• 21/03/2016  Использование традиций женского образования Полтавской губернии второй половины ХІХ – начала ХХ века в современных женских учебных учреждениях Украины

  Отечественная история, образовательные традиции Украины составляют важный источник совершенствования современной системы образования, поисков новых подходов к обновлению основ базового обучения и воспитания личности. В связи с этим отметим, что ценный материал предоставляет именно опыт организации учебно-воспитательной деятельности женских учебных заведений (ЖУЗ) второй половины XIX - начала ХХ в., для которого характерны существенные реформаторские преобразования в области женского образования, поиски возможностей развития национальных образовательных идей в условиях доминирования идеологии царской России.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11859

  Докладніше

 • 21/03/2016  Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків засобами посібника «Екохімія»

  У статті висвітлюються особливості створення спецкурсу для студентів інженерних хімічних спеціальностей з метою формування їхньої екологічної компетентності.

  автор: Лукашенко Т.Ф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ

  У статті розглядаються поняття і роль іноземної мови та значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей і проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі ВНЗ. Вивчаються чинники ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

  автор: Чиханцова О.А., Університет «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 18/12/2015  Вивчення вченими проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи

  У статті проаналізовано теоретичні положення проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи. Обгрунтовано зміст та сутність поняття «супровід» та інших дотичних до дослідження понять. Виокремлено аспекти психологічного супроводу опираючись на сучасні концепції, розглянуто відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід. Конкретизовано основні види роботи психолога на етапі психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи, а саме: діагностична робота, просвітницька робота з учителями та батьками, профілактична робота, корекційно-розвивальна робота, аналітична робота. Зазначено , що важливо психологу працювати із усіма суб’єктами освітнього процесу, а саме: з учителями, звертаючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня; з батьками, надаючи допомогу та підтримку; з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями.

  автор: Кондратюк Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, Університет «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Кузьминська Олександра, студентка

  видання: Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/06/2015  Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей

  Формування екологічної культури є одним із пріоритетів державної політики України. Становлення і розвиток екологічної освіти в Україні висвітлює перебіг змін у ставленні суспільства до її ролі та функцій у формуванні доцільних взаємовідносин у системі "людина-природа-суспільство". Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей є необхідним і водночас досить складним завданням, на успішність виконання якого впливає низка чинників. Можливість ефективного формування екологічної компетентності у студентів з’являється лише за певних дидактичних умов. Однією з них є розробка відповідного змісту для засвоєння студентами. Саме тому так важливо розробити зміст спецкурсу.

  автор: Тетяна Лукашенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (166-167), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 29/04/2015  Проблеми адаптації старшокласників до вивчення іноземної мови у ВИШі

  У статті представлено проблеми адаптації учнів випускних класів у вищому навчальному закладі. З’ясовано основне призначення іноземної мови та іншомовного спілкування для учнівської молоді. Встановлено, що після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учні мають недостатній рівень розвитку кожного із названих компонентів психологічної готовності для оволодіння іноземними мовами за фахом у ВНЗ.

  автор: Чиханцова Олена, кандидат психологічних наук, Університет «Україна», кафедра психології

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2015  Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ

  У статті розглядаються поняття та роль іншомовного мовлення і значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей та проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі вищого навчального закладу. Вивчаються фактори ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

  автор: Чиханцова О.А., кандидат психологічних наук

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/03/2015  Методика впровадження навчальної комп’ютерної програми в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-програмістів

  У публікації запропоновано методику, яка спрямована на формування професійних знань, умінь та навичок студентів-програмістів. Встановили, що додатковий інструментарій позитивно впливає на навчальний процес, при цьому підвищує інтерес учнів до предмету та загалом до професії, так як дозволяє розширити світогляд студентів. Визначили в ході впровадження розробленого авторського продукту, що він добре вписується на сьогодні в навчальне середовище та є хорошим помічником не тільки студента, але й викладача. На основі аналізу було встановлено позитивні та негативні аспекти застосування сучасних засобів у навчальному середовищі. Описано поетапно структуру та можливості застосування в навчально-виховному процесі розроблену навчальну комп’ютерну програму. Визначено, що формування професійних знань, умінь та навичок студентів потребує використання якомога більшого сучасного наочного арсеналу.

  автор: Матвійчук Л.А., Рівне, Україна

  видання: Інформаційні технології в освіті. 2015. № 23, час видання: 2015

  Докладніше

 • 11/03/2015  Освітній та професійний стандарти: проблеми відповідності

  У статті висвітлюються результати дослідження сучасних вимог до стандартів вищої освіти і професійних стандартів за компетентнісним підходом та їх взаємної відповідності, концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи відповідно до інтегрального опису кваліфікацій.

  автор: Іванова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет «Україна», кафедра соціальної роботи та педагогіки

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

  Розглянуто сучасні тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій. З’ясовано, що у зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

  автор: Бєлікова Наталія, доктор педагогічних наук, професор, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», декан факультету соціальних комунікацій та реабілітації, Зозуля, Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Зв'язок та значення компонентів психологічної готовності учнів старшої школи при вивченні іноземної мови

  У статті розглядаються значення іншомовного спілкування, модель психологічної готовності випускників школи та визначаються кореляційні зв’язки та факторна вага компонентів зазначеної готовності до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний та емоційно-вольовий. Визначається мета та потреби навчання іноземних мов. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами суттєво залежить від низки факторів як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Для того щоб вплив цих факторів мав позитивний характер, існує потреба у їх виявленні та всебічному вивченні.

  автор: Чиханцова Олена, Університет «Україна», кафедра психології, старший викладач

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 09/02/2015  Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами

  У статті розглядається роль іншомовного спілкування за фахом, проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний.

  автор: Чиханцова О.А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/10/2014  Останній ривок і канікули

  Є періоди у році, коли студенти найсильніше відповідають словниковому тлумаченню своєї назви: вони ... вчаться!!! З конспектами і кресленнями, книжками та шпаргалками, курсовими та рефератами, ноутбуками та мобільними телефонами – на лавках, на підвіконнях, в аудиторіях та їдальнях, навіть під парасолькою, якщо дощить, – студентство терміново хоче вчитися!

  видання: Сторожинецький коледж Університету «Україна», час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Любиш читати? Тобі до нас!

  25 вересня ми, студенти першого курсу Тернопільського коледжу Університету «Україна», відвідали Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку.

  автор: Михайло Пінчак, студент І курсу, спеціальність «Видавнича справа та редагування»

  видання: Тернопільський коледж Університету «Україна», час видання: 2014

  Докладніше

 • 20/08/2014  Завжди настає час розкидати та збирати каміння

  Фізикам, хімікам, біологам, математикам, взагалі вченим різних галузей науки дуже важливе спілкування один із одним, якого вони постійно потребують. Представники однієї галузі науки часто передбачають те, що далі буде розроблятися представниками інших наук. Останнім часом різко зріс попит на висококваліфікованих спеціалістів у галузі природничих та інженерних наук для роботи на виробництвах та дослідних підприємствах, у конструкторських бюро й науково-дослідних інститутах, в університетах та школах. Раніше професії цих галузей були визнаними й добре оплачуваними. Спостерігався шалений конкурс за цими спеціальностями під час вступної кампанії до вишів.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 15/07/2014  Прагнення до авангарду української освіти (до 15-річчя заснування Університету "Україна")

  Бути авангардистом почесно - саме оригінально-епатажний погляд на проблему може обдарувати такого новатора вічною славою. Бути авангардистом складно - адже проти модернізації традиційних, класичних способів діяльності піднімається зазвичай уся рутина. Бути авангардистом у царині української освіти - особливо складна місія.

  автор: Петро Таланчук, д.т.н., професор, Ніна Головченко, к.пед.н., доцент

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 11/07/2014  Рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами

  У статті розглядаються значення іншомовного професійного спілкування,проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами, а саме: мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального. Вивчаються фактори ефективного оволодіння старшокласниками іноземними мовами.

  автор: Чиханцова О.А.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 05/06/2014  Індивідуальний підхід в організації самостійної роботи студентів

  У статті розкриваються основи індивідуалізації навчального підходу в процесі організації самостійної роботи студентів вузу. Розглядаються об’єктивні й суб’єктивні причини, що заважають студентам у навчанні. Акцентується увага на соціальних, навчальних і професійних труднощах першокурсників в період адаптації до навчання. Здійснюється аналіз індивідуальних властивостей особистості, які викладачеві необхідно враховувати при індивідуальному підході.

  автор: Євгенія Сарапулова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту Університету «Україна», Світлана Мирвода, старший викладач кафедри менеджменту Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи

  У статті висвітлюються результати дослідження взаємозв’язку між змістом навчання та методикою викладання теорії і практики соціальної роботи на основі конкретної технології навчання – навчального посібника «Соціальна робота: теорія і практика» – автори Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

  автор: Лідія Тюптя, кандидат педагогічних наук, доцент, Ірина Іванова, кандидат педагогічних наук, доцент Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс

  Дана стаття присвячена ряду актуальних проблем впровадження сучасної 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень, що є діючою у галузі середньої освіти в Україні.

  автор: Олена Берещук, кандидат історичних наук, доцент кафедр психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 21/03/2014  Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації

  У статті розглянуті та визначені сутність та зміст формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. Уточнено мету та завдання фізичної реабілітації. Розглянуті основні складові навчального процесу з формування майбутнього фахівця фізичної реабілітації. Визначені основні риси компетентнісного підходу до підготовки фахівців фізичної реабілітації.

  автор: Крупа Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”

  видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ № 4(73), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Діяльність Полтавського інституту шляхетних дівчат (1817 – 1917 рр.) як наукова проблема

  Статтю присвячено історико-педагогічному аналізу проблем навчання і виховання в Полтавському інституті шляхетних дівчат (1817– 1917рр.). Розкрито зміст навчання і виховання, схарактеризовано вимоги до викладацького складу.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  «Рукоділля» як навчальний предмет у жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.

  Протягом майже всієї історії України провідне місце в життєдіяльності жінки посідали трудові справи, пов’язані з веденнями домашнього господарства, шиттям, рукоділлям та доглядом за дітьми. Саме до виконання цих видів робіт суспільство через сім’ю і навчальні заклади намагалося підготувати підростаючу дівчину.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/02/2014  Формування психологічної готовності особистості до оволодіння іноземними мовами

  Присвячено проблемам навчання іншомовного мовлення учнів випускних класів та студентів перших курсів та вивченню психологічних особливостей навчання іншомовного мовлення особистості. Описано методи та прийоми покращення психологічної готовності учнів до оволодіння іноземної мови. Представлено особливості ставлень учнів старшої школи та студентів першого курсу до оволодіння іноземними мовами.

  автор: Чиханцова О.А., Університет "Україна"

  видання: Педагогічний Процес: теорія і Практика. Випуск 2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі

  У статті вказано, що структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі розглядається як сукупність чотирьох взаємопов’язаних структурних компонентів, наповнених якісними характеристиками і показниками, а саме: мотиваційного, когнітивного, процесуального, особистісного.

  автор: Дручик В.Д., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/02/2014  Вирішує екологічна компетентність

  Навчальний процес у вищих навчальних закладах повинен будуватися таким чином, щоб студенти чітко усвідомлювали значущість здобутих знаь та їх роль у майбутній професійній діяльності.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту Університету "Україна"

  видання: Газета "Університет "Україна" №1-2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі

  У статті подаються хід та результати експериментальної роботи з учнями старшої школи під час оволодіння іноземною мовою на заняттях. Доведено, що запропонована програма експерименту з вивчення психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у Виші сприяє покращенню всіх компонентів психологічної готовності до оволодіння іноземними мовами (мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального, емоційно-вольового) та знижує тривожність учнів на уроках іноземноїмови, що впливає на позитивні показники цієїготовності.

  автор: Чиханцова О.А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

  видання: Збірник наукових праць "ПСИХОЛОГIЧНI НАУКИ". Випуск 2.12 (103), час видання: 2014

  Докладніше

 • 14/01/2014  Проблеми підготовки редакторів в українських виданнях

  Устатті з'ясовано стан підготовки сучасного редактора у вищих навчальних закладах України, показано витоки українського редагування, описано зміст поняття "редакторська праця", показано проблеми українського редагування і шляхи їх подолання. Також мова йде про формування інформаційного простору в його сучасних обрисах. До того ж, розглянуто функції редактора з підготовки видання, що охоплює різні технологічні операції.

  автор: Борко Т. М. , кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2013  Віктор Малишев: "Я вірю, що держава таки буде приділяти необхідну увагу природничим та інженерним наукам"

  Чи потрібні Україні інженери, які перспективи у інженерних спеціальностей? На це та інші питання спробуємо відповісти разом із директором Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» Віктором МАЛИШЕВИМ.

  автор: Тала ПРУТКОВА, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 26/09/2013  Майбутнє належить молоді

  Під таким гаслом відбувся масштабний всеукраїнський молодіжний форум.4 вересня 2013 року в Центрі культури та мистецтв НАУ відбулося офіційне відкриття першого Всеукраїнського молодіжного форуму.

  видання: Прес-центр Студентського парламенту, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/07/2013  Методи організації навчання у середніх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  У статті розглядаються методи організації навчання, які існували у середньоосвітніх жіночих навчальних закладах Полтавського регіону у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, робота з книгою), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи, лабораторні та практичні роботи). Розкрито методи організації навчання певним предметам.

  автор: Клевака Леся

  видання: Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 03/06/2013  Випуск - 2013. Дитяча наївність чи стереотипи?

  Ось він, такий довгоочікуваний для всіх школярів останній дзвоник! Які ж плани на майбутнє у випускників 2013 року? Для того, щоб дізнатися про це, ми завітали у школу №168 міста Києва на Оболоні, таку рідну для багатьох студентів Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», бо саме там протягом п’яти років навчалися студенти, очікуючи закінчення будівництва нового корпусу по вул. Львівській, 23.

  автор: Наталя Ткачова (фото), Богдан Дроздовський, журналісти студентського Медіа-центру Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 05/04/2013  Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі

  Розкриті основні професійні компетенції майбутніх вчителів фізичної культури. Розглянуто праксеологічні, комунікативні, креативні, інформаційні та моральні компетенції випускників вищих навчальних закладів. Розроблена модель основних професійних компетенцій випускників. Модель містить вимоги до майбутньої педагогічної праці випускника у різних типах шкіл. Вона розкриває його основні фахові компетенції. Педагогічні функції випускника спрямовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та виховних завдань у навчальної та позакласної роботі з фізичного виховання і спорту.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 05/04/2013  Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання

  Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Сім’я є соціумом, де найвиразніше виявляються індивідуальні особливості кожного, реалізуються природні потреби, формуються мотиви поведінки, відбуваються самопізнання, самоактуалізація й соціалізація її членів. Вирішальним чинником такого становлення є взаємодія батьків і дітей, їхнє спілкування, співпраця. Рівень цієї взаємодії значною мірою залежить від батьків: їхніх знань, навичок та вмінь...

  автор: Ольхова-Марчук Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць №3, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 05/04/2013  Теоретичні основи формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров’язбережувальної діяльності

  Розглянуто структуру підготовки майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. Здійснено аналіз понад 30 літературних джерел. Встановлено, що готовність майбутнього фахівця включає такі структурні компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний. Зазначається, що фахівець володіє знаннями про здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології. Також він усвідомлює цінність здоров’я та готовий реалізувати свої знання у професійній діяльності. Наголошується на необхідності покращення показників особистісних якостей та професійної культури.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 11, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 04/04/2013  Проблематика розвитку української освіти в умовах євроінтеграції

  Європейська вища освіта крокує шляхом кардинальних змін. Уніфікуються національні системи підготовки фахівців, створюється загальноєвропейський науковий та освітній простір, здійснюються доволі радикальні інституційні перетворення.

  автор: Федик Р., Івано-Франківська філія Університету "Україна", 6 курс, група ПІ-41, спеціальність "Програмне забезпечення систем" Федик Р. Івано-Франківська філія Університету «Україна», VI курс, група ПІ-41 спеціальність «Програмна інженерія». Науковий керівник: Кіт Г.В., старший викладач.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Стан медіа-освіти в сучасних ВНЗ України

  Cтрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка в бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на всі верстви населення, передусім дітей і молодь.

  автор: Мусієнко О., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна", ІІІ курс, група ВС-3д, спеціальність "Видавнича справа та редагування". Науковий керівник: Книжник О.В., ст. викладач

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Сучасне студентство як соціальна група

  Основним елементом соціальної структури суспільства є соціальна група. Соціальна група - сукупність людей, що мають загальну соціальну ознаку й виконують суспільно необхідну функцію в загальній структурі суспільного поділу праці й діяльності. Індивід одночасно належить до різних соціальних груп.

  автор: Ткаченко Н., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія". Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філол. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/03/2013  Українські реалії приватної освіти

  Вища освіта значною мірою визначає динаміку розвитку сучасного суспільства. Авторитетного рівня в Україні за часи незалежності досягла й приватна вища школа. Вища школа недержавної форми виникла наприкінці 90-х років унаслідок об'єктивного процесу трансформації українського суспільства, його демократизації та запровадження ринкових відносин.

  автор: Шемена Наталя

  час видання: 2013

  адреса видання: http://www.osvita.org.ua

  Докладніше

 • 22/02/2013  Науково-методичне забезпечення галузі адаптивної фізичної активності в зарубіжних країнах

  У статті розглядається зміст та особливості науково-методичного забезпечення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної фізичної активності в зарубіжних країнах. Для навчальних планів різних вищих навчальних закладів країн Європи характерна істотна їхня варіативність з основних блоків навчальних дисциплін. Вона ще більш разюча – у змісті цих блоків. У процесі підготовки викладачів фізичної культури необхідне розширення фундаментальної університетської освіти. Є необхідність та доцільність поглиблення фундаментальної, методологічної, гуманітарної та загальнонаукової підготовки студентів.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 22/02/2013  Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі

  Проаналізовано основні підходи до системи підготовки професійних кадрів з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Польщі. Розкрито правові основи професії фізичного терапевта. Висвітлено основні положення Державного освітнього стандарту за напрямом підготовки “Фізіотерапія” та особливості набуття спеціалізації для магістрів фізичної терапії та фізичної реабілітації. Основні відмінності між системами підготовки фізичних терапевтів (фізичних реабілітологів) у Польщі та Україні відображають пріоритети соціальної політики та охорони здоров’я цих країн.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту №3, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 22/02/2013  Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищій школі

  У статті розкрито принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах, зокрема неперервність, диверсифікованість, підвищення фундаментальності, інтегрованість, гуманітаризація, демократизація, гуманізація, інтеграція з наукою й виробництвом, комп’ютеризація. Потреба в створенні цілісної системи неперервної освіти детермінує необхідність переосмислення цільових функцій освіти як системи і її окремих ланок. Також потребує перегляду поглядів на соціальну сутність освіти, її відносини з іншими видами й формами суспільної практики.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Проблеми навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  У статті представлений досвід навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на основі вимог, зв’язаних із Болонським процесом навчання. Запропоновано переглянути наказ МОЗ України № 33 від 22.02.2000 р. „Про типові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я” та поновити в штатному розписі посаду фізичного реабілітолога. Доведено, що якість підготовки фахівців з фізичної реабілітації вимагає встановити для викладацького складу у ВНЗ досить високий освітній ценз. Зазначено деякі шляхи вирішення проблеми працевлаштування бакалаврів та магістрів з фізичної реабілітації, людей із особливими потребами.

  автор: Ороховський В.Й., Бурцева Л.О., Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, Горлівський інститут Університету "Україна"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Реалізація основних напрямків Болонського процесу у підготовці вчителів фізичної культури у польських ВНЗ

  Представлено основні тенденції розвитку вищої школи в Польщі. Розглянуто напрямки впровадження рішень Болонської декларації та європейських освітніх стандартів у підготовку вчителів фізичної культури. Наведено інформацію про удосконалення процесу підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у Варшавській академії фізичного виховання. Зазначено зростання державного фінансування науково-дослідницьких проектів і впровадження загальноєвропейських освітніх проектів. Це сприяє удосконалюванню процесу підготовки педагогічних кадрів.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 6, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 22/02/2013  Складові професіоналізму фахівця з адаптивного фізичного виховання

  У статті на основі аналізу наукових джерел та власного практичного досвіду професійної діяльності розкрито основні складові професіоналізму фахівця з адаптивного фізичного виховання. Професіоналізм фахівця з адаптивного фізичного виховання має такі складові: професіоналізм діяльності; нормативну регуляцію; мотивацію на саморозвиток і професійні досягнення; рефлексивну самоорганізацію; творчий інноваційний потенціал особистості; належний рівень здоров’я, фізичних і психічних кондицій.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  У статті розкрито різні підходи до змістовного наповнення поняття “професійна підготовка”, виявлено рівень готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності. Висвітлені актуальні питання, що стосуються модернізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в контексті відповідності сучасним вимогам вищої школи. Розглянуті проблеми підвищення рівня підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, які можуть послужити теоретичною базою для вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Удосконалення силових здібностей студентів у навчальному процесі з фізичного виховання

  Обґрунтовано важливість змісту занять із фізичного виховання, який включає вправи, що сприяють розвитку сили у студентів. Доведено ефективність силових вправ та вправ основної гімнастики, які застосовувалися у навчально-виховному процесі юнаків 3 курсу вищого навчального закладу протягом одного навчального року. Рівень розвитку силових якостей у процесі експерименту зріс на 1,3 бала.

  автор: Лавренюк В.С., Луцький інститут розвитку людини університету „Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 6, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Аналіз фізичного стану курсантів 1-го курсу факультету Військового інституту на початковому етапі навчання

  Фізичний стан молоді, яка поповнює склад Збройних Сил України, все ще не має тенденції до покращення за показниками здоров’я та фізичної підготовленості. У ході дослідження аналізується фізичний стан курсантів 1-го курсу факультету Військового інституту ОНПУ різних військових спеціальностей. У дослідженні взяли участь 69 курсантів. Фізичний стан курсантів покращується з перших місяців перебування у навчальному закладі, але не в усіх випадках знаходиться на задовільному рівні. Навчальна програма з фізичного виховання даного навчального закладу повинна забезпечити виконання загальних і спеціальних завдань фізичної підготовки ЗС України.

  автор: Овчарук І.С., Сидорченко К.М. Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Аналіз зарубіжних навчальних планів підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури

  У статті наведено фрагменти навчальних планів відомих університетів США та Канади, де здійснюється професійна підготовка фахівців нової генерації для роботи у галузі адаптивної фізичної культури. Результати аналізу навчальних планів підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури у зарубіжних країнах дозволяють використати цей досвід для напрацювання навчальних планів підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання України.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Науково-дослідницька робота як стратегічний елемент фахової підготовки майбутнього учителя фізичної культури в початковій школі

  З’ясовано ставлення майбутніх учителів фізичної культури до науково-дослідницької роботи. До завдань дослідження було охоплено за допомогою анкетування 227 студентів четвертих курсів педагогічних коледжів. Встановлено, що студенти педагогічних коледжів не готові до науково–дослідницької роботи з фізичного виховання, яка передбачає застосування експериментальних методів дослідження та новітніх оздоровчих технологій. Майбутні вчителі не знають, де і з якою метою можна застосовувати такі технології у майбутній професійній діяльності. Водночас, переважна більшість опитаних переконана в необхідності застосування дослідницької роботи у процесі фізичного виховання молодших школярів.

  автор: Денисенко Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Категорія "здоров'я": загальні поняття та методи оцінки у фізичному вихованні у загальноосвітніх навчальних закладах

  Наведено статистичні дані про рівень здоров’я школярів. Зазначено, що тільки 10% школярів можуть вважатись здоровими. Інші 90% – мають ті або інші відхилення у стані здоров’я. Розглядається категорія “здоров’я” в декількох аспектах: психогігієнічний, соматичний, фізичний та соціальний. Підтверджено, що спадковість, екологія, хімізація, умови життя, стан та можливість медичного обслуговування по-різному впливають на здоров’я людини. В якості критеріїв рівня здоров’я використовують характеристики адаптації, гомеостазу, реактивності.

  автор: Cидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №9, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка фізичної підготовленості підлітків із різними темпами біологічного дозрівання протягом навчального року

  Установлено, що школярі з різним рівнем біологічного дозрівання всередині однієї віково-статевої групи відрізняються між собою за показниками фізичної підготовленості. Виявлено гетерохронність настання сенситивних періодів та розвитку рухових здібностей протягом навчального року у середині віково-статевих груп учнів 7-х класів, що зумовлено темпами біологічного дозрівання школярів. Оцінювання фізичної підготовленості доцільно проводити з урахуванням темпів біологічного дозрівання школярів.

  автор: Сітовський А.М., Чижик В.В., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Фізичний розвиток підлітків залежно від темпів їх біологічного дозрівання

  Представлено аналіз статевих відмінностей та особливості фізичного розвитку підлітків. У досліджені приймали участь учні 7-их класів. Встановлено, що між групами школярів з різними темпами біологічного дозрівання спостерігаються значні відмінності за даними довжини, маси, площі тіла та обводу грудної клітки. Визначено чіткі відмінності між крайніми типами: школярі з прискореними темпами біологічного дозрівання достовірно переважають своїх однолітків ретардантів за даними антропометричними показниками як на початку так і наприкінці навчального року.

  автор: Сітовський А.М., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 12, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Формування психомоторних здібностей у студентів в ігрових видах спорту

  Розглядаються питання специфічної рухової діяльності, якою є ігрові види спорту. Наголошується значення системоутворюючого чинника в цьому виді діяльності – м'яча, який її опредмечує і саме відповідно до його переміщення плануються і здійснюються всі рухові дії гравців на майданчику. Визначається значення деяких психомоторних здібностей, рівень розвитку яких дозволяє гравцям виконувати адекватні ігровим ситуаціям дії. На підставі власних експериментальних досліджень пропонуються методичні прийоми їх формування.

  автор: Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М., Горлівський регіональний інститут Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 12, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів (студентів) із розділу фізичного виховання "Подолання перешкод"

  Розглянуто напрямки підвищення ефективності процесу навчання курсантів технічному подоланню елементів смуги перешкод за рахунок впровадження ідеомоторного тренування. Показано, що за допомогою ідеомоторного тренування досягається своєрідна саморегуляція емоційно-вегетативних функцій організму. Наведено відомості про значення психологічного компоненту в навчанні технічним елементам. Його врахування веде до зменшення часу на розвиток та вдосконалення рухових навичок.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", Овчарук І.С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Реалізація можливостей учбової дисципліни "Фізична культура" у формуванні позитивних взаємин дітей

  Виявлено виховний потенціал змісту навчального предмета «Фізична культура» та її позакласних форм у формуванні міжособистісних взаємин молодших школярів. В експерименті взяли участь учні 1-4 класів. Досліджено, що проблема формування культури міжособових взаємин потребує пошуку нових шляхів її вирішення. Доведено, що формування культури міжособових взаємин молодших школярів активно реалізовується у процесі фізичного виховання.

  автор: Ольхова-Марчук Н.В., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №5, 2011, час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання

  Показано підходи до визначення рівня стану здоров’я студентів. В експерименті брали участь 94 студента (48 дівчат та 46 юнаків) основної медичної групи. Стан серцево-судинної системи досліджували за показниками частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, індексу Робінсона, адаптаційного потенціалу кровообігу. Зазначено, що на початку навчального року у студентів спостерігається низький рівень функціонування серцево-судинної системи. У 73,5 % дівчат та 62,2 % юнаків виявлено тахікардію. У 8,2 % дівчат та 26,7 % юнаків виявлено підвищену норму систолічного артеріального тиску.

  автор: Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Політехніка Родомська

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан здоров’я та шляхи його покращення у дітей шкільного віку у спеціальних медичних групах

  Розглянуто тенденції погіршення стану здоров’я дітей. Показано збільшення різноманіття та ступеню важкості захворювань. Рекомендовано напрямки зниження негативних тенденцій зниження рівня здоров’я школярів у спеціальних медичних групах. Рекомендовано для школярів надавати значно більшу потребу в заняттях фізичними вправами. Зазначено позитивну мотивацію контролюючої функції оцінки. Наголошено на необхідності активізувати рухову активність. Окремим напрямком є проведення заходів із підвищення морфофункціональних і енергетичних можливостей організму школярів.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я у процесі фізичного виховання

  Розглянуто шляхи покращення здоров’я школярів у процесі фізичного виховання. Зазначено про необхідність створення належних педагогічних умов реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання підлітків. В основі підходу лежить урахування їхнього соматотипу. Наголошується на тому, що соматотип визначає фізичний розвиток, функціональні можливості організму, показники фізичного стану. Встановлена неоднакова схильність основних соматотипів до різних захворювань. Відзначається необхідність доповнити медичні показники здоров’я дітей шкільного віку біологічними критеріями.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 15/02/2013  Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій

  Реформування освіти супроводжується появою навчальних закладів інноваційного типу, характерною рисою яких є збільшення обсягу й ускладнення знань, інтенсифікація навчання. Фізична працездатність гімназистів статистично значимо знижена порівняно з учнями класичної школи. Гімназисти серйозніше ставляться до навчання у школі, і рівень мотивації до придбання знань у них вищий. Усі гімназисти відвідують додаткові заняття із профільних предметів. Серед гімназистів приблизно на третину більше дітей стомлюється у школі.

  автор: Ярощук Ярослав, Педик Леонід, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Макаренко Микола, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Чижик Віктор, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : Збірник наукових праць. 2008. Т. 2, час видання: 2008

  Докладніше

 • 15/02/2013  Формування міжособистісних взаємин молодших школярів на уроках фізичної культури

  Другий період зрілого віку в жінок характеризується одночасно розквітом професійної й соціальної зрілості та проблемами зі здоров’ям, що обумовлює необхідність розробки й обґрунтування ефективних програм занять із урахуванням вікових змін, а також мотивів та інтересів. Завдання роботи полягало у визначенні окремих показників фізичного стану жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Дж. Пілатеса. Виявлено, що показники фізичного стану жінок 36–45 і 46–55 років практично не відрізняються, крім показників індексу маси тіла й росту. Це дає підставу для загальних рекомендацій під час розробки програм різного цільового спрямування за системою Дж. Пілатеса для жінок другого зрілого віку.

  автор: Ольхова-Марчук Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 3 (19), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 15/02/2013  Теоретичні засади професійної готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців із адаптивного фізичного виховання

  У статті подано характеристику основних понять дослідження, а саме дефініції щодо професійного складника підготовки майбутніх фахівців із адаптивного фізичного виховання.

  автор: Карпюк Роман, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць... Т. 1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Організація навчально-реабілітаційної роботи в спеціалізованих закладах освіти

  У статті розглядається комплекс організаційних, науково-методичних, технологічних, кадрово-ресурсних, матеріальних умов, які забезпечують ефективність діяльності навчально-реабілітаційного центру.

  автор: Поташнюк Ірина, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 15/02/2013  Пріоритет здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів

  У статті вказано, що формування здоров’язберігальної компетенції студентів вищих навчальних закладів зумовлене не стільки потребою здолати негативні явища в молодіжному середовищі, скільки масштабом завдань, спрямованих на зміцнення здоров’я представників нової генерації фахівців, культивування здорового стилю життя. Основне завдання дослідження – проаналізувати психолого-педагогічну літературу й інформацію з мережі Інтернет щодо особливостей здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. У статті відзначено, що здоров’язберігальну діяльність і діяльність на її формування слід розглядати системно, оскільки неможливо без глибокого й усебічного аналізу, без чітких методичних розробок докладно розкрити її вміст. Гносеологічний, аксіологічний, факторний, психологічний та інші аспекти вивчення, узяті в сукупності, дають змогу з’ясувати внутрішню структуру здоров’язберігальної діяльності, представити механізми впливу на процес формування й поведінку студентської молоді.

  автор: Карпюк Роман, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 4, (20), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 15/02/2013  Про інформативність деяких психофізіологічних показників стосовно виявлення студентів із підвищеним фактором ризику щодо індивідуально-біологічної алкогольної залежності

  Стаття про інформативність деяких психофізіологічних показників, які дають можливість виявити студентів із підвищеним чинником ризику відносно індивідуальної біологічної алкогольної залежності. На підставі власних спостережень автор статті приводить розроблений ним простий, доступний і інформативний експрес-метод виявлення студентів, схильних до алкогольної залежності.

  автор: Хорошуха Михайло, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці

  У статті визначаються головні чинники, які впливають на рівень підготовки майбутнього викладача, а також використання ним ефективних засобів адаптивної фізичної культури.

  автор: Карпюк Роман, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 2 (10), 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 15/02/2013  Рівень психічного здоров'я учнів 7-11 класів відповідно до інтелектуальних здібностей

  Визначено рівень інтелектуальних особливостей школярів 7-11 класів. У ході дослідження встановлено достатньо низькі показники обдарованості в учнів 7 класів (хлопці, дівчата), що вимагає поглибленого вивчення психологічних особливостей цієї вікової категорії та певного педагогічного впливу.

  автор: Muxайлюк Оксана, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Савчук Світлана, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. Т. 2, час видання: 2008

  Докладніше

 • 15/02/2013  Фізична працездатність підлітків в умовах диференційованого фізичного виховання з урахуванням темпів їх біологічного дозрівання

  Запропонована схема розподілу часу навчальних навантажень дає можливість вибіркового впливу на різні сторони фізичної підготовленості для забезпечення гармонійності розвитку рухових здібностей учнів 7-х класів, ураховуючи індивідуальні особливості розвитку моторики, зокрема темпи біологічного дозрівання школярів.

  автор: Сітовський Андрій, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 15/02/2013  Ставлення сільських та міських учнів середніх та старших класів до занять фізичними вправами

  Враховуючи певні розбіжності в умовах роботи, режимі міських і сільських шкіл, рівні фізичної підготовленості учнів, виникає необхідність вивчення ставлення сільських та міських учнів до занять фізичними вправами. Це дозволить сформувати певну стратегію оптимізації рухової активності сільських школярів. За результатами анкетування встановлено, що рівень мотивації до уроку фізичного виховання є суттєво нижчий у сільських дітей у порівнянні з міськими. Основним мотивом до занять на уроках з фізичного виховання у сільських школярів є «бажання підвищити свою фізичну підготовку» та «бажання поліпшити своє здоров’я».

  автор: Гордійчук В.І., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник № 3, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 15/02/2013  Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років

  У процесі досліджень обстежено 380 школярів 14–16 років, із яких 98 займалися волейболом. Для вивчення рухового розвитку використано комплекс рухових тестів і тести на просту моторну реакцію на звук та світло. Виявлено позитивний вплив занять волейболом в умовах секційних занять на власне силові здібності, динамічну силову витривалість, вибухову силу та спритність. Припускається, що відсутність різниці між відносними показниками сили кисті за більших абсолютних зумовлена більшою м’язовою масою хлопців-волейболістів. Гірша рухливість хребта під час згинання в юних волейболістів засвідчує, очевидно, недостатню кількість уваги для її розвитку в процесі тренувальних занять. Результати дослідження дають змогу рекомендувати в тренувальному процесі юних волейболістів більше уваги приділяти розвитку рухливості хребта та статичної силової витривалості м’язів рук. Зважаючи на генетичну детермінованість простої моторної реакції, її прояви потрібно враховувати під час відбору до секційних занять.

  автор: Андрійчук Юліана, Чижик Віктор, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"; Романюк Віктор, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 4 (20), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 14/02/2013  Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій

  Подано результати самооцінки здоров’я, рівня фізичної підготовленості та оцінки сприятливості умов навчання в школі для збереження здоров’я.

  автор: Чижик Віктор, Довгаль Василь, Ярощук Ярослав, Чижик Ірина, Гордійчук Віктор, Косинський Едуард, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Шевченка, Санаторій „Пролісок” (м. Луцьк), ЗОШ № 9 (м. Луцьк)

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 14/02/2013  Науково-дослідницька робота студентів педагогічного коледжу як один зі стратегічних напрямів фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури

  У статті з’ясовано ставлення майбутніх учителів фізичної культури до науково-дослідницької роботи.

  автор: Денисенко Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 14/02/2013  Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі

  Основне завдання дослідження – проаналізувати психолого-педагогічну літературу та інформацію з мережі Інтернет щодо методологічних підходів до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі. До методологічних підходів віднесено такі підходи, як аксіологічний, діяльнісний, індивідуальний, компетентнісний, культурологічний, особистісно орієнтований та системний. У статті зазначено, що ці методологічні підходи стали теоретичним підґрунтям для розробки й теоретичного обґрунтування педагогічної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі.

  автор: Дручик Володимир, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 2, (18), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 13/02/2013  Оцінка рівня фізичного здоров’я учнів

  У статті подано показники рівня фізичного здоров’я хлопців та дівчат 7−11 класів. Установлено високий рівень здоров’я у хлопців 7-го класу. У дівчат ця тенденція дещо змінюється. Високий рівень припадає на дівчат 8-го класу. Низькі показники рівня соматичного здоров’я потребують поглибленого медичного обстеження з метою подальшого оздоровлення особистості.

  автор: Михайлюк Оксана, Савчук Світлана, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 2, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 13/02/2013  Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

  Важливою умовою формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання є залучення батьків до співпраці зі школою. У процесі роботи з батьками ми використовували виступи вчителя фізичної культури на загальношкільних батьківських зборах; лекції, бесіди, доповіді; батьківські конференції, націлені на показ практичних прикладів фізичного виховання в конкретних сім’ях; відкриті уроки фізичної культури.

  автор: Наталія Ольхова-Марчук

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць... №. 3, 2009, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/01/2013  Приватна освіта: для нас – незвична, за кордоном – найкраща

  Можливо, саме недержавні вищі навчальні заклади стануть для нас тією альтернативою, яка допоможе збалансувати ситуацію у вищій освіті

  автор: Вікторія Скрипник, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  видання: Освіта.ua., час видання: 2013

  адреса видання: Освіта.ua.

  Докладніше

 • 04/09/2012  В освітній діяльності необхідні зміни

  Практично закінчилася вступна компанія студентів до вищих навчальних закладів, яка показала ту ж саму картину, що спостерігалася упродовж останніх років. Навчальні заклади, які мають державне замовлення, отримали студентів, а вищі навчальні заклади, які не мають державного замовлення, знову „підбирають” студентів, які не пройшли на навчання за державним замовленням. Чи справедливо це?

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/05/2012  Професійно-технічна підготовка суднобудівників на Півдні України (ХIХ – початок ХХ ст.)

  Публікація розкриває шлях розбудови суднобудівної освіти на Півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. Автор доходить висновку, що система професійно-технічної освіти була досить дієвою в напряму професійної підготовки.

  автор: Василевич А.В., старший викладач кафедри філології Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

  видання: Наукові праці. Випуск 146. Том 158 "Педагогіка", час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/04/2012  Гуманістичний потенціал інтегрованої освіти

  У статті осмислені освітні проблеми осіб із функціональними обмеженнями здоров’я, що наштовхнули на формулювання принципів щодо створення комфортного середовища для самореалізації таких людей. Освіта розглядається як канал соціальної реабілітації та інтеграції осіб із інвалідністю в суспільство. Методологією аналізу особливостей освітньої діяльності осіб із функціональними обмеженнями здоров’я є соціокультурний підхід, запропонований у працях П. Бурдьє.

  автор: Дікова-Фаворська О. М., доктор соціологічних наук, доцент Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна”

  видання: «Ринок праці та зайнятість населення» №3 (28) 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 20/04/2012  Методологічні засади створення сучасного шкільного підручника

  У Концепції Державної цільної соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2012 року вказується, що однією з причин ії неналежного стану є «недосконалість змісту шкільної освіти внаслідок невизначеності пріоритетних напрямів навчання, перевантаження природничо-математичних предметів фактологічним і другорядним матеріалом; низька якість окремих підручників з цих предметів».

  автор: Михайло Томчук, професор Вінницького соціально-економічного інституту Університету "Україна"

  видання: Психологія і суспільство. Інструментальна психодидактика, час видання: 2011

  адреса видання: www.pdffactory.com

  Докладніше

 • 10/04/2012  Формування навчальної мотивації студентів вищих закладів освіти

  У статті проаналізовано результати діагностичного експерименту, проведеного з метою вивчення рівня навчальної мотивації студентів; проаналізовано мотиви навчальної діяльності студентів, обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування позитивної навчальної мотивації.

  автор: Волошко Л.Б., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  час видання: 2007

  Докладніше

 • 10/04/2012  Деякі аспекти професійної компетентності викладача вищої школи

  Визначено гуманістичний стиль мислення як основу професійної компетентності викладача вищої школи. Звернено увагу на важливість самореалізації та акмеологічні підходи до особистості студента.

  автор: Пашко Людмила, Колос Юлія

  видання: Вісник Львівського університету, час видання: 2008

  Докладніше

 • 10/04/2012  Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  В Україні фізична реабілітація, як освітньо-професійна дидактична галузь, знаходиться на етапі свого формування. Поштовхом для її розвитку стало внесення спеціальності „Фахівець з фізичної реабілітації” 1998 року до Державного класифікатора професій, що значно стимулювало розроблення науково-концептуальної бази спеціальності, її теоретичних засад, обґрунтування змістовної специфіки професійної підготовки майбутніх реабілітологів.

  автор: Волошко Лариса Борисівна старший викладач кафедри фізичної реабілітації Полтавський інститут економіки і права ВНЗ „ВМУРоЛ „Україна”

  час видання: 2005

  Докладніше

 • 10/04/2012  Окремі аспекти формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров’язбережної діяльності

  У статті висвітлено окремі аспекти професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Проведено аналіз результатів анкетування студентів для визначення особливостей формування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров’язбережної діяльності.

  автор: Наталія Бєлікова, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, час видання: 2011

  Докладніше

 • 08/04/2012  Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процесс адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі

  В організмі людини існує механізм, який сприяє адаптації до різних травмуючих факторів навколишнього середовища, які можуть привести до змін функціонування організму. Ця відповідь організму називається загальним адаптаційним синдромом або стрес-реакцією, основні питання якої були опрацьовані засновником теорії стресу Гансом Сельє. Значне збільшення шкідливої дії різних факторів на організм порушує його життєдіяльність і викликає напруження всіх адаптаційних систем і в подальшому може привести до значних пошкоджень організму.

  автор: Васильєвих Л.Г., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/03/2012  Етапи навчально-виховної діяльності жіночих навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  Виділено та обґрунтовано етапи навчально-виховної діяльності жіночих навчальних закладів Полтавського регіону в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Акцентовано увагу на умовах, у яких діяли жіночі заклади освіти; характеристиці освітньої політики; мережі жіночих освітніх установ; характеристиці мети, завдань, змісту навчально-виховної діяльності жіночих навчальних закладах різних відомств (державних, приватних, духовних).

  автор: Клевака Леся (Полтава)

  видання: Педагогічні науки. 2012. № 3(56), час видання: 2012

  Докладніше

 • 19/02/2012  Полтавський інститут шляхетних дівчат: підготовка гувернанток, учителів для гімназій та початкових шкіл з 1818 по 1917 рр.

  У статті розкривається підготовка вчителів початкових шкіл, гімназій і гувернанток у Полтавському інституті шляхетних дівчат – одному з 27 інститутів шляхетних дівчат Російської імперії. Висвітлюється мета і завдання освітнього процесу закладу, визначаються нормативно-правові документи, які регламентували навчально-виховану діяльність інституту, розглядається зміст навчання та виховання, перераховуються методи навчання і виховання учениць. У науковій роботі надається характеристика викладання педагогіки, циклу мистецьких дисциплін. Визначаються вимоги до професійних та особистісних якостей викладачів даного навчального закладу.

  автор: Клевака Л.П.

  видання: Педагогічні науки. Випуск 20. 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 14/02/2012  Якісні зміни в галузі професійної освіти ФРН

  Розглядаються політика і реформи в галузі професійної освіти у ФРН протягом 1960—2002 pp., аналізується розвиток професійної педагогіки, досліджується тісний зв'язок професійної освітньої політики з політикою у галузі освіти.

  автор: Максимчук В.С., Інститут філології та масових комунікацій Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 31/01/2012  Валерій Бебик:"Ми не повинні робити реформу у вищій освіті у відриві від середньої освіти. Все має бути комплексно"

  Як ми наближаємося до європейських стандартів та реформуємо систему освіти?

  автор: Михайло Лебідь, член Ради Старійшин Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація Регіональних Ініціатив", Валерій Бебик, проректор Університету «Україна» та Максим Луцький, народний депутат України від фракції "Партія Регіонів"

  видання: РадіоЕра, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.radioera.com.ua/eranews/?idArticle=30257

  Докладніше

 • 28/01/2012  Валерій Бебик: "Питання освіти в нас завжди політизоване"

  Про вступну кампанію до ВУЗів

  автор: Валерій Бебик, проректор Університету "Україна", професор політології; Сергій Сулим; Ольга Айвазовська

  видання: "Радіо-Ера" ФМ, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.radioera.com.ua/eranews/?idArticle=34190

  Докладніше

 • 10/11/2011  Іван Гамрецький: "Провідною рисою української вищої освіти має стати формування у студента аналітичного мислення та здатності творчо сприймати будь-які інновації"

  У контексті питань, порушених на ІІІ Всеукраїнському з'їзді працівників освіти, актуальними є роздуми ректора Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», кандидата педагогічних наук, доцента, Заслуженого працівника освіти, Відмінника народної освіти Івана Гамрецького про шляхи та проблеми розвитку сучасної національної освіти.

  автор: Ніна Головченко

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 23/09/2011  Вибір профілю навчання – необхідний етап до професійного самовизначення

  Входження України до європейського інтелектуального простору передбачає модернізацію освітньої політики, зокрема в галузі середньої освіти. Сучасна модель школи має бути інноваційною, враховувати нові підходи щодо системи середньої освіти. Ці вимоги відбито в основних документах про школу: «Національній доктрині розвитку освіти» (2002 р.), законі України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Концепції загальної середньої освіти (12-тирічна школа) (2002 р.) та Концепції профільного навчання в старшій школі (2003 р.). Згідно з останнім документом допрофільна підготовка та профільне навчання здатні забезпечити рівний доступ до набуття якісної освіти, забезпечити допрофесійну підготовку, виховати людину, здатну адаптуватись до сучасних економічних і соціальних обставин життя.

  автор: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор Університету "Україна"; Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України; Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету "Україна"

  видання: Газета "Університет "Україна" №8-9, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 12/08/2011  Особливості організації розвивальної роботи під час особистісно-професійного зростання педагога

  У статті автор представляє основні методи роботи та форми впливу на процес особистісно-професійного зростання педагога, визначено рефлексивні одиниці корекційно-розвивальної роботи.

  автор: Марія Стасюк, старший викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету "Україна"

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації", №2-3, 2011, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 12/08/2011  Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих навчальних закладів

  У статті розкрито особливості емпатійних здібностей у студентів-психологів, де емпатія розглядається як цілісна властивість особистості, в поєднанні її якісних (модальність) і змістовних показників (емпатійна спрямованість). Розглянуто різні показники емпатії в поєднанні формально-динамічних та змістовних характеристик. Досліджено загальні закономірності та індивідуальні відмінності проявів психологічних характеристик емпатії.

  автор: Інна Тильчик, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету "Україна"

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації", №2-3, 2011, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/07/2011  Держава готує геніїв з дитинства

  На сьогоднішній день питання освіти є актуальним, але в основному більша увага приділяється вищій та загальній освіті. Та, щоб вступити хоча б до загальноосвітньої державної установи, батьки повинні належним чином підготувати дитину ще у дошкільному віці.

  автор: Олексій Кондаков

  видання: Студентський інформаційний часопис «СІЧ», Експериментальний випуск студентів ІІ курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», час видання: 2011

  Докладніше

 • 05/04/2011  Коррупційний «бульон» української освіти

  Чимало борців із недержавною (читай - неурядовою) освітою обурюються самим фактом існування неурядових ВНЗ. Мовляв, ось вона, причина корупції в українській освіті! Хоча, насправді, в неурядових ВНЗ, принаймні, при вступі немає жодних умов для корупційних дій. Бери сертифікат, оформляй контракт і - вчись на здоров'я! Інша справа - навчання за кошти державного бюджету.

  автор: ВАЛЕРІЙ БЕБИК, професор, проректор Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону:політологія, психологія, комунікації", час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/enrollee

  Докладніше

 • 15/03/2011  Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

  У статті досліджуються проблеми теорії і практики, досвіду та перспектив профільного навчання. Ключові слова: профільне навчання, теорія, практика, досвід, проблеми, перспективи.

  автор: Лариса Романенко, доктор економічних наук, професор, перший проректор Університету «Україна», Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач кафедри-професор хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна», Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал "ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ", час видання: 2010

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 28/01/2011  Діяльність жіночих церковно-парафіяльних шкіл та єпархіальних жіночих училищ Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  Визначено особливості й суперечності навчально-виховного процесу в жіночих церковнопарафіяльних школах та єпархіальних жіночих училищах Полтавської губернії другої половини ХІХ-початку ХХ ст.

  автор: Клевака Леся (Харків)

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 19/01/2011  В’ячеслав ПОДИРЯКО: В українській освіті гряде "цифрова революція" - планується запровадити програму відеолекцій в Інтернеті для студентів

  Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і покращення підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й упровадження інтернет-технологій, створення корпоративних мереж, до яких повною мірою можна віднести відеолекції, що дозволяють у реальному часі виконувати значне поліпшення учбового процесу.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 08/11/2010  Співпраця в системі «школа – ВНЗ»

  Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної і професійної освіти в єдиній системі неперервної освіти. Відображенням такої взаємодії є наскрізні особистісно орієнтовані навчальні плани і програми, складені на основі стратифікації, тобто розподілу за вертикаллю освітньої системи, її мети, з поступовим ускладненням змісту, вдосконаленням методів та оптимізацією умов навчальної діяльності. У цьому контексті гуманізація системи освіти передбачає розвиток диференційованого за рівнями (як горизонтальними серед однокласників, так і вертикальними для різних вікових груп) і напрямами навчання відповідно до особистих і суспільних інтересів.

  автор: Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Людмила Липова, канд.пед.наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Алла Сущенко, студентка VI курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика»

  видання: Газета "Університет "Україна", час видання: 2010

  Докладніше

 • 04/10/2010  Думки вголос Президента студентського самоврядування Університету «Україна

  Як у кінці ХХ та на початку ХХІ століття, тобто в період становлення української суверенної незалежної, соціальної, правової держави, так і на сучасному етапі її розвитку відбувається активне утвердження демократичних засад у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства.

  автор: Ігор Олександров, журналіст

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 18/09/2010  Віктор Малишев: «Сьогодні школярі хочуть не лише знати, що саме вивчатимуть. а й чи знадобляться ці знання у майбутній професійній діяльності»

  В умовах модернізації освіти школа має виховувати особистість, підготовлену до життя, яке швидко змінюється, готову до перетворень соціуму, орієнтовану на співробітництво, на «вбудовування» у світову цивілізацію, здатну робити вибір і аргументовано обстоювати його, готову навчатися упродовж усього життя, адже старіння інформації відбувається дуже швидко. На цю дуже важливу і цікаву тему редакція інтернет-видання «Трибуна України» запропонувала поміркувати директору Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», професору, доктору технічних наук Віктору МАЛИШЕВУ.

  автор: Ігор ОЛЕКСАНДРОВ

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2010

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/

  Докладніше

 • 07/07/2010  Формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця проблемного навчання у вищому навчальному закладі

  У статті розглядаються питання формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця методом проблемного навчання у вищому навчальному закладі. Йдеться про перебудову вищої професійної освіти, про необхідність використання таких інтерактивних форм і методів навчання, які б активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань та умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

  автор: Нестерчук Михайло Петрович, старший викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

  видання: Всеукраїнський науковий журнал „Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації” №2, 2010, час видання: 2010

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/06/2010  Про деякі особливості еволюції системи професійної освіти в умовах глобалізації

  У статті автор розглядає інформаційно-комунікаційні особливості еволюції системи професійної освіти в умовах глобалізації.

  автор: Катерина Сєнічева, здобувачка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Всеукраїнський науковий журнал „Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації”, 2009, №4, час видання: 2010

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 06/04/2010  Реформа середньої освіти – профільне навчання в загальному контексті освіти

  Інтерв'ю з Н.В. Сухицькою. Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25 вересня 2003 року, є першим кроком у вирішенні питання реформування загальноосвітньої середньої школи. Радянська система середньої освіти ставила за мету надання низки загальних (базових знань) з основ наук, не враховуючи інтереси, здібності, нахили підростаючого покоління. Відтак, вирішувалась задача формування, насамперед, «середнього класу»: інженерів, економістів, представників робочої інтелігенції.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 15/03/2010  «У Німеччині на тисячу мешканців близько двадцяти юристів, а в Україні всього лише три»

  - Як не парадоксально, але сьогоднішня економічна криза зіграла на руку юристам, - розповіла в інтерв'ю «Вечерком» директор Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна» Наталія Сухицька. - Це пояснюється тим, що зараз виникає дуже багато порушень законодавства як з боку держави, так і з боку підприємців, тому професія юриста дуже потрібна. Окрім цього, криза для них - це свого роду іспит, оскільки сьогоднішні умови виявлять справжніх фахівців і таких, хто на цій сфері мало знається.

  видання: Газета "Вечерком", час видання: 2009

  Докладніше

 • 25/02/2010  Авторитет викладача ВНЗ як його професійна якість

  Постать викладача ВНЗ, його професійна компетентність, імідж, престиж, авторитет набувають надзвичайно важливого значення в контексті соціального вмотивування принципу інноватизації суспільства. Тим часом гуманістична функція авторитету як провідного соціального мотиватора ще недостатньо усвідомлюється нині. Відомо немало випадків, коли викладач ВНЗ, маючи достатній рівень професіоналізму, авторитетом не користується. Чому ж так відбувається? Вважаємо, що це насамперед залежить від розвиненості його особистісних якостей: манери мислення, спілкування, прийняття рішень, адекватної оцінки ситуації, що виникла тощо.

  автор: Лідія Завірюха, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАН України, доцент Університету "Україна"

  видання: "Педагогічна газета", № 8 (121), серпень, 2004, час видання: 2004

  Докладніше

 • 25/02/2010  Диференціація допрофільної підготовки учнів

  У сучасному світі освіта стає одним із провідних чинників конкурентоспроможності держав і націй на міжнародній арені. Проте стрімкий темп оновлення технологій у всіх сферах людської діяльності змушує світове співтовариство розробляти новий диференційований зміст освіти для різних галузей виробництва. Відтак, стратегічним орієнтиром розвитку змісту освіти у сучасному навчально-виховному процесі є його диференціація як за концептуальними підходами щодо його формування, так і за варіативністю і дозованістю самої навчальної інформації. Пропедевтичні, пробні й орієнтувальні курси мають велике значення в системі допрофільної підготовки, адже вони поглиблюють і розширюють зміст навчання, здійснюють його диференціацію, сприяють полегшенню вибору учнями профілю навчання.

  автор: Віктор Малишев, Наталія Сухицька, Людмила Липова, Тетяна Лукашенко

  видання: Газета «Університет «Україна», № 12, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 25/02/2010  Лекції читає російський фахівець

  О.В. Чудинов прочитав цикл лекцій «Легка дорога до довголіття»

  автор: Надія Натрусна, головний лікар управління соціальної адаптації та реабілітації Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна», № 3-4, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 25/02/2010  Мета - формування гуманістичних відносин

  Як відомо, кафедра гуманітарних дисциплін є центром навчальної, наукової та виховної роботи. А тому освітній процес, у якому студент і викладач є суб'єктами діяльності, реалізується насамперед через кафедру і на кафедрі

  автор: Віра Павленко, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

  видання: Газета «Університет «Україна», №4-5, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 25/02/2010  На порядку денному — інноваційні технології

  Відбувся черговий навчально-практичний семінар «Інноваційні технології в освіті». Як відомо, він започаткований Інститутом економіки та менеджменту нашого університету. Мета семінару — інтегрувати зусилля вчених, освітян та громадських діячів на обговорення і розв’язання широкого кола проблем навчання та впровадження новітніх технологій.

  видання: Газета «Університет «Україна», №12, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 25/02/2010  На порядку денному наскрізне навчання

  Визначені в Конституції України загальні положення розбудови суспільства України у сфері соціальної політики передбачають оновлення змісту освіти, його взаємоузгодження на всіх рівнях, впровадження нових технологій, опанування кращим світовим та вітчизняним науково-педагогічним досвідом. Економічні та наукові трансформації в Україні на шляху побудови громадянського суспільства призвели до структурних змін у характері виробництва та зайнятості населення. Ринок праці втратив стабільність і усталеність. Отже, зрушення в соціумі, інформаційні нововведення, мобільність технічного та організаційного вдосконалення виробництва вимагають створення новітнього інтелектуального потенціалу суспільства без суттєвого збільшення бюджетних асигнувань на освіту.

  автор: Світлана Седлерова, начальник відділу наскрізного навчання Університету "Україна"

  видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 25/02/2010  Реформа середньої освіти – сьогодні. Профільне навчання в загальному контексті освіти

  Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена рішенням колегії Міносвіти і науки України від 25 вересня 2003 року, є першим кроком у вирішенні питання реформування загальноосвітньої середньої школи. Радянська система середньої освіти ставила за мету надання низки загальних знань (бази знань) з основ наук, не враховуючи інтереси, здібності, нахили підростаючого покоління. Відтак, вирішувалась задача формування, насамперед, «середнього класу»: інженерів, економістів, представників робочої інтелігенції. Але реалії сьогодення висувають на порядок денний урахування потреб сучасного суспільства, де б могли реалізувати свої здібності, творчі інновації свідомі, освічені, компетентні особистості. Задачу навчання, виховання та формування таких будівничих нашої держави повинна вирішувати сучасна українська школа. Для реалізації цієї задачі необхідно створити сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів щодо формування у школярів визначеності на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

  автор: Наталія Сухицька, декан факультету правознавства та міжнародних відносин Університету «Україна»

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 25/02/2010  «Самостійні думки витікають тільки із самостійно набутих знань»

  Радикальні зміни пріоритетів нашої економіки, несформованість ринку праці поставили нові жорсткі вимоги до системи освіти. В цих умовах очевидною є необхідність створення нової за змістом, більш універсальної системи фахової підготовки молоді. Йдеться про підготовку фахівця, який вміє творчо мислити, активно працювати, вирішувати неординарні питання, приймати неординарні рішення. За старим змістом простої репродукції знань, догматичного володіння тією чи іншою інформацією, традиційними формами роботи в аудиторії цієї проблеми не вирішити. Ось чому на даному етапі в Університеті "Україна" постала задача змінити акценти в навчальному процесі, не відмовляючись від традиційних форм навчання, підняти на більш високий рівень ті форми роботи, які активізують діяльність студента, які роблять його активним суб'єктом навчання. Традиційна педагогіка виходила з того, що викладач повинен навчити студента (студент - об'єкт навчання), то педагогіка співтворчості, де студент-суб'єкт, з самого початку виходить з того, що студент здатний діяти свідомо і цілеспрямовано, засвоювати знання, вміння і навички самостійно.

  автор: Павленко В.Б., кандидат історичних наук, доцент

  видання: Газета «Університет «Україна», № 6, 2000, час видання: 2000

  Докладніше

 • 25/02/2010  Схеми ступеневої освіти

  Запровадження нових схем навчання і намагання реформувати освіту було притаманне ще нашим пращурам. Як свідчить історія, у Російській імперії були спроби інтеграції системи вищої освіти із західноєвропейською, але всі вони були невдалі, і, наразі, вища освіта набула того вигляду, який існував до 1992 року. Загалом радянська система вищої освіти повторювала систему освіти Російської імперії, за винятком окремих елементів, які враховували поточні реалії. Ця система була одноступенева і мала за базу повну середню освіту з відгалуженням у професійну. Процеси глобалізації, намагання України інтегруватися у загальносвітовий освітянський простір змусили переглянути загальну структуру освітянського процесу вищої школи і наблизити її, принаймні, до умов навчання у вищих навчальних закладах Європи. Так виникла ідея багатоступеневої системи освіти, яка використовується у більшості країн Європи та Америки.

  автор: Юрій Коровайченко, перший проректор, проректор з навчально-виховної роботи

  видання: Газета «Університет «Україна», №9, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 25/02/2010  Студент у всіх іпостасях

  Рік у рік зростають вимоги до отримання високоякісної освіти, в тому числі і вищої. Саме життя диктує їх. І країна, і навчальні заклади зацікавлені в тому, щоб готувати висококваліфікованих фахівців у різних галузях народного господарства. Потреба в них навіть за несприятливої економічної ситуації завжди була, є і буде. Наш університет — ще дуже молодий навчальний заклад. Нинішньої весни він відзначає своє перше п'ятиріччя. Але «Україна» впевнено і стрімко утверджується на вітчизняному освітянському небосхилі.

  автор: Віктор Малишев, відповідальний секретар Приймальної комісії

  час видання: 2004

  Докладніше

 • 25/02/2010  Українській університет під небом Баварії

  Український вільний університет (УВУ) – унікальний випадок у розвитку світової науки, коли представники нації 88 років поспіль розвивають свою незалежну національну науку в іншій державі. Приватний український університет поза межами України заснований 17 січня 1921 року у Відні, столиці Австрії. Ініціатори його заснування – українські професори університетів Австро-Угорської і Російської імперій, письменники, журналісти і студенти, які після Першої світової війни опинились в еміграції. Про цей цікавий навчальний заклад наша бесіда з кандидатом філологічних та доктором суспільно-економічних наук, професором, відомим українським журналістом Віталієм Карпенком, який захищав докторську дисертацію саме в Українському Вільному університеті

  автор: Ігор Олександров, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2009

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/

  Докладніше

 • 25/02/2010  Високе покликання

  Важко переоцінити роль бібліотек у суспільному й особистому житті людей. Це скарбниця культурного здобутку і центр просвіти. Чимало читачів називають бібліотеку Храмом, який завдяки бібліотекарям відкритий для всіх.

  автор: Тетяна Діденко, завідуюча бібліотекою Університету „Україна"

  видання: Газета « Університет «Україна», № 9-10, 2004, час видання: 2004

  Докладніше

 • 25/02/2010  Як включити технікуми в Болонський процес?

  Відповідь на це запитання шукали з ініціативи в. о. міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка під час проведення науково-практичного семінару керівників Університету «Україна», провідних технікумів і коледжів, НДІ соціально-трудових відносин і роботодавців, які обговорили шляхи інтеграції України у світовий освітній простір. Проблема полягає не лише у скасуванні освітньо-професійних рівнів молодшого спеціаліста і спеціаліста, які не «вписуються» в Болонський процес. Як відомо, Болонська угода передбачає перехід на двоступеневу систему підготовки кадрів «бакалавр-магістр».

  автор: Валерій Бебик, проректор Університету "Україна", завідувач кафедри глобалістики, політології та міжнародних комунікацій

  видання: Газета "Урядовий кур'єр", час видання: 2006

  Докладніше

 • 25/02/2010  За Програмою молодіжних обмінів

  Ось уже кілька років наш університет активно співпрацює з посольством США в Україні стосовно молодіжних обмінів між двома країнами. Регулярно до навчального закладу запрошуються керівники і вчителі загальноосвітніх шкіл столиці. Перед освітянами виступають працівники Посольства, передусім, ті, хто причетний до Програми молодіжних обмінів. Ця гарна ідея започаткована після закінчення Другої світової війни за побажанням країн та їх народів побудувати мости взаєморозуміння. Програма дістала широке визнання та підтримку. Хіба не цікаво юнакам і дівчатам краще (не за підручниками чи уроками) знати іншу країну, її культуру, звичаї?

  видання: Газета «Університет «Україна», №5-6, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 25/02/2010  «Заповітні думки» Великого Педагога

  Свою останню в житті університетську лекцію, прочитану 22 березня 1890 р., Д. Менделєєв присвятив роз'ясненню основного завдання університетської освіти, яке він бачив у прагненні до розуміння істини «у всій її чистоті і досконалості». «Бажаю вам досягати Істину найспокійнішим чином і покірно прошу не супроводжувати мій відхід аплодисментами з безлічі різних причин» - так закінчив він свою лекцію. І, як згадує один зі слухачів цієї історичної лекції, «підкоряючись волі володаря наших дум, ми як одна людина встали і з важким серцем і трохи не зі сльозами на очах у повному мовчанні вийшли з аудиторії».

  автор: Алла Сущенко, студентка ІІІ курсу (спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

  видання: Газета «Університет «Україна», № 11, 2007, час видання: 2007

  Докладніше

 • 25/02/2010  Завдяки позашкільній освіті

  Майже кожна людина старшого віку в часи свого безтурботного дитинства навчалася крім школи ще в тому чи іншому гуртку, секції чи клубі. Дівчатка, мріючи стати танцівницями чи співачками, займалися хореографією, співом. Хлопчики ж марили авіа- та автомодельною справою, займалися спортом, при цьому розвиваючись, спілкуючись, реалізуючи свої можливості.

  автор: Юрій Коляда, студент IV курсу (спеціальність «Соціальна робота»)

  видання: Газета «Університет «Україна», №11, 2007, час видання: 2007

  Докладніше

 • 25/02/2010  Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання

  У світлі входження України до європейського освітнього простору все актуальнішою стає концепція навчання упродовж усього життя, одним з етапів якого є післядипломна освіта. Ця ланка безперервної освіти розширює базову професійну освіту, вдосконалює професіоналізм фахівців. Її якісними складовими є освітня, професійно-кваліфікаційна і практична функції. Особливістю післядипломної освіти є не лише навчання, а нерідко й переучування дорослих зі сформованими стереотипами, подолання деяких усталених поглядів, урахування водночас попереднього позитивного досвіду спеціалістів, а також зміни цілей, завдань і функцій сучасної середньої та вищої школи. Суттєвою перевагою післядипломної освіти є її здатність швидше реагувати на соціальні й економічні зміни, що сталися у суспільстві, знання вимог практики й необхідність реформування освітнього середовища, адаптації освітян до умов сучасного соціуму.

  автор: Лариса Романенко, Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко

  видання: Газета «Університет «Україна», №1-2, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 25/02/2010  Профільна природнича освіта і професійна адаптація молоді

  В умовах модернізації освіти школа має виховувати особистість, підготовлену до життя, яке швидко змінюється, готову до демократичних перетворень соціуму, орієнтовану на співробітництво, на «вбудовування» у світову цивілізацію, здатну робити вибір і аргументовано обстоювати його, готову навчатися впродовж усього життя, адже старіння інформації відбувається дуже швидко. Сьогодні головна роль в інформаційному суспільстві належить високоосвіченим людям, які спроможні виробляти нові наукові знання.

  автор: Малишев Віктор Володимирович, Лукашенко Тетяна Федорівна

  видання: Газета «Університет «Україна», №1-2, 2010, час видання: 2010

  Докладніше