ЕТАПИ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В університеті розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та ставлення до людини як до найбільшої цінності буття. Основними завданнями такої моделі є:

- виявлення найбільш здібних, талановитих людей, які при створенні певних умов можуть опанувати навчальний план вищої школи та засвоїти навчальні програми з обраного ними фаху в інтегрованих групах університету класичного зразка;

- професійна орієнтація абітурієнтів із обмеженими функціями життєдіяльності, яка б урахувала їхні індивідуальні особливості, стан здоров’я, можливості компенсаторного розвитку, здібності, нахили;

- медико-психолого-соціально-педагогічне консультування вступників із проблем подолання наслідків травмуючих переживань, небажаних установок, невпевненості у своїх силах, стану тривожності тощо.

Результатом етапу прогностичної діагностики є попередня професійна орієнтація вступника. Вона проводиться на основі синтезу інформації, отриманої під час співбесіди з абітурієнтом та його батьками, аналізу медичних документів та документів про освіту.

Така модель взаємодії сприяє індивідуальному та диференційованому підходу до кожного абітурієнта, забезпечує впевненість у тому, що до університету прийде не тільки та молодь, яка прагне навчатися, але й має для цього здоров’я та творчий потенціал.

 

Організаційні заходи щодо

супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю

З метою забезпечення рівного доступу вступників до вступу до університету та подальшого забезпечення інклюзії студентів із інвалідністю у навчальний процес у визначеній послідовності здійснюються організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю:

1. Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники, які мають інвалідність, повинні звернутися до науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій за довідкою-висновком щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання. При собі вступник повинен мати:

 • довідку МСЕК або висновок ЛКК (оригінал та копію);
 • індивідуальну програму реабілітації (ІПР) інваліда;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • виписку з амбулаторної карти;
 • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

2. Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які здійснюють певні дії:

2.1. Лікар:

 • аналізує фізичний стан вступника;
 • консультує щодо спроможності навчання у ВНЗ;
 • на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів (висновку ЛКК, довідки МСЕК, ІПР інваліда, додаткових документів) та керуючись Переліком медичних протипоказань до вступу абітурієнтів у ВНЗ України I-IV акредитації:

            - дає дозвіл на навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи це підписом у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна»;

                -  вносить у комп‘ютерну базу студентів термін дії довідки МСЕК, групу інвалідності, нозологію, діагноз;

            - заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК) та вносить особисті дані про вступника в журналі реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії оздоровчо-відновлювальних технологій (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

2.2. Психолог:

 • проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіологічним особливостям вступника;
 • проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;
 • застосовує профорієнтаційну методику ДДО, результати якої разом із рекомендаціями психолога вносяться в картку індивідуально-психологічної профконсультації вступника, а також у журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії психології;
 • у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж. Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;
 • на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчання в Університеті «Україна», які зазначає у довідці-висновку і підкріплює своїм підписом;
 • вносить результати тестування в комп‘ютерну базу студентів;
 • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК), вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії психології (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

2.3. Соціальний працівник:

 • спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу;
 • заповнює такі форми: форму дозволу на поширення інформації, у разі необхідності – картку потреб студента у супроводі навчання та рекомендаційний лист щодо потреб студента у супроводі навчання.
 • робить відповідний запис у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи його підписом;
 • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК) та вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із особливими потребами лабораторії соціальної адаптації (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

3. В архіві науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій зберігається особова справа вступника, до якої входить:

 • форма дозволу на поширення інформації;
 • результати тестування;
 • індивідуальна психологічна характеристика абітурієнта;
 • картка потреб студента у супроводі навчання;
 • рекомендаційний лист;
 • індивідуальна програма реабілітації;
 • копія довідки МСЕК або висновок ЛКК;
 • соціальний портрет абітурієнта.

4. У разі подання документів на спеціальності інститутів комп‘ютерних технологій та інженерно-технологічного, факультету біомедичних технологій вступникам із інвалідністю необхідно пройти співбесіду із завідувачем кафедри чи його заступником (за графіком проведення співбесід зазначених інститутів та факультету) щодо специфіки та особливостей процесу навчання на даній спеціальності.

5. Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями університету щодо організації супроводу навчання вступник звертається до відбіркової комісії відповідного інституту, факультету чи коледжу.

6. Прийом документів для вступу до університету від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковими комісіями інститутів, факультету чи коледжу згідно з Правилами прийому вступників до Університету "Україна" та Коледжу "Освіта".

7. До відбіркової комісії інституту, факультету чи коледжу вступники особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його засвідчену ксерокопію (ксерокопія засвідчується в університеті або в установленому порядку);
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (окрім інвалідів I, ІІ групи, дітей-інвалідів), вони подають документи, що засвідчує їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті « Україна»);
 • паспорт громадянина України ( паспорт громадина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які не мають за віком паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), і ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок сторінок паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • копію довідки МСЕК;
 • довідку-висновок від науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

8. За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та дітей-інвалідів віком до 18 років) призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Приймальною комісією університету.

9. Після зарахування студент, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, має звернутися до науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій.

За результатами обстеження фізичного стану студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації й медичного супроводу. На кожного студента з інвалідністю оформляється медико-реабілітаційна картка, що зберігається в архіві лабораторії оздоровчо-відновлювальних технологій. У разі необхідності студенти направляються на консультацію (тренінги) до психолога науково-практичного центру інклюзивних та реабілітаційних технологій. Разом із відділом виховної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

10. Науково-практичний центр інклюзивних та реабілітаційних технологій спільно з науковим відділом спеціальних технологій навчання на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для викладачів інтегрованих груп, у яких планується навчання студентів із інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в навчальний процес.

11. Вступники, які виявили слабкі знання під час вступного тестування та яким необхідна додаткова підготовка для вступу та навчання, отримують рекомендацію на курси доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному році або до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів із перспективою подальшого продовження навчання.