• 06/02/2018  Рятівник Київського зоологічного музею

  На центральній київській вулиці Хмельницького, між театрами, які носять імена Тараса Шевченка та Лесі Українки, знаходиться Національний науково- природничий музей НАН України, один із найбільших в Україні, заснований 1966 року.

  автор: Лисенко В.М., викладач Університету «Україна»

  час видання: 2018

  Докладніше

 • 06/02/2018  «И будут люди» Анатолия Димарова как образец социально-бытового романа

  В статье дано определение понятию «социально-бытовой роман», перечислены черты жанра, осуществлен анализ произведения Анатолия Димарова «И будут люди» в ключе поэтики социально-бытового романа.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Филология и литературоведение. - 2014. - № 11, час видання: 2017

  адреса видання: http://philology.snauka.ru/2014/11/1037

  Докладніше

 • 06/02/2018  Претензійні строки захисту цивільних прав у договорі побутового підряду

  автор: Пленюк М.Д.

  час видання: 2018

  Докладніше

 • 06/02/2018  Призупинення виконання зобов’язань як спосіб самозахисту порушених прав кредитора

  У статті проаналізовано специфіку призупинення виконання договірного зобов’язання як одного із видів способів самозахисту порушених прав кредитора.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Цивільне право та цивільний процес: актуальні питання, час видання: 2018

  Докладніше

 • 16/12/2017  Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви. /Features of Social Work with People with Hearing Impairment: the Experience of Ukraine and Lithuania

  У статті висвітлюються результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та інтегрованому соціальному середовищі. До основних соціальних проблем людей з порушенням слуху відносяться: інформаційний вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, відсутність необхідного доступного технічного забезпечення слуховими апаратами високої якості і системами Інтернет-зв’язку, обмежені можливості працевлаштування на відкритому ринку праці. Порівняльний аналіз соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві виявив, що у Литовській республіці краще розвиненою є система Центрів перекладачів жестової мови, доступ до послуг соціальних служб, умови працевлаштування. На основі результатів дослідження пропонується модель соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в умовах відкритого суспільства.

  автор: Іванова Ірина, завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки Університету "Україна", Ушеренко Сергій, магістр соціальної роботи, Шяуляйський університет (Литва)

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (16)., час видання: 2017

  Докладніше

 • 06/12/2017  Особливості консультативного процесу для осіб з обмеженою життєдіяльністю у психосоціальній роботі / Features of the Counseling Process for People with Disabilities of Life-Sustaining Activity in Psychosocial Work

  У статті на основі отриманих експериментальних даних виокремлені особливості консультативних практик в соціальній роботі з особами з обмеженнями життєдіяльності. Представлені терміни «особи з обмеженням життєдіяльності», «консультування у соціальній роботі». Вказані нормативно-правові документи, в яких визначено характер консультативної допомоги. У розробленій анкеті представле4ні питання, які дозволили виокремити напрями консультативних практик в роботі соціальних працівників. Вибірка здійснена на соціальних працівниках Литви та України. В досліджені взяли участь отримувачі соцівльних послуг в Україні. У структурі характеристик були виокремлені наступні параметри: вік соціальних працівників, стаж роботи, рівень освіти, аналіз якості і кількості консультацій на одного отримувача соціальних послуг. Останні дані порівнювалися з аналізом відповідей осіб з обмеженням життєдіяльності. Представлений також аналіз окремих видів консультативних практик і виконання при цьому їх професійних ролей. Based on the experimental data, in the article are marked the features of consultative practice in social work with people with disabilities. In the article are presented next terms "people with restrictions of life-sustaining activity", "counseling in social work." There are specified normative legal documents where is defined the nature of counseling support. In the worked out questionnaire are presented questions, which allow identifying of the consultative practice areas in social workers’ job. The sample group is presented by social workers of two countries: Lithuania and Ukraine. In the research also were involved the recipients of social services in Ukraine. In the characteristics’ structure were selected such measurements as: social workers’ age, work experience, education level, quality and quantity analysis of consultations per one social services’ recipient till problem solving. The latest data were compared with analysis of the received responses of people with disabilities of life-sustaining activity. In addition, it is presented the analysis of certain types of consultative practice and professional roles’ performance.

  автор: Кириленко Валентина, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки Університету "Україна", Шакота Ганна, магістр соціальної роботи, Університет "Україна"

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (16), час видання: 2017

  Докладніше

 • 18/11/2017  Бібліотека Університету «Україна» як осередок краєзнавчої і культурно-просвітницької роботи

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – це класичний, потужний вищий навчальний заклад, який налічує 35 філій по всій Україні, де навчаються близько 16 тис. студентів, у т .ч. 760 студентів із інвалідністю. Маючи потужний інформаційний масив (сукупний бібліотечний фонд якого становить 633 914 примірників документів), бібліотека університету стала осередком інтегрованого забезпечення наукової, культурної та просвітницької діяльності. Діяльність бібліотеки набула різнопланового характеру, в якій основними напрямами роботи є національно-патріотичне і духовно-моральне виховання, розвиток краєзнавчого руху та популяризація внутрішнього туризму країни згідно зі «Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

  автор: Колесникова Н.П., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Облік поточних біологічних активів

  Обгрунтовано необхідність розмежування в обліку й звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва, порядок їх оцінки та відображення на бухгалтерських рахунках.

  автор: Сук Л.К., доктор економічних наук, професор

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Оцінка та облік кормів

  Обгрунтовано порядок оцінки та обліку кормів власного виробництва й купованих.

  автор: Сук П.Л., доктор економічних наук, професор, Криворот О.Г., асистент

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Визнання і класифікація витрат

  Розкрито зміст і використання термінів “Затрати” і “Витрати”. Встановлено, що вони є синонімами і вживаються паралельно. Інформацію про затрати використовують для калькулювання собівартості продукції, а про витрати – для визначення фінансового результату діяльності підприємства. У цих двох випадках суми затрат можуть не збігатися. Справа в тому, що не всі понесені витрати включають у собівартість, одночасно може бути незавершене виробництво на початок і кінець звітного періоду. Для визначення фінансового результату береться собівартість проданої продукції. Вона може бути вироблена не тільки у звітному, а і в попередньому періоді. Часто трапляється, коли не вся продукція, вироблена у звітному періоді, реалізована у цьому самому періоді. Перелічені ситуації зумовлюють можливість наявності відхилень між сумою затрат за період і собівартістю реалізації. Запропоновано, якщо йде мова про затрати, понесені за певний період, вживати термін “Затрати”, а коли йдеться про визначення фінансового результату – користуватися терміном “Витрати”. Розглянуто різні підходи до класифікації витрат. Обґрунтовано доцільність класифікування витрат за трьома напрямами: оцінка запасів та визначення фінансового результату, прийняття рішень, контроль виконання. За першим напрямом пропонується брати п’ять ознак, зокрема вплив на фінансові результати. За цією ознакою витрати поділяють на невичерпані, що відповідають терміну “Затрати”, і вичерпані, що відповідають терміну “Витрати”. Затрати показують у Балансі (форма № 1), а витрати – у Звіті про фінансові результати (форма № 2).

  автор: СУК П.Л., доктор економічних наук, професор

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 17/11/2017  Організація обліку праці та її оплати

  Стаття присвячена розгляду організаційних аспектів системи обліку праці та її оплати на підприємстві.

  автор: Сук П.Л., д.е.н., професор

  видання: «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). Ч. 1. – 2011., час видання: 2011

  Докладніше

 • 17/11/2017  Формування системи обліку оплати праці на підприємстві

  Стаття присвячена розгляду економічних, правових та організаційних аспектів формування системи обліку оплати праці на підприємстві.

  автор: Сук П.Л.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Факторний аналіз структури стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій

  Стаття присвячена вивченню структури особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців. На основі факторного аналізу були побудовані структурні моделі стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій з її високим і низьким рівнями, які дозволили прослідкувати найбільш значущі співвідношення професійно значущих особистісних характеристик. Аналіз загальних структурних зв’язків дозволив отримати уявлення про місце кожної досліджуваної змінної в загальній структурі професійної стресостійкості. Показано, що професійна стресостійкість студентів має багатокомпонентну структуру, характеризується високим ступенем інтегрованості та різною мірою вираженості найбільш значущих психологічних конструктів, які впливають на її стресостійкість. Факторна структура показників у студентів з високим рівнем стресостійкості включає фактори, які характеризують орієнтацію студентів на внутрішній локус контролю, конструктивні копінг-стратегії, відсутність яскраво виражених ірраціональних мислительних установок, незначну кількість акцентуацій та задоволеність умовами життя. Факторна структура показників у студентів з низьким рівнем стресостійкості передбачає домінування деструктивних копінг-стратегій, зовнішнього локусу контролю, значно більшої кількості акцентуацій, незадоволеність потреб та наявність ірраціональних установок в мисленні. Отримані фактори відображають три основних блоки, які забезпечують прийом і переробку інформації, створення програми власних дій і контроль над її успішним виконанням.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Порівняльний аналіз особливостей ірраціональних мислительних установок студентів та фахівців соціономічних професій

  Професійна підготовка є важливим етапом професіоналізації і передбачає поряд із необхідним рівнем професійних знань розвиток професійно значущих якостей особистості, формування професійної придатності, що забезпечить успішність функціонування в професійному середовищі. Високі вимоги, які пред'являються до якості праці, компетентності фахівців соціономічних професій обумовлюють необхідність реформування програм навчання в напрямку розвитку особистісних якостей майбутнього фахівця, а також вдосконалення діючої системи психологічного супроводу діяльності представників цих професійних середовищ.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Емоційно ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів

  У статті йдеться про особливості інтерсуб’єктного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з його автором та персонажами.

  автор: Віолетта Уліщенко, кандидат педагогічних наук

  видання: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури

  У статті йдеться про специфіку етнокультурної компетентності, окреслено комплекс знань і вмінь, що свідчать про її сформованість, обґрунтовано доцільність уведення в методику навчання літератури поняття «етнокультурний маркер», розглянуто ефективні види навчальної діяльності.

  автор: Уліщенко В.В.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Історія заснування видавництва “Издательство Известий КПИ”

  Дослідники діяльності вищих навчальних закладів зазвичай акцентують увагу на нових школах і персоналіях, культурних заходах тощо. Навчальний процес неможливий без друкованих видань.

  автор: Лоза Галина Іванівна, завідувач навчально-видавничої лабораторії ВПІ ВПК “Політехніка”

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості інтерсуб’єктного вивчення елегії та вірша-медитації

  У статті йдеться про особливості суб’єкт-суб’єктного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з його автором та персонажами.

  автор: Уліщенко В.В.

  видання: Філологія. Літературознавство. Наукові праці. Випуск 122. Том 135, час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості навчального стресу сучасних студентів

  У статті представлені результати емпіричного дослідження особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних студентів, що навчаються за соціономічними професіями. Описано процедуру дослідження з використанням методики вивчення навчального стресу Щербатих Ю.В. Вибірку дослідження склали 600 студентів середніх та вищих навчальних закладів м. Чернівці. Виявлено, що за останнє десятиліття зросла значущість проблем, пов’язаних із навчальною діяльністю студентів, психологічних та проблем, пов’язаних із функціонуванням. Одночасно істотно менш актуальними стали проблеми особистого життя, конфлікти у групі та життя далеко від батьків. Найбільш вираженими проявами навчальних стресів сучасних українських студентів є поведінкові, найменш вираженими – фізіологічні. Рівень екзаменаційного стресу студентів вищих та середніх навчальних закладів є істотно вищим, ніж десятиліття тому. Власне екзамен виступає найсильнішим фактором, що провокує появу стресів у сучасних студентів в період навчання. Для зняття стресу більшість сучасних студентів найчастіше використовує спілкування з друзями або коханою людиною та сон; близько половини студентів - прогулянки на свіжому повітрі, смачну їжу, підтримку або поради батьків та фізичну активність. Тривожним є факт вживання частиною студентів алкоголю, наркотиків та паління сигарет. Саме ці особи, передусім, потребують психологічної допомоги фахівців щодо ефективних прийомів зняття стресового навантаження.

  автор: Дубчак Галина Михайлівна, докторантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Реалізація функціональних особливостей художнього тексту в методиці інтерсуб’єктного навчання української літератури

  У статті йдеться про функціональну специфіку художнього тексту, зокрема про комунікативну, естетичну та духовнотворчу. На прикладі аналізу поетичних творів автор показує реалізацію цих функцій в інтерсуб’єктному навчанні української літератури.

  автор: Уліщенко В.

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 07/11/2017  Особливості та перспективи розвитку служби кур'єрської доставки УДППЗ "Укрпошта" (на прикладі Київської міської дирекції)

  Особлива роль серед перспективних напрямків економічної діяльності у галузі зв'язку належить сфері надання послуг кур'єрської та пріоритетної доставки. Її розвиток пов'язаний із використанням можливостей сучасних транспортних засобів та найсучасніших інформаційних технологій, які дозволяють не лише транспортувати замовлення, але й відслідковувати весь процес у реальному часі в мережі Інтернет.

  автор: Женжера Сергій Володимирович, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна", пошукач кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури Інституту економіки та менеджменту Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 10/07/2017  Майбутнє за нами.Розділи 5-13

  Інформаційно-довідковий літопис до 10-річчя Університету "Україна"

  автор: Авторський колектив під керівництвом П.М.Таланчука

  видання: Видавництво "Університет "Україна". - Київ, 2008, час видання: 2017

  Докладніше

 • 10/07/2017  Майбутнє за нами.Розділи 1-4

  Інформаційно-довідковий літопис до 10-річчя Університету "Україна"

  автор: Авторський колектив під керівництвом П.М.Таланчука

  видання: Видавництво "Університет "Україна". - Київ, 2008, час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Видатний поет, кіноактор, режисер

  80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського – українського поета, кіноактора, режисера

  автор: Андрій Горбенко, випускник Університету "Україна", тележурналіст

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4 (179-180), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Революція гідності та Іван Франко

  Кінець 2013-го року. На Майдані Незалежності, біля Адміністрації Президента України та Верховної Ради, збираються на мітинги активісти – початок Української революції гідності. А що, час почався. Український народ уже втомився від брехливої влади, її корупцій та всякого мафіозного зброду. Жебрацтво, безробіття, відсутність житла, їжі – усе це привело до того, що люди вийшли добиватися своїх прав. Так – це свята правда. Україна почала своє пробудження.

  автор: Андрій ГОРБЕНКО, журналіст, випускник університету

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (177-178), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Коли слова не ті і не такі

  Включіть радіо, ТБ, почитайте періодику і майже одразу почуєте, прочитаєте: «кілька років назад», або ж «кілька років тому назад». І те, і те неправильно. Треба «кілька років тому». Отже, назад зайве в словосполуці. Прислівник назад доречний тоді, коли йдеться про напрямок.

  видання: За матеріалами журналу «Дивослово», час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Віталій Дончик, член-кореспондент НАН України

  Погляньмо на нинішню ситуацію. По-перше, сфера вживання української мови розширюється, коло нових мовців поповнюється, і багато з них, звісна річ, не володіють нею бездоганно. По-друге, як ніколи, зростає кількість суржику «на душу населення»: з депутатської та інших трибун, із найвищих вуст він, ніби діставши верховну санкцію, з’являється скрізь, де тільки можна. І нарешті агресивно, не інакше як зі спеціальним руйнівницьким прицілом його стали впроваджувати через екран та сцену.

  автор: Віталій Дончик, член-кореспондент НАН України

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6 (181-182), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Це ж треба так не любити Київ

  Група викладачів та студентів кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», оглянувши в натурі будівництво споруди «Театру на Подолі» на Андріївському узвозі в місті Києві, вважає, що похмура, примітивна (стилістично спрощена) на зовнішній вигляд будівля не відповідає архітектурно-просторовій композиції славетної вулиці – комплексної пам’ятки містобудування в самому центрі столиці України.

  автор: В. ДУДАРЕЦЬ, завідувач кафедри дизайну, кандидат архітектури, професор, Г. ХАВХУН, кандидат архітектури, доцент, А. ЛОМОВСЬКИЙ, доцент кафедри дизайну, Н. КУЧЕРЕНКО, провідний фахівець кафедри дизайну, А. СУХОЦЬКИЙ, старший викладач кафедри дизайну

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/07/2017  Про Україну в них усі думки

  Можна почути, прочитати часто діаметрально протилежні думки про сучасну молодь. Одні політики, науковці, експерти дорікають їй за байдужість, прагматизм, інші вважають, що громадське, особисте життя юнаків та дівчат таке, яке і повинно бути. А що ж насправді? Які в цьому відношенні студенти Університету «Україна»? В цьому нашим читачам певною мірою допомогла анкета викладача навчального закладу, кандидата філософських наук Н.М. Кочури. Її вихованці відповіли на запитання: «Які цінності, на Ваш погляд, необхідно здобувати особистості і спільноті, щоб побудувати успішну, сильну й процвітаючу країну та щасливу в ній людину».

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6 (181-182), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 10/05/2017  Журналіст ні за яких обставин не повинен брати в руки зброю

  На сьогоднішній день досить поширеним явищем є тренінги та семінари з безпеки виконання завдань у зоні бойових дій. Така практика широко поширена в Європі, але слабо розвинена на території нашої країни, і до 2014 року практично не мала розповсюдження. Та на сьогоднішній день зумовлена розвитком активних бойових дій на сході України і зростаючої потреби у кваліфікованих кадрах, здатних на професійне висвітлення конфлікту, потреба в семінарах подібного роду актуальна, як ніколи.

  автор: Конвісер Ігор Олександрович

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/04/2017  На шляху до омріяної України

  Після періоду бурхливого розвитку Древньої Русі прийшов занепад, який переріс у Чорну Руїну. Вже більше семи століть українському народу не вдається відродити свою державність і стати суб’єктом міжнародної спільноти. Особливо гострим це питання окреслилося в останні двадцять п’ять років, коли Україна формально стала незалежною, а насправді весь час борсається у кризовій багнюці. В цьому контексті вона знаходиться в межах світової картини, на якій бачимо, що народи світу осідлані політиками, міжнародними корпораціями і банками, які насправді є з’єднаними судинами.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК, Президент Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4 (179-180), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 02/04/2017  Тенденції глобалізації в сучасному світі

  Ми живемо в час змін, ще донедавна глобалізація набирала обертів, а стирання національних кордонів, панування міждержавних блоків та організацій, монополізм транснаціональних компаній вважались панівними тенденціями, що дедалі набиратимуть все більших обертів. Проте посилилось значення низки негативних факторів, які спричинила глобалізація, загострились наявні проблеми та з’явились нові виклики, що потребують негайного вирішення. Відтак, країни, що понесли втрати від глобалізації, почали змінювати свою зовнішню політику, змінюючи співвідношення глобальних гравців на політичній арені світу. Сьогодні відкритими залишаються безліч питань, що постали перед країнами, в цей непростий, спричинений глобалізацією, період зльотів і падінь, відповіді на які поки що залишаються відкритими.

  автор: Ворончук Ольга, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Політика країн Латинської Америки та США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях

  У статті аналізується діяльність латиноамериканських держав у боротьбі за перебудову сформованої системи відносин на світовому і регіональному рівнях. Сучасна фінансово-економічна криза показала необхідність змін в економічному світопорядку, у сформованій після закінчення Другої світової війни фінансовій системі, в якій ключову роль відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Всесвітній банк (ВБ). Протягом багатьох десятиліть країни, що розвиваються, не здійснювали серйозного впливу на світову економіку, вони скоріше виступали як об’єкт економічної експансії. Набуло подальшого розвитку положення про те, що зовнішньополітична стратегія США як діяльність держави, яка спрямована на включення Латинської Америки у процес формування вигідної моделі міжнародних відносин, включає постановку довгочасних цілей і довгострокового планування з урахуванням застосування ресурсів. Величезні природні ресурси і швидкі темпи економічного розвитку гарантують провідним латиноамериканським країнам помітні позиції у світовій політиці за умов зростаючого рівня суперництва за ресурси; Боліваризація як нова ідеологія Латинської Америки XXI ст. у відповідності до ідеї багатополюсного світу.

  автор: Ткач, Анатолій, Університет „Україна”, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви

  У статті висвітлюються результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та інтегрованому соціальному середовищі. До основних соціальних проблем людей з порушенням слуху відносяться: інформаційний вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, відсутність необхідного доступного технічного забезпечення слуховими апаратами високої якості і системами Інтернет-зв’язку, обмежені можливості працевлаштування на відкритому ринку праці. Порівняльний аналіз соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві виявив, що у Литовській республіці краще розвиненою є система центрів перекладачів жестової мови, доступ до послуг соціальних служб, умови працевлаштування. На основі результатів дослідження пропонується модель соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в умовах відкритого суспільства.

  автор: Іванова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет «Україна», кафедра соціальної роботи та педагогіки, завідувач;Ушеренко Сергій, Шяуляйський університет (Литва, Шяуляй), Факультет педагогічних наук і соціального забезпечення, студент магістерської програми «Соціальна робота»

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Індустріальне та інформаційне суспільство: моделі трансформації

  У статті проаналізовано різноманітність моделей переходу від індустріального до інформаційного суспільства, розглянуто фактори впливу та рушійні сили трансформації суспільства і практичні моделі його функціональної побудови.

  автор: Олефір, Іван, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Інформаційна політика Росії щодо України як підготовка до відкритої агресії у гібридній війні

  Оскільки у сучасних умовах глобалізації світ переходить в епоху інформаційного суспільства, де новітнє інформаційне забезпечення виходить на перший план, інформаційна складова в державному управлінні набуває вагомого значення. На жаль, Україна протягом усього періоду незалежності не приділяла питанням інформаційної безпеки належної уваги, тому при відкритій атаці на український інформаційний простір з боку Росії Україні довелося швидкими темпами вирішувати питання захисту інформаційної безпеки. Досліджуючи інформаційний простір України та Росії, стає зрозумілим, що російська пропаганда завжди носила жорсткий характер і була направлена на задоволення власних амбіцій, мало зважаючи на інтереси сусідніх країн, навіть після відкритого декларування дружніх відносин. Більше того, у підходах російської інформаційної політики простежувалося бажання дискредитувати Україну усіма можливими засобами, а діяльність російських ЗМІ задовольняла ці бажання повною мірою. Згодом інформаційна експансія Російської Федерації переросла у збройний конфлікт, який у сучасному світі має назву «гібридної війни».

  автор: Рижук, Олександр, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №1, 2017, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2017  Можливості сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності

  У статті подано результати наукового дослідження з вивчення можливостей сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності в Україні і Литві. Акцентується на необхідності ствердження нових підходів до розвитку соціальної роботи, націленої на підвищення людської гідності та усвідомлення цінності людської особистості як суб'єкта змін у власному життєтворенні. Основними можливостями організацій соціальної сфери в Україні з проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності є: соціальне обслуговування Територіальним центром соціального обслуговування; організація надання адресної натуральної та грошової допомоги; проведення виїзних консультацій із соціальних, психологічних і правових питань фахівцями соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг мобільним соціальним офісом; проведення благодійних заходів та акцій. Однією із відмінностей соціальної роботи в Україні і Литві є законодавче забезпечення діяльності соціальних служб, допомога Євросоюзу литовським соціальним службам у виплаті соціальної допомоги, проведенні реконструкції будівель, придбанні нового обладнання, покращенні якості соціальних послуг, створенні комфортних умов соціального обслуговування, реалізації проектної діяльності. Найбільш актуальною можливістю соціальної роботи в сільській місцевості в Литві є соціальне проектування.

  автор: Боса Любов, кандидат історичних наук, доцент, Університет «Україна»; Ткачук Юлія, Шяуляйський університет (Шяуляй, Литва), студентка міжнародної магістерської програми «Соціальна робота»

  видання: Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Демократична системна модернізація та її світоглядний аспект

  Досліджено процес демократичної політичної модернізації в українському контексті. Показана сутність політичної модернізації, її різновиди, складові, а також політико-філософські основи. Описано чинники, які впливають на процес політичної модернізації: типи соціалізації; тип суспільства за ступенем його традиційності або техногенності; ступінь самоврядності суспільства; рівень технологічного розвитку, етнічний фактор, релігійний фактор. Показана хибність самостійної оригінальної модернізації на Україні. Досліджена стратегія вторинної політичної модернізації та запропоновано політико-системні, інституційні та кадрові рішення. Показана роль світогляду в соціальному управлінні і політичній модернізації. Проаналізовано деякі традиційні і нові світогляди. Запропонований агентно-системний світогляд, що засноване на базових поняттях штучного інтелекту і системного аналізу. Описано переваги агентно-системного світогляду: єдиний підхід до опису матеріальних і духовних процесів навколишньої дійсності за допомогою мінімальної кількості фундаментальних понять; високий рівень формалізації і можливість математичного та програмного моделювання як абстрактних граничних понять, так і конкретних соціально-політичних процесів. Описано деякі фундаментальні філософські поняття з точки зору агентно-системного світогляду.

  автор: Отдєлєнцев, Євген, кандидат політичних наук, Університет “Україна” (Україна, Київ)

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Інфо-комунікаційний менеджмент у системі соціо-комунікаційної праксеології

  Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: глобальне інформаційне суспільство, соціо-комунікаційна праксеологія, види соціо-комунікаційної праксеології, правова соціо-комунікаційна праксеологія, економічна соціо-комунікаційна праксеологія, психологічна соціо-комунікаційна праксеологія, методологія аналізу соціо-комунікацій, інфо-комунікаційний менеджмент, види інфо-комунікаційного менеджменту. Важливими елементами інфо-комунікаційного менеджменту є ціннісний інфо-комунікаційний менеджмент, виборчий інфо-комунікаційний менеджмент, урядовий інфо-комунікаційний менеджмент, медіа-менеджмент.

  автор: Бебик, Валерій, доктор політичних наук, професор, Всеукраїнська асоціація політичних наук, голова

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Перспективи України в процесі глобалізації

  У статті окреслено становище України на геополітичній карті світу, її можливості, перспективи, визначено переваги та виклики на шляху до інтеграції в найбільш актуальні для України міжнародні союзи та співпраці з стратегічними партнерами. Розглянуто місце України в Європі та залежність від російського газу, значення виходу Великобританії з ЄС, перспективи України в міжконтинентальній співпраці та участь в регіональний об'єднаннях, таких як Балто-Чорноморський союз та ГУАМ. Сьогодні від розвитку війни Росії проти України залежить не тільки наше майбутнє, а й перспектива зміни важелів впливу ключових гравців на політичній карті світу. В статті наведено варіанти співпраці, які б дозволили залучити якомога більше партнерів та ресурсів на нашу користь, щоб захистити нашу країну від збройної, дипломатичної та інформаційної війни.

  автор: Ворончук, Ольга, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Поняття інформаційних та гібридних війн в умовах глобалізації

  У статті наведено ряд визначень щодо поняття «інформаційна війна», які даються провідними науковцями. Наголошено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний термінологічний апарат даного явища. Це ускладнює взаємопорозуміння між представниками різних країн. Акцентовано увагу на те, що інформаційна війна являється складовою гібридної війни. Зазначено, що в сучасному світі існують потужні види зброї (в тому числі і масового знищення), що роблять класичні війни вкрай небезпечними як для самого агресора, так і для усього світу. Для того, щоб перемогти в гібридній війні агресор повинен бути сильним не лише морально, психологічно і економічно, а і державна влада об’єкта агресії повинна бути слабкою, існувати розкол у суспільстві, проблеми в економіці. Саме така ситуація склалася на передодні активної фази гібридної війни Росії проти України. В даній статті проаналізовано поняття «гібридна війна». Вказано на дії Росії по відношенню до України під час активної фази гібридного протистояння.

  автор: Рижук Олександр, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач aspirantura_ukraine@ukr.net

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації

  В статті розглядаються теоретико-методологічні засади соціальної політики в умовах глобалізації. Аналізуються поняття соціальна держава, соціальна політика та соціальна справедливість з точки зору науки та масової свідомості. Досліджується зв’язок понять соціальна справедливість та соціально-політичний маркетинг у соціальних державах. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються особливості соціально-політичного маркетингу в формуванні соціальної політики та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглядаються моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації.

  автор: Мякушко Надія, Університет «Україна», Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 20/03/2017  Використання Інтернету терористичними організаціями в сучасному світі

  У сучасному світі Інтернет займає у житті кожного громадянина значну частину. Жодна людина в наш час не уявляє свого життя без використання соціальних мереж. Але не всі знають як саме потрібно використовувати Інтернет, щоб залишатися в безпеці самому і не потрапити на сайти злочинців, які можуть використовувати вас у своїх цілях. В цій статті автор намагається здійснити аналіз та характеристику терористичних сайтів, з’ясовує хто виступає об’єктом інформаційного тероризму і чому саме Інтернет є настільки привабливим для терористичних організацій. Здійснюється аналіз, якими методами і механізмами користуються терористичні угрупування для досягнення власної цілі і подальшого залучення несвідомих людей до своїх терористичних лав. Також пропонуються заходи з протидії використання терористичними угрупуваннями мережі Інтернет

  автор: Кирилов Володимир, магістр, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальнихкомунікацій аспірант, vladimir.kirillow@gmail.com

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації", №3 2016, час видання: 2017

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/03/2017  Прозріння: публіцистика

  У цій праці П.М. Таланчук продовжує настирливо переконувати українців у тому, що вони є самодостатнім древнім і багаточисельним народом. Для розбудови успішної України їм необхідно тільки об'єднатися, перестати звинувачувати всіх сусідів у наших бідах, а зрозуміти одну істину - ніхто нам не збудує суверенну державу окрім нас самих. Якщо ці передумови будуть виконані, на українців чекає успіх, а відтак - щасливе майбутнє.

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/02/2017  Нашу Україну ніхто і ніколи в світі не здолає

  Наша країна недавно відзначила 25-ту річницю незалежності. Це рік, коли у свідоме життя вступає уже друге покоління незалежної України.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК, президент Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (177-178), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 09/02/2017  Наукометричні бази: історичний аспект, призначення, використання, кількісні показники

  У 2012 році набули чинності два накази МОН України від 17.10.12 № 1111 та № 1112 («Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» та «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» відповідно). Найбільший резонанс серед здобувачів наукових ступенів викликали положення щодо необхідності публікації статей у виданнях «іноземних держав або України, які включені до міжнародних наукометричних баз», та «наявності статей англійською мовою на веб-сторінці видання». Відповідно, постала гостра потреба визначити поняття «науково-метрична база», навести їх перелік, список видань (бажано вітчизняних), що індексуються у зазначених базах, та усвідомити сенс розміщення публікацій у цих журналах.

  автор: Іван КУЧЕРЯВИЙ, доктор філософських наук, перший проректор Університету “Україна” Віктор МАЛИШЕВ, доктор технічних наук, директор Інженерно-технологічного інституту Університету “Україна”

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (177-178), 2017, час видання: 2017

  Докладніше

 • 22/12/2016  Класифікації загроз інформаційної безпеки для виділення меж відповідальності та правової компетентності служб/інституцій

  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів та стану нормативно-правового регулювання класифікації загроз інформаційній безпеці для виділення меж відповідальності та правової компетентності служб/інституцій, завданням яких є протидія інформаційно-психологічним впливам.

  автор: Котенко Андрій, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства

  В статті розглядаються особливості реалізації соціальної політики в умовах інформаційного суспільства. Аналізуються поняття «соціальна держава», «соціальна політика» та «соціальна справедливість» з точки зору науки та масової свідомості. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально-політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються особливості соціально-політичного маркетингу в формуванні соціальної політики, соціальної безпеки та соціальної держави в умовах глобалізації. Розглядаються моделі соціальної політики держави в умовах глобалізації.

  автор: М’якушко Надія, Університет «Україна», Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Аналіз концепцій визначення «інформаційної безпеки» в умовах глобалізації

  Інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять у науці і різних сферах людської діяльності. Сутність і комплексність цього поняття характеризує сучасне інформаційне суспільство. В даній статті наведено широкий перелік визначень, які даються вітчизняними і закордонними науковцями до поняття «інформаційна безпека». Враховуючи те, що питання інформаційної безпеки в умовах глобалізації носять гострий характер, необхідно визначити оптимальні шляхи усунення інформаційних загроз і небезпек та мінімізації впливу негативних наслідків у сфері інформаційної діяльності держави.

  автор: Рижук Олександр, Університет «Україна», здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 22/12/2016  Нанотехнології та наноматеріали і людина

  Кінець ХХ та початок ХХI сторіччя характеризується бурхливим розвитком науки: нанотехнології та наноматеріали, які широко використовуються в основних галузях економіки провідних країн світу – електроніці, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, харчовій і переробній промисловості тощо. Особливу увагу вчених привертає використання нанотехнологій та наноматеріалів у харчовій та переробній промисловості у зв`язку з тим, що вплив наночастинок та нанотехнологій на людській організм ще не досить досліджені. В роботі розглянуто фізико-хімічні властивості деяких наноматеріалів та можливості використання їх як пакувальних матеріалів для харчових продуктів, фармакології тощо. Зазначено, що відсутність стандартів України на даний час із урахуванням особливостей наноматеріалів гальмує широке використання наноматеріалів у харчовій та переробній промисловості.

  автор: Косенко Валерій, Університет «Україна», професор; Косенко Валентина, КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району в місті Києві, лікар-невролог вищої категорії

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Психологія. Політологія. Комунікації» №4 (45), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 19/12/2016  Композиційні прийоми дизайну у створенні сучасних майданчиків відпочинку

  У статті досліджуються особливості композиційних прийомів у створенні сучасних майданчиків відпочинку, подано стильову класифікацію майданчиків та визначено їхню роль у формуванні навколишнього середовища та вплив на людей.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор Київського національного університету культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Особливості ландшафтного дизайну листяних садів

  У статті досліджуються особливості та проблеми формування ландшафтного дизайну листяних садів, їх види.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, доцент, професор Київського національного університету культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Особливості використання води і каміння в ландшафтному дизайні

  У статті досліджується значимість води і каміння в ландшафтному дизайні та їх важлива роль у створені навколишнього ландшафтного середовища.

  автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 19/12/2016  Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів

  У статті досліджуються принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів щодо створення новітнього внутрішнього середовища.

  автор: Ломовський А.І., завідувач кафедри дизайну ВМУРоЛ “Україна”

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/12/2016  Еволюція виражальних засад і драматургії в європейському театрі новітнього часу

  У статті надається аналіз трансформації виражальних засобів театральної драматургії Новітнього часу як естетичного фактора. Визначаються пріоритети синтезу та інтеграції мистецтв в контексті як «натуральної школи», так і авангардного театру.

  автор: Доманська О.А., кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 12/12/2016  Виступ, що не відбувся

  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні». На ці слухання був запрошений і я, але слова мені не дали. Зате маю змогу оцінити значення заходу після того, як він відбувся.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Голос України, час видання: 2016

  адреса видання: http://www.golos.com.ua/article/280562

  Докладніше

 • 05/12/2016  Шляхи оптимізації механізмів державного управління розвитком системи освіти України в контексті створення європейського освітнього простору

  Передумовою підйому освітньої системи України на якісно новий рівень виступає вдосконалення механізмів державного управління навчальними закладами. Відтак, необхідність державного регулювання системи освіти визначається двома аспектами: неспроможністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості; відмовою від жорсткого адміністративного управління системою освіти. Головною ідеєю реформування системи освіти має бути створення єдиної неперервної системи, яка з допомогою комплексу державних, громадських та приватних установ освіти здатна була б відтворювати інтелектуальний, духовний потенціал суспільства, задовольняти всі громадські потреби на рівні світових стандартів.

  автор: Кудрейко Олександр Миколайович, здобувач Академії муніципального управління

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку

  Обґрунтовано та розроблено технологію використання яблучного порошку для виробництва фруктового бісквіту, пряників та оздоблювальних напівфабрикатів. Встановлено, що використання нетрадиційної сировини в рецептурах кондитерських виробів дозволяє одержати високоякісну готову продукцію, продовжує термін зберігання виробів, підвищує біологічну цінність. Новітні технології сприяють раціональному використанню сировини і поліпшенню якості кондитерських виробів.

  автор: Калакура М.М., Ратушенко А.Т., Бублик Г.А.

  видання: Технологический аудит и резервы производства — № 3/3(29), 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності в цій галузі

  У статті висвітлено питання створення науково-освітніх лабораторій з нанотехнологій у вищих навчальних закладах, визначення цілей та завдання їх діяльності. Методологія дослідження становила аналіз останніх документів і публікацій та результати власної діяльності в цій галузі. Показано, що створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності. Практичне занчення роботи полягає в систематизації досвіду створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій. Подальші наукові розвідки полягатимуть у подальшій практиці створення науково-освітньої лабораторії.

  автор: Лукашенко Т., Кущевська Н., Малишев В.

  видання: Педагогіка вищої та середної школи. – 2016. – Вип. 48, час видання: 2016

  Докладніше

 • 05/12/2016  Реформи в Україні треба починати з освіти та науки, а не з поліції

  16 листопада 2016 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти організував парламентські слухання на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні». На ці слухання був запрошений і я, та ще й із пропозицією виступити. Але виступити не вдалося, можливо, це й на краще, адже тепер маю змогу оцінити значення заходу, після того, як він відбувся.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Аналіз та значення ознак тероризму

  У статті представлена характеристика та проаналізовано значення головних ознак тероризму. З урахуванням поєднання виявлених сутнісних ознак запропоновані авторські визначення тероризму та терористичного акту. Автором розглянуту значну кількість міжнародно-правових визначень поняття тероризм. За своєю природою, тероризм визначається, з поміж інших злочинів, підвищеною суспільною небезпекою. Вдалося виявити ряд ознак, які характеризували тероризм. Вказано стрижневі елементи тероризму, які зазначаються в усіх наукових визначеннях. Тероризм не має ключової ідеї, він також може носити додаткові обгрунтування, через що його визначення дуже ускладнюється. Автором вказано, що тероризм це складне і багатогранне явище, про яке відсутнє одноманітне представлення і воно потребує більш детального дослідження. Автор пропонує власну дефініцію поняття тероризм з метою закріплення її в законі.

  автор: Кирилов Володимир, магістр, Університет «Україна» (Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Глобальне інформаційне суспільство: інфо-влада, інфо-комунікація, інфо-демократія

  Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: інформаційної сфери, інформаційної влади, інформаційних комунікацій, принципів і функцій інформаційних комунікацій, способів інформаційних комунікацій, функцій засобів масових комунікацій. Соціальна інформація може передаватися через засоби масової інформації, соціальні інститути, неформальні комунікації. Глобалізація сучасного суспільства здійснюється на основі сучасних інформаціно-комунікаційних технологій. Особливого значення в глобальному інформаційному суспільстві набувають поняття: інформаційна демократія, електронна демократія, електронні соціальні інститути, електронний уряд, електронне урядування, електронний парламент, електронний суд, електронний офіс.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Верлібр як форма сучасної української поезії (на прикладі збірки «ВІРШІ З ВІЙНИ» Бориса Гуменюка (2015)

  У статті схарактеризовано верлібр як форму вільного вірша. На прикладі поезій Б.Гуменюка розглянуто використання цього віршорядка в сучасній художній практиці. Спершу в статті на прикладі фольклорної, літургійної та авторської поезії різних епох здійснено ретроспективний огляд становлення верлібру як жанру та форми вірша. Потім в роботі здійснено аналіз окремих творів зі збірки «Вірші з війни» (2015) сучасного українського автора, учасника воєнного конфлікту між Україною та Росією на Донбасі (2014-2016) Бориса Гуменюка. На прикладі творів «Коли чистиш зброю» і «Заповіт» шляхом розгляду жанрово-стильових особливостей віршів доведено, що поет Борис Гуменюк послуговується формою класичного верлібра. Використання нетрадиційної форми вірша вмотивовано зверненням поета до неочікувано-нової теми війни, яка несподівано ввірвалася в реальне життя українців. Своєрідність «верлібру від Гуменюка» визначається домінуванням у творах розмовної мови, відсутністю високоестетичних мальовничих образів та метафор, вкрапленням у поетичне мовлення зворушливих деталей, котрі пробивають найчерствіше серце. Верлібр Б.Гуменюка має ліро-епічний характер, тут поєднується два роди літератури і два жанри – епос, оповідання і поезія, вірш. Віршам в цілому притаманний пафос журливого епічного спокою, адже доля кожного справжнього чоловіка – це доля чоловіка-воїна, Бога війни, яким би юним він не був і в якому б столітті не зринула ця війна.

  автор: Головченко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент (Університет «Україна», Київ), доцент кафедри журналістики

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Велика донька України

  Геніальна українська поетеса, видатна мислителька та критик, талановитий прозаїк і перекладач Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач) усе своє життя і всю свою творчість присвятила справі боротьби за соціальне і національне визволення народу. «Велика донька України» у своїх творах втілила кращі почуття своїх співвітчизників – їхню гідність, мужність та непохитність у боротьбі за свободу і правду.

  автор: Андрій Горбенко, випускник університету, журналіст

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/12/2016  Нова гіпотеза тлумачення імені Хорив, одного із братів – засновників Києва та текстової моделі його бойового символу з позиції ретроспективного протодизайну

  В статті подаються нові версії гіпотези тлумачення давньо-слов’янського імені Хорив, молодшого із братів – засновників Києва від назви бойового символа – «хоругва», яку з почестю носив князь. Розглядається можливість походження імені – прізвиська із слова «хоругва» в сучасному українському значенні «хорунжий», тобто прапороносець. Розроблені варіанти текстових моделей хоругви з позицій ретроспективного протодизайну з метою подальших графічних і реальних відтворень.

  автор: Горбик Олександр, кандидат архітектури, Університет «Україна», кафедра дизайну, доцент; Вялова, Ольга, спеціаліст з міжнародного туризму, ПДК «ВІСТОН»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Обговорення в ІІІ Державній Думі Російської імперії Столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст

  Проаналізовано процес обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії (1907–1912) столипінської аграрної реформи. Визначено позицію у цьому питанні депутатів від українських губерній і міст.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск ХХ, час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Політика провідних країн світу в умовах глобалізації: проблеми і тенденції

  У статті розглядаютьсяособливості тенденцій сучасної політики провідних країн світу та України, їх вплив на глобалізаційний розвиток та характер зв’язків між окремими країнами і міжнародну політику в цілому.

  автор: Кузьменко, Альона, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/11/2016  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі ІІІ Державної Думи Російської імперії: динаміка парламентської активності (1907–1912)

  На основі розробленої системи критеріїв проаналізовано динаміку парламентської активності депутатів від українських губерній та міст ІІІ Державної Думи Російської імперії (1907–1912). Визначено чинники, що її обумовлювали та проведено аналіз за губерніальним та сесійним розподілом.

  автор: Милько В.І.(м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск XVII, час видання: 2016

  Докладніше

 • 24/11/2016  Соціальна політика в умовах глобалізації: регіональний та національний досвід

  У статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соціальної системи, соціальних захист. Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної Європи, України. Розглянуто зовнішньо-політичні та внутрішньо-політичні умови і проблеми реалізації соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику Європейського Союзу та національних держав.

  автор: Мякушко Надія, Університет «Україна» (Україна, Київ), Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/11/2016  Вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства

  У статті аналізуються вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства. Досліджується рівень доступу до мережі Internet громадян різних країн, та кількість створених громадських організацій в цих країнах у період з 2000 до 2015 рр.

  автор: Вишневський, Андрій, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 24/11/2016  СЛОВО НА ЗАХИСТ Євгена НИЩУКА

  Перестаньте шельмувати ім′я українського патріота Євгена Нищука! Він сказав про те, що давно вже є доведеним фактом.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/11/2016  Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.)

  Досліджено особливості парламентської діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ Державних дум Російської імперії (1906–1907) щодо вирішення земельного питання. Проаналізовано їх участь в обговоренні аграрних законопроектів та особисте бачення шляхів вирішення проблеми.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Політичні студії. Випуск ХIХ., час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/11/2016  Теоретико-методологічні засади політичної праксеології

  Система політичних наук загалом поділяється на наступні групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). Політичний менеджмент і маркетинг розглядаються в цій статті як науки, що регулюють політичний ринок. Види політичного менеджменту: менеджмент виборчої кампанії, урядовий менеджмент, менеджмент політичної кампанії. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації №2(43), 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 23/11/2016  Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного відділу імператорського Російського географічного товариства

  Сучасний світ прогресуючої урбанізації з його новітніми тенденціями інтегрувати, уніфікувати або нівелювати всі явища і процеси національно-культурного життя будь-якого народу по-особливому впливає на український етнос.

  автор: Милько В.І.

  видання: Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ століття. Випуск XV, час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/11/2016  Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

  Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулювала статус та повноваження інспекції навчальних округів у Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Висвітлено наглядово-контрольну діяльність інспекції Київського на- вчального округу у вказаний період.

  автор: Милько В.І. (м. Київ)

  видання: Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. - 2013. - Випуск 22, час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/11/2016  Формування облікової інформації про витрати

  Метою статті є уточнення змісту і використання термінів «затрати» і «витрати», розкриття порядку ведення їх обліку. Розкрито зміст і використання термінів «затрати» і «витрати». Встановлено, що вони є синонімами і вживаються паралельно. Інформацію про затрати використовують для калькулювання собівартості продукції, а про витрати – для визначення фінансового результату діяльності підприємства. У цих двох випадках суми затрат можуть не співпадати. На підприємстві не всі понесені витрати включають у собівартість, одночасно може бути незавершене виробництво на початок і кінець звітного періоду. Для визначення фінансового результату береться собівартість проданої продукції. Вона може бути вироблена не тільки у звітному, а і в попередньому періоді. Часто є випадки коли не вся продукція, вироблена у звітному періоді, реалізована у цьому ж періоді. Перелічені ситуації обумовлюють можливість наявності відхилень між сумою затрат за період і собівартістю реалізації. Виявлено, що в процесі кругообороту капіталу на стадіях «постачання» і «виробництва» виникають затрати, а на стадії «реалізації» – витрати.

  автор: СУК П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (72)’ 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 07/11/2016  Вплив інтенсифікації процесу теплової обробки на якість м’ясної кулінарної продукції

  Наведено результати досліджень впливу комбінованого способу теплової обробки, який поєднує кондуктивний та інфрачервоний нагріви (переривчастий ІЧ-підвід енергії та природня конвекція). Пошукові дослідження дозволили вибрати параметри теплової обробки, які скорочують її термін до 30 %. Одночасно покращуються органолептичні показники якості, харчова цінність та забезпечується санітарно-мікробіологічна ефективність готових м’ясних виробів.

  автор: Корзун В.Н., Юліна А.І., Оліферчук О.Г.

  видання: Технологический аудит и резервы производства. — № 3/3(29), 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 03/11/2016  Прозріння, перерости у дію!

  Сьогодні ми у важкій кризі. Прогнило все – державний устрій, суспільний лад, мораль, законність. І, на додачу, війна – страшне горе. Але ця війна України є Вітчизняною війною проти Росії. І тому вона очищає як народ, так і суспільство. А очищати є від чого!

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/10/2016  Інформаційна культура державного управління в умовах глобалізації

  Інформаційна культура державної служби спрямована на впорядкування спільного існування людей і тісно пов'язана з їх потребами й запитами, устремліннями й інтересами. З іншого боку, інформаційна культура пов'язана з інформаційною системою як складова державного управління і як складова інформаційного суспільства, що формується в Україні.

  автор: Кіслов В.В., д-р техн. наук; Кіслов Д.В.

  видання: ПОЛІТИКА, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/10/2016  Петро Таланчук розповів про нагальні завдання для інженерних наук України

  28 жовтня 2016 року в Університеті «Україна» відбулися звітно-виборні збори Академії інженерних наук України (АІНУ).

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/10/2016  Системність криз та кризи управлінських систем

  У статті розглядаються проблеми дослідження циклічності, системності та природи криз; умови їх виникнення та профілактики; методи використання кризових ситуацій з метою пошуку засобів нейтралізації їх негативних наслідків і реалізації нових перспективних трансформацій.

  автор: Кіслов Денис, кандидат політичних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ, докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ

  видання: Вісник Національної академії державного управління/ Філософія, методологія, теорія та історія державного управління, час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/10/2016  Зміна мети цивільного судочинства як основа його реформування

  Аналізуються погляди науковців на двояке розуміння цивільного процесу: як правила поведінки суду і як процесуальну діяльність, та обґрунтовується висновок, що остання являє собою цивільне судочинство, особливе значення при дослідженні якого має відво- дитися діяльнісному підходу, за яким суттєве значення має мета діяльності. Обґрунтовується необхідність законодавчої зміни мети цивільного судочинства, якою має бути усунення правового конфлікту, зумовленого порушенням цивільної процесуаль- ної діяльності, та здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорю- ваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів матеріальних правовідносин. Для реалізації зазначеної мети доводиться необхідність покладення на суд обов’язку вживати всіх необхідних і достатніх заходів щодо встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та застосовувати ефективний спосіб захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу або вживати інших діє- вих заходів відповідно до закону та інтересів сторін і спрямовані на вирішення заявле- ної вимоги.

  автор: Короєд С.О.

  видання: Держава і право · Випуск 65, час видання: 2016

  Докладніше

 • 25/10/2016  Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності

  У статті розглядаються принципи та методи формування іміджу країни у просторах політичних і соціокультурних комунікацій

  автор: Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/09/2016  Ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної української держави

  У статті наведено основні ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної української держави та окреслені його наслідки. Проаналізовано сутнісні складові цих чинників. Запропонована авторська модель та визначення громадянського суспільства, наведені загальні характеристики ідеологічного стану країни.

  автор: Луцький А.І.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 26/08/2016  Організація комунікативної стратегії державних систем маркетингу

  У статті визначені основи стратегічних напрямків розвитку систем маркетингових комунікацій органів державної влади. Проаналізовані принципові підходи до такого типу розробок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначені загальні й специфічні риси таких методологій. Розглянуті технології генерування інформаційного приводу для побудови неформального комунікаційного діалогу із споживачем. Вказоно на принципову тотожність основних характеристик щодо природи та напрямків розвитку комунікаційної стратегії. Що мають відповідати визначеним особливостям конкретної соціально-політичної або економічної ситуації в державі.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: «Молодий вчений» • № 8 (35) • серпень, 2016 р. ДЕРЖАВНЕ, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/07/2016  Терниста дорога до незалежної України

  Ця книга — логічне продовження попередніх публіцистичних праць П. М. Таланчука. Відомий і знаний в нашій країні освітянин та науковець об’єктивно й аргументовано аналізує складні та неоднозначні процеси становлення й утвердження української державності, причому не обмежується лише констатацією подій і ситуацій, а й пропонує реальні шляхи виходу з політичної й соціально-економічної кризи. Йдеться, зокрема, про відповідальність еліти за країну, про те, що означає бути справжнім українцем.

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/07/2016  Державотворчий потенціал української нації

  Четвертий випуск університетської серії «Відновимо правду про Україну» вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчука, присвячене сучасним проблемам розвитку незалежної держави Україна у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань. Детальний аналіз ситуації в державі в порівнянні з розвинутими країнами світу, вважає автор, передбачає невідкладні конкретні дії. Зокрема він пропонує детальний план створення на принципово новій основі політичної партії ГОМІН (Громадське Об’єднання Мужніх І Нескорених), розробляє її програмні положення та організаційні принципи. Автор глибоко вірить у ще далеко невикористані можливості української нації, її державотворчий потенціал. Власне, і назву книги він умовно закодував у абревіатуру «Де ПУН», що означає Державотворчий потенціал української нації.

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/07/2016  Соціальні аспекти облікової діяльності

  Важливими орієнтирами системної трансформації суспільства є підвищення економічної та соціальної ефективності, демократизація суспільних відносин, підвищення рівня та якості життя людей. Даним вимогам відповідає економічна система, яка увібрала в себе як механізми самоорганізації та саморегулювання, так і науково обґрунтоване державне регулювання. Її ефективне функціонування визначається вкоріненням таких цінностей, як високий ступінь розвитку людини, свобода особистості в рамках юридичних та моральних норм, право на самостійний вибір видів і сфер господарської діяльності, економічний та духовний плюралізм, підприємливість та інноваційність, орієнтація на індивідуальну відповідальність, високі досягнення в праці та діловий успіх, поєднання раціоналізму та моральності, індивідуалізму та колективізму, неприйнятність марнотратства, висока компетентність і професійна самореалізація, престиж матеріального благополуччя як засобу досягнення самостійності та незалежності.

  автор: Марія Азова, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит» Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/07/2016  Так радять науковці-філологи

  Прийменники – та частина мови, яку школярі вивчають чи не найостаннішою. Поряд із сполучниками, частками і вигуками. Проте, це не значить, що без прийменників, точного і правильного вживання можна грамотно та бездоганно щось написати чи висловитись. Помилок, недоречностей тут теж вистачає.

  автор: Підібрано з методичних рекомендацій

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/06/2016  Інтелігенція – це сіль української землі

  У селі Богданівка Київської області відбувся фестиваль «Катеринина пісня», присвячений пам’яті Народної художниці України Катерини Білокур. «Інтелігенція – це сіль української землі». Таку фразу довелося почути нині на 5 Всеукраїнському сільському фестивалі «Катеринина пісня» стосовно постаті Катерини Білокур, на ушанування пам’яті якої започатковано цей фестиваль.

  автор: Ніна ГОЛОВЧЕНКО

  видання: Жінка-Українка, час видання: 2016

  адреса видання: http://ukrainka.org.ua/node/7086

  Докладніше

 • 02/06/2016  Сучасна освіта вимагає радикальних змін

  Стан освітянської галузі визначається передовсім тим, як до неї ставиться держава і суспільство. Як відомо, Польщу агресивне оточення розривало на шматки тричі. І щоразу її народ знаходив у собі сили, щоб відродити державу.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК, президент Університету «Україна», для «Урядового кур’єра»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/05/2016  Протоукраїнські символи та орнаменти Криту, Кіпру, Сардинії та Тоскани

  Порівнюються традиційні українські, трипільські, критські, кіпрські, сардинські й тосканські орнаменти і символи на народних вишиванках, жіночих сорочках і фартухах, рушниках і килимах, робиться висновок про їхню спільність та імовірний час появи в Середземномор’ї.

  автор: Мойсеєнко Валентин, дослідник символів

  видання: Освіта регіонів: Політологія, психологія, комунікації, №3-4, 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 10/05/2016  Безпека життєдіяльності журналістів в умовах надзвичайних ситуацій

  Як повинен поводитися журналіст у зоні надзвичайних ситуацій (бойових дій)

  автор: Ігор Александров (Конвісер Ігор Олександрович)

  час видання: 2017

  Докладніше

 • 05/05/2016  Студенти Університету «Україна» бажають успіху Джамалі на Євробаченні 2016

  Рецензії студентів Університету "Україна" на пісню Джамали «1944»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/05/2016  І нехай весь світ зачекає…

  Іоганн Штраус стверджував, що для натхнення потрібний розкритий рояль, тиша і чашка кави: з кавового аромату народиться музика, яку дозволить почути тиша, а рояль утілить її в життя. Так, на його думку народжується справжня музика… Музика, награна на роялі… Музика, навіяна чарівливим ароматом кави.

  автор: Алла Сущенко, магістр журналістики

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/05/2016  Мово моя українська

  Щоб не траплялись прикрі помилки, заглядайте в гарні словники

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/05/2016  Безсмертний подвиг на річці Трубіж

  Минає 95 років відтоді, як коло залізничного мосту через річку Трубіж (ліва притока Дніпра, впадає у Канівське водосховище біля міста Переяслав-Хмельницький, за часів княжої доби мала назву Трубайло), неподалік села Коржі Баришівського району Київської області відбулася видатна історична подія. На жаль, вона несправедливо призабута, хоч вона й значною мірою вплинула на перебіг Української історії.

  автор: Володимир Кривобок, полковник, помічник Голови Координаційної Ради Товариства воєнних істориків при всеукраїнському благодійному фонді «Україна – ЮНЕСКО», Анатолій Ковальчук, голова Бориспільського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 29/04/2016  Університет «Україна» долучився до проекту зі збереження української мови

  Утвердження і розвиток української мови – це стратегічна мета, без реалізації якої неможливо побудувати Українську державу. Так. Статус української мови чітко прописаний у Конституції нашої держави, проте, на жаль, реальна ситуація така, що українська мова настільки довго була витіснена в периферійні сфери життя, що велика кількість наших громадян щиро вважають себе російськомовними. Проте поступ усе ж є. Так, 2015 року Київська міська державна адміністрація прийняла та впроваджує «Концепцію розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 роки».

  автор: Світлана ПАТРА, журналіст Імідж-центру Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств

  Основною організаційною ланкою народного господарства будь-якої країни є підприємство. Згідно діючого законодавства в Україні «підприємство – самостійний господарюючий, статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)».

  автор: Макух Т.О.

  видання: «Економічні науки»/3, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Cучасна технологія навчання руховим діям й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ

  На сьогодні навчання людей з особливими потребами у вищих навчальних закладах стає однією з умов інтеграції їх у суспільство. Однак якісне навчання молоді з обмеженими можливостями здоров’я залежить не тільки від втілення сучасних технологій в навчальний процес ВНЗ, але й від оточуючого середовища, в якому студенти з обмеженими можливостями здоров’я почувалися б комфортно.

  автор: Адирхаєв С.Г., кандидат педагогічних наук, доцент

  видання: Науковий часопис. Корекційна педагогіка, 2013, час видання: 2016

  Докладніше

 • 28/04/2016  Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  У статті приведено аналіз останніх публікацій щодо навчання руховим діям і оптимізації рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що вказує на необхідність використання різноманітних теоретико-методичних концепцій й технологій; пріоритети цілей навчання; умови, що обмежують або стимулюють активність та ін. тому, що кількість і різноманітність факторів, які необхідно враховувати у фізичному вихованні, значно перевищують ті, які мають місце при роботі зі здоровими людьми.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Вісник №124 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти

  У статті на основі аналізу чинного законодавства та думок з цієї проблематики учених-юристів визначено теоретичні питання адміністративно-правового регулювання банківської системи. Автор підкреслює, що формування України як демократичної, правової держави з ринковою економікою вимагає поліпшення правового регулювання банківської системи з боку держави.

  автор: Оксінь В.Ю.

  видання: Адміністративне право і процес, науково-практичний журнал, заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва

  Самочинне будівництво вже протягом тривалого періоду часу залишається одним з найпоширеніших правопорушень. Поняття самовільного (самочинного) будівництва зустрічається як у законодавстві радянських часів (ст. 105 ЦК УРСР, ст. 199 КК УРСР), так і у чинному законодавстві України (у ст. 376 ЦК України, ст. 97 КУпАП України, ст. 197-1 КК України).

  автор: Терещенко В.Ю.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://vuzlib.com/content/view/1409/42/

  Докладніше

 • 20/04/2016  Механізм взаємодії явних та неявних принципів права

  Висвітлено механізм взаємодії явних та неявних принципів права. Визначено два напрями взаємодії.

  автор: Жукевич Ігор Васильович

  видання: Держава і право. Випуск 47, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Аналіз стану та конкурентоспроможності фермерських господарств у контексті складових економічної безпеки

  У статті розглянуто та проаналізовано особливості формування фермерських господарств в контексті складових економічної безпеки підприємництва. Фермерські господарства є однією з ефективних форм господарювання, надійним засобом розв’язання продовольчої безпеки суспільства та в цілому є фактором забезпечення соціально-політичної стабільності країни. Запроваджена система фінансування державної підтримки фермерських господарств не забезпечує оптимального рівня рентабельності, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки країни, посилення соціального захисту сільського населення. Фермерські господарства визнані на законодавчому рівні, існують поряд з іншими суб’єктами підприємництва в АПК, конкурують як рівноправна форма господарювання на селі. Проте у межах кожної із складових економічної безпеки конкурентоспроможність фермерських господарств стикається із безліччю зовнішніх та внутрішніх загроз, які вкрай складно подолати.

  автор: Карпенко О.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Особливості динаміки модально-специфічної пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів

  Стаття відображає основні передумови та теоретичні положення розвиваючої програми, спрямованої на формування і розвиток у молодших школярів естетичного сприйняття. Дана характеристика структури естетичного сприйняття, особливостей його реалізації. Наведено результати дослідження динаміки модально-специфічної пам'яті в процесі розвитку естетичного сприйняття молодших школярів.

  автор: Найчук В.В.

  видання: Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Психологія”. 2014. Випуск 49, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі

  В статті проаналізовано та визначено головні проблеми організаційно-економічного забезпечення економічної безпеки підприємництва. Механізм забезпечення економічної безпеки пропонується розглядати як сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових, мотиваційних шляхів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого забезпечується одержання необхідного обсягу прибутку для пербування в стані економічної безпеки.

  автор: Карпенко Ольга Володимирівна, старший викладач, кафедра економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Технологический аудит и резервы производства — № 1/5(21), 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу

  У статті розглянуто теоретичні положення цифрового маркетингу як специфічної форми класичного маркетингу в умовах зміни технологічного базису виробництва та інформатизації суспільства. Обґрунтовано, що цифровий маркетинг збагатив Інтернет-маркетинг можливостями мобільного зв’язку. Показано, що цифрові методи обробки та використання інформації стають основним джерелом підвищення результативності і ефективності маркетингової діяльності. Доведено, що в результаті з’явились додаткові можливості розширення аудиторії маркетингового впливу за рахунок власників засобів мобільного зв’язку з одночасним забезпеченням адресності та персоніфікації такого впливу. Акцентована увага на змінах форм і методів маркетингової діяльності, які стають поштовхом для появи нової форми маркетингової діяльності. Визначено, що цифровий маркетинг є видом маркетингової діяльності, який за цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах.

  автор: Окландер М.А., доктор економ. наук, професор, Романенко О.О., канд. економ. наук, доцент

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/04/2016  Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти

  У статті визначені теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання банківської системи.

  автор: Оксінь В.Ю., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету "Україна"

  видання: Митна справа №4(94), 2014. Частина 2, час видання: 2016

  Докладніше

 • 04/04/2016  У Києві відбулася прем’єра документального фільму «Академік Дмитро НАЛИВАЙКО»

  29 березня 2016 року в Культурно-мистецькому центрі Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбулася прем’єра документального фільму «Академік Дмитро НАЛИВАЙКО».

  автор: Ніна Головченко

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 31/03/2016  Петро Таланчук Про «Оскар», леді Гагу та ‪українців

  Випадково потрапила до рук газета «Вести» за 1 березня 2016 року №037 (677). У розділі «Удачная охота Лео, пожизненный крем и майдан, которому не дали «Оскар» прочитав замітку «Переоценка Майдана», і мені стало гірко та образливо на душі.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 27/03/2016  Поетичне послання сучасникам і всім нащадкам

  Сьогодні знову копаємо землю, Цю ненависну донецьку землю, Цю черству закам’янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній Ще живі.

  автор: Ніна ГОЛОВЧЕНКО, доцент Університету “Україна”

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 27/03/2016  Юне обличчя наркоманії

  На сьогодні деструктивна поведінка юнаків і дівчат (різні асоціальні прояви: вживання алкогольних та наркотичних речовин, тютюнокуріння) можна пояснити бажанням підлітка самоутвердитись та отримати визнання з боку оточення. Але такі поведінкові прояви зумовлені впливом ситуативних чинників, під час яких юнь ніби самостверджується перед ровесниками і старшими людьми від незнання іншого способу себе показати. Окрім цього, така поведінка залежить ще й від особистісних конструктів характеру: акцентуацій, Я-концепції, самооцінки, соціальної тривожності, самомоніторингу.

  автор: Аліна Фрадинська, доцент Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», Наталія Чумак, студентка Хмельницького інституту

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 27/03/2016  Як і де борються з корупцією

  Практично в будь-якій країні світу корупція розглядається як одне з найнебезпечніших суспільних діянь, за яке передбачається кримінальне та адміністративне покарання. Справи про корумпованість чиновників і державних діячів набувають суспільного розголосу і завжди викликають широкий резонанс. А покарання – невідворотне і неминуче.

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 23/03/2016  Сходини до української правди

  Дорогі, милі моєму серцю українці! Ви народжені великим народом, коріння якого вростає аж у арійський ґрунт. Могутній потенціал цього етносу – русичів призвів до створення у другій половині І-го тисячоліття нашої ери праматері сучасної України – Древньої Русі, однієї з найпотужніших держав світу. Із княжими родами – провідниками цієї країни та її окремих земель прагнули дружити, домагалися їхньої прихильності монарші двори Європи, Візантійські царі, ординські ханства та каганати.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Оцінка можливостей стратегічного потенціалу підприємств переробної промисловості

  Викладені результати дослідження щодо оцінки стратегічного потенціалу підприємств з виробництва харчових продуктів. Розроблено алгоритм процесу оцінювання та методику.

  автор: Макаренко П.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, Полтавська державна аграрна академія; Андреєнко Н.В., к.е.н., ст. викладач Полтавський інститут економіки і права

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Історико-правові передумови виникнення організацій колективного управління

  У статті здійснено аналіз передумов і необхідності створення та діяльності організацій колективного управління.

  автор: Бондаренко Сергій, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету "Україна"

  видання: Юридична Україна, №2 2013, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Использование традиций женского образования Полтавской губернии второй половины ХІХ – начала ХХ века в современных женских учебных учреждениях Украины

  Отечественная история, образовательные традиции Украины составляют важный источник совершенствования современной системы образования, поисков новых подходов к обновлению основ базового обучения и воспитания личности. В связи с этим отметим, что ценный материал предоставляет именно опыт организации учебно-воспитательной деятельности женских учебных заведений (ЖУЗ) второй половины XIX - начала ХХ в., для которого характерны существенные реформаторские преобразования в области женского образования, поиски возможностей развития национальных образовательных идей в условиях доминирования идеологии царской России.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11859

  Докладніше

 • 21/03/2016  Деякі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства

  Статтю присвячено дослідженню сучасних правових проблем регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів та наданню пропозицій щодо їх удосконалення.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

  У статті досліджено основні періоди історії встановлення механізму правового регулювання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію в Україні.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Щодо деяких шляхів удосконалення податкового законодавства

  Статтю присвячено аналізу чинного податкового законодавства України в частині проблематики правового регулювання порядків справляння єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку. Окреслено деякі пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного Податкового кодексу України.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні

  Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних передумов зародження та процесу розвитку спеціальних податкових режимів в податковому праві України. Проведено наукове дослідження у сфері правового регулювання спеціальних податкових режимів. Визначено статус спеціальних податкових режимів як вторинних юридичних режимів, що діють в межах первинного (загального) податково-правового режиму.

  автор: Коломієць П.В.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків засобами посібника «Екохімія»

  У статті висвітлюються особливості створення спецкурсу для студентів інженерних хімічних спеціальностей з метою формування їхньої екологічної компетентності.

  автор: Лукашенко Т.Ф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації

  Автор аналізує чинне законодавство, норми якого регулюють мовну політику як провідний напрям діяльності держави щодо забезпечення мовних прав громадян у різних сферах суспільного життя.

  автор: Лопушанська О.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу як предмет соціально-педагогічних досліджень

  Пошук первинного значення поняття «соціально-психологічна адаптація» стосовно його сутнісних, формально-логічних, якісних та інших ознак дозволяє стверджувати, що термін «адаптація» належить до тих універсальних категорій, які вивчаються багатьма науками про людину і суспільство.

  автор: Польовик Ольга Віталіївна, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Роль І. Бентама у становленні деонтології як науки

  Суспільна думка складається з великої кількості індивідуальних думок, і тому, перш за все, вона формує моральні засади життєдіяльності соціуму. Існує велика кількість засобів для впливу на наші надії і страхи. Кожна людина як член суспільства є складовою частиною цієї впливової сили і відчуває на собі і винагороди, і покарання, – винагорода за дії, що заслуговують на схвалення, покарання за дії, які суспільство не схвалює.

  автор: Награбова Л.В., здобувач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ

  У статті розглядаються поняття і роль іноземної мови та значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей і проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі ВНЗ. Вивчаються чинники ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

  автор: Чиханцова О.А., Університет «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій

  У багатьох випадках загальноосвітня школа несприятливо впливає на здоров’я дітей, а інноваційні заклади освіти часто акумулюють недоліки традиційної школи, поглиблюючи цей вплив. Інтенсифікація навчально-виховного процесу обумовлює підвищення вимог до функціонального стану організму дітей.

  автор: Віктор Чижик, Василь Довгаль, Ярослав Ярощук, Ірина Чижик, Віктор Гордійчук, Едуард Косинський

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць №. 1, 2009, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Зародження системи соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді у Німеччині (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)

  Представлено дослідження зародження системи соціального захисту в Німеччині у період з кінця ХІХ ст. до 1939 р. Обґрунтовано економічні причини виникнення безробіття, проаналізовано перші кроки у сфері соціально-педагогічної підтримки безробітних, у тому числі молоді.

  автор: ДАНЧЕНКО О.М.

  видання: Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2010. — № 3, час видання: 2016

  Докладніше

 • 21/03/2016  Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

  У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.

  автор: Лазаренко Д.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2016

  Докладніше

 • 20/03/2016  Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України

  Виникнення громадських молодіжних організацій соціального спрямування зумовлене соціальними проблемами у сучасному українському суспільстві: соціально-правовою незахищеністю, необхідністю самостійного пошуку засобів до існування, нестабільністю, незатребуваністю на ринку праці, важкодоступністю професійної освіти, власного житла і якісної медичної допомоги та ін.

  автор: Лісовець О.В.

  час видання: 2016

  адреса видання: http://pidruchniki.com/11301107/sotsiologiya/sotsialnospryamovani_molodizhni_organizatsiyi

  Докладніше

 • 10/03/2016  Нержавіюче сталеве слово

  Для українців, а також і інших народів світу, завжди була, є та залишається неминущою творча спадщина Тараса Григоровича Шевченка, насамперед його "Кобзар". Мабуть, годі вже і говорити про його біографію та славу. Мало що можна додати до вже сказаного й написаного. Але, як не дивно, і зараз доводиться нагадувати про збереження "нержавіючого сталевого слова" Тараса Шевченка.

  автор: Андрій Горбенко, випускник університету, журналіст

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/03/2016  Студенти Університету «Україна» про фінал Національного відбору на Євробачення – 2016

  Євробачення. Відомий європейський пісенний конкурс, де співаки – відомі і не дуже – представляють свої держави, відстоюють честь Батьківщини. Ініційований 1956 року, конкурс став візитівкою континенту. Щодо популярності цього пісенного змагання, то, як кажуть у народі: «Поганий той солдат, котрий не хоче стати генералом». Щодо шоу-бізнесу, то цю фразу можна переінакшити так: «Поганий той співак, який не прагне перемогти на Євробаченні».

  автор: Світлана ПАТРА, журналіст Імідж-центру Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/03/2016  Помилки, помилки, помилки

  Нещодавно прочитав публіцистичну книгу одного з поважних авторів. Не хочу називати прізвище автора, бо та помилка, на яку натрапив, чи не єдина. Тим більше прикро, що її не помітили не тільки письменник, а й літературний редактор, працівники видавництва «Фенікс».

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 01/03/2016  Хорив – що в його імені для нас?

  У «Повісті минулих літ» та «Велесовій книзі» наводяться імена князів-засновників града Києва – братів Кия, Щека і Хорива із сестрою Либідь. Подібних імен у сучасних слов’янських мовах немає, що дозволяло багатьом дослідникам відносити цих особистостей до різних племен і народів, що в давні часи населяли Київщину.

  автор: Олександр Горбик, кандидат архітектури, доцент, Олег Панчук, студент VI курсу, спеціальність «Графічний дизайн», Марина Сарікісян, VI курс, спеціальність «Дизайн середовища», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 25/02/2016  Лицар українського кіно

  Нещодавно в Університеті «Україна» за участі студентів коледжу «Освіта» та науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді Університету «Україна» було проведено освітньо-патріотичний захід, присвячений 75-й річниці від дня народження народного артиста України Івана Миколайчука.

  автор: Людмила Володько, заступник директора коледжу «Освіта»

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/02/2016  Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов’язань: нотатки до наукової дискусії

  У статті аналізуються доктринальні підходи щодо розуміння договору як підстави виникнення зобов’язань. Акцентується увага, що саме правочинна природа договору надає можливість виявляти у ньому ознаки юридичного факту.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Питання розвитку договірних відносин, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/02/2016  «Його сім’я» Анатолія Дімарова в жанровій парадигмі сімейного роману

  Стаття присвячена вивченню жанрової специфіки твору А. Дімарова «Його сім’я» як сімейного роману. В дослідженні наголошено на характерних рисах жанру; закцентовано увагу на категорії сім’ї як особливому колективному героєві; окреслено проблемний, тематико-мотивний і поетикальний рівень «Його сім’ї»; доведено приналежність епічного полотна прозаїка до кращих зразків сімейного роману в українській літературі.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологічна». Випуск 60, час видання: 2016

  Докладніше

 • 06/02/2016  Зобов'язальні відносини в системі цивільного права

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016, час видання: 2016

  Докладніше

 • 29/01/2016  Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти

  Існує проблема фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я впродовж їх навчання у вищих закладах освіти. Її недостатня вивченість зумовила проведення дослідження в напрямку вдосконалення системи фізичного виховання та спорту. Мета: обґрунтування педагогічної технології фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я. Матеріал: в експерименті взяли участь студенти з нозологіями: зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками дитячого церебрального паралічу, з соматичними хворобами, хворих на цукровий діабет. В експерименті взяли участь 644 студента віком 18-24 років. Серед них 337 юнаків і 307 дівчат. Результати: Розроблено організаційно-методичний алгоритм дії, що дозволяє поєднувати теоретичну, науково-методичну та практичну підготовку. Її основою є оперативна інформація про психофізичний стан студентів. Визначено рівні здоров’я та фізичного розвитку, фізичної працездатності і фізичної підготовленості, психічного стану студентів. Обґрунтовано необхідність оптимізації рухової активності студентів впродовж всього періоду навчання. Обґрунтовано ефективні засоби фізичного виховання та пульсові режими з урахуванням особливостей нозології. Сформовано напрямок на спортивний стиль життя. Висновки: втілення педагогічної технології фізичного виховання студентів з різними нозологіями у навчальний процес передбачає рішення навчальних, оздоровчих та виховних завдань. Це можливе через створення умов для навчання руховим діям та підвищення рухової активності впродовж всього періоду навчання. Практичне використання технології та отримані результати вказують на інтеграцію студентів з обмеженими можливостями здоров’я до студентського середовища.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1 2016, час видання: 2016

  адреса видання: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0101

  Докладніше

 • 16/01/2016  Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демократичної ситуації в Україні

  автор: Сенченко Л.В., аспірант Університету "Україна"

  видання: Держава і право. Випуск 44, час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/01/2016  Сучасні критерії спортивного відбору дітей у футболі

  Загальновідомо, що характерною особливістю сучасного спорту є науково обґрунтований пошук талановитих дітей, які здатні проявити природні здібності, подолати великі тренувальні й змагальні навантаження, досягнути вагомих результатів у спорті.

  автор: Назарчук О.А., Яворська Т.Є.

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/01/2016  Діяльність Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики (на прикладі досвіду України, Чехії та Греції)

  Ця стаття присвячена питанню діяльності Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики. Автором розкритий досвід діяльності міжнародного валютного фонду та його перспективи в України,Чехії та Греції.

  автор: Мякушко Надія, Полтавський інститут економіки і права, директор

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації", №2, 2015, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/01/2016  Міждисциплінарні аспекти українського демократичного транзиту

  Досліджено український демократичний транзит, як комплексний політичний процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комплексної кризи української держави.

  автор: Отдєлєнцев Євген, здобувач Університету “Україна”

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації", №2, 2015, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/01/2016  Нова гіпотеза тлумачення імені Щек, одного з братів-засновників Києва та текстові моделі його зброї-символу з позиції ретроспективного дизайну

  В статті подаються нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Щек (Чек), середнього з братів-засновників Києва, від виду його улюбленої персональної зброї «чекана» та бойової спеціалізації «чекання у засідках». Розглядається можливість діалектичних відмінностей у слов’янських племінних говірках при вимовлені цього імені з урахуванням лінгвістичної комбінаторики. Наводяться варіанти текстових моделей князівських чеканів з позиції ретроспективного протодизайну з метою подальшого графічного та реального відтворення.

  автор: Горбик Олександр, кандидат архітектури, доцент Університету «Україна»; Творонович Олександр, головний спеціаліст Національної Спілки архітекторів України; Творонович Ігор, студент КНУБА

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації", №2, 2015, час видання: 2016

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/01/2016  Про назву слов’янської першостолиці

  Наш святий Київ, безумовно, є одним із найстаріших міст Європи, таким же «вічним», як Рим або Афіни. Прадавні міста (на відміну від молодших, що засновані, наприклад, у період Раннього Середньовіччя) мають походження, часто оспіване у легендах. Назви цих міст безпосередньо пов’язані з іменами їх міфічних засновників.

  автор: Горбик О.Р. , кандидат архітектури; Ломовський А.І. , завідувач кафедри дизайну, професор; Нікуліна Г.Ф., кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини Університету "Україна"; Саркісян М.С. , викладач НПЦ «Академія мистецтва краси»; Панчук О.А. , студент VI курсу спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологічний інститут

  видання: Газета «Університет «Україна» № 3-4 (168-169), 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/01/2016  Щек – один із засновників Києва

  Розробляючи із групою студентів на кафедрі дизайну курсову роботу на історичну тему «Протодизайн у граді Кия на Старокиївській горі», ми дійшли висновку, що наші пошуки можуть вкластися в новий напрям у багатоликому сучасному дизайні, який ми запропонували назвати «ретроспективний протодизайн».

  автор: Олександр Горбик, кандидат архітектури; Костянтин Дехтяренко, дизайнер ІІ кат., ПБК «ВІСТОН»; Марина Саркісян, VI курс, спеціальність «Дизайн», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» № 5-6 (169-170), 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 16/01/2016  Шануймо нашу рідну мову

  Нещодавно мені розповіли про одну жінку, котра ще в радянські часи гідно й послідовно обстоювала українську мову. Правда, не на якихось там акціях чи в публікаціях, а в сімейному колі, у спілкуванні з колегами, друзями, приятелями, із сусідами і загалом із усіма людьми, з якими зводила доля. Ця жінка чудово знала рідну мову, працювала коректором в одному із вітчизняних видавництв.

  автор: Анатолій УРБАН

  видання: Газета «Університет «Україна» № 5-6 (169-170), 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 14/01/2016  Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою

  У статті зроблено спробу розкрити сутність пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням культурного співробітництва України з діаспорою. Поданий аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва із закордонним українством, що сприяють запровадженню нових підходів до управління в галузі культури України.

  автор: Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 18/12/2015  Вивчення вченими проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи

  У статті проаналізовано теоретичні положення проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи. Обгрунтовано зміст та сутність поняття «супровід» та інших дотичних до дослідження понять. Виокремлено аспекти психологічного супроводу опираючись на сучасні концепції, розглянуто відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід. Конкретизовано основні види роботи психолога на етапі психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи, а саме: діагностична робота, просвітницька робота з учителями та батьками, профілактична робота, корекційно-розвивальна робота, аналітична робота. Зазначено , що важливо психологу працювати із усіма суб’єктами освітнього процесу, а саме: з учителями, звертаючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня; з батьками, надаючи допомогу та підтримку; з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями.

  автор: Кондратюк Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, Університет «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Кузьминська Олександра, студентка

  видання: Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/12/2015  Аналіз розуміння поняття «альтруїзм» у психології

  У статті здійснюється аналіз розуміння альтруїзму в психології у відповідних словниках, довідниках, положеннях авторитетних дослідників. Сутність альтруїзму розкривається у філософії (моральна категорія), біології (інстинкт), етиці (моральний принцип), соціології (критерій моральної поведінки), психології (особистісна характеристика). Альтруїзм описує певні властивості особистості і займає важливе місце в психологічних і освітніх системах видатних учених. Мета цієї статті полягає у визначенні важливості формування альтруїзму, як особистої цінності для життя людини. В даній статті розглядаються визначені вченими мотиви альтруїзму; основні негативні стереотипи щодо альтруїзму; теорії альтруїзму; причини, що спонукають до альтруїзму. Розглянуто розвиток альтруїзму в студентському середовищі. Здійснено висновок, що альтруїзм виступає показником таких стосунків в яких проявляється турботливість, співпереживання, безкорисливість.

  автор: Кондратюк Світлана, кандидат психологічних наук, Університет «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент кафедри психології; Левицька Олександра, студентка

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2016

  Докладніше

 • 17/12/2015  Політичний маркетинг у системі політичної праксеології

  Систему політичних наук можна поділити на три великих групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). Політичний маркетинг розглядається як наука, яка регулює політичний ринок. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор, Всеукраїнська асоціація політичних наук, голова правління

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 16/12/2015  Материнство у фокусі соціології: теоретичні підходи, структурні умови та практики

  У монографії запропонована спроба виділення материнства як предмету соціологічного теоретизування та емпіричного дослідження.

  автор: Стрельник Олена Олександрівна, завідувач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 14/12/2015  Обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств

  Розглядається авторський підхід до сутності стратегій розвитку торговельних підприємств. Досліджено види розвитку підприємства. Подається характеристика базових стратегій розвитку торговельних підприємств за критеріями місця на споживчому ринку, товарного асортименту, наявності технологій, рівня конкуренції у торговельній сфері. Розроблено алгоритм формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств. Визначено принципи ефективного формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств. Запропоновано механізми формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств.

  автор: Безпарточний Максим Григорович, проректор з навчально-педагогічної роботи Полтавського інституту економіки і права, завідувач кафедри економіки та математичних дисциплін

  видання: Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 05/12/2015  Сашко Цвинтар: "Намагайся нікого не ображати і не давай нікому ображати тебе"

  Що можна сказати про жінку із загадковим, досить епатажним псевдонімом «Сашко Цвинтар» («Саша Кладбище»)? Письменниця, поетеса, музикантка, учасниця гурту ZWYNTAR, акторка фанатського серіалу «Комиссар и Недобитки» за мотивами всесвіту книг і комп’ютерних ігор «War hammer» («Молот війни»), де грає роль суворого Комісара з мечом-бензопилою і коронною фразою «Підеш першим в атаку». Про серіал, творчість і не тільки ми розпитали саму «Сашу Кладбище».

  автор: Костянтин ЗОЗУЛЯ, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/11/2015  Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку

  Проаналізовано стан та умови інвестиційної діяльності в Україні. Вказано, що ключовим фактором сталого економічного розвитку на сучасному етапі є висока інвестиційна активність. Внесено пропозиції щодо стимулювання інвестиційної активності. Сучасна парадигма економічного розвитку України повинна передбачати широке використання інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів, враховуючи особливості їхнього розвитку. Основним напрямом регіональної політики має стати підвищення ролі регіонів як господарюючих одиниць, що здатні самостійно (за рахунок коштів місцевих бюджетів та у партнерстві з недержавним сектором) реалізовувати масштабні інвестиційно-інноваційні проекти.

  автор: Романенко О.О.

  видання: «Молодий вчений» № 11 (26), листопад 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/11/2015  Банківський маркетинг і маркетингова стратегія

  У роботі проведений ґрунтовний та детальний аналіз чинних законодавчих і нормативних матеріалів, результатів досліджень і практики банківської діяльності, визначені проблеми та перспективи маркетингової діяльності банку, висвітлено методи розробки маркетингової стратегії.

  автор: Романенко О.О., Антонюк Д.С.

  видання: «Молодий вчений» № 11 (26), листопад 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/11/2015  Соціокультурна складова українського національного характеру

  Сьогоднішня соціально-політична ситуація є надзвичайно гострим викликом українській державності і українському народові в його прагненні національної єдності та свободи. Водночас вона постає найрадикальнішим шляхом зростання національної самосвідомості. Це суперечливе, на перший погляд, поєднання як найкраще свідчить про вірність ціннісного просторово-часового підходу у розгляді феномену культури, оскільки дозволяє чітко з‘ясувати і підтвердити головну тезу – нація тоді розширює, структурує і наповнює не плинним смислом і значенням свій культурний простір, коли настає відповідний історичний час, своєрідний “осьовий час” національної культури. Осьовий час національної культури – це пасіонарний стан нації, в якому вона здатна не тільки усвідомити зовнішні та внутрішні виклики, але й відповісти на них таким чином, щоб цінності, які самі по собі насправді дуже слабкі, так що їх треба підтримати людськими зусиллями і вірою у них (Н. Гартман), втілилися у реальність. Яким би ззовні злагодженим, рішучим і закономірним не здавався зовні масовий революційний рух, втілення цінностей у реальність завжди є результатом індивідуальної дії, а вона є виявленням волі і характеру особистості у такий момент, коли вибір певного шляху і поведінки має свою ціну і свої ризики. Отже, розуміння типу національного характеру як єдності особистісних та узагальнених соціокультурних властивостей постає завданням, що не втрачає своєї актуальності для культурологічної науки.

  автор: Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов

  Впервые изучены качественные и количественные закономерности формирования нестабильности генома в облученных соматических клетках онкологических больных под влиянием комутагена аскорбиновой кислоты. В зависимости от концентрации препарата комутагенные эффекты проявлялись в повышении частоты аберраций хромосом в 1,4–1,7 раза за счет снижения эффективности системы репарации повреждений. Полученные данные целесообразно учитывать в радиационной онкологии для контроля назначения больным препаратов с комутагенными свойствами, для предупреждения развития вторичных опухолей.

  автор: Дёмина Э.А., Иванкова В.С., Пилипчук Е.П., Зеленая Л.Б.

  видання: Доп. НАН України. - 2015. - №5, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Iдентифiкацiя екзометаболiтiв штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7404 з антифунгальною активнiстю

  Проведено iдентифiкацiю екзометаболiтiв штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7404, що обумовлюють його антифунгальну активнiсть. З використанням MALDI-TOF мас-спекрометрiї i молекулярно-генетичних методiв аналiзу показано, що лiпопептиднi антибiотики дослiджуваного штаму належать до родини фенгiцинiв.

  автор: Драговоз I.В., Леонова Н.О., Зелена Л.Б., Ребрiєв А.В., Авдєєва Л.В.

  видання: Доп. НАН України. - 2015. - №7., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus Versicolor

  Охарактеризовано вплив хронічного опромінення на три "покоління" Aspergillus versicolor, які були отримані в модельних умовах з двох батьківських штамів: A.versicolor 99 з радіоадаптивними властивостями, що був ізольований з приміщень об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС, та A.versicolor 432 – контрольного. При культивуванні на двох середовищах із різним вмістом джерела вуглецю у досліджених "поколінь" A. versicolor 99 та A. versicolor 432 виявлено різноспрямовані зміни швидкості радіального росту (від сповільнення до пришвидшення), які за величиною знаходились у межах від 60% до 140% (на сусло-агарі) та від 70% до 230% (на голодному агарі) по відношенню до відповідних неопромінених "поколінь". Виявлені зміни у профілі активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази, каталази, пероксидази, що мають хвилеподібний характер у трьох досліджених "поколінь" A.versicolor 432 і A.versicolor 99 (за виключенням каталази) та високу амплітуду коливань від зменшення (до 70%) до збільшення (до 900%).

  автор: Тугай А., пошукач, Тугай Т., д-р біол. наук, Лукашов Д., д-р біол. наук

  видання: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Біологія". - 2(70). - 2015., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Особенности ростовых процессов и функционирования антиоксидантной системы у трех поколений облученных популяций микромицетов Hormoconis Resinae

  Было исследовано влияние хронического облучения на скорость радиального роста и активность ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы – у трех поколений микромицетов штаммов вида Hormoconis resinae (контрольного) и штамма, проявляющего радиоадаптивные свойства. Под влиянием хронического облучения выявлена фазность изменений исследуемых параметров активации и ингибирования как на организменном, так и на внутриклеточном уровнях, что свидетельствует об изменении биологической активности исследуемых трех поколений Hormoconis resinae.

  автор: Тугай А.В., Тугай Т.И., Желтоножский В.А., Желтоножская М.В., Садовников Л.В.

  видання: Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т.16. - № 4., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/11/2015  Вплив біологічно функціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери

  Актуальною проблемою сьогодення є аналіз впливу постійного застосування агрохімікатів, яке призводить до виснаження ґрунтів, кількісної зміни агрономічноважливих популяцій мікробного ценозу ґрунту, появи стійких форм патогенів та шкідників.

  автор: Тугай Т.І., Трач В.В., Лопатько К.Г., Тугай А.В., Наконечна Л.Т.

  видання: Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Том 17., час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/11/2015  Особливості моделей національної безпеки мусульманських країн

  У статті проведено аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських країн, який свідчить, що притаманні їм моделі національної безпеки доцільно відокремити в особливий клас, оскільки органи влади і громадянське суспільство перебувають під впливом ісламських релігійних норм, які у певних випадках замінюють нормативні документи у сфері безпеки.

  автор: Блохін Аркадій, Університет «Україна» (Україна, Київ), аспірант

  видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 17/11/2015  Облік оренди біологічних активів тваринництва

  Метою статті є аналіз та оцінка варіантів оренди тварин, розкриття порядку обліку орендних операцій і розрахунків між орендодавцями та орендарями. Біологічні активи тваринництва можна передавати у фінансову та операційну оренду. Особливості орендних відносин обумовлені тим, що: а) тварини, як живі організми, потребують постійного догляду незалежно від юридичного і фактичного їх власника; б) значна частина продукції тваринництва виробляється у господарствах громадян, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність. На прикладі корів у статті пропонується порядок визначення орендної плати за об’єкт і фінансових витрат у зв’язку із розстроченням платежів на період оренди. Розкрито методику обліку розрахунків у орендаря і орендодавця, які є юридичними особами. Розглянуто питання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин. Обґрунтовано, що в умовах оренди реєстрацію сільськогосподарських тварин має проводити утримувач тварин як власник або орендар, у якого вона знаходиться на умовах фінансової оренди.

  автор: СУК П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (68)’ 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів

  У статті розкрита методологія проведення експериментальної перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів. Педагогічний експеримент орієнтований на перевірку ефективності використання методичних рекомендацій з організації навчально-виховного процесу, удосконалення діяльності викладачів та студентів шляхом створення педагогічних умов та запровадження моделі підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх начальних закладів.Експериментальна перевірка включає чотири етапи: проведення констатувального зрізу; формування контрольних та експериментальних груп; здійснення цілеспрямованого впливу на студентів експериментальних груп (формувальний етап); проведення статистичної обробки отриманих експериментальних даних та узагальнення отриманих результатів

  автор: Вихор В.Г.

  видання: Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості

  У статті проаналізовано наукові праці вчених і фахівців з проблеми стійкості підприємств. Запропоновано авторський науково-методичний підхід оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості на основі інтегрального показника як за окремими складовими, так і в цілому за господарською діяльністю.

  автор: ХМУРОВА В.В., СЕМЕНЕНКО О.В.

  видання: Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 4, Т. 1, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Теоретичні основи організації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення

  Проведено аналіз сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. Визначено основні напрямки та сфера використання телемедичних систем. Досліджено термінологічний апарат вітчизняних та зарубіжних авторів. Визначено основні види та типи телемедичної інформації. Розглянуто стандарти, які використовуються для передачі та обробки медичних даних. Докладно проаналізовано рівні та структури організації інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. На основі аналізу сучасних каналів передачі телемедичної інформації виділено основі параметри: швидкість передачі, дальність, поширеність, надійність, вартість, мобільність. На базі проведеного аналізу визначено подальші шляхи підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення на основі розробки сучасних методів та моделей оптимальної фільтрації, спрямованої на якісне виділення інформаційного сигналу в умовах малих співвідношень сигнал/шум.

  автор: Юдін О.К., Ільєнко А.В., Зюбіна Р.В., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Наукоємні технології № 4 (28), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Узагальнюючі підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості

  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств, узагальнено основні показники-індикатори, які застосовуються для оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості. Суб’єкти господарювання для збереження стійкої позиції змушені постійно знаходитися у пошуку нових рішень щодо покращення можливостей ефективного функціонування. Стійкість повинна забезпечуватися в будь-яких умовах і ситуаціях, що виникають під впливом змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Вирішення цієї проблеми неможливе без розуміння управлінською елітою усіх рівнів механізмів використання мікроекономічного аналізу, які розкривають закономірності розвитку малих економічних систем та дають змогу приймати своєчасні, в тому числі стратегічні, рішення для забезпечення позитивних зрушень у фінансово-господарській діяльності підприємств. Економічний аналіз навіть невеликих, але важливих внутрішніх «фрагментів» дозволить краще зрозуміти поставлену проблему. Враховуючи економічну важливість проблеми економічної стійкості підприємств в складних сучасних військово-політичних умовах, в даній статті акцент робиться на методиці оцінки і виведенні інтегрального показника оцінки економічної стійкості підприємств. Метою статті є розробка узагальнюючого підходу до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості з урахуванням її рівня організаційної культури. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу та синтезу при визначенні методики оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості; системного аналізу – при визначенні груп показників-індикаторів оцінювання економічної стійкості підприємств легкої промисловості; конкретизації – при визначенні особливостей формування складових економічної стійкості підприємств легкої промисловості. Наукова новизна полягає в удосконаленні методу комплексного мікроекономічного аналізу економічної стійкості підприємств та наближенні його до умов безпосереднього використання у практичній роботі менеджерів легкої промисловості. Такий підхід дозволить оцінити загальний стан функціонування підприємств, визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності та механізм розвитку підприємства в цілому. Перспективами подальших досліджень є апробація запропонованої методики на підприємствах легкої промисловості.

  автор: Семененко Олена Володимирівна

  видання: Науковий вісник Мукачівського державного університету, Серія Економіка. Випуск 2(4). Частина 2, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 07/11/2015  Захист критичної медичної інформації в телекомунікаційних мережах GSM типу на базі еліптичних кривих

  Проведено аналіз існуючих моделей організації віддаленого медичного обслуговування, що проводиться при відсутності можливості прямих консультацій лікаря у стаціонарних умовах. Визначено основні напрямки розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. Проведено дослідження організації захищеного каналу зв’язку між лікарем, хворим та лікарем-консультантом, що знаходиться в стаціонарних умовах шпиталю. Розроблено загальну структурно логічну та структурно-аналітичну модель системи захисту медичної інформації, яка передається через мережу GSM. Розроблено модель побудови безпровідного терміналу підтримки GSM зв’язку з вбудованою системою сучасного криптографічного захисту з використанням вдосконаленого протоколу Діффі-Хеллмана та протоколу AES-256 в режимі OFB для забезпечення надійної передачі конфіденційної медичної інформації на базі використання криптографії еліптичних кривих.

  автор: Юдін О.К., Ільєнко А.В., Зюбіна Р.В., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 27/10/2015  Комунікаційна складова становлення громадянського суспільства в умовах модернізації сучасної України

  В статті розглядається проблема розвитку, комунікаційної складової в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

  автор: Дабіжа Віра Василівна, старший викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Міфологічні виміри маркетингових комунікацій

  У статті розглядається сучасний рівень використання засобів міфотворчості та міфологічних технологій в системах маркетингових комунікацій органів державної влади та аналізується дискурс навколо проблем і методологій взаємовідношень реальності та міфічності у політичних, іміджевих та соціально-психологічних технологіях нашого часу. Міф є засобом засвоєння інформації колективною свідомістю а також засобом маніпуляції особливо ефективно в періоди конфліктних ситуацій загрозливою політичної системі зовнішніх і внутрішніх маркетингових комунікацій. У статті акцентується увага на специфічні засоби маркетингових комунікацій, які з достатком використовують в вестернізованних системах державного управління замість немаркетингові форм (агітації і пропаганди), для успішного втілення цілеспрямованих завдань реформ, трансформацій соціуму повинні використовувати комбіновані методи міфотворчості і генерування міфологем. Висновки отримані в результаті основного матеріалу статті апелюють на користь постановки задач наукових досліджень в галузі формування сучасної системи маркетингових комунікацій органів державної влади в Україні, що, в свою чергу, вимагає розробки нових системних і комплексних методів та підходів до міфотворчої, міфогенеруючої діяльності та їх безпеки для державного формування на практиці.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України, Київський торговельно-економічний університет

  видання: «Молодий вчений» • № 156 9 (24) • Частина 2 • вересень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  ПІАР у системах маркетингових комунікацій органів державного управління

  У статті розглядається місце, роль та значення державного ПІАРу як одного з видів системи маркетингових комунікацій органів державної влади, приводяться основні характеристики та відмінні ознаки піару при його використанні у механізмах державного управління. Неоліберальна ринкова парадигми як домінуюча в глобальному вимірі сьогодення внесло нові якості в механізми державного управління, в тому числі, у використання ПІАРу. Імперативні потреби втілення засобів маркетингових комунікацій для поширення впливу громадських організацій вимагає впровадження системи зворотних зв'язків, таким чином, аби грати особливу випереджаючу та демпфіруючу роль у ситуаціях виникнення можливих конфліктів та кризових явищ з приводу деяких особливо чутливих для населення законодавчих ініціатив. Кожен елемент перетворень або кожна інформаційна трансформація може розглядатися як технологічна операція в умовах впливу та прояву ризиків різної соціальної, політичної, економічної та психологічної природи.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно" економічний університет

  видання: Інвестиції: 120 практика та досвід № 4/2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу

  У статті розглядається роль національних та міжнародних засобів масової інформації (ЗМІ) у процесах формування сучасного політичного дискурсу. Можливості оптимального використання нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій задля отримання позитивних результатів від політичних діалогів та розповсюдженням процесів децентралізації ЗМІ та зміцненням медіакратії, в межах техніко-технологічних вдосконаленням ЗМК.

  автор: Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, №1, 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/10/2015  Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій

  У статті визначено основи стратегічних напрямів розвитку систем маркетингових комунікацій органів державної влади, проаналізовано принципові підходи до такого типу інноваційних розробок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначено загальні й специфічні риси таких методологій. У свою чергу ця тенденція повинна бути застосована в новітніх процесах формування систем маркетингових комунікацій органів державної влади. Розмаїття досвіду використання терміна "комунікативна стратегія" дозволяє ставити й вирішувати завдання аналізу та систематизації розробки такого типу стратегій задля розвитку державних маркетингових комунікацій в національному вимірі. Трансформація інформації складний, але принциповий процес для головного завдання управлінських систем прийняття рішень. Маркетингові комунікації виступають як механізми реалізації прийнятих управлінських рішень у зовнішньому середовищі. Отже, комунікативні стратегії призначені для нейтралізації ризиків, які знову перетворюються у знання для об'єктів управління.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

  видання: Інвестиції: практика та досвід, № 7/2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 02/10/2015  Принципи правоохоронної правозастосовної діяльності здійснення функцій держави: проблеми виокремлення

  Правоохоронна форма правозастосовної діяльності, будучи правовою формою здійснення функцій держави, має відповідати певним принципам, оскільки саме принципи виступають в ролі «підвалин» цієї діяльності та задають її «тональність». Втім, підхід до формулювання принципів правоохоронної діяльності в сучасній юридичній науці остаточно не визначено.

  автор: Мельничук Світлана Миколаївна, к.ю.н., доцент (м.Івано-Франківськ)

  видання: Науково-практична Інтернет-конференція 17.09.2015 - Секція №1, час видання: 2015

  адреса видання: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1093%3A021015- 11&catid=127%3A1-0915&Itemid=157&lang=ru

  Докладніше

 • 01/10/2015  Перший міністр освіти незалежної України Петро Таланчук прокоментував стан вітчизняної вищої освіти

  Петро Михайлович Таланчук у період з 1991 по 1994 р. був Міністром освіти і науки України. З 1998 року присвятив свою діяльність Відкритому міжнародному університету розвитку людини «Україна», який він сьогодні і очолює.

  автор: Петро Таланчук, перший міністр освіти незалежної України

  видання: Інформаційно-аналітичний портал "Вища освіта", час видання: 2015

  адреса видання: http://vnz.org.ua/novyny/osvita/8430-petro-talanchuk-pershyj-ministr-osvity-nezalezhnoyi-ukrayiny-prokomentuvav-stan-osvitnoyi-galuzi

  Докладніше

 • 26/09/2015  Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Призначається для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою.

  автор: Галунько В.В., Тополя Р.В., Єщук О.М., Саунін Р.Д.

  видання: АДМІНІСТРАТИВНО‐ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО‐КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Монографія 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 10/09/2015  Бути на рівні високих вимог сьогодення

  Доповідь проректора університету з навчально-виховної роботи на зборах трудового колективу 10 вересня 2015 року

  автор: Коротєєва А.В., проректор Університету "Україна" з навчально-виховної роботи

  видання: Газета «Університет «Україна» № 3-4 (168-169), час видання: 2015

  Докладніше

 • 31/08/2015  Петро Таланчук: “Освіта і наука насамперед відповідальні за майбутнє України”

  31 серпня 2015 року на площі Знань Університету «Україна» відбулася традиційна церемонія Посвяти першокурсників у студенти. Родзинкою сонячного і світлого свята став традиційний виступ Президента Університету «Україна» Петра ТАЛАНЧУКА.

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2015

  адреса видання: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/8311-petro-talanchuk-osvita-i-nauka-nasampered-vidpovidalni-za-majbutne-ukrayiny

  Докладніше

 • 28/07/2015  Інформаційні ризики управлінських систем

  У статті розглядаються проблеми виникнення ризиків в процесах інформаційних трансформацій в структурах дер- жавних маркетингових комунікацій і при прийнятті та реалізації управлінських рішень. Аналізуються причини загроз, що ведуть до спотворень та деформацій сутності та змісту інформації щодо прийняття управлінських рішень при їх реалізації у зовнішніх середовищах відкритих соціальних систем. Проблеми експлуатації маркетингових комунікацій виконавчої влади у взаємодії із суспільством формує нові традиційні форми життєдіяльності людей: позитивізм, прагматизм на засвоєння та виконання рішень. Зростаюча кількості рішень, які як найчастіше мають подвійний зміст надає соціуму рис «суспільства ризику», що вкотре підтверджує гіпотезу Н. Лумана, який ототожнював сучасне інформаційне суспільство зі «суспільством ризику». Компенсації, протидії та нейтралізації ризиків можливі через процес селекції та захисту інформації, що постійно має співвідноситися з вольовим моментом оцінки та впливом на вузли перетворень у внутрішньому управлінському середовищі в системі, що й розглянуто у статті.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України, Київський торговельно-економічний університет

  видання: «Молодий вчений» • № 7 (22) • Частина 2 • липень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 20/07/2015  Україна: повірити в себе. Есе-учасник конкурсу творів про Україну 2015 року

  Україна. Родючі землі, працелюбний народ. Здавалося, що ще треба для щастя? На жаль, талант іще не означає – талан. Ці землі – сонячні та родючі – сотні, якщо не тисячі років – були об’єктом зазіхань і нападів. А люди – працьовиті, добрі, мирні – не раз і не двічі ставали рабами у чужих імперіях. Чому? А все тому, що нам, українцям, не пощастило. Ми опинилися на межі двох світів – цивілізованого Заходу, який асоціюється з Європою, і дикого, варварського Сходу, символом якого стала – і була! – Росія. Нам не пощастило. Чи, може, пощастило?

  автор: Патра Світлана, випускниця Університету "Україна"

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 10/07/2015  Чим живе Університет «Україна»…

  Про рідну альма-матер розповідає голова Студентської самоврядної колегії Дубенської філії Університету "Україна" Марія Оксенчук

  автор: Оксенчук Марія, голова Студентської самоврядної колегії Дубенської філії Університету "Україна"

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 02/07/2015  Повір у свою цінність!

  Багато людей, яких я знаю, мають досить низьку, іноді катастрофічно низьку самооцінку. Вочевидь, мене оточують такі люди, тому що я сама донедавна страждала від цієї проблеми. Мої батьки не мали звички мене хвалити – радше навпаки: всі мої здобутки усіляко применшувались, а помилки роздувалися до небес. Я виросла з переконанням, що успіх – це прерогатива якихось особливих, геніальних людей, до яких я, звісно ж, не належу.

  автор: Тала Пруткова

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/06/2015  Переваги та проблеми дистанційної освіти

  Нині надзвичайно популярним у світі та Україні стає дистанційне навчання. Чи може така форма навчання сформувати повноцінного фахівця? Чи всі спеціальності можна опанувати дистанційно? Чи мають українські ВНЗ достатній потенціал для забезпечення дистанційного навчання? Про ці та інші проблеми говоримо зі студенткою дистанційної форми навчання Андріаною Годван та директором Інституту відкритої освіти Університету «Україна» Оленою Майбородою.

  автор: Ніна ГОЛОВЧЕНКО

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/06/2015  Люди! Не будьте байдужі до доль маленьких українців

  У Києві з'явилася група ініціативних молодих людей, які вирішили зробити ремонт палат інфекційного та хірургічного відділення центральної районної лікарні міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області (адреса: вул. 40 років Жовтня, 51, м. Боярка), залишеного без фінансування та належної допомоги з боку уповноважених органів.

  автор: Інна Лозко, студентка 3 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/06/2015  Поет непотьмареної правди та високої справді української духовності

  Сонячне і палахкотливе ім’я українського поета Василя Симоненка для сучасних та майбутніх поколінь пломенітиме пульсуючим, тривожно-радісним бунтівливим сяйвом непотьмареної правди та непоганьбленої духовності. Я, студент Університету «Україна» Андрій Глібович Горбенко, хочу розповісти про цю незвичайну людину, бо він був знайомий з моїм батьком, який у свій час теж зробив вагомий внесок, щоб творчість цього талановитого поета була відома для нас усіх.

  автор: Андрій ГОРБЕНКО, випускник університету, журналіст

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (166-167), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/06/2015  «І мене в сім'ї великій...»

  25 грудня 1845 року Тарас Шевченко написав свій знаменитий вірш «Заповіт». Про ті події, які передували його написанню, моя розповідь.

  автор: Володимир ПОРТЯНКО, заслужений працівник культури України

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (166-167), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 25/06/2015  Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей

  Формування екологічної культури є одним із пріоритетів державної політики України. Становлення і розвиток екологічної освіти в Україні висвітлює перебіг змін у ставленні суспільства до її ролі та функцій у формуванні доцільних взаємовідносин у системі "людина-природа-суспільство". Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей є необхідним і водночас досить складним завданням, на успішність виконання якого впливає низка чинників. Можливість ефективного формування екологічної компетентності у студентів з’являється лише за певних дидактичних умов. Однією з них є розробка відповідного змісту для засвоєння студентами. Саме тому так важливо розробити зміст спецкурсу.

  автор: Тетяна Лукашенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (166-167), 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Економічна стратегія розвитку і науково-технологічні комунікації України та В'єтнаму в сучасних умовах

  Розглянуто історію розвитку взаємовідносин між Україною та Соціалістичною Республікою В,єтнам. Показано, що наявність значної договірно-правової бази та великий обсяг взаємної торгівлі дозволяють оптимістично оцінювати майбутнє українсько-в,єтнамських відносин. Відмічається продовження системної трансформації суспільно-економічної системи В,єтнаму в умовах переходу до ринкових відносин. Підкреслено, що становлення зон високих технологій, технопарків та інших інноваційних структур для В,єтнаму має дуже велике значення в подальшому розвитку секторів народного господарства країни. Розвиток високих технологій призводить до досягнення низки соціально-економічних ефектів. Проведено аналіз концепції науково-технологічного розвитку та державних програм В,єтнаму в цій галузі до 2016р.

  автор: Сущенко Алла, магістр журналістики, Університет «Україна», кафедра сучасних інженерних технологій, викладач

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014., час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Політичні аспекти фінансової стабільності Казахстану

  Розглянуто та проаналізовано фінансовий аспект розвитку Казахстану в умовах глобалізації. Глобалізація посприяла тому, що сьогодні Казахстан – не просто країна на роздоріжжі Азії та Європи, а – осередок фінансової стабільності, якій довіряють. Багато іноземних компаній активно вкладають кошти в нафтогазовий сектор Казахстану, тому країну можна вважати достатньо інтегрованою в глобальні процеси.Завдяки продажу нафти забезпечується політична стабільність Казахстану. Проте, з іншого боку, економіка країни залежить виключно від цін на нафту.

  автор: Олійник Наталія, Університет «Україна» (Україна, м. Київ), кафедра cуспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта професійного становлення

  У статті розкрито роль особистісних параметрів та їх розвитку в процесі професійного становлення. Особистість представляється як суб'єкт, що усвідомлено прагне до саморозвитку та самореалізації. Проаналізовано значення професійної ідентичності та особистісної автентичності в професійному розвитку майбутнього фахівця. Професійний розвиток особистості розглядається у взаємозв’язку із розвитком професійних якостей, навичок, знань та професійної мотивації.

  автор: Соколюк Анна, Університет «Україна», кафедра психології, старший викладач

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Можливі варіанти графічних моделей ретроспективного протодизайну символів князів Кийовичів (до нових версій гіпотези походження назви столиці України)

  У статті подаються нові версії гіпотези походження назви столиці України від виду найдавнішої персональної зброї, посоха, знака влади – «кия», об’єднання в одну з трьох літописних версій виникнення назви міста від імені першокнязя. Гіпотетично розглядаються можливості того, що засновник града майстерно фехтував на киях, шкутильгав змолоду після бойової травми, або привів праслов’ян до Дніпра-Славутича у поважному віці, користуючись києм, як посохом. Застосовуючи методи нової галузі науки на стику історії та дизайну, як запропонований «ретроспективний дизайн», розроблені можливі текстові, описові моделі родового символу Кийовичів. Підкреслюється, що наступні відомі знаки влади – жезл, скіпетр, бунчук, булава і т.д., походять від першого бойового знаряддя первісних людей та їх вождів – кия.

  автор: Горбик Олександр, кандидат архітектури, доцент, Університет «Україна», кафедра дизайну, доцент; Ломовський Анатолій, професор, Університет «Україна», кафедра дизайну, завідувач; Нікуліна Ганна, кандидат технічних наук, доцент, Університет «Україна», науково-дослідна частина, начальник; Cаркісян Марина, магістрант, НПЦ «Академія мистецтва краси», викладач; Панчук Олег, Університет «Україна», кафедра дизайну, магістрант

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 22/06/2015  Доісторичні витоки української цивілізації

  Українська цивілізація Карпатському регіоні. Згодом виникають поселення ашельської епохи на території Київської, Чернігівської, Донецької , Запорізької, Кримської областей. Доісторичним джерелами нараховує десятки тисяч років своєї історії. Про це свідчить системний аналіз даних археології, історії, теології, міфології, мовознавства, мистецтвознавства, прикладних соціальних комунікацій та інших соціальних наук. Археологами доведено, що перші люди з’явилися на території Стародавньої України понад 1 млн. років тому в тисячолітньої української цивілізації можна вважати цивілізації Карпат, Кирилівки, Мізина, Кам’яної могили. На їх основі розвинулися української цивілізації Трипілля, Скіфії та Еллади.

  автор: Бебик Валерій, доктор політичних, кандидат психологічних наук, професор

  видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/06/2015  Розвиток естетичного сприйняття у молодших школярів

  Стаття відображає основні передумови та теоретичні положення дослідження естетичного сприйняття та розвивальної програми, спрямованоїна формування і розвиток у молодших школярів естетичного сприйняття. Дана характеристика структури естетичного сприйняття, особливостей його реалізації. Наведено результати дослідження динаміки модально-спеціфічесокй пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття молодших школярів. Розвивальна програма, спрямована на розвиток естетичного сприйняття у молодших школярів може бути використана у практиці психологів освіти.

  автор: Хомуленко Тамара Борисівна, Найчук Вікторія Віталіївна

  видання: Психологія і особистість. 2015. № 2 (8) Ч. 2, час видання: 2015

  Докладніше

 • 26/05/2015  Маркетинговий інструментарій реалізації управлінських рішень

  В статті розглядаються проблеми розбудови інноваційної системи маркетингових комунікацій органів державної влади, які спрямовані на реалізацію управлінських рішень і на роботу з громадськими організаціями та населенням країни в умовах формування інформаційного суспільства. Досліджується та аналізується характер інформаційних потоків у системах інформаційно-комунікаційного забезпечення прийняття та реалізації рішень. Процес прийняття рішень розглядається як одночасна технологія генерації нової та інформації, що реалізується через різні канали у зовнішнє середовище. Споживачів є не стільки безпосереднім наслідком неповноти знань а й носієм інформаційні потреби суспільства. У роботі доведено, що існує принципова необхідність оновлення та вдосконалення адекватних правил, методів планування розвитку низки компонентів державного управління.

  автор: Кіслов Д.В., Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: «Молодий вчений» • № 5 (20) • Частина 4 • травень, 2015 р., час видання: 2015

  Докладніше

 • 13/05/2015  Мистецтво завжди неповторне

  Важливих справ завжди вдосталь, а особливо у студентів під кінець навчального року. Та для мистецтва вони зажди знаходять вільний час, аби насолодитися приємною атмосферою театрального залу, поринути у світ акторської гри та відпочити від навчання. Саме тому всі бажаючі студенти нашого коледжу в середу, 13 травня, із-задоволенням відвідали оновлену музичну комедію Йогана Штрауса «Летюча миша», яку вже другий місяць поспіль дарують глядачам актори Тернопільського обласного драматичного театру імені Т.Г. Шевченка.

  автор: Ганна Дець, спеціальність«Видавнича справа і редагування»

  видання: Тернопільський коледж, час видання: 2015

  Докладніше

 • 05/05/2015  До визначення структури розв’язання системи рiвнянь гiдродинамiки

  Розглядається задача еквiвалентного спрощення виразiв, що отримуються при розв’язаннi системи квазiлiйних рiвнянь Нав’є—Стокса. Запропоновано алгоритм спрощення, що ґрунтується на використаннi теорiї ланцюгових дробiв.

  автор: Бовсуновська К.С., Семанишин Л.М.

  видання: Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння», 2015,№ 1(26), час видання: 2015

  Докладніше

 • 29/04/2015  Особливості психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію

  У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію. Показано особливості соціально-психологічної адаптації прикордонників до виходу на пенсію, їхні індивідуально-психологічні особливості особистості, особливості якості життя, поведінки і переживань, пов’язаних із роботою, та емоції прикордонників, які переважають у них при думці стосовно виходу на пенсію. Зазначено, що, готуючись до виходу на пенсію, більшість прикордонників ДПСУ не відчувають значних проблем адаптації до виходу на пенсію та відчувають напруження стосовно виходу на пенсію без загрози для здоров’я. При цьому вони оцінюють власну якість життя як знижену та низьку, більшість із них відчуває печаль стосовно виходу на пенсію.

  автор: Волинець Наталія, кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький інститут соціальних технологій, Буряк Валентина, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Психоемоційні чинники виникнення стресу у молодших школярів

  У статті висвітлено основні психологічні аспекти впливу психоемоційної сфери на процес адаптації молодших школярів до умов шкільного навчання. Аналіз науково-методичної літератури показує, що в міжособистісних стосунках молодших школярів постійно виникають ситуації, що потребують узгодження дій, проявів дружелюбних взаємостосунків з однолітками, уміння відмовитися від особистого бажання заради досягнення спільної мети. У цих ситуаціях діти далеко не завжди знаходять потрібні способи поведінки. Це залежить від рівня сформованості особистісних чинників дитини та її психологічної готовності до вирішення конфліктних ситуацій.

  автор: Шпак Світлана, кандидат психологічних наук, Рівненський інститут Університету «Україна», кафедра психології, завідувач

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Особливості копінг-стратегій працівників юридичної компанії

  У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей копінг-стратегій працівників юридичної компанії. Копінг-поведінка пояснюється з точки зору її ефективності подолання стресової ситуації. Копінг реалізується на базі копінг-ресурсів за допомогою копінг-стратегій. Копінг-ресурси являють собою набір характеристик особистості та соціального середовища, що дозволяють здійснювати оптимальну адаптацію до стресових ситуацій. Копінг-стратегії (або стилі подолання) являються актуальними відповідями особистості на загрозу і досить стійкою особистісною характеристикою. Під копінг-стратегіями розуміють засоби управління стресовим фактором, які використовує особистість для відповіді на сприйняту нею загрозу. У статті проаналізовано стратегії та моделі копінг-поведінки, особливості професійного вигорання, психічного вигорання та психологічного благополуччя юристів-консультантів.

  автор: Волинець Наталія, кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Смусь Олена, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Проблеми адаптації старшокласників до вивчення іноземної мови у ВИШі

  У статті представлено проблеми адаптації учнів випускних класів у вищому навчальному закладі. З’ясовано основне призначення іноземної мови та іншомовного спілкування для учнівської молоді. Встановлено, що після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учні мають недостатній рівень розвитку кожного із названих компонентів психологічної готовності для оволодіння іноземними мовами за фахом у ВНЗ.

  автор: Чиханцова Олена, кандидат психологічних наук, Університет «Україна», кафедра психології

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів

  У статті представлено загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів. Розкрито сутність психологічної корекції. Представлено основні види психокорекційної роботи, а саме: бесіда, індивідуальна та групова психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота. Описуються основні завдання психокорекції та показання щодо проведення індивідуальної та групової психокоригуючої роботи. Показано різні прийоми корекційного впливу в процесі подолання негативних емоційних станів, а саме: переінтерпретація, налаштування на певний емоційний стан, приємні спогади, контроль голосу, міміки та жестів, репетиція проблемної ситуації, доведення ситуації до абсурду, зміна темпу дихання, посмішка, переформування завдання, мисленнєве тренування та ін. Звернено увагу на самостійну роботу студентів щодо зміни негативних емоційних станів засобами психічної саморегуляції.

  автор: Левицька Людмила, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Левицька Ольга, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Основні чинники вживання наркотичних речовин серед підлітків

  У статті здійснений теоретичний аналіз проблеми основних чинників вживання наркотичних речовин серед підлітків. Представлено класифікацію основних груп чинників впливу на бурхливе поширення наркотиків і наркоманії серед підлітків, а саме: соціальні, економічні, демографічні, моральні, політичні, медичні, психологічні аспекти. Особливу увагу приділено щодо психологічного аспекту проблеми поширення наркоманії. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що існують психологічні чинники, які обумовлені як індивідуальними так і соціальними особливостями людини. Ставлення дітей, підлітків і молоді до наркотиків залежно від належності до тієї або іншої вікової групи змінюється. За результатами наукових досліджень щодо впливу акцентуацій характеру на схильність підлітків до вживання наркотиків, встановлено, що зазначене явище найчастіше має місце серед гіпертимних, нестійких, епілептоїдних та істероїдних типів.

  автор: Фрадинська Аліна, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Чумак Наталія, Хмельницький інститут соціальних технологій, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 29/04/2015  Теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків

  У статті представлені теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків. Звертається увага на те, що сепараційна стадія життєвого циклу сім'ї – найважча для всіх членів сім'ї. Перебудова відносин між батьками та їхніми дітьми, які виросли досить болюча, проте з сепарацією не перериваються емоційні зв’язки між батьками та дітьми. Сепарація розглядається як процес, що представляє собою послідовне усвідомлення людиною своєї відокремленості, незалежності, розвиток своєї унікальної особистісної ідентичності. Описуються основні фази в процесі сепарації, а саме: аутична фаза, симбіотична та фаза сепарації-індивідуалізації. Проведено аналіз сепарації в зрілому віці через: вихід з «злиття» з батьківською фігурою; створення справжніх близьких стосунків (здатність турбуватись про іншу людину); матеріальну незалежність та створення власної сім'ї.

  автор: Левицька Людмила, кандидат психологічних наук, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, доцент; Бондарук Алла, Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології, студентка

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації" №1(38) 2015, час видання: 2015

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 26/04/2015  Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами

  Статтю присвячено дослідженню методів та інструментів стратегічного управління сучасними промисловими підприємствами, ефективність яких доводиться роками. Відповідно до практики світових компаній було визначено п’ятірку найбільш розповсюджених інструментів, серед яких: стратегічне планування, бенчмаркінг, управління відносинами із споживачами, залучення працівників, а також збалансована система показників. Їх комплексне застосування дозволяє підприємству одночасно фокусувати увагу на зовнішніх та внутрішніх факторах, об’єднуючи класичні підходи до управління із сучасними концепціями, орієнтованими на розвиток та знання.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 (8), час видання: 2015

  Докладніше

 • 06/04/2015  Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов’язань

  Зміна економічних векторів розвитку держави Україна приводить до перегляду концепцій правового регулювання відносин у сфері договірного права. Тому особливим випробуванням на сьогодні є, власне, ефективне правове забезпечення ринкової економіки, яка, в свою чергу, не може регулюватися без майнового обороту, продуманих певних правил поведінки учасників цивільного обороту тощо.

  автор: Пленюк М.Д.

  видання: Часопис Київського університету права, 2015/4, час видання: 2015

  Докладніше

 • 30/03/2015  Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ

  У статті розглядаються поняття та роль іншомовного мовлення і значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей та проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі вищого навчального закладу. Вивчаються фактори ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

  автор: Чиханцова О.А., кандидат психологічних наук

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/03/2015  Верховна Рада України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання мовної політики

  Стаття присвячена аналізу повноважень українського парламенту у сфері адміністративно-правового регулювання мовної політики. Автором з урахуванням досліджень вітчизняних учених та норм чинного законодавства виокремлено особливості формування та регулювання мовної політики Верховною Радою України. Зроблено висновок про доцільність удосконалення правового регулювання мовної політики.

  автор: Лопушанська О.В., кандидат юридичних наук, помічник-консультант народного депутата України

  видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. Серія "ПРАВО". Випуск 35. Частина І. Том 2, час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/03/2015  Поширення юрисдикції адміністративних судів на спори щодо оскарження дій посадових осіб

  Від результатів розбудови адміністративного права значною мірою залежить становлення національної правової системи. Безперечно, всі адміністративні заходи повинні бути спрямовані на утвердження в національній правовій науці і практиці адміністративного судоустрою сучасних європейських цінностей і наближення новостворенної судової системи до міжнародних стандартів і демократичних засад в її діяльності.

  автор: Микитась І.М., кандидат юридичних наук

  видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету 2015. Серія "Право". Випуск 33. Том 2, час видання: 2015

  Докладніше

 • 21/03/2015  Методика впровадження навчальної комп’ютерної програми в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-програмістів

  У публікації запропоновано методику, яка спрямована на формування професійних знань, умінь та навичок студентів-програмістів. Встановили, що додатковий інструментарій позитивно впливає на навчальний процес, при цьому підвищує інтерес учнів до предмету та загалом до професії, так як дозволяє розширити світогляд студентів. Визначили в ході впровадження розробленого авторського продукту, що він добре вписується на сьогодні в навчальне середовище та є хорошим помічником не тільки студента, але й викладача. На основі аналізу було встановлено позитивні та негативні аспекти застосування сучасних засобів у навчальному середовищі. Описано поетапно структуру та можливості застосування в навчально-виховному процесі розроблену навчальну комп’ютерну програму. Визначено, що формування професійних знань, умінь та навичок студентів потребує використання якомога більшого сучасного наочного арсеналу.

  автор: Матвійчук Л.А., Рівне, Україна

  видання: Інформаційні технології в освіті. 2015. № 23, час видання: 2015

  Докладніше

 • 14/03/2015  Самотворення особистості як цілісний самодетермінований феномен

  У статі розкрито психологічні засади та системогенез самотворення особистості. Встановлено, що самотворення особистості як самодетермінований феномен зумовлюється та опосередковується комплексом взаємопов’язаних параметрів особистості, зокрема цінністю саморозвитку, цілісністю сприйняття життєвого шляху, самоприйняття тощо. Виявлено структурні характеристики та динамічні особливості самотворення особистості як самодетермінованої системи, базисними параметрами якої визначено: потребу у саморозвитку, самоприйняття та життєву перспективу особистості. Обґрунтовано доцільність цілісного вивчення закономірностей процесу самотворення особистості через її особистісне та ціннісно-смислове опосередкування.

  автор: Сердюк Л.З., завідувач кафедри психології Університету "Україна"

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 11/03/2015  Освітній та професійний стандарти: проблеми відповідності

  У статті висвітлюються результати дослідження сучасних вимог до стандартів вищої освіти і професійних стандартів за компетентнісним підходом та їх взаємної відповідності, концептуальних підходів до професійної підготовки фахівців соціальної роботи відповідно до інтегрального опису кваліфікацій.

  автор: Іванова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет «Україна», кафедра соціальної роботи та педагогіки

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

  Розглянуто сучасні тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій. З’ясовано, що у зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

  автор: Бєлікова Наталія, доктор педагогічних наук, професор, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», декан факультету соціальних комунікацій та реабілітації, Зозуля, Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Зв'язок та значення компонентів психологічної готовності учнів старшої школи при вивченні іноземної мови

  У статті розглядаються значення іншомовного спілкування, модель психологічної готовності випускників школи та визначаються кореляційні зв’язки та факторна вага компонентів зазначеної готовності до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний та емоційно-вольовий. Визначається мета та потреби навчання іноземних мов. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами суттєво залежить від низки факторів як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Для того щоб вплив цих факторів мав позитивний характер, існує потреба у їх виявленні та всебічному вивченні.

  автор: Чиханцова Олена, Університет «Україна», кафедра психології, старший викладач

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Нові медіа: історія, типологія

  Термін New Media або нові медіа, з’явився в нашому обігу відносно недавно. Хоча всі фахівці погоджуються, що під цю дефініцію потрапляють Інтернет, мобільний зв’язок, інтерактивна зовнішня реклама тощо, саме визначення до цих пір залишається досить розмитим і нечітким. Традиційно під новими медіа прийнято розуміти інтерактивні електронні ЗМІ. Такий підхід є одночасно і правильним, і неповним.

  автор: Данько-Сліпцова Анна, Університет «Україна», кафедра журналістики, старший викладач

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 11/03/2015  Роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму

  Результати систематизації теоретичних знань про природу терактів смертників та аналізу емпіричних даних, які стосуються проявів цього феномена в останні роки, дозволяють зробити висновок про необхідність подальшого розвитку концепції суїцидного тероризму як складного соціально-політичного явища, породженого комплексом причин: історичних, демографічних, політичних, соціально-психологічних та інших. У статті розкрито роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму та його трансформації з локального в транснаціональне явище.

  автор: Качур Сергій, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2014, № 1-2, час видання: 2014

  адреса видання: http://social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 09/02/2015  Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами

  У статті розглядається роль іншомовного спілкування за фахом, проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний.

  автор: Чиханцова О.А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 23/01/2015  Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  У статті приведено аналіз останніх публікацій щодо навчання руховим діям і оптимізації рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що вказує на необхідність використання різноманітних теоретико-методичних концепцій й технологій; пріоритети цілей навчання; умови, що обмежують або стимулюють активність та ін. тому, що кількість і різноманітність факторів, які необхідно враховувати у фізичному вихованні, значно перевищують ті, які мають місце при роботі зі здоровими людьми.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Вісник №124 2015, час видання: 2015

  Докладніше

 • 09/01/2015  Е-маркетинг у системі е-урядування

  У статті розглядаються новітні форми електронного маркетингу в системах електронного урядування в умовах входження країни в інформаційне та громадянське суспільство. Осмислено ці процеси, здійснено їх науковий аналіз та прогноз розвитку для напрацювання оптимальних та ефективних практичних цільових розробок і методологій для структур державного управління. Окрему увагу приділено психологічній підготовці державних службовців-фахівців щодо опанування методологій е-урядування. Ключові слова: е-маркетинг, е-уряд, е-урядування, інформаційне суспільство, громадянське суспільство, інформація, комунікації, маркетингові комунікації.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського торговельно-економічного університету

  час видання: 2015

  Докладніше

 • 19/12/2014  Нанотехнології в Україні: дійсність і перспективи

  Сьогодні існує потреба широкомасштабного застосування нанотехнологій у різних галузях практичної діяльності. Існує державна цільова програма «Нанотехнології і наноматеріали на 2010 – 2014 рр.», розроблена МОН і НАН України. В даний час розпочата підготовка до розробки проекту Закону України «Про державне стимулювання розвитку вітчизняної наноіндустрії», який буде запропоновано для розгляду у Верховній Раді в 2015 р.

  автор: Віктор МАЛИШЕВ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної інженерії Університету "Україна", Ніна КУЩЕВСЬКА, доктор технічних наук, професор, Алла СУЩЕНКО, магістр журналістики

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/12/2014  "Я маю в серці те, що не вмирає..."

  Багато хто знає ім'я Лесі Українки, але не всім відомо, що за ним приховано. Багато хто знає письменницю Лесю Українку, але не всі знають про її жіночу долю. Біографія Лесі Українки – це життєпис сильної жінки, яка з дитячих літ боролась зі страшною хворобою – туберкульозом кісток. А ще була "серцева хвороба" – біль невзаємного кохання!

  автор: Валерія ЧЕРНЯЄВА, студентка 2-го курсу, спеціальність "Журналістика"

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/12/2014  Що означає бути культурним?

  Уявіть собі теплий весняний день. Припустимо, травень. Лісова галявина, як у дитячих казкових фільмах. Трави, квіти, пташенята. Здається, ось-ось має відбутись щось світле, хороше, чарівне. Але це лише ілюзія, бо тут уже були люди. Бачите? Онде пляшки, мішки, недопалки, залишки бурхливої людської "життєдіяльності". А ось і самі поціновувачі природи: п'яні, галасливі, навіть дещо небезпечні. І лунає над лісом, перебиваючи пташиний спів, така чорна лайка, що листя на деревах соромиться шелестіти у відповідь.

  автор: Аліса ЛЮБАРСЬКА, студентка І курсу Інституту комп'ютерних технологій

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 16/12/2014  Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою

  У статті зроблено спробу розкрити сутність пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням культурного співробітництва України з діаспорою. Поданий аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва із закордонним українством, що сприяють запровадженню нових підходів до управління в галузі культури України.

  автор: Доманська О.А., кандидат культурології, доцент кафедри журналістики Відкритого університету розвитку людини «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 14/12/2014  Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців

  У статті розкриваються особливості особистісної організації та опосередкування самореалізації особистісними параметрами при різних рівнях інтегрального показника самоставлення. Виявлено, що реалізація особистісного потенціалу можлива за умови адекватного самоставлення, домагань та життєвої перспективи людини.

  автор: Сердюк Людмила Захарівна, завідувач кафедри психології Інституту соціальних технологій

  видання: Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ Ун-т. менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 10(23)/ голов. ред. В. В. Олійник. – К.:АТОПОЛ, 2014. – С. 239-248, час видання: 2014

  Докладніше

 • 09/12/2014  Навчання протягом життя – серцевина сучасного освітнього процесу

  У грудні 2014 року Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна») відзначає 16 років з Дня заснування. Роздумами про стратегію розвитку національної системи освіти загалом та Університету «Україна» зокрема ділиться Петро Михайлович ТАЛАНЧУК, президент Університету «Україна», дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 24/11/2014  Управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр.

  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах освітньої політики Міністерства народної освіти у вказаний період. Простежено зміни штатного розпису та фінансування канцелярій і управлінь навчальних округів, особливості адміністративного та інспекторського нагляду за учнями і студентами.

  автор: Володимир Милько, кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут історії України НАН України

  видання: Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки. 2014. Вип. 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/11/2014  Штам Pseudomonas sp. 2303 — активний антагонiст фiтопатогенiв та його антибiотичнi властивостi

  В результатi скринiнгу серед штамiв Української колекцiї мiкроорганiзмiв вiдiбрано штам Pseudomonas sp. 2303 з високою антибактерiальною i антифунгальною активнiстю. Зона затримки росту фiтопатогенних бактерiй Pseudomonas syringae, Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas campestris, Clavibacter michiganensis, Agrobacterium tumefaciens становила 18–39 мм; iндекси пригнiчення мiкромiцетiв, представникiв родiв Fusarium, Bipolaris, Pythium, Gaeumannomyces, знаходилися в дiапазонi 39 –51%. Також штам Pseudomonas sp. 2303 характеризувався високою альгiцидною активнiстю — фугат культуральної рiдини при розведеннi 1 : 5 пригнiчував рiст цiанобактерiй Anabaena variabilis, Nostoc linсkia i Microcystis aeruginosa на 85–90%. За даними HPLC-аналiзу в культуральнiй рiдинi Pseudomonas sp. 2303 iдентифiковано антибiотично активну сполуку — феназин-1-карбонову кислоту. Молекулярно-генетичний аналiз — амплiфiкацiя з праймерами до гена phzD — пiдтвердив наявнiсть у штаму феназинового оперону. Штам Pseudomonas sp. 2303 можна розглядати як перспективну основу бiопрепаратiв для захисту сiльськогосподарських культур, а також водоймищ вiд “цвiтiння”.

  автор: Клочко В.В., Зелена Л.Б., Чугунова К.О., Царенко П.М., Крючкова Л.О., Пасiчник Л.А., Авдєєва Л.В., академiк НАН України Пiдгорський В.С.

  видання: Доповiдi Нацiональної академiї наук України. - 2014. - №10., час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/11/2014  Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу

  Визначаються шляхи вдосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу.

  автор: Світлана Мирвода, доцент кафедри менеджменту Університету "Україна"

  видання: Державне управління та місцеве самоврядування, вип. 4 (23), 2014, час видання: 2014

  адреса видання: http://vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/2016/Udoskon_derzh_upr_Mirvoda.pdf

  Докладніше

 • 17/11/2014  Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції

  Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій по веденню бухгалтерського обліку поточних біологічних активів, їх оцінці та відображенню в фінансовій звітності. На основі здійснення порівняльного аналізу рослин і тварин за ознаками, що впливають на ведення обліку, обґрунтовано необхідність розмежування в обліку і звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва. Пропонується рахунок 21 назвати «Молодняк тварин і тварини на відгодівлі», на якому обліковувати поточні біологічні активи тваринництва. Витрати ж на вирощування сільськогосподарських культур показувати на рахунку 23 «Виробництво» і не переносити на рахунок 21 під час складання фінансової звітності. Встановлено, що використання справедливої вартості для оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції сприяє поширенню суб’єктивності в обліку, дає можливість необмежено фальсифікувати фінансові результати діяльності підприємства, приводить до втрати державного контролю суб’єктів господарювання. Як вважають автори, сільськогосподарську продукцію під час оприбуткування з виробництва слід оцінювати за її плановою собівартістю, яку коригують до фактичної в кінці року за результатами калькулювання. Умовна справедлива вартість сільськогосподарської продукції в кінці року також підлягає коригуванню до рівня справедливої вартості, яка склалася на підприємстві в результаті процесу реалізації.

  автор: СУК Л.К., СУК П.Л.

  видання: Бухгалтерський облік / Accounting and Finance, № 2 (64)’ 2014 УДК 657.42:631.15, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/11/2014  Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції

  Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій по веденню бухгалтерського обліку поточних біологічних активів, їх оцінці та відображенню в фінансовій звітності. На основі здійснення порівняльного аналізу рослин і тварин за ознаками, що впливають на ведення обліку, обґрунтовано необхідність розмежування в обліку і звітності біологічних активів рослинництва і тваринництва. Пропонується рахунок 21 назвати «Молодняк тварин і тварини на відгодівлі», на якому обліковувати поточні біологічні активи тваринництва. Витрати ж на вирощування сільськогосподарських культур показувати на рахунку 23 «Виробництво» і не переносити на рахунок 21 під час складання фінансової звітності. Встановлено, що використання справедливої вартості для оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції сприяє поширенню суб’єктивності в обліку, дає можливість необмежено фальсифікувати фінансові результати діяльності підприємства, приводить до втрати державного контролю суб’єктів господарювання. Як вважають автори, сільськогосподарську продукцію під час оприбуткування з виробництва слід оцінювати за її плановою собівартістю, яку коригують до фактичної в кінці року за результатами калькулювання. Умовна справедлива вартість сільськогосподарської продукції в кінці року також підлягає коригуванню до рівня справедливої вартості, яка склалася на підприємстві в результаті процесу реалізації.

  автор: Сук Л.К., Сук П.Л.

  видання: Облік і фінанси, № 2 (64)’ 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Методичні рекомендації для слухачів дистанційної форми навчання системи післядипломної освіти

  Мета посібника - дати уявлення про принципи роботи в середовищі Moodle, он-лайн системи для роботи із курсами в режимі слухача чи студента, отримати практичні навички навігації в дистанційних курсах проекту з дистанційного навчання Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  автор: За ред. Ісаєнка В.М., Дейнеги І.І., Уліщенко В.В., Тимохіна В.В., Кашиної Г.С., Ніколаєва К.Д.

  видання: Методичні рекомендації для слухачів дистанційної форми навчання системи післядипломної освіти / За ред. Ісаєнка В.М., Дейнеги І.І., Уліщенко В.В., Тимохіна В.В., Кашиної Г.С., Ніколаєва К.Д.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 48 с., час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра

  У статті проведена оцінка оптимальності фільтрації періодичних сигналів різної форми при оптимізованому розрахунку порядку цифрового фільтру нижніх частот (ФНЧ). Розрахунок оснований на мінімізації різниці апроксимованих і відфільтрованих значень зашумленого сигналу. Для оцінки можливості застосування оптимізованого розрахунку порядку цифрового фільтру була проведена серія експериментів по генеруванню і фільтрації зашумлених періодичних сигналів різної форми і з різним співвідношенням сигнал-шум. Для всіх зашумлених сигналів розраховані оптимальні (відносно початкових незашумлених сигналів) і оптимізовані (відносно апроксимованих сигналів) порядки ФНЧ за критерієм мінімальності середньоквадратичної помилки (СКП). Розрахунки показали, що оптимальний і оптимізований фільтри дозволяють отримати порівнянну якість фільтрації зашумленного сигналу. Показана можливість застосування оптимізованого розрахунку порядку цифрового фільтру для наближеної до оптимальної (з найменшим значенням СКП відносно початкового незашумленого сигналу) фільтрації зашумлених періодичних цифрових сигналів.

  автор: Рогоза В.С., д.т.н.; Сергеев-Горчинский А.А., аспирант

  видання: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – №2(30), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Periodic Signal Filtration using Digital Filtering System Calculation Optimized by Approximation

  The article assesses the filtration of periodic signals of different shapes with the use of optimized calculation of discrete low pass filtering system (LPFS) orders. To assess the feasibility of the calculation of the optimized discrete filtering system order, a series of experiments has been carried out on generation of noisy periodic signals, calculation of optimal and optimized LPFS orders. After calculation of MSE between filtered and original signals, it was observed that the optimal and optimized filters allow us to get comparable noisy signal filtration quality. Наведено оцінку оптимальності фільтрації періодичних сигналів різної форми при оптимізованому розрахунку порядку цифрової фільтруючої системи нижніх частот (ФСНЧ). Проведено серію експериментів з генерування зашумлених періодичних сигналів, розрахунком оптимального і оптимізованого порядків ФСНЧ. Після розрахунку значень середньоквадратичної похибки відфільтрованих сигналів було помічено, що оптимальна і оптимізована фільтруючі системи дають змогу отримати порівнянну якість фільтрації зашумленого сигналу.

  автор: A. Sergeev-Horchynskyi, V. Rogoza

  видання: Наукоємні технології, 2014. № 3 (23), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра

  Описано результати серії експериментів з фільтрації зашумлених дискретних періодичних сигналів, які мають різну форму, амплітуду, власну частоту і частоту дискретизації. Фільтрацію здійснено за допомогою методу оптимізованого на базі апроксимації розрахунку порядку фільтра просте ковзне середнє (ПКС). Показано, що середнє значення квадратів різниць (СКР) для відфільтрованого і незашумленого сигналів зменшується при збільшенні частоти дискретизації, при збільшенні тривалості реєстрації можна підвищити точність обчислення СКР, при зменшенні співвідношення сигнал-шум (ССШ) можна більш точно наблизити значення відфільтрованого сигналу до значень вихідного незашумленого сигналу. Оптимізований розрахунок порядку фільтра дозволив для кожного періодичного сигналу із заданою формою і характеристиками розрахувати близький до оптимального порядок фільтра ПКС.

  автор: Рогоза В.С., Сергеєв-Горчинський О.О.

  видання: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – №4(32), час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/11/2014  Сравнение стохастических алгоритмов для расчета порядка фильтра нижних частот

  Проведено сравнение стохастических алгоритмов (роя частиц, эмуляции отжига и генетического алгоритма) применительно к задаче адаптивного расчета порядка фильтра нижних частот. Данные, для которых производилась фильтрация, были получены с датчика (акселерометра) при помощи реализованного программного пакета для регистрации движений человека во время ходьбы. Сделан вывод, что поскольку задача оптимальных параметров фильтрации для каждого конкретного случая представляется невозможным, необходимо наличие системы, способной обучаться в процессе ходьбы (поиск оптимальных параметров фильтрации для различных типов движения, кластери- зация движений и запоминания их параметров). Для осуществления адаптивной фильтрации и сравнения стохастических алгоритмов была реализована математическая библиотека.

  автор: Рогоза В.С., Сергєєв-Горчинський А.А.

  видання: Національний лісотехнічний університет України. Збірник науково-технічних праць. 5. Інформаційні технології галузі. Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень

  В статті розглядається проблема розвитку, інформаційно-комунікаційної складової в процесі прийняття політичних рішень.

  автор: Дабіжа Віра Василівна, старший викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна» Інституту права та сусіпльних відносин; Кіслов Денис Васильович, кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри держаного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

  видання: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 15’2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій

  У статті розглядаються види, типи, методи та принципи інформаційного лобізму як однієї з форм дер- жавних маркетингових комунікацій у практиці сучасних управлінських систем. Визначено місце та роль інформаційного лобізму в системі маркетингових комунікацій органів державної влади.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

  видання: Економiка та держава № 4/2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій

  У статті розглядається структура й основні механізми та інструментарії інформаційно-психологічних операцій, що застосовуються в сучасних засобах некомерційних маркетингових комунікацій систем державного управління деяких країн. Детально аналізуються методи інформаційного сегментування та тиску в умовах сучасних конфліктних ситуацій міжнародного характеру.

  автор: Кіслов Д.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/10/2014  Інформаційне управління в соціально-економічних системах

  У статті розглядаються основні проблеми сучасного інформаційного й електронного управління в соціально-економічних системах держави, зокрема, в Україні.

  автор: Кіслов Д.В., к. політ. н., доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Інвестиції: практика та досвід № 3/2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/10/2014  Ми на порозі нового життя! Вибір за нами!

  Сьогодні Україна переносить важкі часи. Втрачає безліч хороших людей-героїв, які боряться за майбутнє своєї держави. 26 жовтня ми всі готувалися до народних виборів. Саме в цей день ми мали зробити вибір, хто буде вести нашу країну лише у світле майбутнє.

  автор: Віра Дзюба, студентка ІІІ курсу, спеціальність «Видавнича справа та редагування» Тернопільського коледжу Університету «Україна»

  видання: Тернопільський коледж Університету "Україна", час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/10/2014  Масова комунікація як система соціальної взаємодії

  В статті розглядаються теоретичні та практичні основи функціонування масових комунікацій як систем соціальної взаємодії держави та суспільства в умовах сучасного етапу глобалізації.

  автор: Кіслов Денис, докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/10/2014  Государственные и политические коммуникации: понятийный аспект в свете теории ноосферы

  Статья раскрывает содержание понятий "коммуникации" и "политические коммуникации" в контексте сравнительных признаков основных ключевых определений и предлагает варианты формулировки данных понятий в сфере государственной и политической деятельности. В свете учения В. И. Вернадского о ноосфере как синтезе биосферы и сферы разума рассмотрены принципы формирования современных государственно- политических коммуникационных систем. С учетом социологической теории кризисов П. А. Сорокина представлены подходы к оценке нынешнего состояния и перспектив развития данных коммуникаций.

  автор: Дабижа Вера Васильевна, Открытый международный университет развития человека «Украина»; Кислов Денис Васильевич, к.полит.н., доцент, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины

  видання: Тамбов: Грамота, 2014. № 2 (40): в 2-х ч. Ч. I. C. 53-56. ISSN 1997-292X., час видання: 2014

  адреса видання: www.gramota.net/materials/3/2014/2-1/12.html

  Докладніше

 • 25/10/2014  Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій

  У статті розглянуто принципи й методи формування іміджу країни у просторі соціокультурних комунікацій світової спільноти.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2014 р., № 2 (46)ISSN 1813-3401. Держава та регіони, час видання: 2014

  Докладніше

 • 23/10/2014  Вечір «на всі сто»

  Тернопільський драматичний театр імені Т.Г. Шевченка порадував глядачів прем`єрною виставою «Медовий місяць на всі сто». Комедія з нотками детективу актуальна, тому що, як зазначив режисер В’ячислав Жила, сьогодні людям вкрай необхідно трохи посмішок та оптимізму.

  видання: Тернопільський коледж Університету «Україна», час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/10/2014  Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів

  Визначено особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів. Доведено, що існують суттєві диспропорції соціально-культурної сфери регіонального розвитку. Запропоновано науково-практичні рекомендації органам державної влади щодо удосконалення механізмів реалізації державного управління соціально-культурною сферою.

  автор: Світлана Мирвода, доцент кафедри менеджменту Університету "Україна"

  видання: Теорія та практика державного управління. – Вип. 4 (47), час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ

  Запропоновано модель мотивації учіння особистості як самодетермінованого феномена, базисними векторами якої є потреба в самореалізації, самоставлення та перспектива професійного майбутнього. Викладено, визначену в процесі емпіричних досліджень, структуру та динаміку системно-рівневої організації мотивації учіння студентів, а також емпіричне розкриття мотивації учіння як холістичного та синергетичного феноменів.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 679., час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ

  У статті викладено теоретико-методологічні аспекти діагностики спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ. Запропоновано модель і методику діагностики мотивації учіння особистості як самодетермінованого феномена, базисними векторами якої є потреба в самореалізації, самоставлення та перспектива професійного майбутнього

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової.– Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12(103), час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ

  У статті теоретично обґрунтовано два основні напрямки мотивації учіння особистості як самодетермінованого процесу – мотивація самореалізації та психологічного благополуччя. Визначено чинники та бар’єри самореалізації особистості студентів ВНЗ. Встановлено, що прагнення до самореалізації і психологічного благополуччя є психологічними механізмами самодетермінації мотивації учіння особистості і зумовлюються синергією її дефіцитарних потреб.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014., час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/10/2014  Сучасні синергетичні тенденцїї мотивації учіння майбутніх фахівців

  В статті обґрунтовано системно-рівневу структуру організації мотивації учіння майбутніх фахівців. Виявлено синергетичні тенденції мотивації учіння особистості зумовлені освітнім середовищем. Запропоновано рекомендації щодо створення умов для розвитку мотивації самореалізації особистості студентів під час навчання у ВНЗ.

  автор: Сердюк Л.З.

  видання: Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. Праць. – К.: НУОУ, 2014., час видання: 2014

  Докладніше

 • 20/10/2014  Чи оберемо ми, українці, батька нації?

  Українці є унікальним народом. Ми одна із самих освічених, працелюбних, культурних, творчих та мужніх націй у світі. Однак, попередні спроби зберегти та розвинути власну державу були не реалізовані (1649-1654рр., 1917-1921рр., 1939р., 1941р.). А четверта спроба, що розпочалася в 1991 р., знаходиться під загрозою. І такою загрозою є не тільки зовнішня агресія Путінського режиму, але й внутрішні проблеми розвитку нашої країни в період державності.

  автор: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 20/10/2014  Регулятивні механізми поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях

  У статті висвітлено основні психологічні аспекти процесу регуляції поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Подається теоретичний аналіз наукових джерел та наводяться дані емпіричного дослідження особливостей формування особистісних чинників дитини, які визначають характер її поведінки при вирішенні конфліктних ситуацій.

  автор: Шпак С.Г.

  видання: ВІСНИК №121. Том ІІ. Серія "Психологічні науки №121(2) 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу протикорозійного захисту лінійної частини нафтогазотранспортної системи України

  Досліджено вплив нітрогеновмісних інгібіторів корозії на ріст і ферментну активність бактерій циклу сірки (сульфатвідновлювальних і тіонових бактерій). Встановлено, що досліджувані інгібітори корозії проявляють біоцидні властивості до бактерій корозійнонебезпечних груп. Максимальний ефект пригнічення ростової активності (до 91% зменшення чисельності бактерій у порівнянні з контролем) проявляють інгібітори Г та К. Встановлено біорезистентність інгібіторів Г, К і Н при дослідженні характеру зміни швидкості корозії в присутності інгібіторів у реакційному середовищі. Широкомасштабне використання інгібітора Г для модифікації бітумної ізоляції дозволить забезпечити тривалу та надійну експлуатацію лінійної частини нафтогазопроводів.

  автор: Полутренко М.С., Піляшенко-Новохатний А.І.

  видання: "Науковий вісник ІФНТУНГ" № 1(36), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Останній ривок і канікули

  Є періоди у році, коли студенти найсильніше відповідають словниковому тлумаченню своєї назви: вони ... вчаться!!! З конспектами і кресленнями, книжками та шпаргалками, курсовими та рефератами, ноутбуками та мобільними телефонами – на лавках, на підвіконнях, в аудиторіях та їдальнях, навіть під парасолькою, якщо дощить, – студентство терміново хоче вчитися!

  видання: Сторожинецький коледж Університету «Україна», час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Любиш читати? Тобі до нас!

  25 вересня ми, студенти першого курсу Тернопільського коледжу Університету «Україна», відвідали Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку.

  автор: Михайло Пінчак, студент І курсу, спеціальність «Видавнича справа та редагування»

  видання: Тернопільський коледж Університету «Україна», час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Монолог абітурієнтки... або діалог із сином

  Егор, ты бы как хотел сказать в классе: мама учится на экономическом или на юридическом факультете в Университете «Украина»?!

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Російська література – без роssіян: Пушкін(д) любив «пошарити» в паперах Гоголя?..

  Тоталітарний політичний режим Росії, який розв’язав війну проти України, ідеологічно обґрунтовує свій міжнародний тероризм прагненням захисту інтересів так званого «руSSкого міра». Але своєю окупацією тисячолітнього українського Криму та війною проти українців на Донбасі путлерівський політичний режим лише довів, що росіяни для українців – ніякі не «брати», а смертельні вороги.

  автор: Валерій Бебик

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/10/2014  Російський неофашизм: теоретико-методологічні засади та напрями протидії в Україні

  У статті розкрито природу російського неофашизму як державно-правого явища, сформованого на релігійній платформі «Руського миру». Російський неофашизм є провідним чинником світової нестабільності, яка може призвести до третьої світової війни. До провідної риси російського неофашизму відноситься абсолютна концентрація влади в руках однієї людини Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він здійснює управління країною через принцип «вождізму» шляхом практичного об’єднання в свої руках законодавчої і виконавчої гілки влади та позбавлення незалежності судової гілки влади.

  автор: Галунько Валентин, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та суспільних відносин Університету "Україна"

  час видання: 2014

  адреса видання: http://sp-sciences.io.ua/s891014/halunko_valentine_2014._the_russian_neo-fascism_theoretical_and_methodological_foundations_and_direction_counteract_in_ukraine._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._40-49

  Докладніше

 • 16/10/2014  Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг

  Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади у дослідженні понять та змісту інституційних механізмів державного регулювання освітньої системи. Розглянуто основні тенденції державного регулювання ринку освітніх послуг, визначено основні чинники та інституційні механізми державного управління розвитком вищою освіти України. Визначено напрями модернізації інституційного механізму регулювання ринку освітніх послуг.

  автор: Кудрейко О.М.

  видання: Наукові праці. Державне управління Випуск 230. Том 242, час видання: 2014

  Докладніше

 • 07/10/2014  Пам’ятка виборцю

  Українське суспільство розбурхане, немов вулик. Анексія Криму, Революція Гідності, війна Росії проти України і… позачергові вибори до ВР.

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  У статті доведено, що адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності, полягає в сукупності її обов’язків і прав у поєднанні із адміністративною відповідальністю за неналежне виконання поставлених перед нею завдань чи порушення прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому виявлено, що останній елемент адміністративно-правового статусу в умовах сьогодення залишається більш теоретичною, ніж практичною нормою, так як у чинному законодавстві спеціальна адміністративна відповідальність публічної адміністрації не передбачена, що вимагає внесення до нього відповідних змін і доповнень.

  автор: Кіян О.В., здобувач кафедри адміністративного процесу, адміністративного та фінансового права, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 5, том 2.2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів

  У статті доведено, що адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів, – це правова категорія, яка встановлюється нормами адміністративного права та складається з юридичних елементів, правосуб’єктності, юридичних обов’язків, публічних прав і дисциплінарної відповідальності публічної адміністрації, які здійснюють публічне управління й надають адміністративні послуги у сфері регулювання використання природних ресурсів.

  автор: Лазаренко Д.В.

  видання: Актуальні проблеми держави і права, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

  У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.

  автор: ЛАЗАРЕНКО Д.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Адміністративно-правові відносини в сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У статті доведено, що в умовах багатоманітності наукового життя дефініції зазначеної категорії (адміністративно-правових відносин) учені формують дещо по-різному. В сучасній літературі з юриспруденції існує стала точка зору щодо структури адміністративно-правових відносин, що складаються із суб’єктів, об’єктів, змісту юридичних відносин та юридичних фактів, і адміністративно-правові відносини в сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів не є винятком з цього переліку. Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, дослідження транспортних засобів, експерт, об’єкт, суб’єкт, відносини, публічна адміністрація.

  автор: Тополя Р.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 12 том 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/09/2014  Принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

  У статті на основі діючого законодавства та думок на цю проблематику вчених визначено принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Підкреслено значення принципів адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів як підґрунтя адміністративно-правового механізму, в якому вони виступають центральним, проте теоретичним елементом, у формуванні та розвитку ефективної системи суспільних відносин, яка складається в цій сфері.

  автор: Тополя Р.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 11 том 1, час видання: 2014

  Докладніше

 • 24/09/2014  Петро Таланчук: Виборчий етюд

  Революцію готують генії, здійснюють фанатики, плодами ж її користуються подонки! (Отто Бісмарк)

  автор: Петро Таланчук

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 18/09/2014  Конференція трудового колективу

  Яким був минулий навчальний рік? Що потрібно зробити, щоб новий 2014-2015 рік став ще успішнішим? Про це і йшлося на недавній конференції трудового колективу нашого університету.

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 15/09/2014  У черзі за книгою

  З 10 до 14 вересня 2014 р. у Львові проходив ХХІ Форум видавців, який був започаткований ще у вересні 1994 року.

  автор: Михайло Пінчак, студент І курсу, спеціальність «Видавнича справа та редагування»

  видання: Тернопільський коледж Університету "Україна", час видання: 2014

  Докладніше

 • 29/08/2014  Виступ президента Університету "Україна" П.М. Таланчука на Посвяті у студенти

  Сьогодні ми вітаємо наших студентів – тих, хто вступив щойно, і тих, хто прийшов до нас за знаннями на старші курси з інших вузів. Ми вітаємо їх на порозі студентського життя в новій університетській родині, вітаємо у дуже непростий для нашої країни час. А будь-яке вітання – це свято. Воістину це свято сьогодні – зі сльозами на очах. Для патріотів Україна в ці буремні дні поділилася на фронт і тил.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 20/08/2014  Завжди настає час розкидати та збирати каміння

  Фізикам, хімікам, біологам, математикам, взагалі вченим різних галузей науки дуже важливе спілкування один із одним, якого вони постійно потребують. Представники однієї галузі науки часто передбачають те, що далі буде розроблятися представниками інших наук. Останнім часом різко зріс попит на висококваліфікованих спеціалістів у галузі природничих та інженерних наук для роботи на виробництвах та дослідних підприємствах, у конструкторських бюро й науково-дослідних інститутах, в університетах та школах. Раніше професії цих галузей були визнаними й добре оплачуваними. Спостерігався шалений конкурс за цими спеціальностями під час вступної кампанії до вишів.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 13/08/2014  Політично-правові погляди Тараса Шевченка

  Творчий доробок Т.Г. Шевченка багатогранний. Великий інтерес являють політично-правові погляди письменника. Зрозуміло, вони не мають політико-правової цілісності й системності, але спираються на чітко виражені ідеї, що йдуть із глибин народного духу.

  автор: Алла Коваленко, студентка ІІ курсу коледжу "Освіта"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 17/07/2014  Нові медіа в Україні: особливості, характеристики

  В кінці 2013 року в Україні з’явилося нове явище у медіа-просторі. Під впливом революційних продій виникли нові медіа – інтернет-мовники, які змогли втілити у життя ті моделі мовлення, які були не доступні традиційним ЗМІ. Вони виникли, як альтернатива традиційним ЗМІ, але, в той же час, змогли взяти до свого арсеналу деякі елементи традиційного мовлення. Всі вони мали різний склад засновників, компетентність працівників, бачення свого розвитку та технічні можливості. Але всіх їх поєднує те, що утворилися вони на громадських засадах, фінансуються фінансовими пожертвами і головним каналом розповсюдження інформації у них є Інтернет. У статті розглянуто найпотужніші нові-медіа: Громадське телебачення, Еспресо-ТБ, Спільнобачення таГромадське мовлення України. Йдеться про особливості становлення нових медіа в Україні; контент та його унікальність; аудиторію і чи здатна вона фінансово підтримувати такі проекти; технічні засоби та можливості стрімерського відео, що є абсолютною новиною для українського телебачення; головних організаторів, засновників. Також у статті розглянуто можливості та шляхи подальшого розвитку нових-медіа в Україні, їх співпрацю з традиційними мовниками, проблеми знаходження своєї ніші та аудиторії після революційних подій.

  автор: Данько-Сліпцова, Анна, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

  видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(01), pp. 119-124, час видання: 2014

  Докладніше

 • 15/07/2014  Прагнення до авангарду української освіти (до 15-річчя заснування Університету "Україна")

  Бути авангардистом почесно - саме оригінально-епатажний погляд на проблему може обдарувати такого новатора вічною славою. Бути авангардистом складно - адже проти модернізації традиційних, класичних способів діяльності піднімається зазвичай уся рутина. Бути авангардистом у царині української освіти - особливо складна місія.

  автор: Петро Таланчук, д.т.н., професор, Ніна Головченко, к.пед.н., доцент

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 15/07/2014  Прагнення до авангарду української освіти (до 15-річчя заснування Університету "Україна")

  Бути авангардистом почесно - саме оригінально-епатажний погляд на проблему може обдарувати такого новатора вічною славою. Бути авангардистом складно - адже проти модернізації традиційних, класичних способів діяльності піднімається зазвичай уся рутина. Бути авангардистом у царині української освіти - особливо складна місія.

  автор: Петро Таланчук, д.т.н., професор, Ніна Головченко, к.пед.н., доцент

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 11/07/2014  Рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами

  У статті розглядаються значення іншомовного професійного спілкування,проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами, а саме: мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального. Вивчаються фактори ефективного оволодіння старшокласниками іноземними мовами.

  автор: Чиханцова О.А.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 09/07/2014  Що треба змінити в чинній конституції України

  Україна перестане бути «вертепом розбійників» («олігархів») лише тоді, коли принцип справедливості стане наріжним каменем вітчизняного законодавства й будівлі Української Держави. Але це потребує діяльної участі всього українського народу.

  автор: Петро ТАЛАНЧУК, Президент Університету «Україна», перший міністр освіти незалежної України; Сергій РУДЮК, старший викладач Університету «Україна»; Віталій КАРПЕНКО, завідувач кафедри журналістики Університету «Україна», заслужений журналіст України

  видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 02/07/2014  Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці

  Обґрунтовано необхідність наукових пошуків шляхів вдосконалення компенсаційної політики у сфері праці в контексті завдань економічного зростання та активізації інноваційного розвитку. Розкрито особливості інноваційної праці та важливість їх урахування компенсаційною політикою. Проаналізовано протиріччя компенсаційної політики на прикладі інноваційної праці вчителів загальноосвітніх шкіл України, визначено напрями їх подолання.

  автор: Семикіна М.В., д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету; Жеребченко Т.І., канд. екон. наук, ст. викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Кіровоградського інституту розвитку людини (ВМУРоЛ «Україна»)

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості взаємодії етнічних процесів та громадянського суспільства в націотворенні

  Проаналізовано особливості поєднання етнічних процесів (консолідації, асиміляції, міжетнічної інтеграції) та формування громадянського суспільства в ході творення нації. Виділено тенденцію зростання залежності об’єднання етногруп та налагодження внутрішніх суспільних та громадянських взаємозв’язків. Важливим для національних інтеграційних процесів стає спільне розуміння демократичних цінностей: свободи, рівноправності, асоціативної діяльності.

  автор: Тетяна Бойко, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Як звільнитися з московського капкану. Харківські угоди в контексті російських зовнішньополітичних стратегій

  У статті робиться спроба дати оцінку зовнішній політиці Російської Федерації відносно великих держав світу загалом та України зокрема. Проаналізовано наслідки Харківських угод для України, які стали, за словами відомих експертів, найбільш вдалим досягненням Росії та найбільш безглуздою поступкою України. Акцентовано увагу на позитивному досвіді перегляду завищених цін на газ Казахстаном, Таджикистаном і окремими європейськими державами та зроблено висновок про необхідність перегляду Харківських угод та їх можливу денонсацію.

  автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Індивідуальний підхід в організації самостійної роботи студентів

  У статті розкриваються основи індивідуалізації навчального підходу в процесі організації самостійної роботи студентів вузу. Розглядаються об’єктивні й суб’єктивні причини, що заважають студентам у навчанні. Акцентується увага на соціальних, навчальних і професійних труднощах першокурсників в період адаптації до навчання. Здійснюється аналіз індивідуальних властивостей особистості, які викладачеві необхідно враховувати при індивідуальному підході.

  автор: Євгенія Сарапулова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту Університету «Україна», Світлана Мирвода, старший викладач кафедри менеджменту Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Ціннісні домінанти духовної культури українства

  У статті аналізуються ціннісні домінанти духовної культури українського народу: від міфу до основ національної культури.

  автор: Наталія Кочура, кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Конфуцій = Платон?

  У статті аналізуються біографії та зміст філософських концепцій великих мислителів минулого – китайського філософа Конфуція і скіфського філософа Аристокла (Платона). Висловлюється гіпотеза, що ймовірно, це могла бути одна і та ж людина, яка встигла побувати в Стародавньому Китаї і Античній Україні.

  автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та соціальної політики партійних фракцій Верховної Ради України VII скликання

  У статті вперше в Україні проаналізовано законотворчу діяльність фракцій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту у Верховній Раді України VII скликання у період з грудня 2012 по вересень 2013 р. співвідносно до партійних програмних документів.

  автор: Олександр Вольф, магістр соціальної роботи, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», голова правління БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи

  У статті висвітлюються результати дослідження взаємозв’язку між змістом навчання та методикою викладання теорії і практики соціальної роботи на основі конкретної технології навчання – навчального посібника «Соціальна робота: теорія і практика» – автори Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

  автор: Лідія Тюптя, кандидат педагогічних наук, доцент, Ірина Іванова, кандидат педагогічних наук, доцент Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Медіа-тероризм та інформаційна війна: до питання співвідношення

  У статті охарактеризовано інформаційну війну як породження інформаційного суспільства. Узагальнено концепції інформаційної війни. Подано визначення поняття «медіа-тероризм». Висунуто і обґрунтовано припущення щодо співвідношення інформаційної війни та медіа-тероризму, можливостей використання інструментів інформаційної війни у анти-терористичній діяльності.

  автор: Тетяна Єрохіна, викладач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс

  Дана стаття присвячена ряду актуальних проблем впровадження сучасної 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень, що є діючою у галузі середньої освіти в Україні.

  автор: Олена Берещук, кандидат історичних наук, доцент кафедр психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2013, № 4, час видання: 2014

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/06/2014  Українська мова має кримськотатарські слова

  Найтісніші стосунки Української козацької держави з Кримським ханством були в середині XVII століття, розповідає Ферхад Туранли, завідувач кафедри сходознавства Університету "Україна". Вважає, що зараз немає умов для повноцінного відродження кримських татар.

  автор: Олена Шарговська

  час видання: 2014

  адреса видання: http://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_ukrayinska-mova-maye-krimskotatarski-slova/548214

  Докладніше

 • 28/05/2014  Участь наших студентів у виборах Президента України 25 травня 2014 року

  Наші студенти спеціальності «Правознавство» Мельниченко Вікторія та Коваленко Мирослава не могли стояти осторонь від такої важливої для нашої Батьківщини події, як вибори Президента України.

  видання: Cайт Полтавського інституту економіки і права, час видання: 2014

  Докладніше

 • 28/04/2014  Проблеми навчання рухових дій та оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання

  Навчання у ВНЗ для молоді з обмеженими можливостями здоров’я – тяжка праця, яка супроводжується значною емоційною та інтелектуальною напругою, гіпокінезією, стресовими ситуаціями.

  автор: Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

  видання: Молодіжний науковий вісник, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Загальна характеристика правового статусу дітей з особливими потребами

  Стаття присвячена аналізу загальної характеристики правового статусу дітей з особливими потребами та його елементів.

  автор: Нагорна В.В., аспірант Інституту права та суспільних відносин Університету "Україна"

  видання: Порівняльно-аналітичне право №7 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Вплив мережі інтернет на діяльність промислових підприємств

  У статті проаналізовано етапи створення мережі Інтернет та визначено її вплив на діяльність вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано змістовну модель використання новітніх інформаційних технологій в маркетинговій діяльності підприємств. Оцінено результативність маркетингових заходів, які здійснюються з використанням можливостей Інтернету.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Економічний вісник, 2014, №4, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Класифікація маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства

  В статті розглянуто основні підходи щодо класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства. Проведено аналіз еволюції наукової думки щодо сутності маркетингових стратегій.

  автор: РОМАНЕНКО О.О.

  видання: ВІСНИК КНУТД 2014 №3, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Узагальнена геометрична модель бурового виконавчого органу гірничопрохідницьких машин

  Стаття присвячена розробці узагальненої геометричній моделі бурового виконавчого органа суцільного руйнування, яка справедлива для всіх конструктивних схем планетарних і роторних виконавчих органів гірничопрохідницьких машин. Наведено виведення загальних рівнянь руху ріжучого інструмента бурового виконавчого органу, а також отримані окремі їх випадки, що відповідають існуючим конструктивним схемам бурових виконавчих органів. Отримані рівняння руху інструменту дають можливість виконати глибоке і детальне дослідження загального випадку бурового виконавчого органу суцільного руйнування, метою якого є встановлення найбільш раціональної конструктивної схеми виконавчого органу та створення науково обґрунтованої методики призначення конструктивних і кінематичних параметрів, які забезпечують раціональні режими його роботи.

  автор: Довгаль Д.О.

  видання: Прогресивні технології і системи машинобудування № 1(47)’ 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Типологізація методів формування маркетингових стратегій промислових підприємств

  У статті запропонована систематизація та класифікація методів і моделей, що можуть бути використанні при розробці маркетингових стратегій промислових підприємств. Надана характеристика найбільш поширених матричних моделей, необхідних для прийняття стратегічних рішень та виборі конкурентної стратегії.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА» Випуск 2, 2013, час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/04/2014  Проблеми визначення правового режиму об’єкта нерухомості, зведеного на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети

  Одним із розповсюджених цивільних правопорушень як у радянські часи, так і у сучасний період продовжує залишатися самочинне будівництво. Часто виникають ситуації, коли особи не маючи необхідного пакету документів та дозволів компетентних органів здійснюють будівництво або реконструкцію будинків. Такі випадки трапляються через незнання норм закону або через свідоме порушення закону для економії часу та зусиль. Саме тому в даній статті висвітлюється поняття самочинного будівництва, умови надання будівлі статусу самочинно збудованої та наводиться приклад судового рішення щодо визнання будівлі самочинно збудованою. Автором висловлюється думка щодо вдосконалення законодавства про відповідальність за самочинне будівництво як явище незаконного характеру.

  автор: Терещенко В.Ю.

  видання: Часопис Академії адвокатури України,том 7, № 2(23), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/04/2014  Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу

  У статті досліджено особливості практичної реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення процесів формування та використання біологічного капіталу. Обгрунтована необхідність диференціації інформаційних потреб управлінців різних тимчасових рівнів менеджменту. Аргументована практичність концепції інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного рівня, реалізація цілей якої, є основою оптимізації не лише виробничих процесів, а й діяльності сільськогосподарського підприємства в цілому.

  автор: Кінєва Т.С.

  видання: «Молодий вчений» № 4 (07), квітень 2014 р., час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/04/2014  Із когорти патріотів, котрі назавжди уславили Україну. Павлу Чубинському – 175

  В українській історії є постаті, які залишили по собі особливий слід і розкриваються перед нащадками неповторністю, багатьма безцінними гранями таланту, патріотизму, самопожертви.

  автор: Василь Губарець, доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування Університету "Україна", Заслужений журналіст України

  видання: Газета «Університет «Україна» №1-2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/04/2014  Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства

  У статті досліджено питання оцінки сукупної продуктивності. Визначено теоретичні засади комплексного підходу ефективного підвищення продуктивності промислового виробництва. Досліджено сутність та особливості діяльності підприємств галузі щодо підвищення їхньої продуктивності. Наведено класифікацію чинників впливу на продуктивність роботи підприємств і промислового виробництва взагалі. Основними з них є розвиток науково-технічного прогресу, вдосконалення та високий ступінь технології й організації виробництва. Узагальнено поняття сукупної продуктивності. На основі факторного аналізу існуючих теоретико-методологічних підходів оцінки сукупної продуктивності зроблено висновок, що є дві групи чинників підвищення продуктивності: чинники, які залежать і чинники, які не залежать від бізнесового суб’єкта. Розглянуто методичні підходи оцінки сукупної продуктивності та практику їхнього застосування щодо управління

  автор: Костюк В. К., Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г.

  видання: Проблеми економіки № 2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 10/04/2014  Казка про чесного чоловіка

  Жив-був на світі чесний чоловік. Безпросвітно, безстрашно правдивий. Змалку ввібрав він у себе закони честі і справедливості, чи народився з ними одразу, − та тільки стійко знав, що красти та обманювати − недобре. Після школи з'ясувалося, що часи настали інші...

  автор: Маціборська Тетяна, студентка 2 курсу Університету "Україна", спеціальність «Журналістики» (заочна форма навчання)

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 09/04/2014  Художня рецепція духовенства у творчості сучасних українських письменників

  У статті розглянуто особливості зображення духовенства у творах сучасних українських авторів. Проаналізовано образи духовних діячів, сюжетно-композиційну та ідейно-тематичну специфіку творів, окреслено тенденції художньої рецепції духовенства в сучасній українській прозі.

  автор: Приліпко Ірина, кафедра української мови, літератури та східних мов Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 03/04/2014  Що заважає бути щасливим у XXI сторіччі?..

  Для початку потрібно детально розглянути поняття «щастя». Щастя – це стан людини, при якому вона відчуває внутрішню гармонію та вдоволення своїм життям, із усіма його умовами, оточенням та внутрішніми почуттями. Простими словами, щастя – це коли людина залишається сама собою, вона має почуття внутрішньої свободи та самореалізацію.

  автор: Настя БОЛЬБУХ, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/03/2014  Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ

  Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ є складним соціально-педагогічним процесом. Результати теоретичного аналізу наукової літератури дозволили встановити, що для розв’язання цієї проблеми доцільно скористатися висновками досліджень вітчизняних та зарубіжних учених.

  автор: Польовик О.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Я вслухаюсь в мелодії мови

  Я вслухаюсь в мелодії мови В переливи сріблястих тонів, Пригорнувшись до рідного слова, Чую співи сумні солов'їв.

  автор: Василевська Ганна

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Чому я хочу навчатись в Карпатському інституті підприємництва? (продовження)

  Хоча світ у цілому рухається вперед, молоді доводиться всякий раз починати спочатку. Іоган Вольфганг фон Гьоте

  автор: Бровдій Віталія Василівна, Сливка Ярослава Василівна, Карпатський інститут підприємництва

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Рефлексивний підхід у дослідженнях економічних процесів

  Класична та неокласична економічна теорія протягом майже всього 20 сторіччя займала домінуючі позиції в просторі вивчення проблем економічних відносин. Базою для цього слугували напрацювання про раціональність економічної людини.

  автор: Мальчик Мар'яна Василівна, д.е.н., доцент, Дубенська філія Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Функціональний вектор безпечної діяльності радіоекологічного комплексу України

  Стаття присвячена питанням формування та реалізації екологічної, зокрема радіоекологічної, безпеки в Україні. Розкрита сутність, функції, зміст та компонентний склад радіоекологічного комплексу, основи його формування та напрями забезпечення його безпечної діяльності в контексті зниження негативного впливу на людину і навколишнє середовище.

  автор: Пішеніна Т.І.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Організаційне забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислових підприємств

  У статті розкрито сутність організаційного забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. На базі ВАТ «Рівнесільмаш» завдяки проведеному аналізу функцій діючих на підприємстві підрозділів, що пов’язані з рефлексивним управлінням конкурентоспроможністю промислового підприємства, запропоновано створення координаційного центру рефлексивного управління даними процесами з урахуванням розробленої автором моделі узгодженості дій та координованості взаємодії служб центру рефлексивного управління з іншими підрозділами підприємства.

  автор: Мальчик М.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні

  У статті розглянуто порядок здійснення державного регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні.

  автор: Бондаренко С.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Педагогические условия и особенности профессиональной адаптации молодых менеджеров торговых организаций

  Исследована проблема профессиональной адаптации молодых менеджеров торговых организаций к профессиональной деятельности. Проанализированы уровни адаптации и негативные факторы, влияющие на процесс адаптации менеджеров. Разработаны педагогические условия, способствующие профессиональной адаптации менеджеров торговых организаций.

  автор: Черненко Александр Владимирович, старший преподаватель, кафедра финансов, менеджмента и администрирования, Кировоградский институт развития человека «Украина»

  видання: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 7, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж

  У статті розкрито адміністративно-правий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання діяльності соціальних інтернет-мереж, що полягає в сукупності чинників державного регулювання утворення (легалізації) і публічних правил функціонування різноманітних державних і громадських установ та організації щодо публічного визначення їх обов’язків і прав з метою забезпечення прав громадян у соціальних інтернет-мережах, прав і законних інтересів власників таких мереж, публічного інтересу держави та суспільства в цілому в сукупності з адміністративною відповідальністю у цій сфері.

  автор: Галунько А.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності

  У статті сформульовано, що правова культура в механізмі адміністративного регулювання благодійності – це система правових засобів, які відображають рівень досягнутих суспільством основоположних цінностей, на яких базується діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо контролю за передачею у власність бенефіціарів коштів і майна, безоплатного надання послуг і виконання робіт, публічного збору благодійних пожертв, управління благодійними ендавментами, виконання заповітів і спадкових договорів, проведення благодійних аукціонів тощо з метою підтримки бідних безробітних, сиріт, інвалідів, людей похилого віку й інших подібних категорій громадян.

  автор: Димитров М.Ф., кандидат філософський наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктор юридичних наук Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Культура засобів масової інформації в контексті правової культури

  У статті сформовано, що культура засобів масової інформації в контексті правової культури полягає в низці історично та професійно зумовлених категорій стосовно творців і споживачів масової культури, які включають у себе правосвідомість, розуміння принципів права і моделі звичаєвої поведінки громадян і «зірок» шоу-бізнесу щодо добровільного за внутрішнім переконанням поваги один до одного, норм права і держави, формування у громадян позитивних якостей індивідуального і суспільного життя.

  автор: Галунько В.В., доктор юридичних наук, доцент, директор інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України

  У науковій статті автором проаналізовано принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України. Проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство. Здійснено розподіл загальногалузевих і спеціальних принципів.

  автор: Сердюк Є.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації

  У статті розглянуті та визначені сутність та зміст формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. Уточнено мету та завдання фізичної реабілітації. Розглянуті основні складові навчального процесу з формування майбутнього фахівця фізичної реабілітації. Визначені основні риси компетентнісного підходу до підготовки фахівців фізичної реабілітації.

  автор: Крупа Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”

  видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ № 4(73), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів

  У статті розкрито історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів, у результаті чого виявлено, що суспільство в цьому напрямку пройшло непростий шлях ставлення до них – від агресивного відторгнення до усвідомлення необхідності їх інтеграції у життя спільноти. Доведено, що в сучасних умовах є необхідність розробки та впровадження заходів щодо професійної підготовки всіх працездатних і непрацездатних, але бажаючих працювати інвалідів з метою включення їх у суспільне виробництво.

  автор: Таланчук І.В., аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів

  У статті розкрито адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють охорону природних ресурсів, насамперед Міністерства екології та природних ресурсів України як провідного суб’єкта публічної адміністрації, що здійснює охорону суб’єктів малого підприємництва.

  автор: Шиленко М., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування

  У статті сформовано ідею, що юридична техніка є невід’ємною складовою нормотворення та правозастосовної діяльності уповноважених суб’єктів, через призму якої здійснюється реалізація норм у повсякденному суспільному житті, а також систематизовано загальнотеоретичні уявлення про види та призначення юридичної техніки, вимогам яких повинна відповідати ця діяльність загалом і відповідно до видової класифікації.

  автор: Лебеденко В.І, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном

  У статті розглянуто особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном. Означено характерні риси виконавчого провадження на теренах нашої держави. Державна виконавча служба України в особі керівних посадовців цієї служби зобов’язана здійснювати постійний контроль за додержанням державними виконавцями положень закону, де реально встановлені ті чи інші права учасників виконавчого провадження. Внесено пропозицію щодо запровадження приватних судових виконавців.

  автор: Марченко М.Г., старший викладач кафедри цивільного, господарського та кримінального права

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Досвід європейських країн у сфері охорони праці

  У статті досліджується законодавство європейських країн в сфері охорони праці. Зазначається, що сьогодні промислово розвинуті країни світу приділяють значну увагу питанням забезпечення охорони праці та виробничого побуту. Це проявляється у встановленні правил, техніко-юридичних стандартів у сфері охорони праці, критеріїв класифікації підприємств за ступенем їх шкідливості для здоров’я працівників, норм щодо навчання працівників безпечних методів праці, відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, а також у створенні спеціальних державних органів, покликаних забезпечувати реалізацію законодавства з охорони праці.

  автор: Ізуїта П.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів

  У статті розкриваються історичні та сучасні підходи до понять «правовий акт», «нормативний правовий акт», ознаки нормативно-правових актів, питання їх юридичної сили, шляхи усунення колізій між ними.

  автор: Мурашин О.Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Практична концептуалізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства

  У статті досліджено особливості практичної реалізації концепції інформаційно-аналітичного забезпечення процесів формування та використання біологічного капіталу скотарства. Обґрунтовано необхідність диференціації інформаційних запитів управлінців різних часових рівнів менеджменту. Аргументовано практичність концепції інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного рівня, реалізація цілей якої є передумовою оптимізації не лише виробничих процесів, а й діяльності сільськогосподарського підприємства в цілому.

  автор: КІНЄВА Т.С.

  видання: Облік і фінанси, № 4 (66) 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень

  У статті розглянуті питання сутності релевантності облікової інформації, придатної для прийняття управлінських рішень у процесах відтворення біологічних активів багаторічних насаджень. Встановлено необхідність розробки і впровадження методів формування облікової інформації з урахуванням потреб та вимог управління. Розроблено обліково-аналітичну систему управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень, яка ґрунтується на системному підході, варіантності підходів до розробки окремих управлінських рішень, комплексному характері формування управлінських рішень, урахуванні специфічних особливостей організації. У складі обліково-аналітичної системи виділені такі елементи: суб’єкти і об’єкти процесу управління відтворенням; мета відтворення в контексті етапів і джерел фінансування; методи і прийоми надання облікової інформації; оцінка ефективності процесу відтворення біологічних активів багаторічних насаджень; оцінка ризиків відтворення; прийняття управлінських рішень. Запропонована обліково-аналітична система передбачає оцінку ефективності відтворення біологічних активів багаторічних насаджень і дозволяє отримати інформацію про результативність і доцільність сільськогосподарської діяльності. Важливою складовою пропонованої обліково-аналітичної системи є оцінка ризиків, а результатом її функціонування – прийняття управлінських рішень у довгостроковій перспективі у процесі відтворення біологічних активів багаторічних насаджень.

  автор: Кінєва Т. С., Глушко О. В.

  видання: Проблеми економіки № 3, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Діяльність Полтавського інституту шляхетних дівчат (1817 – 1917 рр.) як наукова проблема

  Статтю присвячено історико-педагогічному аналізу проблем навчання і виховання в Полтавському інституті шляхетних дівчат (1817– 1917рр.). Розкрито зміст навчання і виховання, схарактеризовано вимоги до викладацького складу.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  «Рукоділля» як навчальний предмет у жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.

  Протягом майже всієї історії України провідне місце в життєдіяльності жінки посідали трудові справи, пов’язані з веденнями домашнього господарства, шиттям, рукоділлям та доглядом за дітьми. Саме до виконання цих видів робіт суспільство через сім’ю і навчальні заклади намагалося підготувати підростаючу дівчину.

  автор: Клевака Л.П.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  До питання вдосконалення правового регулювання податкових норм

  Статтю присвячено висвітленню дискусійних питань удосконалення правового регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів. Запропоновано низку практичних заходів, спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання в досліджуваній сфері.

  автор: Коломієць П.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права

  видання: Право і суспільство №6-2 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

  У статті досліджено особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

  автор: Кас'яненко Л.М., Коломієць П.В.

  видання: Наукові праці НУ ОЮА, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин у Стародавньому Римі

  Людина протягом усього свого життя є учасником різного роду правовідносин: цивільних, сімейних, адміністративних, кримінальних та інших. Вони виникають, змінюються та припиняються внаслідок настання певних життєвих обставин – фактів.

  автор: Ковальська В.С.

  видання: Актуальнi проблеми держави i права, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України

  У статті досліджено тенденції розвитку кримінально-процесуального врегулювання застосування поліграфа (детектора брехні) на підставі вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності, Конституції України, КПК України, Закону України «Про експертизу» й обґрунтовано висновок, що для використання поліграфа у кримінальному провадженні України не потребується його окремого законодавчого врегулювання. З’ясовано співвідношення поліграфа як технічного криміналістичного засобу і медичного приладу, зазначено, що поліграф як прилад, за допомогою якого встановлюються фізіологічні дані особи, може використовуватися в експертних дослідженнях, наведено пропозиції щодо підняття рівня об’єктивності та вірогідності висновків такого виду експертиз фахівцями цієї галузі. Розглянуто основне питання кримінального провадження, що є доказовою інформацію результату застосування поліграфа, та з’ясовано, що правозастосувачі (слідчий, прокурор, суддя) оцінюють висновки психофізіолога, а не результати фізіологічного стану особи під дією подразників, узятих від особи за допомогою поліграфа.

  автор: Сердюк В.П., доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу

  Мета статті - обгрунтувати та представити модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу.

  автор: Польовик О.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 03/03/2014  Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери (до 150-тиріччя від дня народження Володимира Івановича Вернадського)

  Стаття присвячена ролі та значенню комунікації у створенні ноосфери за теорією вчено- го-енциклопедиста ХХ ст. В. І. Вернадського; осмисленню природи, ролі та значення різних видів комунікаційної діяльності у створенні нових форм співіснування живих організмів і біо- сфери Землі. Розглянуто вчення В. І. Вернадського про ноосферу, а також проаналізовано інші його праці, що стосуються планетарної системи життя й життєдіяльності людей, ор- ганізації та еволюції біосфери в космосі, інформаційно-управлінської складової цих процесів. Наукові гіпотези в статті зводяться до тези: “окремі особистості були більш праві у своїх твердженнях, ніж цілі корпорації вчених”.

  автор: Кіслов Д.В.

  видання: Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2014 р., № 3 (19), час видання: 2014

  Докладніше

 • 26/02/2014  Формування психологічної готовності особистості до оволодіння іноземними мовами

  Присвячено проблемам навчання іншомовного мовлення учнів випускних класів та студентів перших курсів та вивченню психологічних особливостей навчання іншомовного мовлення особистості. Описано методи та прийоми покращення психологічної готовності учнів до оволодіння іноземної мови. Представлено особливості ставлень учнів старшої школи та студентів першого курсу до оволодіння іноземними мовами.

  автор: Чиханцова О.А., Університет "Україна"

  видання: Педагогічний Процес: теорія і Практика. Випуск 2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх

  Усьому світу, соціальному буттю й кожній людині властиво відхилятися від осі свого існування та розвитку. Причини цих відхилень лежать в особливостях взаємозв’язку й взаємодії людини з навколишнім світом, соціальним середовищем і самим собою. Виникаючи на основі такої властивості розмаїття у психофізичному, соціокультурному, духовно-моральному стані людей і їхній поведінці є умовою розквіту суспільства, його вдосконалення й здійснення соціального розвитку. Відхилення в поведінці є природною умовою розвитку людини та життя всього суспільства. Інакше кажучи, девіантна поведінка була, є й буде. У цьому й полягає актуальність її вивчення. Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, набрала в останні роки масовий характер, що поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних працівників, медиків, працівників правоохоронних органів тощо.

  автор: Максимлюк С.А., асистент кафедри соціальної роботи, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Проблеми управління фінансовим станом підприємства

  Фінансовий стан підприємства є найважливішою характеристикою його ділової активності і надійності. Він визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної діяльності, як самого підприємства, так і його партнерів.

  автор: Лєщенко Ольга Сергіївна, Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Особливості поверхневої дифузії у напівпровідниках

  Поверхнева дифузія – це розповсюдження речовини по поверхні твердого тіла, відноситься до явищ, що визначають багато важливих властивостей кристалів. Її прикладне значення пов'язане з участю в процесах спікання і адгезії твердих тіл, адсорбційного пониження їх міцності, старіння (деградації) напівпровідникових тонких плівок і шаруватих систем.

  автор: Уколов О.І., Любченко І.В., Уколова Ю.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Шляхи вдосконалення системи управління підприємством

  Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління (інституційним, управлінським та операційним) налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління знижує управлінську ефективність усієї системи.

  автор: Болтак О.Л., Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її вдосконалення

  Проблема вдосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності.

  автор: Неживенко А.П., канд. екон. наук, доцент Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 25/02/2014  Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі

  У статті вказано, що структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі розглядається як сукупність чотирьох взаємопов’язаних структурних компонентів, наповнених якісними характеристиками і показниками, а саме: мотиваційного, когнітивного, процесуального, особистісного.

  автор: Дручик В.Д., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/02/2014  Порівняльний аналіз соціальних мереж у політичній комунікації

  Як відомо, соціальна мережа – соціальна структура, створена індивідами або організаціями. Вона поєднує у собі різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними узами. Вперше термін було запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом – американським ученим.

  автор: Наталя Білоус, студентка ІІ курсу спеціальності "Політологія" Інституту права та суспільних відносин

  видання: Газета "Університет "Україна" №1-2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/02/2014  Вирішує екологічна компетентність

  Навчальний процес у вищих навчальних закладах повинен будуватися таким чином, щоб студенти чітко усвідомлювали значущість здобутих знаь та їх роль у майбутній професійній діяльності.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту Університету "Україна"

  видання: Газета "Університет "Україна" №1-2, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі

  У статті подаються хід та результати експериментальної роботи з учнями старшої школи під час оволодіння іноземною мовою на заняттях. Доведено, що запропонована програма експерименту з вивчення психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у Виші сприяє покращенню всіх компонентів психологічної готовності до оволодіння іноземними мовами (мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального, емоційно-вольового) та знижує тривожність учнів на уроках іноземноїмови, що впливає на позитивні показники цієїготовності.

  автор: Чиханцова О.А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

  видання: Збірник наукових праць "ПСИХОЛОГIЧНI НАУКИ". Випуск 2.12 (103), час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Cемейные романы Анатолия Димарова в оценке критиков и литературоведов

  В статье прослеживается эволюция взглядов критиков и литературоведов на семейные романы Анатолия Димарова. The paper traces the evolution of the views of critics and specialists in literature on the family novels of Anatoliy Dimarov

  автор: Гросевич Т.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 06/02/2014  Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладів ЛІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ

  Розглянуто сутність альтернативного перекладознавчому, культурологічного підходу, покликаного істотно зміцнити позиції неокласицизму відносно неоромантичних тенденцій у поетичному перекладі.

  автор: Цибулько В.О.

  видання: Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. - Вип. II (3), 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 04/02/2014  Благодійництво: етичні ознаки та особисті мотиви його здійснення

  Вважаю, що для об’єктивного та повного дослідження благодійництва необхідно з’ясувати сутнісні філософсько-етичні ознаки благодійництва. Людство завжди цікавив такий феномен поведінки, як надання безкорисливої допомоги.

  автор: Станіслав Долгий, магістр права, асистент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Науково-технічний прогрес і майбутнє держави

  Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного виробництва. Разом із тим, сьогодні основу національної економіки становлять сировинні та низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал розвитку України як конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. Результати наукових досліджень і науково-технічних розробок не впливають на зростання валового внутрішнього продукту, наукоємна складова якого не перевищує 1.3 відсотка.

  автор: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету; Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Галя Мазуренко: поет, маляр, лицар духу

  В яскравому сузір’ї поетів «Празької школи» світлом незгасної зірки палає і її ім’я – поета, художника, скульптора. Йдеться про Галю Мазуренко. Вона народилася 1901 року в Петербурзі, в родині професора Боголюбова. Як і її посестра – Олена Теліга, а через десятиліття – Алла Горська, вийшовши із середовища російської культури, Галя Мазуренко сформувалася як українка – за словом та духом.

  автор: Вадим Рего, студент 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології та масових комунікацій

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Але ж були і є у нас справжні герої

  Часто можна почути чи прочитати гіркі розмірковування про те, що Україні вкрай потрібні сміливі, мужні і водночас розумні та авторитетні лідери, на яких широкому загалу слід рівнятись, вибудовуючи свою країну, утверджуючи державність і суверенність. Але ж такі люди, яких нерідко називають совістю нації, були і є в нашій країні. Серед них і Левко Лук’яненко. Все життя його – справжній подвиг в ім’я України, приклад для наслідування.

  автор: Наталя Панасюк, заступник директора бібліотеки університету

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Залишивши пісні, що кров'ю розфарбовані...

  Торік у Києві відбулися дні японської культури. Кияни могли переглянути виставку японського малюнка, фотографій. Відбулися навчання у майстер-класах з кендо – японського бойового мистецтва. Цікавими були заходи під назвою «Поєднанні вічністю» – це був парад «небесних ліхтариків». У такий спосіб українці вшанували пам'ять загиблих японців від березневого землетрусу та цунамі. Посол Японії в Україні Тадаші Ідзава висловив подяку нашій країні за підтримку та допомогу під час катастрофи.

  автор: Андрій Горбенко, випускник Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/02/2014  Українці повинні перемогти в собі комплекс меншовартості

  Наше майбутнє – це наслідок дій, здійснених у минулому. Майбутність держави визначається суміжністю ситуацій, спричинених дією внутрішніх та зовнішніх факторів у минулому. Процес надто складний та багатогранний для простого пояснення.

  автор: Ігор Хлопик, студент 5 курсу денної форми навчання (спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність») Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 03/02/2014  Слава Україні! Героям слава!

  «Слава Україні!» − «Героям слава!» − це гасло лунає чи не звідусіль, особливо тепер, з огляду на останні події на Євромайдані. Університет «Україна» відомий тим, що виховує у своїх стінах не лише конкурентоздатних фахівців, але й патріотів, тож, не дивно, що саме в цьому ВНЗ на пропозицію президента університету П.М. Таланчука вирішили надати давньому патріотичному гаслу особливого статусу. Згідно з рішенням ректорату та студентського самоврядування університету від 17 січня 2013 року історичне українське гасло «Слава Україні!» − «Героям слава!» визнається тут офіційною формою вітання і є цілком логічним додатком до «Козацького маршу», що звучить в університеті як дзвінок перед початком занять чи перерви.

  автор: Світлана Патра, журналіст Імідж-центру Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  «Кобзар» − се друге Євангеліє»

  «Як в нації вождів нема, тоді вожді її − поети», − сказав колись Євген Маланюк. Ця думка не потребує спростовування чи підтвердження, бо ж стала тією беззаперечною істиною, яка злободенно кричить до всіх нас, українців, із різних регіонів нашої держави.

  автор: Долинська Крістіна, студентка 3 курсу Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжа

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Мені неоднаково

  Хто такий Шевченко? Мабуть, на це питання кожен в українській родині може відповісти: «Тарас Шевченко – гордість нашої нації». Але яким буде відсоток людей, що дадуть іншу відповідь на це запитання: «Шевченко – це найкращий футболіст!?.» Адже у кожного свої асоціації із цим прізвищем.

  автор: Літвінова Тетяна, студентка 2 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Журналістика»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Твій шлях у житті

  Частіше за все людина починає замислюватися про те, чим є її життя, коли за плечима вже багато прожитих років. Усі важливі події, дорогі люди, мрії, що здійснилися, та такі, що вже ніколи не стануть реальністю, – усе це становить життєвий досвід людини. Із нього вона робить певні висновки та навчає своїх дітей. Я вважаю, насправді дуже важливо зрозуміти, що є людським життям, саме коли ти ще дуже молодий і можеш обирати, як жити. Бо світ сповнений безкінечних можливостей, і дуже важко правильно обрати свій шлях. Усі ми чули, як хтось, проживши півжиття й більше, із прикрістю констатує, що не зробив того, чого найбільше хотів, що життя його розчарувало, а часу на виправлення помилок уже немає.

  автор: Коверда Катерина, студентка 1 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Українська мова та література»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Зробімо крок до милосердя…

  Життя минає дуже швидко. Здається, що дитинство ніколи не закінчиться і ми не станемо дорослими... Але спливають дні, місяці, роки, непомітно відлітають у спогади дитячі літа, приходить юність, потім зрілість, а потому – і невблаганна старість.

  автор: Щербина Катерина, студентка 2-го курсу Коледжу «Освіта» Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Туристичне обслуговування»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Анализ выбора арт-материалов гандикапными клиентами в процессе психокоррекции на начальном этапе психологической помощи

  В статье автор раскрывает особенности работы с гандикапными клиентами в рамках арт-терапевтического процесса. Автор проводит экспериментальный анализ выбора арт-материалов, которым дает предпочтения клиент в рамках психокоррекционной работы.

  автор: Виктория Назаревич, кандидат психологических наук, профессор Ровенского института Университета «Украина»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Динаміка вираженості особистісних чинників поведінки у конфліктних ситуаціях у молодшому шкільному віці

  У статті викладені результати практичного вивчення проблеми вікових особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Визначені головні складові психологічної характеристики поведінки школярів у конфліктах.

  автор: Світлана Шпак, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Шість років без Миколи Кондратюка…

  Голос цього співака не сплутати ні з яким іншим: теплий, глибокий, музикальний, рівний на всьому баритоновому діапазоні. Микола Кіндратович був прекрасним оперним артистом і першим виконавцем багатьох пісень українських композиторів, зокрема, вже легендарних «Ясенів» та «Двох кольорів» Олександра Білаша. Більше шести років тому Миколи Кондратюка, відомого українського співака та педагога, не стало. Вечори його пам’яті відбулися в Будинку актора, в Центрі культури та мистецтв СБУ, а також у Національній філармонії.

  автор: Приндюк Ольга, студентка 2 курсу заочної форми навчання Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Журналістика»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Мені неоднаково

  Хто такий Шевченко? Мабуть, на це питання кожен в українській родині може відповісти: «Тарас Шевченко – гордість нашої нації». Але яким буде відсоток людей, що дадуть іншу відповідь на це запитання: «Шевченко – це найкращий футболіст!?.» Адже у кожного свої асоціації із цим прізвищем.

  автор: Літвінова Тетяна, студентка 2 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Журналістика»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Олександр Пажимський: «Живу під підсонням українців, де накопичено наш фольклор і космос нашого світобачення»

  …Старі скульптури левів, витесані з моноліту пісковика, стиха зітхають уві сні, сторожачи обабіч високі сходи до входу в ошатний маєток. Вони ще пам’ятають той час, коли височіли біля Графських воріт, і один – радісний – вітав панських гостей, а другий – із сумним виразом – проводжав із маєтку незнаних і знаних нині графів, поміщиків, купців, мистецьку, культурну та наукову еліту, тих, хто приїздив розважитися, наснажитися, відпочити, повчитися, переховатися від переслідування, радісно в’їхати, щоб жити до віку, чи осоромлено полишити Самчиківський замок…

  автор: Радушинська Оксана, студентка 5 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» (заочна форма навчання), м. Київ, спеціальність «Журналістика»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Людство має бути колективом творчих оригіналів, а не натовпом сірих осіб

  У сучасний період історії людства ми стикнулися з таким явищем, як глобалізація. На жаль, одним із її виявів є «стирання» унікальності та оригінальності культурних організмів різних націй та народів. Прагнення до глобалізації проявлялося у людських спільнот уже давно. Різні суспільні утворення намагалися об’єднатися на основі спільних культурних зразків, спільних засад існування та діяльності. Проте, як бачимо нині, ці шаблони, спільний культурний знаменник, постають не позитивом, а негативом для людства. Заради одноманітності, що нібито породжує єдність, ми втрачаємо всю свою унікальність, культурну специфіку, перетворюючись на безлику масу. Людство ж, заради свого подальшого повноцінного розвитку, має бути колективом творчих оригіналів (під якими розуміємо народи та нації світу), а не натовпом сірих осіб.

  автор: Оксенчук Марія, студентка 1 курсу Дубенського коледжу Університету «Україна», м. Дубно, Рівненська обл., спеціальність «Правознавство»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Державні символи України

  Час від часу для кожного з нас буття уповільнює свій хід, і розум захоплюють думки великого масштабу. Так було і в той вечір, коли я вперше задумався над питанням: «Що ж насправді єднає нашу країну?».

  автор: Сєргєєнко Дмитро, студент 4 курсу денної форми навчання Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», м. Горлівка, Донецька обл., спеціальність «Правознавство»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського

  Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності. Досліджено вплив ідеї федералізму в наукових та політичних концепціях вченого, еволюцію поглядів М.Грушевського на україно-російські взаємини. Наголошується, що чимало ідей і концепцій науковця і державного діяча співзвучні сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі державотворення. Виокремлено слабкі і суперечливі сторони історіографічної спадщини М. Грушевського, які не витримали випробування часом і викликають застереження в сучасних геополітичних реаліях.

  автор: Михайло Давиденко, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/01/2014  Кожен із нас – частка України!

  Нова мода, нові тенденції − усе це змушує нас шукати вподобань в інших культурах, в іншій мові. Ми все більше звертаємо увагу на зарубіжні пісні, фільми, тим самим заглиблюємося в чужі звичаї та забуваємо про своє коріння. Ми втрачаємо ту спадщину, яку залишив нам народ. Наші предки виборювали, захищали, створювали наново те, про що ми так легко забуваємо, від чого ми вже майже відмовилися. Ще 22 роки тому ми здобули незалежність, таку бажану, таку дорогоцінну. Але для чого? Для того, щоб так легко забути про здобутки своєї держави, відмовившись від українських звичаїв, культури та милозвучної української мови?

  автор: Гончаренко Марина, студенка 4 курсу Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», м. Єнакієве, Донецька обл., спеціальність«Правознавство»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Мислити раціонально, діяти як переможці

  У статті акцентовано увагу на актуальності творчої спадщини Миколи Міхновського для нинішнього покоління українців, висловлена думка про необхідність адаптувати основи його націоналізму до теорії сучасної національної демократії. Обгрунтовано чинники, що впливали на формування світогляду М. Міхновського. Розвінчано міф про наявність фашистського начала у виразі «Україна для українців», проголошеного М. Міхновським з метою привернути увагу світової спільноти до України та української проблеми.

  автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, голова Народного руху України, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Мотивуючі чинники кращого життя в Україні

  У сучасних умовах глобалізації життя суспільство характеризується багатьма проблемними моментами, які можна зустріти практично в усіх сферах життєдіяльності людини. Такі принципові зміни призвели до формування нового світосприймання. Сьогодні, здавалося б, бурхливий розвиток науково-технічного прогресу призвів до появи нових технологій, засобів, які значною мірою покращують життя, тим самим даючи змогу реалізувати себе на повну. Незалежність та демократизм покладалися на «нову» українську еліту. І саме тому, що вона почала було створюватися переважно як носій національно-культурних цінностей та ідей, а головне, прислухатися до потреб народу.

  автор: Довгаль Олена, студентка 4 курсу Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», м. Біла Церква, Київська обл., спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Таємниця сімейного альбому

  Ця історія почалась у роки війни Наполеона з Росією. Сьогодні вона звучить як легенда, яку переповідало одне покоління роду іншому, щоб збереглася тяглість сімейного літопису, але в цій легенді правдивий фактаж.

  автор: Рего Вадим, студент 5 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Українська мова та література»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Я не зможу без неї жити…

  Я вирішив змінити своє життя. І мені пощастило: я мав шанс стати кимось у цьому житті, але для цього мені потрібно було поїхати. Я мав назавжди залишити все те, що так прикипіло до душі… Я мав назавжди залишити її. Я хотів піти мовчки, щоб не було так важко на душі. Але я не зміг. Адже вона, мов рідна мати моя. Хіба я міг так вчинити із мамою?..

  автор: Літвінова Тетяна, студентка 2 курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», м. Київ, спеціальність «Журналістика»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 27/01/2014  Зерна української мови на релігійному полі протиріч

  Давній європейський принцип «Окрема нація – окрема церква» доволі яскраво підкреслив свою актуальність після здобуття Україною державної незалежності. У контексті національного відродження нашої держави релігійна ситуація вимагала створення «нової моделі» міжконфесійного релігійного співжиття, беручи за основу протилежні тоталітарним принципи релігійного устрою. Це спричинило до утвердження поліконфесійної моделі релігійного життя, за якою держава відокремлена від церкви (ст. 35 Конституції України).

  автор: Терновий Ярослав, студент 5 курсу Рівненського інституту Університету «Україна», м. Рівне, спеціальність «Соціальна робота»

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 22/01/2014  Здоров'я людини та охорона навколишнього середовища в контексті стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів

  Особливим аспектом стандартизації є рішення задач забезпечення ресурсо- та енергозбереження, небезпечності технологічних процесів, здоров'я і безпеки операторів, які взаємодіють із продукцією нанотехнології на всіх етапах її виробництва, випробування, дослідження та застосування, а також екологічної безпеки навколишнього середовища.

  автор: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ); Ніна Кущевська, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасних нанотехнологій та наноматеріалів Університету «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ)

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 14/01/2014  Проблеми підготовки редакторів в українських виданнях

  Устатті з'ясовано стан підготовки сучасного редактора у вищих навчальних закладах України, показано витоки українського редагування, описано зміст поняття "редакторська праця", показано проблеми українського редагування і шляхи їх подолання. Також мова йде про формування інформаційного простору в його сучасних обрисах. До того ж, розглянуто функції редактора з підготовки видання, що охоплює різні технологічні операції.

  автор: Борко Т. М. , кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки, 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 19/12/2013  Украдене слово

  Одне слово – одне значення. Просто? Якби ж все було так просто! Деякі слова можуть мати по декілька значень одночасно. Кожне нове значення того чи іншого слова з’являється внаслідок історичного розвитку як конкретного народу, так і людства загалом.

  автор: Світлана Патра

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/12/2013  Молодь року

  12 грудня, у міському Будинку культури відбулася церемонія нагородження конкурсу «Молодь року – 2013». Із 52 номінантів було обрано 12 найкращих. Полтава гучно привітала своїх молодих, успішних та талановитих.

  час видання: 2013

  адреса видання: http://www.poltava.pl.ua/news/25586/ http://kolo.poltava.ua/2013/12/13/u-poltavi-viznachili-najkrashhu-molod-roku-fotooglyad/

  Докладніше

 • 19/12/2013  Українське дежавю...

  «Слава Україні! Героям слава!», «Вставай, мила моя, вставай!» − цими гаслами зараз живе Україна. Народ, як ніколи, об’єднався. Народ, як ніколи, в унісон кричить – МИ ГІДНІ КРАЩОГО! Народ, як ніколи, терпить і бореться. Його ставлять на коліна, а він піднімається.

  автор: Олена Мачульська

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 05/12/2013  Моделі даних у стандартах дистанційного (електронного) навчання

  У представленій роботі наведено основні відомості щодо внутрішньої структури сучасних систем дистанційного навчання, побудованих із урахуванням вимог міжнародних стандартів у цій сфері. Стаття розрахована на працівників освіти (педагогів, методистів) з метою надати останнім уявлення про основні принципи організації і функціонування таких систем, що дозволить, на наш погляд, більш ефективно розробляти предметні, у тому числі – програмовані, курси дистанційного навчання, свідомо використовуючи закладені в структуру цих систем можливості. Розробники систем дистанційної освіти можуть застосувати відомості щодо розглянутих у цій статті моделей даних під час проектування нових або експлуатації існуючих програмних комплексів підтримки дистанційного навчання.

  автор: Вольневич Олександр Іванович, науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

  видання: Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 34, №2., час видання: 2013

  Докладніше

 • 22/11/2013  Візит Президента Університету «Україна»

  22 листопада 2013 року з офіційним візитом до Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» завітав Президент університету, перший міністр освіти і науки незалежної України П.М. Таланчук.

  видання: Сайт Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, час видання: 2013

  Докладніше

 • 22/11/2013  Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus

  Изучены особенности роста штаммов Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus с радиоадаптивными свойствами в условиях хронического облучения низкой интенсивности. Показано, что у штаммов исследованных видов грибов увеличение радиальной скорости роста в диапазоне доз облучения от 0 до 250 мГр происходит неравномерно, а с максимумами при определенных дозах облучения. При поглощенной дозе до 2 Гр у исследованных штаммов как с радиоадаптивными свойствами, выделенных из зоны отчуждения, так и у облученных впервые, не выявлено снижения выживаемости по сравнению с контрольными необлученными штаммами. Установлено, что дозы облучения от 0,36 Гр до 2 Гр (при мощности экспозиционной дозы 0,955 мкКл/кг) являются малыми для этих видов микроскопических грибов.

  автор: Тугай Т.И., Тугаи Л.В., Желтоножская М.В., Садовников I.B.

  видання: Мікробіологічний журнал. - 2013. - Т. 75. - № 4., час видання: 2013

  Докладніше

 • 17/11/2013  Системно-універсальна технологія формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні

  У статті розглянуті механізми формування інвестиційної та кредитної стратегії, що складають фінансову стратегію регіонального розвитку корпорації. Розроблено інструментарій конструювання оптимальної інвестиційної стратегії економічного зростання регіональних суб’єктів господарювання.

  автор: Сук П.Л., д.е.н., професор

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА», Випуск 2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 07/11/2013  Моделювання підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів

  У статті розглянуті основні підходи до моделювання педагогічного процесу. Визначені особливості моделювання та розроблена модель підготовки майбутніх учителів технологій до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

  автор: Вихор В.Г.

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 07/11/2013  Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра

  Рассматривается вопрос выбора меры подобия сигналов для расчета оптимального порядка фильтра нижних частот, который предназначен для выделения низкочастотной составляющей стационарного сигнала, представленного набором дискретных зашумленных значений. Описываются эксперименты по генерированию сигналов с различными характеристиками. Выбранная мера позволяет повысить вероятность стохастического расчета оптимального порядка фильтрации стационарных сигналов.

  автор: РОГОЗА В.С., СЕРГЕЕВ-ГОРЧИНСКИЙ А.А.

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 02/11/2013  До питання соціальної компетентності та способів її формування у школярів

  Проблема формування соціальної компетентності, яка забезпечує якісність взаємодії особистості із соціумом, гостро постала в останні десятиріччя ХХ ст. і набуває особливої актуальності на поч. ХХІ ст. у зв’язку зі вступом суспільства в інформаційний, постіндустріальний етап свого розвитку, що призводить до ускладнення різних сфер його функціонування.

  автор: Шахрай В.М., к.п.н., доцент, Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: Актуальні питання сучасної педагогіки, час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/10/2013  Соціокомунікаційний маркетинг як механізм державного управління: основні принципи

  У статті розглядаються теоретичні підходи до розробки принципів соціокомунікаційного маркетингу в державному управлінні та в умовах сучасних ринкових відносин. Ключові слова: принципи, маркетинг, соціокомунікаційний маркетинг, державне управління, органи державної влади, ринкові відносини.

  автор: Кіслов Д.В.

  видання: СВІТ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 10. – К. : КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – 174 с., час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/10/2013  Геополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права

  У статті аналізується сучасна система міжнародних відносин та міжнародного права, яка відчуває значні геополітичні трансформації.

  автор: Кіслов Денис, кандидат політичних наук. доцент кафедри соціально-політичних наук Київського міжнародного університету; МАЛАШ Сергій, студент 1 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету, відділення міжнародного права

  видання: Наше право № 2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/10/2013  Проблеми безпеки інформаційного розвитку людства

  Розглядаються проблеми формування безпеки інформаційного розвитку людства в умовах глобальних економічних, соціальних і політичних трансформацій. Аналізуються загрози світовим і національним інформаційно-комунікаційним системам, а також показано вплив на них кризових явищ сучасності. Пропонується формування теоретичних основ медіабезпеки на базі класичних праць з філософського осмислення феномена інформації в ХХ сторіччі.

  автор: Кіслов Денис, кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київського національного торговельно-економічного університету

  видання: Політичний менеджмент №1-2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні

  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки принципів соціально-етичного маркетингу в державному управлінні та в умовах сучасних ринкових відносин.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національна академія державного управління при Президентові України

  видання: Серія: Державне управління, 2013 р., № 2 (42)ISSN 1813-3401. Держава та регіони, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Система маркетингових комунікацій у державному управлінні

  Розглянуто сучасний стан розвитку методів і засобів державного управління маркетинговими комунікаціями, а також рівень наукових досліджень цього явища як фактор успіху діяльності будь-яких організаційних систем.

  автор: Кіслов Денис, к. політ. н., доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ

  видання: ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2013. № 1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання

  У статті розглянуті основні підходи до визначення понять „комунікація” та „комунікації” в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" №3, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/10/2013  Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління

  В статті розглядаються проблеми воєнно-політичного маркетингу в системах державного управління та міжнародних відносин, його місце та роль на сучасному політичному ринку в країні та в світі в цілому. Аналізуються сучасні методи та засоби воєнно-політичних маркетингових комунікацій на політичній арені сьогодення.

  автор: Кіслов Д.В., кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

  видання: Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" №6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/10/2013  Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні

  Однією з умов для інтеграції України до Європейського Союзу є створення сучасної, демократичної, соціальної і правової держави, в якій утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком, у тому числі конституційного права на підприємницьку діяльність.

  автор: Ямкова І.М., доцент, Горлівський регіональний інститут Університету «Україна»

  видання: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України, час видання: 2013

  Докладніше

 • 11/10/2013  Публічні обов’язки центральних банків країн-учасників Європейського Союзу

  Роль і значення центральних банків у сучасному світі зумовлюють інтерес до цього інституту фахівців у різних галузях знання. Представники юридичної науки досліджують правові основи організації та діяльності центральних банків з позицій різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного та фінансового.

  автор: Білоглазова Надія Олегівна, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 30/09/2013  Православна церква на Волині у процесі суспільних перетворень початкового етапу Української революції (1917 рік)

  Розглянуто участь та рівень залученості православного духовенства краю до процесів суспільних перетворень, що мали місце на території Волинської губернії внаслідок революційних подій 1917 року. Висвітлено процеси трансформації політики та світогляду православного кліру в напрямку національного самоусвідомлення, прояви їх прихильності до української ідеї та українства загалом.

  автор: Рибко О.С., аспірант Львівського національного університету ім. І. Франка, викладач Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна "

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Ботмерівська гімнастика у стінах Університету "Україна"

  2 і 3 вересня 2013 року в Університеті "Україна" відбулися початкові заняття з ботмерівської гімнастики. Їх люб’язно провели наші гості зі Швеції – панство Йоран Петерсон та Елена Альман (Стокгольм, Скандинавська вища школа ботмерівської гімнастики).

  автор: Надія ПАЗЯК, Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Життя неначе ліс

  Життя – складна річ. Кажуть же – життя прожити – не поле перейти. Так, життя не схоже на поле. Скоріше – на ліс. І так важливо у цьому лісі не заблукати…Для того, щоб вдало назбирати грибів і ягід, потрібно знати галявини, переповнені цими лісовими дарунками. Знання важливі. Та не лише у лісі, а й у житті.

  автор: Світлана Патра, випускниця Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», редактор

  видання: Освітній портал ПедПРЕСА, час видання: 2013

  адреса видання: http://pedpresa.com.ua/vote7/zhyttya-nenache-lis/

  Докладніше

 • 26/09/2013  Віктор Малишев: "Я вірю, що держава таки буде приділяти необхідну увагу природничим та інженерним наукам"

  Чи потрібні Україні інженери, які перспективи у інженерних спеціальностей? На це та інші питання спробуємо відповісти разом із директором Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» Віктором МАЛИШЕВИМ.

  автор: Тала ПРУТКОВА, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 26/09/2013  Великий шовковий шлях: сьогодення та майбутнє

  Великі можливості виникають у зв’язку із розгортанням у світі діяльності з реалізації континентального мегапроекту «Нового шовкового шляху» (НШШ). Як добре відомо, середньовічна цивілізація зобов’язана «Великому шовковому шляху» не тільки знаннями про виготовлення шовку, але й розповсюдженням основоположних технологій виробництва паперу, фарфору, скла, книгодрукування. Ще більше значення мав вплив східної філософії на розвиток європейського природознавства.

  автор: Гринкевич О.Й.,професор кафедри міжнародної інформації Університету «Україна», к.філос.н., доцент, с.н.с.

  видання: веб-сайт Всеукраїнської громадської організації «Центр «Євро-Азія» – ІІІ тисячоліття», час видання: 2013

  адреса видання: http://intelevraz.org/product/13

  Докладніше

 • 26/09/2013  Майбутнє належить молоді

  Під таким гаслом відбувся масштабний всеукраїнський молодіжний форум.4 вересня 2013 року в Центрі культури та мистецтв НАУ відбулося офіційне відкриття першого Всеукраїнського молодіжного форуму.

  видання: Прес-центр Студентського парламенту, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  «Голосіївська осінь» - 2013

  Такі слова Максима Рильського з його збірки «Голосіївська осінь» згадуються мимоволі, коли підходиш до Київського літературно-меморіального музею поета. Адже саме тут і були написані ці рядки. І озеро з похилими вербами, в якому відбивається мовчазна велич Голосіївського лісу, і пишні троянди у саду Рильського, що чарують своєю осінньою красою, і суворі лінії поетового будинку, «оселі муз і грацій», − усе це носить слід поетової присутності.

  автор: Надія Пазяк, директор музею Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Суб’єкт злочину за кримінальним правом Київської Русі

  Проаналізовано особливості суб’єкта злочину за кримінальним правом Київської Русі. Охарактеризовано значення віку для суб’єкта злочину. Визначено особливості відповідальності невільних людей за вчинені протиправні діяння.

  автор: Паньонко І.М., Коваль В.А.

  видання: НАУКОВИЙ ВІСНИК 2, 2013 Львівського державного університету внутрішніх справ, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/09/2013  Поняття адміністративно-правової охорони суб'єктів малого підприємництва

  Розглянуто питання визначення рис і поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва як сукупності адміністративно-правових елементів адміністративно-правової охорони шляхом визначення діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється на основі адміністративно-правових норм.

  автор: Шиленко М.В.

  видання: Форум права. – 2013. – №1., час видання: 2013

  адреса видання: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013- 1/13smvcmp.pdf

  Докладніше

 • 26/09/2013  Природні ресурси як об'єкт адміністративно-правової охорони

  Досліджене поняття адміністративно-правової охорони природних ресурсів як різноманітних природних компонентів та сил природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості використовуються як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства, підвищення якості життя людей, і діяння суб’єктів публічної адміністрації, направлених на їх охорону.

  автор: Шиленко М.В.

  видання: Форум права. – 2013. – №1., час видання: 2013

  адреса видання: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-l/13smvapo.pdf

  Докладніше

 • 28/08/2013  Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості формування

  У статті проаналізовано сутність та використання інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємств.

  автор: Романенко Ольга Олександрівна

  видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/2016/znpnudps_2013_1_19.pdf

  Докладніше

 • 27/08/2013  Доведення та моделювання функціональної повноти системи нормованих еквівалентностних (нееквівалентностних) функцій неперервної логіки

  Вступ. До основних задач вивчення неперервної логіки (НЛ) відносяться задачі встановлення повноти системи функцій [1], яка по постановці та методам розв’язування є специфічною для НЛ.

  автор: Красиленко В.Г., Вінницький соціально-економічний інститут університету "Україна", Яцковський В.І., ВДАУ, Яцковська Р.О., ВДАУ

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 23/08/2013  Актуальність зміни системи оподаткування в Україні

  Згідно доповіді Міжнародного банку і Pricewaterhouse Coopers з досліджень 175 податкових систем світу, головна проблема податкових законів – їх важкість та заплутаність. В числі 20 найгірших країн: Болівія, Алжир, Україна та Білорусія. В 20 кращих входять ОАЕ, Ірландія, Швейцарія, Нова Зеландія, Данія та Норвегія. Бідні країни мають найбільш заплутану систему та високі відсоткові ставки, тому 80% їх підприємств працює неофіційно та не сплачує податків. У 2004 – 2006 роках 33 країни зменшили податкові відсотки, 7 – скоротили кількість податків.

  автор: Викладач економічних дисциплін Панчук М.А., Новокаховський гуманітарний інститут Уныверситету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Economics/34723.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Что важнее в интернет маркетинге?

  Сегодня любому маркетологу, независимо от того, чем занимается его компания, необходимо использовать Интернет в своей работе. И если работа с традиционными рекламными носителями в офлайне не вызывает трудностей, то работа в Интернете для многих является новинкой или не совсем понятна.

  автор: Журба В.В., Новокаховський гуманітарний інститут Уныверситету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Economics/33499.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Мінімізація кредитного ризику в процесі здійснення активних операцій банку

  В процесі розвитку фінансово-кредитного середовища головне завдання банківської діяльності полягає в пошуку дієвих шляхів мінімізації ризиків та отриманні достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Ризик притаманний усьому ринковому середовищу, і банківській сфері, зокрема, як головній ланці фінансового механізму.

  автор: Бєлохонов В.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Economics/33310.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Необхідність обліку біологічних активів

  У статті наведені основні форми ведення бухгалтерського обліку біологічних активів на підприємствах, зайнятих сільськогосподарською діяльністю. Висвітлені проблеми, які виникають під час обліку. Визначена актуальність і необхідність ведення обліку біологічних активів. Розкриті шляхи його вдосконалення.

  автор: Павленко Т.П., Кучерява Є.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33402.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Особливості формування валових витрат при експлуатації орендованих автотранспортних засобів

  На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральне місце, тому що дані наведені у фінансовій звітності бухгалтерською службою свідчить про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Така інформація аналізується з метою прийняття оперативних та стратегічних рішень, а тому неякісна бухгалтерська інформація може призвести до невірних висновків та прийняття рішень. Одним з актуальних та хвилюючих питань серед бухгалтерів є формування валових витрат при експлуатації орендованих авто-транспортних засобів та правильне оформлення придбання та списання використаних під час ремонту автотранспорту запасних частин.

  автор: Остапенко О.Л., студентка Університету «Україна», Новокаховський гуманітарний інститут

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33401.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в Україні

  У статті наведені основні шляхи вдосконалення фінансової звітності на підприємствах. Висвітлені проблеми, які виникають під час складання звітності. Визначена актуальність і необхідність вдосконалення фінансової звітності.

  автор: Єлькіна О.А., Перкіна І.В., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33400.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Специфіка оплати праці педагогів закладів оздоровлення

  Як оплачується робота педагогічних працівників, які працюють в закладах оздоровлення, навчаючи дітей, що потребують особливої уваги зі сторони держави? Посадовий оклад (ставка) медпрацівників у закладах оздоровлення встановлюється у розмірах і на умовах передбачених для медпрацівників у закладах освіти згідно п. 16 Інструкції № 102 «Про оплату праці педагогів у закладах освіти» (далі Інструкція). Ставка встановлюється на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації при тарифікації по результатам атестації та із урахуванням підвищень, фактичного об’єму роботи, доплат і надбавок. Об’єм їх учбового навантаження визначається два рази в рік до початку першого та другого півріч ( п. 63 Інструкції).

  автор: Зіненко С.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/33676.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  «Братство Тарасівців» та його діяльність в Наддніпрянській Україні (1891 – 1898)

  Кінець XIX – початок XX ст. відзначився пожвавленням громадсько-політичного руху на теренах Російської імперії. Не винятком цьому була і Україна, на політичній арені якої з’являється нове покоління українських діячів, які «вже не вагалися щодо власної національної належності й гордо називали себе «національно свідомими українцями», войовничо вимагаючи для свого народу національних прав, політичної свободи й соціальної справедливості» [1].

  автор: Федько Ю.М., к.і.н. Каліберда Ю. Ю., к.і.н. Федько А. В., Костенко О. М., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Istoria/33426.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Урегулирование сомнительной дебиторской задолженности по операциям, связанным с предоставлением услуг юридическим лицам, а также физическим лицам, признанным умершими

  К сожалению, в списке терминов, приведенном в Законе о налогообложении прибыли, отсутствует термин «сомнительная дебиторская задолженность». Поэтому обратимся к терминам, определенным П(С)БУ 10. Согласно нормам этого стандарта сомнительный долг – это текущая дебиторская задолженность, по которой существует неуверенность в ее погашении должником. Текущая дебиторская задолженность – это сумма дебиторской задолженности, которая возникает в ходе нормального операционного цикла или будет погашена в течении двенадцати месяцев с даты баланса.

  автор: Зиненко С.О., Новокаховский гуманитарный институт Университета "Украина"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Economics/38673.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Жанрообразующий принцип драматургии русского постмодернизма и традиции драмы А. Блока

  Цитата в постмодернизме это «главным образом заимствование функционально-стилистического кода, репрезентирующего стоящий за ним образ мышления, традицию, жанровые связи» [19, с.164], используя которые, постмодернизм разрушает структуру, традиционную модель литературного произведения. Результатом подобной деконструкции в литературе конца ХХ века, прежде всего, явилось ее жанровое обновление, коснувшееся как прозы, так и драматургии русского постмодернизма, одной из составляющих которой становится поэзия. И. Скоропанова отмечает присутствие поэтического элемента в драмах «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили» В. Коркия, во второй части «Дисморфомании» В. Сорокина, где белый стих смешивается с прозой, в «Мужской зоне» Л. Петрушевской, объясняя данный феномен разносторонней одаренностью писателей-постмодернистов, среди которых «нет чистых драматургов» [25, с. 389-390].

  автор: Самсонова М.А., к.ф.н. Днепропетровский филиал Университета "Украина"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Philologia/30829.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Діяльність Української соціалістично – радикальної партії в Західній Україні в умовах польського окупаційного режиму (1926 – 1939 рр.)

  У 20-30-ті роки ХХ століття на території Західної України, незважаючи на жорстокий польський окупаційний режим, за підрахунками сучасного канадського історика українського походження О. Субтельного діяли близько 12 українських політичних партій та багато різних політичних організацій і груп, які в своїх рядах ідеологічно охоплювали прихильників від крайніх лівих до крайніх правих поглядів [1, с. 376].

  автор: К.і.н. Федько А. В., к.і.н. Каліберда Ю.Ю., Федько Ю.М., Хвостенко О., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Istoria/31714.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Фронт української революції у збройній боротьбі з німецькими окупантами на Волині (1942 - 43 рр.)

  «Фронт української революції – українське повстанське з’єднання під час радянсько-німецької війни 1941-45. Утворилося восени 1942 року на Кременеччині (тепер Тернопільська обл.)», – саме таку інформацію ми можемо прочитати у третьому томі «Довідника з історії України» (К., 1999) про одне з національних військових формувань, яке протягом середини 1942 – вересня 1943 рр. успішно діяло проти німецьких окупантів та радянських партизанів на Волині [1, с. 513]. Разом з військовими відділами Української народно-революційної армії (УНРА) на чолі з Т. Бульбою-Боровцем (1908-1981) та Української повстанської армії (УПА) вояки ФУР внесли помітний внесок у справу визвольної боротьби українського народу в роки Другої світової війни (1941- 45) на Волині та Поліссі.

  автор: К.і.н. Федько А. В., Федько Ю. М., к.і.н. Каліберда Ю. Ю., Гуменюк С.,Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Istoria/31715.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Іван Васильович Полтавець-Остряниця – наказний отаман Вільного козацтва

  Іван Васильович Полтавець-Остряниця (1890-1957) – український військовий і політичний діяч доби Визвольних змагань 1917-1921 рр. В історію України означеного періоду він увійшов як історична постать, чия діяльність та внесок у справу вітчизняного військового та державного будівництва до сих пір не мають однозначної оцінки серед дослідників.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., к.і.н. Федько А.В., Федько Ю.М., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Istoria/34510.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Михайло Іванович Білинський – морський міністр Української Народної Республіки

  «Білинський Михайло (1882-1921), один із організаторів Морського Мін-ва; 1919 морський мін. УНР і начальник морського ген. штабу, 1920-21 мін. внутр. справ УНР; загинув у бою під час другого Зимового походу», – таку коротку і лаконічну інформацію ми можемо прочитати про одного з видатних фундаторів військово-морського флоту України доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.) на сторінках першого тому Енциклопедії Українознавства, ім’я якого до недавнього часу було невідомим для більшості наших співвітчизників на пострадянському просторі [1, Т. 1, с. 130].

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., к.і.н. Федько А.В., Федько Ю.М., Волохін А.В., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Istoria/34511.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Парламентаризм та шляхи його розвитку в сучасній Україні

  «Парламентаризм, – як визначає Велика Енциклопедія Кирила та Мефодія (Москва, 2007), – це система політичних органів, при якій чітко розмежовуються функції законодавчих та виконавчих влад при привілейованому становищі парламенту» [1]. Саме парламентаризм, його сутність, соціальне призначення, форми діяльності та розвитку викликає до себе самої прискіпливої уваги, суперечливих оцінок та суджень експертів і науковців всіх рангів серед усіх інших політичних явищ, що відбуваються в Україні останнім часом.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю. Ю., к.і.н. Федько А. В., Анікіна Д. О., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Politologia/28260.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Українська католицька народна партія та її діяльність в Західній Україні (1930 – 1939 рр.)

  У 20-30-ті роки ХХ століття на території Західної України за підрахунками сучасного канадського історика українського походження О. Субтельного з 92 зареєстрованих у польському суспільстві політичних партій «українці мали близько 12 політичних партій», які «охоплювали ідеологічний спектр від крайніх лівих до крайніх правих поглядів» [1, с. 376]. Проте тільки одну з них – Українську католицьку народну партію (УКНП) – можна вважати єдиною релігійною політичною організацією міжвоєнного періоду.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Istoria/35571.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Український Червоний Хрест: спроба організації та діяльності на території України (липень 1941– серпень 1942 рр.)

  Міжнародний Червоний Хрест (МЧХ) – світова громадська організація, головною метою якої є запобігання та полегшення страждання людей. Міжнародний Червоний Хрест був заснований у лютому 1863 року в Швейцарії з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню під час збройних конфліктів. На сьогодні МЧХ об’єднує низку незалежних організацій: Лігу товариств Червоного Хреста (ЛТЧХ), Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧК) та національні товариства. [1].

  автор: К.і.н. Федько А.В., к.і.н. Каліберда Ю.Ю., Федько Ю.М., Георгієва А.Л., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Istoria/35572.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Українська Головна Визвольна Рада та її роль у боротьбі українського народу за незалежність у 1940-50-х роках

  Головним етапом визвольної боротьби українського народу під час Другої світової війни стало створення Української Головної Визвольної Ради (УГВР) – організації, покликаної здійснювати керівництво національно-визвольним рухом в Україні [1, с. 400]. Заснування та діяльність цього потужного всеукраїнського представницького органу стало наступним логічним кроком українського державотворення у ХХ столітті після невдалої спроби відновлення Української Держави 30 червня 1941 року у Львові на чолі з Я. Стецько, яскравою сторінкою споконвічної боротьби нашого народу за свободу і незалежність України.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., к.і.н. Федько А. В., Федько Ю.І., Шелест І.І., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Istoria/29982.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Українська радикальна партія та її діяльність в Наддніпрянській Україні (1904 – 1905 рр.)

  Українська радикальна партія (УРП) – українська партія ліберально-народницького напряму [1, с. 441]. Поява її в Наддніпрянській Україні стала наслідком розколу, який відбувся восени 1904 року в Українській демократичній партії (УДП), в результаті відмови її членів від культурно-освітніх вимог та переходу на політичні позиції. Створення цієї нової нечисленної політичної організації національного спрямування остаточно призвело до закінчення формування ліберально-демократичного центру в політичному спектрі українського політичного руху на початку ХХ століття, викликаного загальним громадським піднесенням в Україні напередодні Першої російської революції 1905–1907 рр.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., к.і.н. Федько А. В., Федько Ю.М., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Istoria/30830.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Загальна українська організація та її громадсько-культурна діяльність в Наддніпрянській Україні (1897 – 1904 рр.)

  Загальна українська організація, Загальна українська безпартійна демократична організація, Всеукраїнська Загальна Організація, Всеукраїнська Безпартійна Загальна Демократична Організація. Під цими назвами на початку ХХ століття в Наддніпрянській Україні діяла нелегальна громадсько-культурна організація, заснована в 1897 у Києві за ініціативою В. Антоновича і О. Кониського, яка ставила собі за мету згуртувати всіх українських діячів в одній політичній структурі.

  автор: К.і.н. Федько А. В. , к.і.н. Каліберда Ю.Ю., Федько Ю.М., Татаренко О.В., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Istoria/32185.doc.htm

  Докладніше

 • 23/08/2013  Збройні формування ОУН – Мельника у 1943 – 1944 рр. на Волині

  Волинь – ця покрита лісами та озерами територія етнічної української землі, яка знаходиться між Поліссям та Поділлям в північно-західній частині України, наприкінці 1942 – початку 1943 рр. стає ареною збройного опору українського народу в роки Другої світової війни. Саме тут, у важкодоступних місцях волинської землі, в лісовій смузі, починають створюватися національні партизанські формування, які поклали основу Української Повстанської Армії (УПА) – підпільної збройно-політичної формації, що діяла в Україні протягом 1942–1950-х років і боролась проти німецького фашизму та комуністичного тоталітаризму.

  автор: К.і.н. Каліберда Ю.Ю., к.і.н. Федько А.В., Федько Ю.М., Дніпропетровська філія Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Istoria/33427.doc.htm

  Докладніше

 • 15/08/2013  Cучасний світ дає молодій людині більше шансів для самовираження. Тільки слід бути наполегливим і впевненим у собі

  В усі часи старше покоління нарікало на прийдешнє, мовляв, куди котиться світ, і що буде далі з такою молоддю, як оце тепер. Сучасна молодь – не виняток. Її теж усіляко критикують, і їй теж передрікають нещасне майбутнє. Адже саме перед молоддю найгостріше постали такі серйозні проблеми сучасності, як наркоманія, Інтернет-залежність та безробіття. Все це – на тлі економічних криз, пропаганди гіперспоживання та дезорієнтації у життєвих цінностях. А що думають самі молоді люди про свої проблеми?

  автор: Тала ПРУТКОВА, журналіст.

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/08/2013  Великий скіф Гомер і латинянин Вергілій: наслідування чи плагіат?

  У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією.

  автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/08/2013  Консервативна державницька концепція В. Кучабського

  Стаття присвячена одному з яскравих представників консервативної школи в українській історико-політичній науці - Василю Кучабському, який посідає почесне місце поряд із такими дослідниками як В. Липинський та С. Томашівський. В статті розглянуто політичні погляди В.Кучабського на майбутню форму української держави як «мілітарної монархії». Досліджено місце і провідну роль еліти та військової аристократії у державному творенні, концепцію "позитивного мілітаризму", а також ідею визначення Західної України (Галичини) як місця, звідки можна зорганізувати решту України на визвольну боротьбу - «український П’ємонт».

  автор: Михайло Давиденко, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/08/2013  Електоральний процес як феномен демократичного розвитку

  Винахід та використання у світовій суспільно-політичній практиці демократичних процедур формування органів політичної влади є одним із засадничих політико-технологічних винаходів, який дозволяє залучити до управління суспільством значно більшу кількість людей, ніж при так званому «елітарному» правлінні, коли владу здійснюють царі, королі, аристократи, олігархи чи тирани [3; 4].

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 15/08/2013  Візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі

  Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу, в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обгрунтовується необхідність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобальних міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від глобалізаційних процесів у столиці.

  автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, профессор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 21/07/2013  Методи організації навчання у середніх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  У статті розглядаються методи організації навчання, які існували у середньоосвітніх жіночих навчальних закладах Полтавського регіону у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, робота з книгою), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи, лабораторні та практичні роботи). Розкрито методи організації навчання певним предметам.

  автор: Клевака Леся

  видання: Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 18/07/2013  Великий скіф Геродот

  У статті доводиться, що «батько історії» Геродот був скіфом. Міф про те, що Геродот був греком, створили історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією. Ключові слова: Геродот, скіф, грек, Антична Україна-Еллада, Греція.

  автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна»,головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації

  У статті розглянуті деякі актуальні напрямки державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.

  автор: Євген Отдєлєнцев,аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

  Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх із ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

  автор: Юлія Яким’юк, кандидат наук із соціальних комунікацій,доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки і управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

  Особливістю нашого сьогодення стали найзначніші і неочікувані для людства зміни, що відбулися з навколишнім середовищем у глобальних вимірах. Після тривалого протягом багатьох століть і в цілому безконфліктного співіснування людства з природою почала відбуватись конфронтація сучасної цивілізації з довкіллям. Нині спостерігається суперечність між зростаючими потребами світового співтовариства і неможливістю біосфери забезпечити ці потреби. Отже, щоб не загинути разом із природою, треба шукати шляхи спільної еволюції (коеволюції), прагнучи до динамічної екологічної рівноваги, за якої антропогенне навантаження на природу не повинне переважати процеси самоочищення навколишнього середовища. Насамперед це забруднення біосфери ксенобіотиками (чужими для природи речовинами), продуктами «брудних» виробництв (хімічних, нафтохімічних, коксохімічних, металургійних) тощо.

  автор: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ); Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ)

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Електоральна культура і електоральний політичний маркетинг

  У сучасній науковій літературі використовуються різні словосполучення для розкриття феномена «електоральна культура». Одні автори використовують термін «культура політичних виборів», інші дослідники вживають словосполуку «культура виборів», треті – поняття «культура виборчого процесу» та ін. Зрозуміло, що за кожною версією поняття «електоральна культура» стоїть змістовно відмінне розуміння сутності політичних процесів, пов’язаних зі вказаним феноменом.

  автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  КНР: зміна поколінь лідерів, правонаступність політики

  Наприкінці 2012 р. відбувся 18 з’їзд Комуністичної партії Китаю, що є правлячою в цій глобальній державі світу, який обрав нове керівництво КПК (окрім КПК у Китаї беруть участь в управлінні державою ще 8 політичних партій).Генеральним секретарем ЦК КПК обраний доктор юридичних наук, професор Сі Цзіньпін, який змінив на цій посаді Ху Цзіньтао. Нам приємно відзначити, що колишній Генеральний секретар ЦК КПК, голова КНР (президент) Ху Цзіньтао свого часу відвідав Україну. Був в Україні і новообраний керівник КПК і китайської держави проф. Сі Цзіньпін, а разом із ним і троє з членів нового Постійного комітету Політбюро ЦК КПУ.

  автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу

  Виняткова складність проблеми сучасного тероризму, різноманітність форм його прояву викликають труднощі в його класифікації. Неопрацьованість типологічних питань – так само, як і відсутність загальноприйнятого визначення тероризму – перешкоджає адекватному розумінню природи і причин даного явища, не дозволяє достатньо глибоко визначити коло відносин, що пов’язані з цим феноменом.

  автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», викладач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Основні політичні партії молодої демократичної держави

  Україна є молодою державою, громадяни якої переборюють чисельні труднощі у становленні громадянського суспільства. Для того, щоб розбудувати молоду демократичну державу, суспільству має бути запропонована сукупність ідей, які не викликають принципових заперечень у середовищі, вони мають бути не прив'язані до поточної ситуації та конкретних політиків, прості та зрозумілі пересічним громадянам [1].

  автор: Валентин Галунько, доктор юридичних наук, доцент,директор Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»; Василь Базів, кандидат політичних наук,в.о. професора кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Політичні інститути і форми правління: проблеми організації і функціонування

  Більшість дослідників політичної сфери суспільства, зокрема, політичних інститутів сходяться на думці, що поняття «політичні інститути» є ширшим за поняття «політичні організації» [1; 8; 9; 11].У цьому зв’язку варто відзначити, що аналіз політичних інститутів суспільства лише з точки зору розгляду їх як певних «правил гри» є неповноцінним, оскільки саме завдяки існуванню політичних організацій і стає можливим функціонування політичних інститутів, які, дійсно, підкорені певним «правилам політичної гри».

  автор: Ольга Охотникова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами

  Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна буди розумною та продуманою. Соціальні мережі – twitter та facebook – зараз отримали назву «цифрова дипломатія». Хілларі Клінтон одного разу охарактеризувала «цифрову дипломатію» як «розумну силу», підкреслюючи тим самим її відмінність від традиційних дипломатичних термінів «жорстка сила» (тобто військова) і «м'яка сила» (тобто пропагандистсько-гуманітарна). Також новий інструментарій називають мистецтвом держуправління в XXI столітті. В експертних колах і ЗМІ зустрічаються й інші визначення: «твіттер-дипломатія», «електронна дипломатія», «онлайн-дипломатія».

  автор: Катерина Покровська (Цвєткова), аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання

  Опитування суспільної думки, що проводяться з різних питань соціально-політичного, економічного, культурного та ін. життя, покликані слугувати надійним індикатором ставлення суспільства до тієї чи іншої проблеми. Результати опитувань часто слугують підставою для важливих рішень, що приймають як фахівці у відповідній сфері, так і пересічні громадяни. Іноді для прийняття таких рішень немає інших більш-менш надійних індикаторів, тому роль опитувань у цих випадках зростає. Відповідно зростає й відповідальність організаторів опитування за точність отриманих ними результатів.

  автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Статусно-рольові особливості владних комунікацій

  В умовах активного розвитку суспільно-політичного та економічного життя українського суспільства, зумовленого трансформацією владних відносин та пошуком нових духовних і суспільних орієнтирів, по-новому переосмислюється проблема влади та способи її реалізації. В означеному контексті заслуговує особливої уваги владна комунікація як один із визначальних чинників реалізації владних відносин.

  автор: Світлана Загурська, старший викладач Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 18/07/2013  Теоретичні основи формування моделі «Владної збалансованості»

  Дослідження політичних та соціальних процесів в Україні, які спрямовані на подальшу демократизацію влади, вибір ефективних форм правління, оптимізацію процесів, пов’язаних із прийняттям важливих рішень з активним залученням широких верств населення, що забезпечують докорінні зрушення в економічній, соціально-політичній та духовних сферах, об’єктивно вимагає врахування усієї сукупності явищ, пов’язаних із цими змінами.

  автор: Антон Лісничий, молодший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, здобувач Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 10/07/2013  Полтавщина в житті і творчості Т.Шевченка

  До 200-річчя з дня народження геніального поета, яке наступного року відзначатиме все людство.Життєві зв'язки Т.Г. Шевченка з Полтавщиною були тривалі і надзвичайно плідні, адже саме тут Тарас Шевченко написав низку відомих поем і віршів, які стали основоположними в його поетичній творчості, – «Розрита могила», «Великий льох», «Кавказ», «Єретик», «Заповіт» («Як умру, то поховайте»...) та багато інших.

  автор: Студентський кореспондент

  видання: Студентський вісник ПІЕП №4 (61) від 28 лютого 2013 року, час видання: 2013

  Докладніше

 • 08/07/2013  Первый робот университета

  Впервые увидев перед собой коробку, полную разнообразной электроники, я вспомнил свое детство. Тогда у меня был период в жизни, тесно связавший меня с паяльником и электроникой. Меня окружали сотни резисторов, конденсаторов, микросхем и многого другого. Я привык к ним, и они стали моими игрушками. Листая отцовские подшивки журналов «Моделист-конструктор», я удивлялся необыкновенным устройствам. В фантазиях у меня они получались, причем намного лучшие, чем в описании. Нужно намотать 1000 витков провода? Зачем мелочиться, ведь мне не жалко намотать и 50000 и 100000, а если нужно, смогу и больше.

  автор: Максим Петренко, викладач Інституту комп'ютерних технологій

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/07/2013  GRID-системи

  У минулі часи Україна зробила значний внесок у розвиток обчислювальної техніки та інформатики. Ще в 1911 році відомий український учений Олександр Щукарьов створив «Машину логічного мислення». Перша в континентальній Європі електронна машина МЕСМ також була створена в Києві академіком Сергієм Лебєдєвим. Основи науки інформатики були розроблені в Інституті кібернетики академіком Віктором Глушковим.

  автор: С. Забара, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/07/2013  Людина. Патріот. Науковець. Вчитель

  1 липня 2013 року – відомий український освітянин, науковець, громадський діяч, президент Університету «Україна» Петро Таланчук відзначає своє 75-річчя. Петро Михайлович Таланчук народився в селі Городища-Косівські Володарського району Київської області. Навчався у Київському політехнічному інституті, пройшов шлях від студента до ректора цього вищого навчального закладу. Був першим міністром освіти незалежної України. Доктор технічних наук, професор, автор понад 400 наукових праць з різних галузей науки та техніки.

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/06/lyudina-patriot-naukovec-vchitel/

  Докладніше

 • 04/07/2013  Рідна мова

  Розмірковуючи про сутність, роль та долю мови, великий педаґоґ К. Ушинський писав у статті "Рідна мова": "Коли зникає народна мова, - народу нема більше... Доки жива мова народна в устах народу, доти живий і народ. Нема насильства більш нестерпного, як те, що хоче відняти у народа його спадщинуи, створену багатьма поколіннями його віджилих предків".

  автор: Петро Таланчук, Валентин Яблонський

  видання: Газета "Голос України", 27 березня 1997 року, час видання: 1997

  Докладніше

 • 04/07/2013  Народний месник: міфи, легенди, реальність

  Нещодавно, переглядаючи програму телепередач на один із наступних тижнів, я звернула увагу на кінострічку «Стріли Робін Гуда». Фільм цей я бачила раніше, але в дитячі роки розцінила його як захоплюючу розповідь про людину, котра воює за справедливість і завжди перемагає у цій боротьбі. Запам’ятались також пісні Володимира Висоцького у виконанні автора.

  автор: Вікторія Солнцева

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 24/06/2013  На півдні України молодь "ощасливлює" новоявлений освітянський Остап Бендер

  автор: Тимко Іван

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 19/06/2013  Розробка програми для навчання основам програмування в середній школі

  Уроки з інформатики в школі і вузі: яку мову програмування обрати? Наскільки глибоко її вивчати і чи потрібно взагалі у школі вивчати мови програмування? Є думка, що учнів треба знайомити з різними мовами і різними стилями програмування. Думки про те, яку мову краще викладати в школі, різняться: від того, що програмування вивчати не потрібно, а слід просто піднімати комп’ютерну грамотність та освоювати офісні програми, до того, що потрібно вивчати операційні системи і кілька мов програмування різних рівнів абстракції і з різними парадигмами.

  автор: Чумаченко О.В.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Аналіз концентраційних залежностей фізичних властивостей водних розчинів солей мангану і феруму

  Водні розчини є основним середовищем, в якому відбуваються процеси неживої і живої природи. Гідросфера знаходиться у стані безперервного руху, розвитку й оновлення. У процесах гідротермальної діяльності разом з водою переміщуються величезні кількості солей численних мінеральних речовин, органіки і газів. Манган і ферум як компоненти водних систем активно рухаються з іншими елементами по різноманітних геохімічних і біогеохімічних циклах.

  автор: Ревіна Я.О., Строєва М.Й.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Альтернативні джерела енергії як шлях переходу до сталого розвитку людства

  При сучасній потребі людства в енергетиці питання енергетичної безпеки є дуже важливим при переході до сталого розвитку. Кількість енергії, що виробляється, визначає не тільки рівень якості життя людини через задоволення її потреб, а й темпи та можливості еволюціонування, зміни та переходи людської цивілізації на різні моделі та принципи існування.

  автор: Шипілов Д.О.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Використання мови програмування FORTRAN для паралельних обчислень

  Фортран (Fortran) – перша реалізована мова програмування високого рівня. Створений у період з 1954 по 1957 рік гуртом програмістів під керівництвом Джона Бекуса (John Backus) у корпорації IBM. Назва Fortran є абревіатурою від FORmula TRANslator, тобто перекладач формул.Фортран широко використовується в першу чергу для наукових та інженерних обчислень.

  автор: Сіциліцин Ю.О.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Тваринний світ Запорізької області в Червоній книзі України

  Одним із заходів збереження біорізноманіття тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення [1]. До третього видання Червоної книги України включено 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів, при цьому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів, стороною яких стала Україна протягом останніх 10-15 років [2; 3].

  автор: Сурядна Н.М.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/06/2013  Розробка сайту конструкторського бюро

  На сьогоднішній момент український ринок фармацевтичного, хімічного та харчового обладнання дуже малий. Для будь-якого підприємця основним питанням завжди буде залишатися збільшення принесеного його бізнесом прибутку. Будь-який бізнес має обмежену кількість ресурсів. Відповідно основна задача – це вкласти кошти так, щоб вони почали приносити максимально можливий прибуток. Споживач продукції або послуг компанії – це головне джерело її доходу. Відповідно значну кількість ресурсів компанія повинна вкласти в пошук і залучення клієнтів

  автор: Волков О.Ю.

  видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013

  Докладніше

 • 10/06/2013  Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації

  У статті розглянуто основні проблеми української економіки. зокрема птахівничої галузі. Проаналізована юридична база щодо євроінтеграції. Запропоновано напрями спільної аграрної політики, завдяки яким відбудеться підвищення рівня сільськогосподарського виробництва.

  автор: Завірюха А.В., пошукач, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Журнал «Ефективна економіка» № 6, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 04/06/2013  Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці

  В статті зосереджено увагу на важливості праці вчителя так щоб не нав'язуючи їм нових обов'язків, створити сприятливі умови для розвитку, що відповідатиме їх професійній якості та соціальним вимогам сьогодення до виконання ними професійних обов'язків. В статті, також, розглянуто соціальну диференціацію в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, увагу зосереджено на визначенні системи чинників впливу на працю.

  автор: Семикіна М.В., д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету; Жеребченко Т. І., старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін, Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  видання: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" №6 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 03/06/2013  Випуск - 2013. Дитяча наївність чи стереотипи?

  Ось він, такий довгоочікуваний для всіх школярів останній дзвоник! Які ж плани на майбутнє у випускників 2013 року? Для того, щоб дізнатися про це, ми завітали у школу №168 міста Києва на Оболоні, таку рідну для багатьох студентів Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», бо саме там протягом п’яти років навчалися студенти, очікуючи закінчення будівництва нового корпусу по вул. Львівській, 23.

  автор: Наталя Ткачова (фото), Богдан Дроздовський, журналісти студентського Медіа-центру Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 24/05/2013  Скарби колишні і теперішні. Прем'єра у гімназії

  Скільки чарівної краси містить магічне слово – Карпати! В задумах застигли величні гори. Квітнуть барвисті килими полонин. Стрімкі ялини стоять, мов почесна варта, вітаючи вас легкими помахами верховіть. А мешканці розповідають чимало цікавого про Олексу Довбуша, котрий став уособленням справедливості й найсвятішої любові до рідної землі. Гадаю, що кожен чув чимало розповідей про цього героя. Пам’ять про Олексу Довбуша глибоко увійшла в усну народну творчість, надихнула до праці багатьох прозаїків, поетів, художників, композиторів. Ще за життя він став легендою. 11 квітня у Тернопільській українській гімназії ім. І. Франка відбулася прем’єра музичної вистави-казки «Скарби Довбуша». За п’єсою місцевих авторів Світлани Львівської та Богдана Мельничука.

  автор: Леся Наливайко, студентка спеціальності "Видавнича справа і редагування" Тернопільського коледжу Університету "Україна"

  час видання: 2013

  адреса видання: http://vmurol.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2013-05-17-07-08-12&catid=3:2010-09-30-18-55-22&Itemid=10

  Докладніше

 • 16/05/2013  Духовне життя - не бухгалтерія

  Ієромонах Макарій (Маркіш) відповідає на запитання студентів

  видання: "Одигітрія" № 4 (132), квітень 2013 р., час видання: 2013

  Докладніше

 • 16/05/2013  Океан Ельзи та його Земля

  Нещодавно вийшов новий альбом гурту «Океан Ельзи», який називається «Земля». Новий диск було презентовано як на CD, так в Інтернеті, зокрема, на сайті «Яндекс-Музыка».

  автор: Світлана Патра, Студентський Медіа-центр Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 02/05/2013  Жанр роману виховання в українській літературі

  У статті дано визначення поняттю «роман виховання», перелічено риси жанру, стисло простежено його еволюцію в українській літературі.

  автор: Гросевич Т.В.

  видання: Філологічні трактати.– Том5, №2 ‘2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/04/2013  Основні напрями впливу комплексу маркетингових комунікацій на ефективність діяльності підприємств сфери послуг

  У статті запропонована методика оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій і його складових, яка дозволить виявити залежність між прибутком підприємств сфери послуг і витратами на комплекс маркетингових комунікацій.

  автор: Романенко О.О.

  видання: ВІСНИК КНУТД 2013 №5, час видання: 2013

  Докладніше

 • 26/04/2013  Теоретичні засади маркетингових комунікацій в контексті формування їх комплексу

  У статті проаналізовано сутність маркетингових комунікацій та особливості формування комплексу маркетингових комунікацій.

  автор: Романенко О.О.

  видання: Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА» Випуск 1, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 23/04/2013  Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Хмельницької області

  12 квітня 2013 року у залі засідань Вченої ради Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» під головуванням ректора Хмельницького національного університету Скиби Миколи Єгоровича відбулося чергове засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Хмельницької області.

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/04/2013  Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука

  У статті аналізується специфіка репрезентованого у творах В. Шевчука типу священнослужителя – мандрівника, шукача істини, представника барокового характеру. З’ясовуються особливості образів духовенства, окреслюються притаманні їм спільні риси; розкривається структурна й змістова сперцифіка творів.

  автор: Приліпко І.Л.

  видання: Наукові праці. Літературознавство. Випуск 210. Том 222, час видання: 2013

  Докладніше

 • 19/04/2013  Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку людини

  Реформування системи освіти, її концептуальних, структурних та організаційних основ у контексті суспільно-економічних перетворень, які відбуваються в Україні, не мислиться без виховання і розвитку творчої особистості, яка здатна спрямувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку, на підґрунті засвоєння загальнолюдських цінностей. У зв’язку з цим набуває значущості пошук ціннісних механізмів розвитку підростаючого покоління, формування цілеспрямованого поціновування життя як найдорожчого скарбу, уміння визначати життєві перспективи, набувати віри у власні сили.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Psihologia/5_trofimenko%20n.je..doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Економічна доцільність комуністичної ідеї

  У статті мова йде про зародження, формування, відображення у діях, свідомості людей і стародавніх книгах соціальної справедливості. Особлива увага приділяється процесу її перетворення в комуністичну ідею під впливом розвитку продуктивних сил суспільства та подальшому її впливу на економічне зростання країни, темпи якого залежить від дохідної частини бюджету, на формування якої значною мірою впливає збагачення окремих осіб.

  автор: Шепель П.О., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17790.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи: ефективність застосування

  Надіслані на конференцію тези є презентацією ефективності застосування запропонованого нами системно-інформаційного підходу у дослідженні правової системи.

  автор: Мірошниченко М.І., Університет "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Pravo/1_miroshnichenko%20m.i..doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Сучасні аспекти сутності категорій "інновація" та "нововведення"

  Не зважаючи на те, що з моменту введення в науковий обіг поняття «інновація» минуло досить багато часу, до теперішнього моменту не існує загальноприйнятої думки з цього приводу. Залишається типовим ототожнення понять «інновація», «новація», «нововведення». Онишко С.В. у своїй праці пояснює таку ситуацію через існування тісного зв’язку між цими поняттями, який простежується вже в тлумачних словниках [1, с. 56-57]. На перший погляд, можна зробити висновок, що ці поняття є синонімами. На нашу думку, подібне розкриття поняття інновація зумовлене складністю та багатогранністю цього явища, повне уявлення про яке можливе після глибинного дослідження змісту інновації та нововведення на різних рівнях.

  автор: Гапчич А.М., Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2006

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17947.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Аналіз структури психологічної готовності студентів до самостійної роботи в науковій літературі

  Дослідження психологічної готовності до діяльності започатковані у 60-ті роки минулого століття. Психологічна готовність більшістю вчених розглядається як необхідна передумова ефективної діяльності людини, яка водночас є і її результатом. Зміст та структура психологічної готовності визначаються вимогами діяльності (її видів) до психічних процесів, стану, досвіду та властивостями конкретної особистості.

  автор: Панченко Т.Л. Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Psihologia/20557.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Багатопорогові компоратори з синхронно керованим регулюванням порогів

  Відомий двопороговий компаратор (патент України №73663), який реалізований на основі двох зустрічно включених відзеркалювачів струмів (ВС). Такі компаратори успішно використовуються для порівняння оптичних сигналів у діапазоні 1 – 104 мкВт. На основі віддзеркалювачів струму та компараторів успішно реалізовані моделі нейронів [1, 2], схеми операцій еквівалентності, нееквівалентності, нейронечіткої логіки [3], широтно імпульсні та фазоімпульсні модулятори [4], багатоканальні аналогочасові фотоперетворювачі [5], які мають низку суттєвих переваг: простоту, розширений діапазон вхідних фотострумів тощо.

  автор: к.т.н. Красиленко В.Г., к.т.н. Лазарєв О.О., к.т.н. Нікольський О.І., Лободзінська Р.Ф., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Tecnic/21449.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Категорія інформативності у текстах службових документів

  Поняття «інформація», її види та особливості передавання комунікатором і сприймання реціпієнтом є предметом дослідження багатьох наук. У лінгвістиці тексту інформація ототожнюється із номінацією, смислом, змістом. У науковій літературі інформативність розглядається як категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їхнє осмислення, передавання та кодування читачем.

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/21104.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку в підлітковому віці

  Актуальність проблеми самоставлення в підлітковому віці виявляється в тому, що саме в цей період відбувається становлення самосвідомості особистості (Д.І. Фельдштейн, Л.І. Божович, І.І. Чеснокова й ін.), яке супроводжується низкою психосоціальних протиріч: із одного боку, підліток сприймає себе як особистість виняткову, ставить себе вище інших людей, з іншого – сумнівається в собі, але намагається не допускати у свідомість ці сумніви (Т.В. Рябова).

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Psihologia/22368.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Фінансовий механізм розвитку інноваційної діяльності: теоретичний аспект

  У науковій та навчальній літературі є достатньо визначень сутності фінансового механізму, але відсутнє виділення окремо фінансового механізму інноваційної діяльності. Так, Василик О.Д. визначає фінансовий механізм як сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів і населення [1, с.11]. Ковалюк О.М. розглядає фінансовий механізм як складову єдиної фінансової системи, що охоплює сферу фінансів (об’єкт фінансової системи), сукупність фінансових органів (суб’єкт фінансової системи), фінансовий механізм (засіб взаємодії суб’єкта і об’єкта фінансової системи) [2, с.74]. На нашу думку, таке визначення є нетрадиційним, але не до кінця логічним, адже фінансовий механізм створюється саме суб’єктами фінансової системи.

  автор: Гапчич А.М., Полтавський інститут економіки і права

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/19159.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Особливості формування ціннісного ставлення до себе на ранніх етапах онтогенезу

  Ціннісне ставлення до себе виступає як системне утворення особистості, як продукт індивідуального розвитку людини. Його формування відбувається разом із формуванням її психічного відображення, і тому його вивчення на ранніх етапах онтогенезу становить особливий інтерес як для психологічної науки, так і для педагогічної практики.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Psihologia/18127.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Саморегуляція поведінки особистості як один із компонентів самосвідомості

  Заключною ланкою цілісного процесу самосвідомості є саморегуляція особистістю складних психічних актів, власної поведінки. Під саморегуляцією у структурі самосвідомості у вузькому смислі мається на увазі така форма саморегуляції поведінки, яка передбачає момент включеності в неї результатів самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення до себе, причому ця включеність актуалізована на всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи від мотивуючих компонентів і закінчуючи власною оцінкою досягнутого ефекту поведінки.

  автор: Трофименко Н.Є., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Psihologia/22245.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Теоретичні аспекти вивчення тексту у навчальному курсі «Документна лінгвістика»

  ХХ – початок ХХІ століття позначилися активним розвитком наук. Розвиток мовознавства – подібно до математики, фізики, хімії, біології – супроводжувався його диференціацією на низку окремих, але взаємопов’язаних наук. Дослідження у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві проводилися у плані вивчення лінгвістичних одиниць. Текст, що містить сукупність речень, не одразу став об’єктом вивчення цієї наукової галузі, хоч і традиційно текстами займались риторика, текстологія, стилістика. За влучними висловом М.Р. Майенової, «ще нещодавно вважалося, що мовознавство закінчує свої дослідження там, де закінчується речення, та цілком і повністю вичерпується межами граматики»

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Philologia/20795.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Зміст і структура навчального курсу „Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності” (Документної лінгвістики)

  Навчальна дисципліна «Документна лінгвістика» вперше викладалася у 70-х рр. ХХ ст. у Московському державному історико-архівному інституті для підготовки майбутніх документознавців. У центрі її уваги – мовне оформлення та особливості машинної обробки інформації адміністративних, наукових, виробничо-технічних, економіко-статистичних документів [1]. Науково-технічний прогрес, розвиток та інтеграція наукових знань у мовознавстві, документознавстві, зокрема потреба в удосконаленні організації змісту документа, уніфікації його інформаційної частини зумовили подальшу еволюцію змісту і структури документної лінгвістики.

  автор: Поберезська Г.Г., к. пед. н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2007

  адреса видання: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Philologia/19718.doc.htm

  Докладніше

 • 19/04/2013  Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914р.)

  У статті досліджуються зміни, які відбулися на території Волинської губернії, зокрема в її західних повітах, у процесі переростання цієї території спочатку у прифронтову зону, а згодом у місце безпосередніх бойових дій. Аналізуються збройні сутички, які відбулися у 1914 р. на території Волині між російською армією та її противниками. Визначаються особливості перебігу військових подій на західноволинських теренах.

  автор: Дем’янюк Олександр Йосипович, кандидат історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та суспільних відносин, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 11/04/2013  Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації

  Державна політика у сфері мови є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави, оскільки через неї створюються умови для реалізації природних прав людини і громадянина.

  автор: Лопушанська О.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: Адвокат №4(151) 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 08/04/2013  Інформаційно-комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю

  У статті аналізуються інформаційно-комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон-клієнтських відносин.

  автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Імідж як політична реклама

  Вивчаючи проблеми політичної реклами, політичний лідер та його команда неминуче стикаються з образом ідеального та реального діяча, який сформувався в суспільній свідомості виборців. Такий образ отримав назву імідж (від англ. image – образ, подоба), що у свою чергу дало ім'я науці іміджології.

  автор: Худавердян Е., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна", ІІІ курс, група П-ІІІ (д), спеціальність "Правознавство". Науковий керівник: Ігнатьєв В.А., канд. філос. наук, в. о. доцента

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Інтеграційний досвід України (ретроспективний аспект)

  Україна, як і будь-яка інша держава, не може успішно розвиватися, ігноруючи геополітичний контекст і тенденції розвитку світової цивілізації, спираючись на розуміння лише власних інтересів. У духовній, культурній, науковій, економічній, політичній сферах життя народів відбуваються міжнародні інтеграційні процеси. Однак, якщо наслідки від помилок в економічній інтеграції можуть бути тимчасовими, то недоліки політичної інтеграції інколи стають незворотними і, навіть загрожувати суверенітету, цілісності держави.

  автор: Гончаров А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", І курс, група ЗМК-11, спеціальність "Маркетинг" Науковий керівник: Бойко Т.І., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Історія Червоного Хреста

  Історія Червоного Хреста сягає своїм корінням у XVII століття. Під час російсько-турецької війни мирне населення надавало допомогу пораненим і хворим. Широке розповсюдження отримала добровільна допомога у час Вітчизняної війни 1812 р., на зібрані кошти на користь поранених була надана матеріальна допомога сотням інвалідам. Подальший розвиток цей рух отримав у період кримської війни 1853-1856 рр.

  автор: Сучіліна М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Позднікіна Н.О., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Мережеві комунікації як фактор формування політичної культури молоді

  Формування й розвиток політичної культури здійснюється через засвоєння й підтримку людьми її норм, зразків і стандартів поведінки, традицій. Засвоєння людиною вимог статусної і рольової поведінки, культурних цінностей і орієнтирів, що сприяє формуванню у неї якостей, що дозволяють адаптуватися в цій політичній системі й виконувати там певні функції, називається політичною соціалізацією.

  автор: Мунтян М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VI курс, група С-6, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Шевчук О.С., канд. пед. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку

  У наш час актуальним постає вивчення молодої сім'ї, адже від того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на початкових етапах спільного життя, залежатимуть подальші сімейні стосунки, що має вплив на розвиток суспільства в цілому. На спільному життєвому шляху молодій сім'ї доводиться зіштовхуватися з багатьма проблемами і труднощами, що заважатимуть її адаптації.

  автор: Аврамішина В., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Позднікіна Н.О., канд.філос.наук., доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  ПАР – країна з тріумфом керівництва

  Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку ПАР в умовах глобалізації, особливості її внутрішньої та зовнішньої політики.

  автор: Олійник Наталія, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінасові джерела для проведення наукових досліджень

  Cучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових джерел для проведення наукових досліджень, підвищення їхнього рівня та конкурентоспроможності інтелектуального капіталу неможливі без підготовки і виконання вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів.

  автор: Сущенко А., аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політичний ринок у системі соціальних комунікацій

  Мета дослідження полягає у визначенні ролі явища політичного ринку в системі соціальних комунікацій. Актуальність цієї теми пов`язана із необхідністю встановлення значення політичного маркетингу і політичного протистояння суб`єктів виборчого процесу напередодні парламентських перегонів.

  автор: Бєльська К., Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 1-й курс магістратури, спеціальність "Зв`язки з громадськістю". Науковий керівник: д-р.пед.наук, професор Бебик В.М.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політико-правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV-XVIII ст.

  У статті розглянуто еволюцію ідеї толерантності в нормативних актах держав Західної Європи і Північної Америки. Проведено теоретичний аналіз і виділено основні характеристики державних документів ІV-XVIII ст., які вплинули на розвиток терпимості у світі. Визначені роль та умови підписання і проголошення представниками державної влади актів про толерантне ставлення до певної категорії населення.

  автор: Савич Інна, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Політико-правові аспекти прогресивного суспільства в концепції Вольтера

  Політичний та духовний стан українського суспільства вимагає повноцінного засвоєння таких принципів співжиття, як свобода, рівність, правова культура. Пройшло кілька століть з часу Просвітництва, а прогрес, розвиток людського співтовариства й надалі асоціюється з усвідомленням та раціональним сприйняттям цих понять як населенням, так і лідерами держави.

  автор: Корольчук К., Університет "Україна", ІІ курс, група БО-21. Науковий керівник: Бойко Т.І., канд. філос. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки

  Рамкові програми – основний фінансовий інструмент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. Реалізуються з 1984 р. п’ятирічними циклами. Джерело фінансування – бюджет Європейського Союзу; формат – у рамках бюджетного циклу ЄС (до теперішнього часу 5 років, з 2007 – 7 років). Європейська комісія (ЄК) розробляє проект РП, висуває на розгляд Європарламенту (ЄП) та Європейської Ради. Рішення ухвалюють ЄП та Європейська Рада за участю ЄК. Національні квоти – відсутні.

  автор: Сущенко А., Університет "Україна", аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Науковий керівник: Малишев В.В., д-р. техн. наук, професор

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Розвиток науково-технічного прогресу – запорука майбутнього держави

  У статті обговорюються питання ефективності прогнозування науково-технічного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні.

  автор: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету "Україна" Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету "Україна"

  видання: Науковий журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", №4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Соціальні мережі як новий засіб політичних комунікацій

  Останнім часом Інтернет-технології отримали настільки велику популярність, що в західній політології їх характеризують як засоби загальної демократизації суспільства. Політичні комунікації, засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, називають новими «технологіями свободи, які забезпечать можливість реалізації на практиці принципів свободи слова в такій мірі, в якій їх ще ніколи не знало людство».

  автор: Данько-Сліпцова А., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна". Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. пол. наук, професор

  видання: Журнал "«Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Соціальний час як культурно-історичний феномен

  Уявлення про час та його значення неодноразово змінювалися в історії культури. Античний філософ Платон запропонував два терміни для його значення: «еон» (грець.) – вічність, століття, божественний час; «хронос» (грець.) - земний час, що має тривалість і міру. З давньогрецької, староіндійської та китайської міфології нам відомі божества, що втілюють образ часу. У християнських теологічних вченнях єдність минуло, теперішнього и майбутнього подано до ідеї Трійці.

  автор: Обуховська Л., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія". Науковий керівник: Михайлик А.Г., кандидат педагогічних наук, професор

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Спосіб життя як об'єкт соціологічного вивчення

  Спосіб життя людей є предметом соціально-філософського, соціологічного й історичного аналізу вже давно. Існує безліч визначень способу життя людей. Також можна погодитися з запропонованим А.Бутенко визначенням поняття: спосіб життя соціального суб'єкта – це спосіб його життєдіяльності, на який впливає, перш за все, спосіб виробництва, рівень життя, природно-географічні й суспільно-історичні умови, а також ціннісними установками особистості.

  автор: Подмарькова Г., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філос. наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Суспільно-політична діяльність фахівців і громадських об’єднань задля гуманізації політики щодо невиліковно (тяжко) хворих в Україні

  Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворювання, може надаватися паліативна та хоспісна допомога (далі - ПХД).

  автор: Вольф О., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. політ. наук, професор.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Світоглядні цінності молоді в координатах постмодерністськго світу

  Процеси, що супроводжують розвиток сучасного українського суспільства в координатах так званого постмодерністського світобачення являють собою колаж, на перший погляд, мало сумісних концепцій і напрямів.

  автор: Кочура Н.М., канд. філос. наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Теоретичні підходи до вивчення людей похилого віку

  Одна з тенденцій, спостережуваних в останні десятиріччя в розвинутих країнах світу, - зростання абсолютного числа і відносної частки населення літніх людей. Відбувається неухильний, досить швидкий процес зменшення в загальній чисельності населення частки дітей і молоді і збільшення частки немолодих.

  автор: Бурлака Т., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VI курс, група 61-11, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філос.наук, доцент.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 08/04/2013  Вплив природи на особливості культури півдня України

  Життя кожної людини проходить у двох вимірах: у природному та у культурному. Природа й культура нерозривні. Вони зв’язані генетично, бо людина – найвищий витвір природи, а культура – найвищий витвір людини. Природа годує, поїть і одягає людину, вона ж стимулює її духовну творчість. Одночасно сама природа одухотворяється людиною, і культура виступає своєрідним посередником між ними.

  автор: Смоляна В., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Михайлик А.Г., канд. пед. наук, професор.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/04/2013  Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі

  Розкриті основні професійні компетенції майбутніх вчителів фізичної культури. Розглянуто праксеологічні, комунікативні, креативні, інформаційні та моральні компетенції випускників вищих навчальних закладів. Розроблена модель основних професійних компетенцій випускників. Модель містить вимоги до майбутньої педагогічної праці випускника у різних типах шкіл. Вона розкриває його основні фахові компетенції. Педагогічні функції випускника спрямовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та виховних завдань у навчальної та позакласної роботі з фізичного виховання і спорту.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 05/04/2013  Контроль развития координационных способностей человека (обзор зарубежных технологий тестирования)

  В статье рассмотрены метрологические основы контроля развития координационных способностей детей, молодежи и юных спортсменов, которые используются за рубежом. Приведены некоторые нормативы оценки предложенных тестов для различного контингента детей и спортсменов разных видов спорта. Предложено использовать данные тесты в отечественном физическом воспитании и спорте.

  автор: Сергиенко Л.П., Лышевская В.М., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина», Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 05/04/2013  Розвиток анаеробних здібностей людини: технології тестового контролю (огляд закордонних публікацій)

  Описані технології визначення розвитку різних видів анаеробних здібностей: здібності до швидкісної алактатної і лактатної витривалості, здібностей до анаеробної алактатної і лактатної потужності. Наведені нормативи оцінки розвитку анаеробних здібностей різних груп населення, визначені за окремими тестами.

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна», Херсонський державний аграрний університет

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник №3, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 05/04/2013  Навруз по-українськи

  21 березня – в день весняного рівнодення ~ 300 000 000 жителів нашої планети святкують Міжнародний день Навруз.

  автор: Богдан Дроздовський, журналіст студентського Медіа-центру Університету «Україна», Наталя Ткачова, студентка Національного Авіаційного Університету

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 05/04/2013  Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання

  Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Сім’я є соціумом, де найвиразніше виявляються індивідуальні особливості кожного, реалізуються природні потреби, формуються мотиви поведінки, відбуваються самопізнання, самоактуалізація й соціалізація її членів. Вирішальним чинником такого становлення є взаємодія батьків і дітей, їхнє спілкування, співпраця. Рівень цієї взаємодії значною мірою залежить від батьків: їхніх знань, навичок та вмінь...

  автор: Ольхова-Марчук Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць №3, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 05/04/2013  Теоретичні основи формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров’язбережувальної діяльності

  Розглянуто структуру підготовки майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. Здійснено аналіз понад 30 літературних джерел. Встановлено, що готовність майбутнього фахівця включає такі структурні компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний. Зазначається, що фахівець володіє знаннями про здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології. Також він усвідомлює цінність здоров’я та готовий реалізувати свої знання у професійній діяльності. Наголошується на необхідності покращення показників особистісних якостей та професійної культури.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 11, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 04/04/2013  Історичні умови виникнення молодіжної культури

  Молодь як широка соціально-демографічна спільнота виникла відносно недавно. Час її виникнення збігся з початком першої науково-технічної революції. Завдяки впровадженню наукових винаходів, появі нових джерел енергії, більш досконалих форм організації виробництва була досягнута висока продуктивність праці.

  автор: Котенко М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Михайлик А.Г., канд. пед. наук, професор.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Осмислення понять "культура" та "прогрес" у контексті духовного розвитку сучасного українського суспільства

  Тема відродження культури, формування особистості з високим рівнем духовної культури - є, на нашу думку, найбільш актуальною на сьогодні як для українського суспільства, так і для глобалізованого світу в цілому, адже внаслідок стрімкого науково-технічного прогресу сучасне суспільство духовно майже не розвивається, а під тиском домінанти матеріальних цінностей деградує.

  автор: Демченко О., Інститут права та суспільних відносин Університету "Україна", ІІ курс, група ПО-21, спеціальність "Політологія". Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філософ. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Проблематика розвитку української освіти в умовах євроінтеграції

  Європейська вища освіта крокує шляхом кардинальних змін. Уніфікуються національні системи підготовки фахівців, створюється загальноєвропейський науковий та освітній простір, здійснюються доволі радикальні інституційні перетворення.

  автор: Федик Р., Івано-Франківська філія Університету "Україна", 6 курс, група ПІ-41, спеціальність "Програмне забезпечення систем" Федик Р. Івано-Франківська філія Університету «Україна», VI курс, група ПІ-41 спеціальність «Програмна інженерія». Науковий керівник: Кіт Г.В., старший викладач.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Молодіжні субкультури в сучасному українському культурному просторі

  Розглядаючи цю тему, звернемо спочатку увагу на те, що з самого зародження масової культури, очевидно, повинна була зародитись і субкультура, культура антимасова. За відправну точку можна взяти будь-яку культурну подію на власний розсуд, що належить чи то до середини XX століття, чи то до періоду бурхливого розвитку молодіжних рухів у 90-х роках, чи сьогодення. У будь-якому разі, яку б точку ми не взяли, обговорення цієї проблеми буде актуальним.

  автор: Дубровський Р., Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», ІІ курс, група ПО-21, спеціальність "Політологія". Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філос. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Стан культури на західноукраїнських землях Волині та Галичини у 1944-1953 рр. в українській історіографії

  В українській історіографії є ще багато тем, які залишаються під грифом “білих плям української історії” і чекають своєї черги. Серед таких, зокрема, і проблема вивчення культурного розвитку західноукраїнського регіону у 1944-1953 роках, яка все ще не стала предметом наукових комплексних досліджень.

  автор: Жупник В., Івано-Франківська філія Університету "Україна", канд. іст. наук

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Стан медіа-освіти в сучасних ВНЗ України

  Cтрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка в бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на всі верстви населення, передусім дітей і молодь.

  автор: Мусієнко О., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна", ІІІ курс, група ВС-3д, спеціальність "Видавнича справа та редагування". Науковий керівник: Книжник О.В., ст. викладач

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Стратегія і тактика народних мас опозиції під час "Помаранчевої" революції 2004 р.

  Кампанію президентських виборів осені-зими 2004 р. в Україні вже узвичаєно називають «помаранчевою революцією». Цей термін – вдала метафора, що народилася на Майдані Незалежності в столиці нашої країни – Києві. Він перетворився на символ, ідеологічний стандарт, публіцистичну форму.

  автор: Гула Ю., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна". ІІІ курс, група П-ІІІ (д), спеціальність «Правознавство». Науковий керівник: Ігнатьєв В.А., канд.філос.наук., в.о. доц.

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Жіночі об'єднання Галичини останньої третини ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії

  Вивчення “ролі жінки в історії“ як окремої суспільної проблеми розпочалося на межі XVIII-XIX cт., згодом вона відокремилася і навіть стала протиставлятися іншій — “чоловічій“ історії (у сенсі всього історичного процесу).

  автор: Колибаб'юк С., Івано-Франківська філія Університету "Україна", викладач кафедри гуманітарних наук

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 04/04/2013  Сучасне студентство як соціальна група

  Основним елементом соціальної структури суспільства є соціальна група. Соціальна група - сукупність людей, що мають загальну соціальну ознаку й виконують суспільно необхідну функцію в загальній структурі суспільного поділу праці й діяльності. Індивід одночасно належить до різних соціальних груп.

  автор: Ткаченко Н., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VІ курс, група С-61, спеціальність "Соціологія". Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філол. наук, доцент

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель

  У статті доводиться, що так звана «грецька філософія», насправді, є античною філософією скіфів-аріїв. А провідні античні філософи Анахарсій, Аристокл і Аристотель були скіфами.

  автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету "Україна", головний редактор журналу "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Безпекові імперативи в контексті сучасних соціально-політичних проблем України

  Насамперд хочу відзначити, що в цьому короткому виступі я не збираюсь правити щось на зразок нобелевських лекцій. Хочу лише зупинитись у тезовій формі на низці проблем безпеки сучасної України, що вважаються мені пріоритетними. Таким чином, аналіз і синтез у скороченому вигляді надалі ми подаватимемо терміном ознаки.

  автор: Хижняк І.А. д.і.н., д.п.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Характеристика сучасних засобів масової інформації

  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа — преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.

  автор: Келембет К., ІІ курс, група МІ-21, спеціальність "Міжнародна інформація"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  До питання визначення поняття "медіа-тероризм"

  Сьогодні термін «тероризм» застосовується для позначення багатьох видів насильницьких дій, спрямованих на досягнення економічних, соціальних, релігійних, політичних та інших цілей. Визначення тероризму варіюються від найбільш загальних до розширених, метою яких є максимальна конкретизація поняття.

  автор: Єрохіна Т., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", №4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Електронний уряд: еволюція ідеї, сутність поняття, структура

  Нові інформаційні технології роблять весь більший вплив на суспільний розвиток. Зростає кількість людей, які мають можливість використовувати блага інформаційно комунікаційних технологій. У діяльності державних органів велику роль відіграє прозорість держави для суспільства.

  автор: Скуртул О., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна" VІ курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Франческо Петрарка як провідний гуманіст епохи Відродження

  Франческо Петрарка – видатний поет та найяскравіший представник італійських гуманістів, які вбачали в духовності людини не лише безпосередньо релігію, а мистецтво й науку.

  автор: Клюшина В., Інститут філології та масових комунікацій Університету "Україна", І курс, група ЖР/11, спеціальність "Журналістика"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Гендерні аспекти політичного лідерства

  Сьогодні жінки лідирують не тільки за чисельністю населення, а й домінують як працівники. Вони превалюють у таких життєво важливих сферах, як охорона здоров'я, освіта, соціальна робота, гуманітарні науки, культура, догляд за дітьми, сфера послуг та інформація.

  автор: Загурська С., Білоцерківський інститут економіки та управління, здобувач

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя

  У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний валютний фонд) в розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам.

  автор: Олександр Вольф, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна",голова правління Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 02/04/2013  Михайло Гуць

  Михайло Васильович Гуць – відомий український фольклорист, літературознавець, перекладач, діяч культури – народився 11 червня 1930 р. у передгір'ї Карпат, в селі Янівці Долинського повіту Станіславського воєводства (нині село Іванівка Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.).

  автор: Надія Пазяк, кандидат філологічних наук

  видання: Народознавство № 62, червень 2002 р., С. 1-3., час видання: 2002

  Докладніше

 • 02/04/2013  Молодіжні організації Галичини кінця XIX— 30-х років XX ст. у творчому доробку істориків

  За доби новітньої незалежності вивчення історії молодіжних організацій Галичини кінця XIX-30-х років ХХ ст. (“Січ“, “Сокіл“, “Пласт“, “Луг“, спортивні та інші товариства) стало одним з популярних напрямів дослідницьких пошуків представників різних галузей знань — істориків, педагогів, культурологів, політологів тощо.

  автор: Бенько А.,Івано-Франківська філія Університету "Україна", ІІІ курс, група ВС-31, спеціальність «Видавнича справа та редагування». Науковий керівник: Колибаб'юк С.П., викладач гуманітарних дисциплін

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 01/04/2013  Австралія в умовах глобалізації

  Сьогодні Австралія - одна з найбільш розвинених країн світу з високим рівнем соціального забезпечення. І саме світовий глобальний ринок відкриває для Австралії такі можливості. Держава має змогу продавати надлишок природних ресурсів в інші країни, які населення (22, 772 млн. осіб) не в змозі використати.

  автор: Олійник Н., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна"

  видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 30/03/2013  "Особливі" студенти об’єднуються в боротьбі за свої права

  Інклюзивних шкіл у нашій країні набагато більше, ніж вишів, пристосованих для людей із особливими потребами

  автор: Вікторія Скрипник

  видання: веб-сайт «ОСВІТА.UA», час видання: 2013

  адреса видання: http://osvita.ua/vnz/high_school/34717/

  Докладніше

 • 30/03/2013  Книговидання у Миколаєві: історія та перспективи

  У статті досліджується історія й сучасний стан книговидання в Миколаєві. Окрему увагу автор приділяє проблемам видавничої справи на сучасному етапі й перспективам її розвитку.

  автор: Степанова Т.Ю., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия "Филология. Социальные коммуникации". Том 24 (63). 2011 г. №4. Часть 1., час видання: 2011

  Докладніше

 • 29/03/2013  Педагогічна технологія фізичного виховання зі студентами із особливими потребами

  За останній час наука і техніка в галузі освітянських технологій розробляє достатньо теоретичних і практичних матеріалів, які повинні бути доступні кожному фахівцю без зайвих витрат часу і інтелектуальних сил.

  автор: Людмила Адирхаєва, Сослан Адирхаєв, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 7. Том 1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 29/03/2013  Шляхи підвищення якості фізичного виховання студентів з особливими потребами в умовах сучасного вищого навчального закладу

  На сьогодні навчання людей з особливими потребами у вищих навчальних закладах стає однією з умов інтеграції їх у суспільство. Нажаль, в Україні відсутні моделі навчання студентів з особливими погребами та комплексні програми, спрямовані на їх особистіший, професійний і соціальний розвиток

  автор: Людмила АДИРХАЄВА, Сослан АДИРХАЄВ, ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 10. Том 3, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Використання юмейхо-терапії в комплексній програмі фізичної реабілітації на пізній резидуальній стадії дитячого церебрального паралічу

  Встановлення ефективності вдосконалення програми фізичної реабілітації методикою юмейхо-терапії для осіб із церебральним паралічем.

  автор: Баннікова Р., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Бардашевський Ю., Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2007, час видання: 2007

  Докладніше

 • 28/03/2013  Мотиви вивчення дисциплін медико-біологічного циклу у студентів факультету фізичного виховання на початковому етапі навчання

  автор: Людмила Лойко, Оксана Завальнкж, Вікторія Скрипник, Вінницький педагогічний університет, ВТП ВМУРоЛ "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Окремі аспекти формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров'язбережної діяльності

  У статті висвітлено окремі аспекти професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Проведено аналіз результатів анкетування студентів для визначення особливостей формування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров'я збережної діяльності.

  автор: Бєлікова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2011. Т. 4. С. 12-17, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Особливості підготовки спеціаліста з фізичної реабілітації і їx мотивація вибору професії

  Радикальні зміни в житті нашого суспільства об'єктивно ставлять нові вимоги до змісту фізичного виховання, створивши необхідність коректування основних підходів щодо організації. Найбільш обгрунтованою передбачається концепція В.М. Видрина (1987 р.), в якій підготовка спеціаліста розглянута на основі 3-компонентної структури фізичної культури через категорію діяльності і потреби.

  автор: Шаповалов Анатолій, Чернишенко Тамара, Орінчук В’ячеслав, Вінницький державний педагогічний університет, ВТП Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Поінформованість хворнх про роль фізичної активності у вторинній профілактиці інфаркту міокарда

  У статті викладені результати дослідження поінформованості хворих про роль фізичної активності у вторинній профілактиці інфаркту міокарда та соціо-демографічні чинники, що її визначають.

  автор: Індика Світлана, Луцький інституту розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.З. С. 78-83., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Поширеність ожиріння у хворих після ішемічного інсульту на амбулаторному етапі реабілітації

  Встановлено, що у хворих після ішемічного інсульту на амбулаторному етапі реабілітації ожиріння частіше спостерігається серед осіб жіночої статі. Зокрема, ожиріння виявлено в 55.56 % жінок та 44.44 % чоловіків. Виявлено також переважання жінок із абдомінальним типом ожиріння (82.35 % та 44.81 % відповідно).

  автор: Савчук Ігор, Ягенський Андрій, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.З. С. 178-182., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Стан рухової активності хворих після ішемічного інсульту в резидуальний період захворювання

  У статті викладені результати дослідження рівня рухової активності хворих, які перенесли мозковий інсульт і знаходяться на диспансерному етапі реабілітації. Встановлено, що 74.1 % респондентів взагалі не займаються фізичними вправами та лише 22.6 % виконують фізичні вправи й мають достатній рівень рухової активності упродовж тижня. Основними причинами, чому хворі не виконують фізичні вправи, є незадовільний стан здоров'я та відсутність сили волі.

  автор: Савчук Ігор, Ягенський Андрій, Духневич Лариса, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2011. Т.З. С. 259-263, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Секреторна активність гіпертрофованого міокарда при фізичних навантаженнях

  За даними досліджень, виконаних нами раніше [3,4], а також інших авторів [5,8], адекватною реакцією на довготривале зростання скоротливої функції міокарда, зокрема при систематичних динамічних фізичних навантаженнях, є гіпертрофія і розширення камер серця, причому варіативність даних адаптаційних процесів залежить від вегетативної регуляції серцевого м’яза.

  автор: Бєлікова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: диференціальні відмінності дерматогліфіки у спортсменів і людей, що не займаються спортом

  Порівняно особливості формування дерматогліфіки ніг у спортсменів і тих людей, що не займаються спортом. У дослідженнях брали участь 209 чоловіків і 198 жінок у віці 17-19 років, які не займались систематично спортом. Кількісні і якісні показники дерматогліфіки пальців і підошв ступні визначалися за методикою Т.Д. Гладкової. Визначено, що в якості генетичних маркерів схильності до спортивної обдарованості можуть бути більш складні дерматогліфічні узори (W) на першому пальці і підошвах ніг та більш значні показники гребневого підрахунку на перших пальцях ніг. Дерматогліфіка пальців і долонь рук є більш інформативною в прогнозі високої рухової обдарованості, ніж дерматогліфіка ніг. Це може бути зумовлено тим, що аналізується більш значна кількість показників дерматогліфіки рук у порівнянні з ногами. Ймовірність генетичного прогнозу вища у дівчат, ніж у хлопців.

  автор: Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", Херсонський державний аграрний університет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: популяційні особливості формування дерматогліфіки ступні молоді України (повідомлення 1)

  Розглянуто порівняльні показники для визначення дерматогліфічних маркерів ступнів щодо спортивної обдарованості. В експерименті брали участь 209 юнаків і 198 дівчат у віці 17-19 років. Вивчені закономірності фенотипічного формування дерматогліфіки ніг у осіб української популяції. Знайдені диференціальні відмінності між дерматогліфікою ніг у чоловіків і жінок. Наведено розподіл дерматогліфічних фенотипів на двох ногах у чоловіків і жінок, що не займаються спортом. Констатовано, що найбільш часто у чоловіків і у жінок формується фенотип LW. У чоловіків даний фенотип можна виявити частіше (39,5%) ніж у жінок (26,8%). Фенотип ALW у людей обох статей не зустрічається. Останні фенотипи розподіляються в основному рівномірно: від 3,1 до 12,2% у чоловіків і від 5,3 до 14,9% у жінок. Дещо відмінна популяцій­на наявність дерматогліфічного фенотипу LA. У жінок фенотип зустрічається частіше (19,4%), ніж у чоловіків (13,9%).

  автор: Сергієнко Л.П., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", Лишевська В.М., Херсонський державний аграрний університет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Соматичний розвиток юних волейболістів 14-16 років

  У статті проаналізовано соматичний розвиток юнаків 14 – 16 років, що займаються волейболом порівняно з нетренованими школярами. Досліджувалися такі параметри соматичного розвитку: зріст і вага тіла, обхват грудної клітки, індекс Кетле та площа тіла.

  автор: Андрійчук Юліана, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України, 2010, Т.2. С. 6-9., час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/03/2013  Стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  У статті проаналізовано стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації. При проведенні кореляційного аналізу виявилося, що існує помірна пряма кореляційна залежність між віком і величиною швидкості поширення пульсової хвилі в артеріях еластичного типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної системи (r= 0,22; p<0,05) та помірна непряма кореляційна залежність між віком і «активним фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05). Встановлено пряму залежність між показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= 0,27; p<0,05) та швидкості поширення пульсової хвилі по судинах еластичного типу. Виявлено суттєвий вплив підвищеного рівня цукру на показники пружноеластичних властивостей артерій.

  автор: Індика Світлана, Ягенський Андрій, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2012. Т.3. С. 100-104, час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/03/2013  Варіабельність серцевого ритму у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  На амбулаторному етапі реабілітації після інфаркту міокарда у чоловіків спостерігається зсув симпатовагусного балансу в напрямку симпатичної активації і зменшення вагусного тонусу в модуляції серцевого ритму. У жінок відзначається тенденція до активації парасимпатичного тонусу. У 44,4% хворих встановлено несприятливий прогноз виживання після інфаркту міокарда за даними симпатопарасимпатичного балансу.

  автор: Індика Світлана, Ягенський Андрій, Духневич Лариса, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. 2011. Т. 3. С. 136-142, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2013  Використання юмейхо-терапії у реабілітації пацієнтів, хворих на деформуючий артроз кульшового суглобу

  автор: Іваненко Сергій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 10. Т. 4, час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Загальні питання теорії адаптаційного синдрому

  На думку вчених, процес адаптації є суттю існування життя на Землі. Роль останнього загальновідома при проведенні сучасних валеологічних, тренувальних, рекреаційних та реабілітаційних програм.

  автор: Побережний Віктор, Лойко Людмила, Лойко Євген, Молчанова Ольга, Самойлов Олександр, Вінницький державний медичний університет їм. М.А. Пирогова, ВТП Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 28/03/2013  Олександр Захарчук: "Гроші українців все частіше переходять із "панчіх" у банківську систему"

  Як відомо, Кабмін планує витратити понад 300 мільярдів гривень на реалізацію державної програми з активізації економіки. Водночас деякі аналітики застерігають уряд від можливого дефолту, навіть якщо не вдасться отримати черговий кредит від МВФ. Ситуацію у фінансовій сфері редакція інтернет-видання "Трибуна України" попросила прокоментувати завідувача кафедри банківської справи Університету "Україна" Олександра Захарчука.

  автор: ГАЛЕГА Володимир, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/03/oleksandr-zakharchuk-groshi-v-ukrainciv-vse-chastishe-perekhodyat-iz-panchikh-u-bankivsku-sistemu/

  Докладніше

 • 27/03/2013  Народні ігри та забави у весняній обрядовості українців

  Складовою частиною культури суспільства є фізичне виховання, яке спрямоване на підвищення фізичної підготовленості і здоров'я людей. У процесі історичного розвитку були створені самобутні народні засоби і форми тіловиховання. Переважна більшість ігор та забав виконується в календарній обрядовості українців. їх вивчення і систематизація дасть змогу суттєво доповнити існуючі положення фізичного виховання.

  автор: Гребенюк Олена, Луцьке представництво ВМУРоЛ "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 27/03/2013  Українські реалії приватної освіти

  Вища освіта значною мірою визначає динаміку розвитку сучасного суспільства. Авторитетного рівня в Україні за часи незалежності досягла й приватна вища школа. Вища школа недержавної форми виникла наприкінці 90-х років унаслідок об'єктивного процесу трансформації українського суспільства, його демократизації та запровадження ринкових відносин.

  автор: Шемена Наталя

  час видання: 2013

  адреса видання: http://www.osvita.org.ua

  Докладніше

 • 22/03/2013  "Русский" язык - не русский! или украинско-еврейская спецоперация "русский язык"

  Когда я доказал интернет-сообществу, что основатель современной русской литературы Александр Пушкин, на самом деле, был етническим евреем, российские националистические форумы взвыли от негодования.

  автор: Валерій Бебик

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 22/03/2013  Віктор Бистряков: «Життя – це дар, за який треба відплатити своєю працею»

  Будь-який досвід корисний. Мені здається, що всі творчі особистості чимось схожі. Художники, письменники, журналісти – це люди, які зображають дійсність такою, якою бачать її, безпосередньо пропустивши через себе. Образи, символи, чи то викладені на папері, чи змальовані на полотні, мають спільну мету – вплинути на поціновувача, спонукати до роздумів, сколихнути його емоції, висловити те, що тривожить душу…

  автор: Ольга Каленська, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму

  Науковці виявили низку функціональних, морфологічних і рухових особливостей розвитку сільських школярів, порівняно з міськими. Серцевий ритм реагує на будь-які дії середовища, виникає потреба більш досконалого вивчення функціонального стану організму учнів сільських шкіл на основі варіабельності серцевого ритму. Мета дослідження – порівняти адаптивні можливості серцево-судинної системи учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму.

  автор: Віктор Чижик, Віктор Гордійчук, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць № 1 (21), 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Історичне становлення та розвиток справедливості

  Проаналізовано поняття справедливості як філософської категорії, що нерозривно пов'язана з правом. Визначена справедливість як сутність людського буття.

  автор: Добренька Наталія, аспірант Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Процесуальна форма звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених особливою частиною КК України

  У статті розглянуто процесуальну форму звільнення від кримінальної відповідальності як окремої структурної частини чинного КПК України. Наголошується на необхідності розмежування дискреційних та спеціальних підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачених КК України.

  автор: Леоненко І.В.

  видання: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2013. № 1. С. 408-414., час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Заходи міських дум щодо регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917-1919 рр.

  Розглядаються заходи органів місцевого самоврядування – міських дум у сфері регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917 –1919 рр. Висвітлено законодавчу базу, на підставі якої діяли міські думи, вирішуючи дані питання, та окреслено ряд проблем розвитку регіону стосовно житлового будівництва. Порівняно розвиток та регулювання житлових відносин в добу Центральної Ради України, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії УНР. Визначено основні проблеми, з якими зіткнулись міські думи при координації житлових відносин серед населення Поділля.

  автор: Вітюк О.О.

  видання: Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Характеристика предмету доказування при закритті кримінального провадження на підставах, передбачених особливою частиною КК України

  У даній статті надано характеристику предмету доказування при закритті кримінального провадження на підставах, передбачених Особливою частиною КК України, а саме – досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні при звільненні особи від кримінальної відповідальності за вказаними підставами.

  автор: Леоненко І.В., здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

  видання: Часопис Академії адвокатури України №18 (1’2013), час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених особливою частиною Кримінального Кодексу України

  Висвітлено поняття та сутність звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також сформульовано визначення звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України. Звернено увагу на відсутність нормативно-правового регулювання у діючому кримінально-процесуальному законодавстві процедури звільнення особи від кримінальної відповідальності за наявності вищевказаних підстав.

  автор: Леоненко Ігор Володимирович, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

  видання: "НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 3, 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні

  Розкривається сутність поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму як складової податкової системи України відповідно до положень чинного Податкового кодексу України.

  автор: Коломієць П.В.

  видання: НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 ′2013 Львівського державного університету внутрішніх справ, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Імперативи моделювання факторної системи розвитку національної економіки

  Стаття присвячена основним принципам побудови моделі. Вимоги до моделювання економічних систем висвітлені. Описано місце факторів в механізмах розвитку системи.

  автор: Кубіній Н.Ю., Шеверя М.Ю., Попович В.В., Федорович О.А.

  видання: Науково-виробничий журнал "БІЗНЕС-НАВІГАТОР" №1 (30) 2013, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/03/2013  Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів

  автор: Юрченко Ю.В., Університет "Україна"

  видання: ФП 2013-1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 12/03/2013  Василь Куценко: "Сільгоспвиробництву загрожують не так кліматичні, як господарсько-економічні фактори, що ставлять під сумнів виживання української нації"

  Про негативні наслідки, спричинені бездумним господарюванням людини (зокрема, у сільському господарстві), на прохання редакції інтернет-видання "Трибуна України" розповідає професор кафедри екології Факультету біомедичних технологій Університету "Україна" Василь Куценко.

  автор: ГАЛЕГА Володимир

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/02/vasil-kucenko-silgospvirobnictvu-zagrozhuyut-ne-tak-klimatichni-yak-gospodarsko-ekonomichni-faktori-shho-stavlyat-pid-sumniv-vizhivannya-ukrainskoi-nacii/

  Докладніше

 • 12/03/2013  "Срібні роси" Наталії Варьохи

  Наталія Варьоха проживає у селищі Срібне, що на Чернігівщині. Вона – інвалід з дитинства, але, незважаючи на обмежені фізичні можливості, щодня радіє життю, працює у створеній нею громадській організації та допомагає таким, як сама, вселяє в них оптимізм і надію.

  автор: МОРОЗ Леся

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 05/03/2013  В Університеті "Україна" розвивають інклюзивне навчання як один із засобів соціальної реабілітації молодих людей із особливими потребами

  Відомо, що інклюзивна освіта – найкращий засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами. Адже лише поруч зі звичайними однолітками учень чи студент із інвалідністю набуває таких корисних у майбутньому комунікаційних навичок. А обсяг знань, які дає звичайна школа, загалом достатній для вступу у вищі навчальні заклади.

  автор: Світлана ПАТРА, студентський медіа-центр Університету "Україна"

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 05/03/2013  Монолог випускниці

  Нещодавно я захистила диплом і, тим самим, закінчила своє навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна". Різні почуття переповнюють мене зараз. Це і світлий сум, і нові надії, і спогади…

  автор: Світлана Патра, випускниця Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/02/2013  Проблема генезису соціальної держави в Західній Європі: теоретичні підходи

  У статті розглядаються найбільш визнані теоретичні підходи до обґрунтування причин походження соціальної держави в Західній Європі («індустріальний» підхід; функціональна теорія; теорія потреб розвиненого капіталізму; марксистське розуміння природи соціальної держави; теорія класової мобілізації; державоцентристський підхід, теорія модернізації тощо).

  автор: Севрюков Денис Георгійович, завідувач кафедри правознавства Новокаховського гуманітарного інституту

  видання: Бизнес, образование, право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 2013, №1 (22), час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/02/2013  Пріоритетні напрямки формування системи фізичного виховання і спорту студентів із обмеженими можливостями здоров’я

  Організація спеціалізованого педагогічного процесу з фізичного виховання студентів із обмеженими можливостями здоров’я. Проаналізовано більш ніж 100 літературних джерел в даному напрямку. Виявлено шляхи підвищення якості проведення занять з фізичного виховання студентів із різними нозологіями впродовж навчання їх у ВНЗ.

  автор: Адирхаєв С.Г., Університет "Україна"

  видання: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск13(40)’ 2013. Серія15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), час видання: 2013

  Докладніше

 • 22/02/2013  Науково-методичне забезпечення галузі адаптивної фізичної активності в зарубіжних країнах

  У статті розглядається зміст та особливості науково-методичного забезпечення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної фізичної активності в зарубіжних країнах. Для навчальних планів різних вищих навчальних закладів країн Європи характерна істотна їхня варіативність з основних блоків навчальних дисциплін. Вона ще більш разюча – у змісті цих блоків. У процесі підготовки викладачів фізичної культури необхідне розширення фундаментальної університетської освіти. Є необхідність та доцільність поглиблення фундаментальної, методологічної, гуманітарної та загальнонаукової підготовки студентів.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 22/02/2013  Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі

  Проаналізовано основні підходи до системи підготовки професійних кадрів з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Польщі. Розкрито правові основи професії фізичного терапевта. Висвітлено основні положення Державного освітнього стандарту за напрямом підготовки “Фізіотерапія” та особливості набуття спеціалізації для магістрів фізичної терапії та фізичної реабілітації. Основні відмінності між системами підготовки фізичних терапевтів (фізичних реабілітологів) у Польщі та Україні відображають пріоритети соціальної політики та охорони здоров’я цих країн.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту №3, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 22/02/2013  Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищій школі

  У статті розкрито принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах, зокрема неперервність, диверсифікованість, підвищення фундаментальності, інтегрованість, гуманітаризація, демократизація, гуманізація, інтеграція з наукою й виробництвом, комп’ютеризація. Потреба в створенні цілісної системи неперервної освіти детермінує необхідність переосмислення цільових функцій освіти як системи і її окремих ланок. Також потребує перегляду поглядів на соціальну сутність освіти, її відносини з іншими видами й формами суспільної практики.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Проблеми навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  У статті представлений досвід навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на основі вимог, зв’язаних із Болонським процесом навчання. Запропоновано переглянути наказ МОЗ України № 33 від 22.02.2000 р. „Про типові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я” та поновити в штатному розписі посаду фізичного реабілітолога. Доведено, що якість підготовки фахівців з фізичної реабілітації вимагає встановити для викладацького складу у ВНЗ досить високий освітній ценз. Зазначено деякі шляхи вирішення проблеми працевлаштування бакалаврів та магістрів з фізичної реабілітації, людей із особливими потребами.

  автор: Ороховський В.Й., Бурцева Л.О., Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, Горлівський інститут Університету "Україна"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Реалізація основних напрямків Болонського процесу у підготовці вчителів фізичної культури у польських ВНЗ

  Представлено основні тенденції розвитку вищої школи в Польщі. Розглянуто напрямки впровадження рішень Болонської декларації та європейських освітніх стандартів у підготовку вчителів фізичної культури. Наведено інформацію про удосконалення процесу підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у Варшавській академії фізичного виховання. Зазначено зростання державного фінансування науково-дослідницьких проектів і впровадження загальноєвропейських освітніх проектів. Це сприяє удосконалюванню процесу підготовки педагогічних кадрів.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 6, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 22/02/2013  Складові професіоналізму фахівця з адаптивного фізичного виховання

  У статті на основі аналізу наукових джерел та власного практичного досвіду професійної діяльності розкрито основні складові професіоналізму фахівця з адаптивного фізичного виховання. Професіоналізм фахівця з адаптивного фізичного виховання має такі складові: професіоналізм діяльності; нормативну регуляцію; мотивацію на саморозвиток і професійні досягнення; рефлексивну самоорганізацію; творчий інноваційний потенціал особистості; належний рівень здоров’я, фізичних і психічних кондицій.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  У статті розкрито різні підходи до змістовного наповнення поняття “професійна підготовка”, виявлено рівень готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності. Висвітлені актуальні питання, що стосуються модернізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в контексті відповідності сучасним вимогам вищої школи. Розглянуті проблеми підвищення рівня підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, які можуть послужити теоретичною базою для вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 22/02/2013  Удосконалення силових здібностей студентів у навчальному процесі з фізичного виховання

  Обґрунтовано важливість змісту занять із фізичного виховання, який включає вправи, що сприяють розвитку сили у студентів. Доведено ефективність силових вправ та вправ основної гімнастики, які застосовувалися у навчально-виховному процесі юнаків 3 курсу вищого навчального закладу протягом одного навчального року. Рівень розвитку силових якостей у процесі експерименту зріс на 1,3 бала.

  автор: Лавренюк В.С., Луцький інститут розвитку людини університету „Україна”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 6, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Адаптационные эффекты, характеризующие изменения реакций кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий с использованием различных активирующих воздействий

  Изучены реакции кровообращения до и после месячного цикла ежедневных тренировочных занятий. В эксперименте принимали участие 52 спортсмена. Установлено, что использование в период отдыха деятельности неутомлённых мышечных групп существенно меняет эффективность физической тренировки. Реализация посторонних по отношению к тренировке влияний может оказаться регулятором тренировочного процесса. Эта регуляция проявляется в зависимости от интенсивности применяемых активирующих воздействий, облегчая или утяжеляя процесс тренировки. Под влиянием включающихся в тренировочный процесс активирующих воздействий функции кровообращения и дыхания претерпевают адекватные изменения.

  автор: Ходинов В.Н., Радомская политехника, Институт развития человека Университета „Украина”

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Особливості підготовки майбутніх фахівців реабілітологів з предмету "Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології" згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання

  Дана позитивна оцінка вивчення студентами фізичної, фізіотерапевтичної і психологічної підготовки вагітних жінок до пологів з допомогою втручання тестових ситуаційних акушерсько-гінекологічних завдань. Виявлено позитивні аспекти та недоліки і труднощі запровадження нової системи освіти. Розроблені шляхи усунення недоліків із втручанням сучасних комп’ютерних та інноваційних технологій. Запропоновано шляхи подальшого пошуку до покращення вивчення предмету та розробки сучасних нових технологій і інновацій.

  автор: Чурилов А. В., Князева Н. В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, кафедра акушерства і гінекології;, Писаренко П. М., Санаторій "Святі гори" м. Святогірськ, Кириллов О. М., Мітюков В. О., Ярош А. М., Юрьєва С. Ю, Горлівський регіональний інститут Університету "Україна", кафедра фізичної реабілітації

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності

  Розглянуто теоретико-методологічне забезпечення процесу підготовки компетентного фахівця нової генерації, підготовленого для здійснення здоров’язбережувальної діяльності та конкурентоздатного на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг. Методологічна основа дослідження ґрунтується на роботах вітчизняних та російських науковців. Встановлено, що провідними тенденціями досліджуваного процесу є: гуманізація, фундаменталізація, гуманітаризація, імператив неперервності, міждисциплінарність та інтернауковість, інтелектуалізація і динамізація. Розкрито процес формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності через призму концептуальних підходів.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №1, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/02/2013  Физическая реабилитация и хирургическая коррекция пролапса гениталий, урогенитальных расстройств и сексуальной дисфункции у женщин, вступивших в период пери- и менопаузы

  Изучены современные методы восстановительной физической, психологической реабилитации, хирургической коррекции у женщин. Показаны возможности применения гормональной терапии, изменения образа жизни и повышение физической активности. Важным условием осуществления успешной восстановительной реабилитации женщин является повышение их физической активности, использование современных методов физической, физиотерапевтической и психологической реабилитации в условиях санаторно-курортного лечения.

  автор: Митюков В.А., Гришина Л.Н., Кириллов А.Н., Горловский региональный институт Университета "Украина", Мирович Е.Д., Князева Н.В., Шемякова М.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Бачурин В.И., Запорожский государственный медицинский университет, Писаренко П.Н., Санаторий "Святые горы" г. Святогорск

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Фізична реабілітація спортсменів після переломів гомілковостопного суглоба за допомогою ударно-хвильової терапії

  Розроблено комплексну програму покращення якості та прискорення відновлення спортсменів після переломів гомілковостопного суглобу. У експерименті взяло участь 40 спортсменів-футболістів віком 20–25 років. Програма включала в себе: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну фізичну культуру, масаж, гідрокінезотерапію, гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію, ударно-хвильову терапію. Доведено, що використання ударно-хвильової терапії прискорює процеси відновлення в середньому на 2–3 місяці.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №6, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Клинико-анатомические обоснования применения восстановительных методов физической реабилитации и гинекологического массажа при неправильных положениях и опущениях матки

  В работе изучены современные восстановительные методы применения физической реабилитации и возможности хирургической коррекции при опущениях и выпадениях матки. Наряду со специально подобранным комплексом физических упражнений проводились гинекологический массаж и физиотерапевтические методы при начальных стадиях опущения матки. Дан клинический анализ акушерской и гинекологической патологии, при которой чаще возникают опущения и выпадения внутренних половых органов у женщин. Разработана программа профилактики и применения методов физической реабилитации заболевания, направленная на улучшение здоровья и качества жизни женщин.

  автор: Митюков В.А., Симарова А.В., Ярош А.Н., Горловский региональный институт Университета "Украина", кафедра физической реабилитации; Мирович Е.Д., Чурилов А.В., Галалу С.И., Князева Н.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра акушерства и гинекологии; Писаренко П.Н., Санаторий "Святые Горы"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ ладоней рук человека (сообщение 2)

  Обобщены данные о дерматоглифическом анализе ладоней рук человека. Представлены количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у юношей и девушек Подольского региона Украины. Показаны количественные показатели ладонной дерматоглифики у юношей и девушек украинской и русской национальности в популяции г. Харькова. Определены наиболее информативные дерматоглифические показатели ладоней рук, которые возможно использовать в спортивной генетике. Сформированы рекомендации по технологии дерматоглифического анализа ладоней рук человека в спортивной генетике.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина», Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 1, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев рук человека (сообщение 1)

  Обобщены данные о дерматоглифическом анализе пальцев рук человека. Определены наиболее информативные дерматоглифические показатели пальцев рук. Показатели возможно использовать в качестве генетических маркеров при прогнозе спортивной одаренности. Сформированы рекомендации по технологии дерматоглифического анализа пальцев рук в спортивной генетике. Существуют определенные национальные и расовые отличия в фенотипической выраженности дерматоглифических пальцевых узоров.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі

  Розкриті основні професійні компетенції майбутніх вчителів фізичної культури. Розглянуто праксеологічні, комунікативні, креативні, інформаційні та моральні компетенції випускників вищих навчальних закладів. Розроблена модель основних професійних компетенцій випускників. Модель містить вимоги до майбутньої педагогічної праці випускника у різних типах шкіл. Вона розкриває його основні фахові компетенції. Педагогічні функції випускника спрямовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та виховних завдань у навчальної та позакласної роботі з фізичного виховання і спорту.

  автор: Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, час видання: 2013

  Докладніше

 • 21/02/2013  Обізнаність хворих після інфаркту міокарду про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають

  Викладені результати дослідження обізнаності хворих після інфаркту міокарда про роль фізичної активності у вторинній профілактиці. Проведено анкетування 333 хворих. Зібрані соціально-демографічні дані щодо освіти пацієнтів, сімейного стану, працевлаштування та матеріального статусу. Встановлено, що лише 37,3 % хворих займаються фізичними вправами. У 28 % хворих відмічається недостатня рухова активність. Виявлено низький рівень обізнаності щодо ролі фізичної активності у зниженні ризику повторного інфаркту міокарда.

  автор: Індика С. Я., Ягенський А. В., Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Особливості розвитку порушень психосоматичного стану здоров’я вагітних жінок, фізична та психологічна підготовка їх до пологів

  В роботі розглянуті особливості розвитку змін в організмі жінки під час виношування дитини, методи і засоби фізичної реабілітації і психокорекції жінок відповідно строкам вагітності і розвитку плоду. Рекомендовані рухові навички, ритм і характер дихання у кожному періоді пологів, психологічна підготовка жінки до пологів.

  автор: Чурилов А.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Мітюков В.О., Яковенко О.В., Сімарова А.В., Горлівська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Писаренко П.М., Санаторій "Святі Гори"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Перспектива использования дополнительной возможности для восстановления работоспособности во время физической тренировки

  Фактором, который определяет выраженность эффекта активного отдыха, является не только интенсивность утомляющей деятельности, но и глубина процесса утомления. В этих изменениях определенную роль играет комплексное воздействие нарастающей интенсивности и глубины утомления. Динамика изменений восстанавливающего действия отдыха под включением одних и тех же видов активирующего воздействия определяется их взаимодействием с особенностями кумуляции утомления в процессе выполнения тренировочных нагрузок. Важным является возможность превращения режима работы с нарастающим утомлением в противоположный режим – с возрастающей в процессе повторных нагрузок работоспособностью.

  автор: Ходинов В.Н., Новак С.Б. Радомская Политехника, Польша, Луцкий институт развития человека Университета "Украина"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №4, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека

  В статье приведен материал об изучении ассоциативной связи между группами крови системы АВ0 и Rh с особенностями развития скоростных способностей у мужчин и женщин. Выявлен комплекс генетических маркеров, которые можно использовать в индивидуальном прогнозе развития двигательных способностей человека. Среди них высокую предрасположенность к развитию скоростных способностей маркируют 0(I), A(II) группы крови и положительный резус-фактор. Определена тенденция лучшего фенотипического выражения скоростных способностей у людей с 0(I) и А(II) группами крови по сравнению с людьми, имеющими АВ(IV) и В(III) группу крови. Закономерность убывания предрасположенности к развитию скоростных способностей человека следующая: 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV). Установлено, что комплекс генетических маркеров системы крови АВ0 и Rh не имеет гендерных отличий.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №10, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека

  Приведен материал об изучении ассоциативной связи между группами крови системы АВ0 и Rh с особенностями развития скоростных способностей у мужчин и женщин. В исследованиях принимали участие 822 школьника в возрасте 15–17 лет. Школьники выполняли тесты: бег на 60 м (для мальчиков и девочек в возрасте 15 лет) и на 100 м (для юношей и девушек в возрасте 16–17 лет). Выявлен комплекс генетических маркеров, которые можно использовать в индивидуальном прогнозе развития двигательных способностей человека. Среди них высокую предрасположенность к развитию скоростных способностей маркируют 0(I), A(II) группы крови и положительный резус-фактор.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека (сообщение 3)

  Узагальнені дані щодо дерматогліфічного аналізу ступнів ніг людини. Визначено, що об’єктом дерматогліфічного аналізу можуть бути пальцеві та підошвенні трирадіуси, папілярні лінії, головні підошвенні лінії, типи дерматогліфічних візерунків, дерматогліфічні муніції. Сформовані рекомендації щодо технології дерматогліфічного аналізу пальців та підошв ніг людини в спортивній генетиці.

  автор: Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина", Херсонский государственный аграрный университет

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту №3, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Современные взгляды на проблему возникновения заболеваний костно-мышечной системы у женщин в период перименопаузы и менопаузы (профилактика и физическая реабилитация)

  В работе рассмотрены вопросы возникновения остеопороза у женщин в климактерический период. Рекомендованы методы и способы физической реабилитации остеопороза, профилактические мероприятия по предупреждению возникновения изменений со стороны костной системы у женщин. Большое значение в профилактике и лечении остеопороза имеют изменения образа жизни женщины. Важно хорошее физическое состояние, нормальные показатели кальция, артериального давления, отсутствие противопоказаний к повышению физической нагрузки.

  автор: Митюков В. А., Симарова А. В., Кириллов А. Н., Кучеренко Н. М., Пушкарева Н. С., Ярош А. Н. Открытый международный университет развития человека «Украина», Горловский филиал

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Трофический компонент в реализации эффекта активного отдыха и возможность его тренировки

  В физиологическом механизме взаимодействия активного отдыха с физической тренировкой существенная роль принадлежит стимуляции трофических процессов в утомленных мышцах. За счет этих процессов в условиях пассивного отдыха обеспечивается в среднем 51,8%, а в условиях активного отдыха 59,7% восстановления работоспособности. В процессе утомления относительный вклад активного отдыха в стимуляцию трофических процессов возрастает.

  автор: Ходинов В.Н. Луцкий институт развития человека Университета „Украина”, Радомская Политехника

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №9, 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 21/02/2013  Wpływ wzbogaconego przekazu informacji wizualno – werbalnej na efekty uczenia się i nauczania techniki pływania kraulem na przykładzie studentów AWF w Krakowie

  An impact of an enriched visual – verbal information remittance, regarding crawl style swimming, learning and teaching effects basing on AWF students in Cracow. The main aim of this study was to define an enriched impact, visual -verbal information remittance in a swimming teaching process affecting free style progression. Research was done in academic year 2007/2008 and involved 158 students from AWF in Cracow. The main exploratory method was a natural pedagogic experiment. Experimental factor was a teaching method relied on an enriched visual – verbal information remittance. Acquired research scores reveal that the apply teaching method focused on the auto observation and self-assessment of one’s own skills (with the use of parallel display), improve the effectiveness of teaching and learning crawl technique process.

  автор: Marcin Kaca, Ewa Dybińska, Władimir Chodinow, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Łucki Instytut Rozwoju człowieka Uniwersytetu „Ukraina”, Politechnika Radomska

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №2, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 21/02/2013  Застосування технічних засобів у профілактиці і лікуванні плоскостопості

  У статті відображено стислий зміст методики фізичної реабілітації та спеціальних пристроїв, устілок-коректорів у профілактиці та лікуванні плоскостопості у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Принципи свідомості та активного ставлення батьків і дітей до лікування плоскостопості виступає передумовою до вилікування. Спеціальні тренажери дають змогу більш ефективному усуненню патології стоп, підвищують рухливість у суглобах.

  автор: Станішевська Ж.Ф., Університет "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Значущість деяких параметрів рухової функції для прояву спеціальної працездатності юних спортсменів 9-11 років

  У статті розглядається питання спортивного відбору юних легкоатлетів 9-11 років на початковому етапі. Увагу приділено проблемі ранньої спеціалізації легкоатлетів на роботу швидкісного характеру або на витривалість. Описується комплекс показників, що характеризують ступінь обдарованості спортсмена та кореляція кожного з цих показників із спортивним результатом.

  автор: Миценко Е.В., Кіровоградський інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Аналіз фізичного стану курсантів 1-го курсу факультету Військового інституту на початковому етапі навчання

  Фізичний стан молоді, яка поповнює склад Збройних Сил України, все ще не має тенденції до покращення за показниками здоров’я та фізичної підготовленості. У ході дослідження аналізується фізичний стан курсантів 1-го курсу факультету Військового інституту ОНПУ різних військових спеціальностей. У дослідженні взяли участь 69 курсантів. Фізичний стан курсантів покращується з перших місяців перебування у навчальному закладі, але не в усіх випадках знаходиться на задовільному рівні. Навчальна програма з фізичного виховання даного навчального закладу повинна забезпечити виконання загальних і спеціальних завдань фізичної підготовки ЗС України.

  автор: Овчарук І.С., Сидорченко К.М. Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 21/02/2013  Аналіз зарубіжних навчальних планів підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури

  У статті наведено фрагменти навчальних планів відомих університетів США та Канади, де здійснюється професійна підготовка фахівців нової генерації для роботи у галузі адаптивної фізичної культури. Результати аналізу навчальних планів підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури у зарубіжних країнах дозволяють використати цей досвід для напрацювання навчальних планів підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання України.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, час видання: 2008

  Докладніше

 • 21/02/2013  Науково-дослідницька робота як стратегічний елемент фахової підготовки майбутнього учителя фізичної культури в початковій школі

  З’ясовано ставлення майбутніх учителів фізичної культури до науково-дослідницької роботи. До завдань дослідження було охоплено за допомогою анкетування 227 студентів четвертих курсів педагогічних коледжів. Встановлено, що студенти педагогічних коледжів не готові до науково–дослідницької роботи з фізичного виховання, яка передбачає застосування експериментальних методів дослідження та новітніх оздоровчих технологій. Майбутні вчителі не знають, де і з якою метою можна застосовувати такі технології у майбутній професійній діяльності. Водночас, переважна більшість опитаних переконана в необхідності застосування дослідницької роботи у процесі фізичного виховання молодших школярів.

  автор: Денисенко Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Категорія "здоров'я": загальні поняття та методи оцінки у фізичному вихованні у загальноосвітніх навчальних закладах

  Наведено статистичні дані про рівень здоров’я школярів. Зазначено, що тільки 10% школярів можуть вважатись здоровими. Інші 90% – мають ті або інші відхилення у стані здоров’я. Розглядається категорія “здоров’я” в декількох аспектах: психогігієнічний, соматичний, фізичний та соціальний. Підтверджено, що спадковість, екологія, хімізація, умови життя, стан та можливість медичного обслуговування по-різному впливають на здоров’я людини. В якості критеріїв рівня здоров’я використовують характеристики адаптації, гомеостазу, реактивності.

  автор: Cидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №9, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка фізичної підготовленості підлітків із різними темпами біологічного дозрівання протягом навчального року

  Установлено, що школярі з різним рівнем біологічного дозрівання всередині однієї віково-статевої групи відрізняються між собою за показниками фізичної підготовленості. Виявлено гетерохронність настання сенситивних періодів та розвитку рухових здібностей протягом навчального року у середині віково-статевих груп учнів 7-х класів, що зумовлено темпами біологічного дозрівання школярів. Оцінювання фізичної підготовленості доцільно проводити з урахуванням темпів біологічного дозрівання школярів.

  автор: Сітовський А.М., Чижик В.В., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу

  Вивчено динаміку змін активності реакцій вільно радикального окиснення у студентів з наслідками дитячого церебрального паралічу. У експерименті приймали участь 20 студентів. Встановлено, що за ходом навчання у них зростає активність реакцій вільно радикального окиснення та знижується активність системи антирадикального захисту. За умов застосування додаткових фізичних навантажень в аеробному режимі показники внутрішньоклітинної системи антиоксидантного захисту зростали, зменшувався вміст продуктів реакцій перекисного окиснення ліпідів. При цьому, зростали показники максимального споживання кисню та підвищувалася толерантність студентів до фізичних навантажень. Встановлено, що патологічні зміни метаболізму у студентів обґрунтовують необхідність застосування диференційованих фізичних навантажень. Оптимальними формами фізичної реабілітації аеробного тренування є дозована ходьба, лікувальне плавання, дозовані за відстанню, часом і кутом підйому піші сходження. Навантаження збільшується за рахунок об’єму, а не інтенсивності вправ.

  автор: Макарова Е.В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ)

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу

  Вивчено динаміку змін активності реакцій вільно радикального окиснення у студентів з наслідками дитячого церебрального паралічу. У експерименті приймали участь 20 студентів. Встановлено, що за ходом навчання у них зростає активність реакцій вільно радикального окиснення та знижується активність системи антирадикального захисту. За умов застосування додаткових фізичних навантажень в аеробному режимі показники внутрішньоклітинної системи антиоксидантного захисту зростали, зменшувався вміст продуктів реакцій перекисного окиснення ліпідів. При цьому, зростали показники максимального споживання кисню та підвищувалася толерантність студентів до фізичних навантажень. Встановлено, що патологічні зміни метаболізму у студентів обґрунтовують необхідність застосування диференційованих фізичних навантажень. Оптимальними формами фізичної реабілітації аеробного тренування є дозована ходьба, лікувальне плавання, дозовані за відстанню, часом і кутом підйому піші сходження. Навантаження збільшується за рахунок об’єму, а не інтенсивності вправ.

  автор: Макарова Е.В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/02/2013  Фізичний розвиток підлітків залежно від темпів їх біологічного дозрівання

  Представлено аналіз статевих відмінностей та особливості фізичного розвитку підлітків. У досліджені приймали участь учні 7-их класів. Встановлено, що між групами школярів з різними темпами біологічного дозрівання спостерігаються значні відмінності за даними довжини, маси, площі тіла та обводу грудної клітки. Визначено чіткі відмінності між крайніми типами: школярі з прискореними темпами біологічного дозрівання достовірно переважають своїх однолітків ретардантів за даними антропометричними показниками як на початку так і наприкінці навчального року.

  автор: Сітовський А.М., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 12, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації

  У статті розглядається проблема формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації; розкрито суть, структуру і зміст понять “здоров’язберігаючі технології” та “здоров’язберігаючий простір” як складових елементів компетентності здоров’язбереження. Здоров’язберігаючий простір є особливим чином організована система, що володіє властивостями концентричності і поліцентричності, яка функціонує, розвивається і еволюціонує через нормативно-регламентовану, перспективно-орієнтовану, діяльнісно-стимулюючу і комунікативно-інформаційну систему координат.

  автор: Бєлікова Н.О., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Формування психомоторних здібностей у студентів в ігрових видах спорту

  Розглядаються питання специфічної рухової діяльності, якою є ігрові види спорту. Наголошується значення системоутворюючого чинника в цьому виді діяльності – м'яча, який її опредмечує і саме відповідно до його переміщення плануються і здійснюються всі рухові дії гравців на майданчику. Визначається значення деяких психомоторних здібностей, рівень розвитку яких дозволяє гравцям виконувати адекватні ігровим ситуаціям дії. На підставі власних експериментальних досліджень пропонуються методичні прийоми їх формування.

  автор: Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М., Горлівський регіональний інститут Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 12, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів (студентів) із розділу фізичного виховання "Подолання перешкод"

  Розглянуто напрямки підвищення ефективності процесу навчання курсантів технічному подоланню елементів смуги перешкод за рахунок впровадження ідеомоторного тренування. Показано, що за допомогою ідеомоторного тренування досягається своєрідна саморегуляція емоційно-вегетативних функцій організму. Наведено відомості про значення психологічного компоненту в навчанні технічним елементам. Його врахування веде до зменшення часу на розвиток та вдосконалення рухових навичок.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", Овчарук І.С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів (студентів) із розділу фізичного виховання "Подолання перешкод"

  Розглянуто напрямки підвищення ефективності процесу навчання курсантів технічному подоланню елементів смуги перешкод за рахунок впровадження ідеомоторного тренування. Показано, що за допомогою ідеомоторного тренування досягається своєрідна саморегуляція емоційно-вегетативних функцій організму. Наведено відомості про значення психологічного компоненту в навчанні технічним елементам. Його врахування веде до зменшення часу на розвиток та вдосконалення рухових навичок.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", Овчарук І.С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Інклюзивна освіта як засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами

  В Україні та світі проживає дуже багато людей із особливими потребами. Серед них – 135773 дитини. Усі вони внаслідок вроджених або набутих захворювань і травм не можуть вести спосіб життя, доступний усім іншим громадянам. Обмеження здоров’я через порушення зору, слуху чи опорно-рухового апарату призводить до наявності особливих потреб у соціальній, медичній, культурній та освітній сфері.

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/02/2013  Модифікація образу життя: фізична активність, поведінкова психотерапія, здорове харчування – головні принципи попередження ожиріння і хвороб людини

  У статті вивчені і узагальнені закордонні наукові публікації. Також представлені власні дослідження по проблемі ожиріння, методів і засобів позбавлення людини від цієї хворо би. Надано сучасну оцінку ожирінню і поняттю «індексу маси тіла» (ІМТ). Визначена його міжнародна класифікацію. Роз- глянуто модифікацію образу життя, активну життєву позицію. Здорове збалансоване харчування і регулярні заняття фізичними вправами визнані головними принципами позбавлення сучасної людини від «хвороб цивілізації».

  автор: Мітюков В.О., Томашевський М.І., Сімарова А.В., Кириллов О.М., Ярош А.М., Юр’єва С.Ю., Герасимова М.О., Горлівський реґіонарний інститут Університету "Україна", Писаренко П.М., Санаторій "Святі Гори"

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 20/02/2013  Реалізація можливостей учбової дисципліни "Фізична культура" у формуванні позитивних взаємин дітей

  Виявлено виховний потенціал змісту навчального предмета «Фізична культура» та її позакласних форм у формуванні міжособистісних взаємин молодших школярів. В експерименті взяли участь учні 1-4 класів. Досліджено, що проблема формування культури міжособових взаємин потребує пошуку нових шляхів її вирішення. Доведено, що формування культури міжособових взаємин молодших школярів активно реалізовується у процесі фізичного виховання.

  автор: Ольхова-Марчук Н.В., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №5, 2011, час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання

  Показано підходи до визначення рівня стану здоров’я студентів. В експерименті брали участь 94 студента (48 дівчат та 46 юнаків) основної медичної групи. Стан серцево-судинної системи досліджували за показниками частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, індексу Робінсона, адаптаційного потенціалу кровообігу. Зазначено, що на початку навчального року у студентів спостерігається низький рівень функціонування серцево-судинної системи. У 73,5 % дівчат та 62,2 % юнаків виявлено тахікардію. У 8,2 % дівчат та 26,7 % юнаків виявлено підвищену норму систолічного артеріального тиску.

  автор: Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Політехніка Родомська

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання

  Показано підходи до визначення рівня стану здоров’я студентів. В експерименті брали участь 94 студента (48 дівчат та 46 юнаків) основної медичної групи. Стан серцево-судинної системи досліджували за показниками частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, індексу Робінсона, адаптаційного потенціалу кровообігу. Зазначено, що на початку навчального року у студентів спостерігається низький рівень функціонування серцево-судинної системи. У 73,5 % дівчат та 62,2 % юнаків виявлено тахікардію. У 8,2 % дівчат та 26,7 % юнаків виявлено підвищену норму систолічного артеріального тиску.

  автор: Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Політехніка Родомська

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 5, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  Стан здоров’я та шляхи його покращення у дітей шкільного віку у спеціальних медичних групах

  Розглянуто тенденції погіршення стану здоров’я дітей. Показано збільшення різноманіття та ступеню важкості захворювань. Рекомендовано напрямки зниження негативних тенденцій зниження рівня здоров’я школярів у спеціальних медичних групах. Рекомендовано для школярів надавати значно більшу потребу в заняттях фізичними вправами. Зазначено позитивну мотивацію контролюючої функції оцінки. Наголошено на необхідності активізувати рухову активність. Окремим напрямком є проведення заходів із підвищення морфофункціональних і енергетичних можливостей організму школярів.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 20/02/2013  В Україні є кому готувати плавців для паралімпійської збірної

  Любов Воробйова 17 років займається тренерською роботою. Причому в інтегрованих групах, де поруч зі звичайними дітьми вчаться плавати діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату та інтелекту. На щастя, в Одесі тепер є басейн, пристосований для таких груп – «Академія спорту». Він хоч і знаходиться на околиці міста, але сьогодні це – єдиний басейн, який спроектовано і споруджено з урахуванням потреб спортсменів-інвалідів.

  автор: Любов ЛЕОНІДОВА, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 20/02/2013  Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я у процесі фізичного виховання

  Розглянуто шляхи покращення здоров’я школярів у процесі фізичного виховання. Зазначено про необхідність створення належних педагогічних умов реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання підлітків. В основі підходу лежить урахування їхнього соматотипу. Наголошується на тому, що соматотип визначає фізичний розвиток, функціональні можливості організму, показники фізичного стану. Встановлена неоднакова схильність основних соматотипів до різних захворювань. Відзначається необхідність доповнити медичні показники здоров’я дітей шкільного віку біологічними критеріями.

  автор: Сидорченко К.М., Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  видання: Проблеми фізичного виховання і спорту № 8, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 18/02/2013  Новый взгляд на структуру двигательных способностей человека

  Приведена оригинальная структура двигательных способностей человека. Сформирована концепция шести основных двигательных способностей. Упорядочена структура отдельных видов двигательных способностей с учетом психомоторной организации человека.

  автор: Сергиенко Л.П., Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета "Украина"

  видання: Слобожанський науково-спортивний вісник, 2011, №2, час видання: 2011

  Докладніше

 • 18/02/2013  Порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності

  У статті подана порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності. Встановлено, що діти, які займаються в спортивній школі, є менш конфліктними, агресивними щодо своїх однолітків. Значно менший відсоток респондентів почувають себе покинутими і одинокими.

  автор: Ольхова Наталія, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", Розтока Андрій, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. 2008. Т. 2, час видання: 2008

  Докладніше

 • 18/02/2013  Особенности содержания и применения средств физической культуры во второй период развития тотального тромбоза глубоких сосудов левой нижней конечности

  У статті, на основі автоексперименту, здійснюється попередній висновок про позитивні результати апробації застосування засобів та форм фізичної культури у другий період розвитку тромбозу нижньої кінцівки та можливість їх використання в подальшому з метою повної ліквідації наслідків тромбозу.

  автор: Березовский А.П., Открытый международный университет развития человека «Украина», Херсонский филиал, Дронникова Т.А., Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 18/02/2013  Підходи щодо мінімізації індивідуальних і популяційних ризиків для здоров’я людини

  Проведено комплексний аналіз демографічних показників, рівня захворюваності та поширеності хвороб, фізичної активності мешканців екологічно неблагополучного регіону, впливу спортивних навантажень на серцево-судинну систему спортсменів. Виявлено високий рівень захворюваності, який має особливості для різних вікових груп. Рівень фізичної активності молоді м. Запоріжжя можна кваліфікувати як стійку гіподинамію. Показано необхідність структурних змін у системі охорони здоров'я, перехід від системи «соціальної медицини» до «громадської охорони» здоров'я.

  автор: Макарова Еліна, Університет "Україна" (м. Київ), Сорокін Валерій,Національний технічний університет (м. Запоріжжя)

  видання: Спортивна наука України №3 (47), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 18/02/2013  Поширеність депресії та зв’язок із іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації

  У статті викладено результати дослідження поширеності депресії в пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації та її зв’язок із найбільш розповсюдженими факторами ризику серцево-судинних захворювань, таких як надмірна маса тіла й ожиріння, артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія. У цьому дослідженні п