Грошові потоки в умовах кризи

Грошові потоки в умовах кризи

 

Антонюк В.В.

Вінницький соціально-економічний інститут

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна

 

Важливою характеристикою сучасного стану народного господарства країни є його здатність генерувати кошти  і створювати на їх основі грошові потоки. Над цим воно постійно працює і отримує їх в умовах світової кризи для того щоб залишитися складовою міжнародного і національного бізнесу.

Метою дослідження є теоретичні, методологічні та практичні проблеми динамізму економічних відносин, що супроводжують вхідні і вихідні грошові потоки в народному господарстві країни в умовах світової кризи. Для досягнення мети передбачається дати оцінку сучасного обсягу вхідних і вихідних грошових потоків, їх структури і виробити управлінські рішення на період пожвавлення економіки. Об’єктом дослідження є економічні процеси формування вхідних і вихідних грошових потоків народного господарства України. Теоретичною і методологічною базою дослідження є загальноекономічні принципи та методи, сучасна економічна теорія. Інформаційною базою слугують офіційні дані Державного комітету статистики України.

Народне господарство країни  за 9 місяців 2009 р. генерувало потік доходів у цінах споживачів на 2163,9 млрд. грн. [1], що становить 45,7 % річного потоку 2008 року. В ньому частка виручки від реалізації продукції становить 83,4 %, інших операційних доходів 11,9 %, звичайних доходів – 4,6 %. Протягом року стабільною підтримувалася частка інших операційних доходів. Проте, інші звичайні доходи зазнали майже двійного відносного зменшення.

Галузі, що надають послуги генерують потік доходів у 1260,5 млрд. грн. або 58,3 % даного потоку народного господарства. Це є підставою стверджувати, що в результаті ринкової трансформації економіки досягнуто домінування грошового потоку галузей сфери обслуговування над галузями виробництва. В галузях, що надають послуги грошовий потік від товарообороту становить 83,4 %. Тому доцільною буде в майбутньому підтримка такої високої відносної частки доходу у загальному позитивному потоці обслуговуючих галузей.

Галузями, що виробляють продукцію отримано 903,4 млрд. грн. доходів в цінах споживачів, або 41,7 %  їх загального обсягу. В їх складі частка промисловості – 93,8 %, сільського, лісового та мисливського господарства – 0,5 %, решта – частка будівництва. У виробничих галузях визначальним є доход від реалізації продукції. На його частку припадає 79,5 % загального доходу. Ця група галузей більш залежна від інших операційних, звичайних та надзвичайних доходів. Тому вищевказану особливість слід врахувати в майбутньому і надати також достатню увагу генерації інших операційних доходів.

В умовах кризи в іншому напрямку працював витратний потік. Його обсяг 2180,1 млрд. грн., в тому числі галузей, що надають послуги – 1265,6 млрд. грн., тобто 58,1 %. Решта – витратний потік галузей, що виробляють продукцію. Витратний потік народного господарства в умовах кризи на 75,5 % складався із операційних витрат. Більш високою є частка операційних витрат в галузях, що виробляють продукцію. Там вона складає 79,8 %. Відносно меншою є частка операційних втрат в галузях, що надають послуги. Проте і тут вона досить вагома, адже становить 72,2 %. Частка непрямих податків та інших вирахувань із доходів народного господарства сягає 18,3 %, а частка інших звичайних витрат – 6,2 %. Крім того є незначні надзвичайні витрати, частка яких вимірюється сотими долями відсотків.  Отримані результати стають підставою для передбачень на майбутнє аналогічного розподілу витратного потоку та прийняття рішень щодо його раціоналізації у відповідності з економічними умовами стагнації і піднесення економіки.

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (акцизи)  складають в галузях, що надають послуги 23,2 % , в галузях, що виробляють продукцію – 14,3 %. Вони суттєво впливають як  на обсяг реалізації в цінах споживачів так і на фінансові результати господарюючих суб’єктів.

Різниця вхідного і вихідного потоків становить нетто-потік грошових коштів (економічний ефект). В даних умовах вхідний потік не перекрив вихідний відтік коштів разом з непрямими податками в цілому по народному господарству країни так і по галузях, що виробляють продукцію і надають послуги. Це є підставою стверджувати, що ще низькою залишилася здатність генерації вхідного грошового потоку. Тому вищевказані галузі та в цілому народне господарство мають нестійкий фінансовий стан і неліквідний баланс. Поряд з цим, таку ситуацію можна пояснити значними обсягами продажів продукції у кредит.  Однак, сформована ситуація не є загрозливою, так як  у 52,5 % господарюючих суб’єктів вхідний доходний грошовий потік перевищив витратний. Ними отримано 53,2 млрд. грн. прибутку. Це свідчить, що умови кризи прискорилися трансформаційні процеси грошових потоків та їх раціоналізація. Слід очікувати перерозподілу часток підприємств, які отримують прибуток чи збиток, а далі змін динаміки  грошових потоків. Тому вже в сьогоднішніх умовах слід дотримуватися принципу погодженості строків доходних і витратних потоків, щоб не допускати погіршення фінансового стану. Крім того, організація потоку коштів повинна будуватися за принципом пропорційності, тобто не порушуючи «вдалого» співвідношення у складових доходного і витратного потоків. Тому політика в умовах стагнації та піднесення економіки має визнавати  визначальну роль  грошового потоку від основної діяльності і направлятися на підтримку  його.

 

Література:

1. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за січень–вересень 2009 року Ресурс доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

час видання: 2012


12/04/2012