Проблема плагіату сьогодні

Проблема плагіату сьогодні

 

Байлема Т.М.,

Барановська І.А.,

Лебідь В.С.

 

Проблема плагіату існувала ще з давніх часів і сьогодні ця проблема не втратила своєї актуальності і свідченням цього є фундаментальні роботи з цієї тематики : В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе, В.І. Серебровського, Г.Ф. Шершеневича, Е.П. Гаврилова, Ліпцик Д. Серед сучасних досліджень можна відзначи­ти роботи: В.С. Дроб’язка, С.О. Глотова, В.В.Коноваленка, Л.Г. Максимова, А.П. Панкєєва, І.М. Рассолова, А. Серго, Т.І. Стексової, О.О. Штефан та інших.

Плагіат визначається як недозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю, так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право [1, С. 157].

З розвитком суспільства змінювалась форма вираження творів: від наскельних малюнків до глиняних до­щечок, від папірусу до перших рукописів, від перших друкованих книг до електронних публікацій, але явище запозичення результатів чужої творчої праці лишалося. Ево­люційна зміна форм вираження тво­рів у свою чергу обумовлювала швидке поширення такого негатив­ного явища, як плагіат, а також роз­виток та удосконалення способів запозичення результатів творчої праці інших.[2, С. 212 ]

Плагіат з появою Інтернету перетворився в серйозну проблему. За даними останнього опитування, проведеного професором Доном Маккей-бом (Don МсСаbе) з Ратгерського університету (Rutgers University), 37% з 30 тисяч студентів в 34 коледжах США користуються заповітним сору&-paste для копіювання шматків чужих робіт, знайдених у Мережі, у свої власні. В 1999 році таких було тільки 10% . Однак 20% університетських професорів у США вже використовують програмні продукти, що вияв­ляють факти плагіату. Все більша кількість видавництв, юридичних та інших компаній також починають застосовувати в повсякденній діяль­ності програмне забезпечення, що дозволяє аналізувати величезні обсяги текстової інформації та за лічені секунди виділяти в них ідентичні блоки [3].

Один з популярних інтернет-сервісів, що дозволяють вишукувати пла­гіаторів, створений компанією iParadigms LLC [3] з Окленда (Каліфорнія). Його історія бере початок в 1996 році, коли роз­роблена фахівцями компанії програма почала використовуватися ви­кладачами Каліфорнійського університету в місті Берклі для аналізу студентських робіт. На відміну від звичайних пошукових систем типу Google, які здійснюють пошук по введеним користувачем ключовим сло­вам, програмне забезпечення iParadigms створює цифровий образ всього документа, що перевіряє, після чого порівнює його з матеріалом в Інтер­неті та у спеціалізованих базах даних, в тому числі на академічних ре­сурсах і в базах даних ЗМІ. Популярність нового сервісу виявилася на­стільки велика, що його послугами з минулої осені стала користуватися навіть Рада Безпеки ООН. Сьогодні детектор плагіату Turnitin  застосовується більш ніж в 2500 вищих навчальних закладах США і більш ніж в 1000 — за кордоном. Комерційна версія програми iThenticate з'явилася в січні 2005 року [3].

Користування iParadigm обходиться для університетів $500 щоріч­них ліцензійних відрахувань плюс $0,6 за кожного студента. Комерційні користувачі платять $1000 в рік плюс $10 за кожну сторінку проаналі­зованого тексту. Для друкованих засобів масової інформації розцінки визначаються з врахуванням кількості слів в аналізованому тексті й ти­ражу видання [3].

Ще одна компанія Софтінформ (заснована в 1995 році) оголосила про вихід нового продукту, який визначить наявність факту плагіату в будь-якому документі, — системи PlagiatInform. Про це повідомив керівник відділу по зв’язках з громадськістю Софтінформ Максим Ширяєв. Проблема плагіату вже давно дуже гостро стоїть у всіх учбових закладах. Адже всім відомо, що курсові роботи, реферати, доповіді здаються по кілька разів. Тому система PlagiatInform розроблена для того, що б вирішити проблему плагіату, завдяки використанню унікальної технології пошуку документів схожих за змістом.

 Як повідомляють в компанії Софтінформ, система PlagiatInform спочатку перевіряє роботу, що здається, цілком порівнюючи її з вже наявними в базі рефератами і курсовими. Якщо відсоток плагіату в роботі, що здається, невисокий, то робота розбивається на абзаци і вже порівнюється з базою робіт, також розбитих на абзаци. Такий метод дозволяє не тільки точніше визначити запозичення з чужих робіт, але і встановити з яких саме робіт були узяті абзаци тексту, і наскільки вони були змінені.

Можливість масштабування системи для пошуку плагіату дозволяє їй працювати з будь-якими об'ємами інформації. І навіть якщо потужності програми перестало вистачати на обробку нових документів, то її (потужність) можна легко збільшити без зміни загальної структури. Також ця можливість дозволяє сполучати між собою в один інформаційний простір територіально розподілені факультети, або філії вузу.

Аналогічні детектори плагіату пропонують сьогодні на ринку й інші компанії. Багато хто, наприклад Glatt Plagiarism Services, MyDropBox, CFL Software Development, повідомляють про ріст популярності своїх продуктів не тільки в університетських стінах, але й за їхніми межами. Плагіат вишукують компанії, що випускають навчальну продукцію, юри­дичні фірми, інтернет-компанії, а також державні органи. При цьому найчастіше виявляються досить цікаві факти.

Захист прав авторів  – одна з умов успішного функціонування системи інтелектуальної власності в Україні, яка прагне до європейської спільноти. Загалом нагальну потребу регулювання авторських і суміжних прав, порушених в Інтернеті  треба вирішувати комплексно на всіх рівнях. Але найважливіше заповнити прогалини, розв’язати колізії в законодавстві України, що не дають можливості реально захистити інтелектуальні права. Законодавцям необхідно доповнити новими статтями Закон України „Про авторське право й суміжні права”, Цивільний, Кримінальний, відповідні процесуальні кодекси України, створивши дієву юридичну основу для регулювання плагіату в Інтернеті.

 

Список використаних джерел:

1. Інтелектуальна власність: Словник- довідник / За заг.ред. ОД. Святоцько-го. — у 2-х т.: Т.1 Авторське право і суміжні права / За ред. ОД. Святоцького, В.С. Дроб’язка. — Уклад.: В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. — К.: ВидавничийДім «Ін Юре», 2000. — 356 с.

2. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Академия наук СССР Институт философии. М.: Издательство Социально-жономической литера-турьі «МЬІСЛЬ» — 1963. — Том 4 ч. 2

3. Плагиат в литературе. Премия за плагиат. [Електронный ресурс] / Удивительные истории из глубины времен. Режим доступа: http://www.bilimdon.uz/cat17

автор: Байлема Т.М., Барановська І.А., Лебідь В.С.

час видання: 2012


26/12/2012