Вісник Університету «Україна»

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081 Вісник Університету «Україна» серії «Економіка. Менеджмент. Маркетинг»,  «Право» внесено до переліку наукових фахових видань України у галузях економічних та юридичних наук відповідно.  Вісник Університету «Україна» серії «Інформатика. Обчислювальна техніка. Кібернетика» внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук від 06.11.2014 р. №1279.

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

Вісник Університету «Україна»

Мова статті – українська. Обсяг 10-15 сторінок.

Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення cтатті:

1.  УДК у лівому верхньому кутку

2.  Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку

3.  Назва статті посередині великими жирними літерами

4.  Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків. Анотації англійською: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2#sthash.qLw8krVN.dpuf

5.  Вимоги до структури статті

-    вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями);

-    вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

-    мета статті (постановка завдання);

-    виклад методики і результатів дослідження;

-    висновки;

-     список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Список  використаних джерел іншими мовами – в транслітерації романською абеткою.

Складання списку літератури англійською: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

6.  Обов’язково подати англомовний реферат статті обсягом до 4000 знаків.
7.  У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

 

Вартість однієї сторінки –  25 грн. Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач – Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі 

На окремому аркуші подаються відомості про автора.

 

ЗРАЗОК

 

УДК  123.456:789                                                            В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

В.П.Осыпенко,

доктор педагогических наук,

профессор

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 

V.P. Osypenko,

Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

Анотація

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: українською мовою

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Аннотация

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке

 

Summary

English summary

Key words: words in English

 

Теоретичне та науково-методичне видання


Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Свідоцтво про державну реєстрацію серія Кі № 470 від 01.03.2000 р.
Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
протокол № 4 від 15.10.2007 р.
Головний редактор ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор
Редакційна колегія:
Андрущенко В. П., академік АПН України, доктор філософських наук, професор;
Барно О. М., доктор педагогічних наук, професор;
Бебик В. М., доктор політичних наук, професор;
Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор;
Бондаренко В. М., доктор технічних наук;
В’юн В. Г., доктор економічних наук, професор;
Доля В. Г., доктор технічних наук;
Забара С. С., доктор технічних наук, професор;
Зайцев В. Г., доктор технічних наук, професор;
Засенко В. В., чл.Cкореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Зеленський К. Х., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Зіньковський Ю. Ф., академік АПН України, доктор технічних наук, професор;

Клименко В. В., доктор психологічних наук, професор;
Кокун О. М., доктор психологічних наук, професор;
Кольченко К. О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Колосов В. М., кандидат технічних наук, доцент;
Кучменко Е. М., доктор історичних наук, професор;
Лисенко В. І., доктор біологічних наук, професор;
Малишев В. В., доктор технічних наук, доцент;
Нікуліна Г. Ф., заступник головного редактора, кандидат технічних наук;
Петренко А .І., доктор технічних наук, професор;
Романенко Л. Ф., перший проректор, доктор економічних наук, професор;
Самойлова С. С., відповідальний секретар;
Тимошенко А. Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Тимошенко О. М., кандидат фізико-математичних наук;
Томчук М. І., доктор психологічних наук, професор;
Тюптя Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент;
Чернілевський Д. В., доктор педагогічних наук, професор

 

АРХІВ

ВіСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1(16), 2013 Серія "Сучасні інженерні технології"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 15, 2012 Серія "Економіка,
менеджмент, маркетинг"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 14, 2011 Серія "Право"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія "Право"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ВіСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2011 Серія "Сучасні інженерні технології"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія "Право"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія "Економіка,
менеджмент, маркетинг"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія «Реабілітація та рекреація» 

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 8, 2010 Серія "Інформатика,
обчислювальна техніка та кібернетика"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 7, 2009

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 6, 2008