• 06/02/2018  «И будут люди» Анатолия Димарова как образец социально-бытового романа

  В статье дано определение понятию «социально-бытовой роман», перечислены черты жанра, осуществлен анализ произведения Анатолия Димарова «И будут люди» в ключе поэтики социально-бытового романа.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Филология и литературоведение. - 2014. - № 11, час видання: 2017

  адреса видання: http://philology.snauka.ru/2014/11/1037

  Докладніше

 • 06/02/2018  Претензійні строки захисту цивільних прав у договорі побутового підряду

  автор: Пленюк М.Д.

  час видання: 2018

  Докладніше

 • 06/02/2018  Призупинення виконання зобов’язань як спосіб самозахисту порушених прав кредитора

  У статті проаналізовано специфіку призупинення виконання договірного зобов’язання як одного із видів способів самозахисту порушених прав кредитора.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Цивільне право та цивільний процес: актуальні питання, час видання: 2018

  Докладніше

 • 16/12/2017  Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви. /Features of Social Work with People with Hearing Impairment: the Experience of Ukraine and Lithuania

  У статті висвітлюються результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та інтегрованому соціальному середовищі. До основних соціальних проблем людей з порушенням слуху відносяться: інформаційний вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, відсутність необхідного доступного технічного забезпечення слуховими апаратами високої якості і системами Інтернет-зв’язку, обмежені можливості працевлаштування на відкритому ринку праці. Порівняльний аналіз соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві виявив, що у Литовській республіці краще розвиненою є система Центрів перекладачів жестової мови, доступ до послуг соціальних служб, умови працевлаштування. На основі результатів дослідження пропонується модель соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в умовах відкритого суспільства.

  автор: Іванова Ірина, завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки Університету "Україна", Ушеренко Сергій, магістр соціальної роботи, Шяуляйський університет (Литва)

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (16)., час видання: 2017

  Докладніше

 • 06/12/2017  Особливості консультативного процесу для осіб з обмеженою життєдіяльністю у психосоціальній роботі / Features of the Counseling Process for People with Disabilities of Life-Sustaining Activity in Psychosocial Work

  У статті на основі отриманих експериментальних даних виокремлені особливості консультативних практик в соціальній роботі з особами з обмеженнями життєдіяльності. Представлені терміни «особи з обмеженням життєдіяльності», «консультування у соціальній роботі». Вказані нормативно-правові документи, в яких визначено характер консультативної допомоги. У розробленій анкеті представле4ні питання, які дозволили виокремити напрями консультативних практик в роботі соціальних працівників. Вибірка здійснена на соціальних працівниках Литви та України. В досліджені взяли участь отримувачі соцівльних послуг в Україні. У структурі характеристик були виокремлені наступні параметри: вік соціальних працівників, стаж роботи, рівень освіти, аналіз якості і кількості консультацій на одного отримувача соціальних послуг. Останні дані порівнювалися з аналізом відповідей осіб з обмеженням життєдіяльності. Представлений також аналіз окремих видів консультативних практик і виконання при цьому їх професійних ролей. Based on the experimental data, in the article are marked the features of consultative practice in social work with people with disabilities. In the article are presented next terms "people with restrictions of life-sustaining activity", "counseling in social work." There are specified normative legal documents where is defined the nature of counseling support. In the worked out questionnaire are presented questions, which allow identifying of the consultative practice areas in social workers’ job. The sample group is presented by social workers of two countries: Lithuania and Ukraine. In the research also were involved the recipients of social services in Ukraine. In the characteristics’ structure were selected such measurements as: social workers’ age, work experience, education level, quality and quantity analysis of consultations per one social services’ recipient till problem solving. The latest data were compared with analysis of the received responses of people with disabilities of life-sustaining activity. In addition, it is presented the analysis of certain types of consultative practice and professional roles’ performance.

  автор: Кириленко Валентина, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки Університету "Україна", Шакота Ганна, магістр соціальної роботи, Університет "Україна"

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (16), час видання: 2017

  Докладніше

 • 18/11/2017  Бібліотека Університету «Україна» як осередок краєзнавчої і культурно-просвітницької роботи

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – це класичний, потужний вищий навчальний заклад, який налічує 35 філій по всій Україні, де навчаються близько 16 тис. студентів, у т .ч. 760 студентів із інвалідністю. Маючи потужний інформаційний масив (сукупний бібліотечний фонд якого становить 633 914 примірників документів), бібліотека університету стала осередком інтегрованого забезпечення наукової, культурної та просвітницької діяльності. Діяльність бібліотеки набула різнопланового характеру, в якій основними напрямами роботи є національно-патріотичне і духовно-моральне виховання, розвиток краєзнавчого руху та популяризація внутрішнього туризму країни згідно зі «Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

  автор: Колесникова Н.П., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Облік поточних біологічних активів

  Обгрунтовано необхідність розмежування в обліку й звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва, порядок їх оцінки та відображення на бухгалтерських рахунках.

  автор: Сук Л.К., доктор економічних наук, професор

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Оцінка та облік кормів

  Обгрунтовано порядок оцінки та обліку кормів власного виробництва й купованих.

  автор: Сук П.Л., доктор економічних наук, професор, Криворот О.Г., асистент

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Визнання і класифікація витрат

  Розкрито зміст і використання термінів “Затрати” і “Витрати”. Встановлено, що вони є синонімами і вживаються паралельно. Інформацію про затрати використовують для калькулювання собівартості продукції, а про витрати – для визначення фінансового результату діяльності підприємства. У цих двох випадках суми затрат можуть не збігатися. Справа в тому, що не всі понесені витрати включають у собівартість, одночасно може бути незавершене виробництво на початок і кінець звітного періоду. Для визначення фінансового результату береться собівартість проданої продукції. Вона може бути вироблена не тільки у звітному, а і в попередньому періоді. Часто трапляється, коли не вся продукція, вироблена у звітному періоді, реалізована у цьому самому періоді. Перелічені ситуації зумовлюють можливість наявності відхилень між сумою затрат за період і собівартістю реалізації. Запропоновано, якщо йде мова про затрати, понесені за певний період, вживати термін “Затрати”, а коли йдеться про визначення фінансового результату – користуватися терміном “Витрати”. Розглянуто різні підходи до класифікації витрат. Обґрунтовано доцільність класифікування витрат за трьома напрямами: оцінка запасів та визначення фінансового результату, прийняття рішень, контроль виконання. За першим напрямом пропонується брати п’ять ознак, зокрема вплив на фінансові результати. За цією ознакою витрати поділяють на невичерпані, що відповідають терміну “Затрати”, і вичерпані, що відповідають терміну “Витрати”. Затрати показують у Балансі (форма № 1), а витрати – у Звіті про фінансові результати (форма № 2).

  автор: СУК П.Л., доктор економічних наук, професор

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Організація обліку праці та її оплати

  Стаття присвячена розгляду організаційних аспектів системи обліку праці та її оплати на підприємстві.

  автор: Сук П.Л., д.е.н., професор

  видання: «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). Ч. 1. – 2011., час видання: 2011

  Докладніше

 • 17/11/2017  Формування системи обліку оплати праці на підприємстві

  Стаття присвячена розгляду економічних, правових та організаційних аспектів формування системи обліку оплати праці на підприємстві.

  автор: Сук П.Л.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Факторний аналіз структури стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій

  Стаття присвячена вивченню структури особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців. На основі факторного аналізу були побудовані структурні моделі стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій з її високим і низьким рівнями, які дозволили прослідкувати найбільш значущі співвідношення професійно значущих особистісних характеристик. Аналіз загальних структурних зв’язків дозволив отримати уявлення про місце кожної досліджуваної змінної в загальній структурі професійної стресостійкості. Показано, що професійна стресостійкість студентів має багатокомпонентну структуру, характеризується високим ступенем інтегрованості та різною мірою вираженості найбільш значущих психологічних конструктів, які впливають на її стресостійкість. Факторна структура показників у студентів з високим рівнем стресостійкості включає фактори, які характеризують орієнтацію студентів на внутрішній локус контролю, конструктивні копінг-стратегії, відсутність яскраво виражених ірраціональних мислительних установок, незначну кількість акцентуацій та задоволеність умовами життя. Факторна структура показників у студентів з низьким рівнем стресостійкості передбачає домінування деструктивних копінг-стратегій, зовнішнього локусу контролю, значно більшої кількості акцентуацій, незадоволеність потреб та наявність ірраціональних установок в мисленні. Отримані фактори відображають три основних блоки, які забезпечують прийом і переробку інформації, створення програми власних дій і контроль над її успішним виконанням.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Порівняльний аналіз особливостей ірраціональних мислительних установок студентів та фахівців соціономічних професій

  Професійна підготовка є важливим етапом професіоналізації і передбачає поряд із необхідним рівнем професійних знань розвиток професійно значущих якостей особистості, формування професійної придатності, що забезпечить успішність функціонування в професійному середовищі. Високі вимоги, які пред'являються до якості праці, компетентності фахівців соціономічних професій обумовлюють необхідність реформування програм навчання в напрямку розвитку особистісних якостей майбутнього фахівця, а також вдосконалення діючої системи психологічного супроводу діяльності представників цих професійних середовищ.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Емоційно ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів

  У статті йдеться про особливості інтерсуб’єктного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з його автором та персонажами.

  автор: Віолетта Уліщенко, кандидат педагогічних наук

  видання: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури

  У статті йдеться про специфіку етнокультурної компетентності, окреслено комплекс знань і вмінь, що свідчать про її сформованість, обґрунтовано доцільність уведення в методику навчання літератури поняття «етнокультурний маркер», розглянуто ефективні види навчальної діяльності.

  автор: Уліщенко В.В.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Історія заснування видавництва “Издательство Известий КПИ”

  Дослідники діяльності вищих навчальних закладів зазвичай акцентують увагу на нових школах і персоналіях, культурних заходах тощо. Навчальний процес неможливий без друкованих видань.

  автор: Лоза Галина Іванівна, завідувач навчально-видавничої лабораторії ВПІ ВПК “Політехніка”

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості інтерсуб’єктного вивчення елегії та вірша-медитації

  У статті йдеться про особливості суб’єкт-суб’єктного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з його автором та персонажами.

  автор: Уліщенко В.В.

  видання: Філологія. Літературознавство. Наукові праці. Випуск 122. Том 135, час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості навчального стресу сучасних студентів

  У статті представлені результати емпіричного дослідження особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних студентів, що навчаються за соціономічними професіями. Описано процедуру дослідження з використанням методики вивчення навчального стресу Щербатих Ю.В. Вибірку дослідження склали 600 студентів середніх та вищих навчальних закладів м. Чернівці. Виявлено, що за останнє десятиліття зросла значущість проблем, пов’язаних із навчальною діяльністю студентів, психологічних та проблем, пов’язаних із функціонуванням. Одночасно істотно менш актуальними стали проблеми особистого життя, конфлікти у групі та життя далеко від батьків. Найбільш вираженими проявами навчальних стресів сучасних українських студентів є поведінкові, найменш вираженими – фізіологічні. Рівень екзаменаційного стресу студентів вищих та середніх навчальних закладів є істотно вищим, ніж десятиліття тому. Власне екзамен виступає найсильнішим фактором, що провокує появу стресів у сучасних студентів в період навчання. Для зняття стресу більшість сучасних студентів найчастіше використовує спілкування з друзями або коханою людиною та сон; близько половини студентів - прогулянки на свіжому повітрі, смачну їжу, підтримку або поради батьків та фізичну активність. Тривожним є факт вживання частиною студентів алкоголю, наркотиків та паління сигарет. Саме ці особи, передусім, потребують психологічної допомоги фахівців щодо ефективних прийомів зняття стресового навантаження.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Реалізація функціональних особливостей художнього тексту в методиці інтерсуб’єктного навчання української літератури

  У статті йдеться про функціональну специфіку художнього тексту, зокрема про комунікативну, естетичну та духовнотворчу. На прикладі аналізу поетичних творів автор показує реалізацію цих функцій в інтерсуб’єктному навчанні української літератури.

  автор: Уліщенко В.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості та перспективи розвитку служби кур'єрської доставки УДППЗ "Укрпошта" (на прикладі Київської міської дирекції)

  Особлива роль серед перспективних напрямків економічної діяльності у галузі зв'язку належить сфері надання послуг кур'єрської та пріоритетної доставки. Її розвиток пов'язаний із використанням можливостей сучасних транспортних засобів та найсучасніших інформаційних технологій, які дозволяють не лише транспортувати замовлення, але й відслідковувати весь процес у реальному часі в мережі Інтернет.

  автор: Женжера Сергій Володимирович, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна", пошукач кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури Інституту економіки та менеджменту Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 02/04/2017  Тенденції глобалізації в сучасному світі

  Ми живемо в час змін, ще донедавна глобалізація набирала обертів, а стирання національних кордонів, панування міждержавних блоків та організацій, монополізм транснаціональних компаній вважались панівними тенденціями, що дедалі набиратимуть все більших обертів. Проте посилилось значення низки негативних факторів, які спричинила глобалізація, загострились наявні проблеми та з’явились нові виклики, що потребують негайного вирішення. Відтак, країни, що понесли втрати від глобалізації, почали змінювати свою зовнішню політику, змінюючи співвідношення глобальних гравців на політичній арені світу. Сьогодні відкритими залишаються безліч питань, що постали перед країнами, в цей непростий, спричинений глобалізацією, період зльотів і падінь, відповіді на які поки що залишаються відкритими.

  автор: Ворончук Ольга, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Політика країн Латинської Америки та США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях

  У статті аналізується діяльність латиноамериканських держав у боротьбі за перебудову сформованої системи відносин на світовому і регіональному рівнях. Сучасна фінансово-економічна криза показала необхідність змін в економічному світопорядку, у сформованій після закінчення Другої світової війни фінансовій системі, в якій ключову роль відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Всесвітній банк (ВБ). Протягом багатьох десятиліть країни, що розвиваються, не здійснювали серйозного впливу на світову економіку, вони скоріше виступали як об’єкт економічної експансії. Набуло подальшого розвитку положення про те, що зовнішньополітична стратегія США як діяльність держави, яка спрямована на включення Латинської Америки у процес формування вигідної моделі міжнародних відносин, включає постановку довгочасних цілей і довгострокового планування з урахуванням застосування ресурсів. Величезні природні ресурси і швидкі темпи економічного розвитку гарантують провідним латиноамериканським країнам помітні позиції у світовій політиці за умов зростаючого рівня суперництва за ресурси; Боліваризація як нова ідеологія Латинської Америки XXI ст. у відповідності до ідеї багатополюсного світу.

  автор: Ткач, Анатолій, Університет „Україна”, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви

  У статті висвітлюються результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та інтегрованому соціальному середовищі. До основних соціальних проблем людей з порушенням слуху відносяться: інформаційний вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, відсутність необхідного доступного технічного забезпечення слуховими апаратами високої якості і системами Інтернет-зв’язку, обмежені можливості працевлаштування на відкритому ринку праці. Порівняльний аналіз соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві виявив, що у Литовській республіці краще розвиненою є система центрів перекладачів жестової мови, доступ до послуг соціальних служб, умови працевлаштування. На основі результатів дослідження пропонується модель соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в умовах відкритого суспільства.

  автор: Іванова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет «Україна», кафедра соціальної роботи та педагогіки, завідувач;Ушеренко Сергій, Шяуляйський університет (Литва, Шяуляй), Факультет педагогічних наук і соціального забезпечення, студент магістерської програми «Соціальна робота»

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Індустріальне та інформаційне суспільство: моделі трансформації

  У статті проаналізовано різноманітність моделей переходу від індустріального до інформаційного суспільства, розглянуто фактори впливу та рушійні сили трансформації суспільства і практичні моделі його функціональної побудови.

  автор: Олефір, Іван, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Інформаційна політика Росії щодо України як підготовка до відкритої агресії у гібридній війні

  Оскільки у сучасних умовах глобалізації світ переходить в епоху інформаційного суспільства, де новітнє інформаційне забезпечення виходить на перший план, інформаційна складова в державному управлінні набуває вагомого значення. На жаль, Україна протягом усього періоду незалежності не приділяла питанням інформаційної безпеки належної уваги, тому при відкритій атаці на український інформаційний простір з боку Росії Україні довелося швидкими темпами вирішувати питання захисту інформаційної безпеки. Досліджуючи інформаційний простір України та Росії, стає зрозумілим, що російська пропаганда завжди носила жорсткий характер і була направлена на задоволення власних амбіцій, мало зважаючи на інтереси сусідніх країн, навіть після відкритого декларування дружніх відносин. Більше того, у підходах російської інформаційної політики простежувалося бажання дискредитувати Україну усіма можливими засобами, а діяльність російських ЗМІ задовольняла ці бажання повною мірою. Згодом інформаційна експансія Російської Федерації переросла у збройний конфлікт, який у сучасному світі має назву «гібридної війни».

  автор: Рижук, Олександр, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Можливості сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності

  У статті подано результати наукового дослідження з вивчення можливостей сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності в Україні і Литві. Акцентується на необхідності ствердження нових підходів до розвитку соціальної роботи, націленої на підвищення людської гідності та усвідомлення цінності людської особистості як суб'єкта змін у власному життєтворенні. Основними можливостями організацій соціальної сфери в Україні з проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності є: соціальне обслуговування Територіальним центром соціального обслуговування; організація надання адресної натуральної та грошової допомоги; проведення виїзних консультацій із соціальних, психологічних і правових питань фахівцями соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг мобільним соціальним офісом; проведення благодійних заходів та акцій. Однією із відмінностей соціальної роботи в Україні і Литві є законодавче забезпечення діяльності соціальних служб, допомога Євросоюзу литовським соціальним службам у виплаті соціальної допомоги, проведенні реконструкції будівель, придбанні нового обладнання, покращенні якості соціальних послуг, створенні комфортних умов соціального обслуговування, реалізації проектної діяльності. Найбільш актуальною можливістю соціальної роботи в сільській місцевості в Литві є соціальне проектування.

  автор: Боса Любов, кандидат історичних наук, доцент, Університет «Україна»; Ткачук Юлія, Шяуляйський університет (Шяуляй, Литва), студентка міжнародної магістерської програми «Соціальна робота»

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Демократична системна модернізація та її світоглядний аспект

  Досліджено процес демократичної політичної модернізації в українському контексті. Показана сутність політичної модернізації, її різновиди, складові, а також політико-філософські основи. Описано чинники, які впливають на процес політичної модернізації: типи соціалізації; тип суспільства за ступенем його традиційності або техногенності; ступінь самоврядності суспільства; рівень технологічного розвитку, етнічний фактор, релігійний фактор. Показана хибність самостійної оригінальної модернізації на Україні. Досліджена стратегія вторинної політичної модернізації та запропоновано політико-системні, інституційні та кадрові рішення. Показана роль світогляду в соціальному управлінні і політичній модернізації. Проаналізовано деякі традиційні і нові світогляди. Запропонований агентно-системний світогляд, що засноване на базових поняттях штучного інтелекту і системного аналізу. Описано переваги агентно-системного світогляду: єдиний підхід до опису матеріальних і духовних процесів навколишньої дійсності за допомогою мінімальної кількості фундаментальних понять; високий рівень формалізації і можливість математичного та програмного моделювання як абстрактних граничних понять, так і конкретних соціально-політичних процесів. Описано деякі фундаментальні філософські поняття з точки зору агентно-системного світогляду.

  автор: Отдєлєнцев, Євген, кандидат політичних наук, Університет “Україна” (Україна, Київ)

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Інфо-комунікаційний менеджмент у системі соціо-комунікаційної праксеології

  Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: глобальне інформаційне суспільство, соціо-комунікаційна праксеологія, види соціо-комунікаційної праксеології, правова соціо-комунікаційна праксеологія, економічна соціо-комунікаційна праксеологія, психологічна соціо-комунікаційна праксеологія, методологія аналізу соціо-комунікацій, інфо-комунікаційний менеджмент, види інфо-комунікаційного менеджменту. Важливими елементами інфо-комунікаційного менеджменту є ціннісний інфо-комунікаційний менеджмент, виборчий інфо-комунікаційний менеджмент, урядовий інфо-комунікаційний менеджмент, медіа-менеджмент.

  автор: Бебик, Валерій, доктор політичних наук, професор, Всеукраїнська асоціація політичних наук, голова

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Перспективи України в процесі глобалізації

  У статті окреслено становище України на геополітичній карті світу, її можливості, перспективи, визначено переваги та виклики на шляху до інтеграції в найбільш актуальні для України міжнародні союзи та співпраці з стратегічними партнерами. Розглянуто місце України в Європі та залежність від російського газу, значення виходу Великобританії з ЄС, перспективи України в міжконтинентальній співпраці та участь в регіональний об'єднаннях, таких як Балто-Чорноморський союз та ГУАМ. Сьогодні від розвитку війни Росії проти України залежить не тільки наше майбутнє, а й перспектива зміни важелів впливу ключових гравців на політичній карті світу. В статті наведено варіанти співпраці, які б дозволили залучити якомога більше партнерів та ресурсів на нашу користь, щоб захистити нашу країну від збройної, дипломатичної та інформаційної війни.

  автор: Ворончук, Ольга, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Поняття інформаційних та гібридних війн в умовах глобалізації

  У статті наведено ряд визначень щодо поняття «інформаційна війна», які даються провідними науковцями. Наголошено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний термінологічний апарат даного явища. Це ускладнює взаємопорозуміння між представниками різних країн. Акцентовано увагу на те, що інформаційна війна являється складовою гібридної війни. Зазначено, що в сучасному світі існують потужні види зброї (в тому числі і масового знищення), що роблять класичні війни вкрай небезпечними як для самого агресора, так і для усього світу. Для того, щоб перемогти в гібридній війні агресор повинен бути сильним не лише морально, психологічно і економічно, а і державна влада об’єкта агресії повинна бути слабкою, існувати розкол у суспільстві, проблеми в економіці. Саме така ситуація склалася на передодні активної фази гібридної війни Росії проти України. В даній статті проаналізовано поняття «гібридна війна». Вказано на дії Росії по відношенню до України під час активної фази гібридного протистояння.

  автор: Рижук Олександр, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач aspirantura_ukraine@ukr.net

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації

  В статті розглядаються теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації. Аналізуються поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору науки та масової свідомості. Досліджується зв’язок понять соціальна справедливість та соціально-політичний маркетинг у соціальних державах. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються особливості соціально-політичного маркетингу в формуванні соціальної політики та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглядаються моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації.

  автор: Мякушко Надія, Університет «Україна», Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Використання Інтернету терористичними організаціями в сучасному світі

  У сучасному світі Інтернет займає у житті кожного громадянина значну частину. Жодна людина в наш час не уявляє свого життя без використання соціальних мереж. Але не всі знають як саме потрібно використовувати Інтернет, щоб залишатися в безпеці самому і не потрапити на сайти злочинців, які можуть використовувати вас у своїх цілях. В цій статті автор намагається здійснити аналіз та характеристику терористичних сайтів, з’ясовує хто виступає об’єктом інформаційного тероризму і чому саме Інтернет є настільки привабливим для терористичних організацій. Здійснюється аналіз, якими методами і механізмами користуються терористичні угрупування для досягнення власної цілі і подальшого залучення несвідомих людей до своїх терористичних лав. Також пропонуються заходи з протидії використання терористичними угрупуваннями мережі Інтернет

  автор: Кирилов Володимир, магістр, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальнихкомунікацій аспірант, vladimir.kirillow@gmail.com

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 09/02/2017  Наукометричні бази: історичний аспект, призначення, використання, кількісні показники

  У 2012 році набули чинності два накази МОН України від 17.10.12 № 1111 та № 1112 («Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» та «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» відповідно). Найбільший резонанс серед здобувачів наукових ступенів викликали положення щодо необхідності публікації статей у виданнях «іноземних держав або України, які включені до міжнародних наукометричних баз», та «наявності статей англійською мовою на веб-сторінці видання». Відповідно, постала гостра потреба визначити поняття «науково-метрична база», навести їх перелік, список видань (бажано вітчизняних), що індексуються у зазначених базах, та усвідомити сенс розміщення публікацій у цих журналах.

  автор: Іван КУЧЕРЯВИЙ, доктор філософських наук, перший проректор Університету “Україна” Віктор МАЛИШЕВ, доктор технічних наук, директор Інженерно-технологічного інституту Університету “Україна”

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (177-178), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 22/12/2016  Класифікації загроз інформаційної безпеки для виділення меж відповідальності та правової компетентності служб/інституцій

  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів та стану нормативно-правового регулювання класифікації загроз інформаційній безпеці для виділення меж відповідальності та правової компетентності служб/інституцій, завданням яких є протидія інформаційно-психологічним впливам.

  автор: Котенко Андрій, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства

  В статті розглядаються особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства. Аналізуються поняття «соціальна держава», «соціальна політика» та «соціальна справедливість» з точки зору науки та масової свідомості. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються особливості соціально-політичного маркетингу в формуванні соціальної політики, соціальної безпеки та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглядаються моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації.

  автор: М’якушко Надія, Університет «Україна», Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Аналіз концепцій визначення «інформаційної безпеки» в умовах глобалізації

  Інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять у науці і різних сферах людської діяльності. Сутність і комплексність цього поняття характеризує сучасне інформаційне суспільство. В даній статті наведено широкий перелік визначень, які даються вітчизняними і закордонними науковцями до поняття «інформаційна безпека». Враховуючи те, що питання інформаційної безпеки в умовах глобалізації носять гострий характер, необхідно визначити оптимальні шляхи усунення інформаційних загроз і небезпек та мінімізації впливу негативних наслідків у сфері інформаційної діяльності держави.

  автор: Рижук Олександр, Університет «Україна», здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Нанотехнології та наноматеріали і людина

  Кінець ХХ та початок ХХI сторіччя характеризується бурхливим розвитком науки: нанотехнології та наноматеріали, які широко використовуються в основних галузях економіки провідних країн світу – електроніці, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, харчовій і переробній промисловості тощо. Особливу увагу вчених привертає використання нанотехнологій та наноматеріалів у харчовій та переробній промисловості у зв`язку з тим, що вплив наночастинок та нанотехнологій на людській організм ще не досить досліджені. В роботі розглянуто фізико-хімічні властивості деяких наноматеріалів та можливості використання їх як пакувальних матеріалів для харчових продуктів, фармакології тощо. Зазначено, що відсутність стандартів України на даний час із урахуванням особливостей наноматеріалів гальмує широке використання наноматеріалів у харчовій та переробній промисловості.

  автор: Косенко Валерій, Університет «Україна», професор; Косенко Валентина, КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району в місті Києві, лікар-невролог вищої категорії

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/12/2016  Композиційні прийоми дизайну у створенні сучасних майданчиків відпочинку

  У статті досліджуються особливості композиційних прийомів у створенні сучасних майданчиків відпочинку, подано стильову класифікацію майданчиків та визначено їхню роль у формуванні навколишнього середовища та вплив на людей.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор Київського національного університету культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Особливості ландшафтного дизайну листяних садів

  У статті досліджуються особливості та проблеми формування ландшафтного дизайну листяних садів, їх види.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, доцент, професор Київського національного університету культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Особливості використання води і каміння в ландшафтному дизайні

  У статті досліджується значимість води і каміння в ландшафтному дизайні та їх важлива роль у створені навколишнього ландшафтного середовища.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів

  У статті досліджуються принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів щодо створення новітнього внутрішнього середовища.

  автор: Ломовський А.І., завідувач кафедри дизайну ВМУРоЛ “Україна”

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/12/2016  Еволюція виражальних засад і драматургії в європейському театрі новітнього часу

  У статті надається аналіз трансформації виражальних засобів театральної драматургії Новітнього часу як естетичного фактора. Визначаються пріоритети синтезу та інтеграції мистецтв в контексті як «натуральної школи», так і авангардного театру.

  автор: Доманська О.А., кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Шляхи оптимізації механізмів державного управління розвитком системи освіти України в контексті створення європейського освітнього простору

  Передумовою підйому освітньої системи України на якісно новий рівень виступає вдосконалення механізмів державного управління навчальними закладами. Відтак, необхідність державного регулювання системи освіти визначається двома аспектами: неспроможністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості; відмовою від жорсткого адміністративного управління системою освіти. Головною ідеєю реформування системи освіти має бути створення єдиної неперервної системи, яка з допомогою комплексу державних, громадських та приватних установ освіти здатна була б відтворювати інтелектуальний, духовний потенціал суспільства, задовольняти всі громадські потреби на рівні світових стандартів.

  автор: Кудрейко Олександр Миколайович, здобувач Академії муніципального управління

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку

  Обґрунтовано та розроблено технологію використання яблучного порошку для виробництва фруктового бісквіту, пряників та оздоблювальних напівфабрикатів. Встановлено, що використання нетрадиційної сировини в рецептурах кондитерських виробів дозволяє одержати високоякісну готову продукцію, продовжує термін зберігання виробів, підвищує біологічну цінність. Новітні технології сприяють раціональному використанню сировини і поліпшенню якості кондитерських виробів.

  автор: Калакура М.М., Ратушенко А.Т., Бублик Г.А.

  видання: Технологический аудит и резервы производства — № 3/3(29), 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності в цій галузі

  У статті висвітлено питання створення науково-освітніх лабораторій з нанотехнологій у вищих навчальних закладах, визначення цілей та завдання їх діяльності. Методологія дослідження становила аналіз останніх документів і публікацій та результати власної діяльності в цій галузі. Показано, що створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності. Практичне занчення роботи полягає в систематизації досвіду створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій. Подальші наукові розвідки полягатимуть у подальшій практиці створення науково-освітньої лабораторії.

  автор: Лукашенко Т., Кущевська Н., Малишев В.

  видання: Педагогіка вищої та середної школи. – 2016. – Вип. 48, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Аналіз та значення ознак тероризму

  У статті представлена характеристика та проаналізовано значення головних ознак тероризму. З урахуванням поєднання виявлених сутнісних ознак запропоновані авторські визначення тероризму та терористичного акту. Автором розглянуту значну кількість міжнародно-правових визначень поняття тероризм. За своєю природою, тероризм визначається, з поміж інших злочинів, підвищеною суспільною небезпекою. Вдалося виявити ряд ознак, які характеризували тероризм. Вказано стрижневі елементи тероризму, які зазначаються в усіх наукових визначеннях. Тероризм не має ключової ідеї, він також може носити додаткові обгрунтування, через що його визначення дуже ускладнюється. Автором вказано, що тероризм це складне і багатогранне явище, про яке відсутнє одноманітне представлення і воно потребує більш детального дослідження. Автор пропонує власну дефініцію поняття тероризм з метою закріплення її в законі.

  автор: Кирилов Володимир, магістр, Університет «Україна» (Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Глобальне інформаційне суспільство: інфо-влада, інфо-комунікація, інфо-демократія

  Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: інформаційної сфери, інформаційної влади, інформаційних комунікацій, принципів і функцій інформаційних комунікацій, способів інформаційних комунікацій, функцій засобів масових комунікацій. Соціальна інформація може передаватися через засоби масової інформації, соціальні інститути, неформальні комунікації. Глобалізація сучасного суспільства здійснюється на основі сучасних інформаціно-комунікаційних технологій. Особливого значення в глобальному інформаційному суспільстві набувають поняття: інформаційна демократія, електронна демократія, електронні соціальні інститути, електронний уряд, електронне урядування, електронний парламент, електронний суд, електронний офіс.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Верлібр як форма сучасної української поезії (на прикладі збірки «ВІРШІ З ВІЙНИ» Бориса Гуменюка (2015)

  У статті схарактеризовано верлібр як форму вільного вірша. На прикладі поезій Б.Гуменюка розглянуто використання цього віршорядка в сучасній художній практиці. Спершу в статті на прикладі фольклорної, літургійної та авторської поезії різних епох здійснено ретроспективний огляд становлення верлібру як жанру та форми вірша. Потім в роботі здійснено аналіз окремих творів зі збірки «Вірші з війни» (2015) сучасного українського автора, учасника воєнного конфлікту між Україною та Росією на Донбасі (2014-2016) Бориса Гуменюка. На прикладі творів «Коли чистиш зброю» і «Заповіт» шляхом розгляду жанрово-стильових особливостей віршів доведено, що поет Борис Гуменюк послуговується формою класичного верлібра. Використання нетрадиційної форми вірша вмотивовано зверненням поета до неочікувано-нової теми війни, яка несподівано ввірвалася в реальне життя українців. Своєрідність «верлібру від Гуменюка» визначається домінуванням у творах розмовної мови, відсутністю високоестетичних мальовничих образів та метафор, вкрапленням у поетичне мовлення зворушливих деталей, котрі пробивають найчерствіше серце. Верлібр Б.Гуменюка має ліро-епічний характер, тут поєднується два роди літератури і два жанри – епос, оповідання і поезія, вірш. Віршам в цілому притаманний пафос журливого епічного спокою, адже доля кожного справжнього чоловіка – це доля чоловіка-воїна, Бога війни, яким би юним він не був і в якому б столітті не зринула ця війна.

  автор: Головченко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент (Університет «Україна», Київ), доцент кафедри журналістики

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Обговорення в ІІІ Державній Думі Російської імперії Столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст

  Проаналізовано процес обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії (1907–1912) столипінської аграрної реформи. Визначено позицію у цьому питанні депутатів від українських губерній і міст.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск ХХ, час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Політика провідних країн світу в умовах глобалізації: проблеми і тенденції

  У статті розглядаютьсяособливості тенденцій сучасної політики провідних країн світу та України, їх вплив на глобалізаційний розвиток та характер зв’язків між окремими країнами і міжнародну політику в цілому.

  автор: Кузьменко, Альона, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/11/2016  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі ІІІ Державної Думи Російської імперії: динаміка парламентської активності (1907–1912)

  На основі розробленої системи критеріїв проаналізовано динаміку парламентської активності депутатів від українських губерній та міст ІІІ Державної Думи Російської імперії (1907–1912). Визначено чинники, що її обумовлювали та проведено аналіз за губерніальним та сесійним розподілом.

  автор: Милько В.І.(м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск XVII, час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Соціальна політика в умовах глобалізації: регіональний та національний досвід

  У статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соціальної системи, соціальних захист. Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної Європи, України. Розглянуто зовнішньо-політичні та внутрішньо-політичні умови і проблеми реалізації соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику Європейського Союзу та національних держав.

  автор: Мякушко Надія, Університет «Україна» (Україна, Київ), Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/11/2016  Вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства

  У статті аналізуються вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства. Досліджується рівень доступу до мережі Internet громадян різних країн, та кількість створених громадських організацій в цих країнах у період з 2000 до 2015 рр.

  автор: Вишневський, Андрій, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 23/11/2016  Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.)

  Досліджено особливості парламентської діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ Державних дум Російської імперії (1906–1907) щодо вирішення земельного питання. Проаналізовано їх участь в обговоренні аграрних законопроектів та особисте бачення шляхів вирішення проблеми.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск ХIХ., час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/11/2016  Теоретико-методологічні засади політичної праксеології

  Система політичних наук загалом поділяється на наступні групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). Політичний менеджмент і маркетинг розглядаються в цій статті як науки, що регулюють політичний ринок. Види політичного менеджменту: менеджмент виборчої кампанії, урядовий менеджмент, менеджмент політичної кампанії. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 23/11/2016  Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного відділу імператорського Російського географічного товариства

  Сучасний світ прогресуючої урбанізації з його новітніми тенденціями інтегрувати, уніфікувати або нівелювати всі явища і процеси національно-культурного життя будь-якого народу по-особливому впливає на український етнос.

  автор: Милько В.І.

  видання: Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ століття. Випуск XV, час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/11/2016  Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

  Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулювала статус та повноваження інспекції навчальних округів у Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Висвітлено наглядово-контрольну діяльність інспекції Київського на- вчального округу у вказаний період.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. - 2013. - Випуск 22, час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/11/2016  Формування облікової інформації про витрати

  Метою статті є уточнення змісту і використання термінів «затрати» і «витрати», розкриття порядку ведення їх обліку. Розкрито зміст і використання термінів «затрати» і «витрати». Встановлено, що вони є синонімами і вживаються паралельно. Інформацію про затрати використовують для калькулювання собівартості продукції, а про витрати – для визначення фінансового результату діяльності підприємства. У цих двох випадках суми затрат можуть не співпадати. На підприємстві не всі понесені витрати включають у собівартість, одночасно може бути незавершене виробництво на початок і кінець звітного періоду. Для визначення фінансового результату береться собівартість проданої продукції. Вона може бути вироблена не тільки у звітному, а і в попередньому періоді. Часто є випадки коли не вся продукція, вироблена у звітному періоді, реалізована у цьому ж періоді. Перелічені ситуації обумовлюють можливість наявності відхилень між сумою затрат за період і собівартістю реалізації. Виявлено, що в процесі кругообороту капіталу на стадіях «постачання» і «виробництва» виникають затрати, а на стадії «реалізації» – витрати.

  автор: СУК П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (72)’ 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 07/11/2016  Вплив інтенсифікації процесу теплової обробки на якість м’ясної кулінарної продукції

  Наведено результати досліджень впливу комбінованого способу теплової обробки, який поєднує кондуктивний та інфрачервоний нагріви (переривчастий ІЧ-підвід енергії та природня конвекція). Пошукові дослідження дозволили вибрати параметри теплової обробки, які скорочують її термін до 30 %. Одночасно покращуються органолептичні показники якості, харчова цінність та забезпечується санітарно-мікробіологічна ефективність готових м’ясних виробів.

  автор: Корзун В.Н., Юліна А.І., Оліферчук О.Г.

  видання: Технологический аудит и резервы производства. — № 3/3(29), 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/10/2016  Інформаційна культура державного управління в умовах глобалізації

  Інформаційна культура державної служби спрямована на впорядкування спільного існування людей і тісно пов'язана з їх потребами й запитами, устремліннями й інтересами. З іншого боку, інформаційна культура пов'язана з інформаційною системою як складова державного управління і як складова інформаційного суспільства, що формується в Україні.

  автор: Кіслов В.В., д-р техн. наук; Кіслов Д.В.

  видання: ПОЛІТИКА, час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/10/2016  Системність криз та кризи управлінських систем

  У статті розглядаються проблеми дослідження циклічності, системності та природи криз; умови їх виникнення та профілактики; методи використання кризових ситуацій з метою пошуку засобів нейтралізації їх негативних наслідків і реалізації нових перспективних трансформацій.

  автор: Кіслов Денис, кандидат політичних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ, докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ

  видання: Вісник Національної академії державного управління/ Філософія, методологія, теорія та історія державного управління, час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/10/2016  Зміна мети цивільного судочинства як основа його реформування

  Аналізуються погляди науковців на двояке розуміння цивільного процесу: як правила поведінки суду і як процесуальну діяльність, та обґрунтовується висновок, що остання являє собою цивільне судочинство, особливе значення при дослідженні якого має відво- дитися діяльнісному підходу, за яким суттєве значення має мета діяльності. Обґрунтовується необхідність законодавчої зміни мети цивільного судочинства, якою має бути усунення правового конфлікту, зумовленого порушенням цивільної процесуаль- ної діяльності, та здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорю- ваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів матеріальних правовідносин. Для реалізації зазначеної мети доводиться необхідність покладення на суд обов’язку вживати всіх необхідних і достатніх заходів щодо встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та застосовувати ефективний спосіб захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу або вживати інших діє- вих заходів відповідно до закону та інтересів сторін і спрямовані на вирішення заявле- ної вимоги.

  автор: Короєд С.О.

  видання: Держава і право · Випуск 65, час видання: 2016

  Докладніше

 • 25/10/2016  Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності

  У статті розглядаються принципи та методи формування іміджу країни у просторах політичних і соціокультурних комунікацій

  автор: Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/09/2016  Ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної української держави

  У статті наведено основні ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної української держави та окреслені його наслідки. Проаналізовано сутнісні складові цих чинників. Запропонована авторська модель та визначення громадянського суспільства, наведені загальні характеристики ідеологічного стану країни.

  автор: Луцький А.І.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/08/2016  Організація комунікативної стратегії державних систем маркетингу

  У статті визначені основи стратегічних напрямків розвитку систем маркетингових комунікацій органів державної влади. Проаналізовані принципові підходи до такого типу розробок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначені загальні й специфічні риси таких методологій. Розглянуті технології генерування інформаційного приводу для побудови неформального комунікаційного діалогу із споживачем. Вказоно на принципову тотожність основних характеристик щодо природи та напрямків розвитку комунікаційної стратегії. Що мають відповідати визначеним особливостям конкретної соціально-політичної або економічної ситуації в державі.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: «Молодий вчений» • № 8 (35) • серпень, 2016 р. ДЕРЖАВНЕ, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/07/2016  Соціальні аспекти облікової діяльності

  Важливими орієнтирами системної трансформації суспільства є підвищення економічної та соціальної ефективності, демократизація суспільних відносин, підвищення рівня та якості життя людей. Даним вимогам відповідає економічна система, яка увібрала в себе як механізми самоорганізації та саморегулювання, так і науково обґрунтоване державне регулювання. Її ефективне функціонування визначається вкоріненням таких цінностей, як високий ступінь розвитку людини, свобода особистості в рамках юридичних та моральних норм, право на самостійний вибір видів і сфер господарської діяльності, економічний та духовний плюралізм, підприємливість та інноваційність, орієнтація на індивідуальну відповідальність, високі досягнення в праці та діловий успіх, поєднання раціоналізму та моральності, індивідуалізму та колективізму, неприйнятність марнотратства, висока компетентність і професійна самореалізація, престиж матеріального благополуччя як засобу досягнення самостійності та незалежності.

  автор: Марія Азова, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит» Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств

  Основною організаційною ланкою народного господарства будь-якої країни є підприємство. Згідно діючого законодавства в Україні «підприємство – самостійний господарюючий, статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)».

  автор: Макух Т.О.

  видання: «Економічні науки»/3, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Cучасна технологія навчання руховим діям й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ

  На сьогодні навчання людей з особливими потребами у вищих навчальних закладах стає однією з умов інтеграції їх у суспільство. Однак якісне навчання молоді з обмеженими можливостями здоров’я залежить не тільки від втілення сучасних технологій в навчальний процес ВНЗ, але й від оточуючого середовища, в якому студенти з обмеженими можливостями здоров’я почувалися б комфортно.

  автор: Адирхаєв С.Г., кандидат педагогічних наук, доцент

  видання: Науковий часопис. Корекційна педагогіка, 2013, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  У статті приведено аналіз останніх публікацій щодо навчання руховим діям і оптимізації рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що вказує на необхідність використання різноманітних теоретико-методичних концепцій й технологій; пріоритети цілей навчання; умови, що обмежують або стимулюють активність та ін. тому, що кількість і різноманітність факторів, які необхідно враховувати у фізичному вихованні, значно перевищують ті, які мають місце при роботі зі здоровими людьми.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Вісник №124 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти

  У статті на основі аналізу чинного законодавства та думок з цієї проблематики учених-юристів визначено теоретичні питання адміністративно-правового регулювання банківської системи. Автор підкреслює, що формування України як демократичної, правової держави з ринковою економікою вимагає поліпшення правового регулювання банківської системи з боку держави.

  автор: Оксінь В.Ю.

  видання: Адміністративне право і процес, науково-практичний журнал, заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва

  Самочинне будівництво вже протягом тривалого періоду часу залишається одним з найпоширеніших правопорушень. Поняття самовільного (самочинного) будівництва зустрічається як у законодавстві радянських часів (ст. 105 ЦК УРСР, ст. 199 КК УРСР), так і у чинному законодавстві України (у ст. 376 ЦК України, ст. 97 КУпАП України, ст. 197-1 КК України).

  автор: Терещенко В.Ю.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://vuzlib.com/content/view/1409/42/

  Докладніше

 • 20/04/2016  Механізм взаємодії явних та неявних принципів права

  Висвітлено механізм взаємодії явних та неявних принципів права. Визначено два напрями взаємодії.

  автор: Жукевич Ігор Васильович

  видання: Держава і право. Випуск 47, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Аналіз стану та конкурентоспроможності фермерських господарств у контексті складових економічної безпеки

  У статті розглянуто та проаналізовано особливості формування фермерських господарств в контексті складових економічної безпеки підприємництва. Фермерські господарства є однією з ефективних форм господарювання, надійним засобом розв’язання продовольчої безпеки суспільства та в цілому є фактором забезпечення соціально-політичної стабільності країни. Запроваджена система фінансування державної підтримки фермерських господарств не забезпечує оптимального рівня рентабельності, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки країни, посилення соціального захисту сільського населення. Фермерські господарства визнані на законодавчому рівні, існують поряд з іншими суб’єктами підприємництва в АПК, конкурують як рівноправна форма господарювання на селі. Проте у межах кожної із складових економічної безпеки конкурентоспроможність фермерських господарств стикається із безліччю зовнішніх та внутрішніх загроз, які вкрай складно подолати.

  автор: Карпенко О.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Особливості динаміки модально-специфічної пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів

  Стаття відображає основні передумови та теоретичні положення розвиваючої програми, спрямованої на формування і розвиток у молодших школярів естетичного сприйняття. Дана характеристика структури естетичного сприйняття, особливостей його реалізації. Наведено результати дослідження динаміки модально-специфічної пам'яті в процесі розвитку естетичного сприйняття молодших школярів.

  автор: Найчук В.В.

  видання: Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Психологія”. 2014. Випуск 49, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі

  В статті проаналізовано та визначено головні проблеми організаційно-економічного забезпечення економічної безпеки підприємництва. Механізм забезпечення економічної безпеки пропонується розглядати як сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових, мотиваційних шляхів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого забезпечується одержання необхідного обсягу прибутку для пербування в стані економічної безпеки.

  автор: Карпенко Ольга Володимирівна, старший викладач, кафедра економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Технологический аудит и резервы производства — № 1/5(21), 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу

  У статті розглянуто теоретичні положення цифрового маркетингу як специфічної форми класичного маркетингу в умовах зміни технологічного базису виробництва та інформатизації суспільства. Обґрунтовано, що цифровий маркетинг збагатив Інтернет-маркетинг можливостями мобільного зв’язку. Показано, що цифрові методи обробки та використання інформації стають основним джерелом підвищення результативності і ефективності маркетингової діяльності. Доведено, що в результаті з’явились додаткові можливості розширення аудиторії маркетингового впливу за рахунок власників засобів мобільного зв’язку з одночасним забезпеченням адресності та персоніфікації такого впливу. Акцентована увага на змінах форм і методів маркетингової діяльності, які стають поштовхом для появи нової форми маркетингової діяльності. Визначено, що цифровий маркетинг є видом маркетингової діяльності, який за цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах.

  автор: Окландер М.А., доктор економ. наук, професор, Романенко О.О., канд. економ. наук, доцент

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти

  У статті визначені теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання банківської системи.

  автор: Оксінь В.Ю., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету "Україна"

  видання: Митна справа №4(94), 2014. Частина 2, час видання: 2016

  Докладніше

 • 27/03/2016  Юне обличчя наркоманії

  На сьогодні деструктивна поведінка юнаків і дівчат (різні асоціальні прояви: вживання алкогольних та наркотичних речовин, тютюнокуріння) можна пояснити бажанням підлітка самоутвердитись та отримати визнання з боку оточення. Але такі поведінкові прояви зумовлені впливом ситуативних чинників, під час яких юнь ніби самостверджується перед ровесниками і старшими людьми від незнання іншого способу себе показати. Окрім цього, така поведінка залежить ще й від особистісних конструктів характеру: акцентуацій, Я-концепції, самооцінки, соціальної тривожності, самомоніторингу.

  автор: Аліна Фрадинська, доцент Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», Наталія Чумак, студентка Хмельницького інституту

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Оцінка можливостей стратегічного потенціалу підприємств переробної промисловості

  Викладені результати дослідження щодо оцінки стратегічного потенціалу підприємств з виробництва харчових продуктів. Розроблено алгоритм процесу оцінювання та методику.

  автор: Макаренко П.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, Полтавська державна аграрна академія; Андреєнко Н.В., к.е.н., ст. викладач Полтавський інститут економіки і права

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Історико-правові передумови виникнення організацій колективного управління

  У статті здійснено аналіз передумов і необхідності створення та діяльності організацій колективного управління.

  автор: Бондаренко Сергій, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету "Україна"

  видання: Юридична Україна, №2 2013, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Деякі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства

  Статтю присвячено дослідженню сучасних правових проблем регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів та наданню пропозицій щодо їх удосконалення.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

  У статті досліджено основні періоди історії встановлення механізму правового регулювання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію в Україні.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Щодо деяких шляхів удосконалення податкового законодавства

  Статтю присвячено аналізу чинного податкового законодавства України в частині проблематики правового регулювання порядків справляння єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку. Окреслено деякі пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного Податкового кодексу України.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні

  Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних передумов зародження та процесу розвитку спеціальних податкових режимів в податковому праві України. Проведено наукове дослідження у сфері правового регулювання спеціальних податкових режимів. Визначено статус спеціальних податкових режимів як вторинних юридичних режимів, що діють в межах первинного (загального) податково-правового режиму.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Роль І. Бентама у становленні деонтології як науки

  Суспільна думка складається з великої кількості індивідуальних думок, і тому, перш за все, вона формує моральні засади життєдіяльності соціуму. Існує велика кількість засобів для впливу на наші надії і страхи. Кожна людина як член суспільства є складовою частиною цієї впливової сили і відчуває на собі і винагороди, і покарання, – винагорода за дії, що заслуговують на схвалення, покарання за дії, які суспільство не схвалює.

  автор: Награбова Л.В., здобувач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій

  У багатьох випадках загальноосвітня школа несприятливо впливає на здоров’я дітей, а інноваційні заклади освіти часто акумулюють недоліки традиційної школи, поглиблюючи цей вплив. Інтенсифікація навчально-виховного процесу обумовлює підвищення вимог до функціонального стану організму дітей.

  автор: Віктор Чижик, Василь Довгаль, Ярослав Ярощук, Ірина Чижик, Віктор Гордійчук, Едуард Косинський

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць №. 1, 2009, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Зародження системи соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді у Німеччині (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)

  Представлено дослідження зародження системи соціального захисту в Німеччині у період з кінця ХІХ ст. до 1939 р. Обґрунтовано економічні причини виникнення безробіття, проаналізовано перші кроки у сфері соціально-педагогічної підтримки безробітних, у тому числі молоді.

  автор: ДАНЧЕНКО О.М.

  видання: Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2010. — № 3, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

  У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.

  автор: Лазаренко Д.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/03/2016  Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України

  Виникнення громадських молодіжних організацій соціального спрямування зумовлене соціальними проблемами у сучасному українському суспільстві: соціально-правовою незахищеністю, необхідністю самостійного пошуку засобів до існування, нестабільністю, незатребуваністю на ринку праці, важкодоступністю професійної освіти, власного житла і якісної медичної допомоги та ін.

  автор: Лісовець О.В.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://pidruchniki.com/11301107/sotsiologiya/sotsialnospryamovani_molodizhni_organizatsiyi

  Докладніше

 • 06/02/2016  Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов’язань: нотатки до наукової дискусії

  У статті аналізуються доктринальні підходи щодо розуміння договору як підстави виникнення зобов’язань. Акцентується увага, що саме правочинна природа договору надає можливість виявляти у ньому ознаки юридичного факту.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Питання розвитку договірних відносин, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/02/2016  «Його сім’я» Анатолія Дімарова в жанровій парадигмі сімейного роману

  Стаття присвячена вивченню жанрової специфіки твору А. Дімарова «Його сім’я» як сімейного роману. В дослідженні наголошено на характерних рисах жанру; закцентовано увагу на категорії сім’ї як особливому колективному героєві; окреслено проблемний, тематико-мотивний і поетикальний рівень «Його сім’ї»; доведено приналежність епічного полотна прозаїка до кращих зразків сімейного роману в українській літературі.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологічна». Випуск 60, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/02/2016  Зобов'язальні відносини в системі цивільного права

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 29/01/2016  Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти

  Існує проблема фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я впродовж їх навчання у вищих закладах освіти. Її недостатня вивченість зумовила проведення дослідження в напрямку вдосконалення системи фізичного виховання та спорту. Мета: обґрунтування педагогічної технології фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я. Матеріал: в експерименті взяли участь студенти з нозологіями: зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками дитячого церебрального паралічу, з соматичними хворобами, хворих на цукровий діабет. В експерименті взяли участь 644 студента віком 18-24 років. Серед них 337 юнаків і 307 дівчат. Результати: Розроблено організаційно-методичний алгоритм дії, що дозволяє поєднувати теоретичну, науково-методичну та практичну підготовку. Її основою є оперативна інформація про психофізичний стан студентів. Визначено рівні здоров’я та фізичного розвитку, фізичної працездатності і фізичної підготовленості, психічного стану студентів. Обґрунтовано необхідність оптимізації рухової активності студентів впродовж всього періоду навчання. Обґрунтовано ефективні засоби фізичного виховання та пульсові режими з урахуванням особливостей нозології. Сформовано напрямок на спортивний стиль життя. Висновки: втілення педагогічної технології фізичного виховання студентів з різними нозологіями у навчальний процес передбачає рішення навчальних, оздоровчих та виховних завдань. Це можливе через створення умов для навчання руховим діям та підвищення рухової активності впродовж всього періоду навчання. Практичне використання технології та отримані результати вказують на інтеграцію студентів з обмеженими можливостями здоров’я до студентського середовища.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0101

  Докладніше

 • 16/01/2016  Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демократичної ситуації в Україні

  автор: Сенченко Л.В., аспірант Університету "Україна"

  видання: Держава і право. Випуск 44, час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/01/2016  Діяльність Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики (на прикладі досвіду України, Чехії та Греції)

  Ця стаття присвячена питанню діяльності Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики. Автором розкритий досвід діяльності міжнародного валютного фонду та його перспективи в України,Чехії та Греції.

  автор: Мякушко Надія, Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації", №2, 2015, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/01/2016  Міждисциплінарні аспекти українського демократичного транзиту

  Досліджено український демократичний транзит, як комплексний політичний процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комплексної кризи української держави.

  автор: Отдєлєнцев Євген, здобувач Університету “Україна”

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації", №2, 2015, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 14/01/2016  Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою

  У статті зроблено спробу розкрити сутність пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням культурного співробітництва України з діаспорою. Поданий аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва із закордонним українством, що сприяють запровадженню нових підходів до управління в галузі культури України.

  автор: Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/12/2015  Аналіз розуміння поняття «альтруїзм» у психології

  У статті здійснюється аналіз розуміння альтруїзму в психології у відповідних словниках, довідниках, положеннях авторитетних дослідників. Сутність альтруїзму розкривається у філософії (моральна категорія), біології (інстинкт), етиці (моральний принцип), соціології (критерій моральної поведінки), психології (особистісна характеристика). Альтруїзм описує певні властивості особистості і займає важливе місце в психологічних і освітніх системах видатних учених. Мета цієї статті полягає у визначенні важливості формування альтруїзму, як особистої цінності для життя людини. В даній статті розглядаються визначені вченими мотиви альтруїзму; основні негативні стереотипи щодо альтруїзму; теорії альтруїзму; причини, що спонукають до альтруїзму. Розглянуто розвиток альтруїзму в студентському середовищі. Здійснено висновок, що альтруїзм виступає показником таких стосунків в яких проявляється турботливість, співпереживання, безкорисливість.

  автор: Кондратюк Світлана, кандидат психологічних наук, Університет «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент кафедри психології; Левицька Олександра, студентка

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/12/2015  Політичний маркетинг у системі політичної праксеології

  Систему політичних наук можна поділити на три великих групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). Політичний маркетинг розглядається як наука, яка регулює політичний ринок. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор, Всеукраїнська асоціація політичних наук, голова правління

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 16/12/2015  Материнство у фокусі соціології: теоретичні підходи, структурні умови та практики

  У монографії запропонована спроба виділення материнства як предмету соціологічного теоретизування та емпіричного дослідження.

  автор: Стрельник Олена Олександрівна, завідувач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 14/12/2015  Обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств

  Розглядається авторський підхід до сутності стратегій розвитку торговельних підприємств. Досліджено види розвитку підприємства. Подається характеристика базових стратегій розвитку торговельних підприємств за критеріями місця на споживчому ринку, товарного асортименту, наявності технологій, рівня конкуренції у торговельній сфері. Розроблено алгоритм формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств. Визначено принципи ефективного формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств. Запропоновано механізми формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств.

  автор: Безпарточний Максим Григорович, проректор з навчально-педагогічної роботи Полтавського інституту економіки і права, завідувач кафедри економіки та математичних дисциплін

  видання: Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/11/2015  Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку

  Проаналізовано стан та умови інвестиційної діяльності в Україні. Вказано, що ключовим фактором сталого економічного розвитку на сучасному етапі є висока інвестиційна активність. Внесено пропозиції щодо стимулювання інвестиційної активності. Сучасна парадигма економічного розвитку України повинна передбачати широке використання інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів, враховуючи особливості їхнього розвитку. Основним напрямом регіональної політики має стати підвищення ролі регіонів як господарюючих одиниць, що здатні самостійно (за рахунок коштів місцевих бюджетів та у партнерстві з недержавним сектором) реалізовувати масштабні інвестиційно-інноваційні проекти.

  автор: Романенко О.О.

  видання: «Молодий вчений» № 11 (26), листопад 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/11/2015  Банківський маркетинг і маркетингова стратегія

  У роботі проведений ґрунтовний та детальний аналіз чинних законодавчих і нормативних матеріалів, результатів досліджень і практики банківської діяльності, визначені проблеми та перспективи маркетингової діяльності банку, висвітлено методи розробки маркетингової стратегії.

  автор: Романенко О.О., Антонюк Д.С.

  видання: «Молодий вчений» № 11 (26), листопад 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/11/2015  Соціокультурна складова українського національного характеру

  Сьогоднішня соціально-політична ситуація є надзвичайно гострим викликом українській державності і українському народові в його прагненні національної єдності та свободи. Водночас вона постає найрадикальнішим шляхом зростання національної самосвідомості. Це суперечливе, на перший погляд, поєднання як найкраще свідчить про вірність ціннісного просторово-часового підходу у розгляді феномену культури, оскільки дозволяє чітко з‘ясувати і підтвердити головну тезу – нація тоді розширює, структурує і наповнює не плинним смислом і значенням свій культурний простір, коли настає відповідний історичний час, своєрідний “осьовий час” національної культури. Осьовий час національної культури – це пасіонарний стан нації, в якому вона здатна не тільки усвідомити зовнішні та внутрішні виклики, але й відповісти на них таким чином, щоб цінності, які самі по собі насправді дуже слабкі, так що їх треба підтримати людськими зусиллями і вірою у них (Н. Гартман), втілилися у реальність. Яким би ззовні злагодженим, рішучим і закономірним не здавався зовні масовий революційний рух, втілення цінностей у реальність завжди є результатом індивідуальної дії, а вона є виявленням волі і характеру особистості у такий момент, коли вибір певного шляху і поведінки має свою ціну і свої ризики. Отже, розуміння типу національного характеру як єдності особистісних та узагальнених соціокультурних властивостей постає завданням, що не втрачає своєї актуальності для культурологічної науки.

  автор: Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов

  Впервые изучены качественные и количественные закономерности формирования нестабильности генома в облученных соматических клетках онкологических больных под влиянием комутагена аскорбиновой кислоты. В зависимости от концентрации препарата комутагенные эффекты проявлялись в повышении частоты аберраций хромосом в 1,4–1,7 раза за счет снижения эффективности системы репарации повреждений. Полученные данные целесообразно учитывать в радиационной онкологии для контроля назначения больным препаратов с комутагенными свойствами, для предупреждения развития вторичных опухолей.

  автор: Дёмина Э.А., Иванкова В.С., Пилипчук Е.П., Зеленая Л.Б.

  видання: Доп. НАН України. - 2015. - №5, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Iдентифiкацiя екзометаболiтiв штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7404 з антифунгальною активнiстю

  Проведено iдентифiкацiю екзометаболiтiв штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7404, що обумовлюють його антифунгальну активнiсть. З використанням MALDI-TOF мас-спекрометрiї i молекулярно-генетичних методiв аналiзу показано, що лiпопептиднi антибiотики дослiджуваного штаму належать до родини фенгiцинiв.

  автор: Драговоз I.В., Леонова Н.О., Зелена Л.Б., Ребрiєв А.В., Авдєєва Л.В.

  видання: Доп. НАН України. - 2015. - №7., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus Versicolor

  Охарактеризовано вплив хронічного опромінення на три "покоління" Aspergillus versicolor, які були отримані в модельних умовах з двох батьківських штамів: A.versicolor 99 з радіоадаптивними властивостями, що був ізольований з приміщень об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС, та A.versicolor 432 – контрольного. При культивуванні на двох середовищах із різним вмістом джерела вуглецю у досліджених "поколінь" A. versicolor 99 та A. versicolor 432 виявлено різноспрямовані зміни швидкості радіального росту (від сповільнення до пришвидшення), які за величиною знаходились у межах від 60% до 140% (на сусло-агарі) та від 70% до 230% (на голодному агарі) по відношенню до відповідних неопромінених "поколінь". Виявлені зміни у профілі активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази, каталази, пероксидази, що мають хвилеподібний характер у трьох досліджених "поколінь" A.versicolor 432 і A.versicolor 99 (за виключенням каталази) та високу амплітуду коливань від зменшення (до 70%) до збільшення (до 900%).

  автор: Тугай А., пошукач, Тугай Т., д-р біол. наук, Лукашов Д., д-р біол. наук

  видання: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Біологія". - 2(70). - 2015., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Особенности ростовых процессов и функционирования антиоксидантной системы у трех поколений облученных популяций микромицетов Hormoconis Resinae

  Было исследовано влияние хронического облучения на скорость радиального роста и активность ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы – у трех поколений микромицетов штаммов вида Hormoconis resinae (контрольного) и штамма, проявляющего радиоадаптивные свойства. Под влиянием хронического облучения выявлена фазность изменений исследуемых параметров активации и ингибирования как на организменном, так и на внутриклеточном уровнях, что свидетельствует об изменении биологической активности исследуемых трех поколений Hormoconis resinae.

  автор: Тугай А.В., Тугай Т.И., Желтоножский В.А., Желтоножская М.В., Садовников Л.В.

  видання: Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т.16. - № 4., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Вплив біологічно функціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери

  Актуальною проблемою сьогодення є аналіз впливу постійного застосування агрохімікатів, яке призводить до виснаження ґрунтів, кількісної зміни агрономічноважливих популяцій мікробного ценозу ґрунту, появи стійких форм патогенів та шкідників.

  автор: Тугай Т.І., Трач В.В., Лопатько К.Г., Тугай А.В., Наконечна Л.Т.

  видання: Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Том 17., час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/11/2015  Особливості моделей національної безпеки мусульманських країн

  У статті проведено аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських країн, який свідчить, що притаманні їм моделі національної безпеки доцільно відокремити в особливий клас, оскільки органи влади і громадянське суспільство перебувають під впливом ісламських релігійних норм, які у певних випадках замінюють нормативні документи у сфері безпеки.

  автор: Блохін Аркадій, Університет «Україна» (Україна, Київ), аспірант

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/11/2015  Облік оренди біологічних активів тваринництва

  Метою статті є аналіз та оцінка варіантів оренди тварин, розкриття порядку обліку орендних операцій і розрахунків між орендодавцями та орендарями. Біологічні активи тваринництва можна передавати у фінансову та операційну оренду. Особливості орендних відносин обумовлені тим, що: а) тварини, як живі організми, потребують постійного догляду незалежно від юридичного і фактичного їх власника; б) значна частина продукції тваринництва виробляється у господарствах громадян, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність. На прикладі корів у статті пропонується порядок визначення орендної плати за об’єкт і фінансових витрат у зв’язку із розстроченням платежів на період оренди. Розкрито методику обліку розрахунків у орендаря і орендодавця, які є юридичними особами. Розглянуто питання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин. Обґрунтовано, що в умовах оренди реєстрацію сільськогосподарських тварин має проводити утримувач тварин як власник або орендар, у якого вона знаходиться на умовах фінансової оренди.

  автор: СУК П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (68)’ 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів

  У статті розкрита методологія проведення експериментальної перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів. Педагогічний експеримент орієнтований на перевірку ефективності використання методичних рекомендацій з організації навчально-виховного процесу, удосконалення діяльності викладачів та студентів шляхом створення педагогічних умов та запровадження моделі підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх начальних закладів.Експериментальна перевірка включає чотири етапи: проведення констатувального зрізу; формування контрольних та експериментальних груп; здійснення цілеспрямованого впливу на студентів експериментальних груп (формувальний етап); проведення статистичної обробки отриманих експериментальних даних та узагальнення отриманих результатів

  автор: Вихор В.Г.

  видання: Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості

  У статті проаналізовано наукові праці вчених і фахівців з проблеми стійкості підприємств. Запропоновано авторський науково-методичний підхід оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості на основі інтегрального показника як за окремими складовими, так і в цілому за господарською діяльністю.

  автор: ХМУРОВА В.В., СЕМЕНЕНКО О.В.

  видання: Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 4, Т. 1, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Теоретичні основи організації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення

  Проведено аналіз сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. Визначено основні напрямки та сфера використання телемедичних систем. Досліджено термінологічний апарат вітчизняних та зарубіжних авторів. Визначено основні види та типи телемедичної інформації. Розглянуто стандарти, які використовуються для передачі та обробки медичних даних. Докладно проаналізовано рівні та структури організації інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. На основі аналізу сучасних каналів передачі телемедичної інформації виділено основі параметри: швидкість передачі, дальність, поширеність, надійність, вартість, мобільність. На базі проведеного аналізу визначено подальші шляхи підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення на основі розробки сучасних методів та моделей оптимальної фільтрації, спрямованої на якісне виділення інформаційного сигналу в умовах малих співвідношень сигнал/шум.

  автор: Юдін О.К., Ільєнко А.В., Зюбіна Р.В., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Наукоємні технології № 4 (28), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Узагальнюючі підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості

  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств, узагальнено основні показники-індикатори, які застосовуються для оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості. Суб’єкти господарювання для збереження стійкої позиції змушені постійно знаходитися у пошуку нових рішень щодо покращення можливостей ефективного функціонування. Стійкість повинна забезпечуватися в будь-яких умовах і ситуаціях, що виникають під впливом змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Вирішення цієї проблеми неможливе без розуміння управлінською елітою усіх рівнів механізмів використання мікроекономічного аналізу, які розкривають закономірності розвитку малих економічних систем та дають змогу приймати своєчасні, в тому числі стратегічні, рішення для забезпечення позитивних зрушень у фінансово-господарській діяльності підприємств. Економічний аналіз навіть невеликих, але важливих внутрішніх «фрагментів» дозволить краще зрозуміти поставлену проблему. Враховуючи економічну важливість проблеми економічної стійкості підприємств в складних сучасних військово-політичних умовах, в даній статті акцент робиться на методиці оцінки і виведенні інтегрального показника оцінки економічної стійкості підприємств. Метою статті є розробка узагальнюючого підходу до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості з урахуванням її рівня організаційної культури. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу та синтезу при визначенні методики оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості; системного аналізу – при визначенні груп показників-індикаторів оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості; конкретизації – при визначенні особливостей формування складових економічної стійкості підприємств легкої промисловості. Наукова новизна полягає в удосконаленні методу комплексного мікроекономічного аналізу економічної стійкості підприємств та наближенні його до умов безпосереднього використання у практичній роботі менеджерів легкої промисловості. Такий підхід дозволить оцінити загальний стан функціонування підприємств, визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності та механізм розвитку підприємства в цілому. Перспективами подальших досліджень є апробація запропонованої методики на підприємствах легкої промисловості.

  автор: Семененко Олена Володимирівна

  видання: Науковий вісник Мукачівського державного університету, Серія Економіка. Випуск 2(4). Частина 2, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Захист критичної медичної інформації в телекомунікаційних мережах GSM типу на базі еліптичних кривих

  Проведено аналіз існуючих моделей організації віддаленого медичного обслуговування, що проводиться при відсутності можливості прямих консультацій лікаря у стаціонарних умовах. Визначено основні напрямки розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. Проведено дослідження організації захищеного каналу зв’язку між лікарем, хворим та лікарем-консультантом, що знаходиться в стаціонарних умовах шпиталю. Розроблено загальну структурно логічну та структурно-аналітичну модель системи захисту медичної інформації, яка передається через мережу GSM. Розроблено модель побудови безпровідного терміналу підтримки GSM зв’язку з вбудованою системою сучасного криптографічного захисту з використанням вдосконаленого протоколу Діффі-Хеллмана та протоколу AES-256 в режимі OFB для забезпечення надійної передачі конфіденційної медичної інформації на базі використання криптографії еліптичних кривих.

  автор: Юдін О.К., Ільєнко А.В., Зюбіна Р.В., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Міфологічні виміри маркетингових комунікацій

  У статті розглядається сучасний рівень використання засобів міфотворчості та міфологічних технологій в системах маркетингових комунікацій органів державної влади та аналізується дискурс навколо проблем і методологій взаємовідношень реальності та міфічності у політичних, іміджевих та соціально-психологічних технологіях нашого часу. Міф є засобом засвоєння інформації колективною свідомістю а також засобом маніпуляції особливо ефективно в періоди конфліктних ситуацій загрозливою політичної системі зовнішніх і внутрішніх маркетингових комунікацій. У статті акцентується увага на специфічні засоби маркетингових комунікацій, які з достатком використовують в вестернізованних системах державного управління замість немаркетингові форм (агітації і пропаганди), для успішного втілення цілеспрямованих завдань реформ, трансформацій соціуму повинні використовувати комбіновані методи міфотворчості і генерування міфологем. Висновки отримані в результаті основного матеріалу статті апелюють на користь постановки задач наукових досліджень в галузі формування сучасної системи маркетингових комунікацій органів державної влади в Україні, що, в свою чергу, вимагає розробки нових системних і комплексних методів та підходів до міфотворчої, міфогенеруючої діяльності та їх безпеки для державного формування на практиці.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України, Київський торговельно-економічний університет

  видання: «Молодий вчений» • № 156 9 (24) • Частина 2 • вересень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  ПІАР у системах маркетингових комунікацій органів державного управління

  У статті розглядається місце, роль та значення державного ПІАРу як одного з видів системи маркетингових комунікацій органів державної влади, приводяться основні характеристики та відмінні ознаки піару при його використанні у механізмах державного управління. Неоліберальна ринкова парадигми як домінуюча в глобальному вимірі сьогодення внесло нові якості в механізми державного управління, в тому числі, у використання ПІАРу. Імперативні потреби втілення засобів маркетингових комунікацій для поширення впливу громадських організацій вимагає впровадження системи зворотних зв'язків, таким чином, аби грати особливу випереджаючу та демпфіруючу роль у ситуаціях виникнення можливих конфліктів та кризових явищ з приводу деяких особливо чутливих для населення законодавчих ініціатив. Кожен елемент перетворень або кожна інформаційна трансформація може розглядатися як технологічна операція в умовах впливу та прояву ризиків різної соціальної, політичної, економічної та психологічної природи.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно" економічний університет

  видання: Інвестиції: 120 практика та досвід № 4/2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу

  У статті розглядається роль національних та міжнародних засобів масової інформації (ЗМІ) у процесах формування сучасного політичного дискурсу. Можливості оптимального використання нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій задля отримання позитивних результатів від політичних діалогів та розповсюдженням процесів децентралізації ЗМІ та зміцненням медіакратії, в межах техніко-технологічних вдосконаленням ЗМК.

  автор: Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, №1, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій

  У статті визначено основи стратегічних напрямів розвитку систем маркетингових комунікацій органів державної влади, проаналізовано принципові підходи до такого типу інноваційних розробок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначено загальні й специфічні риси таких методологій. У свою чергу ця тенденція повинна бути застосована в новітніх процесах формування систем маркетингових комунікацій органів державної влади. Розмаїття досвіду використання терміна "комунікативна стратегія" дозволяє ставити й вирішувати завдання аналізу та систематизації розробки такого типу стратегій задля розвитку державних маркетингових комунікацій в національному вимірі. Трансформація інформації складний, але принциповий процес для головного завдання управлінських систем прийняття рішень. Маркетингові комунікації виступають як механізми реалізації прийнятих управлінських рішень у зовнішньому середовищі. Отже, комунікативні стратегії призначені для нейтралізації ризиків, які знову перетворюються у знання для об'єктів управління.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

  видання: Інвестиції: практика та досвід, № 7/2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 02/10/2015  Принципи правоохоронної правозастосовної діяльності здійснення функцій держави: проблеми виокремлення

  Правоохоронна форма правозастосовної діяльності, будучи правовою формою здійснення функцій держави, має відповідати певним принципам, оскільки саме принципи виступають в ролі «підвалин» цієї діяльності та задають її «тональність». Втім, підхід до формулювання принципів правоохоронної діяльності в сучасній юридичній науці остаточно не визначено.

  автор: Мельничук Світлана Миколаївна, к.ю.н., доцент (м.Івано-Франківськ)

  видання: Науково-практична Інтернет-конференція 17.09.2015 - Секція №1, час видання: 2015

  адреса видання: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1093%3A021015- 11&catid=127%3A1-0915&Itemid=157&lang=ru

  Докладніше

 • 26/09/2015  Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Призначається для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою.

  автор: Галунько В.В., Тополя Р.В., Єщук О.М., Саунін Р.Д.

  видання: АДМІНІСТРАТИВНО‐ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО‐КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Монографія 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 28/07/2015  Інформаційні ризики управлінських систем

  У статті розглядаються проблеми виникнення ризиків в процесах інформаційних трансформацій в структурах дер- жавних маркетингових комунікацій і при прийнятті та реалізації управлінських рішень. Аналізуються причини загроз, що ведуть до спотворень та деформацій сутності та змісту інформації щодо прийняття управлінських рішень при їх реалізації у зовнішніх середовищах відкритих соціальних систем. Проблеми експлуатації маркетингових комунікацій виконавчої влади у взаємодії із суспільством формує нові традиційні форми життєдіяльності людей: позитивізм, прагматизм на засвоєння та виконання рішень. Зростаюча кількості рішень, які як найчастіше мають подвійний зміст надає соціуму рис «суспільства ризику», що вкотре підтверджує гіпотезу Н. Лумана, який ототожнював сучасне інформаційне суспільство зі «суспільством ризику». Компенсації, протидії та нейтралізації ризиків можливі через процес селекції та захисту інформації, що постійно має співвідноситися з вольовим моментом оцінки та впливом на вузли перетворень у внутрішньому управлінському середовищі в системі, що й розглянуто у статті.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України, Київський торговельно-економічний університет

  видання: «Молодий вчений» • № 7 (22) • Частина 2 • липень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Економічна стратегія розвитку і науково-технологічні комунікації України та В'єтнаму в сучасних умовах

  Розглянуто історію розвитку взаємовідносин між Україною та Соціалістичною Республікою В,єтнам. Показано, що наявність значної договірно-правової бази та великий обсяг взаємної торгівлі дозволяють оптимістично оцінювати майбутнє українсько-в,єтнамських відносин. Відмічається продовження системної трансформації суспільно-економічної системи В,єтнаму в умовах переходу до ринкових відносин. Підкреслено, що становлення зон високих технологій, технопарків та інших інноваційних структур для В,єтнаму має дуже велике значення в подальшому розвитку секторів народного господарства країни. Розвиток високих технологій призводить до досягнення низки соціально-економічних ефектів. Проведено аналіз концепції науково-технологічного розвитку та державних програм В,єтнаму в цій галузі до 2016р.

  автор: Сущенко Алла, магістр журналістики, Університет «Україна», кафедра сучасних інженерних технологій, викладач

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Політичні аспекти фінансової стабільності Казахстану

  Розглянуто та проаналізовано фінансовий аспект розвитку Казахстану в умовах глобалізації. Глобалізація посприяла тому, що сьогодні Казахстан – не просто країна на роздоріжжі Азії та Європи, а – осередок фінансової стабільності, якій довіряють. Багато іноземних компаній активно вкладають кошти в нафтогазовий сектор Казахстану, тому країну можна вважати достатньо інтегрованою в глобальні процеси.Завдяки продажу нафти забезпечується політична стабільність Казахстану. Проте, з іншого боку, економіка країни залежить виключно від цін на нафту.

  автор: Олійник Наталія, Університет «Україна» (Україна, м. Київ), кафедра cуспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта професійного становлення

  У статті розкрито роль особистісних параметрів та їх розвитку в процесі професійного становлення. Особистість представляється як суб'єкт, що усвідомлено прагне до саморозвитку та самореалізації. Проаналізовано значення професійної ідентичності та особистісної автентичності в професійному розвитку майбутнього фахівця. Професійний розвиток особистості розглядається у взаємозв’язку із розвитком професійних якостей, навичок, знань та професійної мотивації.

  автор: Соколюк Анна, Університет «Україна», кафедра психології, старший викладач

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/06/2015  Розвиток естетичного сприйняття у молодших школярів

  Стаття відображає основні передумови та теоретичні положення дослідження естетичного сприйняття та розвивальної програми, спрямованоїна формування і розвиток у молодших школярів естетичного сприйняття. Дана характеристика структури естетичного сприйняття, особливостей його реалізації. Наведено результати дослідження динаміки модально-спеціфічесокй пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття молодших школярів. Розвивальна програма, спрямована на розвиток естетичного сприйняття у молодших школярів може бути використана у практиці психологів освіти.

  автор: Хомуленко Тамара Борисівна, Найчук Вікторія Віталіївна

  видання: Психологія і особистість. 2015. № 2 (8) Ч. 2, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/05/2015  Маркетинговий інструментарій реалізації управлінських рішень

  В статті розглядаються проблеми розбудови інноваційної системи маркетингових комунікацій органів державної влади, які спрямовані на реалізацію управлінських рішень і на роботу з громадськими організаціями та населенням країни в умовах формування інформаційного суспільства. Досліджується та аналізується характер інформаційних потоків у системах інформаційно-комунікаційного забезпечення прийняття та реалізації рішень. Процес прийняття рішень розглядається як одночасна технологія генерації нової та інформації, що реалізується через різні канали у зовнішнє середовище. Споживачів є не стільки безпосереднім наслідком неповноти знань а й носієм інформаційні потреби суспільства. У роботі доведено, що існує принципова необхідність оновлення та вдосконалення адекватних правил, методів планування розвитку низки компонентів державного управління.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: «Молодий вчений» • № 5 (20) • Частина 4 • травень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 05/05/2015  До визначення структури розв’язання системи рiвнянь гiдродинамiки

  Розглядається задача еквiвалентного спрощення виразiв, що отримуються при розв’язаннi системи квазiлiйних рiвнянь Нав’є—Стокса. Запропоновано алгоритм спрощення, що ґрунтується на використаннi теорiї ланцюгових дробiв.

  автор: Бовсуновська К.С., Семанишин Л.М.

  видання: Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння», 2015,№ 1(26), час видання: 2015

  Докладніше

 • 29/04/2015  Особливості психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію

  У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію. Показано особливості соціально-психологічної адаптації прикордонників до виходу на пенсію, їхні індивідуально-психологічні особливості особистості, особливості якості життя, поведінки і переживань, пов’язаних із роботою, та емоції прикордонників, які переважають у них при думці стосовно виходу на пенсію. Зазначено, що, готуючись до виходу на пенсію, більшість прикордонників ДПСУ не відчувають значних проблем адаптації до виходу на пенсію та відчувають напруження стосовно виходу на пенсію без загрози для здоров’я. При цьому вони оцінюють власну якість життя як знижену та низьку, більшість із них відчуває печаль стосовно виходу на пенсію.

  автор: Волинець Наталія, кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький інститут соціальних технологій, Буряк Валентина, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Психоемоційні чинники виникнення стресу у молодших школярів

  У статті висвітлено основні психологічні аспекти впливу психоемоційної сфери на процес адаптації молодших школярів до умов шкільного навчання. Аналіз науково-методичної літератури показує, що в міжособистісних стосунках молодших школярів постійно виникають ситуації, що потребують узгодження дій, проявів дружелюбних взаємостосунків з однолітками, уміння відмовитися від особистого бажання заради досягнення спільної мети. У цих ситуаціях діти далеко не завжди знаходять потрібні способи поведінки. Це залежить від рівня сформованості особистісних чинників дитини та її психологічної готовності до вирішення конфліктних ситуацій.

  автор: Шпак Світлана, кандидат психологічних наук, Рівненський інститут Університету «Україна», кафедра психології, завідувач

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Особливості копінг-стратегій працівників юридичної компанії

  У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей копінг-стратегій працівників юридичної компанії. Копінг-поведінка пояснюється з точки зору її ефективності подолання стресової ситуації. Копінг реалізується на базі копінг-ресурсів за допомогою копінг-стратегій. Копінг-ресурси являють собою набір характеристик особистості та соціального середовища, що дозволяють здійснювати оптимальну адаптацію до стресових ситуацій. Копінг-стратегії (або стилі подолання) являються актуальними відповідями особистості на загрозу і досить стійкою особистісною характеристикою. Під копінг-стратегіями розуміють засоби управління стресовим фактором, які використовує особистість для відповіді на сприйняту нею загрозу. У статті проаналізовано стратегії та моделі копінг-поведінки, особливості професійного вигорання, психічного вигорання та психологічного благополуччя юристів-консультантів.

  автор: Волинець Наталія, кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Смусь Олена, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів

  У статті представлено загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів. Розкрито сутність психологічної корекції. Представлено основні види психокорекційної роботи, а саме: бесіда, індивідуальна та групова психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота. Описуються основні завдання психокорекції та показання щодо проведення індивідуальної та групової психокоригуючої роботи. Показано різні прийоми корекційного впливу в процесі подолання негативних емоційних станів, а саме: переінтерпретація, налаштування на певний емоційний стан, приємні спогади, контроль голосу, міміки та жестів, репетиція проблемної ситуації, доведення ситуації до абсурду, зміна темпу дихання, посмішка, переформування завдання, мисленнєве тренування та ін. Звернено увагу на самостійну роботу студентів щодо зміни негативних емоційних станів засобами психічної саморегуляції.

  автор: Левицька Людмила, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Левицька Ольга, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Основні чинники вживання наркотичних речовин серед підлітків

  У статті здійснений теоретичний аналіз проблеми основних чинників вживання наркотичних речовин серед підлітків. Представлено класифікацію основних груп чинників впливу на бурхливе поширення наркотиків і наркоманії серед підлітків, а саме: соціальні, економічні, демографічні, моральні, політичні, медичні, психологічні аспекти. Особливу увагу приділено щодо психологічного аспекту проблеми поширення наркоманії. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що існують психологічні чинники, які обумовлені як індивідуальними так і соціальними особливостями людини. Ставлення дітей, підлітків і молоді до наркотиків залежно від належності до тієї або іншої вікової групи змінюється. За результатами наукових досліджень щодо впливу акцентуацій характеру на схильність підлітків до вживання наркотиків, встановлено, що зазначене явище найчастіше має місце серед гіпертимних, нестійких, епілептоїдних та істероїдних типів.

  автор: Фрадинська Аліна, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Чумак Наталія, Хмельницький інститут соціальних технологій, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків

  У статті представлені теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків. Звертається увага на те, що сепараційна стадія життєвого циклу сім'ї – найважча для всіх членів сім'ї. Перебудова відносин між батьками та їхніми дітьми, які виросли досить болюча, проте з сепарацією не перериваються емоційні зв’язки між батьками та дітьми. Сепарація розглядається як процес, що представляє собою послідовне усвідомлення людиною своєї відокремленості, незалежності, розвиток своєї унікальної особистісної ідентичності. Описуються основні фази в процесі сепарації, а саме: аутична фаза, симбіотична та фаза сепарації-індивідуалізації. Проведено аналіз сепарації в зрілому віці через: вихід з «злиття» з батьківською фігурою; створення справжніх близьких стосунків (здатність турбуватись про іншу людину); матеріальну незалежність та створення власної сім'ї.

  автор: Левицька Людмила, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Бондарук Алла, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 26/04/2015  Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами

  Статтю присвячено дослідженню методів та інструментів стратегічного управління сучасними промисловими підприємствами, ефективність яких доводиться роками. Відповідно до практики світових компаній було визначено п’ятірку найбільш розповсюджених інструментів, серед яких: стратегічне планування, бенчмаркінг, управління відносинами із споживачами, залучення працівників, а також збалансована система показників. Їх комплексне застосування дозволяє підприємству одночасно фокусувати увагу на зовнішніх та внутрішніх факторах, об’єднуючи класичні підходи до управління із сучасними концепціями, орієнтованими на розвиток та знання.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 (8), час видання: 2015

  Докладніше

 • 06/04/2015  Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов’язань

  Зміна економічних векторів розвитку держави Україна приводить до перегляду концепцій правового регулювання відносин у сфері договірного права. Тому особливим випробуванням на сьогодні є, власне, ефективне правове забезпечення ринкової економіки, яка, в свою чергу, не може регулюватися без майнового обороту, продуманих певних правил поведінки учасників цивільного обороту тощо.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Часопис Київського університету права, 2015/4, час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/03/2015  Поширення юрисдикції адміністративних судів на спори щодо оскарження дій посадових осіб

  Від результатів розбудови адміністративного права значною мірою залежить становлення національної правової системи. Безперечно, всі адміністративні заходи повинні бути спрямовані на утвердження в національній правовій науці і практиці адміністративного судоустрою сучасних європейських цінностей і наближення новостворенної судової системи до міжнародних стандартів і демократичних засад в її діяльності.

  автор: Микитась І.М., кандидат юридичних наук

  видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету 2015. Серія "Право". Випуск 33. Том 2, час видання: 2015

  Докладніше

 • 14/03/2015  Самотворення особистості як цілісний самодетермінований феномен

  У статі розкрито психологічні засади та системогенез самотворення особистості. Встановлено, що самотворення особистості як самодетермінований феномен зумовлюється та опосередковується комплексом взаємопов’язаних параметрів особистості, зокрема цінністю саморозвитку, цілісністю сприйняття життєвого шляху, самоприйняття тощо. Виявлено структурні характеристики та динамічні особливості самотворення особистості як самодетермінованої системи, базисними параметрами якої визначено: потребу у саморозвитку, самоприйняття та життєву перспективу особистості. Обґрунтовано доцільність цілісного вивчення закономірностей процесу самотворення особистості через її особистісне та ціннісно-смислове опосередкування.

  автор: Сердюк Л.З., завідувач кафедри психології Університету "Україна"

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 11/03/2015  Нові медіа: історія, типологія

  Термін New Media або нові медіа, з’явився в нашому обігу відносно недавно. Хоча всі фахівці погоджуються, що під цю дефініцію потрапляють Інтернет, мобільний зв’язок, інтерактивна зовнішня реклама тощо, саме визначення до цих пір залишається досить розмитим і нечітким. Традиційно під новими медіа прийнято розуміти інтерактивні електронні ЗМІ. Такий підхід є одночасно і правильним, і неповним.

  автор: Данько-Сліпцова Анна, Університет «Україна», кафедра журналістики, старший викладач

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму

  Результати систематизації теоретичних знань про природу терактів смертників та аналізу емпіричних даних, які стосуються проявів цього феномена в останні роки, дозволяють зробити висновок про необхідність подальшого розвитку концепції суїцидного тероризму як складного соціально-політичного явища, породженого комплексом причин: історичних, демографічних, політичних, соціально-психологічних та інших. У статті розкрито роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму та його трансформації з локального в транснаціональне явище.

  автор: Качур Сергій, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 23/01/2015  Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  У статті приведено аналіз останніх публікацій щодо навчання руховим діям і оптимізації рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що вказує на необхідність використання різноманітних теоретико-методичних концепцій й технологій; пріоритети цілей навчання; умови, що обмежують або стимулюють активність та ін. тому, що кількість і різноманітність факторів, які необхідно враховувати у фізичному вихованні, значно перевищують ті, які мають місце при роботі зі здоровими людьми.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Вісник №124 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 19/12/2014  Нанотехнології в Україні: дійсність і перспективи

  Сьогодні існує потреба широкомасштабного застосування нанотехнологій у різних галузях практичної діяльності. Існує державна цільова програма «Нанотехнології і наноматеріали на 2010 – 2014 рр.», розроблена МОН і НАН України. В даний час розпочата підготовка до розробки проекту Закону України «Про державне стимулювання розвитку вітчизняної наноіндустрії», який буде запропоновано для розгляду у Верховній Раді в 2015 р.

  автор: Віктор МАЛИШЕВ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної інженерії Університету "Україна", Ніна КУЩЕВСЬКА, доктор технічних наук, професор, Алла СУЩЕНКО, магістр журналістики

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 16/12/2014  Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою

  У статті зроблено спробу розкрити сутність пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням культурного співробітництва України з діаспорою. Поданий аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва із закордонним українством, що сприяють запровадженню нових підходів до управління в галузі культури України.

  автор: Доманська О.А., кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Відкритого університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 14/12/2014  Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців

  У статті розкриваються особливості особистісної організації та опосередкування самореалізації особистісними параметрами при різних рівнях інтегрального показника самоставлення. Виявлено, що реалізація особистісного потенціалу можлива за умови адекватного самоставлення, домагань та життєвої перспективи людини.

  автор: Сердюк Людмила Захарівна, завідувач кафедри психології Інституту соціальних технологій

  видання: Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ Ун-т. менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 10(23)/ голов. ред. В. В. Олійник. – К.:АТОПОЛ, 2014. – С. 239-248, час видання: 2014

  Докладніше

 • 24/11/2014  Управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр.

  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах освітньої політики Міністерства народної освіти у вказаний період. Простежено зміни штатного розпису та фінансування канцелярій і управлінь навчальних округів, особливості адміністративного та інспекторського нагляду за учнями і студентами.

  автор: Володимир Милько, кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут історії України НАН України

  видання: Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки. 2014. Вип. 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/11/2014  Штам Pseudomonas sp. 2303 — активний антагонiст фiтопатогенiв та його антибiотичнi властивостi

  В результатi скринiнгу серед штамiв Української колекцiї мiкроорганiзмiв вiдiбрано штам Pseudomonas sp. 2303 з високою антибактерiальною i антифунгальною активнiстю. Зона затримки росту фiтопатогенних бактерiй Pseudomonas syringae, Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas campestris, Clavibacter michiganensis, Agrobacterium tumefaciens становила 18–39 мм; iндекси пригнiчення мiкромiцетiв, представникiв родiв Fusarium, Bipolaris, Pythium, Gaeumannomyces, знаходилися в дiапазонi 39 –51%. Також штам Pseudomonas sp. 2303 характеризувався високою альгiцидною активнiстю — фугат культуральної рiдини при розведеннi 1 : 5 пригнiчував рiст цiанобактерiй Anabaena variabilis, Nostoc linсkia i Microcystis aeruginosa на 85–90%. За даними HPLC-аналiзу в культуральнiй рiдинi Pseudomonas sp. 2303 iдентифiковано антибiотично активну сполуку — феназин-1-карбонову кислоту. Молекулярно-генетичний аналiз — амплiфiкацiя з праймерами до гена phzD — пiдтвердив наявнiсть у штаму феназинового оперону. Штам Pseudomonas sp. 2303 можна розглядати як перспективну основу бiопрепаратiв для захисту сiльськогосподарських культур, а також водоймищ вiд “цвiтiння”.

  автор: Клочко В.В., Зелена Л.Б., Чугунова К.О., Царенко П.М., Крючкова Л.О., Пасiчник Л.А., Авдєєва Л.В., академiк НАН України Пiдгорський В.С.

  видання: Доповiдi Нацiональної академiї наук України. - 2014. - №10., час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/11/2014  Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу

  Визначаються шляхи вдосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу.

  автор: Світлана Мирвода, доцент кафедри менеджменту Університету "Україна"

  видання: Державне управління та місцеве самоврядування, вип. 4 (23), 2014, час видання: 2014

  адреса видання: http://vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/2016/Udoskon_derzh_upr_Mirvoda.pdf

  Докладніше

 • 17/11/2014  Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції

  Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій по веденню бухгалтерського обліку поточних біологічних активів, їх оцінці та відображенню в фінансовій звітності. На основі здійснення порівняльного аналізу рослин і тварин за ознаками, що впливають на ведення обліку, обґрунтовано необхідність розмежування в обліку і звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва. Пропонується рахунок 21 назвати «Молодняк тварин і тварини на відгодівлі», на якому обліковувати поточні біологічні активи тваринництва. Витрати ж на вирощування сільськогосподарських культур показувати на рахунку 23 «Виробництво» і не переносити на рахунок 21 під час складання фінансової звітності. Встановлено, що використання справедливої вартості для оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції сприяє поширенню суб’єктивності в обліку, дає можливість необмежено фальсифікувати фінансові результати діяльності підприємства, приводить до втрати державного контролю суб’єктів господарювання. Як вважають автори, сільськогосподарську продукцію під час оприбуткування з виробництва слід оцінювати за її плановою собівартістю, яку коригують до фактичної в кінці року за результатами калькулювання. Умовна справедлива вартість сільськогосподарської продукції в кінці року також підлягає коригуванню до рівня справедливої вартості, яка склалася на підприємстві в результаті процесу реалізації.

  автор: СУК Л.К., СУК П.Л.

  видання: Бухгалтерський облік / Accounting and Finance, № 2 (64)’ 2014 УДК 657.42:631.15, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/11/2014  Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції

  Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій по веденню бухгалтерського обліку поточних біологічних активів, їх оцінці та відображенню в фінансовій звітності. На основі здійснення порівняльного аналізу рослин і тварин за ознаками, що впливають на ведення обліку, обґрунтовано необхідність розмежування в обліку і звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва. Пропонується рахунок 21 назвати «Молодняк тварин і тварини на відгодівлі», на якому обліковувати поточні біологічні активи тваринництва. Витрати ж на вирощування сільськогосподарських культур показувати на рахунку 23 «Виробництво» і не переносити на рахунок 21 під час складання фінансової звітності. Встановлено, що використання справедливої вартості для оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції сприяє поширенню суб’єктивності в обліку, дає можливість необмежено фальсифікувати фінансові результати діяльності підприємства, приводить до втрати державного контролю суб’єктів господарювання. Як вважають автори, сільськогосподарську продукцію під час оприбуткування з виробництва слід оцінювати за її плановою собівартістю, яку коригують до фактичної в кінці року за результатами калькулювання. Умовна справедлива вартість сільськогосподарської продукції в кінці року також підлягає коригуванню до рівня справедливої вартості, яка склалася на підприємстві в результаті процесу реалізації.

  автор: Сук Л.К., Сук П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (64)’ 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Методичні рекомендації для слухачів дистанційної форми навчання системи післядипломної освіти

  Мета посібника - дати уявлення про принципи роботи в середовищі Moodle, он-лайн системи для роботи із курсами в режимі слухача чи студента, отримати практичні навички навігації в дистанційних курсах проекту з дистанційного навчання Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  автор: За ред. Ісаєнка В.М., Дейнеги І.І., Уліщенко В.В., Тимохіна В.В., Кашиної Г.С., Ніколаєва К.Д.

  видання: Методичні рекомендації для слухачів дистанційної форми навчання системи післядипломної освіти / За ред. Ісаєнка В.М., Дейнеги І.І., Уліщенко В.В., Тимохіна В.В., Кашиної Г.С., Ніколаєва К.Д.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 48 с., час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра

  У статті проведена оцінка оптимальності фільтрації періодичних сигналів різної форми при оптимізованому розрахунку порядку цифрового фільтру нижніх частот (ФНЧ). Розрахунок оснований на мінімізації різниці апроксимованих і відфільтрованих значень зашумленого сигналу. Для оцінки можливості застосування оптимізованого розрахунку порядку цифрового фільтру була проведена серія експериментів по генеруванню і фільтрації зашумлених періодичних сигналів різної форми і з різним співвідношенням сигнал-шум. Для всіх зашумлених сигналів розраховані оптимальні (відносно початкових незашумлених сигналів) і оптимізовані (відносно апроксимованих сигналів) порядки ФНЧ за критерієм мінімальності середньоквадратичної помилки (СКП). Розрахунки показали, що оптимальний і оптимізований фільтри дозволяють отримати порівнянну якість фільтрації зашумленного сигналу. Показана можливість застосування оптимізованого розрахунку порядку цифрового фільтру для наближеної до оптимальної (з найменшим значенням СКП відносно початкового незашумленого сигналу) фільтрації зашумлених періодичних цифрових сигналів.

  автор: Рогоза В.С., д.т.н.; Сергеев-Горчинский А.А., аспирант

  видання: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – №2(30), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Periodic Signal Filtration using Digital Filtering System Calculation Optimized by Approximation

  The article assesses the filtration of periodic signals of different shapes with the use of optimized calculation of discrete low pass filtering system (LPFS) orders. To assess the feasibility of the calculation of the optimized discrete filtering system order, a series of experiments has been carried out on generation of noisy periodic signals, calculation of optimal and optimized LPFS orders. After calculation of MSE between filtered and original signals, it was observed that the optimal and optimized filters allow us to get comparable noisy signal filtration quality. Наведено оцінку оптимальності фільтрації періодичних сигналів різної форми при оптимізованому розрахунку порядку цифрової фільтруючої системи нижніх частот (ФСНЧ). Проведено серію експериментів з генерування зашумлених періодичних сигналів, розрахунком оптимального і оптимізованого порядків ФСНЧ. Після розрахунку значень середньоквадратичної похибки відфільтрованих сигналів було помічено, що оптимальна і оптимізована фільтруючі системи дають змогу отримати порівнянну якість фільтрації зашумленого сигналу.

  автор: A. Sergeev-Horchynskyi, V. Rogoza

  видання: Наукоємні технології, 2014. № 3 (23), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра

  Описано результати серії експериментів з фільтрації зашумлених дискретних періодичних сигналів, які мають різну форму, амплітуду, власну частоту і частоту дискретизації. Фільтрацію здійснено за допомогою методу оптимізованого на базі апроксимації розрахунку порядку фільтра просте ковзне середнє (ПКС). Показано, що середнє значення квадратів різниць (СКР) для відфільтрованого і незашумленого сигналів зменшується при збільшенні частоти дискретизації, при збільшенні тривалості реєстрації можна підвищити точність обчислення СКР, при зменшенні співвідношення сигнал-шум (ССШ) можна більш точно наблизити значення відфільтрованого сигналу до значень вихідного незашумленого сигналу. Оптимізований розрахунок порядку фільтра дозволив для кожного періодичного сигналу із заданою формою і характеристиками розрахувати близький до оптимального порядок фільтра ПКС.

  автор: Рогоза В.С., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – №4(32), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Сравнение стохастических алгоритмов для расчета порядка фильтра нижних частот

  Проведено сравнение стохастических алгоритмов (роя частиц, эмуляции отжига и генетического алгоритма) применительно к задаче адаптивного расчета порядка фильтра нижних частот. Данные, для которых производилась фильтрация, были получены с датчика (акселерометра) при помощи реализованного программного пакета для регистрации движений человека во время ходьбы. Сделан вывод, что поскольку задача оптимальных параметров фильтрации для каждого конкретного случая представляется невозможным, необходимо наличие системы, способной обучаться в процессе ходьбы (поиск оптимальных параметров фильтрации для различных типов движения, кластери- зация движений и запоминания их параметров). Для осуществления адаптивной фильтрации и сравнения стохастических алгоритмов была реализована математическая библиотека.

  автор: Рогоза В.С., Сергєєв-Горчинський А.А.

  видання: Національний лісотехнічний університет України. Збірник науково-технічних праць. 5. Інформаційні технології галузі. Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень

  В статті розглядається проблема розвитку, інформаційно-комунікаційної складової в процесі прийняття політичних рішень.

  автор: Дабіжа Віра Василівна, старший викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна» Інституту права та сусіпльних відносин; Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри держаного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 15’2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій

  У статті розглядаються види, типи, методи та принципи інформаційного лобізму як однієї з форм дер- жавних маркетингових комунікацій у практиці сучасних управлінських систем. Визначено місце та роль інформаційного лобізму в системі маркетингових комунікацій органів державної влади.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

  видання: Економiка та держава № 4/2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій

  У статті розглядається структура й основні механізми та інструментарії інформаційно-психологічних операцій, що застосовуються в сучасних засобах некомерційних маркетингових комунікацій систем державного управління деяких країн. Детально аналізуються методи інформаційного сегментування та тиску в умовах сучасних конфліктних ситуацій міжнародного характеру.

  автор: Кіслов Д.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційне управління в соціально-економічних системах

  У статті розглядаються основні проблеми сучасного інформаційного й електронного управління в соціально-економічних системах держави, зокрема, в Україні.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Інвестиції: практика та досвід № 3/2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/10/2014  Масова комунікація як система соціальної взаємодії

  В статті розглядаються теоретичні та практичні основи функціонування масових комунікацій як систем соціальної взаємодії держави та суспільства в умовах сучасного етапу глобалізації.

  автор: Кіслов Денис, докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/10/2014  Государственные и политические коммуникации: понятийный аспект в свете теории ноосферы

  Статья раскрывает содержание понятий "коммуникации" и "политические коммуникации" в контексте сравнительных признаков основных ключевых определений и предлагает варианты формулировки данных понятий в сфере государственной и политической деятельности. В свете учения В. И. Вернадского о ноосфере как синтезе биосферы и сферы разума рассмотрены принципы формирования современных государственно- политических коммуникационных систем. С учетом социологической теории кризисов П. А. Сорокина представлены подходы к оценке нынешнего состояния и перспектив развития данных коммуникаций.

  автор: Дабижа Вера Васильевна, Открытый международный университет развития человека «Украина»; Кислов Денис Васильевич, к.полит.н., доцент, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины

  видання: Тамбов: Грамота, 2014. № 2 (40): в 2-х ч. Ч. I. C. 53-56. ISSN 1997-292X., час видання: 2014

  адреса видання: www.gramota.net/materials/3/2014/2-1/12.html

  Докладніше

 • 25/10/2014  Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій

  У статті розглянуто принципи й методи формування іміджу країни у просторі соціокультурних комунікацій світової спільноти.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2014 р., № 2 (46)ISSN 1813-3401. Держава та регіони, час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/10/2014  Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів

  Визначено особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів. Доведено, що існують суттєві диспропорції соціально-культурної сфери регіонального розвитку. Запропоновано науково-практичні рекомендації органам державної влади щодо удосконалення механізмів реалізації державного управління соціально-культурною сферою.

  автор: Світлана Мирвода, доцент кафедри менеджменту Університету "Україна"

  видання: Теорія та практика державного управління. – Вип. 4 (47), час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ

  Запропоновано модель мотивації учіння особистості як самодетермінованого феномена, базисними векторами якої є потреба в самореалізації, самоставлення та перспектива професійного майбутнього. Викладено, визначену в процесі емпіричних досліджень, структуру та динаміку системно-рівневої організації мотивації учіння студентів, а також емпіричне розкриття мотивації учіння як холістичного та синергетичного феноменів.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 679., час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ

  У статті викладено теоретико-методологічні аспекти діагностики спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ. Запропоновано модель і методику діагностики мотивації учіння особистості як самодетермінованого феномена, базисними векторами якої є потреба в самореалізації, самоставлення та перспектива професійного майбутнього

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової.– Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12(103), час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ

  У статті теоретично обґрунтовано два основні напрямки мотивації учіння особистості як самодетермінованого процесу – мотивація самореалізації та психологічного благополуччя. Визначено чинники та бар’єри самореалізації особистості студентів ВНЗ. Встановлено, що прагнення до самореалізації і психологічного благополуччя є психологічними механізмами самодетермінації мотивації учіння особистості і зумовлюються синергією її дефіцитарних потреб.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014., час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Сучасні синергетичні тенденцїї мотивації учіння майбутніх фахівців

  В статті обґрунтовано системно-рівневу структуру організації мотивації учіння майбутніх фахівців. Виявлено синергетичні тенденції мотивації учіння особистості зумовлені освітнім середовищем. Запропоновано рекомендації щодо створення умов для розвитку мотивації самореалізації особистості студентів під час навчання у ВНЗ.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. Праць. – К.: НУОУ, 2014., час видання: 2014

  Докладніше

 • 20/10/2014  Регулятивні механізми поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях

  У статті висвітлено основні психологічні аспекти процесу регуляції поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Подається теоретичний аналіз наукових джерел та наводяться дані емпіричного дослідження особливостей формування особистісних чинників дитини, які визначають характер її поведінки при вирішенні конфліктних ситуацій.

  автор: Шпак С.Г.

  видання: ВІСНИК №121. Том ІІ. Серія "Психологічні науки №121(2) 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу протикорозійного захисту лінійної частини нафтогазотранспортної системи України

  Досліджено вплив нітрогеновмісних інгібіторів корозії на ріст і ферментну активність бактерій циклу сірки (сульфатвідновлювальних і тіонових бактерій). Встановлено, що досліджувані інгібітори корозії проявляють біоцидні властивості до бактерій корозійнонебезпечних груп. Максимальний ефект пригнічення ростової активності (до 91% зменшення чисельності бактерій у порівнянні з контролем) проявляють інгібітори Г та К. Встановлено біорезистентність інгібіторів Г, К і Н при дослідженні характеру зміни швидкості корозії в присутності інгібіторів у реакційному середовищі. Широкомасштабне використання інгібітора Г для модифікації бітумної ізоляції дозволить забезпечити тривалу та надійну експлуатацію лінійної частини нафтогазопроводів.

  автор: Полутренко М.С., Піляшенко-Новохатний А.І.

  видання: "Науковий вісник ІФНТУНГ" № 1(36), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 16/10/2014  Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг

  Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади у дослідженні понять та змісту інституційних механізмів державного регулювання освітньої системи. Розглянуто основні тенденції державного регулювання ринку освітніх послуг, визначено основні чинники та інституційні механізми державного управління розвитком вищою освіти України. Визначено напрями модернізації інституційного механізму регулювання ринку освітніх послуг.

  автор: Кудрейко О.М.

  видання: Наукові праці. Державне управління Випуск 230. Том 242, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  У статті доведено, що адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності, полягає в сукупності її обов’язків і прав у поєднанні із адміністративною відповідальністю за неналежне виконання поставлених перед нею завдань чи порушення прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому виявлено, що останній елемент адміністративно-правового статусу в умовах сьогодення залишається більш теоретичною, ніж практичною нормою, так як у чинному законодавстві спеціальна адміністративна відповідальність публічної адміністрації не передбачена, що вимагає внесення до нього відповідних змін і доповнень.

  автор: Кіян О.В., здобувач кафедри адміністративного процесу, адміністративного та фінансового права, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 5, том 2.2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів

  У статті доведено, що адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів, – це правова категорія, яка встановлюється нормами адміністративного права та складається з юридичних елементів, правосуб’єктності, юридичних обов’язків, публічних прав і дисциплінарної відповідальності публічної адміністрації, які здійснюють публічне управління й надають адміністративні послуги у сфері регулювання використання природних ресурсів.

  автор: Лазаренко Д.В.

  видання: Актуальні проблеми держави і права, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

  У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.

  автор: ЛАЗАРЕНКО Д.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правові відносини в сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У статті доведено, що в умовах багатоманітності наукового життя дефініції зазначеної категорії (адміністративно-правових відносин) учені формують дещо по-різному. В сучасній літературі з юриспруденції існує стала точка зору щодо структури адміністративно-правових відносин, що складаються із суб’єктів, об’єктів, змісту юридичних відносин та юридичних фактів, і адміністративно-правові відносини в сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів не є винятком з цього переліку. Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, дослідження транспортних засобів, експерт, об’єкт, суб’єкт, відносини, публічна адміністрація.

  автор: Тополя Р.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 12 том 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У статті на основі діючого законодавства та думок на цю проблематику вчених визначено принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Підкреслено значення принципів адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів як підґрунтя адміністративно-правового механізму, в якому вони виступають центральним, проте теоретичним елементом, у формуванні та розвитку ефективної системи суспільних відносин, яка складається в цій сфері.

  автор: Тополя Р.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 11 том 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/07/2014  Нові медіа в Україні: особливості, характеристики

  В кінці 2013 року в Україні з’явилося нове явище у медіа-просторі. Під впливом революційних продій виникли нові медіа – інтернет-мовники, які змогли втілити у життя ті моделі мовлення, які були не доступні традиційним ЗМІ. Вони виникли, як альтернатива традиційним ЗМІ, але, в той же час, змогли взяти до свого арсеналу деякі елементи традиційного мовлення. Всі вони мали різний склад засновників, компетентність працівників, бачення свого розвитку та технічні можливості. Але всіх їх поєднує те, що утворилися вони на громадських засадах, фінансуються фінансовими пожертвами і головним каналом розповсюдження інформації у них є Інтернет. У статті розглянуто найпотужніші нові-медіа: Громадське телебачення, Еспресо-ТБ, Спільнобачення таГромадське мовлення України. Йдеться про особливості становлення нових медіа в Україні; контент та його унікальність; аудиторію і чи здатна вона фінансово підтримувати такі проекти; технічні засоби та можливості стрімерського відео, що є абсолютною новиною для українського телебачення; головних організаторів, засновників. Також у статті розглянуто можливості та шляхи подальшого розвитку нових-медіа в Україні, їх співпрацю з традиційними мовниками, проблеми знаходження своєї ніші та аудиторії після революційних подій.

  автор: Данько-Сліпцова, Анна, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(01), pp. 119-124, час видання: 2014

  Докладніше

 • 02/07/2014  Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці

  Обґрунтовано необхідність наукових пошуків шляхів вдосконалення компенсаційної політики у сфері праці в контексті завдань економічного зростання та активізації інноваційного розвитку. Розкрито особливості інноваційної праці та важливість їх урахування компенсаційною політикою. Проаналізовано протиріччя компенсаційної політики на прикладі інноваційної праці вчителів загальноосвітніх шкіл України, визначено напрями їх подолання.

  автор: Семикіна М.В., д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету; Жеребченко Т.І., канд. екон. наук, ст. викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Кіровоградського інституту розвитку людини (ВМУРоЛ «Україна»)

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості взаємодії етнічних процесів та громадянського суспільства в націотворенні

  Проаналізовано особливості поєднання етнічних процесів (консолідації, асиміляції, міжетнічної інтеграції) та формування громадянського суспільства в ході творення нації. Виділено тенденцію зростання залежності об’єднання етногруп та налагодження внутрішніх суспільних та громадянських взаємозв’язків. Важливим для національних інтеграційних процесів стає спільне розуміння демократичних цінностей: свободи, рівноправності, асоціативної діяльності.

  автор: Тетяна Бойко, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Як звільнитися з московського капкану. Харківські угоди в контексті російських зовнішньополітичних стратегій

  У статті робиться спроба дати оцінку зовнішній політиці Російської Федерації відносно великих держав світу загалом та України зокрема. Проаналізовано наслідки Харківських угод для України, які стали, за словами відомих експертів, найбільш вдалим досягненням Росії та найбільш безглуздою поступкою України. Акцентовано увагу на позитивному досвіді перегляду завищених цін на газ Казахстаном, Таджикистаном і окремими європейськими державами та зроблено висновок про необхідність перегляду Харківських угод та їх можливу денонсацію.

  автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Конфуцій = Платон?

  У статті аналізуються біографії та зміст філософських концепцій великих мислителів минулого – китайського філософа Конфуція і скіфського філософа Аристокла (Платона). Висловлюється гіпотеза, що ймовірно, це могла бути одна і та ж людина, яка встигла побувати в Стародавньому Китаї і Античній Україні.

  автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та соціальної політики партійних фракцій Верховної Ради України VII скликання

  У статті вперше в Україні проаналізовано законотворчу діяльність фракцій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту у Верховній Раді України VII скликання у період з грудня 2012 по вересень 2013 р. співвідносно до партійних програмних документів.

  автор: Олександр Вольф, магістр соціальної роботи, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», голова правління БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Медіа-тероризм та інформаційна війна: до питання співвідношення

  У статті охарактеризовано інформаційну війну як породження інформаційного суспільства. Узагальнено концепції інформаційної війни. Подано визначення поняття «медіа-тероризм». Висунуто і обґрунтовано припущення щодо співвідношення інформаційної війни та медіа-тероризму, можливостей використання інструментів інформаційної війни у анти-терористичній діяльності.

  автор: Тетяна Єрохіна, викладач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 28/04/2014  Проблеми навчання рухових дій та оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  Навчання у ВНЗ для молоді з обмеженими можливостями здоров’я – тяжка праця, яка супроводжується значною емоційною та інтелектуальною напругою, гіпокінезією, стресовими ситуаціями.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Молодіжний науковий вісник, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Загальна характеристика правового статусу дітей з особливими потребами

  Стаття присвячена аналізу загальної характеристики правового статусу дітей з особливими потребами та його елементів.

  автор: Нагорна В.В., аспірант Інституту права та суспільних відносин Університету "Україна"

  видання: Порівняльно-аналітичне право №7 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Вплив мережі інтернет на діяльність промислових підприємств

  У статті проаналізовано етапи створення мережі Інтернет та визначено її вплив на діяльність вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано змістовну модель використання новітніх інформаційних технологій в маркетинговій діяльності підприємств. Оцінено результативність маркетингових заходів, які здійснюються з використанням можливостей Інтернету.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Економічний вісник, 2014, №4, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Класифікація маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства

  В статті розглянуто основні підходи щодо класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства. Проведено аналіз еволюції наукової думки щодо сутності маркетингових стратегій.

  автор: РОМАНЕНКО О.О.

  видання: ВІСНИК КНУТД 2014 №3, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Узагальнена геометрична модель бурового виконавчого органу гірничопрохідницьких машин

  Стаття присвячена розробці узагальненої геометричній моделі бурового виконавчого органа суцільного руйнування, яка справедлива для всіх конструктивних схем планетарних і роторних виконавчих органів гірничопрохідницьких машин. Наведено виведення загальних рівнянь руху ріжучого інструмента бурового виконавчого органу, а також отримані окремі їх випадки, що відповідають існуючим конструктивним схемам бурових виконавчих органів. Отримані рівняння руху інструменту дають можливість виконати глибоке і детальне дослідження загального випадку бурового виконавчого органу суцільного руйнування, метою якого є встановлення найбільш раціональної конструктивної схеми виконавчого органу та створення науково обґрунтованої методики призначення конструктивних і кінематичних параметрів, які забезпечують раціональні режими його роботи.

  автор: Довгаль Д.О.

  видання: Прогресивні технології і системи машинобудування № 1(47)’ 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Типологізація методів формування маркетингових стратегій промислових підприємств

  У статті запропонована систематизація та класифікація методів і моделей, що можуть бути використанні при розробці маркетингових стратегій промислових підприємств. Надана характеристика найбільш поширених матричних моделей, необхідних для прийняття стратегічних рішень та виборі конкурентної стратегії.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА» Випуск 2, 2013, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Проблеми визначення правового режиму об’єкта нерухомості, зведеного на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети

  Одним із розповсюджених цивільних правопорушень як у радянські часи, так і у сучасний період продовжує залишатися самочинне будівництво. Часто виникають ситуації, коли особи не маючи необхідного пакету документів та дозволів компетентних органів здійснюють будівництво або реконструкцію будинків. Такі випадки трапляються через незнання норм закону або через свідоме порушення закону для економії часу та зусиль. Саме тому в даній статті висвітлюється поняття самочинного будівництва, умови надання будівлі статусу самочинно збудованої та наводиться приклад судового рішення щодо визнання будівлі самочинно збудованою. Автором висловлюється думка щодо вдосконалення законодавства про відповідальність за самочинне будівництво як явище незаконного характеру.

  автор: Терещенко В.Ю.

  видання: Часопис Академії адвокатури України,том 7, № 2(23), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/04/2014  Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу

  У статті досліджено особливості практичної реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення процесів формування та використання біологічного капіталу. Обгрунтована необхідність диференціації інформаційних потреб управлінців різних тимчасових рівнів менеджменту. Аргументована практичність концепції інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного рівня, реалізація цілей якої, є основою оптимізації не лише виробничих процесів, а й діяльності сільськогосподарського підприємства в цілому.

  автор: Кінєва Т.С.

  видання: «Молодий вчений» № 4 (07), квітень 2014 р., час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/04/2014  Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства

  У статті досліджено питання оцінки сукупної продуктивності. Визначено теоретичні засади комплексного підходу ефективного підвищення продуктивності промислового виробництва. Досліджено сутність та особливості діяльності підприємств галузі щодо підвищення їхньої продуктивності. Наведено класифікацію чинників впливу на продуктивність роботи підприємств і промислового виробництва взагалі. Основними з них є розвиток науково-технічного прогресу, вдосконалення та високий ступінь технології й організації виробництва. Узагальнено поняття сукупної продуктивності. На основі факторного аналізу існуючих теоретико-методологічних підходів оцінки сукупної продуктивності зроблено висновок, що є дві групи чинників підвищення продуктивності: чинники, які залежать і чинники, які не залежать від бізнесового суб’єкта. Розглянуто методичні підходи оцінки сукупної продуктивності та практику їхнього застосування щодо управління

  автор: Костюк В. К., Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г.

  видання: Проблеми економіки № 2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 09/04/2014  Художня рецепція духовенства у творчості сучасних українських письменників

  У статті розглянуто особливості зображення духовенства у творах сучасних українських авторів. Проаналізовано образи духовних діячів, сюжетно-композиційну та ідейно-тематичну специфіку творів, окреслено тенденції художньої рецепції духовенства в сучасній українській прозі.

  автор: Приліпко Ірина, кафедра української мови, літератури та східних мов Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Рефлексивний підхід у дослідженнях економічних процесів

  Класична та неокласична економічна теорія протягом майже всього 20 сторіччя займала домінуючі позиції в просторі вивчення проблем економічних відносин. Базою для цього слугували напрацювання про раціональність економічної людини.

  автор: Мальчик Мар'яна Василівна, д.е.н., доцент, Дубенська філія Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Функціональний вектор безпечної діяльності радіоекологічного комплексу України

  Стаття присвячена питанням формування та реалізації екологічної, зокрема радіоекологічної, безпеки в Україні. Розкрита сутність, функції, зміст та компонентний склад радіоекологічного комплексу, основи його формування та напрями забезпечення його безпечної діяльності в контексті зниження негативного впливу на людину і навколишнє середовище.

  автор: Пішеніна Т.І.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Організаційне забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислових підприємств

  У статті розкрито сутність організаційного забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. На базі ВАТ «Рівнесільмаш» завдяки проведеному аналізу функцій діючих на підприємстві підрозділів, що пов’язані з рефлексивним управлінням конкурентоспроможністю промислового підприємства, запропоновано створення координаційного центру рефлексивного управління даними процесами з урахуванням розробленої автором моделі узгодженості дій та координованості взаємодії служб центру рефлексивного управління з іншими підрозділами підприємства.

  автор: Мальчик М.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні

  У статті розглянуто порядок здійснення державного регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні.

  автор: Бондаренко С.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Педагогические условия и особенности профессиональной адаптации молодых менеджеров торговых организаций

  Исследована проблема профессиональной адаптации молодых менеджеров торговых организаций к профессиональной деятельности. Проанализированы уровни адаптации и негативные факторы, влияющие на процесс адаптации менеджеров. Разработаны педагогические условия, способствующие профессиональной адаптации менеджеров торговых организаций.

  автор: Черненко Александр Владимирович, старший преподаватель, кафедра финансов, менеджмента и администрирования, Кировоградский институт развития человека «Украина»

  видання: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 7, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж

  У статті розкрито адміністративно-правий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання діяльності соціальних інтернет-мереж, що полягає в сукупності чинників державного регулювання утворення (легалізації) і публічних правил функціонування різноманітних державних і громадських установ та організації щодо публічного визначення їх обов’язків і прав з метою забезпечення прав громадян у соціальних інтернет-мережах, прав і законних інтересів власників таких мереж, публічного інтересу держави та суспільства в цілому в сукупності з адміністративною відповідальністю у цій сфері.

  автор: Галунько А.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності

  У статті сформульовано, що правова культура в механізмі адміністративного регулювання благодійності – це система правових засобів, які відображають рівень досягнутих суспільством основоположних цінностей, на яких базується діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо контролю за передачею у власність бенефіціарів коштів і майна, безоплатного надання послуг і виконання робіт, публічного збору благодійних пожертв, управління благодійними ендавментами, виконання заповітів і спадкових договорів, проведення благодійних аукціонів тощо з метою підтримки бідних безробітних, сиріт, інвалідів, людей похилого віку й інших подібних категорій громадян.

  автор: Димитров М.Ф., кандидат філософський наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктор юридичних наук Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Культура засобів масової інформації в контексті правової культури

  У статті сформовано, що культура засобів масової інформації в контексті правової культури полягає в низці історично та професійно зумовлених категорій стосовно творців і споживачів масової культури, які включають у себе правосвідомість, розуміння принципів права і моделі звичаєвої поведінки громадян і «зірок» шоу-бізнесу щодо добровільного за внутрішнім переконанням поваги один до одного, норм права і держави, формування у громадян позитивних якостей індивідуального і суспільного життя.

  автор: Галунько В.В., доктор юридичних наук, доцент, директор інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України

  У науковій статті автором проаналізовано принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України. Проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство. Здійснено розподіл загальногалузевих і спеціальних принципів.

  автор: Сердюк Є.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів

  У статті розкрито адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють охорону природних ресурсів, насамперед Міністерства екології та природних ресурсів України як провідного суб’єкта публічної адміністрації, що здійснює охорону суб’єктів малого підприємництва.

  автор: Шиленко М., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування

  У статті сформовано ідею, що юридична техніка є невід’ємною складовою нормотворення та правозастосовної діяльності уповноважених суб’єктів, через призму якої здійснюється реалізація норм у повсякденному суспільному житті, а також систематизовано загальнотеоретичні уявлення про види та призначення юридичної техніки, вимогам яких повинна відповідати ця діяльність загалом і відповідно до видової класифікації.

  автор: Лебеденко В.І, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном

  У статті розглянуто особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном. Означено характерні риси виконавчого провадження на теренах нашої держави. Державна виконавча служба України в особі керівних посадовців цієї служби зобов’язана здійснювати постійний контроль за додержанням державними виконавцями положень закону, де реально встановлені ті чи інші права учасників виконавчого провадження. Внесено пропозицію щодо запровадження приватних судових виконавців.

  автор: Марченко М.Г., старший викладач кафедри цивільного, господарського та кримінального права

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Досвід європейських країн у сфері охорони праці

  У статті досліджується законодавство європейських країн в сфері охорони праці. Зазначається, що сьогодні промислово розвинуті країни світу приділяють значну увагу питанням забезпечення охорони праці та виробничого побуту. Це проявляється у встановленні правил, техніко-юридичних стандартів у сфері охорони праці, критеріїв класифікації підприємств за ступенем їх шкідливості для здоров’я працівників, норм щодо навчання працівників безпечних методів праці, відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, а також у створенні спеціальних державних органів, покликаних забезпечувати реалізацію законодавства з охорони праці.

  автор: Ізуїта П.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів

  У статті розкриваються історичні та сучасні підходи до понять «правовий акт», «нормативний правовий акт», ознаки нормативно-правових актів, питання їх юридичної сили, шляхи усунення колізій між ними.

  автор: Мурашин О.Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Практична концептуалізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства

  У статті досліджено особливості практичної реалізації концепції інформаційно-аналітичного забезпечення процесів формування та використання біологічного капіталу скотарства. Обґрунтовано необхідність диференціації інформаційних запитів управлінців різних часових рівнів менеджменту. Аргументовано практичність концепції інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного рівня, реалізація цілей якої є передумовою оптимізації не лише виробничих процесів, а й діяльності сільськогосподарського підприємства в цілому.

  автор: КІНЄВА Т.С.

  видання: Облік і фінанси, № 4 (66) 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень

  У статті розглянуті питання сутності релевантності облікової інформації, придатної для прийняття управлінських рішень у процесах відтворення біологічних активів багаторічних насаджень. Встановлено необхідність розробки і впровадження методів формування облікової інформації з урахуванням потреб та вимог управління. Розроблено обліково-аналітичну систему управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень, яка ґрунтується на системному підході, варіантності підходів до розробки окремих управлінських рішень, комплексному характері формування управлінських рішень, урахуванні специфічних особливостей організації. У складі обліково-аналітичної системи виділені такі елементи: суб’єкти і об’єкти процесу управління відтворенням; мета відтворення в контексті етапів і джерел фінансування; методи і прийоми надання облікової інформації; оцінка ефективності процесу відтворення біологічних активів багаторічних насаджень; оцінка ризиків відтворення; прийняття управлінських рішень. Запропонована обліково-аналітична система передбачає оцінку ефективності відтворення біологічних активів багаторічних насаджень і дозволяє отримати інформацію про результативність і доцільність сільськогосподарської діяльності. Важливою складовою пропонованої обліково-аналітичної системи є оцінка ризиків, а результатом її функціонування – прийняття управлінських рішень у довгостроковій перспективі у процесі відтворення біологічних активів багаторічних насаджень.

  автор: Кінєва Т. С., Глушко О. В.

  видання: Проблеми економіки № 3, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  До питання вдосконалення правового регулювання податкових норм

  Статтю присвячено висвітленню дискусійних питань удосконалення правового регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів. Запропоновано низку практичних заходів, спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання в досліджуваній сфері.

  автор: Коломієць П.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права

  видання: Право і суспільство №6-2 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

  У статті досліджено особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

  автор: Кас'яненко Л.М., Коломієць П.В.

  видання: Наукові праці НУ ОЮА, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин у Стародавньому Римі

  Людина протягом усього свого життя є учасником різного роду правовідносин: цивільних, сімейних, адміністративних, кримінальних та інших. Вони виникають, змінюються та припиняються внаслідок настання певних життєвих обставин – фактів.

  автор: Ковальська В.С.

  видання: Актуальнi проблеми держави i права, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України

  У статті досліджено тенденції розвитку кримінально-процесуального врегулювання застосування поліграфа (детектора брехні) на підставі вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності, Конституції України, КПК України, Закону України «Про експертизу» й обґрунтовано висновок, що для використання поліграфа у кримінальному провадженні України не потребується його окремого законодавчого врегулювання. З’ясовано співвідношення поліграфа як технічного криміналістичного засобу і медичного приладу, зазначено, що поліграф як прилад, за допомогою якого встановлюються фізіологічні дані особи, може використовуватися в експертних дослідженнях, наведено пропозиції щодо підняття рівня об’єктивності та вірогідності висновків такого виду експертиз фахівцями цієї галузі. Розглянуто основне питання кримінального провадження, що є доказовою інформацію результату застосування поліграфа, та з’ясовано, що правозастосувачі (слідчий, прокурор, суддя) оцінюють висновки психофізіолога, а не результати фізіологічного стану особи під дією подразників, узятих від особи за допомогою поліграфа.

  автор: Сердюк В.П., доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 03/03/2014  Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери (до 150-тиріччя від дня народження Володимира Івановича Вернадського)

  Стаття присвячена ролі та значенню комунікації у створенні ноосфери за теорією вчено- го-енциклопедиста ХХ ст. В. І. Вернадського; осмисленню природи, ролі та значення різних видів комунікаційної діяльності у створенні нових форм співіснування живих організмів і біо- сфери Землі. Розглянуто вчення В. І. Вернадського про ноосферу, а також проаналізовано інші його праці, що стосуються планетарної системи життя й життєдіяльності людей, ор- ганізації та еволюції біосфери в космосі, інформаційно-управлінської складової цих процесів. Наукові гіпотези в статті зводяться до тези: “окремі особистості були більш праві у своїх твердженнях, ніж цілі корпорації вчених”.

  автор: Кіслов Д.В.

  видання: Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2014 р., № 3 (19), час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх

  Усьому світу, соціальному буттю й кожній людині властиво відхилятися від осі свого існування та розвитку. Причини цих відхилень лежать в особливостях взаємозв’язку й взаємодії людини з навколишнім світом, соціальним середовищем і самим собою. Виникаючи на основі такої властивості розмаїття у психофізичному, соціокультурному, духовно-моральному стані людей і їхній поведінці є умовою розквіту суспільства, його вдосконалення й здійснення соціального розвитку. Відхилення в поведінці є природною умовою розвитку людини та життя всього суспільства. Інакше кажучи, девіантна поведінка була, є й буде. У цьому й полягає актуальність її вивчення. Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, набрала в останні роки масовий характер, що поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних працівників, медиків, працівників правоохоронних органів тощо.

  автор: Максимлюк С.А., асистент кафедри соціальної роботи, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Проблеми управління фінансовим станом підприємства

  Фінансовий стан підприємства є найважливішою характеристикою його ділової активності і надійності. Він визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної діяльності, як самого підприємства, так і його партнерів.

  автор: Лєщенко Ольга Сергіївна, Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Особливості поверхневої дифузії у напівпровідниках

  Поверхнева дифузія – це розповсюдження речовини по поверхні твердого тіла, відноситься до явищ, що визначають багато важливих властивостей кристалів. Її прикладне значення пов'язане з участю в процесах спікання і адгезії твердих тіл, адсорбційного пониження їх міцності, старіння (деградації) напівпровідникових тонких плівок і шаруватих систем.

  автор: Уколов О.І., Любченко І.В., Уколова Ю.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Шляхи вдосконалення системи управління підприємством

  Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління (інституційним, управлінським та операційним) налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління знижує управлінську ефективність усієї системи.

  автор: Болтак О.Л., Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її вдосконалення

  Проблема вдосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності.

  автор: Неживенко А.П., канд. екон. наук, доцент Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/02/2014  Порівняльний аналіз соціальних мереж у політичній комунікації

  Як відомо, соціальна мережа – соціальна структура, створена індивідами або організаціями. Вона поєднує у собі різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними узами. Вперше термін було запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом – американським ученим.

  автор: Наталя Білоус, студентка ІІ курсу спеціальності "Політологія" Інституту права та суспільних відносин

  видання: Газета "Університет "Україна" №1-2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Cемейные романы Анатолия Димарова в оценке критиков и литературоведов

  В статье прослеживается эволюция взглядов критиков и литературоведов на семейные романы Анатолия Димарова. The paper traces the evolution of the views of critics and specialists in literature on the family novels of Anatoliy Dimarov

  автор: Гросевич Т.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладів ЛІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ

  Розглянуто сутність альтернативного перекладознавчому, культурологічного підходу, покликаного істотно зміцнити позиції неокласицизму відносно неоромантичних тенденцій у поетичному перекладі.

  автор: Цибулько В.О.

  видання: Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. - Вип. II (3), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 04/02/2014  Благодійництво: етичні ознаки та особисті мотиви його здійснення

  Вважаю, що для об’єктивного та повного дослідження благодійництва необхідно з’ясувати сутнісні філософсько-етичні ознаки благодійництва. Людство завжди цікавив такий феномен поведінки, як надання безкорисливої допомоги.

  автор: Станіслав Долгий, магістр права, асистент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Науково-технічний прогрес і майбутнє держави

  Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного виробництва. Разом із тим, сьогодні основу національної економіки становлять сировинні та низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал розвитку України як конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. Результати наукових досліджень і науково-технічних розробок не впливають на зростання валового внутрішнього продукту, наукоємна складова якого не перевищує 1.3 відсотка.

  автор: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету; Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/01/2014  Анализ выбора арт-материалов гандикапными клиентами в процессе психокоррекции на начальном этапе психологической помощи

  В статье автор раскрывает особенности работы с гандикапными клиентами в рамках арт-терапевтического процесса. Автор проводит экспериментальный анализ выбора арт-материалов, которым дает предпочтения клиент в рамках психокоррекционной работы.

  автор: Виктория Назаревич, кандидат психологических наук, профессор Ровенского института Университета «Украина»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Динаміка вираженості особистісних чинників поведінки у конфліктних ситуаціях у молодшому шкільному віці

  У статті викладені результати практичного вивчення проблеми вікових особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Визначені головні складові психологічної характеристики поведінки школярів у конфліктах.

  автор: Світлана Шпак, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/01/2014  Здоров'я людини та охорона навколишнього середовища в контексті стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів

  Особливим аспектом стандартизації є рішення задач забезпечення ресурсо- та енергозбереження, небезпечності технологічних процесів, здоров'я і безпеки операторів, які взаємодіють із продукцією нанотехнології на всіх етапах її виробництва, випробування, дослідження та застосування, а також екологічної безпеки навколишнього середовища.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ); Ніна Кущевська, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасних нанотехнологій та наноматеріалів Університету «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ)

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 05/12/2013  Моделі даних у стандартах дистанційного (електронного) навчання

  У представленій роботі наведено основні відомості щодо внутрішньої структури сучасних систем дистанційного навчання, побудованих із урахуванням вимог міжнародних стандартів у цій сфері. Стаття розрахована на працівників освіти (педагогів, методистів) з метою надати останнім уявлення про основні принципи організації і функціонування таких систем, що дозволить, на наш погляд, більш ефективно розробляти предметні, у тому числі – програмовані, курси дистанційного навчання, свідомо використовуючи закладені в структуру цих систем можливості. Розробники систем дистанційної освіти можуть застосувати відомості щодо розглянутих у цій статті моделей даних під час проектування нових або експлуатації існуючих програмних комплексів підтримки дистанційного навчання.

  автор: Вольневич Олександр Іванович, науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

  видання: Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 34, №2., час видання: 2013

  Докладніше

 • 22/11/2013  Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus

  Изучены особенности роста штаммов Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus с радиоадаптивными свойствами в условиях хронического облучения низкой интенсивности. Показано, что у штаммов исследованных видов грибов увеличение радиальной скорости роста в диапазоне доз облучения от 0 до 250 мГр происходит неравномерно, а с максимумами при определенных дозах облучения. При поглощенной дозе до 2 Гр у исследованных штаммов как с радиоадаптивными свойствами, выделенных из зоны отчуждения, так и у облученных впервые, не выявлено снижения выживаемости по сравнению с контрольными необлученными штаммами. Установлено, что дозы облучения от 0,36 Гр до 2 Гр (при мощности экспозиционной дозы 0,955 мкКл/кг) являются малыми для этих видов микроскопических грибов.

  автор: Тугай Т.И., Тугаи Л.В., Желтоножская М.В., Садовников I.B.

  видання: Мікробіологічний журнал. - 2013. - Т. 75. - № 4., час видання: 2013

  Докладніше

 • 17/11/2013  Системно-універсальна технологія формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні

  У статті розглянуті механізми формування інвестиційної та кредитної стратегії, що складають фінансову стратегію регіонального розвитку корпорації. Розроблено інструментарій конструювання оптимальної інвестиційної стратегії економічного зростання регіональних суб’єктів господарювання.

  автор: Сук П.Л., д.е.н., професор

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА», Випуск 2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 07/11/2013  Моделювання підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів

  У статті розглянуті основні підходи до моделювання педагогічного процесу. Визначені особливості моделювання та розроблена модель підготовки майбутніх учителів технологій до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

  автор: Вихор В.Г.

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 07/11/2013  Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра

  Рассматривается вопрос выбора меры подобия сигналов для расчета оптимального порядка фильтра нижних частот, который предназначен для выделения низкочастотной составляющей стационарного сигнала, представленного набором дискретных зашумленных значений. Описываются эксперименты по генерированию сигналов с различными характеристиками. Выбранная мера позволяет повысить вероятность стохастического расчета оптимального порядка фильтрации стационарных сигналов.

  автор: РОГОЗА В.С., СЕРГЕЕВ-ГОРЧИНСКИЙ А.А.

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 02/11/2013  До питання соціальної компетентності та способів її формування у школярів

  Проблема формування соціальної компетентності, яка забезпечує якісність взаємодії особистості із соціумом, гостро постала в останні десятиріччя ХХ ст. і набуває особливої актуальності на поч. ХХІ ст. у зв’язку зі вступом суспільства в інформаційний, постіндустріальний етап свого розвитку, що призводить до ускладнення різних сфер його функціонування.

  автор: Шахрай В.М., к.п.н., доцент, Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: Актуальні питання сучасної педагогіки, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні

  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки принципів соціально-етичного маркетингу в державному управлінні та в умовах сучасних ринкових відносин.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: Серія: Державне управління, 2013 р., № 2 (42)ISSN 1813-3401. Держава та регіони, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Система маркетингових комунікацій у державному управлінні

  Розглянуто сучасний стан розвитку методів і засобів державного управління маркетинговими комунікаціями, а також рівень наукових досліджень цього явища як фактор успіху діяльності будь-яких організаційних систем.

  автор: Кіслов Денис, к. політ. н., доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ

  видання: ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2013. № 1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання

  У статті розглянуті основні підходи до визначення понять „комунікація” та „комунікації” в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" №3, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління

  В статті розглядаються проблеми воєнно-політичного маркетингу в системах державного управління та міжнародних відносин, його місце та роль на сучасному політичному ринку в країні та в світі в цілому. Аналізуються сучасні методи та засоби воєнно-політичних маркетингових комунікацій на політичній арені сьогодення.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" №6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/10/2013  Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні

  Однією з умов для інтеграції України до Європейського Союзу є створення сучасної, демократичної, соціальної і правової держави, в якій утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком, у тому числі конституційного права на підприємницьку діяльність.

  автор: Ямкова І.М., доцент, Горлівський регіональний інститут Університету «Україна»

  видання: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України, час видання: 2013

  Докладніше

 • 11/10/2013  Публічні обов’язки центральних банків країн-учасників Європейського Союзу

  Роль і значення центральних банків у сучасному світі зумовлюють інтерес до цього інституту фахівців у різних галузях знання. Представники юридичної науки досліджують правові основи організації та діяльності центральних банків з позицій різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного та фінансового.

  автор: Білоглазова Надія Олегівна, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Великий шовковий шлях: сьогодення та майбутнє

  Великі можливості виникають у зв’язку із розгортанням у світі діяльності з реалізації континентального мегапроекту «Нового шовкового шляху» (НШШ). Як добре відомо, середньовічна цивілізація зобов’язана «Великому шовковому шляху» не тільки знаннями про виготовлення шовку, але й розповсюдженням основоположних технологій виробництва паперу, фарфору, скла, книгодрукування. Ще більше значення мав вплив східної філософії на розвиток європейського природознавства.

  автор: Гринкевич О.Й.,професор кафедри міжнародної інформації Університету «Україна», к.філос.н., доцент, с.н.с.

  видання: веб-сайт Всеукраїнської громадської організації «Центр «Євро-Азія» – ІІІ тисячоліття», час видання: 2013

  адреса видання: http://intelevraz.org/product/13

  Докладніше

 • 26/09/2013  Суб’єкт злочину за кримінальним правом Київської Русі

  Проаналізовано особливості суб’єкта злочину за кримінальним правом Київської Русі. Охарактеризовано значення віку для суб’єкта злочину. Визначено особливості відповідальності невільних людей за вчинені протиправні діяння.

  автор: Паньонко І.М., Коваль В.А.

  видання: НАУКОВИЙ ВІСНИК 2, 2013 Львівського державного університету внутрішніх справ, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Поняття адміністративно-правової охорони суб'єктів малого підприємництва

  Розглянуто питання визначення рис і поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва як сукупності адміністративно-правових елементів адміністративно-правової охорони шляхом визначення діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється на основі адміністративно-правових норм.

  автор: Шиленко М.В.

  видання: Форум права. – 2013. – №1., час видання: 2013

  адреса видання: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013- 1/13smvcmp.pdf

  Докладніше

 • 26/09/2013  Природні ресурси як об'єкт адміністративно-правової охорони

  Досліджене поняття адміністративно-правової охорони природних ресурсів як різноманітних природних компонентів та сил природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості використовуються як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства, підвищення якості життя людей, і діяння суб’єктів публічної адміністрації, направлених на їх охорону.

  автор: Шиленко М.В.

  видання: Форум права. – 2013. – №1., час видання: 2013

  адреса видання: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-l/13smvapo.pdf

  Докладніше

 • 28/08/2013  Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості формування

  У статті проаналізовано сутність та використання інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємств.

  автор: Романенко Ольга Олександрівна

  видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/2016/znpnudps_2013_1_19.pdf

  Докладніше

 • 27/08/2013  Доведення та моделювання функціональної повноти системи нормованих еквівалентностних (нееквівалентностних) функцій неперервної логіки

  Вступ. До основних задач вивчення неперервної логіки (НЛ) відносяться задачі встановлення повноти системи функцій [1], яка по постановці та методам розв’язування є специфічною для НЛ.

  автор: Красиленко В.Г., Вінницький соціально-економічний інститут університету "Україна", Яцковський В.І., ВДАУ, Яцковська Р.О., ВДАУ

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 23/08/2013  Актуальність зміни системи оподаткування в Україні

  Згідно доповіді Міжнародного банку і Pricewaterhouse Coopers з досліджень 175 податкових систем світу, головна проблема податкових законів – їх важкість та заплутаність. В числі 20 найгірших країн: Болівія, Алжир, Україна та Білорусія. В 20 кращих входять ОАЕ, Ірландія, Швейцарія, Нова Зеландія, Данія та Норвегія. Бідні країни мають найбільш заплутану систему та високі відсоткові ставки, тому 80% їх підприємств працює неофіційно та не сплачує податків. У 2004 – 2006 роках 33 країни зменшили податкові відсотки, 7 – скоротили кількість податків.

  автор: Викладач економічних дисциплін Панчук М.А., Новокаховський гуманітарний інститут Уныверситету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Economics/34723.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Что важнее в интернет маркетинге?

  Сегодня любому маркетологу, независимо от того, чем занимается его компания, необходимо использовать Интернет в своей работе. И если работа с традиционными рекламными носителями в офлайне не вызывает трудностей, то работа в Интернете для многих является новинкой или не совсем понятна.

  автор: Журба В.В., Новокаховський гуманітарний інститут Уныверситету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Economics/33499.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Мінімізація кредитного ризику в процесі здійснення активних операцій банку

  В процесі розвитку фінансово-кредитного середовища головне завдання банківської діяльності полягає в пошуку дієвих шляхів мінімізації ризиків та отриманні достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Ризик притаманний усьому ринковому середовищу, і банківській сфері, зокрема, як головній ланці фінансового механізму.

  автор: Бєлохонов В.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Economics/33310.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Необхідність обліку біологічних активів

  У статті наведені основні форми ведення бухгалтерського обліку біологічних активів на підприємствах, зайнятих сільськогосподарською діяльністю. Висвітлені проблеми, які виникають під час обліку. Визначена актуальність і необхідність ведення обліку біологічних активів. Розкриті шляхи його вдосконалення.

  автор: Павленко Т.П., Кучерява Є.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33402.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Особливості формування валових витрат при експлуатації орендованих автотранспортних засобів

  На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральне місце, тому що дані наведені у фінансовій звітності бухгалтерською службою свідчить про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Така інформація аналізується з метою прийняття оперативних та стратегічних рішень, а тому неякісна бухгалтерська інформація може призвести до невірних висновків та прийняття рішень. Одним з актуальних та хвилюючих питань серед бухгалтерів є формування валових витрат при експлуатації орендованих авто-транспортних засобів та правильне оформлення придбання та списання використаних під час ремонту автотранспорту запасних частин.

  автор: Остапенко О.Л., студентка Університету «Україна», Новокаховський гуманітарний інститут

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33401.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в Україні

  У статті наведені основні шляхи вдосконалення фінансової звітності на підприємствах. Висвітлені проблеми, які виникають під час складання звітності. Визначена актуальність і необхідність вдосконалення фінансової звітності.

  автор: Єлькіна О.А., Перкіна І.В., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33400.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Специфіка оплати праці педагогів закладів оздоровлення

  Як оплачується робота педагогічних працівників, які працюють в закладах оздоровлення, навчаючи дітей, що потребують особливої уваги зі сторони держави? Посадовий оклад (ставка) медпрацівників у закладах оздоровлення встановлюється у розмірах і на умовах передбачених для медпрацівників у закладах освіти згідно п. 16 Інструкції № 102 «Про оплату праці педагогів у закладах освіти» (далі Інструкція). Ставка встановлюється на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації при тарифікації по результатам атестації та із урахуванням підвищень, фактичного об’єму роботи, доплат і надбавок. Об’єм їх учбового навантаження визначається два рази в рік до початку першого та другого півріч ( п. 63 Інструкції).

  автор: Зіненко С.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/33676.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Урегулирование сомнительной дебиторской задолженности по операциям, связанным с предоставлением услуг юридическим лицам, а также физическим лицам, признанным умершими

  К сожалению, в списке терминов, приведенном в Законе о налогообложении прибыли, отсутствует термин «сомнительная дебиторская задолженность». Поэтому обратимся к терминам, определенным П(С)БУ 10. Согласно нормам этого стандарта сомнительный долг – это текущая дебиторская задолженность, по которой существует неуверенность в ее погашении должником. Текущая дебиторская задолженность – это сумма дебиторской задолженности, которая возникает в ходе нормального операционного цикла или будет погашена в течении двенадцати месяцев с даты баланса.

  автор: Зиненко С.О., Новокаховский гуманитарный институт Университета "Украина"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Economics/38673.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Жанрообразующий принцип драматургии русского постмодернизма и традиции драмы А. Блока

  Цитата в постмодернизме это «главным образом заимствование функционально-стилистического кода, репрезентирующего стоящий за ним образ мышления, традицию, жанровые связи» [19, с.164], используя которые, постмодернизм разрушает структуру, традиционную модель литературного произведения. Результатом подобной деконструкции в литературе конца ХХ века, прежде всего, явилось ее жанровое обновление, коснувшееся как прозы, так и драматургии русского постмодернизма, одной из составляющих которой становится поэзия. И. Скоропанова отмечает присутствие поэтического элемента в драмах «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили» В. Коркия, во второй части «Дисморфомании» В. Сорокина, где белый стих смешивается с прозой, в «Мужской зоне» Л. Петрушевской, объясняя данный феномен разносторонней одаренностью писателей-постмодернистов, среди которых «нет чистых драматургов» [25, с. 389-390].

  автор: Самсонова М.А., к.ф.н. Днепропетровский филиал Университета "Украина"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Philologia/30829.doc.htm

  Докладніше

 • 15/08/2013  Консервативна державницька концепція В. Кучабського

  Стаття присвячена одному з яскравих представників консервативної школи в українській історико-політичній науці - Василю Кучабському, який посідає почесне місце поряд із такими дослідниками як В. Липинський та С. Томашівський. В статті розглянуто політичні погляди В.Кучабського на майбутню форму української держави як «мілітарної монархії». Досліджено місце і провідну роль еліти та військової аристократії у державному творенні, концепцію "позитивного мілітаризму", а також ідею визначення Західної України (Галичини) як місця, звідки можна зорганізувати решту України на визвольну боротьбу - «український П’ємонт».

  автор: Михайло Давиденко, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/08/2013  Електоральний процес як феномен демократичного розвитку

  Винахід та використання у світовій суспільно-політичній практиці демократичних процедур формування органів політичної влади є одним із засадничих політико-технологічних винаходів, який дозволяє залучити до управління суспільством значно більшу кількість людей, ніж при так званому «елітарному» правлінні, коли владу здійснюють царі, королі, аристократи, олігархи чи тирани [3; 4].

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/08/2013  Візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі

  Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу, в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обгрунтовується необхідність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобальних міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від глобалізаційних процесів у столиці.

  автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, профессор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації

  У статті розглянуті деякі актуальні напрямки державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.

  автор: Євген Отдєлєнцев,аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

  Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх із ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

  автор: Юлія Яким’юк, кандидат наук із соціальних комунікацій,доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки і управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

  Особливістю нашого сьогодення стали найзначніші і неочікувані для людства зміни, що відбулися з навколишнім середовищем у глобальних вимірах. Після тривалого протягом багатьох століть і в цілому безконфліктного співіснування людства з природою почала відбуватись конфронтація сучасної цивілізації з довкіллям. Нині спостерігається суперечність між зростаючими потребами світового співтовариства і неможливістю біосфери забезпечити ці потреби. Отже, щоб не загинути разом із природою, треба шукати шляхи спільної еволюції (коеволюції), прагнучи до динамічної екологічної рівноваги, за якої антропогенне навантаження на природу не повинне переважати процеси самоочищення навколишнього середовища. Насамперед це забруднення біосфери ксенобіотиками (чужими для природи речовинами), продуктами «брудних» виробництв (хімічних, нафтохімічних, коксохімічних, металургійних) тощо.

  автор: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ); Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ)

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Електоральна культура і електоральний політичний маркетинг

  У сучасній науковій літературі використовуються різні словосполучення для розкриття феномена «електоральна культура». Одні автори використовують термін «культура політичних виборів», інші дослідники вживають словосполуку «культура виборів», треті – поняття «культура виборчого процесу» та ін. Зрозуміло, що за кожною версією поняття «електоральна культура» стоїть змістовно відмінне розуміння сутності політичних процесів, пов’язаних зі вказаним феноменом.

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  КНР: зміна поколінь лідерів, правонаступність політики

  Наприкінці 2012 р. відбувся 18 з’їзд Комуністичної партії Китаю, що є правлячою в цій глобальній державі світу, який обрав нове керівництво КПК (окрім КПК у Китаї беруть участь в управлінні державою ще 8 політичних партій).Генеральним секретарем ЦК КПК обраний доктор юридичних наук, професор Сі Цзіньпін, який змінив на цій посаді Ху Цзіньтао. Нам приємно відзначити, що колишній Генеральний секретар ЦК КПК, голова КНР (президент) Ху Цзіньтао свого часу відвідав Україну. Був в Україні і новообраний керівник КПК і китайської держави проф. Сі Цзіньпін, а разом із ним і троє з членів нового Постійного комітету Політбюро ЦК КПУ.

  автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу

  Виняткова складність проблеми сучасного тероризму, різноманітність форм його прояву викликають труднощі в його класифікації. Неопрацьованість типологічних питань – так само, як і відсутність загальноприйнятого визначення тероризму – перешкоджає адекватному розумінню природи і причин даного явища, не дозволяє достатньо глибоко визначити коло відносин, що пов’язані з цим феноменом.

  автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», викладач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Основні політичні партії молодої демократичної держави

  Україна є молодою державою, громадяни якої переборюють чисельні труднощі у становленні громадянського суспільства. Для того, щоб розбудувати молоду демократичну державу, суспільству має бути запропонована сукупність ідей, які не викликають принципових заперечень у середовищі, вони мають бути не прив'язані до поточної ситуації та конкретних політиків, прості та зрозумілі пересічним громадянам [1].

  автор: Валентин Галунько, доктор юридичних наук, доцент,директор Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»; Василь Базів, кандидат політичних наук,в.о. професора кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Політичні інститути і форми правління: проблеми організації і функціонування

  Більшість дослідників політичної сфери суспільства, зокрема, політичних інститутів сходяться на думці, що поняття «політичні інститути» є ширшим за поняття «політичні організації» [1; 8; 9; 11].У цьому зв’язку варто відзначити, що аналіз політичних інститутів суспільства лише з точки зору розгляду їх як певних «правил гри» є неповноцінним, оскільки саме завдяки існуванню політичних організацій і стає можливим функціонування політичних інститутів, які, дійсно, підкорені певним «правилам політичної гри».

  автор: Ольга Охотникова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами

  Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна буди розумною та продуманою. Соціальні мережі – twitter та facebook – зараз отримали назву «цифрова дипломатія». Хілларі Клінтон одного разу охарактеризувала «цифрову дипломатію» як «розумну силу», підкреслюючи тим самим її відмінність від традиційних дипломатичних термінів «жорстка сила» (тобто військова) і «м'яка сила» (тобто пропагандистсько-гуманітарна). Також новий інструментарій називають мистецтвом держуправління в XXI столітті. В експертних колах і ЗМІ зустрічаються й інші визначення: «твіттер-дипломатія», «електронна дипломатія», «онлайн-дипломатія».

  автор: Катерина Покровська (Цвєткова), аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання

  Опитування суспільної думки, що проводяться з різних питань соціально-політичного, економічного, культурного та ін. життя, покликані слугувати надійним індикатором ставлення суспільства до тієї чи іншої проблеми. Результати опитувань часто слугують підставою для важливих рішень, що приймають як фахівці у відповідній сфері, так і пересічні громадяни. Іноді для прийняття таких рішень немає інших більш-менш надійних індикаторів, тому роль опитувань у цих випадках зростає. Відповідно зростає й відповідальність організаторів опитування за точність отриманих ними результатів.

  автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Статусно-рольові особливості владних комунікацій

  В умовах активного розвитку суспільно-політичного та економічного життя українського суспільства, зумовленого трансформацією владних відносин та пошуком нових духовних і суспільних орієнтирів, по-новому переосмислюється проблема влади та способи її реалізації. В означеному контексті заслуговує особливої уваги владна комунікація як один із визначальних чинників реалізації владних відносин.

  автор: Світлана Загурська, старший викладач Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Теоретичні основи формування моделі «Владної збалансованості»

  Дослідження політичних та соціальних процесів в Україні, які спрямовані на подальшу демократизацію влади, вибір ефективних форм правління, оптимізацію процесів, пов’язаних із прийняттям важливих рішень з активним залученням широких верств населення, що забезпечують докорінні зрушення в економічній, соціально-політичній та духовних сферах, об’єктивно вимагає врахування усієї сукупності явищ, пов’язаних із цими змінами.

  автор: Антон Лісничий, молодший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, здобувач Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/07/2013  GRID-системи

  У минулі часи Україна зробила значний внесок у розвиток обчислювальної техніки та інформатики. Ще в 1911 році відомий український учений Олександр Щукарьов створив «Машину логічного мислення». Перша в континентальній Європі електронна машина МЕСМ також була створена в Києві академіком Сергієм Лебєдєвим. Основи науки інформатики були розроблені в Інституті кібернетики академіком Віктором Глушковим.

  автор: С. Забара, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Розробка програми для навчання основам програмування в середній школі

  Уроки з інформатики в школі і вузі: яку мову програмування обрати? Наскільки глибоко її вивчати і чи потрібно взагалі у школі вивчати мови програмування? Є думка, що учнів треба знайомити з різними мовами і різними стилями програмування. Думки про те, яку мову краще викладати в школі, різняться: від того, що програмування вивчати не потрібно, а слід просто піднімати комп’ютерну грамотність та освоювати офісні програми, до того, що потрібно вивчати операційні системи і кілька мов програмування різних рівнів абстракції і з різними парадигмами.

  автор: Чумаченко О.В.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Аналіз концентраційних залежностей фізичних властивостей водних розчинів солей мангану і феруму

  Водні розчини є основним середовищем, в якому відбуваються процеси неживої і живої природи. Гідросфера знаходиться у стані безперервного руху, розвитку й оновлення. У процесах гідротермальної діяльності разом з водою переміщуються величезні кількості солей численних мінеральних речовин, органіки і газів. Манган і ферум як компоненти водних систем активно рухаються з іншими елементами по різноманітних геохімічних і біогеохімічних циклах.

  автор: Ревіна Я.О., Строєва М.Й.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Альтернативні джерела енергії як шлях переходу до сталого розвитку людства

  При сучасній потребі людства в енергетиці питання енергетичної безпеки є дуже важливим при переході до сталого розвитку. Кількість енергії, що виробляється, визначає не тільки рівень якості життя людини через задоволення її потреб, а й темпи та можливості еволюціонування, зміни та переходи людської цивілізації на різні моделі та принципи існування.

  автор: Шипілов Д.О.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Використання мови програмування FORTRAN для паралельних обчислень

  Фортран (Fortran) – перша реалізована мова програмування високого рівня. Створений у період з 1954 по 1957 рік гуртом програмістів під керівництвом Джона Бекуса (John Backus) у корпорації IBM. Назва Fortran є абревіатурою від FORmula TRANslator, тобто перекладач формул.Фортран широко використовується в першу чергу для наукових та інженерних обчислень.

  автор: Сіциліцин Ю.О.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Тваринний світ Запорізької області в Червоній книзі України

  Одним із заходів збереження біорізноманіття тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення [1]. До третього видання Червоної книги України включено 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів, при цьому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів, стороною яких стала Україна протягом останніх 10-15 років [2; 3].

  автор: Сурядна Н.М.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Розробка сайту конструкторського бюро

  На сьогоднішній момент український ринок фармацевтичного, хімічного та харчового обладнання дуже малий. Для будь-якого підприємця основним питанням завжди буде залишатися збільшення принесеного його бізнесом прибутку. Будь-який бізнес має обмежену кількість ресурсів. Відповідно основна задача – це вкласти кошти так, щоб вони почали приносити максимально можливий прибуток. Споживач продукції або послуг компанії – це головне джерело її доходу. Відповідно значну кількість ресурсів компанія повинна вкласти в пошук і залучення клієнтів

  автор: Волков О.Ю.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 10/06/2013  Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації

  У статті розглянуто основні проблеми української економіки. зокрема птахівничої галузі. Проаналізована юридична база щодо євроінтеграції. Запропоновано напрями спільної аграрної політики, завдяки яким відбудеться підвищення рівня сільськогосподарського виробництва.

  автор: Завірюха А.В., пошукач, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Журнал «Ефективна економіка» № 6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/06/2013  Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці

  В статті зосереджено увагу на важливості праці вчителя так щоб не нав'язуючи їм нових обов'язків, створити сприятливі умови для розвитку, що відповідатиме їх професійній якості та соціальним вимогам сьогодення до виконання ними професійних обов'язків. В статті, також, розглянуто соціальну диференціацію в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, увагу зосереджено на визначенні системи чинників впливу на працю.

  автор: Семикіна М.В., д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету; Жеребченко Т. І., старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін, Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" №6 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 02/05/2013  Жанр роману виховання в українській літературі

  У статті дано визначення поняттю «роман виховання», перелічено риси жанру, стисло простежено його еволюцію в українській літературі.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Філологічні трактати.– Том5, №2 ‘2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/04/2013  Основні напрями впливу комплексу маркетингових комунікацій на ефективність діяльності підприємств сфери послуг

  У статті запропонована методика оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій і його складових, яка дозволить виявити залежність між прибутком підприємств сфери послуг і витратами на комплекс маркетингових комунікацій.

  автор: Романенко О.О.

  видання: ВІСНИК КНУТД 2013 №5, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/04/2013  Теоретичні засади маркетингових комунікацій в контексті формування їх комплексу

  У статті проаналізовано сутність маркетингових комунікацій та особливості формування комплексу маркетингових комунікацій.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА» Випуск 1, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/04/2013  Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука

  У статті аналізується специфіка репрезентованого у творах В. Шевчука типу священнослужителя – мандрівника, шукача істини, представника барокового характеру. З’ясовуються особливості образів духовенства, окреслюються притаманні їм спільні риси; розкривається структурна й змістова сперцифіка творів.

  автор: Приліпко І.Л.

  видання: Наукові праці. Літературознавство. Випуск 210. Том 222, час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/04/2013  Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку людини

  Реформування системи освіти, її концептуальних, структурних та організаційних основ у контексті суспільно-економічних перетворень, які відбуваються в Україні, не мислиться без виховання і розвитку творчої особистості, яка здатна спрямувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку, на підґрунті засвоєння загальнолюдських цінностей. У зв’язку з цим набуває значущості пошук ціннісних механізмів розвитку підростаючого покоління, формування цілеспрямованого поціновування життя як найдорожчого скарбу, уміння визначати життєві перспективи, набувати віри у власні сили.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Psihologia/5_trofimenko%20n.je..doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Економічна доцільність комуністичної ідеї

  У статті мова йде про зародження, формування, відображення у діях, свідомості людей і стародавніх книгах соціальної справедливості. Особлива увага приділяється процесу її перетворення в комуністичну ідею під впливом розвитку продуктивних сил суспільства та подальшому її впливу на економічне зростання країни, темпи якого залежить від дохідної частини бюджету, на формування якої значною мірою впливає збагачення окремих осіб.

  автор: Шепель П.О., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17790.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи: ефективність застосування

  Надіслані на конференцію тези є презентацією ефективності застосування запропонованого нами системно-інформаційного підходу у дослідженні правової системи.

  автор: Мірошниченко М.І., Університет "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Pravo/1_miroshnichenko%20m.i..doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Сучасні аспекти сутності категорій "інновація" та "нововведення"

  Не зважаючи на те, що з моменту введення в науковий обіг поняття «інновація» минуло досить багато часу, до теперішнього моменту не існує загальноприйнятої думки з цього приводу. Залишається типовим ототожнення понять «інновація», «новація», «нововведення». Онишко С.В. у своїй праці пояснює таку ситуацію через існування тісного зв’язку між цими поняттями, який простежується вже в тлумачних словниках [1, с. 56-57]. На перший погляд, можна зробити висновок, що ці поняття є синонімами. На нашу думку, подібне розкриття поняття інновація зумовлене складністю та багатогранністю цього явища, повне уявлення про яке можливе після глибинного дослідження змісту інновації та нововведення на різних рівнях.

  автор: Гапчич А.М., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17947.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Аналіз структури психологічної готовності студентів до самостійної роботи в науковій літературі

  Дослідження психологічної готовності до діяльності започатковані у 60-ті роки минулого століття. Психологічна готовність більшістю вчених розглядається як необхідна передумова ефективної діяльності людини, яка водночас є і її результатом. Зміст та структура психологічної готовності визначаються вимогами діяльності (її видів) до психічних процесів, стану, досвіду та властивостями конкретної особистості.

  автор: Панченко Т.Л. Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Psihologia/20557.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Багатопорогові компоратори з синхронно керованим регулюванням порогів

  Відомий двопороговий компаратор (патент України №73663), який реалізований на основі двох зустрічно включених відзеркалювачів струмів (ВС). Такі компаратори успішно використовуються для порівняння оптичних сигналів у діапазоні 1 – 104 мкВт. На основі віддзеркалювачів струму та компараторів успішно реалізовані моделі нейронів [1, 2], схеми операцій еквівалентності, нееквівалентності, нейронечіткої логіки [3], широтно імпульсні та фазоімпульсні модулятори [4], багатоканальні аналогочасові фотоперетворювачі [5], які мають низку суттєвих переваг: простоту, розширений діапазон вхідних фотострумів тощо.

  автор: к.т.н. Красиленко В.Г., к.т.н. Лазарєв О.О., к.т.н. Нікольський О.І., Лободзінська Р.Ф., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Tecnic/21449.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Категорія інформативності у текстах службових документів

  Поняття «інформація», її види та особливості передавання комунікатором і сприймання реціпієнтом є предметом дослідження багатьох наук. У лінгвістиці тексту інформація ототожнюється із номінацією, смислом, змістом. У науковій літературі інформативність розглядається як категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їхнє осмислення, передавання та кодування читачем.

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/21104.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку в підлітковому віці

  Актуальність проблеми самоставлення в підлітковому віці виявляється в тому, що саме в цей період відбувається становлення самосвідомості особистості (Д.І. Фельдштейн, Л.І. Божович, І.І. Чеснокова й ін.), яке супроводжується низкою психосоціальних протиріч: із одного боку, підліток сприймає себе як особистість виняткову, ставить себе вище інших людей, з іншого – сумнівається в собі, але намагається не допускати у свідомість ці сумніви (Т.В. Рябова).

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Psihologia/22368.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Фінансовий механізм розвитку інноваційної діяльності: теоретичний аспект

  У науковій та навчальній літературі є достатньо визначень сутності фінансового механізму, але відсутнє виділення окремо фінансового механізму інноваційної діяльності. Так, Василик О.Д. визначає фінансовий механізм як сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів і населення [1, с.11]. Ковалюк О.М. розглядає фінансовий механізм як складову єдиної фінансової системи, що охоплює сферу фінансів (об’єкт фінансової системи), сукупність фінансових органів (суб’єкт фінансової системи), фінансовий механізм (засіб взаємодії суб’єкта і об’єкта фінансової системи) [2, с.74]. На нашу думку, таке визначення є нетрадиційним, але не до кінця логічним, адже фінансовий механізм створюється саме суб’єктами фінансової системи.

  автор: Гапчич А.М., Полтавський інститут економіки і права

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/19159.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Особливості формування ціннісного ставлення до себе на ранніх етапах онтогенезу

  Ціннісне ставлення до себе виступає як системне утворення особистості, як продукт індивідуального розвитку людини. Його формування відбувається разом із формуванням її психічного відображення, і тому його вивчення на ранніх етапах онтогенезу становить особливий інтерес як для психологічної науки, так і для педагогічної практики.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Psihologia/18127.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Саморегуляція поведінки особистості як один із компонентів самосвідомості

  Заключною ланкою цілісного процесу самосвідомості є саморегуляція особистістю складних психічних актів, власної поведінки. Під саморегуляцією у структурі самосвідомості у вузькому смислі мається на увазі така форма саморегуляції поведінки, яка передбачає момент включеності в неї результатів самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення до себе, причому ця включеність актуалізована на всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи від мотивуючих компонентів і закінчуючи власною оцінкою досягнутого ефекту поведінки.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Psihologia/22245.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Теоретичні аспекти вивчення тексту у навчальному курсі «Документна лінгвістика»

  ХХ – початок ХХІ століття позначилися активним розвитком наук. Розвиток мовознавства – подібно до математики, фізики, хімії, біології – супроводжувався його диференціацією на низку окремих, але взаємопов’язаних наук. Дослідження у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві проводилися у плані вивчення лінгвістичних одиниць. Текст, що містить сукупність речень, не одразу став об’єктом вивчення цієї наукової галузі, хоч і традиційно текстами займались риторика, текстологія, стилістика. За влучними висловом М.Р. Майенової, «ще нещодавно вважалося, що мовознавство закінчує свої дослідження там, де закінчується речення, та цілком і повністю вичерпується межами граматики»

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Philologia/20795.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Зміст і структура навчального курсу „Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності” (Документної лінгвістики)

  Навчальна дисципліна «Документна лінгвістика» вперше викладалася у 70-х рр. ХХ ст. у Московському державному історико-архівному інституті для підготовки майбутніх документознавців. У центрі її уваги – мовне оформлення та особливості машинної обробки інформації адміністративних, наукових, виробничо-технічних, економіко-статистичних документів [1]. Науково-технічний прогрес, розвиток та інтеграція наукових знань у мовознавстві, документознавстві, зокрема потреба в удосконаленні організації змісту документа, уніфікації його інформаційної частини зумовили подальшу еволюцію змісту і структури документної лінгвістики.

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Philologia/19718.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914р.)

  У статті досліджуються зміни, які відбулися на території Волинської губернії, зокрема в її західних повітах, у процесі переростання цієї території спочатку у прифронтову зону, а згодом у місце безпосередніх бойових дій. Аналізуються збройні сутички, які відбулися у 1914 р. на території Волині між російською армією та її противниками. Визначаються особливості перебігу військових подій на західноволинських теренах.

  автор: Дем’янюк Олександр Йосипович, кандидат історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та суспільних відносин, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 11/04/2013  Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації

  Державна політика у сфері мови є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави, оскільки через неї створюються умови для реалізації природних прав людини і громадянина.

  автор: Лопушанська О.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: Адвокат №4(151) 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 08/04/2013  Інформаційно-комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю

  У статті аналізуються інформаційно-комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон-клієнтських відносин.

  автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Імідж як політична реклама

  Вивчаючи проблеми політичної реклами, політичний лідер та його команда неминуче стикаються з образом ідеального та реального діяча, який сформувався в суспільній свідомості виборців. Такий образ отримав назву імідж (від англ. image – образ, подоба), що у свою чергу дало ім'я науці іміджології.

  автор: Худавердян Е., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна", ІІІ курс, група П-ІІІ (д), спеціальність "Правознавство". Науковий керівник: Ігнатьєв В.А., канд. філос. наук, в. о. доцента

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Інтеграційний досвід України (ретроспективний аспект)

  Україна, як і будь-яка інша держава, не може успішно розвиватися, ігноруючи геополітичний контекст і тенденції розвитку світової цивілізації, спираючись на розуміння лише власних інтересів. У духовній, культурній, науковій, економічній, політичній сферах життя народів відбуваються міжнародні інтеграційні процеси. Однак, якщо наслідки від помилок в економічній інтеграції можуть бути тимчасовими, то недоліки політичної інтеграції інколи стають незворотними і, навіть загрожувати суверенітету, цілісності держави.

  автор: Гончаров А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", І курс, група ЗМК-11, спеціальність "Маркетинг" Науковий керівник: Бойко Т.І., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Історія Червоного Хреста

  Історія Червоного Хреста сягає своїм корінням у XVII століття. Під час російсько-турецької війни мирне населення надавало допомогу пораненим і хворим. Широке розповсюдження отримала добровільна допомога у час Вітчизняної війни 1812 р., на зібрані кошти на користь поранених була надана матеріальна допомога сотням інвалідам. Подальший розвиток цей рух отримав у період кримської війни 1853-1856 рр.

  автор: Сучіліна М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Позднікіна Н.О., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Мережеві комунікації як фактор формування політичної культури молоді

  Формування й розвиток політичної культури здійснюється через засвоєння й підтримку людьми її норм, зразків і стандартів поведінки, традицій. Засвоєння людиною вимог статусної і рольової поведінки, культурних цінностей і орієнтирів, що сприяє формуванню у неї якостей, що дозволяють адаптуватися в цій політичній системі й виконувати там певні функції, називається політичною соціалізацією.

  автор: Мунтян М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VI курс, група С-6, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Шевчук О.С., канд. пед. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку

  У наш час актуальним постає вивчення молодої сім'ї, адже від того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на початкових етапах спільного життя, залежатимуть подальші сімейні стосунки, що має вплив на розвиток суспільства в цілому. На спільному життєвому шляху молодій сім'ї доводиться зіштовхуватися з багатьма проблемами і труднощами, що заважатимуть її адаптації.

  автор: Аврамішина В., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Позднікіна Н.О., канд.філос.наук., доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  ПАР – країна з тріумфом керівництва

  Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку ПАР в умовах глобалізації, особливості її внутрішньої та зовнішньої політики.

  автор: Олійник Наталія, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінасові джерела для проведення наукових досліджень

  Cучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових джерел для проведення наукових досліджень, підвищення їхнього рівня та конкурентоспроможності інтелектуального капіталу неможливі без підготовки і виконання вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів.

  автор: Сущенко А., аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політичний ринок у системі соціальних комунікацій

  Мета дослідження полягає у визначенні ролі явища політичного ринку в системі соціальних комунікацій. Актуальність цієї теми пов`язана із необхідністю встановлення значення політичного маркетингу і політичного протистояння суб`єктів виборчого процесу напередодні парламентських перегонів.

  автор: Бєльська К., Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 1-й курс магістратури, спеціальність "Зв`язки з громадськістю". Науковий керівник: д-р.пед.наук, професор Бебик В.М.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політико-правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV-XVIII ст.

  У статті розглянуто еволюцію ідеї толерантності в нормативних актах держав Західної Європи і Північної Америки. Проведено теоретичний аналіз і виділено основні характеристики державних документів ІV-XVIII ст., які вплинули на розвиток терпимості у світі. Визначені роль та умови підписання і проголошення представниками державної влади актів про толерантне ставлення до певної категорії населення.

  автор: Савич Інна, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політико-правові аспекти прогресивного суспільства в концепції Вольтера

  Політичний та духовний стан українського суспільства вимагає повноцінного засвоєння таких принципів співжиття, як свобода, рівність, правова культура. Пройшло кілька століть з часу Просвітництва, а прогрес, розвиток людського співтовариства й надалі асоціюється з усвідомленням та раціональним сприйняттям цих понять як населенням, так і лідерами держави.

  автор: Корольчук К., Університет "Україна", ІІ курс, група БО-21. Науковий керівник: Бойко Т.І., канд. філос. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки

  Рамкові програми – основний фінансовий інструмент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. Реалізуються з 1984 р. п’ятирічними циклами. Джерело фінансування – бюджет Європейського Союзу; формат – у рамках бюджетного циклу ЄС (до теперішнього часу 5 років, з 2007 – 7 років). Європейська комісія (ЄК) розробляє проект РП, висуває на розгляд Європарламенту (ЄП) та Європейської Ради. Рішення ухвалюють ЄП та Європейська Рада за участю ЄК. Національні квоти – відсутні.

  автор: Сущенко А., Університет "Україна", аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Науковий керівник: Малишев В.В., д-р. техн. наук, професор

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Розвиток науково-технічного прогресу – запорука майбутнього держави

  У статті обговорюються питання ефективності прогнозування науково-технічного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні.

  автор: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету "Україна" Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету "Україна"

  видання: Науковий журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", №4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Соціальні мережі як новий засіб політичних комунікацій

  Останнім часом Інтернет-технології отримали настільки велику популярність, що в західній політології їх характеризують як засоби загальної демократизації суспільства. Політичні комунікації, засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, називають новими «технологіями свободи, які забезпечать можливість реалізації на практиці принципів свободи слова в такій мірі, в якій їх ще ніколи не знало людство».

  автор: Данько-Сліпцова А., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна". Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. пол. наук, професор

  видання: Журнал "«Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Соціальний час як культурно-історичний феномен

  Уявлення про час та його значення неодноразово змінювалися в історії культури. Античний філософ Платон запропонував два терміни для його значення: «еон» (грець.) – вічність, століття, божественний час; «хронос» (грець.) - земний час, що має тривалість і міру. З давньогрецької, староіндійської та китайської міфології нам відомі божества, що втілюють образ часу. У християнських теологічних вченнях єдність минуло, теперішнього и майбутнього подано до ідеї Трійці.

  автор: Обуховська Л., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія". Науковий керівник: Михайлик А.Г., кандидат педагогічних наук, професор

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Спосіб життя як об'єкт соціологічного вивчення

  Спосіб життя людей є предметом соціально-філософського, соціологічного й історичного аналізу вже давно. Існує безліч визначень способу життя людей. Також можна погодитися з запропонованим А.Бутенко визначенням поняття: спосіб життя соціального суб'єкта – це спосіб його життєдіяльності, на який впливає, перш за все, спосіб виробництва, рівень життя, природно-географічні й суспільно-історичні умови, а також ціннісними установками особистості.

  автор: Подмарькова Г., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Суспільно-політична діяльність фахівців і громадських об’єднань задля гуманізації політики щодо невиліковно (тяжко) хворих в Україні

  Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворювання, може надаватися паліативна та хоспісна допомога (далі - ПХД).

  автор: Вольф О., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. політ. наук, професор.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Світоглядні цінності молоді в координатах постмодерністськго світу

  Процеси, що супроводжують розвиток сучасного українського суспільства в координатах так званого постмодерністського світобачення являють собою колаж, на перший погляд, мало сумісних концепцій і напрямів.

  автор: Кочура Н.М., канд. філос. наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Теоретичні підходи до вивчення людей похилого віку

  Одна з тенденцій, спостережуваних в останні десятиріччя в розвинутих країнах світу, - зростання абсолютного числа і відносної частки населення літніх людей. Відбувається неухильний, досить швидкий процес зменшення в загальній чисельності населення частки дітей і молоді і збільшення частки немолодих.

  автор: Бурлака Т., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VI курс, група 61-11, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філос.наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Вплив природи на особливості культури півдня України

  Життя кожної людини проходить у двох вимірах: у природному та у культурному. Природа й культура нерозривні. Вони зв’язані генетично, бо людина – найвищий витвір природи, а культура – найвищий витвір людини. Природа годує, поїть і одягає людину, вона ж стимулює її духовну творчість. Одночасно сама природа одухотворяється людиною, і культура виступає своєрідним посередником між ними.

  автор: Смоляна В., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Михайлик А.Г., канд. пед. наук, професор.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/04/2013  Контроль развития координационных способностей человека (обзор зарубежных технологий тестирования)

  В статье рассмотрены метрологические основы контроля развития координационных способностей детей, молодежи и юных спортсменов, которые используются за рубежом. Приведены некоторые нормативы оценки предложенных тестов для различного контингента детей и спортсменов разных видов спорта. Предложено использовать данные тесты в отечественном физическом воспитании и спорте.

  автор: Сергиенко Л.П., Лышевская В.М., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина», Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 05/04/2013  Розвиток анаеробних здібностей людини: технології тестового контролю (огляд закордонних публікацій)

  Описані технології визначення розвитку різних видів анаеробних здібностей: здібності до швидкісної алактатної і лактатної витривалості, здібностей до анаеробної алактатної і лактатної потужності. Наведені нормативи оцінки розвитку анаеробних здібностей різних груп населення, визначені за окремими тестами.

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна», Херсонський державний аграрний університет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №3, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 02/04/2013  Безпекові імперативи в контексті сучасних соціально-політичних проблем України

  Насамперд хочу відзначити, що в цьому короткому виступі я не збираюсь правити щось на зразок нобелевських лекцій. Хочу лише зупинитись у тезовій формі на низці проблем безпеки сучасної України, що вважаються мені пріоритетними. Таким чином, аналіз і синтез у скороченому вигляді надалі ми подаватимемо терміном ознаки.

  автор: Хижняк І.А. д.і.н., д.п.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Характеристика сучасних засобів масової інформації

  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа — преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.

  автор: Келембет К., ІІ курс, група МІ-21, спеціальність "Міжнародна інформація"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  До питання визначення поняття "медіа-тероризм"

  Сьогодні термін «тероризм» застосовується для позначення багатьох видів насильницьких дій, спрямованих на досягнення економічних, соціальних, релігійних, політичних та інших цілей. Визначення тероризму варіюються від найбільш загальних до розширених, метою яких є максимальна конкретизація поняття.

  автор: Єрохіна Т., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", №4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Електронний уряд: еволюція ідеї, сутність поняття, структура

  Нові інформаційні технології роблять весь більший вплив на суспільний розвиток. Зростає кількість людей, які мають можливість використовувати блага інформаційно комунікаційних технологій. У діяльності державних органів велику роль відіграє прозорість держави для суспільства.

  автор: Скуртул О., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна" VІ курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Гендерні аспекти політичного лідерства

  Сьогодні жінки лідирують не тільки за чисельністю населення, а й домінують як працівники. Вони превалюють у таких життєво важливих сферах, як охорона здоров'я, освіта, соціальна робота, гуманітарні науки, культура, догляд за дітьми, сфера послуг та інформація.

  автор: Загурська С., Білоцерківський інститут економіки та управління, здобувач

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя

  У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний валютний фонд) в розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам.

  автор: Олександр Вольф, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна",голова правління Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 01/04/2013  Австралія в умовах глобалізації

  Сьогодні Австралія - одна з найбільш розвинених країн світу з високим рівнем соціального забезпечення. І саме світовий глобальний ринок відкриває для Австралії такі можливості. Держава має змогу продавати надлишок природних ресурсів в інші країни, які населення (22, 772 млн. осіб) не в змозі використати.

  автор: Олійник Н., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2013  Книговидання у Миколаєві: історія та перспективи

  У статті досліджується історія й сучасний стан книговидання в Миколаєві. Окрему увагу автор приділяє проблемам видавничої справи на сучасному етапі й перспективам її розвитку.

  автор: Степанова Т.Ю., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия "Филология. Социальные коммуникации". Том 24 (63). 2011 г. №4. Часть 1., час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Використання юмейхо-терапії в комплексній програмі фізичної реабілітації на пізній резидуальній стадії дитячого церебрального паралічу

  Встановлення ефективності вдосконалення програми фізичної реабілітації методикою юмейхо-терапії для осіб із церебральним паралічем.

  автор: Баннікова Р., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Бардашевський Ю., Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2007, час видання: 2007

  Докладніше

 • 28/03/2013  Мотиви вивчення дисциплін медико-біологічного циклу у студентів факультету фізичного виховання на початковому етапі навчання

  автор: Людмила Лойко, Оксана Завальнкж, Вікторія Скрипник, Вінницький педагогічний університет, ВТП ВМУРоЛ "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Окремі аспекти формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров'язбережної діяльності

  У статті висвітлено окремі аспекти професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Проведено аналіз результатів анкетування студентів для визначення особливостей формування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров'я збережної діяльності.

  автор: Бєлікова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2011. Т. 4. С. 12-17, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Особливості підготовки спеціаліста з фізичної реабілітації і їx мотивація вибору професії

  Радикальні зміни в житті нашого суспільства об'єктивно ставлять нові вимоги до змісту фізичного виховання, створивши необхідність коректування основних підходів щодо організації. Найбільш обгрунтованою передбачається концепція В.М. Видрина (1987 р.), в якій підготовка спеціаліста розглянута на основі 3-компонентної структури фізичної культури через категорію діяльності і потреби.

  автор: Шаповалов Анатолій, Чернишенко Тамара, Орінчук В’ячеслав, Вінницький державний педагогічний університет, ВТП Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Поінформованість хворнх про роль фізичної активності у вторинній профілактиці інфаркту міокарда

  У статті викладені результати дослідження поінформованості хворих про роль фізичної активності у вторинній профілактиці інфаркту міокарда та соціо-демографічні чинники, що її визначають.

  автор: Індика Світлана, Луцький інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.З. С. 78-83., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Поширеність ожиріння у хворих після ішемічного інсульту на амбулаторному етапі реабілітації

  Встановлено, що у хворих після ішемічного інсульту на амбулаторному етапі реабілітації ожиріння частіше спостерігається серед осіб жіночої статі. Зокрема, ожиріння виявлено в 55.56 % жінок та 44.44 % чоловіків. Виявлено також переважання жінок із абдомінальним типом ожиріння (82.35 % та 44.81 % відповідно).

  автор: Савчук Ігор, Ягенський Андрій, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.З. С. 178-182., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Стан рухової активності хворих після ішемічного інсульту в резидуальний період захворювання

  У статті викладені результати дослідження рівня рухової активності хворих, які перенесли мозковий інсульт і знаходяться на диспансерному етапі реабілітації. Встановлено, що 74.1 % респондентів взагалі не займаються фізичними вправами та лише 22.6 % виконують фізичні вправи й мають достатній рівень рухової активності упродовж тижня. Основними причинами, чому хворі не виконують фізичні вправи, є незадовільний стан здоров'я та відсутність сили волі.

  автор: Савчук Ігор, Ягенський Андрій, Духневич Лариса, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2011. Т.З. С. 259-263, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Секреторна активність гіпертрофованого міокарда при фізичних навантаженнях

  За даними досліджень, виконаних нами раніше [3,4], а також інших авторів [5,8], адекватною реакцією на довготривале зростання скоротливої функції міокарда, зокрема при систематичних динамічних фізичних навантаженнях, є гіпертрофія і розширення камер серця, причому варіативність даних адаптаційних процесів залежить від вегетативної регуляції серцевого м’яза.

  автор: Бєлікова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: диференціальні відмінності дерматогліфіки у спортсменів і людей, що не займаються спортом

  Порівняно особливості формування дерматогліфіки ніг у спортсменів і тих людей, що не займаються спортом. У дослідженнях брали участь 209 чоловіків і 198 жінок у віці 17-19 років, які не займались систематично спортом. Кількісні і якісні показники дерматогліфіки пальців і підошв ступні визначалися за методикою Т.Д. Гладкової. Визначено, що в якості генетичних маркерів схильності до спортивної обдарованості можуть бути більш складні дерматогліфічні узори (W) на першому пальці і підошвах ніг та більш значні показники гребневого підрахунку на перших пальцях ніг. Дерматогліфіка пальців і долонь рук є більш інформативною в прогнозі високої рухової обдарованості, ніж дерматогліфіка ніг. Це може бути зумовлено тим, що аналізується більш значна кількість показників дерматогліфіки рук у порівнянні з ногами. Ймовірність генетичного прогнозу вища у дівчат, ніж у хлопців.

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", Херсонський державний аграрний університет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: популяційні особливості формування дерматогліфіки ступні молоді України (повідомлення 1)

  Розглянуто порівняльні показники для визначення дерматогліфічних маркерів ступнів щодо спортивної обдарованості. В експерименті брали участь 209 юнаків і 198 дівчат у віці 17-19 років. Вивчені закономірності фенотипічного формування дерматогліфіки ніг у осіб української популяції. Знайдені диференціальні відмінності між дерматогліфікою ніг у чоловіків і жінок. Наведено розподіл дерматогліфічних фенотипів на двох ногах у чоловіків і жінок, що не займаються спортом. Констатовано, що найбільш часто у чоловіків і у жінок формується фенотип LW. У чоловіків даний фенотип можна виявити частіше (39,5%) ніж у жінок (26,8%). Фенотип ALW у людей обох статей не зустрічається. Останні фенотипи розподіляються в основному рівномірно: від 3,1 до 12,2% у чоловіків і від 5,3 до 14,9% у жінок. Дещо відмінна популяцій­на наявність дерматогліфічного фенотипу LA. У жінок фенотип зустрічається частіше (19,4%), ніж у чоловіків (13,9%).

  автор: Сергієнко Л.П., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", Лишевська В.М., Херсонський державний аграрний університет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Соматичний розвиток юних волейболістів 14-16 років

  У статті проаналізовано соматичний розвиток юнаків 14 – 16 років, що займаються волейболом порівняно з нетренованими школярами. Досліджувалися такі параметри соматичного розвитку: зріст і вага тіла, обхват грудної клітки, індекс Кетле та площа тіла.

  автор: Андрійчук Юліана, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.2. С. 6-9., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  У статті проаналізовано стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації. При проведенні кореляційного аналізу виявилося, що існує помірна пряма кореляційна залежність між віком і величиною швидкості поширення пульсової хвилі в артеріях еластичного типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної системи (r= 0,22; p<0,05) та помірна непряма кореляційна залежність між віком і «активним фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05). Встановлено пряму залежність між показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= 0,27; p<0,05) та швидкості поширення пульсової хвилі по судинах еластичного типу. Виявлено суттєвий вплив підвищеного рівня цукру на показники пружноеластичних властивостей артерій.

  автор: Індика Світлана, Ягенський Андрій, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2012. Т.3. С. 100-104, час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/03/2013  Варіабельність серцевого ритму у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  На амбулаторному етапі реабілітації після інфаркту міокарда у чоловіків спостерігається зсув симпатовагусного балансу в напрямку симпатичної активації і зменшення вагусного тонусу в модуляції серцевого ритму. У жінок відзначається тенденція до активації парасимпатичного тонусу. У 44,4% хворих встановлено несприятливий прогноз виживання після інфаркту міокарда за даними симпатопарасимпатичного балансу.

  автор: Індика Світлана, Ягенський Андрій, Духневич Лариса, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2011. Т. 3. С. 136-142, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Використання юмейхо-терапії у реабілітації пацієнтів, хворих на деформуючий артроз кульшового суглобу

  автор: Іваненко Сергій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 10. Т. 4, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Загальні питання теорії адаптаційного синдрому

  На думку вчених, процес адаптації є суттю існування життя на Землі. Роль останнього загальновідома при проведенні сучасних валеологічних, тренувальних, рекреаційних та реабілітаційних програм.

  автор: Побережний Віктор, Лойко Людмила, Лойко Євген, Молчанова Ольга, Самойлов Олександр, Вінницький державний медичний університет їм. М.А. Пирогова, ВТП Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Олександр Захарчук: "Гроші українців все частіше переходять із "панчіх" у банківську систему"

  Як відомо, Кабмін планує витратити понад 300 мільярдів гривень на реалізацію державної програми з активізації економіки. Водночас деякі аналітики застерігають уряд від можливого дефолту, навіть якщо не вдасться отримати черговий кредит від МВФ. Ситуацію у фінансовій сфері редакція інтернет-видання "Трибуна України" попросила прокоментувати завідувача кафедри банківської справи Університету "Україна" Олександра Захарчука.

  автор: ГАЛЕГА Володимир, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/03/oleksandr-zakharchuk-groshi-v-ukrainciv-vse-chastishe-perekhodyat-iz-panchikh-u-bankivsku-sistemu/

  Докладніше

 • 21/03/2013  Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму

  Науковці виявили низку функціональних, морфологічних і рухових особливостей розвитку сільських школярів, порівняно з міськими. Серцевий ритм реагує на будь-які дії середовища, виникає потреба більш досконалого вивчення функціонального стану організму учнів сільських шкіл на основі варіабельності серцевого ритму. Мета дослідження – порівняти адаптивні можливості серцево-судинної системи учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму.

  автор: Віктор Чижик, Віктор Гордійчук, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1 (21), 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Історичне становлення та розвиток справедливості

  Проаналізовано поняття справедливості як філософської категорії, що нерозривно пов'язана з правом. Визначена справедливість як сутність людського буття.

  автор: Добренька Наталія, аспірант Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Процесуальна форма звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених особливою частиною КК України

  У статті розглянуто процесуальну форму звільнення від кримінальної відповідальності як окремої структурної частини чинного КПК України. Наголошується на необхідності розмежування дискреційних та спеціальних підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачених КК України.

  автор: Леоненко І.В.

  видання: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2013. № 1. С. 408-414., час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Заходи міських дум щодо регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917-1919 рр.

  Розглядаються заходи органів місцевого самоврядування – міських дум у сфері регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917 –1919 рр. Висвітлено законодавчу базу, на підставі якої діяли міські думи, вирішуючи дані питання, та окреслено ряд проблем розвитку регіону стосовно житлового будівництва. Порівняно розвиток та регулювання житлових відносин в добу Центральної Ради України, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії УНР. Визначено основні проблеми, з якими зіткнулись міські думи при координації житлових відносин серед населення Поділля.

  автор: Вітюк О.О.

  видання: Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Характеристика предмету доказування при закритті кримінального провадження на підставах, передбачених особливою частиною КК України

  У даній статті надано характеристику предмету доказування при закритті кримінального провадження на підставах, передбачених Особливою частиною КК України, а саме – досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні при звільненні особи від кримінальної відповідальності за вказаними підставами.

  автор: Леоненко І.В., здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

  видання: Часопис Академії адвокатури України №18 (1’2013), час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених особливою частиною Кримінального Кодексу України

  Висвітлено поняття та сутність звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також сформульовано визначення звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України. Звернено увагу на відсутність нормативно-правового регулювання у діючому кримінально-процесуальному законодавстві процедури звільнення особи від кримінальної відповідальності за наявності вищевказаних підстав.

  автор: Леоненко Ігор Володимирович, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

  видання: "НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 3, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні

  Розкривається сутність поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму як складової податкової системи України відповідно до положень чинного Податкового кодексу України.

  автор: Коломієць П.В.

  видання: НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 ′2013 Львівського державного університету внутрішніх справ, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Імперативи моделювання факторної системи розвитку національної економіки

  Стаття присвячена основним принципам побудови моделі. Вимоги до моделювання економічних систем висвітлені. Описано місце факторів в механізмах розвитку системи.

  автор: Кубіній Н.Ю., Шеверя М.Ю., Попович В.В., Федорович О.А.

  видання: Науково-виробничий журнал "БІЗНЕС-НАВІГАТОР" №1 (30) 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів

  автор: Юрченко Ю.В., Університет "Україна"

  видання: ФП 2013-1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 12/03/2013  Василь Куценко: "Сільгоспвиробництву загрожують не так кліматичні, як господарсько-економічні фактори, що ставлять під сумнів виживання української нації"

  Про негативні наслідки, спричинені бездумним господарюванням людини (зокрема, у сільському господарстві), на прохання редакції інтернет-видання "Трибуна України" розповідає професор кафедри екології Факультету біомедичних технологій Університету "Україна" Василь Куценко.

  автор: ГАЛЕГА Володимир

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/02/vasil-kucenko-silgospvirobnictvu-zagrozhuyut-ne-tak-klimatichni-yak-gospodarsko-ekonomichni-faktori-shho-stavlyat-pid-sumniv-vizhivannya-ukrainskoi-nacii/

  Докладніше

 • 25/02/2013  Проблема генезису соціальної держави в Західній Європі: теоретичні підходи

  У статті розглядаються найбільш визнані теоретичні підходи до обґрунтування причин походження соціальної держави в Західній Європі («індустріальний» підхід; функціональна теорія; теорія потреб розвиненого капіталізму; марксистське розуміння природи соціальної держави; теорія класової мобілізації; державоцентристський підхід, теорія модернізації тощо).

  автор: Севрюков Денис Георгійович, завідувач кафедри правознавства Новокаховського гуманітарного інституту

  видання: Бизнес, образование, право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 2013, №1 (22), час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/02/2013  Адаптационные эффекты, характеризующие изменения реакций кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий с использованием различных активирующих воздействий

  Изучены реакции кровообращения до и после месячного цикла ежедневных тренировочных занятий. В эксперименте принимали участие 52 спортсмена. Установлено, что использование в период отдыха деятельности неутомлённых мышечных групп существенно меняет эффективность физической тренировки. Реализация посторонних по отношению к тренировке влияний может оказаться регулятором тренировочного процесса. Эта регуляция проявляется в зависимости от интенсивности применяемых активирующих воздействий, облегчая или утяжеляя процесс тренировки. Под влиянием включающихся в тренировочный процесс активирующих воздействий функции кровообращения и дыхания претерпевают адекватные изменения.

  автор: Ходинов В.Н., Радомская политехника, Институт развития человека Университета „Украина”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Особливості підготовки майбутніх фахівців реабілітологів з предмету "Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології" згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання

  Дана позитивна оцінка вивчення студентами фізичної, фізіотерапевтичної і психологічної підготовки вагітних жінок до пологів з допомогою втручання тестових ситуаційних акушерсько-гінекологічних завдань. Виявлено позитивні аспекти та недоліки і труднощі запровадження нової системи освіти. Розроблені шляхи усунення недоліків із втручанням сучасних комп’ютерних та інноваційних технологій. Запропоновано шляхи подальшого пошуку до покращення вивчення предмету та розробки сучасних нових технологій і інновацій.

  автор: Чурилов А. В., Князева Н. В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, кафедра акушерства і гінекології;, Писаренко П. М., Санаторій "Святі гори" м. Святогірськ, Кириллов О. М., Мітюков В. О., Ярош А. М., Юрьєва С. Ю, Горлівський регіональний інститут Університету "Україна", кафедра фізичної реабілітації

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності

  Розглянуто теоретико-методологічне забезпечення процесу підготовки компетентного фахівця нової генерації, підготовленого для здійснення здоров’язбережувальної діяльності та конкурентоздатного на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг. Методологічна основа дослідження ґрунтується на роботах вітчизняних та російських науковців. Встановлено, що провідними тенденціями досліджуваного процесу є: гуманізація, фундаменталізація, гуманітаризація, імператив неперервності, міждисциплінарність та інтернауковість, інтелектуалізація і динамізація. Розкрито процес формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності через призму концептуальних підходів.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/02/2013  Физическая реабилитация и хирургическая коррекция пролапса гениталий, урогенитальных расстройств и сексуальной дисфункции у женщин, вступивших в период пери- и менопаузы

  Изучены современные методы восстановительной физической, психологической реабилитации, хирургической коррекции у женщин. Показаны возможности применения гормональной терапии, изменения образа жизни и повышение физической активности. Важным условием осуществления успешной восстановительной реабилитации женщин является повышение их физической активности, использование современных методов физической, физиотерапевтической и психологической реабилитации в условиях санаторно-курортного лечения.

  автор: Митюков В.А., Гришина Л.Н., Кириллов А.Н., Горловский региональный институт Университета "Украина", Мирович Е.Д., Князева Н.В., Шемякова М.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Бачурин В.И., Запорожский государственный медицинский университет, Писаренко П.Н., Санаторий "Святые горы" г. Святогорск

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Фізична реабілітація спортсменів після переломів гомілковостопного суглоба за допомогою ударно-хвильової терапії

  Розроблено комплексну програму покращення якості та прискорення відновлення спортсменів після переломів гомілковостопного суглобу. У експерименті взяло участь 40 спортсменів-футболістів віком 20–25 років. Програма включала в себе: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну фізичну культуру, масаж, гідрокінезотерапію, гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію, ударно-хвильову терапію. Доведено, що використання ударно-хвильової терапії прискорює процеси відновлення в середньому на 2–3 місяці.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №6, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Клинико-анатомические обоснования применения восстановительных методов физической реабилитации и гинекологического массажа при неправильных положениях и опущениях матки

  В работе изучены современные восстановительные методы применения физической реабилитации и возможности хирургической коррекции при опущениях и выпадениях матки. Наряду со специально подобранным комплексом физических упражнений проводились гинекологический массаж и физиотерапевтические методы при начальных стадиях опущения матки. Дан клинический анализ акушерской и гинекологической патологии, при которой чаще возникают опущения и выпадения внутренних половых органов у женщин. Разработана программа профилактики и применения методов физической реабилитации заболевания, направленная на улучшение здоровья и качества жизни женщин.

  автор: Митюков В.А., Симарова А.В., Ярош А.Н., Горловский региональный институт Университета "Украина", кафедра физической реабилитации; Мирович Е.Д., Чурилов А.В., Галалу С.И., Князева Н.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра акушерства и гинекологии; Писаренко П.Н., Санаторий "Святые Горы"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ ладоней рук человека (сообщение 2)

  Обобщены данные о дерматоглифическом анализе ладоней рук человека. Представлены количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у юношей и девушек Подольского региона Украины. Показаны количественные показатели ладонной дерматоглифики у юношей и девушек украинской и русской национальности в популяции г. Харькова. Определены наиболее информативные дерматоглифические показатели ладоней рук, которые возможно использовать в спортивной генетике. Сформированы рекомендации по технологии дерматоглифического анализа ладоней рук человека в спортивной генетике.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина», Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 1, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев рук человека (сообщение 1)

  Обобщены данные о дерматоглифическом анализе пальцев рук человека. Определены наиболее информативные дерматоглифические показатели пальцев рук. Показатели возможно использовать в качестве генетических маркеров при прогнозе спортивной одаренности. Сформированы рекомендации по технологии дерматоглифического анализа пальцев рук в спортивной генетике. Существуют определенные национальные и расовые отличия в фенотипической выраженности дерматоглифических пальцевых узоров.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі

  Розкриті основні професійні компетенції майбутніх вчителів фізичної культури. Розглянуто праксеологічні, комунікативні, креативні, інформаційні та моральні компетенції випускників вищих навчальних закладів. Розроблена модель основних професійних компетенцій випускників. Модель містить вимоги до майбутньої педагогічної праці випускника у різних типах шкіл. Вона розкриває його основні фахові компетенції. Педагогічні функції випускника спрямовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та виховних завдань у навчальної та позакласної роботі з фізичного виховання і спорту.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/02/2013  Обізнаність хворих після інфаркту міокарду про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають

  Викладені результати дослідження обізнаності хворих після інфаркту міокарда про роль фізичної активності у вторинній профілактиці. Проведено анкетування 333 хворих. Зібрані соціально-демографічні дані щодо освіти пацієнтів, сімейного стану, працевлаштування та матеріального статусу. Встановлено, що лише 37,3 % хворих займаються фізичними вправами. У 28 % хворих відмічається недостатня рухова активність. Виявлено низький рівень обізнаності щодо ролі фізичної активності у зниженні ризику повторного інфаркту міокарда.

  автор: Індика С. Я., Ягенський А. В., Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Особливості розвитку порушень психосоматичного стану здоров’я вагітних жінок, фізична та психологічна підготовка їх до пологів

  В роботі розглянуті особливості розвитку змін в організмі жінки під час виношування дитини, методи і засоби фізичної реабілітації і психокорекції жінок відповідно строкам вагітності і розвитку плоду. Рекомендовані рухові навички, ритм і характер дихання у кожному періоді пологів, психологічна підготовка жінки до пологів.

  автор: Чурилов А.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Мітюков В.О., Яковенко О.В., Сімарова А.В., Горлівська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Писаренко П.М., Санаторій "Святі Гори"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Перспектива использования дополнительной возможности для восстановления работоспособности во время физической тренировки

  Фактором, который определяет выраженность эффекта активного отдыха, является не только интенсивность утомляющей деятельности, но и глубина процесса утомления. В этих изменениях определенную роль играет комплексное воздействие нарастающей интенсивности и глубины утомления. Динамика изменений восстанавливающего действия отдыха под включением одних и тех же видов активирующего воздействия определяется их взаимодействием с особенностями кумуляции утомления в процессе выполнения тренировочных нагрузок. Важным является возможность превращения режима работы с нарастающим утомлением в противоположный режим – с возрастающей в процессе повторных нагрузок работоспособностью.

  автор: Ходинов В.Н., Новак С.Б. Радомская Политехника, Польша, Луцкий институт развития человека Университета "Украина"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека

  В статье приведен материал об изучении ассоциативной связи между группами крови системы АВ0 и Rh с особенностями развития скоростных способностей у мужчин и женщин. Выявлен комплекс генетических маркеров, которые можно использовать в индивидуальном прогнозе развития двигательных способностей человека. Среди них высокую предрасположенность к развитию скоростных способностей маркируют 0(I), A(II) группы крови и положительный резус-фактор. Определена тенденция лучшего фенотипического выражения скоростных способностей у людей с 0(I) и А(II) группами крови по сравнению с людьми, имеющими АВ(IV) и В(III) группу крови. Закономерность убывания предрасположенности к развитию скоростных способностей человека следующая: 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV). Установлено, что комплекс генетических маркеров системы крови АВ0 и Rh не имеет гендерных отличий.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №10, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека

  Приведен материал об изучении ассоциативной связи между группами крови системы АВ0 и Rh с особенностями развития скоростных способностей у мужчин и женщин. В исследованиях принимали участие 822 школьника в возрасте 15–17 лет. Школьники выполняли тесты: бег на 60 м (для мальчиков и девочек в возрасте 15 лет) и на 100 м (для юношей и девушек в возрасте 16–17 лет). Выявлен комплекс генетических маркеров, которые можно использовать в индивидуальном прогнозе развития двигательных способностей человека. Среди них высокую предрасположенность к развитию скоростных способностей маркируют 0(I), A(II) группы крови и положительный резус-фактор.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека (сообщение 3)

  Узагальнені дані щодо дерматогліфічного аналізу ступнів ніг людини. Визначено, що об’єктом дерматогліфічного аналізу можуть бути пальцеві та підошвенні трирадіуси, папілярні лінії, головні підошвенні лінії, типи дерматогліфічних візерунків, дерматогліфічні муніції. Сформовані рекомендації щодо технології дерматогліфічного аналізу пальців та підошв ніг людини в спортивній генетиці.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту №3, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Современные взгляды на проблему возникновения заболеваний костно-мышечной системы у женщин в период перименопаузы и менопаузы (профилактика и физическая реабилитация)

  В работе рассмотрены вопросы возникновения остеопороза у женщин в климактерический период. Рекомендованы методы и способы физической реабилитации остеопороза, профилактические мероприятия по предупреждению возникновения изменений со стороны костной системы у женщин. Большое значение в профилактике и лечении остеопороза имеют изменения образа жизни женщины. Важно хорошее физическое состояние, нормальные показатели кальция, артериального давления, отсутствие противопоказаний к повышению физической нагрузки.

  автор: Митюков В. А., Симарова А. В., Кириллов А. Н., Кучеренко Н. М., Пушкарева Н. С., Ярош А. Н. Открытый международный университет развития человека «Украина», Горловский филиал

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Трофический компонент в реализации эффекта активного отдыха и возможность его тренировки

  В физиологическом механизме взаимодействия активного отдыха с физической тренировкой существенная роль принадлежит стимуляции трофических процессов в утомленных мышцах. За счет этих процессов в условиях пассивного отдыха обеспечивается в среднем 51,8%, а в условиях активного отдыха 59,7% восстановления работоспособности. В процессе утомления относительный вклад активного отдыха в стимуляцию трофических процессов возрастает.

  автор: Ходинов В.Н. Луцкий институт развития человека Университета „Украина”, Радомская Политехника

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №9, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Wpływ wzbogaconego przekazu informacji wizualno – werbalnej na efekty uczenia się i nauczania techniki pływania kraulem na przykładzie studentów AWF w Krakowie

  An impact of an enriched visual – verbal information remittance, regarding crawl style swimming, learning and teaching effects basing on AWF students in Cracow. The main aim of this study was to define an enriched impact, visual -verbal information remittance in a swimming teaching process affecting free style progression. Research was done in academic year 2007/2008 and involved 158 students from AWF in Cracow. The main exploratory method was a natural pedagogic experiment. Experimental factor was a teaching method relied on an enriched visual – verbal information remittance. Acquired research scores reveal that the apply teaching method focused on the auto observation and self-assessment of one’s own skills (with the use of parallel display), improve the effectiveness of teaching and learning crawl technique process.

  автор: Marcin Kaca, Ewa Dybińska, Władimir Chodinow, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Łucki Instytut Rozwoju człowieka Uniwersytetu „Ukraina”, Politechnika Radomska

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/02/2013  Застосування технічних засобів у профілактиці і лікуванні плоскостопості

  У статті відображено стислий зміст методики фізичної реабілітації та спеціальних пристроїв, устілок-коректорів у профілактиці та лікуванні плоскостопості у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Принципи свідомості та активного ставлення батьків і дітей до лікування плоскостопості виступає передумовою до вилікування. Спеціальні тренажери дають змогу більш ефективному усуненню патології стоп, підвищують рухливість у суглобах.

  автор: Станішевська Ж.Ф., Університет "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Значущість деяких параметрів рухової функції для прояву спеціальної працездатності юних спортсменів 9-11 років

  У статті розглядається питання спортивного відбору юних легкоатлетів 9-11 років на початковому етапі. Увагу приділено проблемі ранньої спеціалізації легкоатлетів на роботу швидкісного характеру або на витривалість. Описується комплекс показників, що характеризують ступінь обдарованості спортсмена та кореляція кожного з цих показників із спортивним результатом.

  автор: Миценко Е.В., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу

  Вивчено динаміку змін активності реакцій вільно радикального окиснення у студентів з наслідками дитячого церебрального паралічу. У експерименті приймали участь 20 студентів. Встановлено, що за ходом навчання у них зростає активність реакцій вільно радикального окиснення та знижується активність системи антирадикального захисту. За умов застосування додаткових фізичних навантажень в аеробному режимі показники внутрішньоклітинної системи антиоксидантного захисту зростали, зменшувався вміст продуктів реакцій перекисного окиснення ліпідів. При цьому, зростали показники максимального споживання кисню та підвищувалася толерантність студентів до фізичних навантажень. Встановлено, що патологічні зміни метаболізму у студентів обґрунтовують необхідність застосування диференційованих фізичних навантажень. Оптимальними формами фізичної реабілітації аеробного тренування є дозована ходьба, лікувальне плавання, дозовані за відстанню, часом і кутом підйому піші сходження. Навантаження збільшується за рахунок об’єму, а не інтенсивності вправ.

  автор: Макарова Е.В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ)

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/02/2013  Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації

  У статті розглядається проблема формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації; розкрито суть, структуру і зміст понять “здоров’язберігаючі технології” та “здоров’язберігаючий простір” як складових елементів компетентності здоров’язбереження. Здоров’язберігаючий простір є особливим чином організована система, що володіє властивостями концентричності і поліцентричності, яка функціонує, розвивається і еволюціонує через нормативно-регламентовану, перспективно-орієнтовану, діяльнісно-стимулюючу і комунікативно-інформаційну систему координат.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів (студентів) із розділу фізичного виховання "Подолання перешкод"

  Розглянуто напрямки підвищення ефективності процесу навчання курсантів технічному подоланню елементів смуги перешкод за рахунок впровадження ідеомоторного тренування. Показано, що за допомогою ідеомоторного тренування досягається своєрідна саморегуляція емоційно-вегетативних функцій організму. Наведено відомості про значення психологічного компоненту в навчанні технічним елементам. Його врахування веде до зменшення часу на розвиток та вдосконалення рухових навичок.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", Овчарук І.С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Модифікація образу життя: фізична активність, поведінкова психотерапія, здорове харчування – головні принципи попередження ожиріння і хвороб людини

  У статті вивчені і узагальнені закордонні наукові публікації. Також представлені власні дослідження по проблемі ожиріння, методів і засобів позбавлення людини від цієї хворо би. Надано сучасну оцінку ожирінню і поняттю «індексу маси тіла» (ІМТ). Визначена його міжнародна класифікацію. Роз- глянуто модифікацію образу життя, активну життєву позицію. Здорове збалансоване харчування і регулярні заняття фізичними вправами визнані головними принципами позбавлення сучасної людини від «хвороб цивілізації».

  автор: Мітюков В.О., Томашевський М.І., Сімарова А.В., Кириллов О.М., Ярош А.М., Юр’єва С.Ю., Герасимова М.О., Горлівський реґіонарний інститут Університету "Україна", Писаренко П.М., Санаторій "Святі Гори"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання

  Показано підходи до визначення рівня стану здоров’я студентів. В експерименті брали участь 94 студента (48 дівчат та 46 юнаків) основної медичної групи. Стан серцево-судинної системи досліджували за показниками частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, індексу Робінсона, адаптаційного потенціалу кровообігу. Зазначено, що на початку навчального року у студентів спостерігається низький рівень функціонування серцево-судинної системи. У 73,5 % дівчат та 62,2 % юнаків виявлено тахікардію. У 8,2 % дівчат та 26,7 % юнаків виявлено підвищену норму систолічного артеріального тиску.

  автор: Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Політехніка Родомська

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 18/02/2013  Новый взгляд на структуру двигательных способностей человека

  Приведена оригинальная структура двигательных способностей человека. Сформирована концепция шести основных двигательных способностей. Упорядочена структура отдельных видов двигательных способностей с учетом психомоторной организации человека.

  автор: Сергиенко Л.П., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, 2011, №2, час видання: 2011

  Докладніше

 • 18/02/2013  Порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності

  У статті подана порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності. Встановлено, що діти, які займаються в спортивній школі, є менш конфліктними, агресивними щодо своїх однолітків. Значно менший відсоток респондентів почувають себе покинутими і одинокими.

  автор: Ольхова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Розтока Андрій, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. 2008. Т. 2, час видання: 2008

  Докладніше

 • 18/02/2013  Особенности содержания и применения средств физической культуры во второй период развития тотального тромбоза глубоких сосудов левой нижней конечности

  У статті, на основі автоексперименту, здійснюється попередній висновок про позитивні результати апробації застосування засобів та форм фізичної культури у другий період розвитку тромбозу нижньої кінцівки та можливість їх використання в подальшому з метою повної ліквідації наслідків тромбозу.

  автор: Березовский А.П., Открытый международный университет развития человека «Украина», Херсонский филиал, Дронникова Т.А., Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 18/02/2013  Підходи щодо мінімізації індивідуальних і популяційних ризиків для здоров’я людини

  Проведено комплексний аналіз демографічних показників, рівня захворюваності та поширеності хвороб, фізичної активності мешканців екологічно неблагополучного регіону, впливу спортивних навантажень на серцево-судинну систему спортсменів. Виявлено високий рівень захворюваності, який має особливості для різних вікових груп. Рівень фізичної активності молоді м. Запоріжжя можна кваліфікувати як стійку гіподинамію. Показано необхідність структурних змін у системі охорони здоров'я, перехід від системи «соціальної медицини» до «громадської охорони» здоров'я.

  автор: Макарова Еліна, Університет "Україна" (м. Київ), Сорокін Валерій,Національний технічний університет (м. Запоріжжя)

  видання: Спортивна наука України №3 (47), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 18/02/2013  Поширеність депресії та зв’язок із іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  У статті викладено результати дослідження поширеності депресії в пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації та її зв’язок із найбільш розповсюдженими факторами ризику серцево-судинних захворювань, таких як надмірна маса тіла й ожиріння, артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія. У цьому дослідженні підтверджується факт достовірно більшої поширеності психоемоційних розладів саме в жінок з ожирінням Отже, для успішної реалізації реабілітаційних програм після інфаркту міокарда потрібен комплексний підхід з урахуванням соматичного компонента, факторів ризику серцево-судинних захворювань та психоемоційного стану пацієнтів.

  автор: Індика Світлана, Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 4 (20), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 18/02/2013  Реабілітація осіб похилого та літнього віку

  У статті проаналізовано зміст проблеми надання психологічної, соціальної, медичної та фізичної допомоги особам похилого віку в геріатричному пансіонаті. Досліджено практичну організацію догляду за проживаючими особами, створення для них сприятливих умов життя, наближених до домашніх, та умови прийому престарілих громадян, активне сприяння їх адаптації в новому середовищі й житті колективу.

  автор: Поташнюк Ірина, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1, (9), 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 18/02/2013  Рівень зрілості пізнавальної та розумової сфер як компонент психічного здоров’я

  У статті визначено рівень інтелектуальних особливостей учнів 7–11 класів. У результаті дослідження встановлено достатньо низькі показники обдарованості в учнів 7 класів (хлопці, дівчата), що вимагає поглибленого вивчення психологічних особливостей цієї вікової категорії та певного педагогічного впливу.

  автор: Михайлюк Оксана, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”; Онищук Наталія, Савчук Світлана, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури, час видання: 2011

  Докладніше

 • 18/02/2013  Розвиток рухових здібностей в умовах диференційованого фізичного виховання підлітків із урахуванням темпів їх біологічного дозрівання

  Вперше розроблено та експериментально доведено ефективність диференційованого підходу до розподілу часу фізичних навантажень вибіркової спрямованості для розвитку рухових здібностей школярів 7-х класів залежно від темпів їхнього біологічного дозрівання.

  автор: Сітовський А.М., Чижик В.В., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, час видання: 2013

  Докладніше

 • 18/02/2013  Самоконтроль рівня соматичного здоров’я в системі рейтингового оцінювання студентів із дисципліни "Фізичне виховання"

  У статті розглядається можливість запровадження у систему рейтингового оцінювання успішності студентів з фізичного виховання щоденника самоконтролю та кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я за експрес-методикою Г.Л. Апанасенка. Нарахування при оцінюванні успішності студентів 10 балів за ведення щоденника самоконтролю дозволяє враховувати свідоме ставлення студента до стану свого здоров’я як одного з аспектів формування індивідуального рівня соматичного здоров’я.

  автор: Андрійчук Ю.М., Косинський Е.О., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, час видання: 2009

  Докладніше

 • 18/02/2013  Становлення системи підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (ХIХ – початок ХХ ст.)

  У статті подано результати аналізу передумов зародження й розвитку системи підготовки вчителів фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл у Краківському та Познанському університетах від кінця ХІХ до початоку ХХ ст.

  автор: Пасічник Володимир, Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1 (17), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 18/02/2013  Технологии оценки растяжимости мышц человека

  Выполнен обзор публикаций в отношении технологий оценки растяжимости различных мышц человека. Для каждой из описанных технологий определена цель использования, инструментарий, последовательность проведения измерений, результаты, получаемые в исследованиях, ориентировочные нормы оценки, показатели надежности измерений.

  автор: Сергиенко П., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина"; Лышевская В.М., Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №2, 2012, час видання: 2013

  Докладніше

 • 18/02/2013  Теория тестирования: о корректности измерительных процедур моторики человека (обзор)

  Сделан обзор исследований оценки надежности тестовых измерений моторики человека. Выявлено, что существует возрастная тенденция изменчивости надежности тестовых испытаний: с возрастом человека надежность увеличивается. Воспроизведение координационно сложных тестов менее надежно, чем простых. Сделаны рекомендации в отношении количества попыток, которые необходимо предлагать тестируемым при оценке у них развития различных двигательных способностей.

  автор: Сергиенко Л.П., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №4, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 15/02/2013  Генетический прогноз развития силовых и анаэробных способностей у юношей и девушек по серологическим маркерам групп крови и системы резус-фактора

  Приведен материал об изучении ассоциативной связи между группами крови системы АВ0 и Rh с особенностями развития динамической мышечной силы и анаэробными способностями у мужчин и женщин. Выявлен комплекс генетических маркеров, которые можно использовать в индивидуальном прогнозе развития двигательных способностей человека. Среди них высокую предрасположенность к развитию маркируют 0(І), А(II) группы крови и положительный резус-фактор.

  автор: Сергиенко Л.П., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Лишевская В.М., Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, 2011, №2, час видання: 2011

  Докладніше

 • 15/02/2013  Гідрокінезотерапія в реабілітації хворих на цукровий діабет

  Проблема цукрового діабету в усіх країнах світу визначається як медико-соціальна у зв'язку із широким розповсюдженням цього захворювання. Практична медицина зіткнулась із новою загрозливою проблемою, яка призводить до інвалідізації і летальності: пізніми судинними ускладненнями діабету; в числі яких мікроангіопатії, макроангіопатії та невропатії. Викладена та обґрунтована необхідність застосування методики гідрокінезотерапії в реабілітації хворих, яка підтверджує ефективність лікування та зменшує ризик виникнення ускладнень.

  автор: Подоляка О.Б., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Сумський гуманітарний інститут

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Особливості впливу тренувальних навантажень різної спрямованості на формування агресивності юних спортсменів

  Автор статті аналізує вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на формування агресивності юних спортсменів за даними досліджень індивідуально-типологічних особливостей вищої нервової діяльності.

  автор: Хорошуха М.Ф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Підходи щодо профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей, які активно займаються спортивними одноборствами

  Під час дослідження було визначено особливості впливу тренувальних занять на фізичний розвиток юних дзюдоїстів. Результати аналізу отриманих даних визначили питання щодо необхідності спрямовування процесу не тільки на досягнення найвищого спортивного результату, але й на підвищення рівня здоров’я дітей, які займаються спортом. Важливим елементом є використання вікових норм показників здоров'я дітей, підлітків та юнаків й оптимізації тренувальних програм із уведенням до програми тренування занять оздоровчої спрямованості. Структурною частиною нашої роботи було формування програми тренування юних дзюдоїстів із упровадженням інноваційних технологій оздоровчого тренування.

  автор: Верітов Олександр, Запорізький національний університет, Макарова Еліна, Університет "Україна" (м. Київ), Гузій Оксана, Львівський державний університет фізичної культури

  видання: Спортивна наука України №4(48), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 15/02/2013  Взаимосвязь физической работоспособности со сменой вида отдыха и использованием водной среды

  При повторяющихся физических нагрузках активный отдых формирует новые качества. Взаимодействуя с возобновляющимися физическими функциями, активный отдых улучшает физические способности. Целью данной работы является выбор оптимального вида активного отдыха. Было установлено, что и мужчины, и женщины улучшают возобновление функции физических способностей, но они по-разному реагируют на физическую нагрузку, когда активный отдых сочетается с вхождением в воду.

  автор: Ходинов Владимир, Луцкий институт развития человека Университета "Украина"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Закономірності розвитку фізичної культури на території України

  Аналіз науково-методичної літератури, умов розвитку суспільства дав змогу визначити такі закономірності розвитку фізичної культури: відповідність історичним епохам та соціальним умовам; природовідповідність; вплив регіональних, національних та міжнаціональних компонентів фізичної культури.

  автор: Романюк Валентина, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : Збірник наукових праць. 2008. Т. 1, час видання: 2008

  Докладніше

 • 15/02/2013  Нормування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять фізичними вправами

  Результати дослідження свідчать, що пульсовий режим для відновлювальних фізичних навантажень не повинен перевищувати середніх і субмаксимальних навантажень. Найбільший відсоток часу стосовно до загальної тривалості самостійних занять фізичними вправами припадає на розвиток витривалості, сили і силової витривалості.

  автор: Захожий Володимир, Професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету, Фукс Людмила, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. 2008. Т. 2, час видання: 2008

  Докладніше

 • 14/02/2013  Контроль развития координационных способностей человека (обзор зарубежных технологий тестирования)

  У статті розглянуті метрологічні основи контролю розвитку координаційних здібностей дітей, молоді та юних спортсменів, що використовуються за кордоном. Наведені деякі нормативи оцінки запропонованих тестів для різного контингенту дітей та спортсменів деяких видів спорту. Запропоновано використовувати дані тести у вітчизняному фізичному вихованні та спорті.

  автор: Сергиенко Л.П., Лышевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, 2010, №14, час видання: 2010

  Докладніше

 • 14/02/2013  Корекція сколіотичної деформації у дітей із дитячим церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації

  У статті висвітлено питания щодо проявів, форми ДЦП, причин його виникнення, рівня розвитку інтелекту у дітей, можливостей зменшення ступеня інвалідності й ефективності використання засобів фізичної реабілітації для корекції порушень поставну дітей із ДЦП.

  автор: Поташнюк Раїса, Козачук Ірина, Поташнюк Ірина, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. 2008. Т. 3, час видання: 2008

  Докладніше

 • 14/02/2013  Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: популяційні особливості формування дерматогліфіки ступні молоді України (повідомлення 1)

  Розглянуто порівняльні показники для визначення дерматогліфічних маркерів ступнів щодо спортивної обдарованості. У експерименті брали участь 209 юнаків і 198 дівчат у віці 17–19 років. Вивчені закономірності фенотипічного формування дерматогліфіки ніг у осіб української популяції. Знайдені диференціальні відмінності між дерматогліфікою ніг у чоловіків і жінок. Наведено розподіл дерматогліфічних фенотипів на двох ногах у чоловіків і жінок, що не займаються спортом Констатовано, що найбільш часто у чоловіків і у жінок формується фенотип LW. У чоловіків даний фенотип можна виявити частіше (39,5%) ніж у жінок (26,8%). Фенотип ALW у людей обох статей не зустрічається. Останні фенотипи розподіляються в основному рівномірно: від 3,1 до 12,2% у чоловіків і від 5,3 до 14,9% у жінок. Дещо відмінна популяцій на наявність дерматогліфічного фенотипу LA. У жінок фенотип зустрічається частіше (19,4%), ніж у чоловіків (13,9%).

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Херсонський державний аграрний університет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорт, час видання: 2013

  Докладніше

 • 14/02/2013  Диференційована оцінка розвитку швидкісних здібностей у юнаків-студентів

  У статті визначені нормативи диференційованої оцінки розвитку швидкісних здібностей юнаків у віці 17-19 років, розрахованих відносно різних морфологічних показників. Нормативи диференціальної оцінки розвитку швидкісних здібностей студентів розраховуються за 5 та 12-бальною сигмовидною шкалою.

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету „Україна", Херсонський державний аграрний університет

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 06/02/2013  Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект)

  У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми цивільно-правового регулювання строків і термінів у договорах про виконання робіт. Зокрема, дається загальна характеристика строків і термінів, аналізуються умови щодо строків виконання підрядником своїх основних договірних зобов’язань, а також строки і порядок здачі-приймання замовником результатів виконаних підрядником робіт за договором підряду та умови щодо своєчасної оплати замовником виконаних робіт. З урахуванням положень чинного законодавства, висловлених в юридичній літературі поглядів, а також деяких матеріалів судової практики, з’ясовуються поняття та правові наслідки прострочення виконання сторонами підрядних договірних зобов’язань. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вишів та всіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями договірного права України.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: © М.Д. Пленюк, 2013 © Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013 © Редакція журналу «Право України», 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/01/2013  Компонентна підготовка майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами

  У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивно-навчального, процесуального, комунікативного та соціально-професійного компонент до взаємодії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкет студентів.

  автор: Людмила Степаненко, кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Деякі доктринальні та нормативно-правові передумови гуманізації політики Православної і Католицької Церков стосовно невиліковно хворих (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

  У статті вперше в Україні розглядаються деякі аспекти доктринальних і нормативно-правових засад гуманізації політики католицької та православної церков щодо невиліковно хворих. Аналізуються енцікліки, звернення ієрархів, концепції та ін. церковні документи, що торкаються питань гідності людини, евтаназії, адекватного знеболення та ін.

  автор: Олександр Вольф, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», голова правління Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

  Стаття присвячена модернізації змісту екологічної освіти, розкриває особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти.

  автор: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України Тетяна Лукашенко, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Гендерний підхід у вивченні політичної діяльності та лідерства

  У статті досліджено гендерний аспект проблеми лідерства. Проведено аналіз основних концепцій та теорії гендерної диспропорції лідерства, відмінностей між лідерами – чоловіками і жінками. Визначені напрямки подолання гендерної асиметрії лідерства в цілому і політичного лідерства зокрема.

  автор: Світлана ЗАГУРСЬКА, старший викладач Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії

  У статті визначаються домінуючі типи спрямованості мотивації учіння студентів ВНЗ, їх цілісна організація та синергії, обґрунтовується авторська діагностична методика.

  автор: Людмила Сердюк, кандидат психологічних наук, доцент, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами

  У статті обґрунтовано педагогічні умови результативної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із соціальними сиротами (корегування змісту професійно-педагогічної підготовки студентів на основі максимального врахування особливостей особистості соціальної сироти; залучення студентів до колективного обговорення проблем соціального сирітства, складених на матеріалі реальних життєвих ситуацій; використання вправ професійної спрямованості, потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи; розвиток у студентів рефлексивного ставлення до роботи з соціальними сиротами) та представлено методику їх реалізації.

  автор: Інга Галатир, старший викладач кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін Хмельницького інституту соціальних технології Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/01/2013  Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття "політичні комунікації"

  У статті розглянуті основні підходи до визначення понять «комунікація» та «політичні комунікації» в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.

  автор: Віра Дабіжа, старший викладач кафедри міжнародної інформації Університету «Україна» Денис Кіслов, кандидат політичних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 21/01/2013  Рішення суду як правозамінюючий та правоприпиняючий факт у сімейному праві

  Аналізується рішення суду як правомірний юридичний акт - підстава зміни та припинення сімейних правовідносин. Дається характеристика найбільш популярних рішень суду, що спричиняють зміну та припинення сімейних прав та обов'язків.

  автор: Ковальська В.С., старший викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Університетські наукові записки, 2013, №1 (45), с. 133-139, час видання: 2013

  Докладніше

 • 16/01/2013  Сценічний простір сучасних арт-практик

  У статті визначено пріоритети формування сценічної мови сучасних арт-практик під впливом театрального мистецтва, охарактеризовано такі мистецькі практики, як енвайронмент, перформанс, ленд-арт.

  автор: Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 14/01/2013  Оцінка ефективності інноваційних проектів

  У статті розкрито поняття інноваційного проекту та його основних складових, оха- рактеризовано етапи здійснення інноваційного проекту. Розкрито сучасні методи оцінки ефективності інноваційних проектів на основі діяльності технологічного парку «Інститут монокристалів». На основі узагальнень і авторських розрахунків сформовані висновки та практичні рекомендації щодо покращення оцінки ефективності проектів.

  автор: Ісаєнко Вікторія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Білоцерківського інституту економіки та управління

  видання: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО №5, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/12/2012  Економічні мотиви діяльності людей у сенсі стимулювання трудової діяльності на підприємстві

  Мотивація займає провідне місце в структурі особистості і є одним з основних понять, які використовуються для пояснення рушійних сил поведінки. У ролі мотиву можуть виступати потреби, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали, тому дана категорія розуміється і як усвідомлена потреба.

  автор: Брустінов В.М., к.т.н., професор кафедри організації виробництва і агробізнесу, Маринова О.О.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Економіко-екологічний механізм регулювання розвитку територіальних рекреаційних комплексів

  У роботі запропонована структурна схема економіко-екологічного механізму розвитку ТРК, яка свідчить, що механізм економіко-екологічного розвитку на рівні галузі в цілому має три елементи рекреації: організацію, управління, економіку.

  автор: В’юн В.Г., Матвієнко А.В., Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Голда Меір та політика держави Ізраїль щодо країн Тропічної Африки (сер. 50-х рр. ХХ ст. – 1973р.)

  Історія взаємовідносин єврейського та африканських народів налічує багато століть. Проте на якісно новий рівень взаємовідносини вийшли у другій половині ХХ століття, після створення нових незалежних держав

  автор: Божкова Г.Л., ст. викладач кафедри соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Механізм іпотечного кредитування та його особливості в аграрному секторі

  Впровадження механізмів іпотеки сільськогосподарських земель нині розглядається як необхідна умова розвитку ринкових відносин у галузях економіки загалом та у сільському господарстві зокрема. Недостатність обсягів середньо- та довгострокового кредитування сільського господарства загострила необхідність широкого впровадження інституту застави земель сільськогосподарського призначення.

  автор: Костюк В.А.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Особенности мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей

  На сегодня проблема преступности среди несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных в связи с негативными социальными последствиями и распространенностью этого явления.

  автор: Журавель В.И., Базыка Е.Л.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Особливості захисту об'єктів суміжних прав в Україні

  Інтереси артистів-виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення отримали правову охорону у багатьох країнах світу в рамках нового правового інституту так званих суміжних прав, що тісно пов'язані з авторськими правами.

  автор: Байлема Т.М., Голдинська І.І., Моклюк А.О.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Плагіат у діяльності ЗМІ

  Проблема плагіату у діяльності ЗМІ є досить актуальною,адже сьогодні телебачення, засоби масової інформації розвивається все стрімкіше. А з розвитком ЗМІ зростає поява такого явища як плагіат.

  автор: Кравець Я.М., Байлема Т.М.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Проблема плагіату сьогодні

  Проблема плагіату існувала ще з давніх часів і сьогодні ця проблема не втратила своєї актуальності і свідченням цього є фундаментальні роботи з цієї тематики : В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе, В.І. Серебровського, Г.Ф. Шершеневича, Е.П. Гаврилова, Ліпцик Д.

  автор: Байлема Т.М., Барановська І.А., Лебідь В.С.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Семантика та типологія предикатів статальних інтенсивно-допустових конструкцій зі значенням місця

  У статті розглянуто особливості семантичної структури речення, з’ясовано в ній місце та роль предиката, проаналізовано семантичні різновиди предикатів статальних інтенсивно-допустових конструкцій зі значенням місця.

  автор: Мачак Оксана

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 26/12/2012  Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав в Інтернеті: міжнародний досвід та українські реалії

  Із розвитком цифрових технологій і розширенням мережі Інтернет інтелектуальна власність піддалась значній трансформації.

  автор: Байлема Т.М., Боцвін О.С., Шмунь Н.В.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Тенденції розвитку кредитування фізичних осіб в Україні

  Протягом останніх років відбулися суттєві зміни у розвитку кредитної діяльності комерційних банків України.

  автор: Домбровська Л.В., Кулатов Д.Ю., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/12/2012  Змістовий аспект розвитку розмовного мовлення дітей дошкільного віку

  У статті подається аналіз варіативних програм для дошкільних закладів по розвитку розмовного мовлення дітей в різних вікових групах. Дається визначення розмовного мовлення як різновиду усного мовлення.

  автор: Михайлова Л.І.

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 25/12/2012  Поетика імпресіонізму в прозі Михайла Івченка

  Постать М. Івченка – українського прозаїка першої третини ХХ століття – належить до маловідомих серед вітчизняних письменників-імпресіоністів. Сучасний дослідник творчої спадщини митця стикається із суперечливими поглядами критиків і літературознавців на його доробок.

  автор: Акулова Н.Ю., аспірантка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Діловий протокол: теоретичні засади та історія розвитку

  В статті розглянуті теоретичні основи ділового протоколу.

  автор: Брустінов В. М., к.т.н., професор, Брустінов Д. В., к.е.н. Таврійський державний агротехнологічний університет

  видання: Таврійський державний агротехнологічний університет, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Формування концепції організаційної культури

  У статті розкрито економічне поняття організаційного розвитку та підкреслено значення питань використання культурних інструментів при формуванні адекватної організаційної культури. Визначено необхідність адекватного сприйняття чинників та умов розвитку організаційної культури для реалізації ефективного процесу управління. Розкрито основні фактори впливу на формування корпоративної культури компанії, визначені головні етапи та напрями діяльності компанії у процесі реалізації механізму формування корпоративної культури в умовах її виходу на глобальні ринки.

  автор: Пижинський Я.І., Брустінов Д.В.

  видання: Теория и практика управления, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Генезис і жанрова специфіка інтелектуального роману

  Утвердження жанру інтелектуального роману в літературі пов’язане із загальною тенденцією до інтелектуалізації мистецтва минулого століття. Як зазначає С. Павличко, «інтелектуалізм був домінантою модернізму й художньої культури ХХ століття в цілому.

  автор: Акулова Н.Ю., кандидат філологічних наук. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

  видання: Научные исследования. Теория и практика, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Співвіднесеність видо-часових та способових форм предикатів у конструкціях інтенсивно-допустового різновиду

  В статье рассмотрено особенности формально-граматической структуры интенсивно-уступительного предложения, определено характер соотношения видо-временных форм предикатов.

  автор: Мачак О.Ю., аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Політика Ізраїлю по відношенню до країн Тропічної Африки в період з середини 50-х років ХХ ст. по 1973 р. (постановка проблеми)

  Розглядаються причини – політичні, стратегічні, економічні – формування африканського вектора зовнішньої політики Ізраїлю, аналізуються фактори зацікавленості сторін у встановленні та поглибленні взаємовідносин, форми співробітництва та обставини, що привели до розриву дипломатичних стосунків.

  автор: БОЖКОВА Г.Л. Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого Міжнародного університету розвитку людини “Україна”

  видання: Наукові праці. Том 83. Випуск 70, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Ресурсозберігаючі технології в системах водоканалу

  Забезпечення населення України якісною питною водою відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та інших нормативних документів є однією з пріоритетних проблем країни, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення

  автор: Філатов Я.О., Костюк В.А., Лозня С.В., Пустовий С.О.

  видання: Житлово-комунальне господарство України, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Характеристика чинників, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні

  Статтю присвячено аналізу чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні, серед яких автор виділяє: нормативний, організаційний, економічний, політичний, соціально-психологічний та морально-ідеологічний фактори.

  автор: Сенченко Л.В., старший викладач, Берлач А.І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

  видання: Вісник Університету «Україна» №1, 2010, час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів

  У статті розглядається толерантність як принцип і основа становлення світоглядної парадигми студентської молоді. Проаналізовано формування толерантності в процесі навчання і виховання у вищих навчальних закладах, а також процес переходу від минулого тоталітаризму до демократії

  автор: Чопей В.С., канд. соціол. наук, доц., декан факультету філології та соціальних технологій, Карпатський інститут підприємництва університету “Україна”

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Удосконалення процедур при наданні іпотечних кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення

  Досліджено шляхи вдосконалення процедур при наданні іпотечних кредитів під заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано заходи, що повинні проводитися урядом для зменшення ризиків інвесторів при іпотечному кредитуванні.

  автор: Костюк В.А.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 25/12/2012  Електроміографія як метод відбору засобів спеціальної фізичної підготовки у процесі тренування стрибунів у довжину з розбігу

  У навчально-тренувальному процесі стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки важливе значення має високий рівень розвитку швидкісно-силових якостей. У статті обґрунтовано використання методу електроміографії при відборі засобів спеціальної фізичної підготовки у процесі тренування стрибунів у довжину з розбігу.

  автор: ЯВОРСЬКА Тетяна

  видання: МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Австралія в умовах глобалізації

  Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку Австралії в умовах глобалізації.

  автор: Наталія Олійник, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації», № 2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2012  Корпоративна культура: складові і перспективи

  Проблематика корпоративної культури багатогранна, відносно нова для нашого суспільства й недостатньо досліджена наукою.

  автор: Людмила Тарасюк, викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №9-10, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Науково-технічний розвиток та його прогнозування – запорука майбутнього держави

  Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного виробництва.

  автор: Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Алла Сущенко, магістр журналістики Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №9-10, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Особливості перекладу юридичних текстів

  Розгляд факторів передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури, типу і механізму соціального кодування рідної (української) та іноземної (англійської) мов.

  автор: Козак Н.І., проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, к.філ. н., доцент, ММІРоЛ «Україна» Куракін А.В., магістрант спеціальності «Філологія» ММІРоЛ «Україна»

  видання: ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Редакторсько-перекладацька діяльність Миколи Лукаша у формуванні професійної компетентності майбутніх редакторів

  Перекладацька діяльність М. Лукаша – явище унікальне в історії української художньої культури, де синтезовано як глибоке розуміння вимог до художнього перекладу, так і тих процесів, які відбувалися в українській мові, культурі загалом.

  автор: Борко Т.М., к.пед.н., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Сільське та міське сімейне домогосподарство

  Спроби науковців наблизитись до трактування сучасної форми господарювання сімейних домогосподарств спонукають до аналізу різноманітних літературних джерел, в яких вони прослідковуються.

  автор: Засанська С.В., к.е.н., доцент, Рівненський інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Рівне

  видання: Наукове видання «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2–3 жовтня 2012 р., час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/12/2012  Особливості естетичної концепції А.В. Свінберна

  Свінберн увійшов в історію англійської літератури не тільки як поет, романіст і літературний критик, але і як творець власної естетичної концепції, яка відіграла значну роль у розвитку літератури Великобританії.

  автор: Козак Н.І., к.ф.н., доцент ММІРоЛ «Україна» Куракіна І.В., магістрант ММІРоЛ «Україна»

  видання: ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права, час видання: 2012

  Докладніше

 • 11/12/2012  Чи можливо спроектувати, як буде виглядати світ через 100 років? (есе)

  Якими винаходами нас вразять учені? А чому одразу вчені, у кожного є шанс створити щось незвичайне, те, над чим учений навіть ніколи і не замислиться.

  автор: КУТЬЇНА Вікторія, студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика» Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 10/12/2012  Організація та розвиток радіоекологічного комплексу в умовах транскордонного співробітництва

  У сучасний період виникає гостра необхідність створення механізму регулювання міжрегіональних зв’язків, що направлені в першу чергу на стимулювання міжнаціональних комунікацій, прикордонного співробітництва у економічній, науковій, культурній, освітній сферах, що значно сприяє головному загальноєвропейському процесу.

  автор: Тетяна Пішеніна, Університет "Україна"

  видання: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" Частина 2, 9 – 10 грудня 2010 року, м. Тернопіль, час видання: 2010

  Докладніше

 • 24/11/2012  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз

  Проаналізовано стан розробки в історіографії проблеми участі депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.). Визначено ряд особливостей наукової реконструкції, основні напрями, етапи та тенденції дослідження.

  автор: Милько В.І., аспірант відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАНУ

  видання: Український історичний журнал. – 2012. – №1, час видання: 2012

  Докладніше

 • 23/11/2012  Київський одноденний перепис населення 2 березня 1874 р.: організація, проведення, результати

  Здійснено аналіз особливостей підготовки і проведення Київського одноденного перепису 1874 р., охарактеризовано його результати та історичне значення.

  автор: Милько Володимир(Київ)

  видання: Український історичний збірник. - Вип. 15. - 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/11/2012  Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби

  Проведено аналіз впливу хронічного опромінення на штами двох видів мікроскопічних грибів Hormoconis resinae та Cladosporium cladosporioides за двома параметрами – швидкістю радіального росту та виживаністю. Показано, що у досліджених видів грибів збільшення радіальної швидкості росту в діапазоні доз опромінення від 0 до 250 мГр відбувається нерівномірно, а з максимумами при певних дозах опромінення. При поглинутій дозі опромінення від 0,36 до 2 Гр у штамів Hormoconis resinae та Cladosporium cladosporioides як з радіоадаптивними властивостями, що були виділені із зони відчуження ЧАЕС, так і у штамів, що зазнали опромінення вперше, не виявлено пригнічення виживаності порівняно з контролем без опромінення. Установлено, що дози опромінення до 2 Гр (при потужності експозиційної дози 3,7 мР/год) є малими для цих видів мікроскопічних грибів.

  автор: Тугай Т.І., Тугай А.В., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В.

  видання: Ядерна фізика та енергетика. - 2012. - Т.13. - № 4., час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/11/2012  Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу

  Вивчено динаміку змін активності реакцій вільно радикального окис- нення у студентів з наслідками ди- тячого церебрального паралічу.

  автор: Макарова Е.В., Відкритий університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 17/11/2012  Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі

  У статті розглянуто порядок використання елементів методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі, зокрема можливість ведення обліку на малих підприємствах без застосування подвійного запису.

  автор: ЛЕОНІД СУК, доктор екон. наук, професор, ПЕТРО СУК, доктор екон. наук, доцент

  видання: Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" №1, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 07/11/2012  Рецензія на підручник Тітова І.Г. "Вступ до психофізіології"

  Пояснити загадковість зв’язку психічного і фізіологічного, душі і тіла намагалися ще в античні часи. Однак із науковим пізнанням його виникало все більше запитань і менше відповідей. У теперішні дні взаємозалежність психіки та її нейрофізіологічних механізмів досліджує психофізіологія, яка є ядром нейронаук (нейрофізіології, біохімії, молекулярної генетики мозку та ін.), спрямованих на пошук фізіологічних закономірностей психічної діяльності та поведінки людини. На цій проблематиці зосереджений пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито загальні засади психофізіології, нейрофізіологічні основи психічних процесів, механізмів психіки і проявів психічного (мотивації, пам’яті, уваги, мислення і мовлення, емоцій, свідомості і неусвідомленого психічного), рухової активності та свідомості людини, а також прикладне значення психофізіологічних досліджень для професійної діяльності, клінічної та педагогічної практик. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, учителям, вихователям, усім, кого цікавлять загадки людського мозку і свідомості.

  автор: Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/10/2012  Партії і партійні вподобання

  У країнах стабільної демократії політичний спектр та партійні вподобання громадян є відносно сталими, не скочуються до крайнощів і коливаються, залежно від ситуації, між ліволіберальним та праволіберальним сегментами. Між партіями, які представляють ці сегменти, не існує принципових розбіжностей у «глобальних» питаннях, що визначають стратегію розвитку держави.

  автор: Ольга Юрчук, викладач Дубенської філії Університету «Україна»

  видання: Газета "Університет "Україна" №7-8, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/10/2012  Тероризм як глобальне явище

  Тероризм – будь він міжнародним чи локальним, тероризмом органів влади чи опозиційних груп – завжди розцінюється як надзвичайно загрозливе суспільне явище. Тому він привертає прискіпливу увагу фахівців найрізноманітніших наукових спрямувань.

  автор: Андрій Якібчук

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/10/2012  До проблеми про теоретико-методологічні засади дослідження електорального політичного маркетингу

  В даній статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 12/10/2012  Нормативно-правові аспекти боротьби з медіа-тероризмом

  У статті розглядаються нормативно-правові аспекти боротьби з медіа-тероризмом з точки зору проблеми співвідношення обмеження свободи ЗМІ та забезпечення основних прав і свобод людини. Здійснено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з цього питання, запропоновано шляхи вирішення проблеми.

  автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 12/10/2012  Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України

  Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна» (м. Київ); Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України; Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 12/10/2012  Використання інтернет-ресурсів у російських політтехнологіях

  Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у Державній думі Росії, за допомогою Інтернет-ресурсів, досліджено особисту активність політичних діячів у соціальних мережах, проаналізовано взаємозалежність використання соціальних мереж у політичній комунікації та популярності політика і порівняно особливості спілкування у web-мережі українських та російських політиків.

  автор: Анна Данько-Сліпцова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 10/10/2012  Соціокультурна комунікація як генезис мовної особистості

  У статті зроблена спроба проаналізувати теоретичне підґрунтя соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога як мовної особистості. Подана характеристика соціокультурного дискурсу. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок із соціокультурною комунікацією як генезисом мовної особистості.

  автор: Віктор Махінов, кандидат педагогічних наук, професор Університету „Україна”

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 09/10/2012  Складові безпекового імперативу та стилістика перформенсу сучасної української політики

  Розглядається стилістика дії безпекових імперативів в сучасному українському соціумі.

  автор: Ігор Хижняк, доктор історичних наук, професор, доктор політичних наук, професор політології, завідувач кафедри міжнародної інформації Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 09/10/2012  Від "екологічної релігії" до менеджменту екології (природа та Біблійні цінності)

  У статті розкриваються погляди релігій на екологічні проблеми та проблеми співжиття в системі «природа – людина», виокремлюються різні концепції релігій співжиття у природі, розглядаються можливості співпраці з владою по формуванню екологічної культури.

  автор: Анатолій Мучник, кандидат політичних наук, доцент Полтавського інституту економіки і права Університету "Україна", Петро Ворона,кандидат наук з державного управління, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 28/09/2012  Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики

  Про результати дослідження статистичних властивостей кольорових зображень за методом RS-стегоаналізу

  автор: Корольов В.Ю., Інститут кібернетики НАН України, Поліновський B.B., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Герасименко В.А., Інститут кібернетики НАН України, Горинштейн М.Л., Інститут кібернетики НАН України

  видання: "Інформація і право", № 3(3) /2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/09/2012  Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації

  Розглядаються базові поняття, структура та соціальні комунікації глобального інформаційного суспільства

  автор: Бебик В.М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету "Україна", голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

  видання: "Інформація і право", № 1(1) /2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/09/2012  Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми

  У статті зроблена спроба проаналізувати пріоритети соціокультурної парадигми освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання школярів. Подана порівняльна характеристика гуманістичної та традиційної парадигм вузівської підготовки педагога. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми соціокультури та показано її зв'язок із соціальними комунікаціями.

  автор: Махінов В.М., кандидат педагогічних наук,професор Університету «Україна»

  видання: "Інформація і право", № 1(1) / 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/09/2012  Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методологія

  Про проблеми формулювання та становлення соціально-комунікаційної праксеології як напрямку у сфері соціальної комунікації

  автор: Бебик B.М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету "Україна", голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

  видання: "Інформація і право", № 2(2) / 2011, час видання: 2011

  адреса видання: upload/publikatsii/nauka/pdf_2012/2/Socialno_comunikaciyna_prakseologiya.pdf

  Докладніше

 • 28/09/2012  Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості

  Про теоретичне підґрунтя соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога як мовної особистості. Подана характеристика соціокультурного комунікаційного простору. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв 'язку із соціокультурною комунікацією.

  автор: Махінов В.М., кандидат педагогічних наук, професор Університету "Україна"

  видання: "Інформація і право", № 2(2) / 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/09/2012  Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму

  Про сучасний стан та шляхи посилення медіа-безпеки соціуму

  автор: Кіслов Д., кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: "Інформація і право", № 2(2) / 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 26/09/2012  Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми

  Наукова стаття присвячена загальним проблема формування та удосконалення методики розслідування торгівлі людьми. Автор розкриває загальні положення криміналістичної характеристики злочину, зупиняється на проблемних положеннях його розслідування, доводить зв’язок торгівлі людьми із іншими видами злочинної діяльності. Через наявність такого зв’язку методика розслідування торгівлі людьми нерозривно пов’язується із методикою розслідування інших видів злочинів (у тому числі предикатних), а тому отримує ознаки своєї комплексності.

  автор: Горбасенко Павло Володимирович

  видання: Наше право № 1 ч.1, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/09/2012  АНналіз останніх організаційно-правових новацій у міграційній сфері України

  У статті проаналізовано процес становлення та розвитку ідеї про створення Державної міграційної служби від перших згадок про неї і до сьогодення, охарактеризовано деякі особливості та наслідки створення цієї структури, особливості деяких нормативно-правових актів, що стосуються її діяльності. Також автор спробував проаналізувати та спрогнозувати вплив на українське суспільство діяльності цього центрального органу влади.

  автор: СТРІЛЬЧЕНКО Є.В.

  видання: Європейські перспективи № 2 ч.2, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 04/09/2012  Збільшення доходів державного та місцевого бюджетів можливе в сучасних економічних умовах

  Подолання наслідків фінансово-економічної кризи диктує здійснення тепер та в короткостроковій перспективі такої поточної державної економічної політики в Україні, що забезпечить ріст обсягів виробництва та реальних доходів населення, зменшення кількості безробітних, поступове здорожчання національної валюти, покращення роботи у банківській системі (збільшення депозитних внесків, кредитування економіки тощо), збільшення обсягів зовнішньоекономічних операцій, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості тощо, і на цій основі збільшення доходної частини Державного та місцевих бюджетів. Не дивлячись на кризу, у 2011-2012 рр. відмічається зростання практично по всіх показниках, що характеризують розвиток економіки України, але цього не досить.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 19/07/2012  Компроміс як політологічна проблема

  У статті розглядається компроміс як політологічна проблема. Автор підкреслює, що компроміс постає як метод пом’якшення загострення протиріч та включає такі ознаки, як об’єднання і співробітництво взаємодіючих сторін. Компроміс як політологічна проблема характеризує сутність мирного регулювання конфлікту.

  автор: Ольга Москаленко, викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

  У статті досліджуються особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти Статья посвящена модернизации содержания экологического образования, раскрывает особенности экологической компетентности личности в условиях фундаментализации образования.

  автор: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України Тетяна Лукашенко, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Огляд та контент-аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова

  Проаналізовано видавничі підприємства державної і недержавної форм власності. Розроблено схематичну діаграму діяльності організацій і виявлено загальний стан чистих доходів протягом п’яти років. Запропоновано сучасні підходи до вирішення фінансових проблем у видавничій справі в Україні.

  автор: Ольга Рак, здобувач кафедри суспільно-політичних дисциплін, глобалістики і соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Особистість публічного політика: особливості формування

  У статті розглядається теоретичний аналіз публічної політичної діяльності, формування необхідних якостей у студентської молоді для успішного здійснення публічної політичної діяльності.

  автор: Оксана Волинчук, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Проблема визначення поняття «медіа-тероризм»

  У статті розглядається проблема визначення поняття медіа-тероризму. Аналізуються актуальні аспекти теорії тероризму, у т.ч. питання використання інформаційних технологій у процесі терористичної діяльності, стан дослідження проблеми.

  автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Проблематика методзабезпечення майбутніх психологів у звя`зку з вимогами сучасних реалій

  У статті представлена проблематика інноваційних технологій навчання, зокрема дистанційного, яка має таку специфіку, як навчання студентів із особливими потребами. Висвітлені проблеми впровадження новітніх навчальних програм, розрахованих на інформаційну систему Інтернет, розробки методичних рекомендацій та визначення відповідності очікувань студентів складеній програмі навчальної роботи.

  автор: Євгенія Базика, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та корекційної освіти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Роль мас-медіа в розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації

  У статті розглядаються витоки становлення інформаційного суспільства як фактора загального глобалізаційного процесу та роль і значення масових комунікацій в умовах кризового періоду розвитку людства.

  автор: Віра Дабіжа, здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Соціокультурний діалог як комунікативна система формування мовної особистості

  У статті зроблена спроба проаналізувати пріоритети соціокультурного діалогу як комунікативної системи формування мовної особистості, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання школярів. Подана порівняльна характеристика гуманістичної та традиційної парадигм підготовки мовної особистості майбутнього фахівця. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми мовної особистості та її зв’язок із соціальними комунікаціями.

  автор: Віктор Махінов, кандидат педагогічних наук, професор Університету „Україна”

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Теоретико-методологічні засади дослідження політико-комунікаційної сфери суспільства

  У даній статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми становлення політико-комунікаційної праксеології як напрямку політичних наук.

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури

  У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення термінології в галузі корпоративної культури; здійснено контент-аналіз значення, поняття та змісту корпоративної культури; встановлено системоутворюючі її фактори за результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів.

  автор: Людмила Тарасюк, викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/07/2012  Значення інформаційних систем та структур для зменшення соціально-психологічних чинників гандикапних реакцій

  У статті визначається взаємозв’язок гандикапних проявів та інформаційних систем, а також вплив інформаційних структур на сприйняття особистістю людей із особливими потребами та формування ставлення до них.

  автор: Олег Ставицький, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Рівненського інституту Університету ”Україна”

  видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/06/2012  Еволюція посткомуністичних партійних систем у контексті теорій і практики соціополітичних поділів

  У країнах стабільної демократії політичний спектр та партійні вподобання громадян є відносно сталими, не скочуються до крайнощів і коливаються, залежно від ситуації, між ліволіберальним та праволіберальним сегментами. Між партіями, які представляють ці сегменти, не існує принципових розбіжностей у «глобальних» питаннях, що визначають стратегію розвитку держави. У посткомуністичних країнах маємо протилежну ситуацію. Партійно-політичний спектр перебуває у стадії становлення, при цьому як самому політичному спектру, так і партійним уподобанням громадян притаманна поляризація. Партії, що представляють різні сегменти політичного спектру, орієнтуються на різні, часом протилежні стратегії розвитку країни.

  автор: Ольга Юрчук, викладач Дубенської філії Університету "Україна"

  видання: Газета "Університет "Україна" №3-4 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 08/06/2012  Сталий розвиток довкілля – пріоритетна мета

  Понад десять років тому сформовано глобальне бачення цілей розвитку тисячоліття з чіткою системою цілей, цільових індикаторів та часовими рамками їх досягнення – бачення цілей розвитку для всіх і для кожного. Це не просто абстрактні та амбітні цілі.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»; Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України; Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

  видання: Газета "Університет "Україна" №3-4 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 24/05/2012  Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе

  Добре відомо, що стратегічною метою розвитку України визначено входження її до європейського простору, а в подальшому – повномасштабну інтеграцію до Європейського Союзу. Досягнення цієї мети – це одночасне підтвердження нашої належності до європейського культурно-цивілізаційного простору. Що і як слід робити з тим, щоб це сталося однозначно, – завдання нашого форуму, засідання «круглого столу». І я сподіваюся, що виступи та дискусія додадуть нам розуміння сутнісних складових в утвердженні європейських ціннісних засад на вітчизняних теренах.

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: Журнал «Віче», час видання: 2012

  адреса видання: http://www.viche.info/journal/2236/

  Докладніше

 • 24/05/2012  Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Украіні

  У статті розглядаються питання, пов’язані з актуалізацією проблематики досліджень зі всесвітньої історії, з’ясовано резерви, які слід задіяти для поліпшення існуючого становища, подано визначення змістового наповнення, кількісних та якісних показників пройденого дослідниками за період суверенного розвитку нашої країни шляху. Автор аналізує наукові пріоритети поглибленого вивчення вітчизняними істориками минулого й сьогодення навколишнього світу, а також складові розвитку національної історіографії в контексті імперативів сучасної світової історичної думки. У період незалежного розвитку України значні

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: Український історичний журнал №1, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 24/05/2012  Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи

  У статті досліджено необхідність, реалії та перспективи європейського вибору України. Автор аналізує погляди України та ЄС на «Східне партнерство» та висвітлює перешкоди для якнайкращого використання потенціалу двосторонніх відносин. Представлене авторське бачення диверсифікації напрямків зовнішньої політики України в контексті реалізації її економічного потенціалу та сучасних взаємовідносин США і Росії.

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: Світова політика і дипломатія на сучасному етапі, час видання: 2009

  Докладніше

 • 24/05/2012  Геополітичні виклики сучасної України

  У статті автор розмірковує над шляхом, пройденим Україною за роки незалежності. Зокрема автор намагається віднайти та проаналізувати відповіді на складні та актуальні для подальшого розвитку України питання: чи правильно розпорядилася незалежна держава складовими свого геополітичного становища; чи адекватною була і є її відповідь на сучасні виклики; чого вдалося досягти і якою ціною для утвердження української нації на політичному ландшафті континенту?

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: "Стратегічні пріоритети" №1, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 24/05/2012  Громадсько-політичні організації як чинник становлення громадянського суспільства в країнах Латинської Америки

  У статті розглянута політична складова політичних передумов сталого розвитку в країнах Латинської Америки, основні тренди еволюції політичних інститутів. Робиться спроба оцінити ступінь сталого розвитку гібридних режимів в Латинській Америці, ризики демократії у контексті негативних соціальних наслідків неоліберальних реформ. Автор приходить до висновку, що, незважаючи на наявність в арсеналі Організації американських держав декларацій на підтримку демократії, механізми міжамериканської системи, Групи Ріо, реагують на політичні кризи і загрози демократії із запізненням. Вони демонструють нездатність ефективно сприяти стабілізації ситуації в проблемних країнах. Таким чином, у сучасних умовах на континенті відсутні необхідні політичні умови для реалізації стратегії сталого розвитку.

  автор: Ткач О.І., доктор політичних наук, доцент

  видання: Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 15, час видання: 2009

  Докладніше

 • 24/05/2012  Квірінг Еммануїл Йонович – суспільно-політична діяльність в Україні

  Стаття присвячена вивченню життєвого шляху та діяльності Е.Й.Квірінга – одного з видатних суспільнополітичних діячів раннього періоду радянської епохи, вченого та публіциста. Показано, яким чином бурхливі політичні події перелому епохи початку ХХ ст. відобразились на його житті та світогляд.

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  час видання: 2007

  Докладніше

 • 24/05/2012  Методологічні засади та практичні заходи психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця

  У статті викладено зміст психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця, його методологічні засади та практичні заходи, що можуть застосовуватись у його процесі.

  автор: Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор

  видання: Збірник наукових праць КІПНУ імені Івана Огієнка Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, час видання: 2009

  Докладніше

 • 24/05/2012  Потреби формування державницької психології політико-управлінської еліти України в процесі демократичних змін

  У нинішніх умовах побудови Української демократичної держави перед політико-управлінською елітою постала гостра потреба в сучасному осмисленні нових викликів, явищ, що з’явилися в ході проблем державотворення в Україні. Назріла критична межа усвідомлення того, що ми варті більшого в політиці змін, ніж досягнуто на даний час у власному домі та у світовому співтоваристві.

  автор: Пірен М.І., доктор соціологічних наук, професор

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 24/05/2012  Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна

  У статті аналізується феномен соціального партнерства як дієвої системи регулювання соціально–трудових відносин, яка постала внаслідок еволюції суспільства індустріально розвинених держав та в результаті якої непримиримі класові протистояння трансформуються у протиріччя та конфлікти значно нижчого рівня, що вирішуються профспілковими організаціями і об’єднаннями роботодавців за умови контролю держави. Окремо акцентується увага стосовно становлення та розвитку соціального партнерства в Україні.

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: "Стратегічні пріоритети" №3 (8), 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 24/05/2012  Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства i релігійна соціалізація особистості

  У суспільній свідомості нині відбувається процес, який з цілковитою на те підставою можна назвати світоглядним переворотом: формується нове світобачення, смисловим центром якого є особистість. Основним же рушієм цього процесу є інформація, що поширює уявлення про принципи свободи, гуманізму, демократії.

  автор: Пірен М.І., доктор соціологічних наук, професор

  видання: Соціальна психологія. – 2005. - № 6 (14). – C.31-41., час видання: 2005

  Докладніше

 • 24/05/2012  Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу

  Сходження Української держави на рубежі ХХ–ХХІ століть стало яскравим уособленням великих трансформаційних зрушень сучасної історичної доби в Європі і світі. Світ та конфігурація держав у ньому і далі змінюються. На Заході європейського континенту набирають сили процеси поглиблення і поширення інтеграції, а на його Сході — здебільшого гору беруть дезінтеграційні складові поступу.

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — С. 76-88., час видання: 2010

  Докладніше

 • 24/05/2012  Зовнішньополітичні виклики сучасної України

  В статті автор розмірковує над пройденим шляхом України за роки незалежності. Зокрема, автор намагається віднайти та проаналізувати відповіді на складні та актуальні для подальшого розвитку України питання, а саме: чи вірно розпорядилася незалежна держава наявними складовими свого геополітичного становища, чи адекватною була і є відповідь на сучасні виклики, що вдалося досягти і якою ціною для утвердження української нації на політичному ландшафті континенту?

  автор: Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор

  видання: "Стратегічні пріоритети" №4 (5), 2007, час видання: 2007

  Докладніше

 • 21/05/2012  Подходы к повышению эффективности процесса обучения и будущей профессиональной деятельности студентов с инвалидностью

  По данным координатора системы ООН в Украине Ф.М. О'Донела, в мире насчитывается больше 650 миллионов человек с ограниченными возможностями, что составляет около 10 % населения планеты.

  автор: Макарова Е.В.

  видання: Физическое воспитание студентов, час видання: 2012

  Докладніше

 • 17/05/2012  Понятя кредитоспроможності та напрями її оцінки

  Метою дослідження є визначити поняття та розробити універсальну методику визначення рівня кредитоспроможності для уніфікації підходу до всіх підприємств та можливості самостійного аналізу ними власного стану для прийняття відповідних рішень щодо можливості залучення коштів, альтернативних джерел та необхідності удосконалення діяльності в проблемних областях.

  автор: Бертман І.Г.,група ФН 61 – 09 Вінницького соціально-економічного інституту Університету "Україна"

  видання: Научная мысль информационного века /“Экономические науки”/3.Финансовые отношения, час видання: 2012

  Докладніше

 • 01/05/2012  Шляхи удосконалення вітчизняного законодавства щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах

  Відповідно до теорії розподілу влад невід’ємним елементом правової демократичної держави є розвинута система незалежного судочинства. Адже реальне забезпечення прав і свобод людини та громадянина неможливе без діяльності судів, в яких на основі Конституції і законів України, за беззаперечного панування принципу верховенства права фізичні та юридичні особи у цивілізований спосіб вирішують свої суперечки, знаходять захист від свавілля чиновників та інших осіб.

  автор: Сорока О.О.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 01/05/2012  Розвиток освітньої діяльності за часів гетьманату Павла Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.)

  За часів правління Павла Скоропадського ситуація в українській освіті змінилася на краще. Були значні здобутки у законодавчому забезпеченні культури й освіти.

  автор: Довгань В.С.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 01/05/2012  Поняття «особливої жорстокості» у кримінальному законодавстві України

  Проблема злочинів вчинених з особливою жорстокістю потребує подальшого уточнення таких понять як «жорстокість» та «особлива жорстокість» та деталізацію юридичних складів злочинів вчинених з особливою жорстокістю, вироблення більш повних роз’яснень змісту обтяжуючих обставин, які суттєво впливають на кваліфікацію дій суб’єкта злочину та на призначення законного та справедливого покарання.

  автор: Гедьо А.С.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 01/05/2012  Права неповнолітніх у цивільному процесі

  Неповнолітня особа може особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки на підставі статті 29 Цивільно-процесуального кодексу України (далі ЦПК) в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вона особисто бере участь, якщо інше не встановлено Законом.

  автор: Марченко М.Г.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 01/05/2012  Проблеми документування адвокатом кримінального процесу відеозаписом

  Існування інституту адвокатури є гарантією забезпечен­ня конституційних прав та свобод громадян, що потребує від адвокатів всесторонньої підготовки і можливості в любий момент оказати допомогу громадянину який її потребує.

  автор: Сердюк В.П.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 01/05/2012  Проблеми забезпечення виборчих прав громадян України, які перебувають за кордоном

  Практика реалізації виборчого законодавства України підштовхує нас до оптимізації та лібералізації виборчих і референдумних процедур та на цій основі проведення їх уніфікації».

  автор: Сердюк Є.В.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  До питання методологічних засад дослідження правової систем

  Тези доповіді присвячені проблемі міждисциплінарного рівня дослідження правової системи та відображають авторську версію теоретико-методологічного підходу до її розв’язання.

  автор: Мірошниченко М.І.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 30/04/2012  Принцип справедливості у кримінальному праві України

  В юридичній науці принцип справедливості розглядається в якості усієї системи національного права. Особливе значення набуває даний принцип для кримінального права і кримінального правосуддя. Мабуть, не випадково термін «justice» в англійській мові водночас означає і справедливість і правосуддя.

  автор: Дадерко Л.Ф.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  Теоретичні питання реалізації активності суду в цивільному судочинстві

  Виконання завдань цивільного судочинства (ст. 1 ЦПК) залежить, передусім, від ефективності цивільної процесуальної діяльності, головне місце в якій має посідати активна роль суду, яка має знаходити свій прояв, по-перше, в процесі доказування з метою встановлення об’єктивної істини у справі, а по-друге, в керівництві рухом процесу.

  автор: Короєд С.О.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  Формальне та змістовне розуміння верховенства права

  Стаття 1 Конституції проголошує Україну правовою державою. В доктрині в найбільш загальних рисах під правовою державою розуміється держава, в якій панує принцип верховенства права. В ст.8 КУ встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Визначення даного принципу не наводиться. Тому безумовно актуальним видається необхідність розуміння того, чим є верховенство права з точки зору західної традиції права, в надрах якої власне і сформувався даний принцип.

  автор: Севрюков Д.Г.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  До питання методологічних засад дослідження правової системи

  Тези доповіді присвячені проблемі міждисциплінарного рівня дослідження правової системи та відображають авторську версію теоретико-методологічного підходу до її розв’язання.

  автор: Мірошниченко М.І.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  Юридична наука і юридична практика: аспекти взаємодії

  Необхідність творчого і послідовного осмислення трансформацій, які відбуваються у посттоталітарному суспільстві, більш глибокого пізнання сучасних процесів економічних і соціальних перетворень, динаміки державно-правових явищ, в тому числі в умовах економічної та політичної криз, є нагальною потребою часу. Саме під час навчального процесу у вищих навчальних закладах юридичної спрямованості студенти можуть отримати комплекс наукових знань, навичок і тим самим досягнути поставленої мети.

  автор: Мурашин О.Г.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 30/04/2012  Актуальні питання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері соціального захисту інвалідів

  Дослідження проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері соціального захисту інвалідів становить не лише науковий, а й практичний інтерес, оскільки забезпечення реалізації конституційних прав інвалідів є стратегічний курс державної політики.

  автор: Пасічніченко С.В.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 29/04/2012  Охорона права власності : методологія змісту

  Право власності є тим фундаментом, на якому базується більшість соціальних настанов людства, зокрема і правова система. Конституція України встановила, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

  автор: Галунько В.В.

  видання: Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ТМД, 2012. – 106 с., час видання: 2012

  адреса видання: http://www.law-property.in.ua

  Докладніше

 • 26/04/2012  Права дитини з особливими потребами: історико-правовий аспект

  Висвітлено історію виникнення засад законодавчого закріплення прав дітей із особливими потребами, гарантії та міжнародно-правові акти захисту їхніх прав.

  автор: Нагорна В.В., аспірант Інституту права та суспільних відносин Університету "Україна"

  видання: Університетські наукові записки 2012 №4 (44), С. 40-45, час видання: 2012

  Докладніше

 • 26/04/2012  Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження

  У світі нині спостерігається стрімке зростання попиту на екологічно чисту продукцію АПК. Це відкриває великі можливості для реалізації виробничого-технічного і трудового потенціалу країн та успішного розвитку національних ринків екологічно чистої продукції. Виробництво цієї продукції стає необхідною умовою для підвищення рівня екологічної безпеки країн, конкурентоспроможності економіки, подолання еколого-економічних проблем.

  автор: Єрошина Т.В.

  видання: Український географічний журнал - 2012, № 2, час видання: 2012

  Докладніше

 • 24/04/2012  Несумлінна конкуренція з використанням «розкрученої» торговельної марки

  У даній статті пропонуємо читачеві розглянути питання, що таке несумлінна конкуренція, із чого складається торговельна марка фірми й що таке бренд, як чиниться шкода правовласникові торговельної марки, і яка відповідальність за порушення прав правовласника при несумлінній конкуренції, у тому числі й кримінальна.

  автор: Коташевський Олександр, старший викладач Рівненського інституту Університету «Україна», Почесний працівник прокуратури України

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 24/04/2012  Порушення авторського права на комп’ютерну програму

  До спірних і не повністю законодавчо врегульованих питань належить і авторське право на комп’ютерну програму. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції 2003 р. (далі – Закон) в ст. 1 «Визначення термінів» вказує: «Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах)», що досить повно визначає поняття цього терміну.

  автор: Котюжинська Тетяна, Президент Асоціації медіа-юристів, Коташевський Олександр, старший викладач Рівненського інституту Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/04/2012  Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи

  Актуальність нашого дослідження випливає з його спрямованості на розв’язання суперечності між вимогами до рівня біологічної та хімічної освіченості сучасного еколога та практикою підготовки у вищих навчальних закладах фахівця-еколога до здійснення професійних функцій.

  автор: Рудишин С.Д., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”, час видання: 2012

  адреса видання: http://eco.com.ua/

  Докладніше

 • 20/04/2012  Доведення та моделювання функціональної повноти системи нормованих еквівалентностних (нееквівалентностних) функцій неперервної логіки

  До основних задач вивчення неперервної логіки (НЛ) відносяться задачі встановлення повноти системи функцій, яка по постановці та методам розв’язування є специфічною для НЛ.

  автор: Красиленко В.Г.,Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Яцковський В.І.,ВДАУ, Яцковська Р.О., ВДАУ

  видання: Современные информационные технологии 2. Вычислительная техника и программирование, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/04/2012  Ортогональнiсть операцiй та умови оборотностi операцiї

  В данiй роботi дається алгебричне (на мовi багатомiсних операцiй) та комбiнаторне (на мовi гiперкубiв) означення ортогональностi двох операцiй рiзної арностi, яке вiдрiзняється вiд загальновiдомих означень, встановлено зв’язок мiж композицiєю i ортогональнiстю, а також знайдено критерiй ортогональностi лiнiйних квазiгруп.

  автор: Фриз Iрина Василiвна, Сохацький Федiр Миколайович, Вiнницький соцiально-економiчний iнститут Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/04/2012  Поінформованость населення України про фізичну реабілітацію та здоровий спосіб житя – шлях вдосконалення здоров’я нації

  Здоров'я людини не є простим еквівалентом сучасного йому стану середовища, а відображає також певний тривалий вплив середовища, який мав місце в минулому. Значною мірою здоров'я людини визначається спадковими особливостями людини, які, у свою чергу, більше пов'язані зі станом середовища в минулому, ніж зі станом сучасним. Зрозуміти феномен здоров'я можна тільки з позицій цілісного підходу до людини. Зокрема, розглядаючи і соціальну складову, як фактор впливу здоров’я.

  автор: Зімненко О.В., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Український медичний альманах, том 11, №6, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 13/04/2012  Особливості фінансових результатів в умовах кризи

  Значення огляду найближчої ретроспективи полягає в тому, що він виступає необхідною умовою вдосконалення ефективного управління формуванням прибутку. Оцінка найближчих змін та складу фінансового результату показала, що від звичайної діяльності до оподаткування народним господарством України за 9 місяців 2009 року отримано збиток у розмірі 15,3 млрд. грн.

  автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  видання: Стратегические вопросы мировой науки – 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 13/04/2012  Особливості соціального захисту в умовах кризи

  Соціальна політика держави відповідає вимогам населення тільки за умови формування її на основі динамічно сформованої соціальної політики підприємства, що, у свою чергу, створена з урахуванням досвіду формування політики соціального захисту працівників підприємств у різних сферах людської діяльності. У зв’язку з цим вивчення проблеми формування соціального захисту працівників підприємств є актуальною задачею на сьогодні.

  автор: Шамота Л.І. група МО-61-09 Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

  видання: Актуальные проблемы современных наук, час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Порівняльна характеристика молюсків прісних та солоних водойм Північного Приазов’я

  В роботі представлено матеріали з видового складу та чисельності молюсків прісних та солоних водойм Північного Приазов’я.

  автор: Антоновський О.Г., Дегтяренко О.В.

  видання: Біологічний факультет ЗНУ, час видання: 2009

  Докладніше

 • 13/04/2012  Позакласна робота з літературного краєзнавства в курсі світової літератури

  У статті розглядаються форми, методи і прийоми навчальної діяльності, які є доцільними у процесі позакласної роботи з літературного краєзнавства у курсі світової літератури відповідно до визначених напрямів вивчення зв’язків зарубіжних письменників з Україною.

  автор: Волинець І.М., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: Народна освіта №2(14), 2011, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/14/statti/volinec.htm.

  Докладніше

 • 13/04/2012  Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України на короткостроковий період

  Господарська діяльність стане ефективною коли здійснюватиметься згідно перспективного раціонального плану, основою якого є передбачення прибуткового кінцевого результату. Теоретичне обґрунтування перспективних фінансових результатів до оподаткування на короткостроковий період здійснюється на основі офіційної статистичної інформації [1] та наукової методології планування. Презентація результатів дослідження, що пройшли етапи підготовчого періоду і розробки узагальнена в наступному.

  автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Пропозиція як складова маркетингу проектів

  Розглядається інтегральний підхід щодо здійснення проекту, який поєднує потреби замовника і можливості виконавця, визначаються основні складові маркетингу проектів, пропонується приділяти особливу увагу фазі підготовки пропозиції та аналізу стратегічної позиції підприємства при реалізації проекту.

  автор: Дробітько Н.А., Полтавський університет споживчої кооперації України, Горбенко П.Г., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: Коммунальное хозяйство городов, час видання: 2006

  Докладніше

 • 13/04/2012  Психологічний аналіз соціального середовища молодіжної волонтерської організації

  У статті здійснено теоретичний аналіз молодіжної волонтерської організації як специфічного виховного середовища, що сприяє формуванню у молоді активної життєвої позиції, позитивного світосприйняття та набору якостей, необхідних сучасній молодій людині для самореалізації. Теоретичні висновки підкріплені результатами опитування членів молодіжних волонтерських організацій.

  автор: Веремеєнко О.В., Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», аспірантка Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих

  видання: Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка, час видання: 2009

  Докладніше

 • 13/04/2012  Психолого-педагогічні умови професійно орієнтованого навчання студентів вищих навчальних закладів

  У статті розглянуто психолого-педагогічні умови професійно орієнтованого навчання студентів вищих закладів. Наголошується на важливості емоційного стимулювання студентів. Підкреслюється, що активні методи навчання уможливлюють ефективну діяльність студентів та сприяють формуванню у них якостей майбутнього фахівця.

  автор: Бужикова Р.І., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Ресурсний потенціал єврейської общини (1850 – 1870 роки)

  У другій половині ХІХ століття одним із учасників політичного процесу на українських підросійських землях поряд із українцями, росіянами і поляками були євреї. Статус, форми та способи участі в імперському політичному житті зумовлювалися не в останню чергу ресурсним потенціалом єврейської спільноти. Статтю присвячено з’ясуванню, яким ресурсом володіла єврейська община, а відтак – в яких суспільних підсистемах вона була присутня (що, зрештою, сприяло/перешкоджало тиску на владу), як відбувалася трансформація чи перерозподіл цього ресурсу, а, отже, й перерозподіл влади в общині, хто був учасником і керівником цього перерозподілу, в чиїх інтересах він проводився.

  автор: Марія Кармазіна, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І. Кураса НАН України, Сергій Кальян, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  час видання: 2012

  адреса видання: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=...

  Докладніше

 • 13/04/2012  Роль маркетингової концепції в діяльності банку

  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади впровадження маркетингу в діяльність банківських установ. Визначено можливості і перспективи застосування концепції маркетингу і маркетингових інструментів та систем у банківській практиці.

  автор: Бондарчук В.О.

  видання: Наука й економіка № 2 (10), 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 13/04/2012  Розвиток підприємництва в транспортній сфері херсонської області: проблеми та перспективи

  Малий бізнес як невід’ємний сектор ринкової економіки, має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат. У Херсонській області за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи жителів протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку малого бізнесу.

  автор: Чернявська Т.А., к.е.н., доцент Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»

  видання: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», час видання: 2010

  Докладніше

 • 13/04/2012  Саморегуляція поведінки особистості як один із компонентів самосвідомості

  Завершаючою ланкою цілісного процесу самосвідомості є саморегуляція особистістю складних психічних актів, власної поведінки. Під саморегуляцією в структурі самосвідомості у вузькому смислі мається на увазі така форма саморегуляції поведінки, яка передбачає момент включеності в неї результатів самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення до себе, причому ця включеність актуалізована на всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи від мотивуючих компонентів і закінчуючи власною оцінкою досягнутого ефекту поведінки.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету “Україна”

  видання: Секція “Психологія і соціологія”, Підсекція № 5 “Психолого-виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах”, час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Стратегії управління підприємством в умовах кризи

  Визначено суть і важливість формування відповідної стратегії розвитку підприємства у кризових умовах. Здійснено критичний аналіз підходів щодо розуміння стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність своєчасного розроблення та реалізації заходів, спрямованих на попередження кризових явищ на підприємстві. Висвітлено особливості розроблення та реалізації окремих стратегій управління підприємством в умовах кризи.

  автор: Марія Дейнека, Іван Силадій, Карпатський інститут підприємництва Університету "Україна"

  видання: Економічний аналіз, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 13/04/2012  Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України

  Здійснено комплексний аналіз стану та проблем розвитку транспортного сектору України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних, у тому числі, з кризовими процесами. Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за рахунок конкурентних переваг і потенційних можливостей.

  автор: Танклевська Н.С., Херсонський державний аграрний університет, Чернявська Т.А., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Судова система єврейських громад України та нормативні засади її діяльності в XIX столітті

  У науковій статті розглядаються питання діяльності судової системи єврейських громад України та наводиться опис нормативних засад її діяльності в XIX столітті

  автор: Кальян О.С.,Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

  видання: Часопис Академії адвокатури України №13 (4, 2011), час видання: 2011

  Докладніше

 • 13/04/2012  Теоретичні підходи до визначення стратегічного потенціалу підприємства

  В статье рассмотрены различные подходы экономистов на проблему определения сущности стратегического потенциала, определено характеристики стратегического потенциала, его составляющие и факторы, которые влияют на формирования стратегического потенциала.

  автор: Підпригорщук О.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Теорія та історія літературного краєзнавства

  У статті розкрито питання історії теорії літературного краєзнавства, визначено етапи його розвитку.

  автор: Волинець І.М., кафедра документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління Університету "Україна"

  видання: Народна освіта, №2, 2009, час видання: 2009

  адреса видання: http://www.narodnaosvita.kiev.ua

  Докладніше

 • 13/04/2012  Тренінг комунікації – важливий елемент у формуванні майбутнього менеджера

  У процесі своєї трудової або навчальної діяльності люди вступають у взаємодію, яка є невід'ємним атрибутом будь-якого виробничого або навчального процесу. Результат взаємодії людей проявляється в їхніх стосунках один з одним, у соціально-психологічному кліматі, в задоволеності потреб у спілкуванні. Саме комунікація формує цілісність організації.

  автор: Сіверський В.А., Вінницький національний технічний університет, Яцишин С.Є., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Порохняк Д.С., Центр сімейного консультування та психотерапії

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Відрядно-енергетична модель оплати праці

  Запропонована енерго-відрядна модель оплати праці, згідно якої заробітна плата обраховується із розподілу фонду заробітної плати, а не навпаки, і, таким чином реалізується спонукальна система до вдосконалення знань, зменшення плинності кадрів, прояву ініціативи всіх працівників – від робітників до управлінців. При цьому величина заробітних плат працівників менших мінімального споживчого бюджету визначається із суми мінімальних споживчих бюджетів усіх таких працівників пропорційно величині витрат їхньої фізіологічної енергії і коефіцієнту трудової участі. Прийнятність запропонованої моделі підтверджується дослідженнями заробітної плати колективу працівників за даними їх анонімного опитування. В сучасних економічних умовах посадовий коефіцієнт і стаж роботи працівника – найважливіші чинники розміру його заробітної плати.

  автор: Замкевич Б.М.

  видання: Наука й економіка, 2008 р., № 2 (10), час видання: 2008

  Докладніше

 • 13/04/2012  Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. XIX ст. (соціально-психологічний аспект)

  У статті на основі використання методів історичної психології розглядається проблема формування світогляду та ідейних переконань революційних народників в Україні в 70-х рр. XIX ст.

  автор: Калініченко В.Б., Шабельник Г.П.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/04/2012  Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу

  Перехід до ринкової системи господарювання ставить нові вимоги до системи управління підприємством. Вони грунтуються на тому, що успіх підприємству на ринку можна забезпечити лише за умови повного використання його внутрішніх можливостей. Звичайно, це вимагає формування такої системи управління, яка була б у змозі забезпечувати в комплексі моніторинг, облік, аналіз, контроль та координування діяльності його працівників та усіх підрозділів. Така система може бути створена на основі контролінгу.

  автор: Климчук О.О., студентка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  видання: Матеріали когференції "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України"., час видання: 2012

  адреса видання: http://uaconferences.com/napr.php?fd=02

  Докладніше

 • 13/04/2012  Збагачення комп’ютерного дискурсу завдяки поширенню новітніх технологій у суспільстві

  В даній доповіді розглядається функціонування термінів у сучасному комп’ютерному дискурсі, який, представляючи собою багатожанровий функціональний різновид монологічного і діалогічного мовлення, характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів. У комп’ютерному дискурсі домінують англомовні лексичні основи (варваризми та семантичні кальки) та існує тенденція до уніфікації норм і правил комунікації. Основна тенденція у формуванні комп’ютерних термінів – максимальне скорочення способів передачі інформації.

  автор: Байдак Людмила Михайлівна, Сумський гуманітарний інститут Університету “Україна”

  видання: Матеріали Першої міжнародної конференції для студентів, магістрів, аспірантів, вчених «Інноваційний розвиток суспільства за умов кроскультурних взаємодій», час видання: 2007

  Докладніше

 • 13/04/2012  Значення діяльності єврейського кагалу на українських землях в правовому регулюванні статусу єврейської громади (XIX ст.)

  У даній статті розглядаються актуальні правові питання, щодо значення діяльності єврейського кагалу на українських землях в правовому регулюванні статусу єврейської громади (XIX ст.)

  автор: Кальян О.С., Полтавський інститут економіки і права Університету "україна"

  видання: Право та управління, час видання: 2011

  Докладніше

 • 13/04/2012  Правові основи захисту прав фізичних осіб-підприємців як суб’єктів малого підприємництва

  На етапі формування ринкових відносин в Україні питання щодо захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого підприємництва в Україні є актуальним. Адміністративно-правову охорону суб’єктів малого підприємництва досліджували у своїх працях В. Б. Авер’янов, О. Бандурка,Д. Бахрах, Ю. Битяк, З. Варналій, О. Волкович, В. Галунько, В. Мамутов та інші. Проте дані вчені досліджували загальні проблеми та основні аспекти, а правовому захисту фізичних осіб–підприємців як суб’єктів малого підприємництва уваги не приділяли.

  автор: Шиленко Микола Вікторович, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університет «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Акти правового регулювання російського самодержавства щодо єврейської національної меншини в Україні

  У науковій статті розглядаються актуальні правові питання правового регулювання актами російського самодержавства правового статусу єврейської національної меншини в Україні (XIX ст.)

  автор: Кальян О.С., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: Право та управління, час видання: 2011

  Докладніше

 • 12/04/2012  Аспекти оптимізації системи управління трудовими ресурсами на підприємстві

  Предметом дослідження є трудові ресурси сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Жахнівка» Тиврівського району Вінницької області.

  автор: Байда Р.К., група МО-61-09 Вінницького соціально-економічного інституту Університету "Україна"

  видання: Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки, час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Аспекти визначення ефективності корпоративного управління в АПК

  Стаття узагальнює особливості відносин між учасниками функціонування корпорацій. Зазначає, що корпоративні відносини є достатньо організованим соціокультурним феноменом, який характерний високому рівню інституційного розвитку народногосподарського комплексу. Для комплексної діагностики стану системи корпоративного управління проводиться всебічна оцінка стандартів управління, аналізується система взаємодії між керівництвом компанії, радою директорів, акціонерами і іншими зацікавленими особами..

  автор: Комарчук О.В., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Біблія і екологічні цінності

  Загально відомо, що Володимир Іванович Вернадський вважав себе містиком. Але містичними почуттями та переживаннями стосунки Вернадського з релігією не обмежувалися. Він намагався також піддавати її раціональному осмисленню. З цією метою вчений постійно цікавився релігійною літературою.

  автор: Мучник А.М., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Конкурентоспроможність регіонів України. Кластерний підхід

  Кластер — це група фірм чи галузей, взаємопов’я- заних між собою та з фірмами, які географічно скон¬центровані у певному місці, діють у певній сфері та взаємодоповнюють одна одну (за М. Портером).

  автор: Захарченко Володимир, завідувач кафедри обліку, фінансів і кредиту, доктор економічних наук, професор, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»; Захарченко Сергій, аспірант, Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, м. Київ

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 12/04/2012  Деякі аспекти історіографії та оглядова характеристика джерел щодо правового регулювання статусу єврейської національної меншини в Україні (початок xix століття – 1919 рік)

  У науковій статті розглядаються питання історіографії та наводиться оглядова характеристика джерел щодо правового регулювання статусу єврейської національної меншини в Україні (початок XIX століття – 1919 рік)

  автор: Кальян А.С., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: Часопис Академії адвокатури України №11 (№2, 2011), час видання: 2011

  Докладніше

 • 12/04/2012  Дослідження проблем соціалізації і адаптації вихованців шкіл-інтернатів

  Практично всі мережі інституцій, через які проходять діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, сприймають їх як об'єкт, а не як суб'єкт виховання. Відірваність вихованців закладів інтернату від реальних життєвих проблем, обмеженість простору спілкування, регламентація дій формують у них такі якості, які ускладнюють процес адаптації до дорослого життя в соціумі. Аналіз відповідей самих вихованців дозволив виділити найбільш уживані фрази вихователів і підлітків ("розвинуте почуття утриманця – патерналізм; принцип життя - "нам винні", "не готові брати на себе відповідальність"). Діюча в Україні система інтернатних закладів потребує кардинального реформування.

  автор: Добрянська Ірина, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Формування стратегії житлово-експлуатаційних контор в умовах розвитку інфраструктури

  Формуванню житлової інфраструктури українських міст в останні роки приділяється значна увага. Житлово-комунальне господарство є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних вчених, на державному рівні розроблена стратегія розвитку галузі на найближчий період [1]. Причина підвищеної уваги – катастрофічне погіршення стану житлової інфраструктури. За деякими даними, рівень її зношення складає від 70% до 80%.

  автор: Сахно А.А., Вінницький соціально-економічний інститут Університету«Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Грошові потоки в умовах кризи

  Важливою характеристикою сучасного стану народного господарства країни є його здатність генерувати кошти і створювати на їх основі грошові потоки. Над цим воно постійно працює і отримує їх в умовах світової кризи для того щоб залишитися складовою міжнародного і національного бізнесу.

  автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Либеральная идеология и традиционные ценности

  "Демократия - это система гармонизации интересов. Вот когда общество способно гармонизировать интересы людей, выстраивая технические средства для этой гармонизации, соответствующие культурным традициям, психологии, религиозным традициям, когда гармонизируются интересы, вот это и есть демократия" (митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл).

  автор: Осійський Юрій Олександрович, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», доктор богословія

  видання: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні», час видання: 2009

  Докладніше

 • 12/04/2012  Математичне моделювання елементів СППР для ефективної роботи із замовниками

  В умовах економічної кризи головним капіталом фірми стає людський капітал: тільки ним керівництво може розпоряджатися довільним чином. Але для більш потужного використання людського капіталу потрібно створити спеціальні умови, - передовсім для тих людей, які приймають рішення. Системи підтримки прийняття рішень – СППР – сьогодні широко використовуються, приносячи фірмі суттєву економічні корисність, суттєво зменшуючи витрати на збирання та обробку інформації. Таким чином, розробка високоефективних СППР є сьогодні в умовах економіки України актуальною задачею.

  автор: Мединська Б.Г., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Шиян А.А., Нікіфорова Л.О.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі

  У статті визначено напрями вивчення взаємозв’язків зарубіжних письменників з Україною, об’єкт і предмет літературно-краєзнавчої роботи, і у зв’язку з ними, – джерела літературного краєзнавства. Проаналізовано форми, методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів з літературного краєзнавства.

  автор: Волинець І.М., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління Університету "Україна"

  видання: Народна освіта №2, 2010, час видання: 2010

  адреса видання: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/

  Докладніше

 • 12/04/2012  Мобілізація наявних і потенційних джерел фінансування цивільної авіації

  У статті висвітлено та проаналізовано проблеми послуг цивільної авіації України, а також запропоновано можливі шляхи та методи вирішення зазначених проблем на сучасному етапі розвитку галузі. Зроблено аналіз джерел фінансування галузі та запропоновані альтернативні підходи до розв'язання проблем цивільної авіації.

  автор: Чернявська Т.А., к.е.н., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: Державне регулювання, час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди

  У статті розкрито виховний потенціал дитячого театру моди. Розглядаються можливості впливу основних занять за типовим робочим планом театру моди на процес формування художньо-естетичного смаку дітей.

  автор: Рахманіна В.М., старший викладач ММІРоЛ Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я: колізійні питання теорії та практики

  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення змісту обов’язків громадян у галузі охорони здоров’я. Автором проаналізована правова природа обов’язку громадян піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей; проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; надавати невідкладну допомогу іншим громадянам тощо.

  автор: Світлак І.І., канд. юрид. наук, Вінницький соціально-економічний інститут Університету “Україна”

  видання: Правничий вісник Університету “КРОК”, час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Оцінка кредитоспроможності та визначення рейтингу позичальника при отриманні довгострокового банківського кредиту

  Оцінка кредитоспроможності є основним етапом процесу кредитування, від правильності якої залежить успішність кредитного процесу. Під кредитоспроможністю, як правило, розуміють спроможність позичальника своєчасно і в повному обсязі розраховуватися по своїх боргових зобов’язаннях. Найбільшого змісту набуває таке визначення поняття «кредитоспроможність» - це спроможність і бажання позичальника у визначений кредитною угодою терміном і в повному обсязі розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. Різноманітність підходів до визначення кредитоспроможності проявляється в підходах до її оцінки.

  автор: Бертман І.Г., група ФН 61-09 Вінницького соціально-економічного інституту Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Оцінка вторинної профілактики після перенесеного інфаркту міокарда та ішемічного інсульту

  Хворі, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ) чи інсульт, мають високий ризик смерті та розвитку повторних ішемічних подій. Доведено, що комплексний профілактичний підхід дозволяє зменшити цей ризик. З іншого боку, відомо, що не в усіх хворих вторинна профілактика проводиться належним чином.

  автор: А.В. Ягенський, Н.О. Бєлікова, А.М. Сітовський, С.Я. Індика, І.М. Січкарук, Н.Д. Сидор, Луцька міська клінічна лікарня; Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/04/2012  Організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі персоналу промислових підприємств

  Застосовано системний підхід та запропоновано організаційно-економічне забезпечення впрова-дження змін у структурі персоналу промислових підприємств, яке включає фінансове планування, кадрове забезпечення менеджменту персоналу, розроблення програми вдосконалення структури персоналу, узгодженої із загальною стратегією підвищення конкурентоспроможності підприємства, та інформаційне забезпечення.

  автор: Дубова С.Г., канд. екон. наук

  видання: Економіка і менеджмент, час видання: 2011

  Докладніше

 • 06/04/2012  Роль Хмельницької телерадіокомпанії “Поділля-центр” у збереженні національного інформаційного простору України

  Проаналізовано роботу Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії, розглянуто типологічну характеристику сучасних телерадіопередач

  автор: Антоніна Палійчук, Хмельницький інститут соціальних технологій, Університету "Україна"

  видання: Радіожурналістика: засади функціонування, час видання: 2006

  Докладніше

 • 27/03/2012  До питання правового регулювання прав дітей з особливими потребами в міжнародних актах

  Розглянуто питання правового регулювання захисту прав дітей з особливими потребами та людей з обмеженими можливостями в міжнародно-правових актах крізь призму прав людини та інвалідів.

  автор: Нагорна В.В., аспірант Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

  видання: ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/03/2012  Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

  Проблема вивчення художнього тексту як явища художнього стилю. На основі аналізу ґрунтовних наукових джерел тлумачиться низка базових теоретичних понять до теми, накреслюються методологічні підходи до стильового аналізу літературного твору.

  автор: Головченко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Університету “Україна”

  видання: “Інформація і право”, № 1(4) / 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/03/2012  Інноваційні аспекти формування професійних знань майбутніх фахівців інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах

  У статті розглянуто інноваційні аспекти професійних знань майбутніх фахівців у сучасному вимірі. Виділено напрями переходу між традиційною системою формування професійних знань на сучасну інноваційну технологію підготовки майбутніх фахівців за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

  автор: Матвійчук Л.А., м. Луцьк, Україна

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/03/2012  Модель формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

  У статті науково обґрунтовано модель формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, визначено педагогічні умови, подано технологію створення моделі на основі змістовного,дидактичного та методичного компонентів. Сформовано рівні професійних знань.

  автор: Матвійчук Л.А.

  видання: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІІІ, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/03/2012  Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів

  автор: Юрченко Ю.В., Університет "Україна"

  видання: ФП 2012-2, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/03/2012  Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення

  Вибори Президента України, які відбулися цього року, стали переконливим свідченням подальшого утвердження демократичних засад у нашому суспільстві, активного розвитку інститутів безпосереднього народовладдя, забезпечення реалізації кожному громадянинові виборчих та інших прав. Відкритість і прозорість виборчого процесу в Україні, його позитиви з огляду на вимоги європейських і світових демократичних стандартів одержали схвальний відгук з боку зарубіжної громадськості, були засвідчені майже чотирма тисячами іноземних спостерігачів, які перебували під час виборів у нашій країні.

  автор: Геннадій Мурашин, Олександр Мурашин, Інститут права та суспільних відносин Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/03/2012  Форма, зміст та модель акта прямого народовладдя

  Дослідження поняття форми явища, у тому числі й форми правового явища, яким є акт прямого народовладдя, припускає чітке уявлення про значення терміна "форма". У філософії під формою розуміється спосіб зовнішнього вираження змісту, порівняно стійка визначеність зв’язку елементів змісту та їх взаємодії, тип і структура змісту. Форма і зміст у кожному конкретному об’єкті невід’ємні один від одного. Форма акта безпосередньої демократії також є способом вираження певного змісту. Основою форми акта є зміст. Форма передбачає відповідь на запитання, яка внутрішня організація, структура цього змісту і водночас яке зовнішнє вираження, в якому конкретному прояві виступають характерні для цього змісту визначальні елементи. Форма актів безпосереднього народовладдя виступає як певна система пов’язаних між собою різних елементів. Звідси можливість багатоаспектного підходу до її дослідження. При цьому слід пам’ятати про розподіл філософією форми на внутрішню і зовнішню та взаємовідносини цих форм.

  автор: Мурашин О.Г., професор Інституту права та соціальних відносин

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/03/2012  Особливості державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарної галузі

  У статті розглянуто основні проблеми фінансового забезпечення хлібопекарних підприємств та обґрунтовано необхідність державного регулювання хлібопекарської галузі.

  автор: Макух Тамара Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Рівненського інституту Університету «Україна»

  видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 05/03/2012  Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

  Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

  автор: Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Алла Сущенко

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua

  Докладніше

 • 05/03/2012  Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища

  У статті розкрито основні підходи до вивчення впливу спілкування в сім’ї на розвиток емоційної сфери дитини. Науково та практично обґрунтовується твердження про те, що основні моделі поведінки та емоційне реагування дорослої людини мають чіткі риси поведінки значимих у дитинстві людей, а також ранніх емоційних переживань. Усі дитячі емоційні переживання, які більшою мірою виникають під впливом сім’ї, стають важливою частиною емоційного світу дорослої особистості.

  автор: Олександра Питлюк-Смеречинська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua

  Докладніше

 • 02/03/2012  Стимулювання результативної праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

  Проведено соціально-економічну оцінку стану стимулювання результативної праці вчителів, визначення взаємозв'язок стимулювання-результат. Проаналізовано сучасний рівень оплати праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України. Запропоновано пріоритетні напрямки реформування заробітної плати вчителів.

  автор: Жеребченко Т.І.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 27/02/2012  Державна політика у формуванні інформаційного суспільства в умовах глобалізації у країнах Латинської Америки

  Розглянуто проблеми стратегій політичної модернізації в залежності від формування інформаційного суспільства та забезпечення інформаційних технологій у Латинській Америці

  автор: Анатолій Ткач, здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету „Україна”

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Електоральний політичний маркетинг: теорія і міжнародна практика

  В даній статті розглядаються проблеми теорії та міжнародної практики електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.

  автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету «Україна», Вікторія Бокоч, викладач кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Фінляндія в умовах глобалізації: нариси країнознавчого спостереження

  Стаття присвячена вивченню особливостей феномену глобалізації на прикладі Фінляндії.

  автор: Олійник Наталія, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №5, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Формування світоглядної культури громадян у сучасному українському суспільстві

  У статті розглядається питання формування світоглядно-ціннісних орієнтацій та настанов у координатах постмодерністської парадигми культури, а також осмислюється їх вплив на гуманітарну безпеку нації.

  автор: Кочура Наталія, кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №5, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Гуманізація політики щодо невиліковно хворих: досвід країн постсоціалістичного табору

  У статті вперше в Україні зроблена спроба комплексно розглянути питання щодо фінансування, волонтерства, національного законодавства в контексті гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах пост-соціалістичного табору.

  автор: Олександр Вольф, магістр соціальної роботи, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», директор програм Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Інституційний вимір місцевого самоврядування

  Досліджуються концептуальні засади становлення системи місцевого самоврядування у власному інституційному вимірі та визначається його роль у сфері зовнішнього прояву в структурах громадянського суспільства.

  автор: Олег Бондар, аспірант кафедри глобалістики, політології та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Методика контрастивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов

  У статті йдеться про необхідність методичної інтерпретації спільнокореневої лексики німецької та української мов при її розгляді в інтегрованому середовищі з метою розробки методики її контрастивного вивчення. Головним завданням викладача є спрямування уваги студентів на знаходження спільного в мовних явищах у процесі оволодіння іноземною мовою. Пропонується виділити три групи спільнокореневої лексики залежно від наявності або відсутності семантичних, орфографічних особливостей чи особливостей вимови в іноземній та рідній мовах.

  автор: Альвіна Карпусь, Ірина Перковська, кандидат філологічних наук, професор Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Міжнародна конкурентоздатність і політика національної безпеки в умовах глобалізації

  У статті аналізується чинники, що мають важливе значення для національної безпеки країни в умовах глобальної конкуренції, пов'язані з лібералізацією та збільшенням економічних зв'язків зі світовою економікою.

  автор: Світлана Яковлева, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №5, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій

  У статті запропоновано модель організації навчального процесу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням у позааудиторних умовах майбутніми документознавцями з використанням «електронного кейсу» в рамках дисципліни «Ділова іноземна мова». Описано структуру «електронного кейсу» та надано методичні рекомендації щодо роботи з ним.

  автор: Наталія Майєр, доцент, завідувач кафедри іноземної філології Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Молода сім'я в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми

  У статті розглядаються проблеми формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім'ї. Процеси становлення молодої сім'ї проходить у складних і суперечливих умовах, які характеризуються зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба вивчення стану та проблем з метою удосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки молодого покоління до створення сім'ї.

  автор: Марія Пірен, доктор соціологічних наук, професор Інституту соціальних технологій Університету «Україна», заслужений діяч науки і техніки України; А. Петрук, магістр кафедри соціальної роботи Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Мотиваційна складова соціально-психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми

  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження рівнів розвитку та чинників мотиваційної складової соціально-психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми.

  автор: Наталія Довгань, аспірантка кафедри психології управління Університету менеджменту освіти, старший викладач кафедри соціальної роботи Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

  Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

  автор: Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Алла Сущенко

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Подолання негативних наслідків компромісів та умов, що ведуть до втрати політичного впливу

  У статті показано, що компроміс є однією з суттєвих ознак демократичного суспільства, важливим його принципом, згідно з яким учасники політичного процесу мають погоджуватися на поступки заради досягнення згоди у головному. Автор доводить, що компроміс буває можливим, коли його наслідком постає можливість уникнути втрат більших, ніж жертви компромісу.

  автор: Ольга Москаленко, викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Політичний ПР та інтернет у системі мультимедіа-комунікацій

  У даній статті аналізується розвиток та сутність політичного паблік рилейшнз, починаючи з XIX століття і до наших часів. Крім того, висвітлюються можливості використання Інтернет-ресурсів у сучасному політичному житті.

  автор: Альона Кревошеєва, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Про стан та перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації

  У статті аналізуються проблеми розвитку науки в Україні на сучасному етапі.

  автор: Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор, президент Української академії інженерних наук, президент Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №5, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Проблема агресії молодших школярів на сучасному етапі в теорії та практиці cоціальної роботи

  У статті здійснена спроба систематизації основних теоретичних положень та узагальнення сучасного практичного досвіду до розуміння агресії та агресивної поведінки молодших школярів.

  автор: Валентина Кириленко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Університету „Україна”

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Проблеми одержання та зберігання архівних документів у незалежній Україні (1991-2006 рр.)

  Розглянуто проблеми одержання та зберігання архівних документів у період відновлення та закріплення незалежності України. Одними із пріоритетних завдань державних архівів у цей період стали формування Національного архівного фонду, поповнення його документами, в яких відображалися проблеми щодо стану розбудови української державності та шляхи її реформування, а також забезпечення збереженості архівних документів.

  автор: Наталія Меньківська, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Рецензія на монографію Лендьєл М.О. «Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи». – Ужгород: Вид-во «Мистецька лінія», 2011. – 688 с.

  Крах тоталітаризму в Центральній Європі (або «посттоталітаризму», за висловом В. Гавела) сколихнув не тільки самі суспільства, які стали на шлях демократії, але й наукові кола, які почали теоретизування над питанням хвиль демократизації, та відповідності подій 1989 року в ЦСЄ ним, вписуванням центральноєвропейського досвіду в транзитологічні концепції, розроблені на матеріалі Південної Європи та Латинської Америки.

  автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості

  Розглянуто синергетичні ідеї щодо механізму самоорганізації сфери свідомості особистості в системі “Особистість ↔ соціальне середовище”. За запропонованою регулятивно-детерміністською концепцією структура сфери свідомості являє собою комплекс набутих, ув’язаних у цілісність, соціогенних параметрів – соціогенних інформаційних потреб, формальних і неформальних соціальних настанов (норм), рис характеру, професійної і життєвої компетентності й інших. Синергетика роглядається як методологічна основа розробки теорії особистості і соціальної психології.

  автор: Віталій Циба, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №5, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Смислова матриця філософії як парадигмальний метод формування категоріального апарату та теорій глобалістики

  У статті вводиться поняття смислової матриці філософії, аналогічно смислової матриці культури. Розглядаються можливості застосування смислової матриці філософії як парадигмального методу формування категоріального апарату і теорій глобалістики.

  автор: Євген Отдєлєнцев, здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Сталий розвиток довкілля – одна із пріоритетних цілей розвитку України

  Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступність питної води.

  автор: Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Віктор Малишев

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Українські політики та Інтернет (інструментальна функція)

  Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у парламенті, за допомогою Інтернет-ресурсів, досліджено особисту активність провідних політиків України в соціальних мережах та проаналізовано зацікавленість політиків у залученні Інтернет-аудиторії до політичного дискурсу.

  автор: Анна Данько-Сліпцова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 25/02/2012  Особливості загального стану здоров’я та репродуктивної функції вагітних жінок із високим індексом маси тіла та ожирінням

  У статті проведенні власні дослідження, вивчена сучасна література з проблем стану здоров’я та репродуктивної функції вагітних жінок, які страждають на ожиріння та мають високі показники індексу маси тіла. Методи і засоби фізичної оздоровчої реабілітації, які позбавляють людину від цієї хвороби.

  автор: Мітюков В.А., Чернов І.В., Горлівський регіональний інститут Університету «Україна»; Князєва Н.В., Гребельна Н.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Закревський О.П., Циба І.В., Донецький обласний наркологічний диспансер; Норейко С.Б., Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту; Писаренко П.М., Санаторій «Святі гори», м. Святогірськ

  видання: Журнал «Медико-социальные проблемы семьи» №1 (том 17), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/02/2012  Застосування методів рефлексивного управління конкурентоспроможністю підприємствау розрізі його активної адаптації

  У статті обґрунтовано передумови ефективності використання методів рефлексив- ного управління конкурентоспроможністю підприємства у розрізі активної адаптації підприємства до зовнішніх умов; виділено ключові чинники, що впливають на ірраціональність процесу прийняття рішень при вирішенні задач забезпечення підприємства конкурентними перевагами.

  автор: Мальчик Мар'яна Василівна, Дубенська філія Університету «Україна»

  видання: Економіка: реалії часу №1(2), час видання: 2012

  Докладніше

 • 14/02/2012  Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань

  На сьогодні більше 40 % всієї упаковки, що випускається в Європі виробляється із картон, нопаперових матеріалів. Головною тенденцією розвитку ринку пакувальних матеріалів є розроблення сучасних видів паковань на основі нових технологій,матеріалів, які повинні відповідати вимогам споживачів за їх функціональними призначеннями.

  автор: Ульченко С.О., Макаренко А.О., Гетьман І.Т.

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 13/02/2012  Інституційні детермінанти механізму активізації стратегічного потенціалу національної економіки

  Метою статті є обґрунтування основних інституційних складових стратегічного потенціалу та визначення інституційних детермінант конкурентоспроможності національної економіки.

  автор: Шеверя М.Ю.

  видання: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 2 (53). – 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 06/02/2012  Науково-методичні та технологічні вимоги до інформаційних систем галузі освіти

  Розглядаються приклади розроблених інформаційних систем для галузі освіти таких. як «Электронный деканат» (Free Dean's Office) для СДО Moodle, «Слухачі ЦІППО». Визначено психологічні аспекти діяльності користувача під час роботи з ІСО, науково-методичні й технологічні особливості побудови ІСО. Розроблено принципову схему функціонування і роботи ІСО для ІППО, показана схема руху навчально-тематичного плану відділами інституту. Сформульовано основні критерії, які необхідно враховувати під час побудови або вибору ІСО для навчального закладу. Закладено науково-методичний фундамент розробки та впровадження власної ІСО.

  автор: Покришень Д.А.

  видання: Інформаційні технології і засоби навчання. - 2012. - №4 (30), час видання: 2012

  Докладніше

 • 01/02/2012  Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів

  Наріжними питаннями життєдіяльності вітчизняних ВНЗ є виявлення основних джерел ефективного виконання студентами самостійної роботи, частоти і регулярності їх звернення до даних джерел, а також часових параметрів виконання СР українським студентством.

  автор: Соболевська Ольга

  видання: Психологія і суспільство, №4, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 31/01/2012  Соціально-психологічні аспекти ефективності політичної реклами в мас-медіа

  Вибори щоразу стимулюють інтерес до ефективності використання засобів політичних комунікацій, особливо – масових. Це цікавить усіх – політиків, менеджерів і консультантів виборчих кампаній, політичних маркетологів, спонсорів політичних партій і блоків тощо. Цікавить, безумовно, ця проблематика і науково-дослідницький загал. У зв’язку з цим Центр політичних комунікацій Університету „Україна” і Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН) напередодні позачергових парламентських виборів 2007 року провели загальнонаціональне опитування респондентів із усіх областей України.

  автор: Валерій Бебик, проректор Університету "Україна" з політичних комунікацій, Наталія Трач, викладач кафедри глобалістики, політології і соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Соціологія, №1, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 31/01/2012  Механізм творчості: дефекти, компенсація, норма

  Механізм творчості – система, створювана з поетичної душі і тіла людини. Це – мислення, почуття, уява – складові душі і тіла – психомоторика та енергопотенціал. За його допомогою вона стає здатною робити: 1) відкриття, 2) винаходи і 3) створювати оригінальні художні образи. І цим вона несхожа на інших, тільки творчість приносить у її життя дійсний смисл; творчість обдаровує її – усупереч обставинам – свободою.

  автор: Клименко В.В.

  час видання: 2002

  Докладніше

 • 28/01/2012  Креативність гештальту: багатошаровість і видова спеціалізація

  Розроблення методології генези гештальту важливе для усвідомлення психологією власної природи. Системний підхід уможливлює знаходження в ньому невідомих функцій і властивостей, зокрема, креативних.

  автор: Клименко Віктор

  видання: Психологія і суспільство, №4, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 28/01/2012  Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці

  Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Відповідно до правових і державних документів головним завданням вищого навчального закладу є задоволення проблем особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку, отриманні вищої освіти й кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності.

  автор: Карпюк Р.П., ректор Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. №2 (10) 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/01/2012  Теоретичні засади професійної готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців з адаптичного фізичного виховання

  Вихідні концентуальні ідеї сучасної стратегії реформування освіти в Україні відображено в основних нормативно-правових документах...

  автор: Карпюк Р.П., ректор Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. Т.1, час видання: 2008

  Докладніше

 • 28/01/2012  Способи навчання психомоторних дій

  Чинником, що впливає на успіх навчання і вдосконалення, є правильне співвідношення цілісного та розподіленого локального впливу на систему рухів. Як перший, так і другий способи навчання, якщо їм надається перевага, впливають на тип кривої розвитку навички. Кожний із цих способів має свої переваги і недоліки. Вивчення їх та інших способів навчання психомоторних дій є важливим науковим і практичним завданням психології

  автор: Клименко В.В.

  видання: Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, серія "Психологічні науки", час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/01/2012  Зарубіжний досвід впровадження маркетингових логістичних концепцій на підприємстві

  Розглянуто зарубіжний досвід формування маркетингової логістики на підприємствах. Обґрунтовано найбільш розповсюджені у світі логістичні системи. Досліджено нові тенденції в розвитку логістичних фірм в державах з високорозвиненою економікою.

  автор: Васюк І.В., аспірант Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 19/01/2012  Трансформація інструментів податкового регулювання економіки України

  У процесі переходу економіки України на ринкові умови господарювання постає складна проблема вдосконалення відносин між державою та платниками податків. Це пояснюється тим, що сутність, мета підприємництва, а також економічна основа суспільства перейшли на інший рівень. Податки повинні служити не тільки джерелом отримання доходів бюджету, а й виступати найважливішим інструментом податкового регулювання економіки. Крім того, на сьогоднішній день зростає відповідальність за соціально-економічні наслідки прийнятих управлінських рішень у сфері оподаткування.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 07/01/2012  ІНТЕРСУБ’ЄКТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  У статті окреслюється місце і роль методики інтерсуб‘єктної взаємодії в реалізації особистісно орієнтованого навчання. Автор подає визначення поняття «задзеркалля», обґрунтовує доцільність його введення.

  автор: Уліщенко В.В

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 01/12/2011  Періодизація розвитку досліджень феномена масових комунікацій

  Серед цивілізаційних процесів XX-XXI ст.ст., що були наслідками науково-технічної та інформаційно-технічної революції, особливе місце займає феномен, що отримав назву «масових комунікацій» або більш поширену в наш час у світі – «мас- медіа». Це поняття як наукове, а згодом і побутове, з'явилось майже сторіччя тому, після затвердження в науковому і політичному дискурсі обох його складових: «маси» і «комунікації» Але й досі існують значні суперечки, різні погляди та підходи щодо смислового значення, наповнення й ознак феномена масових комунікацій як явища, поняття і терміна. Тому доцільно розглянути й систематизувати у вигляді періодизації етапи розвитку масових комунікацій як об'єкта наукових досліджень у різних галузях знань: інформатиці, політології, психології, соціології, правознавстві.

  автор: Віра Дабіжа, асистент кафедри міжнародної інформації, здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №10-11, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 22/11/2011  Особенности состава, пробиотические свойства и идентификация нормофлоры людей старших возрастных групп

  Одной из актуальных задач в настоящее время является разработка продуктов питания с использованием живых культур микроорганизмов, обладающих пробиотическими свойствами.

  автор: Коваленко Н.К., Гармашева И.Л., Полтавская О.А., Зеленая Л.Б., Олещенко Л.Т., Ливинская Е.П.

  видання: Проблемы старения и долголетия. - 2011. - 20. - № 2. – С. 169-176., час видання: 2011

  Докладніше

 • 17/11/2011  Вивчення фінансового обліку у ВНЗ

  Обґрунтовано недоцільність поділу фінансового обліку на 1 і 2 і використання для його вивчення відповідних окремих дисциплін на основі розмежування активів і пасивів підприємства. Запропоновано зміст навчальної дисципліни «Фінансовий облік», а також перелік та послідовність вивчення її тем.

  автор: ЛЕОНІД СУК, доктор екон. наук, професор, ПЕТРО СУК, доктор екон. наук, доцент

  видання: Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" №3, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 17/11/2011  Облік біологічних активів рослинництва

  У статті розглядається оцінка та облік біологічних активів рослинництва і сільськогосподарської продукції, пропонується кореспонденція рахунків для відображення операцій з реалізації незібраного урожаю.

  автор: Сук П.Л., д.е.н., проф.

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 17/11/2011  Порівняльний аналіз обліку господарських операцій в Україні та Йорданії

  Проведено аналіз методик відображення господарських операцій в Україні та Йорданії. Визначено можливість використання в Йорданії єдиного плану рахунків.

  автор: Сук П.Л., д.е.н, доц., Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні, к.е.н.

  видання: ВІСНИК ЖДТУ №1(55) 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 14/11/2011  Аналіз понять теорії особистості: соціальна настанова, соціальна установка, атитюд

  Попередні публікації автора в „Соціальній психології” [№№ 1, 2003; 3 і 6, 2005; 2, 2006], а також його книга „Системна соціальна психологія”, видрукована 2006 року, дають уявлення про авторський задум щодо розробки теорії особистості на основі методології системного підходу. Існує чимало парадигм теорії особистості і немало спроб інтегрувати їх в єдину теорію. Але тут виникають труднощі, які не просто подолати. Однією з них є певна довільність у тлумаченні окремих понять, зокрема поняття параметра, що регулює діяльність особистості, для позначення якого автор увів термін „соціальна настанова”, однак використовуються ще й терміни „соціальна установка”, „атитюд” тощо, які означають, на думку автора, інші поняття. Всі вони є фундаментальними для теорії особистості і вод