ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

 

Міжнародний науковий журнал «Social Welfare Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід»)


Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами.  Збірник наукових праць

 


Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених "МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ"

XІV конференція. Тези доповідей. Частина І - 2017

XІV конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2017

XІІІ конференція. Тези доповідей. Частина І - 2016

XІІІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2016

XІІ конференція. Тези доповідей. Частина І - 2015

XІІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2015

XІ конференція. Тези доповідей. Частина І - 2014

XІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2014

XІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ - 2014

X конференція. Тези доповідей. Частина І - 2013

X конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2013

X конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ - 2013
ІX конференція. Тези доповідей. Частина І - 2012

ІX конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2012

IX конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ - 2012

VІII конференція. Тези доповідей. Частина І - 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІI - 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІII - 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІV - 2011

VІ конференція. Тези доповідей. Частина І - 2009

VІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2009

V конференція. Тези доповідей. Частина І - 2008

V конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2008

ІV конференція. Тези доповідей. Частина І - 2007

ІV конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2008

ІІІ конференція. Секція І-ІІ - 2007

ІІІ конференція. Секція ІІІ-V - 2007

ІІІ конференція. Секція V-IX - 2007

ІІІ конференція. Секція ІX-Х - 2007

ІІІ конференція. Секція XІ-XIV - 2007

 


ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «Україна». Теоретичне та науково-методичне видання

 


ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

Науковий вісник № 1-2 (2014)

Науковий вісник № 2 (2013)

Науковий вісник № 1 (2013)

Науковий вісник № 2 (2012)

Науковий вісник № 1 (2012)

Науковий вісник № 2 (2011)

Науковий вісник № 1 (2011)

Науковий вісник № 2 (2010)

Науковий вісник № 1 (2010)

 

Засновник: Рівненський інститут ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”
Головний редактор: Ставицький О.О. - к.психол.н., професор, ректор РІ ВМУРоЛ "Україна".
Заступники головного редактора: Процюк В.К. - Заслужений працівник освіти України, перший проректор.
Відповідальний редактор: Бородинська Л.І. - к.і.н., доцент кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін.


Члени редколегії: Гон М.М. - д.політ.н., професор, проректор з наукової роботи, заступник головного редактора;
Цимбалюк І.М. - к.пед.н., професор, проректор із стратегічного розвитку, завідувач кафедри соціальної роботи;
Ставицька О.Г. - к.психол.н., доцент, декан соціально-психологічного факультету;
Назаревич В.В. - к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології;
Ладюк О.Д. - к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту;
Стахів О.А. - к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства;
Войтович І.С. - к.пед.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та інформаційних технологій;
Пальчевська О.С. - к.філол.н., доцент, завідувач кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін.

 

 


 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

http://hist-nauka.wix.com/home#!blank-2/czlh6

 Архів номерів

            2009      № 1

            2010      № 2

            2011        № 3

            2011        № 4

            2012      № 5

            2012        № 6

            2013        № 7

          2013       № 8

            2014        № 9

          2015       № 10

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Znpkhist

 

 

Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Рік заснування: 2009

Галузь наук: педагогічні

Мова видання: українська

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15618-4090Р

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова 1-05/8 від 22.12.2010

 

Головний редактор: Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук

Заступник головного редактора: Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар: Будник Сергій Михайлович, кандидат психологічних наук

 

Члени редколегії: Сметанський М.І., д-р пед. наук;

Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук;

Матвійчук Т.В., канд. психол. наук;

Кудінов Ю.В., канд. пед. наук;

Василенко О.М., канд. пед. наук;

Кокодій Ю.В., канд. пед. Наук

 

Контакти: відділ наукової роботи

вул. Толбухіна, 2a, Хмельницький, Україна, 29009

Тел.: (0382) 70-45-56 (науковий відділ)

Факс: (0382) 70-45-56

E-mail: hist.km.nauka@mail.ru

 

Інформаційний лист щодо подання статей до 10 і 11 числа Збірника наукових праць

Інформаційний лист щодо подання статей до Збірника наукових праць 2016 року

 


 

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА
Науково-методичний збірник

№1 2010

№2 2010

№3 2010

№4 2011

№5 2012

                                             №6 2012                                             

 

 

 

 

 

Редакційна колегія:
Д.В. Чернілевський (головний редактор),
О.А. Дубасенюк (заступник головного редактора)
Н.З. Сіранчук (відповідальний секретар)
О.В. Акімова , О.Є. Антонова, Л.В.Барановська,
О.М. Джеджула, М.Б. Євтух, М.І. Лазарєв,
М.В. Левківський, Е.В. Лузік, Г.В. Онкович,
С.Д. Рудишин, Н.А. Сейко, О.В. Столяренко,
М.І. Томчук, В.В. Ягупов, Н.В. Якса

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Наукова періодика України

 

 Пам’ять століть. Україна
Науковий журнал


http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psukr/index.html 

Архів номерів

2009   № 3-4   

 

   Проблематика:

висвітлення питань у галузі українознавства, зокрема історії України, української філософії, філософії, історії, науки і техніки, всесвітньої історії у контексті української сучасності

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5699 від 13.12.2001

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 3-05/2 від 13.02.2008

Періодичність:

6 разів на рік

Мова видання:

українська

Засновник:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Державне комунальне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»; Громадська організація Історичний клуб «Планета»; Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Голова редакційної ради:

Вакарчук Іван, доктор фізико-математичних наук

Члени редакційної ради:

Андрущенко В., Андрусишин Б., Бех В., Волинка Г., Денисенко А., Кольченко К., Кремень В., Кривонос П., Лубківський Р., Онищенко О., Пащенко В., Полянський П., Саган О., Таланчук П., Туркевич В., Шкляр Л.

Шеф-редактор:

Бех Володимир, доктор філософських наук

Головний редактор:

Денисенко Анатолій, кандидат історичних наук

Заступники головного редактора:

Андрусишин Богдан, доктор історичних наук; Висоцький Анатолій, кандидат філологічних наук; Войцехівська Ірина, доктор історичних наук; Кольченко Катерина, кандидат технічних наук; Сергійчук Володимир, доктор історичних наук; Туркевич Василь

Відповідальний секретар:

Володимир Денисенко, кандидат історичних наук

Члени редколегії:

Алексєєнко І., канд. біол. наук; Андрущенко В., акад. АПН України; Бебик В., д-р політ. наук; Бондаренко В., д-р філос. наук; Борисенко В., д-р іст. наук; Боряк Г., д-р іст. наук; Вакарчук І., д-р фіз.-мат. наук; Варзар І., д-р політ. наук; Войцехівський Б.; Виговський М., д-р іст. наук; Віднянський С., д-р іст. наук; Волинка Г., д-р філос. наук; Верстюк В., д-р іст. наук; Горбатенко В., д-р політ. наук; Губерський Л., акад. НАН України; Гуменюк Б., д-р іст. наук; Жадько В., д-р філос. наук; Железняк М., канд. філол. наук; Дашкевич Я., д-р іст. наук; Денисенко А., канд. іст. наук; Карпенко В., канд. філол. наук; Кольченко К., канд. техн. наук; Кононенко П., акад. АПН України; Корнієнко В., д-р політ. наук; Корпанюк М., д-р філол. наук; Кремень В., акад. НАН України; Кривонос П.; Кучерук О.; Матяш І., д-р іст. наук; Мацько Л., акад. АПН України; Мицик Ю., д-р іст. наук; Мордвінцев В., д-р іст. наук; Мосенкіс Ю., д-р філол. наук; Онищенко О., акад. НАН України; Падалка О., канд. пед. наук; Пасак Віктор; Пащенко В., акад. АПН України; Перепелиця Г., д-р політ. наук; Пирожков С., акад. НАН України; Плющ М., д-р філол. наук; Погребенник В., д-р філол. наук; Полянський П., канд. іст. наук; Романюк М., д-р іст. наук; Саган О., д-р філос. наук; Солдатенко В., чл.-кор. НАН України; Сорока М.; Сосса Р., д-р геогр. наук; Сохань П., чл.-кор. НАН України; Сушко О., д-р іст. наук; Таланчук П., акад. АПН України; Тимошик М., д-р філол. наук; Халімоненко Г., д-р філол. наук; Чамара В.; Чучка В., д-р філол. наук; Шкляр Л., д-р політ. наук; Яцків Я., д-р фіз.-мат. наук

Адреса редакції:

а/с 32, Київ-34, Україна
Тел./факс: (044) 482-38-06
E-mail: serg32@ukr.net

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ  www.nbuv.gov.ua


 

 

Проблеми педагогічних технологій
Збірник наукових праць

 

Архів номерів

2010     Вип. 2


 

Рік заснування: 1996

Свідоцтво про державну реєстрацію: ВЛ № 143 від 11.03.1999

Галузь науки: педагогічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Волинський Академічний Дім; Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Головний редактор: Зубович B.C.

Голова редакційної колегії: Дем’янчук О.Н., доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар: Жалко Т.Й., кандидат філологічних наук

Члени редколегії: Арцишевський P.A., чл.-кор. АПН України; Бех І.Д., акад. НАПН України; Бєлікова Н.О., канд. біол. наук; Васянович Г.П., д-р пед. наук; Вільчковський Е.С., д-р пед. наук; Гусак П.М., д-р пед. наук; Дубасенюк O.A., д-р пед. наук; Дубогай О.Д., д-р пед. наук; Ільїн Л.В., д-р геогр. наук; Карпюк Р.П., д-р пед. наук; Кричфалушій М.В., канд. пед. наук; Кудрик В.В., канд. біол. наук; Приступа Є. Н., д-р пед. наук; Сейко H.A., д-р пед. наук; Сущенко Л.П., д-р пед. наук; Таланчук П.М., д-р техн. наук; Удалов В.Л., д-р філол. наук, Ходінов В.М., канд. біол. наук; Цьось A.B., д-р наук з фіз. виховання та спорту  

Адреса редакції: вул. Грушевського, 1, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43000

Тел.: (0332) 24-40-41

 


Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання

Випуск І 2010

Друкується за ухвалою вченої ради Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 02.12.2010 р.)
Рецензенти:
д. е. н, професор, І віце*президент Академії економічних наук України Білопольський М. Г.;
д. пол. н., професор, завідувач кафедри політології Рівненського державного гуманітарного
університету Гон М. М.
Проблеми розвитку соціальноекономічних систем: підприємництво, глобалізація, еко
номічне зростання. Матеріали першої регіональної міжвузівської науково*практичної конфе*
ренції. — Київ*Дубно, 2010. — Вип. І. — 278 с.
Перший випуск збірника «Проблеми розвитку соціально*економічних систем: підприєм*
ництво, глобалізація, економічне зростання» започатковує серію робіт, спрямованих на дослі*
дження проблем розвитку регіонів України, її минувшини, сьогодення, майбутнього. Відро*
дження розвитку науки в м. Дубно безпосередньо пов’язане з Відкритим міжнародним
університетом розвитку людини «Україна», редакційна колегія якого присвячує збірник
12*річчю університету.
Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, студентів, учителів шкіл.
Редколегія:
Мних Микола Володимирович — доктор економічних наук, професор;
Романенко Лариса Федорівна — доктор економічних наук, професор;
Бебик Валерій Михайлович — доктор політичних наук, професор;
Ломачинська Ірина Миколаївна — доктор філософських наук, професор;

 

 


Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб. наук. праць.

 

Архів номерів:

№1 2005

№2 2006

№3 2008

№4 2009

№5 2010

№6 2011

№8 2013

 

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”
У збірнику вміщено наукові статті, що висвітлюють нові технології оздоровчої та реабілітаційної роботи з різними категоріями населення.
Збірник розрахований на вчителів та викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, фахівців з фізичної реабілітації, докторантів, аспірантів, студентів.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
А.В. Цьось – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.
М.С. Гнатюк – доктор медичних наук, професор.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Карпюк Р.П. – доктор педагогічних наук, доцент
Дем’янчук О.Н. – доктор педагогічних наук, професор
Ягенський А.В. – доктор медичних наук, доцент
Башкін І.М. – доктор медичних наук, професор
Сергієнко Л.П. – доктор педагогічних наук, професор
Сущенко Л.П. – доктор педагогічних наук, професор
Ровний А.С. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Дубогай О.Д. – доктор педагогічних наук, професор
Коробейніков Г.В. – доктор біологічних наук, професор
Лизогуб В.С. – доктор біологічних наук, професор
Макаренко М.В. – доктор біологічних наук, професор
Поташнюк Р.З. – доктор медичних наук, професор
Мухін В.М. – кандидат медичних наук, професор
Бєлікова Н.О. – кандидат біологічних наук, доцент
Чижик В.В. – кандидат біологічних наук, доцент
Сітовський А.М. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Деделюк Н.А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Ходінов В.М. – кандидат біологічних наук

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ
«Волинська обласна друкарня», 2011. – Вип. 6. – 103 с.

Видається за рішенням вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету „Україна” (протокол № 11 від 29 червня 2011 року).

 

Редакція приймає статті за темою власних наукових досліджень по напрямках:

1. Історичні, філософські, соціально-економічні та правові аспекти оздоровчо-реабілітаційної діяльності.
2. Психолого-педагогічні основи фізичної культури.
3. Медико-біологічні основи фізичної культури.
4. Фізична реабілітація, спортивна медицина та адаптивне фізичне виховання.
5. Професійна підготовка фахівців для галузі «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини».
 

 

Інформація і право
Науковий журнал

 http://www.ippi.org.ua/


Рік заснування:

2011

Проблематика:

висвітлення питань становлення інформаційного суспільства, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, інтеграції України у світовий інформаційний простір та інформаційної безпеки

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 17541-6291 Р від 18.03.2011

Галузь науки:

юридичні, технічні науки, соціальні комунікації

Періодичність:

3 рази на рік

Мова видання:

українська

Засновник:

Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Головний редактор:

Пилипчук Володимир Григорович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук

Заступники головного редактора:

Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук; Брижко Валерій Михайлович, кандидат юридичних наук; Попик Володимир Іванович, кандидат історичних наук

Члени редколегії:

Соціальні комунікації:
Дзьобань О.П., д-р філос. наук; Дмитренко М.А., д-р політ. наук; Куйбіда В.С., д-р наук з держ. упр.; Литвиненко О.В., д-р політ. наук; Онищенко О.С., акад. НАН України; Різун В.В., д-р філол. наук; Серажим К.С., д-р філол. наук; Соснін О.В., д-р політ. наук; Ткач О.І., д-р політ. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук
Технічні науки:
Богданович В.Ю., д-р техн. наук; Бондаренко В.М., д-р техн. наук; Бутвін Б.Л., д-р техн. наук; Гладківська О.В., канд. фіз.-мат. наук; Забара С.С., д-р техн. наук; Зайцев В.Г., д-р техн. наук; Ланде Д.В., д-р техн. наук; Таланчук П.М., д-р техн. наук; Фурашев В.М., канд. техн. наук; Шевченко В.Л., д-р техн. наук
Юридичні науки:
Арістова І.В., д-р юрид. наук; Бєляков К.І., д-р юрид. наук; Коноплев В.В., чл.-кор. НАПрН України; Копан О.В., д-р юрид. наук; Марущак А.І., д-р юрид. наук; Настюк В.Я., чл.-кор. НАПрН України; Нор В.Т., акад. НАПрН України; Погрібний О.О., акад. НАПрН України; Петришин О.В., акад. НАПрН України; Середа Г.П., д-р юрид. наук; Скулиш Є.Д., д-р юрид. наук; Тихий В.П., акад. НАПрН України; Шемшученко Ю.С., акад. НАН України

Адреса редакції:

Науково-дослідний центр правової інформатики
Національної академії правових наук України
вул. Саксаганського, 110-В, Київ, Україна, 01032
Тел.: (044) 234-94-56; 234-91-33

 


 

До відома авторів

 

Журнал “Інформація і право” видається в установленому законодавством порядку для висвітлення результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук з проблем теорії та методології інформаційного права, інформаційного законодавства, інформаційних технологій та інформатизації, соціальних комунікацій, міжнародного права та інформаційної безпеки в умовах становлення інформаційного суспільства.

Зміст матеріалів статей має бути спрямований на вирішення визначених автором наукових завдань, згідно таких основних напрямів досліджень, як:

Інформаційне право:

·  Теорія та методологія інформаційного права.

·  Інформаційне законодавство.

·  Діяльність в інформаційній сфері.

·  Міжнародне співробітництво в інформаційному просторі.

·  Інформаційна безпека.

Техніко-технологічні науки:

 • Інформаційно-технологічна діяльність.
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Захист даних та інформаційних ресурсів.
 • Моделювання інформаційних процесів та явищ.
 • Системи та засоби штучного інтелекту.

Соціальні комунікації:

 • Теорія та історія соціальних комунікацій, мас-медіа та видавництва.
 • Прикладні соціальні комунікації.
 • Соціальна інформатика.
 • Документознавство та книгознавство.
 • Вплив інформаційних засобів та маніпулювання свідомістю людини.

 

В и м о г и  д о  о ф о р м л е н н я

1) Статтю слід подавати українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:

у редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;

параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці, діаграми тощо) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм;

відстань між рядками –1 інтервал;

кількість матеріалу однієї статті – не більше 10 стор.

Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:

- УДК, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора;

- назва статті, анотація та ключові слова – укр., рос., англ. мовами;

- розв’язання проблеми:

 • постановка проблеми(загальна характеристика) та аналіз досліджень (публікацій), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
 • формування мети(постановка завдання) статті;
 • виклад основних положень вирішення завдання та обґрунтування результатів;
 • висновки, пропозиції за результатами розв’язання проблеми;

- перспективи щодо подальших досліджень;

- використана література (згідно з наказом ВАК України від 26.01.08 р. № 63);

- підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.

 

2) Подавати письмовий Відгук на статтю, підписаний особою, яка має науковий ступінь.

Відгук має бути обґрунтований та чітко структурований згідно наступних частин:

 • Актуальність теми.
 • Новизна та обґрунтованість одержаних результатів.
 • Наукова (практична) цінність результатів.

3) Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.

 

4) За надання послуг щодо розгляду, форматування, корегування, тиражування та ін. робіт, пов’язаних з публікацією статей та виданням журналу, пропонується здійснити оплату в розмірі 120 грн. на рахунок Інституту.

Реквізити для оплати робіт та адреса для отримання автором екземпляра журналу:

– код ЄДРПОУ 25959933, р/р № 31251201111870, МФО 820019 в ГУДСКУ у м. Києві (з приміткою – за науковий журнал);

– адреса редакції: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110-В. Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України.

Копію квитанції прохання направити на е-адресу: bvm777@ ukr.net.

 

Д о у в а г и

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій.

Статті видаються в авторській редакції.

Редакційна колегія залишає за собою право на:

– відхилення матеріалів статей які не відповідають тематиці Журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених вище Вимог до оформлення статей та експертних відгуків;

– внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу.

Листування з читачами – тільки на сторінках журналу.


 

Архів номерів
Журнал "Інформація і право" >> 3(15)/2015

БЄЛЄВЦЕВА В.В., Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини (ст. 5-10)

ЯРЕМЕНКО О.І., Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин (ст. 11-18)

КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення (ст. 19-26)

БАЙРАЧНА Л.К., Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади (ст. 27-35)

СОЛОДКА О.М., Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України (ст. 36-42)

УХАНОВА Н.С., Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти (ст. 43-48)

ГОЛОВКО О.М., Інформаційна віктимізація у медіа-просторі (ст. 49-55)

ІРХА Ю.Б., Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні (ст. 56-65)

ЦИРФА Г.О., Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство (ст. 66-71)

КОЗЕНКО О.О., Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні (ст. 72-77)

ПЕТРЯЄВ С.Ю., ЧЕРНИШИНА Г.Г., Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення (ст. 78-84)

ДОВГАНЬ О.Д., Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття (ст. 85-91)

ЮДКОВА К.В., ЧЕРНИШИНА Г.Г., Класифікація інформаційних систем (ст. 92-98)

ЛЕОНОВ Б.Д., ХЛАНЬ В.Г., КОВАЛЬЧУК С.П., Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління (ст. 99)

МАРІЦ Д.О., “Кібератака” – війна майбутнього (ст. 104-109)

РАДУТНИЙ О.Е., Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу (ст. 110-114)

ВІЛЬЧИК Т.Б., Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів (ст. 115-122)

ЧИРИК С.В., Правові принципи діяльності національної поліції України (ст. 128-134)

ПРЕДМЕСТНІКОВ О.Г., Становлення та розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках (ст. 128-134)

ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування (ст. 135-149)

 


 

 

Журнал "Інформація і право" >> 2(14)/2015

САВІНОВА Н.А., Емоція права: на шляху розуміння наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правовий статус кабінету міністрів України як суб’єкта державного управління інформаційною сферою

НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий захист інформаційних прав і свобод людини в Україні: проблеми та перспективи

КОВАЛЕНКО Л.П., Правовий захист громадян на доступ до інформації

ГРАБОВСЬКИЙ Ю.Л., Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації

ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційна система”

ФУРАШЕВ В.М., Сутність та визначення понять “інформація”, “носій інформації”

ДМИТРУК І.М., До питання теоретичної визначеності правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки

ЛЕОНОВ Б.Д., РЕБРІНА Л.П., Сприйняття тероризму: соціально-правовий та морально-психологічний аспекти

РАДУТНИЙ О.Е., Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері

ЯРЕМЕНКО С.О., Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту

ЦИМБАЛЮК В.С., Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію

КРАСНОСТУП Г.М., Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання

ФАРБОТА М.Р., Правовий статус засобів масової інформації в Інтернет-середовищі

ДОРОГИХ С.О., Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа

МАЗУР Л.Б., Інформаційне забезпечення медичних закладів Збройних Сил України

ДУБНЯК М.В., Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади

ДОВГАНЬ О.Д., Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки

БУСОЛ О.Ю., Потенційна небезпека штучного інтелекту

МИРОНЕЦЬ О.М., Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікації

ВІХРОВА І.О., Адміністративно-господарські санкції у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

ШАПІРО В.С., МОТРЮК А.Д., Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні

МЕЛЬНИЧУК С.М., Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння

НАЙМАН-МЕТКАЛФ К., Правовий аналіз ОБСЄ проекту концепції інформаційної безпеки

 


 

 

Журнал "Інформація і право" >> 1(13)/2015

ПИЛИПЧУК В.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти

БРИЖКО В.М., Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права

ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз

ЗАБАРА І.М., Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації

БУРІЛО Ю.П., Про комплексну природу інформаційного права

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Вимоги до нормативно-правової термінології

ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційні технології”

КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

ЯРЕМЕНКО С.О., Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації

СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.П., ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л., Правові механізми управління в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів

ПЕТРЯЕВ С.Ю., “Троллинг”: от забавы до информационной войны

СТЕПАНОВ Є.В., Правові аспекти забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері

ЦИМБАЛЮК О.В., Адміністративно-правовий вплив на формування об'єктної складової в інформаційній сфері

РАДУТНИЙ О.Е., Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння

ВІХРОВ С.А., Господарські зобов’язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду

БАЛАНЮК Н.Ю., ГАЛЯН К.В., Адміністративно-правовий нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів

КОВЕРЗНЕВ В.О., Правова класифікація кооперативних організацій в Україні

ЛАЗАРЕНКО А., Види професійного навчання у трудовому праві

БЕЖЕВЕЦЬ А.М., Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості

ОРЕЛ Ю.В., Суб’єктивна сторона злочинів спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 3(12)/2014

ДЗЬОБАНЬ О.П., Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства

ПАНЧЕНКО В.М., Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання

САВІНОВА Н.А., Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту

ПЕТРЯЕВ С.Ю., “Киберсоциализация” – А ≠ А

ПАНОВА І.В., Парадигма сучасного інформаційного права України

КРАСНОСТУП Г.М., Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: складність практичного застосування регуляторних механізмів

КІНДРАТ П.В., Право на доступ до інформації: нормативно-правові аспекти застосування

КОГУТ Н.Д., Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки

МЕЛЬНИК К.С., Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах

МАРІЦ Д.О., “Ноу-хау” як об’єкт інформаційного захисту

ЮРИНЕЦЬ Ю.Л., Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архівів служб безпеки колишніх репресивних режимів

ЦИМБАЛЮК О.В., Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект

ДОВГАНЬ О.Д., Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки

РАДУТНИЙ О.Е., Можливість захисту інформаційного суверенітету України кримінально-правовими засобами

НЕЧИТАЙЛО А.А., Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки

БЕЛАНЮК М.В., Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.)

БАЛУХ В.С., Розвиток системи третейських судів ХІХ – на початку ХХ століття в Україні


Журнал "Інформація і право" >> 2(11)/2014

ГАЛУНЬКО В.В., Культура засобів масової інформації в контексті правової культури

МУРАШИН О.Г., До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів

ГАЛУНЬКО А.В., Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж

БОНДАРЕНКО С.В., Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні

ДИМИТРОВ М.Ф., Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності

ЄЩУК О.М., Адміністративно-правова охорона в інформаційному суспільстві

ІВАНИЩУК А.А., Особливості методів адміністративного примусу у сфері регулювання судової гілки влади

ІЗУЇТА П.О., Досвід європейських країн у сфері охорони праці

ЛАЗАРЕНКО Д.В., Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

ЛАЗАРЕНКО М.В., Адміністративно-правовий статус центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем

ЛЕБЕДЕНКО В.І, Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування

МАРЧЕНКО М.Г., Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном

САРАНА С.В., Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства

СЕРДЮК В.П., Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України

СЕРДЮК Є.В., Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України

ТАЛАНЧУК І.В., Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів

ТКАЧУК О.В., Проблеми формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами

ЧЕРНЕНКО О.А., Способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах

ШИЛЕНКО М., Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів

ШИЛЕНКО М., Державна підтримка як форма захисту cуб’єктів малого підприємництва

ПОЛОВЧЕНЯ А., Соціальне партнерство органів публічної влади та непідприємницьких організацій

ВІТОВСЬКА І., Завдання і мета державного та громадського управління в галузі використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

ГЛАЗУНОВА С, Інформаційна функція сучасної держави

НИКОЛАЙЧУК Л., Інформаційне суспільство: стан та проблеми формування

 


Журнал "Інформація і право" >> 1(10)/2014

Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2013 році

ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс

**БРИЖКО В.М., Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права

ЗАБАРА І.М., Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права

БАКЛАН О.В., Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології

ФУРАШЕВ В.М., Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України

ЮДКОВА К.В.,Побудова правової моделі інформаційної безпеки

ОМЕЛЬЧЕНКО І.К., Шляхи регулювання інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів

ЛЕОНОВ Б.Д., Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації

СКУЛИШ Є.Д., Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності

*ШИШКА Ю.М., Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері

БЕНІЦЬКИЙ А.С., Кримінальна відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно із законодавством Московської держави другої половини XVII століття

РАДУТНИЙ О.Е., Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст. 301 КК України

КОРАБЕЛЬ М.Г., Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна

АПАНАСЮК М.П., Види договору ренти

БАРІКОВА А.А., Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю

ДАНИЛОВА І.О., Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук


Журнал "Інформація і право" >> 3(9)/2013

ЖИЛЯЄВ І.Б., ФУРАШЕВ В.М., Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років

БРИЖКО В.М., Захист персональних даних: реалії та практика сучасності

МЕЛЬНИК К.С., Теоретико-правовий зміст терміна “персональні дані”

БАРАНОВ О.А., Об’єкт правовідносин в інформаційному праві

ЯРЕМЕНКО О.І., Сутність та соціально-правова природа інформаційної діяльності

ДОРОГИХ С.О., Сутність та визначення понять “інформаційна діяльність” та “інформаційна діяльність органів влади”

ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи

СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення

БАЙРАЧНА Л.К., Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади

ЗОЛОТАР О.О., ТРУБІН І.О., Класифікація загроз інформаційній безпеці

САНДУЛ В.С., Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж

ЛАНДЕ Д.В., Життєвий цикл інформаційних об’єктів

БЕРЕЗІН Б.О., Довготермінове зберігання правової інформації

БЕНІЦЬКИЙ А.С., Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття)

Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних”

Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи № 108 від 8 листопада 2001 року “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних”


Журнал "Інформація і право" >> 2(8)/2013

ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект

БЄСЄДНА Л.Л., До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства

БУРИЛО Ю.П., Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері

ВОЛКОВА А., Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації

ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією

ТРУБІН І.О., Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів

ЛАНДЕ Д.В., БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України

ДОРОГИХ С.О., Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації

МЕЛЬНИК К.С., Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації

ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Автоматизація судових експертних досліджень

ГОЛУБОВСЬКА В.С., Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку

КОРЖ І.Ф., Принципи національного права в контексті правової безпеки України

ФУРАШЕВ В.М., Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки

ФУРМАНЧУК Є., Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності

СМЕРНИЦЬКИЙ Д.В, До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт

ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., КУЗЬМІН С.А., Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспекти

ЯКОВЕЦЬ І., Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції

Від редактора журналу. ПРО НАУКОВІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

 

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 1(7)/2013

ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури

ПЕТРІВ І.М., Забезпечення розвитку інформаційного простору держави

БУРИЛО Ю.П., Види господарських інформаційних правовідносин

КОЛЯДЕНКО П.Л., Теоретичні основи визнання дистанційної комунікації об’єктом правового забезпечення

ЗАБАРА І.М., Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах

КОВАЛЕНКО Л.П., Інформаційно-правове регулювання документованої інформації

СИНКОВА О.М., Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади

БАЄВ О.О., Інформатизація: нормативно-правове упорядкування сфери телекомунікацій як середовища інформаційних відносин

ЛАНДЕ Д.В., Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

ДОЛОТОВ М., Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство

АНТОНЕНКО С.А., Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., ЗАВОЮРА Ю.О., Космополітизм як інформаційне джерело глобалізації

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Поведінкові патерни та інформаційні потоки

СЕНИК О.М., Динаміка розвитку правового конфлікту

УХАНОВА Н.С., Гуманітарна політика та активізація інститутів громадського суспільства

ГОРОВА С.В., Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України

ФУРАШЕВ В.М., Інформаційна безпека: індикатори

НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення

РИЖОВ І.М., ЛЕОНОВ Б.Д., Профілактично-правові підходи запобігання тероризму

ДЯЧИШИН Я., Основні риси сучасної правової системи України: теоретичні аспекти

ХОДОС Л.В., Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в Україні

МНИШЕНКО Є.С., Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики

 

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 3(6)/2012

До читачів наукового журналу

ДЗЬОБАНЬ О.П., До проблеми коеволюції права й інформації

БРИЖКО В.М., Філософія права: юридична онтологія у сфері інформаційного права

БЄСЄДНА Л.Л., До питання особливості законодавчої мови

ЮРИНЕЦЬ Ю.Л., Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України

КОСІЛОВА О.І., Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні

АРІСТОВА І.В., ЧЕРНАДЧУК В.Д., Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності

КОРЖ І.Ф., Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні

БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством

БЄЛЄВЦЕВА В.В., Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист

СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг

УХАНОВА Н.С., Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційних технологій (на прикладі твіттера)

ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ОГУРЦОВ М.І., Архітектура системи електронного документообігу наукової установи

ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі

КАПІЦА Ю.М., РАССОМАХІНА О.А., ШАХБАЗЯН К.С., Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

АНТОНЕНКО С.А., Електронні фонди нормативно-правової інформації уряду України в інтернеті (організаційно-правові аспекти)

СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни “Інформаційне право”)

КУЗЬМІН С.А., Комп'ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект)

ЛЕОНОВ Б.Д., Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності

 

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 2(5)/2012

КОРЧЕВНА Л.О., Категорія “право” в ученнях німецької класичної філософії

БРИЖКО В.М., Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України

СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Генеза поняття “телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві

КОНЦЕВОЙ Р.С., До питання визначення поняття “персональні дані”

КРАСНОСТУП Г.М., Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання

БРАТКО І.В., Міжнародне право розвитку: питання теорії

БЄСЄДНА Л.Л., Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах

БАРАНОВ О.А., Правові проблеми електронної торгівлі (комерції)

БЄЛКІН Л.М., Проблеми інформаційного забезпечення клірингових операцій з цінними паперами в контексті податкових наслідків цих операцій

ХОДОС Л.В., Управління інформаційними ризиками як фактор підвищення довіри до фінансової системи України: організаційно-правовий контекст

АНТОНЕНКО С.А., До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України

ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Комунікаційна природа інформаційного простору

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку “ЗМІ-соціум-державна політика”

КОРНІЛОВ І.Є., КЛІТЧЕНКО О.С., АНДРЕЙЧУК В.С., Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні

МАРУЩАК А.І., ПАНЧЕНКО В.М., Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів

ЗУБОК В.Ю., Інтернет як мережа, що самобудується: вразливості топології

НЕСТЕРЕНКО О.В., Засади державного регулювання формування системи електронного уряду

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти

БАРАНОВСЬКИЙ О.М., КАЧИНСЬКИЙ А.Б., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., ЛАНДЕ Д.В., Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України

БРАТІЦА М.С., САНДУЛ В.С., Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг

ЛАНДЕ Д.В., Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору

ФУРАШЕВ В.М., Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності

СКУЛИШ Є.Д., Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству

ДОРОНІН І.М., Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері

ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережі Інтернет

ТРОФІМОВ С.А., Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності

ПАЛАДІЙЧУК О.Ю., Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України

 

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 1(4)/2012

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: РОЗРОБКА ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ КОДИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПИЛИПЧУК В.Г., Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері

БРИЖКО В.М., Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права

КОМЗЮК Л.Т., Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС

ГОРЯН Е.В., ГОРЯН К.В., Імплементація договорів світової організації інтелектуальної власності у сфері інтернету в національне законодавство (досвід сша)

ФУРАШЕВ В.М., Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки

ЦИМБАЛЮК О.В., Визначення інформації як об’єкта права у законодавстві україни

БЄЛЯКОВ К.І., Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації

ЗОЛОТАР О.О., Про поняття “інформаційний шум” у правовідносинах

МОЗОЛЕВСЬКА О.М., Забезпечення доступу до публічної інформації місцевими загальними судами України

ДЗЬОБАНЬ О.П., До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору

ХОЛОД О.М., Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів

ГОЛОВЧЕНКО Н.І., Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

ЦИМБАЛЮК В.С., Інформатика як об’єкт правовідносин

ЛАНДЕ Д.В., Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки

САНДУЛ В.С., Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж

БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми законодавчого забезпечення юридичної сили електронного підпису

БАКЛАН О.В., Інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель

ТРОФІМОВ С.А., Деструктивні характеристики інформаційних ресурсів щодо можливості їх використання з терористичною метою


Журнал "Інформація і право" >> 3(3)/2011

СУХИЦЬКА Н.В., Інтеграція України до європейського союзу

БРИЖКО В.М., Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права

БАРАНОВ О.А., Удосконалення правового регулювання мовлення

НОВИЦЬКА Н.Б., Захист суспільної моралі в інформаційному суспільстві

БЄСЄДНА Л.Л., Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи

БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий режим інформаційних ресурсів

КАСПЕРСЬКИЙ І.П., Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом

ЛЕОНОВ Б.Д., Особливості правової інформації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління

КАМЕНСЬКА Н.П., Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами

ЦИМБАЛЮК І.В., Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин

ЛИТВИН Н.А., Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні

БУГЕРА С.І., Використання генетично-модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві: інформаційно-правовий аспект

ДЗЬОБАНЬ О.П., Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну

КОРОЛЬОВ В.Ю., ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ГЕРАСИМЕНКО В.А., ГОРИНШТЕЙН М.Л., Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики

МАРТИНЕЦЬ Н.С., Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування

БОНДАР Ю.В., Правове забезпечення національного книговидання у контексті міжнародного досвіду

ГУСАК О.П., Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять

КРЕГУЛ І.Ю., Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства

БЕЛАНЮК М.В., Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.)

ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем

САВІНОВ О.М., Зв’язок діючих нормативних документів та математичних методів формалізації підготовки льотного складу

БЄЛКІН Л.М., Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах

АНТОНЕНКО С.А., Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь


Журнал "Інформація і право" >> 2(2)/2011

БЕЛЯКОВ К.І., Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку

БРИЖКО В.М., До гносеології категорії “інформація”

МАРУЩАК А.І., Визначення поняття “інформаційні права людини”

НАСТЮК В.Я., Формування системи інформаційного законодавства в Україні

БАРАНОВ О.А., Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій

ЯРЕМЕНКО О.І., Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні

ДЗЬОБАНЬ О.П., Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії

БЕБИК В.М., Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи

МАХІНОВ В.М., Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості

ПОЛЯРУШ О.О., “Мережеві” революції як засіб геополітичного протиборства: близькосхідний досвід

УХАНОВА Н.С., БОЙКО О.В., Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства

ЗУБОК В.Ю., ГОЛОВІН А.Ю., Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету

ФУРАШЕВ О.В., Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків

БАЄВ О.О., Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні

САРАНЮК В.І., До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ

ЗОЛОТАР О.О., Класифікація інформаційної безпеки

КІСЛОВ Д., Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму

 

 


 

Журнал "Інформація і право" >> 1(1)/2011

“ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ” (Рекомендації “круглого столу”)

ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України

МАРУЩАК А.І., Пріоритети розвитку інформаційного права України

НОВИЦЬКИЙ А.M., Феномен “інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження

ЦИМБАЛЮК В.С., Мас-медіа право в інформаційному суспільстві

ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс

БЕБИК В.М., Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації

БЕРЕЗЕНКО В.М., Зв’язок з громадськістю як стратегічний менеджмент комунікацій

МАХІНОВ В.М., Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми

ПОЛЯРУШ О.О. Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України

ФУРАШЕВ В.М., ЛАНДЕ Д.В., Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки

ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., АКЧУРІН Ю.Р., Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект

КОРЧАК Н.М., Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України

САВІНОВ О.М., Особливості практичного визначення параметрів логістичної залежності росту (стор. 90)

Від редакційної колегії: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 (стор. 96)Электронный научный журнал
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ


         Журнал создан на издательской платформе RAE Editorial System Российской Академии Естествознания (РАЕ), которая первой после развала СССР приступила к формированию единого научно-информационного пространства без границ.
         Журнал публикует работы экспериментального, теоретического и учебно-методического направления по различным отраслям педагогических, психологических и социально-реабилитационных наук.
         Социальной задачей журнала является формирование международного творческого коллектива из учёных, молодых специалистов и активной части студенческого общества, который поднимает и решает проблемы высшего образования лиц с особыми потребностями (в т.ч. инвалидностью). Научно-методической задачей журнала является разработка и современная коррекция соответствующих учебно-образовательных программ, которые включают в себя два базовых направления: "Методология инклюзивного образования лиц с инвалидностью в условиях высшего учебного заведения" и "Экологическая паспортизация и функциональная реабилитация здоровья студентов в условиях высшего учебного заведения".
       При поддержке Российской и Европейской Академий Естествознания, базовыми учредителями журнала выступают Винницкий социально-экономический институт Университета "Украина" и Винницкий филиал Государственного предприятия НИИ медицины транспорта МЗ Украины (сотрудничающий центр ВОЗ).
          Экспертный совет журнала приглашает к творческому сотрудничеству учёных, диссертантов, практикующих специалистов и студентов старших курсов – всех, кому небезразлично решение поднимаемых проблем.
       Доступ к журналу свободный. Публикация научных статей проводится на основе экспертного заключения редакционного совета после оплаты организационных расходов в размере 10 украинских гривен за печатную страницу на расчетный счёт  Винницкого социально-экономического института Университета "УКРАИНА".

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА (экспертный совет)

Волобуева О.Ф. – доктор психологических наук, профессор (Винницкий институт Университета «Украина»);
Гоженко А.И. – доктор медицинских наук, профессор (ГП НИИ МТ МЗ Украины);
Годлевский А.И. – доктор медицинских наук, профессор (Винницкий НМУ им. Н. Пирогова);
Давиденко А.В. – кандидат филологических наук, доцент (Винницкий институт Университета «Украина»);
Курик М.В. – доктор физико-математических наук, профессор (НИИ физики НАН Украины);
Миронова С.П. – доктор педагогических наук, профессор (Каменец-Подольский университет имени Ивана Огиенко);
Макац В.Г. – доктор медицинских наук, профессор, эксперт высшего уровня НАН Украины (Винницкий институт Университета «Украина»);
Мазорчук Б.Ф. – доктор медицинских наук, профессор (Винницкий НМУ им. Н.Пирогова);
Петрук В.Г. – доктор технических наук, профессор (Винницкий НТУ);
Станиславчук Н.А. –  доктор медицинских наук, профессор (Винницкий НМУ им. Н.Пирогова);
Ткачук Г.В. – кандидат медицинских наук, доцент (Винницкий институт Университета «Украина»);
Фурман Ю.Н. – доктор биологических наук, профессор (Винницкий ГПИ им. М.Коцюбинского);
Чернилевский Д.В. – доктор педагогических наук, профессор (Винницкий институт Университета «Украина»).

Журнал зарегистрирован на Универсальной издательской платформе Российской Академии Естествознания               RAE Editorial System beta.

Учредители:
Винницкий социально-экономический институт Университета "УКРАИНА"
Винницкий филиал Государственного предприятия НИИ медицины транспорта МЗ Украины.

Главный редактор: Макац Д.В. – ст.н.с., Винницкий социально-экономический институт Университета «Украина»
Заместитель главного редактора: Илинич С.Ю. – к.филол.н., доцент Винницкого социально-экономического института Университета «Украина»

Адрес электронной почты:  dr.makats@yandex.ru, ilinichsvit@ukr.net
Сайт журнала в Интернете: http://obrazovanie.esrae.ru
 

№ 1-2, 2014


Тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" (25-27 травня 2017 року, Білоцерківський інститут економіки та управління)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 1 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 2 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 3 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

 

Тези доповідей Інтернет-конференції "Актуальні проблеми економіки та фінансів" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 24 травня 2015 року)

 

Матеріали науково-практичної конференції "Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій", том І (Полтавський інститут економіки і права, 16-17 квітня 2015 року)

Матеріали науково-практичної конференції "Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій", том ІІ (Полтавський інститут економіки і права, 16-17 квітня 2015 року)

 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах" (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 20-21 березня 2014 року)

 

Актуальні проблеми правознавства : збірник матеріалів конференції / за ред. В.В. Галунька. – К : Університет «Україна», 2013. – 130 с.

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 14 листопада 2013 року)

 

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні питання економіки та управління".   (8–9 квітня 2013 р., Дніпропетровськ)


Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки" (13–14 березня 2013 р., Дніпропетровськ)


Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економіка і управління: виклики та перспективи" (4–5 лютого 2013 р., Дніпропетровськ)

 

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економіки і управління: проблеми науки та практики" (3–4 грудня 2012 р., Київ)

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 15 листопада 2012 року)


Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва" (8–9 листопада 2012 р., Дніпропетровськ)

 

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах" (Дніпропетровськ, 2–3 жовтня 2012 р.) 

 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 27 квітня 2012 року)

 

Охорона права власності : проблеми та напрямки їх вирішення : збірник матеріалів конференції / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ХМД, 2012. – 116 с.

 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 року, Київ)

 

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. 380 с. (Хм15 берельницький інститут соціальних технологій, езня 2012 року)

 

ІV звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів "Наукові дослідження молоді". Збірник тез (Дубенська філія, Київ-Дубно, Університет "Україна", 2012)

 

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 17 листопада 2011 року)

 

Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : другі юридичні читання : [збірник наукових праць] / за ред. В.В. Галунька. – Тернопіль-Київ-Херсон: ВАТ "Херсонська міська друкарня", 2011. – 56 с.

 

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", 2011. – 280 с.

 

Матеріали III міжнародної Інтернет-конференції Студентів та молодих учених "Cоціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики"  (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 2-4 червня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 1 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 2 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 3 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 4 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 1 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 2 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 3 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 4 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)


I студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного суспільства" (Кіровоградський інститут розвитку людини, лютий 2011 року)

 

І регіональна міжвузівська науково-практична конференція "Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання". Збірник тез. Випуск 1 (Дубенська філія, 16 грудня 2010 року)

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми фізичного здоров'я фахівця XXI століття" (Кіровоградський інститут розвитку людини, листопад 2010 року)

 

VII Міжнародна науково-практична конференція "Правова система суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку" (Кіровоградський інститут розвитку людини, 22 жовтня 2010 року)

 

Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації"  (Хмельницький інститут соціальних технологій)

Матеріали круглого столу   "Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за напрямом " Здоров'я людини" (Хмельницький інститут соціальних технологій, 25 лютого 2010 року)

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів, магістрантів та студентів "Освіта, наука та самореалізація молоді" (Рівненський інститут, 12-14 листопада 2009 року).

Матеріали конференції

 

Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 10 – 12 жовтня 2007 р. (Карпатський інститут підприємництва) 

ІІ міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". Том І (2004)

ІІ міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". Том ІІ (2004):

Титульний листСекція 5Секція 6Секція 7РезолюціяЗміст

 

І міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (2002)