Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису

 

При підготовці до курсової, дипломної, магістерської роботи студент використовує певну кількість літератури й обов’язково складає список використаних джерел. Список є однією з суттєвих частин наукової роботи, відбиває самостійний творчий підхід автора, і тому питанню оформлення такого списку слід приділяти серйозну увагу. За бібліографічним списком, складеним науковцем, можна судити, наскільки автор знається в літературі по темі свого дослідження. При складанні такого списку необхідно додержуватись певних правил опису:

  • всі видання наводяться мовою оригіналу;
  • список складається в алфавітному порядку;
  • нумерація наскрізна арабськими цифрами;
  • роботи одного автора перелічуються в хронологічному порядку;
  • особливу увагу необхідно звернути на розділові знаки в описі твору.

 

До списку входять:

  • офіційні документи, які публікуються від імені державних або громадських організацій;
  • основні праці провідних спеціалістів даної галузі;
  • праці авторів, що відбивають усі точки зору на вирішення проблеми;
  • статті з періодичних видань, що свідчать про актуальність теми.

 

Усі ці документи повинні бути внесені у список використаних джерел.

 

 

Зразки бібліографічного опису документів :


Книги 1 автора:

Мирошниченко, Е.Г. Николаевский литератор – 2010 [Текст]: Справочник / Е.Г.Мирошниченко - 4-е изд., испр. и доп. – Николаев: Атол, 2010. – 40 с.

Росляков, С.Н. Ольвия: жизнь и смерть цивилизаций [Текст] / С.Н.Росляков. – Николаев: Возможности Киммерии, 2003. – 172 с.

Сергієнко, Л.П. Практикум з психології спорту [Текст]: навч.посібник / Л.П.Сергієнко. – Харків: ОВС, 2008. – 256 с.

 

Книги 2 авторів:

Нечипоренко, В.Т. Лабораторні роботи з органічної хімії [Текст]: навч.посібник / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад. – Миколаїв, 2009. – 72 с.

Шевчук, С.П. Етика та соціальна відповідальність менеджменту [Текст]: навч.посібник / С.П. Шевчук, О.С. Шевчук. – Миколаїв, 2010. – 180 с.

Шеремет, М.К. Я знов читаю та вимовляю [Текст]: посібник для хворих на тяжкі мовленнєві розлади / М.К. Шеремет, Ю.Б. Сорочан. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 120 с.

Шклярський, Ю.О. Соціально-економічні основи зайнятості населення України [Текст]: навч.посібник / Ю.О.Шклярський, Д.А.Розуменко. – К.: Ун. «Україна», 2009. – 346 с.

 

Книги 3 авторів:

Клименко, О.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст]: навч.-метод.посібник / О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов: за заг.ред. О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2009. – 543 с.

Матвієнко, Л.П. Культура Південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації [Текст]: навч.посібник / Л.П.Матвієнко, А.Г.Михайлик, О.П.Макаренко; за заг.ред. А.Г.Михайлика. – Миколаїв, 2010. – 322 с.

 

Книги багатьох авторів:

Українське ділове мовлення [Текст]: підручник / Є.І.Світлична [та ін.] – 2-е вид. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 321 с.

Шлях до майстерності перекладу [Текст]: навч.-метод.посібник для самостійної роботи студентів-перекладачів / А.В.Василевич [та ін.] – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Україна», 2007. – 104 с.

Гаркуша, О.М. Управління рекреаційними територіями [Текст]: монографія / О.М.Гаркуша [та ін.]. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.

 

 

Книги під назвою:

Основи соціальних знань [Текст]: навч.посібник /під заг.ред. Ю.О.Шклярського. – Миколаїв: КВІТ, 2008. – 440 с.

Освіта Миколаївщини [Текст]: стат.збірник /за заг.ред. З.А.Лук’яненко. – Миколаїв, 2007. – 228 с.

 

Офіційні видання:

Конституція України. За станом на 15 січня 2008 року [Текст]. – К.: Юр.літ., 2009. – 50 с.

Про вищу освіту: Закон Верховної Ради України від 17.01.2002 № 2984-І [Текст] //Вища освіта в Україні: нормативно-правове регулювання /за заг.ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2003. – С. 175-321 (документ опубліковано у періодичному виданні)

Україна. Закони. Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 [Текст]. – К.: Юр.Інтер, 2005. – 25 с.

 

Окремий том багатотомного видання:

Матвієнко, Л.П. Психологія та культура ділового спілкування [Текст]: навч.посібник. В 2-х ч. Ч.1 /Л.П.Матвієнко. – Миколаїв, 2000. – 66 с.

Сергієнко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст]: учебник. В 2-х т. Т.2: Відбір у різні види спорту /Л.П.Сергієнко. – К.: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 784 с.

 

Статті з періодичних видань:

Балабан В.П. Реформа судової влади в Україні [Текст] // Закон і бізнес: Бюлетень державної судової адміністрації України. – 2010. - №2. – С. 17-19.

Орлова О.В. Тенденції розвитку культурного туризму в Україні та стратегії управління туристичною діяльністю [Текст] // Гілея: Науковий вісник. – 2010. – Вип.40. – С. 15-23.

 

Електронні видання:

Манн, Ю.В. Мировая художественная культура. ХІХ век. Литература [Электронный ресурс] // Ю.В.Манн, О.В.Стукалова, Е.П.Олесина. – СПб.: Питер, 2007. – 1 эл.диск (CD-ROM)

Сохацька, О.М. Біржова справа [Електронний ресурс]: підручник /О.М.Сохацька. – 2-е вид., перероб.і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632 с.

 

Ресурс віддаленого доступу:

Маркетинг в Internet. Инструменты руководителя [Электронный ресурс]. – К., 2007. – Режим доступу: http://www.ekniga.com.ua

 

Джерело: сайт Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Університету «Україна