До питання методологічних засад дослідження правової системи

ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

 

Мірошниченко М.І.

30.04.2012 

 

Тези доповіді присвячені проблемі міждисциплінарного рівня дослідження правової системи та відображають авторську версію теоретико-методологічного підходу до її розв’язання.

1. Ефективність дослідження правової системи як цілісності залежить від оптимально виваженої системної організації знання про правову систему як предмет наукового аналізу теоретичного правознавства. У цьому разі, актуалізується проблема вибору методологічних засад системного пізнання, яка корелює із назрілою потребою у реформуванні методології правових досліджень та з розумінням поняття правової системи як вищої таксономічної одиниці логічного ряду понять, які змістовно допомагають у розкритті системної природи права як предметоутворюючої категорії юридичної науки і ядра правової системи. 

2. Сучасний етап розвитку юридичної науки характеризується широким використанням системного підходу, евристичний потенціал якого у дослідженні різноманітних явищ правової дійсності, включаючи правову систему, розкривається в працях С.Алексєєва, М.Байтіна, О.Венгерова, А Зайця, Д.Керімова, М.Козюбри, Л.Луць, М.Матузова, М.Марченка, Н.Оніщенко, В.Перевалова, С.Полєніної, П.Рабіновича, В.Сирих, О.Скакун, Л.Тіунової, Р.Халфіної, А.Черненка та ін.

3. Попри розмаїття предметних сфер застосування системного підходу у вітчизняних дослідженнях проблематики теорії правової системи, спільним є те, що уявлення про предмет пізнання науковці традиційно виражають через абстрактне поняття ,,система”. В залежності від тієї чи іншої відповіді на питання, що необхідно розуміти під терміном ,,система”, з’являються різні визначення правової системи. Кожна з дефініцій відображає певний її зріз як соціального утворення і фіксує його у тих формах і проявах, які складають предмет того чи іншого напрямку дослідження, а тому й сприймаються і описуються у відповідних цьому напрямку термінах.

4. Визнаючи евристичну цінність для теорії правової системи різних типів дефініцій необхідно відмітити і певну їх обмеженість. Якщо у цілому розглянути історію розробки визначень поняття ,,правова система” у вітчизняній юридичній науці можна помітити, що кожне з них розкриває певні грані його багатого змісту, але винятково на емпіричному рівні теорії і у двох вимірах системного пізнання: предметному і функціональному. При цьому абсолютизується принцип пріоритетності логічної системи юридичних знань, системи наукових правових понять і категорій за допомогою яких створюються ,,раціонально виважені” моделі правової системи.

Позитивним у розробці таких моделей є те, що вони виступають уже готовим, завершеним, сформованим цілим, безпосередньо розраховані на функціональний алгоритм заданого об’єкта із наперед визначеною структурою, яка дає ,,правильне” його зображення, що спрощує використання створеної моделі в ,,уречевленій”, виробничій діяльності. Найсуттєвішим недоліком таких моделей є те, що при оцінці досягнутого в процесі пізнання визначальними часто виступають кон’юнктурні характеристики, які корелюють із поняттям ,,бажаної мети” у досягненні прагматичного результату, яка може породжувати хибні проблеми, котрі потенційно несуть у собі небезпеку, пов’язану з прагненнями по можливості ,,втиснути” в наперед підготовлену схему реальну правову дійсність, що є вкрай негативним явищем для соціальної практики (багатий історичний і правовий досвід людства є тому підтвердженням). 

5.Згідно теорії систем повне уявлення про систему як цілісність можна отримати за умови комплексного її дослідження у трьох зрізах: структурному (предметному), функціональному і генетичному (історичному), що вимагає високого рівня абстрактно-теоретичних узагальнень в рамках  методологічних підходів, які не нормують саме дослідження, а задають відповідні програми його методологічного забезпечення.

 Враховуючи сказане, комплексне визначення поняття правової системи, як на наш погляд, має демонструвати не стільки послідовне описання її різних ознак, рівнів, елементний і компонентний склад, скільки відтворювати зв’язки, характерні трьом рівням системної цілісності, завдячуючи чому окремі характеристики правової системи інтегруються в цілісне її сприйняття. Лише таке відображення буде більш-менш наближеним до реальності, а, отже зможе виконувати функцію ефективного засобу пізнання.

6. Уявляється, цій вимозі відповідає системно-інформаційний підхід, евристичний потенціал якого у дослідженні проблематики правової системи обґрунтований нами у низці публікацій [1]. Актуалізація підходу у дослідженні  правової системи обумовлена його методологічними можливостями, заснованими на синтезі суттєвих положень інформаційних концепцій і загальної теорії систем (з найновішими сучасними досягненнями). Підхід створює додаткові можливості вийти на новий рівень теоретико-методологічних узагальнень в дослідженні проблематики генезису правової системи України, на основі апріорно прийнятої ідеї сутності правової системи як інформаційно-правового утворення і синтезу знань, уже отриманих науковцями на емпіричному і теоретичному пізнавальних рівнях її дослідження. 

 

Література:

1. Мірошниченко М.І. Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи / М.І.Мірошниченко // Право України. – 2006.- №8.- С.35-39;

2. Мірошниченко М.І. Принципи системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису правової системи/ М.І. Мірошниченко // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. - Чернівці: Рута, 2006. - Вип. 348. - Правознавство. - С.14-18;

3. Мірошниченко М.І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект: [Монографія] / М.І. Мірошниченко.-К.: Ун-т ,,Україна”, 2007. - С.129-161;

4. Мірошниченко М.І. Теоретичні і методологічні засади генезису правової системи України: [Монографія] / М.І. Мірошниченко. – К.: Ун-т ,,Україна”, 2010. – Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №32-Ук 2010: Бібліогр. пок. ИНИОН РАН ,,Депонированные научные работы” 2010, №7Р.

 

Джерело: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

http://www.law-property.in.ua

Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с.

автор: Мірошниченко М.І.

видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

адреса видання: http://www.law-property.in.ua


30/04/2012