Всім серцем любити історію

ВСІМ СЕРЦЕМ ЛЮБИТИ ІСТОРІЮ

 

"Історія України" як одна зі складових усього спектру історичних наук відіграє провідну роль у процесі формування високої історичної свідомості, людської особистості, інтелекту та політичної культури. Свого часу М.Г. Чернишевський стверджував: "Можна не знати тисяч наук і все-таки бути освіченою людиною, але не любити історію може тільки людина, нерозвинута розумово".

Вже наші давні пращури гідно оцінювали значення історичного досвіду попередніх поколінь і необхідність його вивчення. Видатному римському оратору Ціцерону належить висновок про те, що історія є "великою наставницею життя". А наш безсмертний Кобзар, звертаючись до українців, закликав:

 

„Подивіться лишень добре,

Прочитайте знову

Тую ситу. Та читайте

Од слова до слова

Не лишайте ані титли

Ніж тії коми.

Все розберіть... та спитайте

Тоді себе: що ми?

Чиї сини? Яких батьків''..."

 

Це звучить особливо злободенно в наш час, коли ми будуємо незалежну Україну, і перед освітою постало питання збудити й активізувати історичну пам'ять кожного українця, звеличити героїчні діяння предків, вказати гідні наслідування зразків патріотизму, героїзму, безоглядної самопожертви в ім'я вольності і свободи рідного народу. І в цьому нам допоможе відчуття того факту, що всі ми належимо до нації з великими історичними і культурними традиціями, до нації, корені якої сягають Київської Русі. Нашу націю прикрашають шедеври українського іконопису, традиції Львівського братства, інтелектуальні і мистецькі здобутки Києво-Могилянської академії.

Історія України - це легендарна Запорізька Січ, це високоосвічені державні мужі Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, це духовний титанізм Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського та Олександра Довженка, які символізують честь і достоїнство нашого народу. Це історія і культура народу України, які спроможні просвітити, облагородити, гуманізувати наше сучасне суспільство.

Слід зазначити, що наші духовні цінності та ідеали є водночас і загальнолюдськими цінностями. І це має складати нашу загальнонаціональну гордість.

Невичерпним джерелом історичної пам'яті і духовності є знання української мови, однієї з найдавніших і розвиненіших мов світу.

Таким чином, завдяки курсу історії України поширюється гуманітарна підготовка спеціаліста будь-якого профілю. Історія України як наука про реальні історичні процеси і політичні явища покликана сприяти зростанню історичної свідомості студентів як однієї з базових ідей політичної культури.

Курс "Історія України" є одним із визнаних компонентів загальногуманітарної підготовки спеціалістів, що, передусім, зумовлено особливостями цієї дисципліни.

Даний курс передбачає опанування певним інструментарієм історичної науки, вивчення студентами досвіду історичного минулого українського народу, проблем етногенезу української нації, закономірностей політичних і соціально-економічних процесів, що відбувалися на території України, а також перспектив розвитку української державності.

У процесі викладання історії України та самостійного вивчення студентами матеріалу цього курсу досягаються наступні цілі:

Навчальна - з позиції історизму, об'єктивно, на основі досягнень сучасної історичної науки вивчити явища і процеси, що відбувалися в українській історії, невідривно від розвитку світової цивілізації з найдавніших часів до сьогодення.

Виховна - формування історичного мислення і національної свідомості, активної громадянської позиції, почуття гордості за приналежність до народу України, усвідомлення необхідності національної державності. Враховується та обставина, що історія України впродовж тривалого часу піддавалася численним спотворенням і фальсифікаціям. Для творення нової України потрібна і нова людина, сформована в тому числі й на шанобливому неупередженому ставленні до героїчного і водночас трагічного минулого свого народу.

В сучасних умовах зростає роль "Історії України" як інструменту пізнання історичних процесів, гуманістичних засад виконання патріотизму, формування світоглядних позицій та історичного мислення для активізації громадянської діяльності студентства.

Студент повинен знати: сутність основних проблем історії України; основні закони та етапи розвитку людської спільності; суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу, головні історичні події; основні етапи розвитку української держави; діяльність визначних історичних осіб і основних політичних угруповань і партій.

Студент повинен вміти: всебічно аналізувати історичні процеси, події, факти, тлумачити їх; брати активну участь у громадсько-політичному житті, мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки; застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

 

Віра ПАВЛЕНКО,

завідуюча кафедрою

гуманітарних дисциплін,

Газета «Університет «Україна», №12, 2003

автор: Віра Павленко, завідуюча кафедрою гуманітарних дисциплін

видання: Газета «Університет «Україна», №12, 2003, час видання: 2003


27/02/2010