Тваринний світ Запорізької області в Червоній книзі України

ТВАРИННИЙ СВІТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ

Н.М. Сурядна

 

У роботі проведений аналіз тварин Запорізької області, що занесені до Червоної книги України. Встановлено, що з 542-х видів на території області мешкає 145, що складає близько 26,75 % фауни держави. Найбільше представлено «вразливих» видів – 55, 44 види – «рідкісні», 33 – «зникаючі», 1 вид – «рідкісний, якому загрожує небезпека», 9 видів – «неоцінених» та 3 види – «недостатньо відомі».

Ключові слова: тварини, Червона книга, Запорізька область.

 

В работе проведен анализ животных Запорожской области, которые занесены в Красную книгу Украины. Установлено, что из 542–х видов на территории области обитает 145, что составляет около 26,75 % фауны страны. Больше всего представлено «уязвимых» видов – 55, 44 вида – «редкие», 33 – «исчезающие», 1 вид «редкий, которому угрожает опасность», 9 видов – «неоцененных» и 3 вида – «недостаточно известных».

Ключевые слова :животные, Красная книга, Запорожская область.

 

The paper analyzes the animals of Zaporozhye region which are listed in the Red Book of Ukraine. It has been found out that 145 species out of 542 inhabit the territory of the region, that is about 26,75% of the fauna of the country. Most of them, 55 species, are “vulnerable”, 44 species are “rare”, 33 are “endangered”, 1 species is “rare that is in danger”, 9 species are “unvalued” and 3 species are “insufficiently known”.

Keywords: animals, Red Book, Zaporozhye region.

 

Одним із заходів збереження біорізноманіття тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення [1]. До третього видання Червоної книги України включено 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів, при цьому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів, стороною яких стала Україна протягом останніх 10-15 років [2; 3].

Запорізька область входить до числа регіонів, які складають основу індустріального потенціалу України. Наявність потужного промислового комплексу спричиняє негативний вплив на стан довкілля в цілому та особливо на її біологічне різноманіття. Різноманітність природних умов зумовлює багатство тваринного світу області.

Важливим заходом щодо управління та збереження тваринного світу є створення регіональних червоних списків, які на сьогодні вже затверджені для деяких областей України [4]. На жаль, Запорізька область не має затвердженого переліку видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні в межах області. Зазначимо, що при укладанні списків складають два переліки: 1 – види, що занесені до Червоної книги України, 2 – види, рідкісні для даного регіону. В даній роботі проводиться аналіз Червоної книги України «Тваринний світ», що може стати першим етапом на шляху до створення регіонального червоного списку Запорізької області [2;3].

Отже, до третього видання Червоної книги України занесено 542 види тварин: гідроїдні поліпи (2 види); круглі черви (2); кільчасті черви (9); ракоподібні (31); павукоподібні (2); багатоніжки (3); ногохвістки (2); комахи (226); молюски (20); круглороті (2); риби (69); земноводні (8); плазуни (11); птахи (87); ссавці (68).

Аналіз видових нарисів [2] дозволив встановити, що на території Запорізької області мешкає 145 видів, що складає 26,75% фауни держави (табл. 1). Відсоткове співвідношення за класами тварин дещо відрізняється, серед яких деякі представники або не мешкають на території Запорізької області, або не занесені до Червоної книги України.

Так серед 297 видів безхребетних України, 61 вид (20,54 %) – представники Запорізької області: 2 види гідроїдних поліпів; 1 вид кільчастих червів; 5 видів ракоподібних, 53 види комах. Такі представники класів червонокнижних безхребетних тварин, як круглі черви, павукоподібні, багатоніжки, ногохвістки та молюски відсутні на території Запорізької області.

Хребетних тварин Запорізької області майже на 15 % (34,29%) більше, ніж безхребетних. З 245-ти видів 84 мешкає на території Запорізької області. Представники червонокнижних земноводних відсутні в області. Найбільш чисельний клас червонокнижних птахів, що мешкають на території Запорізької області, – 40 видів. Наступними за чисельністю є риби – 16 видів, 22 види червонокнижних ссавців та майже половина – 5 видів плазунів, 1 вид відноситься до класу «круглороті» (табл. 1).

Таблиця 1

Тварини Запорізької області у Червоній книзі України

Класи тварин

Україна

Запорізька обл.

Відсоток (%)

Безхребетні

Гідроїдні поліпи

2

2

100,00

Круглі черви

2

 –

Кільчасті черви

9

1

11,11

Ракоподібні

31

5

16,13

Павукоподібні

2

 –

Багатоніжки

3

 –

Ногохвістки

2

 –

Комахи

226

53

23,45

Молюски

20

 –

Всього

297

61

20,54

Хребетні

Круглороті

2

1

50,00

Риби

69

16

24,64

Земноводні

8

 –

Плазуни

11

5

45,45

Птахи

87

40

44,83

Ссавці

68

22

32,35

Всього

245

84

34,29

Разом

542

145

26,75

Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів тваринного світу, що заносяться до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії:

 • зниклі – види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах;
 • зниклі в природі – види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах;
 • зникаючі – види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
 • вразливі – види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
 • рідкісні – види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека;
 • неоцінені – види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї;
 • недостатньо відомі – види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації [2; 3; 4].

Проаналізувавши представників тваринного світу Запорізької області відповідно до природоохоронного статусу, нами було встановлено, що найбільше серед таких тварин «вразливих» видів – 55, 44 види – «рідкісні», 33 – «зникаючі». Всього один вид «рідкісний, якому загрожує небезпека», 9 видів – «неоцінених» та 3 види – «недостатньо відомі» (рис. 1.).

Отже, в результаті проведеної роботи можемо підсумувати, що з 542-х видів червонокнижних тварин України на території Запорізької області мешкає 145, що складає 26,75 % фауни держави. Найбільше серед таких тварин «вразливих» видів.

Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, у яких перебуває і складовою якої є тваринний світ.

Видання Червоної книги України є вагомим внеском у справу збереження різноманітності тваринного і рослинного світу України як основи сталого розвитку держави для теперішнього і майбутніх поколінь.

 

Література:

 1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 року. (Конвенцію ратифіковано Законом N 257/94–ВР від 29.11.94).
 2. Червона книга України. Тваринний світ / під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: «Глобалконсалтинг», 2009. – 624 с.
 3. Червона книга України. Офіційний сайт. Режим доступу: http://redbook–ua.org/
 4. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / [О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева] / ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. – Видання друге, перероблене та доповнене. – К., 2010. – 80 с.

 

Джерело: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції

студентів та молодих учених

«Соціальні та інженерні технології:

актуальні проблеми теорії і практики»

(30-31 травня 2013року)

автор: Сурядна Н.М.

видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013року), час видання: 2013


19/06/2013