Вивчення вченими проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи

ВИВЧЕННЯ ВЧЕНИМИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ З ПОЧАТКОВОЇ ДО ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 

УДК 152.922.73 : 371.21

 

Кондратюк, Світлана,

кандидат психологічних наук, доцент,

Університет «Україна»,

Хмельницький інститут соціальних технологій,

кафедра психології,

доцент,

Кузьминська, Олександра,

студентка

 

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано теоретичні положення проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи. Обгрунтовано зміст та сутність поняття «супровід» та інших дотичних до дослідження понять. Виокремлено аспекти психологічного супроводу опираючись на сучасні концепції, розглянуто відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід. Конкретизовано основні види роботи психолога на етапі психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи, а саме: діагностична робота, просвітницька робота з учителями та батьками, профілактична робота, корекційно-розвивальна робота, аналітична робота. Зазначено , що важливо психологу працювати із усіма суб’єктами освітнього процесу, а саме: з учителями, звертаючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня; з батьками, надаючи допомогу та підтримку; з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями.

Ключові слова: супровід, психологічний супровід, психолого-педагогічний супровід, готовність до переходу в середню школу, суб’єкти освітнього процесу, діти молодшого шкільного віку.

 

 

SCIENTIFIC STUDY OF THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT OF PUPILS FROM PRIMARY TO BASIC SCHOOL

 

Кondratyuk, Svetlana, 

candidate of psychological sciences, docent

«Ukraine»University,

Khmelnytskyi Institute of Social Technologies,

Department of Psychology,

Docent,

Kuzmynska,Olexandrа,

student 

 

SUMMARY 

Theoretical principles of the problem of psychological accompaniment of pupils from primary to basic school are analyzed in the article. The meaning and essence of the concept of "support" and other related concepts to the research are grounded in the article. Aspects of psychological support based on modern concepts are singled out and according to directivity psychological and pedagogical support is considered. The article concretizes main types of psychologist`s work at the stage of psychological support for students from elementary school to the basic, namely diagnostic work, educational work with teachers and parents, preventive work, correctional developmental work, analytical work. It is stated that it is important for a psychologist to work with all entities of the educational process, namely with teachers, noting the age and individual characteristics of the student; parents, providing assistance and support; with students acquainting with them, their properties.

Keywords: accompaniment, psychological accompaniment, psychological and pedagogical support, willingness for the transition to secondary school, subjects of the educational process, children of primary school age.

 

Протягом чотирьох років дитина перебувала в одному соціальному оточенні, сформованому колективі з налагодженими товариськими стосунками. Перехід школяра з початкової школи до основної супроводжується якісною зміною усіх сторін особистості, адже нові умови навчання та виховання ставлять вищі вимоги до інтелектуального та особистісного розвитку. Не завжди дитина може самостійно справитися із занепокоєнням, яке обумовлено появою нового класного керівника, новими вчителями-предметниками, новими предметами, новим змістом та характером навчальної діяльності, можливо зміною закладу освіти. Тому, необхідно дитині допомогти подолати цей перехідний період, від якого залежить подальше життя школяра. Психологічний супровід навчання п’ятикласників полягає у створенні соціально-психологічних умов для успішного засвоєння навчального матеріалу, функціонування міжособистісної взаємодії в шкільному колективі.

Вікові особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку розглядали вчені Л. Божович, В. Давидов, Д. Ельконін, Д. Фельдштейн, Г. Цукерманта інші. У своїх роботах вчені вказують, що у дітей по завершенні початкової школи необхідний розвиток довільності, пізнавального ставлення до дійсності, рефлексії, внутрішнього плану дій, почуття дорослості.

Т. Єферева зазначає, що готовність до переходу в середню школу – це:

сформованість основних компонентів навчальної діяльності, успішне засвоєння програмного матеріалу;

новоутворення молодшого шкільного віку – довільність, рефлексія, планування, теоретичнемислення;

якісно інший, більш «дорослий», тип взаємовідносин з учителем та одноклассниками [13, с. 109].

Метою статті є аналіз теоретичних положень проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи

Поняття «супровід» розуміють як «супроводжувати»,«йти разом», «слідувати», «допомогати», «турбуватися», «підтримувати». Розуміння поняття «супровід» розглядають вчені з різних позицій.

Дослідник О. Єрьоменко[5] аналізує супровід як різноманітну систему, в якій можна виділити форми роботи, спрямованість, предмет та об’єкт; О. Козакова [7] обґрунтовує супровід як допомогу суб’єкту у прийнятті рішення у ситуаціях життєвого вибору, складний процес взаємодії супроводжуючого та дитини, яку супроводжують, результатом якого є прогрес у розвиткові дитини; Е. Зеєр[4] розглядає супровід як засіб включення індивіда у процес взаємодії з метою створення умов для саморозвитку, саморуху у діяльності усіх суб’єктів взаємодії.

Вчені використовують трактування й інших дотичних до дослідження понять, зокрема:

педагогічний супровід – комплекс превентивних, просвітницьких, навчальних, діагностичних та корекційних заходів, спрямованих на проектування, забезпечення й реалізацію умов для ефективного підвищення кваліфікації вчителя; перспектив його успішного професійного й особистісного розвитку [6].

психолого-педагогічнийсупровід – це професійна діяльність дорослих, які взаємодіють з дитиною в шкільному середовищі [3, с. 325].

соціальний супровід, як вид соціальної роботи, що базується на впровадженні комплексного індивідуального підходу до вирішення проблем клієнта/сім’ї здійснюється шляхом надання різних видів матеріальної та психологічної допомоги, соціальних послуг, консультування, захисту інтересів клієнта сім’ї в органах державної влади [18, с. 35];

соціально-педагогічний супровід як «процес, що містить комплекс цілеспрямованих послідовних соціально-педагогічних дій, що допомагають учню зрозуміти виникаючу життєву ситуацію і забезпечують його саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається»[5];

методичний супровід – комплекс методичної роботи, що передбачає взаємодію супроводжуваного й того, хто супроводжує, і спрямовується на вирішення актуальних для педагога проблем професійної діяльності; здійснюється в процесі актуалізації й діагностики сутності конкретної проблеми, інформаційного пошуку можливих шляхів її вирішення та необхідних для цього консультацій, конструювання плану дій та первинної реалізації плану [6].

науковий супровід – особливий вид взаємодії суб’єкті в освітнього процесу, зумовлений науково-дослідною діяльністю закладу, в орієнтаційному полі якого суб’єкт здійснює вибір оптимальних умов свого професійного становлення [2].

науково-методичний супровід – технологія професійної педагогічної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, необхідними умовами якої є добровільність і партнерство, визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток суб’єктів, а результатом – якісна фундаментальна підготовка фахівців [17].

реабілітаційний супровід — комплекс супутніх з навчанням медичних, фізичних, психологічних, логопедичних, рекреаційних, соціальних послуг, які надаються в паралельному режимі, скоординовано з навчанням, з узгодженням педагогічних та реабілітаційних пріоритетів та служать створенню спеціальних умов для навчання і соціалізації, включаючи індивідуалізацію програм, підбір і припасування допоміжних пристроїв, доступність приміщень, адаптацію середовища [14, с. 13].

Дослідження психологічного супроводу здійснювалося багатьма вченими. Так, М. Бітянова[1] визначила, що це система професійної діяльності психолога, спрямована на створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії; Є. Козирьова [8]притримується думки, що психологічний супровід це система професійної діяльності педагога, психолога, скерована на створення умов для позитивного розвитку взаємин дітей та дорослих в освітній ситуації, психологічний та психічний розвиток дитини з орієнтацією на зону її найближчого розвитку; Р. Овчарова обґрунтовує як один із напрямків та технологій професійної діяльності психолога [11]; Л. Слободенюк [15] визначає, що психологічний супровід розглядається як процес, як цілісна система організаційних, діагностичних, корекційних і профілактичних заходів з обов’язковим урахуванням вікової психології, грамотно спрямована робота всіх категорій учасників навчально-виховного процесу; Ю. Слюсарєв [16] характеризує як комплексний психологічний вплив, спрямований не лише на підсилення або удосконалення, а на розвиток і саморозвиток самосвідомості особистості, допомоги, яка запускає механізми саморозвитку і активізує власні ресурси людини; Ю. Фьодорова [20] описує психологічний супровід як створення необхідних умов для позитивного розвитку особистості, насамперед спрямовані на профілактику; А. Маклаков [19, с. 12] обґрунтовує психологічний супровід як певний комплекс заходів спрямований на соціально-психологічне вивчення, психофізіологічне обстеження осіб, корекції функціонального стану в процесі навчання задля підвищення ефективності учбової діяльності з врахуванням психофізіологічних якостей та особистісних властивостей.

Єрьоменко О[5] опираючись на сучасні концепції психологічного супроводу вважає його комплексним методом, в основі якого лежить єдність чотирьох функцій: діагностична (виявлення суті проблеми); інформаційна (розкриття шляхів розв’язання проблеми); консультаційна (надання допомоги на етапі ухвалення рішення й вироблення плану вирішення проблеми); оперативна (вчасна допомога в розв’язанні проблеми з опорою на потенційні можливості особистості), аналітична (вивчення результатів педагогічного супроводу, корекція відхилень у розв’язанні проблем, пошук шляхів удосконалення умов для самореалізації суб’єкту супроводу).

М. Мушкевич [9] проаналізувавши теоретичні засади та дослідження вчених зазначає, що психологічний супровід – системна діяльність психолога спрямована настворення комплексної системи клініко-психологічних,психолого-консультативних і психотерапевтичних умов, що сприяютьрозвитку знань, умінь і навичок, успішній адаптації,реабілітації, особистісному становленню, нормалізації стосунків з метою успішної інтеграції та самореалізації особистості. В якості основних характеристик психологічного супроводу виступають його процесуальність, пролонгованість, недирективність, зануреність у реальне повсякденне життя людини, особливі відносини між учасниками цього процесу. Психологічний супровід являє собою цілісну систему, і як будь-яка система,складається з елементів (або компонентів), які одночасно є інваріантними етапами. У супроводі, як у процесі, що розгортається в часі, можна виділити три основних компоненти: діагностика (відстеження), що служить основою для постановки цілей; відбір і застосування методичних засобів; аналіз проміжних і кінцевих результатів, що дає можливість коректувати хід роботи.

Відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід включає в себе різні підходи: Перший – супровід – співробітництво, який передбачає спільне планування дорослого і дитини, аналіз, співтворчість, рефлексію, вимагає дій, необхідних для наступного самостійного подолання проблем, які виникли, тобто прояву особистої відповідальності, творчості, власних унікальних якостей дитини.

Другий –це супровід-ініціювання, відомий з часів Сократа, суть якого чудово сформулювала М. Монтессорі: «Допоможи мені це зробити самому, нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне річище, підштовхни до рішення, а все інше я зроблю сам». Організовуючи супровід-ініціювання, педагог, психолог створює дитині необхідні умови для вільного, індивідуального, самостійного вибору шляху та засобів вирішення виховних завдань і, тим самим, сприяє дитині відкрити загальновизнані моральні істини. Діти реалізують свій особистісний творчий потенціал і водночас збагачують, розвивають, при цьому зберігаючи його індивідуальну своєрідність.

Третій – це супровід-попередження, коли особливого значення набуває специфіка віку, обмеженості індивідуального досвіду дитини. Діти часто не усвідомлюють, до яких сааме наслідків можуть призвести їхні дії, вчинки і навіть слова. Вони не в змозі вчасно помітити ознак неблагополуччя в різних видах діяльності, міжособистісних взаєминах із однолітками та дорослими, у власній поведінці. Випереджаючи небажані події, передбачаючи їх можливий негативний розвиток, педагог, психолог в рамках супроводу-попередження передбачає невірні кроки дитини і, тим самим, допомагає обрати адекватні рішення, з урахуванням поведінки та діяльності проблемної дитини.

Супровід-попередження стає корисним, цінним за умови, якщо його зміст і форми ненав'язливі і делікатні, сучасні, психологічно та педагогічно грамотні, адресні, дозовані, а головне, якщо супровід-попередження у всіх випадках повною мірою виконує своє розвивальне і виховне призначення, працюючи на перспективу [12].

Завдання психологічного супроводу пятикласників полягає у психологічному вивченні учнів, забезпеченні умов особистісного розвитку, наданні психолого-педагогічної допомоги.

Згідно із завданнями, психолог виконує такі основні види роботи: діагностична робота (первинна інформація щодо психічного розвитку школяра); просвітницька робота з учителями та батьками (проведення батьківських зборів, психолого-педагогічної наради щодо індивідуальних особливостей дітей в період адаптації до школи); профілактична робота (анкетування, проективні методики); корекційно‑розвивальна робота (індивідуальні та групові заняття, семінари-практикуми); аналітична робота (звіт, рефлексія).

Важливо психологу працювати із усіма суб’єктами освітнього процесу, а саме: з учителями, звертаючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня; з батьками, надаючи допомогу та підтримку; з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями.

Результатом психологічного супроводу в процесі адаптації до нових умов навчання виступає адаптивність, тобто здатність самостійно досягати відносної рівноваги у відносинах із собою та оточуючими у різних ситуаціях.

Таким чином, психологічний супровід виступає важливою складовою навчально-виховного процесу школярів. Перехід учнів із початкової школи до основної супроводжується специфічними проблемами, які потребують особливої уваги. Психологічний супровід дозволяє зберегти психічне та психофізичне здоров’я, попередити психічне перевантаження, сприяти процесу адаптації та соціалізації учнів.Подальшого розвитку потребує розробка рекомендацій учням, батькам, вчителям щодо запобігання можливих негативних явищ  у процесі адаптації учнів-п’ятикласників..

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – М. : Совершенство, 1998. – 299 с.
 2. БогословскийВ. И. Теоретические основы научного сопровождения образовательного процесса в педагогическом университете: автореф. на соискание науч. степени д-ра пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В. И. Богословский. –СПб, 2000. –35с.
 3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. – Мн. :Харвест, – М. : АСТ, 2001. – 576 с.
 4. Зеер Э. Ф. Становление личностно ориентированного образования // Образование и нау-ка. – 1999. – №1. – С. 112-122.
 5. Єрьоменко О. А. Сутність педагогічного супроводу освітнього процесу / О. А. Єрьоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. - № 36. – С. 96-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2012_36_19.pdf
 6. ЛукичеваЕ. Ю., Шаталов М. А. Дополнительное профессиональное образование педагога: поиск современной модели / Информационное научно-методическое издание «Вестник ЛОИРО» / Е. Ю. Лукичева, М. А. Шаталов. – СПб:ЛОИРО, 2010. –С.74-80.
 7. Казакова Е. И. Особенности психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://festival.1september.ru
 8. Козырева Е. А. Теоретико-технологические аспекты психолого-педагогического сопровождения детей, их учителей и родителей // Школьный психолог. – 2001. – № 33. – С.18-22.
 9. Мушкевич М. І. Поняття супроводу у сучаснiй психологічній науці http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1338/3/pon_suprov.pdf
 10. Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/9_1/Larysa_Kravchyk.pdf
 11. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности. Хрестоматия / Сост. О. Г. Ридецкая. – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2012. – 806 с.
 12. Психолого-педагогічний супровід і підтримка в умовах модернізації освітньо-виховного простору: [Електронний ресурс] // Режим доступу: URL:http://osvita.ua/school/upbring/1334
 13. Рабочая книга школьного психолога / И. В. Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова. – М.: Просвещение. – 1991. –303 с.
 14. Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей: методичний посібник / Укл.: А. Луговський, М. Сварник, О. Падалка. – Львів: Колесо, 2008. – 144 с.
 15. Слободенюк Л. І. Психологічний супровід у школі: мета, завдання, функції / Л. І. Слободенюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – №10 (10). – С.2–5.
 16. Слюсарев Ю. В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю. В. Слюсарев; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 1992. –16 с.
 17. Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. М. Сорочан. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – 39 с.
 18. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : Методичний посібник. / [І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та ін.]. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 104 с.
 19. Теорія і практика психологічного супроводу учнів закладів професійної освіти: Науково-методичний посібник. – К.: Науковий світ, 2009. –107 с.
 20. Фѐдорова Ю. П. Психологическое сопровождение личностного развития младших школьников в частной школе: Автореф. дис... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ю. П. Федорова; Вятский государственный гуманитарный университет. – Курск, 2003. –18 с.

 

REFERENCES:

1.  Bitjanova M. R. Organizacija psihologicheskoj raboty v shkole. – M. : Sovershenstvo, 1998. – 299 s.

2.  Bogoslovskij V. I. Teoreticheskie osnovy nauchnogo soprovozhdenija obrazovatel'nogo processa v pedagogicheskom universitete: avtoref. na soiskanie nauch. stepeni d-raped. nauk: spec. 13.00.08 «Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija» / V. I. Bogoslovskij. – SPb, 2000. – 35 s.

3.  D'jachenko M. I., Kandybovich L. A. Psihologicheskij slovar'-spravochnik. – Mn. : Harvest, – M. : AST, 2001. – 576 s.

4.  ZeerJe. F. Stanovlenie lichnostno-orientirovannogo obrazovanija // Obrazovanie i nauka. – 1999. – №1. – S. 112-122.

5.  Єr'omenko O. A. Sutnіst' pedagogіchnogo suprovodu osvіtn'ogo procesu / O. A. Єr'omenko // Problemi іnzhenerno-pedagogіchnoї osvіti. – 2012. - № 36. – S. 96-100. – Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2012_36_19.pdf

6.  Lukicheva E. Ju., Shatalov M. A. Dopolnitel'noe professional'noe obrazovanie pedagoga: poisk sovremennoj modeli / Informacionnoe nauchno-metodicheskoe izdanie «Vestnik LOIRO» / E. Ju. Lukicheva, M. A. Shatalov. – SPb : LOIRO, 2010. – S. 74 -80.

7.  Kazakova E. I. Osobennosti psihologo-pedagogicheskogo i mediko-social'nogo soprovozhdenija uchashhihsja special'noj (korrekcionnoj) shkoly-internata [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://festival.1september.ru

8.  Kozyreva E. A. Teoretiko-tehnologicheskie aspekty psihologo-pedagogicheskogo soprovozhdenija detej, ih uchitelej i roditelej // Shkol'nyj psiholog. – 2001. – № 33. – S.18-22.

9.  Mushkevich M. І. Ponjattja suprovodu u suchasnij psihologіchnіj naucі. – Available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1338/3/pon_suprov.pdf

10.  Proektuvannja sistemi psihologo-pedagogіchnogo suprovodu formuvannja kul'turi profesіjnogo mislennja majbutnіh pedagogіv. – Available at: http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/9_1/Larysa_Kravchyk.pdf

11.  Psihologicheskoe soprovozhdenie professional'noj dejatel'nosti. Hrestomatija / Sost. O. G. Rideckaja. – M. : Izdatel'skij centr EAOI, 2012. – 806 s.

12.  Psihologo-pedagogіchnij suprovіd і pіdtrimka v umovah modernіzacії osvіtn'o-vihovnogo prostoru. – Available at:http://osvita.ua/school/upbring/1334

13.  Rabochaja kniga shkol'nogo psihologa / I. V. Dubrovina, M. K. Akimova, E. M. Borisova. – M. : Prosveshhenie. – 1991. – 303 s.

14.  Reabіlіtacіjnij suprovіd navchannja nepovnospravnih dіtej : metodichnij posіbnik / Ukl.: A. Lugovs'kij, M. Svarnik, O. Padalka. – L'vіv : Koleso, 2008. – 144 s.

15.  Slobodenjuk L. І. Psihologіchnij suprovіd u shkolі: meta, zavdannja, funkcії / L. І. Slobodenjuk // Shkіl'nomu psihologu. Use dlja roboti. – 2009. – №10 (10). – S.2–5.

16.  SljusarevJu. V. Psihologicheskoe soprovozhdenie kak faktor aktivizacii samorazvitija lichnosti: Avtoref. dis. ... kand. psihol. nauk: 19.00.01 / Ju. V. Sljusarev; Sankt-Peterburg. gos. un-t. – SPb., 1992. – 16 s.

17.  Sorochan T. M. Rozvitok profesіonalіzmu upravlіns'koї dіjal'nostі kerіvnikіv zagal'noosvіtnіh navchal'nih zakladіv u sistemі pіsljadiplomnoї pedagogіchnoї osvіti: avtoref. dis. nazdobuttjanauk. stupenjakand. ped. nauk: spec. 13.00.04 «Teorіja і metodika profesіjnoї osvіti» / T. M. Sorochan. – Lugans'kij nacіonal'nij pedagogіchnij unіversitet іmenі Tarasa Shevchenka. – Lugans'k, 2005. – 39 s.

18.  Socіal'nij suprovіd sіmej, jakі opinilisja v skladnih zhittєvih obstavinah : Metodichnij posіbnik. / [І. D. Zvєrєva, Z. P. Kijanicja, V. O. Kuz'mіns'kijtaіn.]. – K. : Derzhsocsluzhba, 2006. – 104 s.

19.  Teorіja і praktika psihologіchnogo suprovodu uchnіv zakladіv profesіjnoї osvіti : Naukovo-metodichnij posіbnik. – K. : Naukovijsvіt, 2009. – 107 s.

20.  Fedorova Ju. P. Psihologicheskoe soprovozhdenie lichnostnogo razvitija mladshih shkol'nikov v chastnoj shkole: Avtoref. dis... kand. psihol.nauk: 19.00.07 / Ju. P. Fedorova; Vjatskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. – Kursk, 2003. –18 s.

автор: Кондратюк Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, Університет «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Кузьминська Олександра, студентка

видання: Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації №3-4 2015, час видання: 2015


18/12/2015