

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

2010

63

Управління природно-заповідними територіями

Гаркуша О.М., Горлачук В.В., В’юн В.Г.

188

10,9

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

64

Управління рекреаційними територіями

Гаркуша О.М., Горлачук В.В., В’юн В.Г.

236

13,7

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2010

65

Духовна освіта в Україні Х - ХVІІІ ст.

Денисенко В.А.

518

30,1

Кафедра журналістики

2010

66

Особа з вадами здоров’я в сучасному суспільстві: стратегії та основні заходи модернізації взаємин

Дікова-Фаворська О.М., Литвин А.В., Панченко Т.Л., Плівачук К.В., Бацман О.С. та інші

666

38,7

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

2010

67

Методологія оцінки та управління економічним розвитком переробних підприємств

Заюкова М.С.

128

7,4

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

68

Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління

Карачина Н.П.

416

24,2

Вінницький соціально-економічний інститут

2010

69

Сучасні платіжні системи

Ковальчук Т.Т.

190

11

Кафедра банківської справи

2010

70

Монастирі України

Ломачинська І.М.

240

13,9

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2010

71

Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий

Мальчик М.В.

304

17,7

Дубенська філія

2010

72

Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору

Міщук О.М.

216

12,5

Рівненський інститут

2010

73

Верховенство права: традиція, доктрини і потенціал практики

Мурашин О.Г.

536

31,1

Кафедра теорії та історії держави і права

2010

74

Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів

Мурашин О.Г.

368

21,4

Кафедра теорії та історії держави і права

2010

75

Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі

Ординський В.Л., Колб О.Г., Козак В.П., Кондратишина В.В.

217

12,6

Луцький інститут розвитку людини

2010

76

Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України

Пепа Т.В., Мазур А.Г., Поліщук О.Ю., Мазур С.А.

274

15,9

Рівненський інститут

2010

77

Сукупний ресурсний потенціал регіону: стан, проблеми та перспективи

Пепа Т.В., Чернюк Л.Г., Бондаренко В.М., Бондаренко Л.М.

263

15,3

Рівненський інститут

2010

78

Моральне виховання учнівської та студентської молоді

Плівачук К.В.

237

13,8

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

79

Odpowiedzialność za wychowanie

Сметанський М.І.

440

25,6

Хмельницький інститут соціальних технологій

2010

80

Механізм управління розвитком соціально-економічних систем

Стожок Л.Г. (у співавторстві)

688

40

Кафедра фінансів

2010

81

Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали)

Таланчук П.М. та інші

470

27,3

Базова структура Університету «Україна»

2010

82

Прикладні автоматизовані системи діагностування та підтримки прийняття експлуатаційних рішень

Чоха Ю.М., Крєтов В.В

212

12,3

Васильківський коледж

2010

83

Інституціональні основи ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні: теорія і практика

Юхименко П.І., Загурський О.М.

234

13,6

Білоцерківський інститут економіки та управління

2010

84

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України

Амоша О.І., Аптекар С.С., Білопольський М.Г. та ін.

848

99,6

Дубенська філія

2011

85

New plant grow regulators: basis research and technologies of application (англ.)

Антипчук А.Ф. (у складі авт. колективу)

210

12,2

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

2011

86

Биорегуляция микробно-растительных систем

Антипчук А.Ф. (у складі авт. колективу)

 

38,7

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

2011

87

Естетика іміджмейкінгу

Барна Н.В., Уланова С.I.

255

14,8

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2011

88

Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти

Бевзюк Є.В., Вергун В.А., Грін О.О., Машика Ю.В.

142

8,2

Карпатський інститут підприємництва

2011

89

Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення 1953-1964 р.р.

Брегеда М.В.

187

10,9

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

90

Люди, які несли віру. Літопис православного життя села Грузького

Букет Є., Перерва В.

80

4,6

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

91

Управління діяльністю людини в експериментальних умовах

Відайко В.О.

147

8,5

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2011

92

Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців фізичної культури в українських і польських вищих навчальних закладах (історичний аспект)

Вільчковський Е.С., Сущенко Л.П., Карпюк Р.П., Пасічник В.Р.

434

25,2

Луцький інститут розвитку людини

2011

93

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні

Гон М.М., Заремба О.В., Козерод О.В. та ін.

362

21

Рівненський інститут

2011

94

Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914 – 1921 роках

Дем’янюк О.Й.

320

18,6

Луцький інститут розвитку людини

2011

95

Розвиток та збереження трудового потенціалу регіону в сучасних економічних умовах

Засанська С.В.

147

8,5

Рівненський інститут

2011

96

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : в 4тт.

Захарченко В.И. та інші

303

17,6

Вінницький соціально-економічний інститут

2011

97

Націософія: соціально філософський аналіз

Ігнатьєв В.А.

166

9,6

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

98

Перспективи органічного виробництва грибів в Україні. Інноваційні напрямки розвитку дорадництва

Капштик М.В

128

7,44

Кафедра екології

2011

99

Сучасний інформаційний ринок

Ковальчук Т.Т.

255

14,8

Кафедра банківської справи

2011

100

Матеріали на основі паперу і картону для пакувального виробництва та поліграфії

Коптюх Л.А.

136

7,9

Кафедра поліграфічних технологій в пакованні

2011

101

Формування властивостей паперу для друку

Коптюх Л.А., Глушкова Т.Г.

336

19,5

Кафедра поліграфічних технологій в пакованні

2011

102

Психофізіологія установок у регуляції моторики людини

Лазуренко С.І.

482

28

Кафедра реабілітації

2011

103

Фотоініційована полімеризація

Маслюк А.Ф., Колендо А.В., Шахнін Д.Б.

262

15,2

Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

2011

104

Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір

Мурашин О.Г. [та ін.]

379

22

Кафедра теорії та історії держави і права

2011

105

Громадське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації

Мурашин О.Г., Мірошниченко М.І.

328

19,1

Кафедра теорії та історії держави і права

2011

106

Фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі ХVІ - ХХІ ст. (історичний аспект)

Пасічник В.Р., Вільчковський Е.С.

160

9,3

Луцький інститут розвитку людини

2011

107

Освіта Ківшовати: шлях з минулого в майбуття

Перерва В., Гончаренко М., протоієрей Алєксеєнко С.

132

7,7

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

108

Село Буки: минуле, сучасне, майбутнє

Плівачук К.В., Перерва В.С.

272

15,8

Білоцерківський інститут економіки та управління

2011

109

Організація та методика обліку витрат на виробництво будівельної продукції

Рассулова Н.В., Ягмур К.А.

243

14,1

Горлівський регіональний інститут

2011

110

Складові потенціалу самореалізації та картини світу особистості

Садова М.А., Свинаренко Р.М.

450

26,1

Кіровоградський інститут розвитку людини

2011

111

Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання і рибальства

Світлак І.І., Скірський І.В., Сухоребра Т.І.

432

25,1

Вінницький соціально-економічний інститут

2011

112

Социальная защита: история, теория, право

Севрюков Д.Г.

430

25

Новокаховський гуманітарний інститут

2011

113

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України

Сохацька О.М.

 

 

Карпатський інститут підприємництва

2011

114

Психологія гандикапізму

Ставицький О.О.

376

21,8

Рівненський інститут

2011

115

Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні

Цайнінгер К., Пішеніна Т.І., Бондарєва Л.І., Карпенко С.В., Григорчук Т.В.

148

8,6

Базова структура Університету «Україна»

2011

116

Теоретичні засади  соціальної психології: системний підхід

Циба В.Т.

359

20,9

Кафедра психології

2011

117

Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом

Якимюк Ю.П.

191

11,1

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

2011

118

Бесступенчатые передачи приводов машин

Архангельский Г.В., Дубинец А.І.

382

22,2

Кафедра автомобільного транспорту

2012

119

Ресурсна (енергетична) модель економічного циклу та її ефективність управління макроекономічною динамікою

Бандура В.О.

335

19,5

Хмельницький інститут соціальних технологій

2012

120

Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика

Бєлікова Н.О.

582

33,8

Луцький інститут розвитку людини

2012

121

Психолого-педагогічний супровід плавців із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті

Бойко Г. М.

360

20.сен

Полтавський інститут економіки і права

2012

122

Пріоритетні форми транскордонного співробітництва в умовах наближення України до ЄС

Журба І.Є.

290

16,8

Хмельницький інститут соціальних технологій

2012

123

Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування

Іванов А.М.

248

14,4

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

2012

124

Психологія професійного становлення сучасного фахівця

Кокун О.М.

200

11,6

Кафедра психології

2012

125

Психоэнергетические возможности человека: теория и практика

Кокун О.М.

168

9,7

Кафедра психології

2012

126

Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді

Максименко С.Д., Болтівець С.І., Кокун О.М., Здорук С.І., Губенко О.В.

152

8,8

Кафедра психології

2012

127

Становлення мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору

Махінов В. М.

462

26,8

Кафедра теорії та практики перекладу

2012

128

Становлення соціальних здібностей студентів із функціональними обмеженнями

Никоненко Ю.В.

191

11,1

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

129

Спеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку

Сарана С.В., Семенко Б.М., Семенко Т.М.

170

9,9

Полтавський інститут економіки і права

2012

130

Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід

Сердюк Л.З.

323

18,8

Кафедра психології

2012

131

Функціональна та рухова підготовка юного футболіста

Чижик В.В., Романюк В.П.

339

19,7

Луцький інститут розвитку людини

2012

132

Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально-монетарні фактори формування їх в Україні

Юхименко П. І., Базилюк А.В., Гошовська В.В.

319

18,6

Білоцерківський інститут економіки та управління

2012

 

 

Наукові монографії

Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

(2010-2011 н.р.) 

№ з/п П.І.Б. авторів Назва і вид друкованої праці Видавництво, рік видання, к-ть сторінок, лист МОН
Вінницький соціально-економічний інститут
1.           Заюкова Марина Сергіївна Методологія оцінки та управління економічним розвитком переробних підприємств Вінниця: ВАТ «Книга – Вега». Вінницька обласна друкарня – 2010 р. – 128 с.
2.           Карачина Наталя Петрівна Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління Вінниця: ВАТ «Книга – Вега». Вінницька обласна друкарня – 2010 р. – 416 с.
Горлівський регіональний інститут
3.           Бурлаков М.В. Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами Киев: Университет «Украина», 2010. – 356 с.
Дубенська філія
4.           Білопольський М.Г., Алтухова І.М., Мальчик М.В. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства: монографія ТОВ «Східний видавничий дім», НТШ-Донецьк, 2010. – 208 с.
5.           Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий: монография ЧП Лапсюк В.А., 2010. – 304 с.
Карпатський інститут підприємництва
6.           Андрійцьо В.М. Августин Волошин і український театр на Закарпатті Любов глядача – найвище визнання. Золоті сторінки історії та сьогодення театру Срібної Землі. – Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», – Ужгород, 2010. – С. 117-120
7.           Бевзюк Є.В., Вергун В.А., Грін О.О., Машика Ю.В. Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти (Особистий внесок авторів: «Економічні аспекти розвитку країн Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації», «Роль колективних договорів в Україні», «Перспективні напрями вдосконалення та регулювання організаційно-економічного механізму ринку праці Закарпаття». (колективна монографія) м. Ужгород, видавництво ЗакДУ, 2010. – 451 с.
8.           Бедей М.І., Крись О.П., Маханець І.А. Тирлич жовтий (Gentialuteal) в українських Карпатах Ужгородська українська Богословська академія імені святих Кирила і Мефодія. – 2010. – 130 с.
9.           Греченюк Н.І. Августин Волошин очима очевидців Історичний архів, м. Миколаїв, – Вип. № 5. – 2010. – С. 135-139
10.       Сохацька О. М. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України Тернопіль-Донецьк: Економічна думка, ТНЕУ. – 2011
Луцький інститут розвитку людини
11.       Ординський В.Л., Колб О.Г., Козак В.П., Кондратишина В.В. Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі: монографія Хмельницький: ХмЦНТІ, 2010. – 217 с.
12.       Пасічник В.Р., Вільчковський Е.С. Фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі ХVІ-ХХІ ст. (історичний аспект): монографія Кєльцинський гуманітарно-природничий університет. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна». – Київ, 2011. – 160 с.
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
13.       Гапотій А.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави Мелітополь : вид-во редакції «Ваша газета», 2010. –312 с.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
14.       Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління природно-заповідними територіями Миколаїв: Іліон, 2010. – 188 с.
15.       Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління рекреаційними територіями  Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.
Полтавський інститут економіки і права
16.       Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення 1953-1964 рр. ТОВ ”Іліон”, Миколаїв. – 2010. – 187 с.
17.       Мучник А.М Єврейська література і Полтавщина  
18.       Мучник А.М. Монографія „Єврейсько- слов’янський діалог  
19.       Мучник А.М. Хрустальная ночь – Холокост – Полтавщина – Нюрнберг  
Рівненський інститут
20.       Пепа Т.В., Мазур А.Г., Поліщук О.Ю., Мазур С.А. Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України. Вінниця: Вінницька газета, 2010. – 274 с.
21.       Пепа Т.В., Чернюк Л.Г., Бондаренко В.М., Бондаренко Л.М. Сукупний ресурсний потенціал регіону: стан, проблеми та перспективи Вінниця: РВВ ВНАУ – ПП Балюк І.Б., 2010. – 263 с.
Хмельницький інститут соціальних технологій
22.       Сметанський М.І. Odpowiedzialność za wychowanie Bydgoszcz, Polska, 2010. – 440 р.
Базова структура (м.Київ)
Інститут економіки та менеджменту
Кафедра банківської справи
23.                   Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок: монографія К.: Знання, 2011. – 255 с.
24.                   Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи: монографія К.: Знання, 2010. – 190 с.
Кафедра маркетингу
25.                   Карл Х. Цайнінгер, Т.І. Пішеніна, Л.І. Бондарєва, С.В. Карпенко, Т.В. Григорчук Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні: монографія / за науковим керівництвом д-ра екон. наук Л.Ф. Романенко. Автором підготовлено Розділ 2 «Інноваційні тенденції в сучасному маркетингу», С. 51-72. – Університет «Україна», 2011. – 148 с. Університет «Україна», 2011. – 148 с.
Кафедра фінансів
26.                   Стожок Л.Г. Механізм управління розвитком соціально-економічних систем: монографія (Особистий внесок автора: підрозділ 4.2.2 «Корпоративна соціальна відповідальність як складова соціально-економічного розвитку держави». – с. 651-659) Моногр. / за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк: ДВНЗ „ДонНТУ”, 2010. – 688 с.
Інженерно-технологічний інститут
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
27.                   Маслюк А.Ф., Колендо А.В., Шахнін Д.Б. Фотоініційована полімерізація 2011
Інститут права та суспільних відносин
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
28.                   Буздуган Я.М. Сучасне українське медичне право. Монографія. (у співавторстві) К.: Атіка, 2010. – 496 с. – С. 362-391
Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
29.                     Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій (у співав.) За ред. В.О. Ільганаєвої, Т.О. Колесникової. – Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2010. – 200 с. / с. 6 – 30
30.                   Бебик В.М. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) За ред. П.М. Таланчука (у співав.). – К.: Університет «Україна», 2010. – 470 с. / с. 23-42
Кафедра теорії та історії держави і права
31.                 2 Мурашин О.Г. Верховенство права: традиція, доктрини і потенціал практики К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2010-536 с.
32.                 1 Мурашин О.Г. Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010-368 с.
Кафедра цивільного та господарського права
33.                 1 Дерець В.А. Людиноцентристська орієнтація адміністративно-правового регулювання управлінських відносин. Врахування європейського досвіду у взаємостосунках органів виконавчої влади з громадянами // Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти : монографія За заг. ред. В.Б. Авер’янова, С.Ф. Демченка. – К.: Преса України, 2010. – (0,7 д.а.). – С. 274-294
Інститут соціальних технологій
Кафедра психології
34.                   Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід: монографія К.: Ун-т “Україна”, 2011. – 359 с.
Кафедра реабілітації
35.                   Лазуренко С.І. Психофізіологія установок у регуляції моторики людини: монографія К.: Університет «Україна», 2011. – 482 с. (орієнтовний строк видання – травень-червень)
Факультет біомедичних технологій
Кафедра екології
36.                 2 Капштик М.В. Перспективи органічного виробництва грибів в Україні. – Інноваційні напрямки розвитку дорадництва Колективна монографія за матеріалами Міжнародного Круглого столу 4 лютого 2004 р. /у рамках Міжнародної виставки «Інтер АГРО 2011». – Ніжин. – Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 190-194
Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій
37.                   Антипчук А. Ф. (у складі авт. колективу) Биорегуляция микробно-растительных систем К.: Ничлава, 2011. – 38,7 учетно-печ. листов
38.                   Антипчук А.Ф. New plant growth regulators: basis research and technologies of applicatication  
39.                   Бендюг Г.Д. Рак щитовидної залози Монографія, 2011 (у друці)

 

 

Наукові монографії

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

(2009-2010 н.р.)

№ з/п

П.І.Б.

Назва монографії

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Білоцерківський інститут економіки та управління       

1

Юхименко П.І., Загурський О.М.

Інституціональні основи ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні: теорія і практика

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 234 с.

2

Дікова-Фаворська О.М., Литвин А.В., Панченко Т.Л., Плівачук К.В., Бацман О.С., Стрельник О.О. та інші

Особа з вадами здоров’я в сучасному суспільстві: стратегії та основні заходи модернізації взаємин: монографія / за наук. ред. докт. соц. наук, доцента О. М. Дікової-Фаворської

Житомир: Приватне Підприємство «ДЖІВІЕС», 2010. –  666 с.

3

Шахрай В.М.

Проблеми соціальної компетентності молоді

Біла Церква: БНАУ, 2009. – 115 с.

4

Перерва В.С.

Графи Браницькі: підприємці та меценати

Біла Церква: Яніта

5    

Плівачук К.В.

Моральне виховання учнівської та студентської молоді: монографія

Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 237 с.

Васильківський коледж

 6

Петько Л.В.

Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків: теорія і практика

Видавництво «Університет «Україна», 2009

 7

Чоха Ю.М., Крєтов В.В.

Прикладні автоматизовані системи діагностування та підтримки прийняття експлуатаційних рішень

Видавництво «Університет Україна», 2010

Вінницький соціально-економічний інститут

 8

Рудишин С.Д.

Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика

Вінниця: ВМГО «Темпус», 2009. – 394 с.

 9

Северілов В.А., Боровстька В.М., Колесник І.С.

Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах

УНІВЕРСУМ.  – Вінниця: ВНТУ. -2009.- 229 с.

10

Северілов В.А., Северілов В.П., Боровська В.А., Бадьора С.П.

Моделювання й оптимізація процесів розвитку виробничих систем із урахуванням зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння

УНІВЕРСУМ.  – Вінниця: ВНТУ. -2009.- 255 с.

 11

Шиян А.А.

Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами

УНІВЕРСУМ.  – Вінниця: ВНТУ. -2009.– 404 с.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

 12

Дікова-Фаворська О.М.

Специфічні групи осіб із обмеженими можливостями здоров'я у фокусі соціології

Житомир: Полісся, 2009.– 488 с.

 13

Дікова-Фаворська О.М., Панченко Т.Л., Селезньова О.О.  та ін.

Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем: здоров'я  – навчання – працевлаштування

Житомир: Полісся, 2009.– 364 с.

Карпатський інститут підприємництва

 14

Андрійцьо В.М.

Доля світла тополина. Нарис з історії Хустського народного театру ім. В.Майданного

Ужгород

 15

Бичко А.К.

Становлення правознавчої думки в Україні: феномен Пилипа Орлика

ТОВ «ХХІ ст.. діалог культур»

16

Бичко А.К., колективна монографія у 3 книгах

Основні засади формування національної самосвідомості. Духовне життя українського суспільства. Теоретико-методологічні та онтологічні проблеми

Дрогобич, 2009

17

Коновець О.Ф., Бойко А.А., Зелінська Н.В.

Наукова комунікація у системі засобів масової інформації

Львів, Видавничий центр ЛАД, 2009. – 139 с.

18

Пулянович О.В.

Методи антикризового управління зі слабкими сигналами

Донецьк: Юго-Восток. – 195 с.

19

Сливка Любов

Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.)

Видавництво «Місто НВ», 2009. – 217 с.

20

Сохацька О.М.

Транснаціоналізація міжнародного ринку послуг

Економічна думка, 2010

21

Чикут В.Й.

Наукові досягнення І. Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей

Пряшів, 2009

Луцький інститут розвитку людини

22

Бідюк О.

Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (творчість Ліни Костенко)

Луцьк: Твердиня, 2009. – 188 с.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

23

Лисенко В.І. та ін..

Червона книга України. Тваринний світ

К.: «Глобалконсалтинг», – 600 с.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

24

Кравченко Р.М.

Тема спеціальна: (монографія)

К.: Інститут досліджень проблем державної безпеки СБУ, 2009. – 117 с.

25

Міняйло М.П., Кіщак І.Т.

Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення

Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 192 с.

Рівненський інститут

26

Ліповська-Маковецька Н.І.

Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні

Рівне, НУВГП, 2009. – 187 с.

27

Міщук О.М.

Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору

Рівне: Овід, 2010. – 216 с.

28

Олієвська М.Г.

Реформування соціального страхування в Україні

Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 2009. – 200 с.

29

Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г.

Трансформації релігійно-церковного життя Галицько-Волинської Русі у 2-й пол. ХІІІ ст. – 1-й пол. ХV ст.

Рівне: «Волинські обереги», 2009. – 272 с.

Базова структура

Інженерно-технологічний інститут

Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

30

Малишев В.В.

Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії

Київ: Університет “Україна”, 2009. – 284с.

Інститут права та суспільних відносин

Кафедра цивільного та господарського права

31

Мурашин О.Г.

Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів

Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. – 368 с.

Кафедра гуманітарних дисциплін

32

Кучменко О.М.

Форма інтенсифікації суспільства (на прикладі кондитерської фабрики Єфімова)

Рекомендовано МОН України, К., 2009. – 417 с.

Інститут соціальних технологій

33

Шмаргун В.М.

Психосоматичні особливості в інтелектуальному розвитку дітей

К.: В-во Університет “Україна”, 2009. – 471 с.

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

34

Ломачинська І.М.

Монастирі України

Балтія-друк, 2010. – 240 с.

35

Барна Н. В.

Естетика іміджмейкінгу

К.:В-во Університет «Україна», 2010. – 255 с.

Кафедра української мови та літератури

36

Приліпко І.Л.

Проза Валерія Шевчука: проблеми ідiографії

К.: Логос, 2009. – 176 с.

Факультет біомедичних технологій

Кафедра екології

37

Куценко В.С.

Картопля. Т. 4. Енциклопедичний довідник

Біла Церква, 2009. – 376 с.

38

Куценко В.С.

Цікаве картоплярство: монографія

Луцьк: Настир´я, 2009. – 292 с.

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

39

Антипчук А.Ф.

Биорегуляция микроборастительных систем

Киев: Начлава, 2010. – 350 с.

 

 

Наукові монографії 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

(2008 р.)

№ з/п

Найменування

Автори

Обсяг

стор.

д. а.

1.

З думою про Україну: вибрана публіцистика

Таланчук П.М.

480 с.

 

2.

Теорія напівпровідникових сенсорів газу

Таланчук П.М., Мороз О.С.

260 с.

 

3.

Безпека творення в Україні та Росії: питання теорії і практики та правові аспекти, рейдерство

відп. редактор Гринкевич О.Й.

255 с.

 

4.

Бюджетне регулювання розвитку АПК України за рахунок спеціальних режимів та механізмів оподаткування

Цибок В.О.

116 с.

7,25

5.

Екологічна безпека Вінниччини

ст. викладач Гринюк І.І.

456 с.

 

6.

Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу

Кураєва І.В.

180 с.

 

7.

Изменение роли и образ науки в условиях информационной экономики

Клочко Г.А.

25 с.

 

8.

Интенсификация процессов и защита оборудования пищевых производств

Тищенко Г.П., Хоменко М.Д, Сухенко В.Ю.,

Ермаков П.П., Сухенко Ю.Г.

224 с.

 

9.

Ілюстрована історія ЗУНР

Гон М.М., Великоч В., Монолатій І.

 

 

10.

Історія міжнародних відносин 1 пол. ХХ ст. (історико-політчне ессе). У 2-х чч.

Кучменко Е.М.

 

72

11.

Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ-початку ХХ ст.

Перерва В.С.

671 с.

 

12.

Комплексна соціальна реабілітація інвалідів дитинства

Азарський І.М., Азарська О.О., Колосов В.М., Чайковський М.Є.

314 с.

 

13.

Критерії визнання вченого

Кіслов В.В., Кіслов Д.В., Коновець О.Ф.

119с.

 

14.

Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу

Кіщак Ю.І., Міняйло М.П.

264 с.

 

15.

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи

Нікитенко Д.В., к.е.н., доц. кафедри ЕТ та ІТ, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, І.І. Мазур, С.Г. Дрига

675 с.

 

16.

Промышленные кластеры России

Сахно Т.В.

(у спіавт.:

Волкова Н.Н.)

532 с.

 

17.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання: теорія та методика

Карпюк Р.П.

504 с.

 

18.

Процеси ринкової трансформації багатостадійних промислово-територіальних систем (розділ монографії)

Захарченко В.І.

C. 187-200

 

19.

Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності

Волянюк Н.Ю.

243 с.

 

20.

Релігійне лідерство в духовному вимірі християнської традиції

Ломачинська І.М.

286 с.

 

21.

Розвиток земельних відносин в ринковій економіці України

Загурський О.М.

109 с.

6,8

22.

Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)

Ліповська-Маковецька Н.І.

270 с.

 

23.

Системный синтез психофизических процессов

Приснякова Л.М.

357 с.

 

24.

Талмуд, цивільне право та суспільна мораль

Мучник А.М.

90 с.

 

25.

Теоретико-управлінське розуміння профілактики злочинності: важлива задача сучасної правоохоронної системи

Биргеу М.М.

570 c.

35,625

26.

Технологія навчального тренінгу у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій/творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної освіти: Наукове видання/За заг. ред. С.О. Сисоєвої

Бондарева Л.І.

424 с.

 

27.

Трансформация социальной политики под влиянием глобализации

Клочко Г.А.

33 с.

 

28.

Управління розподілом доходів підприємства

Герасименко О.Т.

39 с.

 

29.

Фондовый рынок

Величко О.П.

 

2